«39 Jj I tv ïlat-238-bestel fsssQnz BEM. m X MiiliiilS SPARTA BEGOiN MET TRAINING Spanjaard en Kesslér op het Kasteel G. Leonhardt op orgel Grote Kerk FIAT-AGENT ROTTERDAM RIJNMOND 1 FIETSTOCHT VAN 'DE MAASSTAD' slavenburg s L. Gerritse van GEB met pensioen 'Gemeente moet opening van zaken geven over sanering oude westen' In juni UITVOER LIEP MEER TERUG DAN INVOER Vakantieprogranmia Erfgenamen vaneen Revolutie Verdien meer bij Korrekt chauffeur/vertegenwoordiger pittig meisje fjjsgüia-.i - dinsdag 16 juli 1968 Op de eerste trainingsbijeenkomst van Sparta waren vijf van de zeven nieuwe spelers aanwezig. Links wordt Theo van Toledo gedragen door Hans Venneker en rechts zijn de ex-Xerxanen Wim Kleinjan en John Spin hoven met een kopoefening bezig. Later zou zich de Middelburger Wijs bij hen voegen. J)E contractspelers van Sparta zijn gisteren begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Aanvankelijk was het de bedoeling van trai ner Coerver om in een bosrijke omgeving een trainingskamp op te slaan, maar alle daarvoor geschikte gelegenheden bleken reeds door andere eredivisie clubs bezet. De Spartanen komen nu drie dagen achter elkaar op het Kasteel bUecn. Ze staan daar van 's morgens vroetf tot 's avonds Iaat tot Coervers be schikking. Zowel 's morgens als '6 middags wordt er hard gewerkt en 's avonds kunnen de spelers naar Iralningsfilms en opnamen van dc wereldkampioenschappen in Zwe den en Engeland kijken. Niet alle achttien comraotspelers van Spana konden aan de oproep van Wiel Coerver gevolg gever.. Dc ex- CW-er Van der Sluis is nog met vakantie en Jan van -der Veen cn Jan Klijnjan konden -zich niet vrij maken van militaire dienst. Jan van Bever en itraind-e alleen .gist urrotd dag mee. Temidden der Spanyancn bevond zich gistermiddag ook een 22-jarige Spanjaard, die twee jaar voor AtIc- ftico Madrid gespeeld zou hebben. De zakenman, die hem bij Spar'.a had geïntroduceerd, noemde hem Julio Romano, maar hij voegde er onmiddellijk aa-n toe, dat h« een •geflngeeode naam was. omdat men moeilijkheden mot de Spaanse voet balbond wil vermijden. Dc Spanjaard, die samen met zijn va- eer naar Rotterdam is gekomen, bleek geen iopvoetballcr. lm cea oe- fer.partijtje toonde hij wel over itechnische kwaliteiten ie beschik ken, maar in alle andere onderdelen van het voetbalspel schoot hij te kort. „Hij mag hier best drie dagen mcetrair.cn," zei Coerver, „maar hij komt niet in aanmerking voor een contract." Ooenver kreeg in de loop van de mid- cag ook bezoek van bondscoach Georg Kessuer, die vooral peïnteres- seend was in de conditie van de oranje-kamdidaiten. Vanavond gaat Kessler een kijkje nemen op de eer ste bijeenkomst van Fcjjenoond. jSpaifla speelt donderdagavond om ze ven uur in Bruinisse zijn eerste oe fenwedstrijd, Tegenstander is het Zeeuwse elftal. mm it Sparta's trainer Wie! Coerver (links) in, gesprek met bondscoach Georg Kessler die in de komende dagen de trainingsbijeenkomsten van alle ere divisieclubs zai bijwonen. ROTTERDAM, diasdag. De