Stabiliteit van Ce vissersschepen is zorgwek I WALDO N.V. Regeling van de vakantieperioden middenstands- bedrijven moeilijk NEDERLANDSE VISSERSVLOOT 'DOORGELICHT' Scheepvaartinspectie kondigt pakket maatregelen aan EEN WIJNVAT ONTVLUCHT SCHIEDAM THEO DE JONG Stichting voor Huishoudelijke voorlichting beperkt haar programma SHl Telefoon 153655 Afd. Quick-Service Burgerlijke Sta KOERIERSTERS CAISSIÈRES en VERKOOPSTERS zaterdag 13 juli 1968 - pagina1 5 TpR is iets mis met de vissersvloot. Op 24 juli 1965 vergaal de .Jaco Mina' (KW-219) op de Noordzee. Er zijn geen doden te betreuren. Oorzaak: het schip is niet stabiel genoeg. Een paar maanden later verlaat een deel van de bemanning de KW-225. Het schip kan daardoor niet uitvaren. Aanleiding voor het overhaaste vertrek: vermeende instabiliteit van bet schip. Donderdag 8 december 1966 treft schipper Van Beelen van de KW-24 een omgeslagen motorkotter op de Noordzee aan. Het scheepje zinkt kort daarna. Later blijkt het de „Willem Senior" (Sch-225) geweest te zijn. Tijdens een uitgebreide speuractie wordt seen enkele overlevende ge vonden. Aan boord: schipper Jan Hoek, zijn broer A. Hoek, motordrij ver W. Korving, de matrozen P. Haasnoot en H. Pronk en de jongen M. Ginder. De „Willem Senior" Is met man en muis vergaan. Vermoe delijke oorzaak: de geringe stabili teit van de motorkotter- Bij het onderzoek op 11 april 1968 door de Raad voor de Scheepvaart naar de ramp met de Sch.-225 kon digt de hoofdinspecteur voor do scheepvaart 3. F, van Doorn een aantal opzienbarende maatregelen aan: De gehele bestaande Neder landse vissersvloot, gebouwd voor mei 1965 en kleiner dan 200 ton, wordt doorgelicht. De schepen worden allemaal onderworpen aan een slingerproef en worden bekeken op hun stabili teitsei genschappen Op de visserij scholen wordt on der het vak „zeemanschap" extra aandacht besteed aan de factor'sta biliteit. Er wordt een wijziging van het reglement voor de stuurlieden-exa mens zeevisvaart in het vooruitzicht gesteld, waarin wordt bepaald dat Iedere stuurman een cursus radar» stabdiMeit moet hebben doorlopen. Uniek TN helt gebouw van de Scheep- vaarianspectde in De-n Haag zegt hoofdinspecteur j. F. van Doorn (53) oven* dit pakket maatregelen: ..In feite is dit uniek in de Neder landse visserij vaart. Nog nooit is het voorgekomen dat een hele vloot van 675 schepen is doorgelicht. Dit door lichten begint met een zogenaamde slinger- of rolproef. De slingerproef geeft een indicatie orrtlrer.it de stabi- Uteitseigenschappen van het schip. Het is 'n proef die door ambtenaren van de scheepvaartinspectie wordt uitgevoerd en waaraan geen kosten stijn verbonden. Indien uit de resul taten van de slingerproef blijkt dat de stabilitedtseigenschappen onder de „norm" liggen, dan wordt de reder verzocht het schip aan een helling- proef te doen onderwerpen en volle dige stabiiiteitsberekenangen te doen opmaken en in te dienen bij de Scheepvaartinspectie. Pas na beoor deling van deze berekeningen kan door de Scheepvaartinspectie wor den vastgesteld of en zo ja, welke voorzieningen nodig zijn. Aan het houden van de hellingproef en het opmaken van de volledige stabilLteitsberekemngen zijn wel kosten verbonden die in eerste in stantie voor rekening van de reder komen. Als bepaalde voorzieningen nodig zijn dan kunnden die kosten worden gevoegd bij de totale kosten die gemaakt zijn om de stabiliteitsei- genschappen van het schip te verbe toren, Voor deze totale kosten is door de overheid een vergoedingsre geling in het leven geroepen. Voor het houden van de helling- proef en bet opmaken van de volle dige stabiliteitsberekemngen krijgt de reder een bepaalde periode tijd. Laat