Praag wijst eisen van Oostblok af welcome 1b MlgBrier [Vandaag: -Ja f77,777 winnen? De grimmige brief MI -S BASHS tlNAPPHNDH .El-IJakr. U president van Irak PTT boekte winst van miljoen HET ROTTERDAMS PARGDL PRESIDIUM IN TSJECHOSLÖWAKIJE VERWERPT DREIGBRIEF OP PAGINA 3 MEER OVER TSJECHOSLOWAKUE MEERDERHEID TSJECHEN ACHTER PARTIJLEIDING Gordijn van Picasso voor Diaghilew-bailet geveild BABYVOEDSEL IN NIGERIË Naar Cuba ontvoerd VS-vliegtuis; terug Brand in New York Tweede dode geborgen uit ontplofte tanker HOGERE TEMPERA TUREN EN OVERWEGEND ZONNIG WEER RATTEN VOOR DE IBÖ'S D Meerderheid Berk-Beccon is nu van Hag: gemeijer Opnieuw patiënt die behandeling met kunstnier thuis voortzet Politie vocht met 300 jongeren in Valkenburg DE SCHIEDAMMER Hoogstraat 76, Schiedam, Telefoon: Redactie (010) 26<55 05. Administratie (010) 26 72 79, na 17.30 uur (010) 1354 30. Abonnement 96 cl per week, 12,IS per kwartaal. Losse nummers 25 ct. Poslgironu miner 398614 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te. Rotterdam.» 28e JAARGANG- No. 168 ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. IL W. SANDBERG DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN, B. DE VRIES. DONDERDAG 18 JULI 1968 De inhoud van de brief die de Sowjet-Unïe en haar vier naaste bondgenoten aan het centraal comité van de Tsjecho- slowaakse communistische partij hebben gezonden wordt op pag. 3 weergegeven door onze correspondent ïn Moskou dr. K. van het Reve. Op dezelfde pagina staat een beschouwing over de kwestie-Tsjechoslowakije van de in Engeland woon achtige specialist inzake Oosteuropese aangelegenheden Victor Zorza. "TIE brief aan de Tsjechoslowaakse regerings- en partijleiders is een. vervaarlijk stuk, maar geen ultima tum en. geen dreigement met sancties. Bij het beoordelen ervan moet men er rekening mcc houden, dat hij is voort gekomen uit een onder grove druk be volen' spoedoverleg, waarin de scherpslijpers desondanks hun zin niet hebben gekregen. Het is niet zeker o£ de Hongaren een in overweging gege ven rechtstreekse interventie in Tsje choslo wakije hebben getorpedeerd; maar wel staat vast, dat zij de leiders in Praag een ruime mogelijkheid van verweer hebben willen geven. Omdat zij daarbij aangesloten bij de opvat tingen van autonomie, die leven in vrijwel alle communistische partijen ter wereld, hebben Breznjew en zijn supporters in Polen en Oost-£)uitsland (waarschijnlijk) knarsetandend moe ten berusten in het verzenden van een brief die, in al zijn grimmigheid, geen definitieve en onherstelbare daden aankondigt. In hoeverre de Bulgaren zich achter de Hongaren hebben geschaard is.wat oriduidelljk. Maai* hét is bekend, 'dót ook zij niet behoren tot de felle door zetters. Een interessante vraag is ver der of de Hongaarse bekendmaking van de brief wel een afgesproken zaak was. De Russische pers^heeftjde;tekst nu v :ópfc ^öpubltci^rSN Tc'an zéér wèi gebeurd" zijnTómdat er toch niets meer te" verheimelijken viel. Te Moskou-kan men zich over het effect van deze brief in de buitenwereld moeilijk veel illusies maken. De plom pe wijze,waarop wordt 'opgeroepen tot-onderdrukking van de vrije me- niogsrSifng in woord en geschrift, "staat immers in krasse tegenspraak tot de deugden, die Moskou zich door idealistische Westelijke jongeren zo gaarne ziet toegedicht. Ook van het naakte beroep op de machtsverhoudin gen kan moeilijk veel wervende kracht uitgaan. De brief vraagt de uiterste koel bloedigheid van de Tsjechoslowaakse leiders. Op dit punt echter zijn zij zoetjesaan al flink