Witte de Wrfastraat is opnieuw een bar-bo dega rüker. Gisteren is „Black and White", een Schots ingerichte 5—1 uur-gelegenheid geopend. Eigenaars van' „Black and White" zijn Jan D. Sonnega (voorheen exploi tant van „Het Kaboutertje" op de Schiedamsedük, dat nu is verpacht aan A!b de Molenaar uiil „De Wiek") en A ad van Erkel (voorheen exploi- tamt van „Milond" in. de Keerweer) In de zaak od nummer 34 waar „Black and Whiteds gekomen, was vroeger een schrijfmachinefcandel gevestigd De verbouwing heeft oirca drie maan den gesduund. ROTTERDAM, dinsdag, Ter vie ring van het feit, dat honderd jaar ge leden de eerste fiets ons land werd in gevoerd, organiseert fiets club „De Maasstad" op 20 en 21 juli a.s. de toertocht/sterrit „Een eeuw fietsen in Nederland", met afstanden naar keuze van 20, 40, GO, 80 of 100 km. Voor de tocht kan op beide dagen vanaf 9.00 uur gestart worden bij café „Plasbos", Terfaregseweg 258, Rotter- dam-16, waar de routebeschrijvingen uitgereikt zullen worden. Het in schrijfgeld bedraagt voor deelnemers (sters) l/m 15 jaar 1,40, voor senio ren (vanaf 16 jaar) f 2,75, Verdere inlichtingen zijn schriftelijk te verkrijgen aan het secretariaat: mej. R. van Oosterom, Tapuitstraat lila, Rotterdam^ 1 'ADVERTENTIE' bouw en onderhoudsbedrijf n.v, ROTTERDAM, dinsdag. Per 1 augus'us a.s. zal dc heer t. Gcrrl sc,| chef van dc afdeling personeelszaken van het gemccnIe-energiebcdrUf Rot-, terdam cn lid van onderscheiden gc- j meent eiykc commissies, na een' dienstverband van bijna 50 jaar, we- geus het bereiken van dc 65-Jarïge leeftijd worden gepensioneerd. In verband hiermede zal op donder- dag 25 juli a.s. van 09.30 uur tot 11-30, uur m dc koffiekamer (5e e:age) van; het G.E.B.-gebouw. Roehussenslraat 200 voor personeelsleden en ou--per soneelsleden, en van 15.00 uur lol 16.20 uur in de koffiekamer fle eta ge) van het G.E.B.-gebouw, Willem Buytewechs.raat 42 voor belangstel lenden van buiten het bedrijf, gele- genheicl zijn van de heer Gerritse af-' scheid te nemen. i Buurtopbouwwerker Hein Sas: (Van een onzer verslagge%*ers) ROTTERDAM, dinsdag „Dc gemeente moet opening van zaken geven over de sane ring var. het oude westen. De bewoners moeten weten waar ze aan toe zi5n. Als de afbraak van deze buurt nog lang op zich li at wachten, moeten er meer recreatieve voorzieningen ko men. Vooral de kinderen heb ben er recht op. Waarom krij- ge"i .mdce wijken wel groen en waarom moeten ze hier in deze vuile, onhygiënische omgeving maar aanklooien?" Dat zegt Hein Sas (28). buurtop bouwwerker van de stichting Sa menwerking en Opbouw in het Wes ten, Deze stichting hoopt nog dit jaar te beginnen met een werkgroep kinderrecreatie. Sas hoopt dat elle verenigingen en groeperingen in deze stichting verie- genwoordïgd worden. Belangrijk is dat iedere bewoner op deze manier kan meedenken over het te voeren beleid. Sas, die zijn eigen mening minder belangrijk vindt dan die van de be woners van het oude westen, wijst er op dat er in deze wijk een