hij na om binnen deze periode ae nociige gegevens in te dienen, dan wordt het certificaat van deugdelijk heid van zijn schip niet meer ver lengd, zodat verder uitvaren niet meer mogelijk is. De kosten van het verlengen? Variërend van 40 tot 50 duizend gulden Moeilijk Hoofdinspecteur voor de scheep vaart J. F. van Doorn (53). omstandigheden: ,.De gevaren op zee heb je als goede zeeman in de hand. Er zijn. weerberichten en je kunt zonodig tijdig voor de bui bin nen zijn. Mocht dat niet lukken dan kun je op zee blijven „steken" in plaats van bij noodweer een haven binnen te lopen. Er is echter een harde noodzaak om veel geld te verdienen voor de vissers. Iets dat legen de achter grond van de welvaartsstaat gezien moei worden. Er moet meer en meer geld binnenkomen. Daardoor blijft men vissen, ook als de weersomstan digheden het eigenlijk niet meer toelaten en het niet meer verant woord is. Bij veel vissers is de familietradi tie vader heeft 'n kotter, zoon moet ook 'n kotter hebben. Zo'n ge zin leeft dan ook permanent onder een zware schuldenlast. Er moet ge wist worden, want er moet ook steeds geld komen voor de hypo theek. Ook de bemanning heeft pro fijt bij lang vissen, omdat ze in de winst delen. Het afgelopen jaar zijn er zes vissersschepen gezonken. Het aantal mensen dat bij rampen op zee het leven laat, stijgt nog steeds. In '65 waren het er twee, in '66 zeven tien en in '67 tweeëntwintig mensen. Het is een trieste en treurige zaak, want meestal komt er van zo'n ramp niemand terug." TTE resultaten van het doorlich- ten Van Doom: „Er zijn nu tien sche pen in opdracht verlengd, terwijl men nog aan één bezig is. Vier wor den uitgevoerd. Op vrijwillige basis zijn al elf schepen verlengd in die gevallen draagt het Kijk dus niet bij in de kosten". Tijdens de behandeling van de „Willem Senior"-zaak voor de Raad voor de Scheepvaart is gebleken hoe moeilijk de stabiliteiitskwestie. bij de vissersschepen ligt. Als een van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de oxweiligheLd op zee ziet de heer Van Doorn het .te lang blij ven vissen onder ongunsttige weers- Aanleiding OVER heit vergaan van de „Willem Senior" waarbij de gehele bemanning omkwam een zaak die de aanleiding vormde tot het aan kondigen van een groot aantal maat regelen, zegt de hoofdinspecteur voor de scheepvaart: „U heeft ge merkt dat ik bij het onderzoek voor de Raad voor de Scheepvaart geen beschuldigingen heb geuit tegen ie mand die niet kan terugpraten. Vast staat dat het zwaar weer was toen het schip omsloeg bij windkracht 7, hoge zee en buien. Of er wel of niet werd. gevist, is «iet meer vast te stellen. Duikers die naar het wrak van de „Willem Senior" zijn afge daald hebben geen Uitkomst kunnen geven. Helaas staat dit geval niet op zich. Binnenkort komt er een uitspraak over het vergaan van de TM-1, een schip dat in zeer slecht weer in do Duitse Bocht is gezonken". De heer Van Doom noemt de maatregelen op, d<ie nu eijn getroffen ter verbetering van de stabiliteit van vissersvaartuigen: „De gehele vissersvloot, bestaande uit schepen van minder dan 200 ton waarvan de kiel is gelegd vóór 26 mei 19 SC, wordt doorgelicht op sta- bUheitseigenschappen. Dat zijn in totaal 675 vaartuigen. In mei '65 zijn namelijk nieuwe normen van kracht geworden zodat we de nieuwe sche pen niet nog 'ns behoeven te bekij ken. Daarnaast is al bij de wijziging van de Wet op de Zeevisvaartdiplo- ma's de bekende 50-tons grens ver vangen door een lengtegrens. Op een schip kleiner dan 50 ton kon men namelijk zonder diploma's varen. Er werden dan ook voor het visbedrijf optimale schepen gebouwd die net onder* die 50-tons grens bleven, het geen ten koste