l KNALPRIJZEN bij modehuis I IARLEU f 10.-5.- 5.- 39.- 29.- 69.- 39.- 10.- 25.- 89.- 149.- W 39.75.- Ledental steeg DIAGNOSE BESTUURS LID AVVL, SCHIEDAM RECHTTOE RECHTAAN Programma Hermes DVS en SVV Vakantiefeest in Ridderkerk voor kinderen op één punt ivas goed idee Broersveld 74-76 - Broersveld 68 - 70 SCHIEDAM opruimirig 4*50- door Jan D. Swart EXCURSIE DISCRIMINATIE ANGSTIG SIMPEL STIJGING Arbeidsinspectie sluit onderzoek naar explosie op tanker af Hermes DVS start dinsdag met training Pinda's en slasaus uit auto gestolen Bromfietser botst tegen personenwagen Uit RTM-Ioods 35.000 sigaretten gestolen 1964 400 leden 1965 530 leden 1966 709 leden 1967 809 leden 1968 (tot heden) 900 leden Man reed in auto met gebroken chassisbalken Diefstal uit oude mijnenveger KOERIERSTERS bijverdienste? Het stond iÉdèlcrala Jf it hoort men t elke dag Mej. M. Jansen overleden ELK STUK EEN KOOPJE 1 donderdag 18 juli 1968 - pag. 5 Cremeren is hygiënischer 9? LTP een goeie dag brengt een vrouw zomaar bloemen op liet graf van d'r ouders. Zoiets kan gebeuren, nietwaar? Maar zc is niet bij liet graf ge weest, men eer. Ze is hard weg gelopen. Men was namelijk el ders op de begraafplaats bezig met opgravingswerkzaamheden. Nog geen dag later helt deze vrouw naar mij om te vragen boe en bij wie zc zich moet op geven voor de Arbeiders Ver eniging Voor Lijkverbranding." Tegenover mjj aan een klein eikehouten tafeltje voor liet raam van zijn huiskamer zit Jaap M. Blazer, een ietwat flet se man, die onophoudelijk zijn handen door het met grijze slierten doorspN ie haar wrijft. Hij kijkt treurig door zijn brillc- glazcn. Op het tafeltje, naast een gro te primula, ligt het boekje „Laat je niet kisten" van Paul van Solingen, ,,'t Had *n slechte pers, meneer," wil Jaap M, Bla zer wel kwijt. Hij bladert er even snel in en toont mij de lu gubere foto's. Jaap M. Blazer (68) is secretaris van de Arbeiders Vereniging voor Lijkverbranding in Schiedam. Hij woont aan de Schaperlaan, nog geen tien stappen van. de Algemene Be graafplaats. Maar hij ageert tegen de r.-k. begraafplaats, aan het andere einde van de laan, „Bewt u weieens dichtbij de sloot geweest rondom die begraafplaats", zegt hij agressief. „Nee. dan moet u er eens gauw naar .toe gaan. Ik snap niet hoe de vogels het, er uit kunnen houden. Vol met smurrie. Dat noe men. ze nou hygiënisch". Jaap M. Blazer strijkt weer de handen door zijn dikke grijze haar- ADVERTENTIE) Makkelijker kan 't al niet,,, U hangt zó deze kant en klaar overgordijnen op, omdat het hakenband en de onderzoom er reeds inzitten! Een grote partij afgepaste overgordijnen, In twee uit voeringen, filmdruk gordijn stof van -15.50 en moderne weefstof van 17.50 - ideaal voor slaap-, logeer- en huiskamer, nu door elkaar per stuk voor nog géén acht gulden. afgepaste overgordijnen 250 k 120 cm lllmciruk gordijn si of Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze afgepaste overgordijnen, in flïmdruk gordijnstof of moderne weef stof, kant en klaar met onder- zoom en hakenband, 250 cm lang, 120 cm breed, door elkaar per stuk voor Vrijdagavond tot 9 uur open Duur vin de opruiming 8 juli tot 9 augustus Ciên tet. of schrift, but. Jaap M. Blazer Dus toch angstig, vraag ik. „Mog' lijk wel", bekend Jaap M. Blazer. dos. Do gedachte aan de sloot weer houden hem