geoefend. Zij zul len zeker niet nalaten opnieuw van hun onmiskenbare betrouwbaarheid te getuigen; en dan op de basis van een aantrekkelijker communisme, dan in de brief uit Moskou tot uiting komt. Zij staan niet alleen. In het verzamelen van steun en sympathie van de geëmancipeerde communisti sche bewegingen, waar de Russen het toch niet zonder kunnen stellen, ligt in de komende tijd hun sterkste ver weer. PRAAG, donderdag (AP, ANP). Volgens een op 13 en 14 juli verricht opinie-onderzoek heeft 78 procent van de Tsjecho- slowakcn vertrouwen in de huidi ge communistische leiding en is 91 procent voorstander van een zo spoedig mogelijke terugtrek king van alle buitenlandse troe pen uit Tsjechoslowakijc. Het onderzoek werd verricht door het instituut voor opinieon derzoek van de Tsjechoslowaakse academie van wetenschappen. |KNMX De Bilt verwacht :f I IETS HOGERE I j TEMPERATUREN 1 Zonnige perioden en óverwegend droog weer" met een zwakke tot S matige wind, in hoofdzaak tussen g west en noord. In het algemeen iets hogere middagtemperaturen.I Zon op:.04.43; onder: 20.491 Maan pp: onder: 16,021 LONDEN, donderag. (Reuter) Op een veiling in Londen van kos tuums cn gordijnen van het Diaghilew ballet is voor Picasso's gordijn 69.000 pond (ongeveer 600.000 gulden) be taald, Het werd gekocht door ballet- criticus Richard Buckle voor enige anderen die samen een bedrag hadden bijeengebracht om het te kunnen be talen. PRAAG, donderdag (N.Y. Times, Reuter, AP, UPT) Het presidium van de Tsjechoslowaakse communistische partij heeft vandaag de beschuldigingen van de Sowjet- TJnie en haar vier naaste bondgenoten verworpen dat het land bedreigd wordt door „contra-revolutionaire activi tei- ten, die het socialistische systeem in gevaar brengen". Het Tsjechische persbureau CTEC publiceerde vanmiddag de tekst van het antwoord dat het presidium nu langdurige beraad slagingen heeft opgesteld naar aanleiding van de brief die Rusland, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije cn Bulgarije na lnin topoverieg begin deze week in Warschau naar Praag zonden. Het presidium in Praag heeft voor morgen het centraal coiuité van de communistische partij voor een spoedzitting bijeen ge roepen om z(jn goedkeuring te geven aan het antwoord van het presidium. In dit antwoord worden de be schuldigingen van de Sow jet- Unie en haar bondgenoten over de gehele linie verworpen. „Wij zien geen enkele realistische ter men aanwezig om de huidige si tuatie in ons land als „contra revolutionair" te bestempelen", aldus het presidium. Waarnemers in Praag maken uit de inhoud van het antwoord op dat de Tsjechoslowaakse leiders niet van plan zjjn hunjlhcra^f: koers OP tc geven. Ti£er<ier had'M&kóu er bij Praag op aangedrongen, dat het politieke bu reau van de Russische communistische partij en het presidium van dc Tsjwehoslowaaksc communistische. -partij '..morgen overleg" pjegen- in *dc' Tsjee hosIóvjaaksc stad Koalce: Dit is' ris ter en vernomen uit betrouwbare orón >n Praag, waar.de vrees voor een Russische interventie volgers dc laat ste berichten stijgende is. Hét voorstel tot de ontmoeting zou gisteren zijn gedaan door de Russische partijleider Breanjew aan zijn Tsje choslowaakse ambtgenoot Dun eek. De bijeenkomst zou de eerste vormen van een serie bilaterale besprekingen tus sen de Praagse leiders en hun commu nistische bondgenoten, waarop door deze laatster) zou zijn aangedrongen. Volgens andere berichten uit com munistische bron zou Breznjew Dub- cek een bijeenkomst in Rusland heb ben voorgesteld. Dubcek