ging van het onder waterschip en dus ook van de stabi liteit. Nu is er een lengtegrens vast gesteld, waardoor het mogelijk is ge worden schepen te construeren die voor het bedrijf aanvaardbaar zijn en daarbij tevens voldoen aan de otabillleitsnormen.In een rapport,- dat is opgesteld na het vergaan van de „Jaco Mina" zijn maatregelen be kend gemaakt ter verbetering van die stabiliteit. Namelijk het aan brengen van 7.6 ton ballast bij zus terschepen van de „Jaco Mina". Ook is voor die schepen een verbod tol het aanbrengen van een boomkor- vistuig uitgevaardigd en is er een waarschuwing gegeven dat or-det- „slechte weersomstandigheden de nodige voorzichtigheid betracht moet worden". Aangezien de schipper van de „Willem Senior" bezwaar maakte tegen dit grote ballastgewicht, werd voor dit schip voorlopig volstaan met het aanbrengen van 4.5 ton bal last. De volle hoeveelheid van 7.6 ton ballast zou slechts een minimale invloed hebben gehad op de stabili- leitseigenschappen," aldus de heer Van Doom. „Overigens betekent het voldoen aan de nu gehanteerde normen van stabiliteit voor vissersvaartuigen -niet dat deze schepen dan onder alle om standigheden veilig kunnen- varen. Met de reeks van getroffen maatre gelen kan alleen worden bereikt dat de schepen veiliger worden." Over de mensen op het schip zegt hoofdinspecteur Van Doorn: „Steeds zullen de bekwaamheid en oplet tendheid van de schippers en be manning aan hoge eisen dienon te voldoen om risico's tot een minimum te beperken. De vis wordt heiaas nog steeds te duur betaald (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag De Stichting voor Huishoudel^ke- cn Gczinsvoorlichting in Schie dam zou het voorlichtingswcrk nog extra willen stimuleren en uitbreiden. De gemeente Schie dam, die mede het werk der Stichting subsidieert, staat echter voor grote financiële problemen, Het budget van de Stichting is derhalve ook aan banden gelegd en uitbreidingsplannen, zijn voor dit jaar terzijde gelegd. Enkele bestaande cursussen moesten worden beperkt of zelfs geheel van het programma afgevoerd, zoals bijvoorbeeld huisvrouwen- gymnastiek en accessoires. In grote lijnen is dit de positie, waarin de 'Stichting voor Huishoude lijke- en Gezinsvoorlichting verkeert. Uit het jaarverslag 1967 blijkil dat er destijds een gesprek is geweest tussen het bestuur van de Stichting en het college van b. en w., waarbij tot bo venstaande werd besloten. De Stichting, die het doel nastreeft deskundige voorlichting te geven met het oogmerk het zo goed mogelijk functioneren van het huishouden en het bevorderen van een harmonisch gezinsleven, heeft in het jaar 1607 des sondanks voldoende activiteiten ont plooid. Er werden 94 cursussen gegeven, met in totaal 1318 deelneemsters. Bo vendien werden er in het verslagjaar veertien lezingen gehouden voor in to taal 305 aanwezigen. Het geven van adviesen, onder de naam consumen tenvoorlichting, is verzorgd door een leidster, In het algemeen gedurende de tweemaal per week. Het bestuur van de Stichting blijft ondanks voldoende activiteiten ont- het raam van de (beperkte) mogelijk heden zoeken naar nieuwe initiatieven en ideeën. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Een wijnvat is gisteren geheel op eigen kracht de Lange Haven ingerold. Dat gebeurde bij de aan deze haven gevestigde wijnhandel van N.V. Hoogerwerff, Chabot en Visser. Een man, toevallig duiker van be roep, was bij deze ontvluchtingspo ging ter plekke en beloofde het vat weer op te duiken. Hij hield woord en gistermiddag, omstreeks drie uur, heeft hij onder grote belangstelling het wijnvat te ruggebracht op de plaats waar het behoorde. Onder de titel „vormgevers van vandaag en morgen" wordt sinds 4 juli in het Stedelijk Museum in Schiedam een bijzondere ten toonstelling gehouden. Op deze expositie zijn namelijk de meest gangbare voorwerpen in het leven van een mens omgebouwd tot zonderlinge „vormgevers" van vandaag of morgen. Zo bijvoor beeld ook de hierboven afgebeel de bromfiets, die door Jeroen de Vries in- een nieuwe stijl is ge goten. Tot vier augustus kunnen de liefhebbers nog genieten van de differentatie van moderne vormgevingen. ADVERTENTIE Automobielbedrijf Bokelweg 88*90 SCHIEDAM Singel 41-45 Telefoon 262430 Cijfers TTET san'tal verkeersongevallen in de -L-L gemeente Schiedam is in de maand juni gestegen. Althans vp.'gele ken met de maand juni van hei vorige jaar. Toen bedroeg het aantal 164, nu 168. Verleden jaar juni betreurden we één dodelijk ongeval, in de maand juni van dit jaar vonden geen ver keersongevallen met dodelijke afloop plaats. Daarentegen steeg het aantal lichtgewonden van 43 naar 67. Het aantal zwaar gewonden liep terug: van 17 naar 5. Tenslotte kunnen we u vertellen, dat in het eerste half jaar reeds 984 verkeersongevallen in deze gemeente hebben plaats gehad. Het vorig jaar: 1019. Spoorbomen TtE spoorbomen aan de Nieuwe J-' Damlaan dienen zo spoedig moge lijk te worden vernieuwd. Het gebeurt de laatste weken herhaaldelijk, dat deze weigeren dienst te doen. Tot nu toe gelukkig alleen maar op het mo ment, dat de spoorbomen na hot pas seren van de trein weer open moeten, Dit gebeurde ook gisteren weer. En juist op een tijdstip, dat vele kinderen dc Sporthal, waar deze weken het Jeugdfestijn wordt gehouden, eriaten. De politie moest ter plekke regelend optreden en proberen ongeduldige kinderen, die ondanks de gesloten spoorbomen toch de overzijde wilden bereiken, in toom te houden. V erwarring College b. en w. over sluiting kruideniers zaken in Groenoord en Kethel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Het probleem rond de verplichte va- kantiesluiting voor kruidenierszaken is minder eenvoudig dan liet op het eerste gezicht lijkt. De inwoners van Groenoord voornamijlijk ondervonden de afgelopen week veel last van de gelijktijdige slui ting van beide in deze wijk aanwezige supermarkets „Coöp" en „De Spar". De heer J. Dijkstra, lid van dc gemeenteraad, stelde het college van b. en w. hierover onlangs vragen. Het college van b. en w. heeft gisteren op deze vragen ge reageerd. Het vakantieschema wordt in eerste instantie ontworpen door het Kruideniers-Vakantiecomité, dat, rekening houdende met de belangen en wensen van de ver schillende winkeliers, voor eeft zo goed mogelijke vakantiespreiding zorgt. Het was blijkbaar in de wijken Groenoord-Kethel, aldus b. en w., niet te vermijden, dat de voornoemde su permarkets en het zuivelbedrijf Van Mill aan de Iepenlaan tegelijkertijd gesloten zijn. In de weken, waarin voornoemde bedrijven gesloten waren, konden de huisvrouwen echter wel terecht bij kruidenierszaken aan de 'Schiedamse- weg en het Noordeinde. Bovendien was op gezette tijden de mogelijkheid geopend tot het doen van inkopen bij een rijdende supermarket, die door gaans een standplaats inneemt bij hei Johan Strausplein. Opgemerkt dient te worden, dat het zuivelbedrijf Van Mil niet valt onder het vakantieschema Kruideniers, maar onder de vakantieregeling voor melk- handelaren. Het college van b. en w. is ervan overtuigd, dat het regelen van vakan tieperioden voor middenstandsbedrij ven steeds een moeilijke aangelegen heid is. Er moet met vele tegenstrijdi ge wensen rekening worden gehouden. Dat deze ongerieven tot het uiterste moten worden beperkt blijkt wel uit het feit, dat alvorens ingediende va kantieschema's door het