groot gebrek aan speelruimte is: „De kin deren hebben geen vierkante meter groen". ,.De opvang van de jeugd is slecht. Ze soselt tussen auto's In smalle straten. Ik verwonder me er sleeds wesr over dat er niet meer ongeluk ken gebcure i, 7-mort een extra zin'uig om die auto's te ontwijken h roben cal*vi v :<s',d „Spelletjes als tollen, steltlopen en dabolo kennen ,ze -nie; eens. Er is geen ruimte onvhet:te doen. „Toch moet jé ze geen spelletjes op een grasveld gaan leren, je moet zc leren hoe ze dc firaat kunnen gs- b mi ken. Dc straat is heet belangrijk voor 'Je'.e kindeven. Al hebben we wcin-ig ruimte, ze zijn wel geluk - „De spsehveek die we pas geleden hebben gehouden is geslaagd. Er kwamen si'eeds meer kinderen, op de s'ol.iag ze'fs zo'n 350. De be'angstel- ling is er dus zeker als de mogel'jk- hejen er maar zijn". USTAV Leonhardt, vermaard vooral als clavecinist, maar ook erkend als autoriteit en een specialist op het gebied van de preklassleke or gelmuziek, verwonderde gisteravond in de St, Laurenskerk niet met zijn programma, waarin nl. de vroegbarok ruimschoots vertegenwoordigd was met Sweclincks Balletto des Grandu- ca, de fantasie op do, re, mi, fa, sol, la, een aan Seelinck toegeschreven echo fantasie en een werk van Schiede- mann, die een korte tijd leerling van de Amsterdamse meester was. Toehoorders met veel historische zin hebben stellig van Leonhardts in- terprestaties genoten, want hij ver klankte deze fraaie, maar tijdgebon den werken op een ivijze die qua klankverhouding, registerkeus en sly- listische frasering zeer authentiek aandeed. Het was ook in de reproduk- ties van vooral deze werken dat men Leonhardt technisch op z'n best hoor de. In Bachs Prelude en fuga in b en de Vijf canonïsehe variaties over Vom Himmel hoch, werken waarin men alle contrapuntisch vernuft van hun maker geniaal gepresenteerd krijgt en die dus „van allo tijden" zijn, miste men weieens de gewenste soepelheid in voordracht en techniek, eigen schappen die Leonhardt als claveci nist altijd kenmerken. De fantasie op hol Magnificat, van dezelfde compo nist, kreeg daarentegen een onberispe lijke weergeving. Centraal stelde de coneertgever iri| zijn programma de Eerste sonate van; Bachs zoon Carl Philipp Emanuel. een' charmant werk dat reeds in de galan te stijl geconcipieerd is. Ook hier kon men weer genieten van expressief en contrastrijk getimbreerd spel, hoewel niet moeiteloos bij hel verwisselen der manualen. De bezoekers van dit tweede con cert in de serie zomerconcertcn door vermaarde, organisten werd voor het eerst een blik gegund in het schip van de kerk, want de scheidsmuur tussen transept en de verdere ruimte is thans vervangen door een lage strook tex tiel. S. NIEBOER (Van onze economische reductie) DEN HAAG, dinsdag. In juni had de Nederlandse uitvrer ren waar de van f2IGS miljoen, de invoer ƒ2524 miljoen, zodat liet dekkingsper centage 86 beliep. De maand tevoren waren deze cijfers respectieveliik ƒ2626'miljoen, ƒ2949 miljoen en 89.: Dit