niet een flinke slok kof fie te nemen. Ik wacht even. „Neem nou die begraafplaatsen op drassige gronden", begint hij weer. „Daar duuaït het veel langer eer een lijk verteerd is. Soms vind men tijdens opgravingswerkzaamheden gave li chaamsdelen, meneer. Nou vraag ik u toch? En nog steeds ligt er een onbegrijpelijk ta boe op de crematie kunt u dat nu vatten? Ik niet. JAAP M. Blazer juicht als 't ware over de wetswijziging, die aan hangig is gemaakt en betrekking heeft op het stichten van crematoria door de overheid en de vrije keuze van de naaste familieleden of de overledene gecremeerd of begraven zal worden. En bij crematie: zonder het vooraf tekenen van een eigen verklaring of codicil. „Het is klinkklare discriminatie", vervolgt hij nu luider. „Bjj een be grafenis behoef je toch ook geen verklaring tc tekenen. "Waarom dan wel bij een crematie? T ANGS onverklaarbare kronkel- wegen komt hij weer iterug bij het boek „Laat je niet kisten". Hij zegt: „En toch staan er vele juiste dingen in. De schrijver laait de mensen vertellen hoe_ zc over dc dood denken. De ene is nonchalant, de ander vindt het griezelig". I-Tct is plots stil in do huiskamer. Jaap M. Blazer voelt dat er een vraag op hem afgevuurd zal worden. Maar hij is mij voor: „Ik denk er zelf nuchter over. Ik weet dat het vandaag of morgen mij ook zal over komen", constateert hij ironisch. „Eens komt je tijd. Als je jong bent, stap je er gemakkelijk overheen, lo gisch ook, maar als de jaren gaan tellen, ja, dan. praat je er hoe langer hoe meer over". AP zondag 25 augustus a.s. kunnen dc leden van dc Schiodamse AVVL (in totaal 900) een excursie meemaken naar het crematorium in Dieren. ..Je kunt dan alles bezichti gen. Van de aula tot de oven", zegt de heer Blazer, alsof het allemaal heel gewoon is. Een dergelijke excursie komt va ker voor. De leden kunnen dan ook vragen stellen. En juist can kun jt horen wat er eigenlijk voor fabeltjes over een crematie verteld worden. Zoals: „Is het nu waar dal tijdens een verbrandingsproces een lijk be weegt" of „men zegt. dat cr een lege kist is tijdens dc plechtigheid". „Dat 'is natuurlijk allemaal kol der", zegt Jaap M. Blazer bijna boos. „Waarom zouden de directies van de verschillende ereamtoria anders voor dc naaste familieleden de mogcliik heid hebben geopend om het ver brandingsproces bij te wonen?" de vraag of het dikwijls go- beurt dat één van de nabestaan den gebruik maakt van deze moge lijkheid, kijkt de hoer Blazer ernstig. „Het komt gelukkig weinig voor", zegt hij. „Maar toevallig heb ik ver leden jaar een gesprek gehad met cén van de werknemers in Dieren. Deze man had het meegemaakt, dat een jonge man het verbrandingspro ces van zijn vader bijwoonde. Op zichzelf overigens een vreselijke ge dachte. Maar de mogelijkheid is er. nietwaar? Zijn commentaar na af loop was desondanks duidelijk en openhartig: „Ik wist niet dat het zo simpel was". Maar het is ook eenvoudig, me neer. Zodra de kist door de katafalk naar de zogeheten werkkamer is ge zakt, worden eerst de ornamenten van cle kist verwijderd en dan ver dwijnt deze in de oven. Het gehele verbrandings-, of beier gezegd: ver schroei ïngs proces duurt ongeveer een uur." "DINNEN een vijftal jaren heefit J-' zich het aantal leden van dc Ar beiders "Vereniging Voor Lijkver branding, afd. Schiedam, niet te ver warren met de Facultatieve Ver- ADVERTENTIE) Voor al uw kampeer-, sport en watersportartikelen MAK ZN. Hoogstraat 125 - Tel. 267982. TENTEN5HOW elke dinsdagavond gebouw Nieuwstraat 12. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, - donderdag De KNVB heeft het wedstrijd programma voor dc eerste helft van het seizoen 1968-1969 bekend gemaakt. SVV start zondag 18 augustus thuis tegen Hel mond Sport, terwijl Hermes DVS op deze dag Gooiland bezoekt. De overige wedstrijden voor de twee Schiedamse clubs luiden: 25 aug. Cam buurSVV. Hermes DVSHee- renvecn. 1. sept. SWVeendam. DrenteHormes DVS. 8 sept. Wage- ningen—SVV, Hermes DVS—-PEC. 15 sept. eerste bekerronde. 22 sept. SW RBC, NOAD—Hermes DVS. 20 sept. HVC—SW, Hermes DVS—Excelsior. G okt. SVVVolewijckers, Fortuna VI. —Hermes DVS. 13 okt. EUnkwijk SW, Hermes DVS—Roda JC. 20 okt. SVVHaarlem, ZFCHermes DVS. 27 okt. interlandwedstrijd Bulgarije Nederland. 3. nov. "Willem IISVV, Hermes DVSEDO. 10 nov. tweede bekerrronde. 17 nov. Den Bosch SW, Hermes DVSBaronie. 24 nov. SWHeracles. AGOVVHermes DVS. 1 dec. VitesseSW, Hermes DVSZwolse Boys. 8 dec. SW DFC. GraafschapHermes DVS. 15 dec. RCH—SW, Hermes DVS—WV, 22 dee. SWBlauw Wit, Limburgia Hermes DVS. 29 dec. Eindhoven SW, Hermes DVS—Velox. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Het on derzoek aan boord van de tanker Aqua Clara in Schiedam door de in specteurs van de arbeidsinspectie on deskundigen van de centrale dienst is thans beëindigd. Het schip is vrij gegeven om het voor zover mogelijk verder schoon te maken. Aan de officier van justitie in Rotterdam, mr. B. van der Meulen zal rapport worden uitgebracht over de resultaten van het onderzoek. Intussen wordt nagegaan op welke wijze het schip naar een dok kan wor den vervoerd. Dit onderzoek gebeurt door deskundigen van het bergingsbe drijf Van dor Tak. Naar verwachting zullen hiermee nog enkele weken moeid zijn. Dc stoffelijke resten van de vijf slachtoffers die nog niet zijn gevon den, bevinden zich waarschijnlijk nog in de vernielde tanks. De toestand van vier van de zeven gewonden is nog steeds zorgwekkend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De groep contractspelers van Hermes DVS zal dinsdag as. voor het eerst onder leiding van hun nieuwe mana ger Toob Hommers (44) oefenen. Maandagavond zullen spelers, mana ger en verzorger met elkaar kennis maken tijdens een contactbijeenkomst. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De 19- jarige chauffeur W. P. parkeerde gis teren zijn vrachtwagen voor enkele ogenblikken aan de Westmolenstraat, ter hoogte van de Elzensteeg. Toen hij even later terugkeerde, waren uit zijn wagon een aantal dozen pinda's en flessen slasaus gestolen, ter waarde van 300. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Op de hoek DorpsstraatSchiedamse weg is gisteren een bromfietser tegen een personenwagen gebotst. De bromfiet ser, de 17-jarige scholier J. A. van W., die komend van de Schiedamseweg met een te grote bocht de Dorpsstraat opreed, en daardoor tegen de wagen van de 28-jarige J. L. van A, botste, moest met een zware hersenschudding naar de Dr. Noletstichting worden overgebracht. ROTTERDAM, woensdag. Gis termiddag werd aangifte gedaan dat gedurende het weekeinde was inge broken in de goederenloods van de RTM aan de Kromme Zandweg. Na forcering van ramen en deuren is men in de loods gekomen en heeft men van binnen uit de deuren geopend. Op een daarin staande vrachtauto heeft men ongeveer 100 pakken met totaal 35.000 sigaretten, die daar stonden, geladen. Dè lege vrachtwagen is in Alblasscr- dam teruggevonden. 