zou hebben geweigerd en hierop Kosice hebben voorgesteld. Geen officiële mededeling is gedaan over het antwoord van Dubcek. Het Hongaarse persbureau MTI kort hierop gevolgd door het Russi sche persbureau Tass heeft gister avond de tekst bekend gemaakt van de brief die door de Sowjet-Unie, Oost-Duitsland. Polen, Hongarije en Bulgarije aan het centraal comité'van de Tsjechoslowaakse communistische partij is gezonden na afloop van hun topoverieg aan het begin van deze week in Warschau. Hierin wor den van het bewind in Praag maatre gelen geëist tegen „rechtse en anti-so cialistische krachten". Centraal Comité Het centraal comité van de Russi sche communistische partij heeft gis teren een bijzondere vergadering ge wijd aan een bespreking van de situa tie in Tsjechoslowakije, zo is door liet persbureau Tass bekend gemaakt. Breznjew bracht hierbij verslag uit over de in Warsehau gehouden confe rentie. De leden van het comité na men volgens Tass „eensgezind eeu resolutie aan over de kwestie die het onderwerp van bespreking vormde." Tass licht dit verder niet toe. Volgens berichten uit Washington hebben dc VS via particuliere diplo matieke contacten aan de Sowjet-Unie laten weten dat een gewapende inter ventie in Tsjechoslowakfie de pogin gen van president Johnson een toena dering tot stand tc brengen tussen de VS en Rusland in gevaar zou brengen. Berichten over toenemende nervosi teit in de Tsjechoslowaakse hoofdstad volgen elkaar momenteel op. De Tsje choslowaakse leiders hebben lokale party organisaties, kranten, radio en televisie gevraagd zich gereed te hou den voor een eventuele crisissituatie. Dubcek en andere leiders zouden re devoeringen hebben voorbereid die mogelijk spoedig zullen worden uitge zonden. In Praag wordt nog vernomen dat president Tito van Joegoslavië de Tsjechoslowaakse leiders van zijn krachtige steun heeft verzekerd en dat hij bereid is Praag te bezoeken indien zij een beroep op hem willen doen. Tot nu toe is echter geèn enkele-be vestiging verkregen dat een dergelijk' beroep is gedaan.-Andere berichten wekken'weer de indruk dat een'-be zoek van Tito aan Praag de komende dagen zal plaatsvinden. Volgens onbevestigde geruchten zóu de voormalige „stalinistische" Tsje-' ehoslowaakse partijchef Novotny dooi de Russische leiders zijn uitgenodigd voor een gesprek en zelfs "al naar Moskou zijn. vertrokken. „Welkom in Nigerië, waar „SMA"-babies gelukkig zijn en gezond", dit staat op een reclamebord van de SMA- fabriek op de weg naar het vliegveld van Lagos. In de afgescheiden deelstaat Biafra zijn de babies echter aller minst gezond en komen er dagelijks honderden om door gebrek aan voedsel. ACHMED HASSAN EL-BAKR MIAMI, donderdag (Reuter). Een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij National Airlines, dat gisteren door een passagier wera ge dwongen naar Cuba te vliegen, is gis teren nog teruggevlogen naar Miami in de VS. De 65 passagiers van het straalvliegtuig werden door een ander toestel uit Havana gehaald. Een Spaans sprekende man dwong de bema;.ning met een pistool en een handgranaat die later een fles af- ter-shave lotion bleek tc zijn koers te zetten naar Cuba. De piloot wist echter gedaan te krijgen dat hij in New Orleans mocht landen om te tan ken. Tijdens het oponthoud op het vliegveld daar hield de man beman ning en passagiers onder schot, zodat de politie niet kon ingrijpen. Dc passagiers konden niet met het toestel, een DC-8, terugvliegen omdat de startbaan van het vliegveld bij Ha vana tc kort is om een dergelijk zwaar