blijkt uil cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wanneer aardolie cn aardoüepro- dtikieti, schepen cn vliegtuigen buiten beschouwing worden gelaten (groepen die altijd sterk wisselen), dan bp- draagt dc daling van de invoer 7 pro cent. die van de uitvoer 5 procent, verge [eken met de cijfers van juni 1967. De voornaamste goederen die dc vermindering van de :nvoer veroor zaakten waren machines (inclusief elektrische), ijzer, staal cn tabak. Bij de uitvoer kwamen dalingen van ent- ge omvang voor bij elektrische machi nes. melk- en zuivelprodukten (kaas), ijzer en staal en muziekinstrumenten. (ADVERTENTIE) met zes roltrappen naar boven en naar beneden Een tas die dag in dag uit ge bruikt moet worden... daarvoor neemt U zo'n cllppertas, dc Ide ale tas om mee te nemen, raar Uw werk, omdat U er veel en overzichtelijk in op kunt bergen. Twee-vaks Skai cllppertas- sen, met een prachtige rund leder print, in een fors formaat, puntgaaf afgewerkt met vast handvat cn solide slot, voor nog géén tien gulden. Op oitze tassen afdeling verko pen wij deze ruime Skai Clip per tassen, 2-vaks, in royaal formaat, in zwart. G«ên t«L of ichri/t. fctje ROTTERDAM, Dc Rotterdamse Stich ting voor de Lichamelijke Opvoeding orga niseert het vozende programma: Inlichtin gen NEN-gebouu- kamer 370. Coatstngel 6, Rotterdam-), tel. lilt3B0. toestel 425. WOENSDAG 17 JULI 10,OU uur: Poppenspel A. Mojcl, SV Hoog- vliet, Coivstnnznstraat Hvt. 14,Cö uur; Poppenspel J, Neifsscn. SV Sm-rtslnnrf, OgSïrssingel. 14.00 uur: Jeugdvartété Mr. Janno, SV Ka- t.SStlJli ACTIVITEITEN IN DE WIJK Cluirlals: 11,00 uur: C kostumcerd voetballen. SV do Vnal. OvH-nhoorpstrnat, I4.C0 uur: Spelmiddag SV Chahbois, Car nlsscs i n gel. iiniijarcUjfh: 18.45 uur. Wandeltochten, verzamelen SV Pascal Maettrlini-k, Noord: 19.00 uur: Bokst!enionstratie op Piinackcr- plrln. OviMehle: 14,00 uur: Poppenkast hij clubhuls 't Anker, Zon n c ve ld straat. Pandrecht: 19.00 20.30 uur: Teutoons telling Doe-feest. Middel ha rnishof. Groot IJsselntomle: IO.CO uur Sport en Spel, trapveld aan dc Prinsend ijk. Oud-Zuid: Do; Is chic ton Vlaggen roof. Kaapstraat. Aangifte van geboorte op 11 Juli 1908 te Hoogvliet A. A. Andcweg-Bakker. d. Aangiften van geboorte op II Juli 1888 te Ovcrschle L. A. van den Berg-Velthnan, z; C. E. Y. Gaspar**-'Vogel, z. G. P. J. Voormolen-Bekker, z; M, J. Kern-van EHk. z: I. de Jong-Btck, z: M. J. J. Dullaart-KubazmvsM, z:J. Remus-van den Berg. d: J. van Beek-Winters, z: E. E, M. Dikkers-Wesselman, d; G. J. «om- etidoorn-Janssen, d: W. M. Kramer-Nieste, z; M. C. Mtlhlcnbrueh-Ton, z: A. li. Brink-van Veen. fi; B. H. E. van den Boog- aart-Grerdanus. d: M. J. Kereseiis-de Jong. d: W. J. Ro me Jj li -Bou wensz: J. van Eij- m° re u-van Dam, d: R. Brzözek-Ravenschot, z; M. J. Scheppink-Vader, d: G, van Oor- sehot-Sparrcbooni, cl: H. M. M. ycrhcul-de Galan. 