'SCHIEDAM, donderdag. De 54- jarige heer G. Ramaker uit de Sta tionsstraat werd gisteren tijdens een wandeling op de Hogebanweg plotse ling onwel. Enkele omstanders zagen de beer Ramaker even latei" hangend over prikkeldraad. De met spoed ge alarmeerde GG en GD bracht he mnaar het gemeenteziekenhuis, waar hij ter observatie is opgenomen. en: ging Voor Crematie, verdub beld. Dc heer Blazer heeft er. zoals hij ze'f bijna triomfantelijk verleide ./.e" b"bb?' van gemaakt". „Ik schrijf zo per week tweehon derd mensen aan", zegt hij. ..En la ter ga ik eens een bezoek afleggen. Gewoon horen hoe de mensen hierop reageren." Dc leden van dc AWL behoeven maar tot hun zestigste jaar contribu tie tc bcta'en. Maar dit is ook weer onderhevig aan het aantal jaren dat men lid is. ..En wat prettig is: er zijn meteen die in 1919 bij de oprichting lid zijn geworden", aldus de heer Blazer. „Destijds betaalden de leden 0.14 per week. En dat bleven deze leclen betalen tot hun zestigste jaar. Ook al werden de bedragen perio diek verhoogd. Is men bijvoorbeeld in 1946 lid ge worden en dc contributie bedroeg toen 3 per maand, ik noem maar een bedrag hoor, dan bleef men dat be talen. Vroeger was crematie voor de doorsnee arbeider onbetaalbaar. Maar dat is nu veranderd. Jaap M. Blazer zucht. Ander half uur heeft hij over zijn erva ringen vertelt. Maar hij heeft nog meer in petto. Hij is voor zitter van de Bond voor Geheel onthouders in Schiedam- „Blieft u nog een kopje koffie?" vraagt hij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Gis teravond is op de Henegouwerlaan dc 24-jarige instrumentmaker A, C. v. d, L. uit Schiedam aangehouden. De man reed in een personenauto, waarvan de linker voorband glad bleek te zijn. Bij verdere controle bleek dat beide chas sisbalken van de auto waren gebro ken. Tn overleg met de eigenaar is de wagon naar de sloop gebracht. L. is na opgemaakt proces-verbaal heengezon- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Giste ren deed de aannemer v, Gulik aan gifte, dal vorige week uit de oude mijnenveger, liggende in de Pelsert- haven, de luiken waren weggebroken, 20 platen zachtboard, 15 platen meu-, bolplaat en een aantal stuks gereed schap werden vermist. Voorts had men in het ruim water gegooid, waar door grote waterschade aan het hout werk was ontstaan. (Van onze correspondent) RIDDERKERK, donderdag. - De commissie kindervakantiebe- steding heeft er wel verstandig aan gedaan om dit jaar alle spe lactiviteiten en sportwedstrijden op een centraal punt in Ridder kerk te houden. Men kan daardoor elke dag op nieuw iets organiseren en er kunnen meer kinderen meedoen. Vorige jaren werden telkens wedstrijden in ver schillende wijken van Ridderkerk ge houden. Als gevolg daarvan was er in Slik kerveer niets te doen als men spelle tjes in bv. Rijsoord organiseerde. -Er waren niet genoeg mensen om in beide dorpskernen bezig te zijn. Tot onze grote droefenis werd heden van ons wegge nomen na een kortstondige ziekic, geheel