toestel geladen op te laten stij gen. NEW YORK, donderdag (Reuter). Bij een brand in een woonhuis te New York zijn vandaag negen kinde ren en'twee volwassenen om het leven gekomen. Vier anderen raakten ge wond. De brand heefi meer dan vier uur gewoed. De oorzaak van de brand is onbekend. Nijmegen Vierdaagsestad. Klaas Peereboom en teïce- naar Péter 'van. Siraaten za gen er gisteren, ponderande-/- r;en de Almelose Fliereflui-: ters 'en de Haunstottenèr Wanderfreimde aan zich voorbijtrekken, pagina 7- BEIROET/LONDEN. donderdag (Reuter, NY Times). Hoewel dc identiteit cn dc politieke richting van liet nieuwe bewind in Irak nog steeds vrij onduidelijk zijn, heeft Radio-Bag dad dc namen van twee van de leiders van dc staatsgreep bekendgemaakt. Als president is aangewezen gcnc- raal-majoor Aehmed Hassan El-Bakr (52). Brigade-generaal van de lucht macht Hardan Abdcl-Ghaffar El-Ta - krilti is benoemd tot chef-staf van het leger en plaatsvervangend bcvclhcb ber der luchtstrijdkrachten. Hei uitgaansverbod in Irak is be perkt tot de nacht, terwijl dc grenzen weer open zijn gesteld. Ondanks be richten van Radio Bagdad, dat de coup zonder bloedvergieten zou zijn uitgevoerd, melden Perzische reizigers- uil Irak dat er felle gevechten zijn ge leverd. voornamelijk tussen groepen burgers van verschillende politieke richtingen. Over hel lot van de afge zette regering is niets bekend. Ex-president Aref is gisteren in Londen aangekomen, waar zijn vrouw in een ziekenhuis ligt. Het vliegtuig, waarmee de nieuwe Iraalcsc leiders hem het land hebben uitgezonden, maakte gisteren een tussenlanding in Turkije. De Turkse autoriteiten ver zochten Aref echter te vertrekken. De Britse regering heeft laten weten Aref te beschouwen „als een burger die zijn vrouw bezoekt". Dc nieuwe president is in 1963 vi ce-president geweest, toen de socialis tische Ba'ath partij in Irak aan de macht was. Bakr werd van zijn post ontheven toen wijlen president Abdel Salem Aref de Ba'ath partij liet ont binden en alle Ba'ath-leden uit offi ciële functies zette. Bakr zou behoren tot een gematigde groep in de Ba'ath, die onder meer gekant is tegen de links-radicale Ba'ath-regering in Sy rië. In Syrië en Cairo is de nieuwe Iraakse regering „pro-Westers" ge noemd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Tussen de wrakstukben in de vorige week vrjjdag ontplofte Panamese tanker Agua Clara heeft de politie gistermid dag het lijk ópgedregd van eeu tweede vermiste. Het was dc 21-jarige classi ficeerder E. Ki Potto uit Den Haag. Het slachtoffer bevond zich op de bo dem van de-verwoeste-wingtank, waai' ..'.ak eerder -cen, 30-jarige Turk: is ópgé- dregdlDe politie, neemt aan, - dat de vier overige vermisten zich eveneens in deze ontplofte larik bevindén.'Ze ven .ernstig gewonden liggen nóg steeds in ziekenhuizen. Van-vier is de toestand nog ^zorgwekkend. I mmas In een lbo-dorpje bij Enoegoe, de vroegere hoofdstal van Biafra die thans in handen is van de federale regering, worden ratten ais voedsel ver kocht op een markt. (Van onze weerkundige medewerker) E tweede helft van deze maand begint met een hogedrukgebied dat zich van dc Azorcn via de Britse eilanden tot de Noordelijke IJszee uitstrekt. Het verplaatst zich nog langzaam naar het vasteland, waardoor ook bij óns dc barometer nog blijft stijgen. De onstabiliteit neemt af, waarmee ook de buien verdwijnen. Gisteren vielen er vooral in het oosten,, midden en zuiden van ons land nog wel enkele ver spreide buien. Tegen het weekeinde ïs stabiel en overwegend zonnig