2 d: T. den Hollander-Verkalk, d: M. I; van Dijl-van Es, z: M. E. van Nojjen- hoff-Bul tend ijk. d: C. A. Hof man-van Malssen, z; H. Schlpper^TenvpeUnan, z; J, A. J. van den Berg-Dansc, d: S. I. Kruijs- acn-van Zwo-1. zi CT L. Franssen-Hlel, z: A. Schoovers-van dc Wijngaard, d: P. C. PlooK-Leeuv/enburgh. z; M, A. Buitend Ijk- Maatje, d; E. A. Ketting-Suvaal. d: J. M. I». M. A. Hoedt-Heljmans. d; J. M. Dubbeld- Kuyvenhoven, z. C. L. de KeIJzer, 41 en J. J. Poters. 27. Ondertrouwden op vrijdag 12 Juli 196R G. A. Verschoor. 24 eh Y. Versteeg. 22. 20. I1ILLEGERSBKRG J. Hooghwerft. 27 cn J, Y. VcrspuU, 20; H. J. M. Huisman, 22 cn L. van Blezen, 20; J. Sanders. 23 on E. J. Haubrich. 21; P. S. Grlael. 24 en C. G. Witter. 21. OVERSCflIE M. J. Tünnissen, 3) i. 3. Pagnottl, 26: L. A. T, Kerssen, 19 en v'. van Hausden, 20; W. H. Evens, 22 en M. van Pelt, 21; J. J. A, H. Vbothorst. 2a en C. FVesé, 33: J. v, d. Meljde. 24 cn J, 'v. d. Breggen, 21: A. M. van Eek. 21 cn E. J. M. PolCSZ, 20: J. Smit.' 23 en C. M. v. d. Berg, 20. ROTTERDAM Ondertrouwden op ttlnsdag 9 Julf 1868 G. Fongers, 2« en G. H. Lamsfuss, 23, Ondertrouwden in dc week van 8 t.r.i. 12 Juli 1968 HlLLEGEItSUERG J. B. Apon, 24 en M. O. Brokking. 22. O VERSCHIK M. T. M. Koolhaas, 20 en H, H, van UiIJn. 25. HOEK VAN HOLLAND H. Po Ir Ij, 21 cn N. G. van Dorssen. 20. Aangiften van overlijden Usselmonde 12 Juli 1068-, Alt levenloos aangegeven: G, T. van der WUt-Van Gelder 2 dr. Aangiften van overlijden ït'dam 12 juit 1968: P. Roggeveen, ong. man 85 Jr. I. Kosse. dr. 7 jr. A. C. Hewel. ong. vr. 79 jr. J. P. Trewien, vr. v. J. van Vclzcn 49 jr J. C. Molenaar, man v, C. Reedijk 65 jr. D, Koonings, man v. M. de Boor 60 Jr. A. A, van der Hoeven, vr. geil. gew. m. J. van der Holst 51 jr. M. P. U.-nland, vr. geh. gew. m. J. Eckstein 77 Jr. H. Korkum, vr. geh. gew. m. P. C. N. van der Huist 77 jr. J. Verhage. man v. A. van Feno 71 jr. H. J. Oppermann, vr. v. J. Keemlnk 70 jr. C. don Ouden, «jan geh. gew. m. L. M. ITaverhals 89 jr. A. WiïTehrands. vr. goh. gew. m. J. Boot 70 Jr. G. C. Koofjman, man v, C. E. Pel 63 jr. A. F. LüÜendlJk, vr. v. P. T. Knijpers 57 jr. D. Muit. man v, K. van Groos 3D Jr. M, C. Matheijscn ,vr. v. fl. J. ^.1 ,t - vr fifth P. de TUnofei 44 jr, M. G. M. Lagendijk, vr. geh. gew. m. A. A. van Rees 74 Jr. R. F J- 7raaff, vr, v. C. HosönquLt 70 ji Bouwer, man v. A. Hllboesen 5t Jr. if. J. Bakker, man v. A. M. van der Zon 72 jr. E van Hte. man v. G. Kasiborskl 65 jr. W. de Meris. man v. A. G. van 'i Hof 69 jr. H. J. Biokpoet, mail v. N. de Jongh 72 jr. E, M. C. Zujjdam, vr. gch. gew. m. w. Over- gaauw 57 jr. A. den Brcejcn, ong. man 18 F amiliebericluen Od zondag 14 juli overleed J. M, E. van Waveren- Smils Weesp. 