onverwacht, onze lieve en zorgzame Echtgenote, Moeder, Be- huwtlmoeder. Grootmoeder en Overgrootmoeder cn Zuster JOHANNA KNOPPER- VAN DER LAAN op de leeftijd van 80 jaar Uit aller naam: C. M. Knoppcr De overledene is opgebaard in de rouwkamer van de Dr. Noletsticlittng, Stadhou- derslaan 08. Schiedam. Bezoek aldaar vrijdag 's morgens 11.00 uur, vonds 19,80 uur. Dc teraardebestelling plaatsvinden zaterdag juli a.s. op de Algemene Begraafplaats tc Sctiiedam te 10.15 uur. Vertrek vanaf de Dr. ietstichting Om 10 uur. Gelegenheid tot condoleren in de aula na afloop vat begrafenis. GEMEENTE SCHIEDAM Vaststelling van de „Drank- en Horeca- verordening" Burgemeester en wethouders van Schiedam doen te weten dat op heden op de secretarie der ge meente (afdeling Algemene Zaken, Kabinet en Voorlichting - Oude Kerkhof 19) ter lezing voor een 'eder gedurende drie maanden is nedergelegd, de door de Gemeenteraad op 18 december 1967 vastgestelde Drank- en Horecaverordening. Schiedam, 16 juli 1968. Burgemeester en wethouders van Schiedam De Secretaris, H, Snoep, l.s. De burgemeester, M. J. M. van Kinderen, w.B. Personeel gevraagd Dc Schiedammer (Het Rotter ciatns Parool) vraagt nette BE- ZORGERS(STERS). speciaal voor tie zomermaanden. Aan melden: Hoogstraat 76, Schie dam. Tel, 267279, 's Avonds na 7 uur tel. 155960, R028 Foto, film en projectie PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto van Vuuren. Hoogstraat 106, Schiedam. Tel. 266720. Let op Juiste adres. Zoekt u een goede Bent u goed bespraakt? "Witt u 10,per uur bijverdienen, bel dan tel. 268798 of 265205 tussen 1 en 5 uur. In een dagbjad zJI u cfus goed mei uw advertenties ROTTERDAM, woensdag. Op 62-jarige leeftijd is zaterdag na een langdurige ziekte overleden mej. M. Jansen, inspectrice van dc arbeid te Rotterdam, Mej. Jansen was sedert 1 september 1946 in dienst der arbeids inspectie, vanaf 1 juni 1950 te Rot terdam. Zij was een groot aantal jaren be stuurslid van de clubhuizen de Arend en de Zeemeeuw en van het meisjes- centrum de Zonnebloem. Ook had zij zitting in het bestuur van het lande lijk orgaan nationaal centrum vor ming bedrijfsjeugd. Bovendien was zij lid van de commissie van toezicht voor de school voor werkende jon gens. Mej. Jansen heeft zich zeer beijverd voor de opleiding van lager leidingge vend personeel. Zij heeft ook les gege ven aan de school voor kinderverzor ging en opvoeding te Rotterdam. De begrafenis is in stilte geschied. ROTTERDAM, woensdag, Tij dens werkzaamheden op de spoorbrug over de Delfshavense Schie liep gis termiddag de 34-jarige monteur T, B. Kieboom uit de Jan Kobellstraat met een balk tegen een juist passerende trein, die uit de richting C.S. kwam. De man is met verwondingen aan het rechterbeen naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht. Het treinverkeer had geen vertraging. DAMESCINFECT1E HERENCONFECTIE Rokken gevoerd Jumpers nu reeds voor Trevira Deux-pièces l/mouw - rok gevoerd Mantels hoe bestaat het Bruids moeder complét japon m. jasje Costuums U hoeft niet naar de fabriek, bij ons Pantalons moderne Shetland voor Sportcolberts nu reeds voor zuiver scheerwollen Costuums uit de duurdere series, nu Stijlgroep Groningen van 225.- nu Terlenka regenjassen restanten v. d. dure series

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 3