college van b. en w. wordt vastgesteld, nader advies wórdt ingewonnen zowel van de Ka mer van Koophandel als van de Ad viesraad voor de Detailhandel en Con sumentenbelangen. Aan deze adviersaad zullen b. en w. nu de vraag voorleggen welke maat regelen er kunnen worden genomen; dat tijdens de volgende vakantieperio den niet opnieuw bijna alle supermar kets wegens vakantie gesloten zijn. "H1 EN beeld van een jongeman, dat •Lj al sinds jaar en dag op het dak van een huis aan de Longe Achterweg staat, heeft vannacht een man-onder invloed volledig in de war gebracht. Toen de man van de Hoogstraat naar dc Zwaansteeg wandelde, werd hij, zoals hjj later op een verwarde manier trachtte te vertellen, beloerd door een man op het dek. In panische angst rende hij, in hoeverre dit laatste mo gelijk was, naar het enige pand in de naaste omgeving waar nog licht brandde, de vestiging van De Schie dammer. De daar aanwezige verslaggever zag de man, in een paradoxie van angst, tegen de ruiten van de deur staan. In de administratieruimte vertelde de man verstrooid en met kleine teugjes zijn verhaal. Het duurde meer dan twintig minuten eer de man ervan overtuigd was, dat „de man op het dak" slechts een ongevaarlijk beeldje was. Toen pas vervolgde hij zijn weg, zachtjes neuriënd. Echter weer terug naar de Hoogstraat. ï'm - .v Geboren: Nancy d. v. C. van der Gaag en J, P, de Lange. Jacobus R. v. z. J. C. C. Douma en A. Schcrakes. Raquel P. d v. H. W. van der Gcugtcn en I. M. Jansen. WU- helmina T. d. v. C. J. A. Pannekoek en J. J. M. Lammerts. ondertrouwd: A. Blummera, 22 jr. en M. J. van tcènoven. 21 jr. A; de Geest, 18 jr. en J. C. Faasse, 21 jr. K. J. S. de Graaf, 2« jaar en w. Wensveen. 21 jr. D. Kteassen, 28 jr. en M. de Jager, 25 jr. P. Landman. 31 jr. en M. Meulstee, 30 jr. J. deLeeuw, 21 jr. en W. P. de Geus. 21 jr. 3. Nleswaag, 24 jr .en G. L. Voogt, 21 jr. H, Poot, 24 Jr. e jr .en G. L. Voogt, 21 jr. H. Poot, 24 jr. on A. van Tricht. 16 jr. A. van Schalk, 20 jr. en M. J. Philippi, 22 Jr. J. Szakacs, 38 jr. en T. du Mortier. 37 jr. P. Vermeulen, &3 jr. en R. J. Koplnsky, 38 jr. Gcbuwd: D. Pranger. 24 Jr. OR M. E. Ini- merzeol. 27 jr. P.M. de Vries. 26 jr. en M. A. J, van Kinderen. 21 jr. W. Nesse, 23 jr. en D. van Ark-, IS jr. J. P. Gloude, 30 jr. en C. S. Jdngepier. 21 jr. A. T. J. Pols. 23 j. en M. A. Beerman, 21 jr, H. J. Scouwenburg, 21 Jr. en M. A. Bijlama, 21 jr. H. J. van Rijswijk, 13 jr. en J. M. de Kam, 13 jr. J. G. van Beck, 25 jr. en E. J. E. M. van Hees. 21 jr. J. H. 3. Christen, 20 jr. w -J Jr. en M. Bax. 22 Jr. J. Janssen, 22 jr. S. M. Bos. 18 jr. C. P. J. van derToorn, 27 jr. en J. A. C, van Oers, 21 jr, W, J. G. van der Sloot, 24 jr. en J. Stuip. 21 jr. C. Holle- man, 25 Jr. en N, Kerssen. 19 jr. Personeel gevraagd Pasfoto's klaar terwijl tl wacht Foto van Vutnren; Hoogstraat 106,Schiedam. Tel. 266720. Let op juiste adres. H180 Diversen Kapsalon Hélène. De salon voor de betere PERMANENT, Stroomloos voor leder haar ge schikt ƒ7.50. Hélène-tiède per manent, de meest ideale na tuurlijke permanent 10. Gra tis halen en brengen per luxe auto v. permanent. Kapsalon Hélène, Rembrandtlaan 22, Schiedam.- Tel. 267170, f 1 re ductie op deze advertentie. R250 Foto, film én projectie De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt nette be- zorgers(sters) speciaal voor de zomermaanden. Aanmelden Hoogstraat 76, Schiedam, tel 267279. 's Avonds na 7 uur. tel 155960. ;R028 VANDER GRAAF'S SELFSERVICE N Burg. v. Haanenlaan, Schiedam, heeft plaats voor Salaris naar gelang leeftijd en ervaring 50,— tot 100,per week. - -j-; Aanmelden: telefonisch no. 158388.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2