16 juli 1968. De cremaüte heeft heden in alle stüte plaatsgevonden. Liever geen bezoek. FAMILIEBEKICIITEN <ult andere bladen) Geboren: Mariette-ChrlsUnc, d v HIetkamp-Hage. Middel burg; Afitrid, d v Dc Lange- van der Werf, Emmen; Erdde- rique, d v Boot-Walles, Am sterdam. Geboren: Fiorinua Jan. z.v. Pos-Piooij. Leiden; Gijsbert Robert Hendrik, Voetelink- Jenné. Amsterdam; Anton Ste ven Jan, z.v, Jansen-Looye- steln, Eist: Fedde, z.v. Peutz- de Jong, Castricum;-Petronella Johanna, d,v. MoUema-Hofstee, DeifetJl: Richard Egerton Pe ter, z.v. Amos-van Rossem, Londen. Verloofd: Yvonne Steenhuis cn Hans Janus. Amsterdam: Miranda Leonardi en G. A. W, M. van der Ven. Mercato Sara- eeno/VHjmen. Ondertrouwd: W. A. R. M. van der Lugt cn Mary Cuth- bert. Don Bosch/Toronto. Ondertrouwd: 3. M. van Hombergen en Lydie Smits. Amsteraam, Getrouwd: H. L, van der Veen en E. A. Nikkels, Wasse naar: Dre. Karl W.J, M„,Tax cn Gertrude Shultz. Indianapo lis, H.S.A.;: Roelant. BelderbDS cn Trudy Prinsen, Bioemen- daal; Pcler Jonpulère cn Caria I. J. Dees. Delft; Ir. A. F. van Hall cn Marjan Droste. Over voer. Getrouwd: C. P. van Breugel en Romkje üe Vlugt. M;dde)- harnls: F. Noorduyn en C \V. Gellssen. Breukelcn. Overleden: Jonneke Cornelia van der Meüden. 79 j.. Drie bergen; Monique Ineke Maria coha Koolmans. 80 j.. Vlaardtn- gen: Margucrtfe Cato Marie Bunkcr-Povcl. 83 J.. Aerden- hout: Johannes Ph. van Zeg veld. 77 Kotwhic o. d. Riin: Tan Soutendam. 73 J-, Amstel veen; Jacob Riedel, 56 Utrecht. Hendrikus Cornells GerarduB Boahuizen. 87 J.. Ber gen N.H.; Maria Johanna Wil- hclmlna van der Hoff. 73 j Voorburg. Klaasscn. 57 j., Enschede: Anna Dirkje Katharina Schoondermark, 75 j., Slie- drecht; Drs. Louis Hubert Lu- cassen, 82 j„ Amstelveen: Pie- ter Barctta, 76 j.. Huizen: Ge- rardus Pauius H. A. van Büel. 66 j., Amstelveen; Bouwe de Jong. 63 j„ Groningen: Johan nes Monhemius, 92 j„ Rijswijk: Joost Sipkcs. Barcelona, Span je: Gerardus Josephus Maria Maas, 68 J„ Haarlem; George Wilhelm Mulder. 50 j„ Utrecht; Jan Harmen Lleuwma. 82 j.. Amsterdam; Mr. Jacob Eskens, Zevenhuizen, Willem Wits, 70 j„ Leeuwar den; Trijntje Brouwer, 68 j.. Maassluis: Wilhelmina Christi na Hulleman, 74 j.. Haarlem: Jcannette Cornelia Spiering, 77 j„ De Bilt; Jan Joseph Gooyen. 7B j„ Heerlen: Laurentius Dan- kelman, 93 Wittem: Hlltje Mul der, Groningen; Jeile de Vries. Rotterdam ;Heinriette Jansen Adloif, 73 j., Arnhem; Elisa beth Agatha Duivenvoorden. 62 j.. Aalsmeer. Advertentie Nummer 4 in de serie Tekst en Uitleg Vijftig jaar Sowjet-Unie (door H. E. Salisbury) Prijs 10,- Een paperback over het leven, werken en denken van de mens in dc Sowjet-Unie. 21 hoofdstukken behandelen een grote verscheidenheid van on derwerpen (256 blad?., tekst, 32 blz, foto's en kaarten). Verkrijgbaar bij de bijkantoren en de erkende boekhandel of rechtstreeks bij N.V. Het Parool Aid. Uitgeverij Wtbautstraat 131, Amsterdam, tel. 020-814400 (van 8X0 tot 17 uur); tel. 020-50191 (van 17 uur tot 19.30 uur) 1200 kg over S V kuub vlakke, lage laadvloer grote deuren opzij' èn achter luxe 3-persoons cabine voorwielaandrijving leverbaar in 7 bedrijfstak-gerichte uitvoeringen! 