weer te verwachten, waarbij de temperatuur langzaam weer boven de twintig graden komt in ons land. - 'v' V-'i; Sïechfc was het zomerweer gisteren in een groot deel van het Alpengebied, met langdurige regenval. Plaatselijk m Zwitserland, Oostenrtfk en Zuid^Duits- land kwam dc temperatuur niet hoger dan 12 tot 14 graden. ?"'Y A ADyERTERTlË)% (Van onze economische redactie) DEN HAAG, donderdag. Hoewel dc PTT in het afgelopen jaar een winst heeft geboekt die nog ƒ23 mil joen hoger lag dan in het begin van dit jaar werd aangekondigd, namelijk op ƒ163 miljoen, lijken dc vooruit zichten voor 1968 „niet gunstig", zo blijkt uit het zojuist verschenen jaar verslag. De winst over 1967 was 117 mil joen hoger dan die over het jaar daar- voor, maar over het lopende jaar blij ven de balen achter bij de ramingen cn gaat dc lastenstijging voort, aldus het verslag. Onvoorziene omstandig heden voorbehouden zullen de tarie ven niet worden verhoogd, en om-die reden wordt verwacht dat de winst van de PTT in 1968 aanzienlijk lager zal uitvallen dan in dc begroting was geraamd, meldt het jaarverslag. De plaatsvervangend directeur-gene raal van de PTT maakte op;2 januari melding van een begrote winst over '68 van 193 miljoen. ZIE OOK PAG. 3 (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, donderdag De N.V. Hagemeijer Co's Handelmaat-, schappij tc Amsterdam heeft de meer derheid van de aandelen van Berk- Beccon (Beka emaille) -in Kampen verworven. Hagcmcijer heeft nu ruim vijftig procent van de nominaal ƒ1,9 miljoen aandelen Berk. aldus de heer G. L. Oosiergo, presedent-directeur van Hagcmeijcr, Tornado in Dordrecht heeft tussen de 30 procent en 40 procent van de aandelen Berk-Beccon. Z~ais bekend heeft zowel Tornado uitgebracht, biedingen waarover het bestuur van Berk-Beccon inmiddels nog geen beslissing had genomen.Dat besluur beraadt zich nog over de vraag w.elk bed het prefereert. C. cn ciizer verslaggevers) UTIïf-'CïltT, donderdag Sinds J2 juli ward* in Nederland een tweede patiënt met een kunslnicr thuis bc- hati Eet is een man van ongeveer veertig jaar uit Harderwijk. Hij on dergaat al enige jaren een kunstnier- Na( sen ep'eidingspériodë van drie maan "en :n het Academisch Zieken- hu's tc Lt vi'Clil zijn de patiënt en zijn y?. sVazA. 'Jt wsrr&we behan- dzl'ng zelfstandig uit te voeren. De eerste patiënt die enige maanden gele den uit het Academisch Ziekenhuis werd ontslagen voor thuisbehandeling, maakt het zeer goed. Volgens de Stichting Thuis-Dialyse te Utrecht zijn voorbereidingen voor enige andere patiënten al in een ver gevorderd stadium,'zodat-zii zich de komende ma ander \huis kunnen ver zrrgen. (Van onze correspondent) VALKENBURG, donderdag.;De polilie in Valkenburg'heeft in dc af gelopen nacht tussen twaalf uur en half drie op het Grendelplein in deze pl3afs gevochten met ongeveer drie honderd jongeren, voor het merendeel vakantiegangers. Er zijn vijftien ar restaties verricht, ojn. wegens vernie lingen en verzet tegen de politie. - De aanleiding was een happening", die ongeveer veertig jongelui om mid dernacht op het plein hielden, gadege slagen door enkele honderden omstan ders. Volgens de politie was er aanleiding om in te grijpen toen een aantal jon geren begon met het vernielenvan bloembakken,.o.m. van een hotel'aan/ het plein. Ongeveer dertig politieman nen te paard en te voet voerden twee maal een charge uit. waarbij gebruik werd gemaakt van de gummiknuppcL (ADVERTENTIE) Evèn een Anjerïot kopen: Om dé hoek/ J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1