1438 cc, 46 din pk, 5 y gelagerde motor AUTOBEDRIJF BROEDELET N.V. Conradstraat 63. Tel. 010-136040. Filiaal Z.t Paul Krugerstr./hk. Hilledijk. Tel. 010-277616 Rotter dam-Z.: Filiaal Oost; Chris Bennekerslaan 6. Tel. 010-124747. Spijkenisse: Garage Van Pelt, Stationsstraat 5. Tel. 01880-3155. AUTOBEDRIJF ,.DE BEER" N.V. Katendrechtse Lagedljk 1119. Tel. 010-17G565. UNIQUE N.V. Stationsplein 2. Tel. OMM5G277. UNIQUE N.V. Gedempte BJersloot 37. Tel. 010-3464S0. Personeel gevraagd Het Rotterdams Parool vraagt nette BEZORGERS (STERS). Leeftijd vanaf JS jaar, Aanmelden WestbJaak 9. tel. 010-135430, 's avonds na 18.00 uur telefoon. 010-155962 232114-161567-185317 en 154282. R020 SERVEERSTERS gevraagd. Ook alleen voor de zomer maanden. 's Zondags en 's avonds om 8 uur gesloten. Tearoom-Restaurant Carillon N.V.. Beursplein 31—35. Rotter dam.H028 Gevraagd vakkundige RADIO- T.V./VERKOPER-tcchniker. «Ia filiaalhouder. Gedocht wordt aan een ervaren radio-tv-teeh- nlker die over goede vorkooD- caDaclteilen beschikt en deze verdienstelijk wil maken. Leef tijd 2540 jaar. Leerling-ra- dio-t v-monteur; diploma LTS elektrotechniek, VEV-opleiding tot gediplomeerd radiomonteur in bedrijf mogelijk. Leeftijd 1618 jaar, Technlker ge vraagd voor reparatie en revi sie radio en hi-fi-afspeelappa- rotuUT vim alle toekende mer ken, Diploma radio-monteur NEHG. Leeftijd 18-25 jaar. Ge boden wordt een werkkring in sen dynamische bedrijf waar vakmanschap en werklust hooc gewaardeerd worden. 5-dangse werkweek. Bij voorkeur schriftelijke sollicitaties met gegevens over opleiding cn werkkringen worden gaarne ingewacht bij Technische Han delsonderneming ..CORRECT". Zaagmolenstraat 102—114, Rot terdam-Noord, H028 VERPLEEGSTER WORDEN? Liefst in een nieuw ziekenhuis en in een moderne, gezellige stad? Onze eerstvolgende opleiding vangt in september aani Inlichtingen: Directrice DIA- CONESSENHU1S EINDHOVEN. voor goede krachten betalen wij hogere honoraria. Kom eens praten, hei verplicht u tot niets Spoedige plaats ingsmogcltik- ieden voor (steno)ty pistes Uitzendbureau Korrekt Gevr. 2e BANKETBAKKERS- BEDIENDE of aankomend Ie. 5-daagse werkweek en zater dagmiddag® vrij. Van BochoT ve's Banketbakkerij, Spruyt- straat 5, Rotterdam. Tel. (010) 271650. R028 Gevraagd KEUKENHULP mnl, Zaterdags en zondags vrij. Tearoom BONGERS, Meent 20. Rotterdam, Tel, (01Q) 128068. Uitzendbureau Content Hecmi aadsstngel 130, R'dam, Gevraagd enige aankomende elektriciens voor een prettige werkkring bij Van Dongen van Zuilen N.V. Walenbur-gervreg 118 Telefoon 240235. Middelgrote vleeswaren- en krokettenfabriek i represents- '1toekomstmogelijk- Banketbakkeri} Pierre Zom vraagt flinke ervaren verkoopster Tevens olaats voor Woonruimte en onroerend goed aangeboden Petten aan Zee Riante woningen met Rljksprc- mie, eventueel met zomerwo ning aan de Bergeendstraat nog enkele beschikbaar. Beno digd eigen geld plm. f 5000, lnel. alle bijk. kosten. Inlich tingen dinsdagavond -16 juli tussen 19.30 en 21X0 op ons hoofdkantoor. Weteringschans 124 te Amsterdam. W. Fris N.V. Makelaars. Ge- demptegracht 87, Zaandam, tel. 0298Q-GOI58 na 18 uur 62087. A032 Te huur in variërende huurprij zen: Kamers, pensions, etages, woonhuizen, fiats enz. gemeu bileerd en ongemeubileerd. Vr, vr. hl. fni. bij „MAKO", Graaf Flovlsstraat 65 te Rotterdam, op m., d., d. alleen 's middags van 14.00 tot 18.00 uur. Vrijdags n.m, van 2 tot 7 uur. Voor te lefonische informaties alleen 's morgens van 16—12.30 uur. Tel. <610) 185775. Woensdags alleen 's avonds geopend van 6 tot 7 uur. R030 Unieke kans voor hen. die gaan trouwen of voor hen. die reeds lang een woning zoeken Te koop KLEIN BENEDEN HUIS zonder vergunning ln Rotterdam. Het bijbehorende bovenhuis is verhuurd. Mei slechts een paar duizend gul den direct te aanvaarden. Dc rest tegen buitengewoon lage maandelijkse aflossingen, wel- ke steeds Jager worden. Int. tel. 010—117118. R030 HUIS te k. V, HOGENDORP- PLEIN A'dam, met teeg !e bov. huls bevatt. 3 kam., kcuk en badcel. Totale huur ƒ3700 per jaar. Lasten ƒ475. Koop som ƒ28000. K.K. Tel. 020— 1604S7, A032 Tn aanbouw te Breukelen PR'EMIEHUIZ'EN m. schuur. Ind.: ztt-eetk.. 3 sl.k.. douche nr. toil., zolder m. kamer. Prij zen v.a, 49.500; max. hyp. 45.0C0. Vrije vestiging. Uitv. lek. by Mak: laarskant e.g. Penners Brediusweg 80. Naarden. Teïef. D2I59—37019: na 17 uur 11979. A032 Bovenkarspel Riante woningen met Rijkspre mie a/d Brillatit Starstraat nog enkele beschikbaar. Vrij uit zicht. directe trein- en bus- vectolndtng mei A'tleim, Prach tig gelegen nabjf het IJseimeer, veel recreatie. Prima viswater, benodigd eigen geld plm. 5000 inel. alle bljk. kosten. Inlich tingen dinsdagavond 16 juli tussen 1S.30 en 21.30 uur op ons hoofdkantoor Weteringschans 124 te Amsterdam. W. Fris N.V. Makelaars. Ge- dcmplegracht 87. Jaandam, tel. C129JO-GOI58 na 23 uur 62987. Vanaf 29.950.bouwen wij. doordat üe GEM. ABBEKERK de grond tegen kostprijs be schikbaar stelt (goed vanaf A'dam te bereiken) solide 4- KAMERWONINGEN m. schuur, eigen geld ƒ3300.—. 10 Jaar!, aflopende premie hierop 9445,le .jaar rente cn afl. 82,— per maand. SIETSMA-GROOT. Oostcinde 123. Berkhout, telef. 02295-388, OOK ZATERDAGS. Zitdag A'dam elke dinsdag van 14 tot 22 uur Rest. West-End, Over toom 87, hoek Const. Huygens- straat. Castricum Helft v. groot dubb. wnhs. m. garage, c.v., fraai gelegen. Ind. o.m.: grote kamer, keuken, bijkeuken, badk., 5 slp.k., dakkapel. Vraagprijs 76.000,—. Helft dubb. wnhs. m. garage en vrije tuin. Ind. o.m.: L-kamor, luxe keuken, 4 slp.k.. badk.. grote zolder. Vraagprijs 55AC0.-. Heiloo Helft dubb, landhuis m. garage. Prima stand. Ind. o.m.:: r< woonk.. grote keuken. 3 slp.k., badk.. zolder. Vraagprijs ƒ69.009.-. Bern. J. P. KLOES, makelaar onr. goed.. Burg. Mooystraat 21. Castricum. Telefoon 02518-3244 {2 lönen). b.g.g. 2278 of 02205-502. Te koop aangeboden in de le Helmersstr. 149 te Amsterdam woonhuis waarvan benedenhuis met tuin cn 1c etage- bev. grote Engelse kamer. 3 sipkam,. luxe badkam. en keuk. Dir. vrij te aanv. Vrii bovenhuis gehuurd voor 1675 nor jaar. Koopsom 72.0D0. Te bevr. Makel. H. Huisman, Fr. v. Mierlsstr. 85 hs. A'dam. Tel. A032 020724424. Vervolg van deze rubriek op pagina 10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1