HAL wijdt 'festival sailings' voor het eerst aan Holland m m fü Raadsman v. d. Gouw betreurt uitlating over R. Zwolsman 21 Rijnmond onthoofd 98 MARIJNEN WORDT NIEUWE HAAGSE BURGEMEESTER permc,er ™r éL Jacob Cohen: 'Nederland verkopen zonder molens en klompen' Na rellen in Valkenburg 100 jongelui in arrest ROTTERDAM RIJNMOND Twee loodsen met chemicaliën uitgebrand opruiming Onderscheiding voor oprichter RET-koor opruiming -ft*» AUTEUR 'ALIAS TEIXEIRA GEDAAGD VOOR BELEDIGING Drie doden bij frontale botsing met vrachtauto Kinderen vinden gestolen geld Houden en katten nu gemakkelijker naar West-Duitsland Hersenschudding na botsing met tram pagina 4 - zaterdag 20 juli 1968 £)IT jaar heeft de Holland-Aznerika Lijn voor het eerst de speciale afvaarten, van de „Nieuw Amsterdam" op New York v.v. aan „Nederland-promotion" gewijd. Deze „Netherlands Festival Sail ings" worden samengesteld door oruise-eoördinator Jacob Cohen (40) die daarvoor al ervaring opdeed bij de KLM (15 jaar purser) en als programmaleider bij de Curagaose jeugdomroep, U ziet: 'n loopbaan, te land, ter zee en in de lucht Cohen over dit nieuwtje: „"We wil len de normale transatlantische rei zen een speciaal tintje geven waarbij we proheren Holland te verkopen, maar dan zonder de klassieke mo lens en klompen. Tijdens deze festi valtrips hebben we Nederland extra in de belangstelling: gezet door de keuze van do attracties. We hebben een vaste basis van „items" die in het verleden hebben bewezen door de passagiers geapprecieerd te wor den, Mode bijvoorbeeld doet het al tijd erg- goed. Klassieke muziek Is ook in trek. Daarbij komen specifiek Nederlandse onderwerpen. Behalve algemene voorlichting over Nederland hebben we dit jaar voor de mode couturier Frans Mole naar mee uit Amsterdam. In het verleden hebben Ferry Offemian en Ernst Jan Beeuwkes shows met hun mannequins gegeven. Oude ambach ten? Er is 'n sigarenmaker meege- weest. De passagiers mochten toen zelf hun sigaren maken. Vooral voor de Amerikanen is dat natuurlijk een giller. Het was een mannetje van Ritmeester. Andere ambachtslieden: een glasgraveur uit Schiedam, een diamantslijper, een. paar mensen roet draaiorgels, een beiaardier met een carillon uit Aarle-Rïxtel. Wie met de „Netherlands festival Sailings'* in eind juli a,s. meegaan de gebroe ders Witte uit Botterdam. Dat zijn speculaasplankensnijders die de fraaiste voorstellingen in het hout uitsnijden, Met het diamantkioven is de moeilijkheid dat het schip tijdens de reis natuurlijk trilt. Daarom is dat een evenement dat maar enkele keren per reis wordt uitgevoerd. Bols doet mee met 'n Dutch corner. Men kan daar diverse dranken proe ven, Aan boord wordt ook een serie concerten gegeven door de zangeres W. Wemelsfelder en door J. Barend.1 -egt-Röling (pianiste). Die serie klassieke en semi-klassieke concer'-on vinden plaats in het Ritz- Cariton van de „Nieuw Amsterdam". "MATUURLIJK ligt op de thuisreis de nadruk op lezingen over Ne derland. De heer Cohen over dat aanprijzen van Nederland: „Het is nu eenmaal zo dat 'n hoop mensen op vrö gemakkelijke manier te IU- men zijn om in Nederland tc blijven en niet verder te reizen. Vooral het persoonlijke contact Is daarbij be langrijk. Het ANVV heeft een grote tentoonstelling aan boord van de „Nieuw Amsterdam". In het „Knickerbocker center" is er p"-n expositie van foto's over Ho3- laiu. drie gouden eeuwen. Iets uit zonderlijk moois. Wie er ook eind juni meegaat is professor J. Baren- dregt, hoogleraar aan het Neder lands instituut voor therapeutische hypnose en ook 'n groot schaak meester. Hij geeft schaaklessen en - demonstraties. Over de beperkingen in het aan trekken van attracties aan boord van de „Nieuw Amsterdam" zegt de heer Cohen: „Ik heb wel 'ns gedacht aan een tinnegieter. Maar zo'n man heeft voor het smelten van tin veel hitte nodig. Je kunt zijn oven nu eenmaal niet aan boord zetten van een schip. Een schip heeft zijn beperkingen. Stel je voor dat door de grote hitte een Sprinkler zou gaan werken. Je zou de grootste moeilijkheden krij gen. De reacties van hel publiek Cohen: „Ze zijn erg enthousiast. Een orchideeenk weeks ter heeft ver teld hoe die bloemen zich ontwikke len. Dat gebeurde via de scheeps-t.v. We hebben daar erg veel reacties op gehad. Ook het menu op de „Nieuw Amsterdam'' passen we aan: elke dag is er een typisch Hollandse schotel. Hutspot, capucijners, boe renkool cn nassi goreng. Het uit gangspunt bij ons is geweest we gaan toch naar de overkant, waarom zouden we het geen extra ieuk tintje geven. We zeggen het zo: „Om de passagiers bezig te houden is niets ons te gek. Alles kan." JACOB COHEN ...cruise coördinator. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Van nacht zgn bij het bedrijf Tio-Fine In de Botlek waarin onder meer labora- toriumapparatuur, tetra cn chemica liën waren opgeborgen, gedeeltelijk uitgebracht. De bedrijfsbrandweer die oms reeks 12 uur vannacht begonnen was ms' de bestrijding van heit vuur kon he. al gauw niet meer bolwerken toen de vlammen door het dak heensloegen. Omdat naast dc brandende loodsen een olie-opslagplaats was ingericht, waarschuwde men de brandweer van Rotterdam en Rozenburg. Met in totaal zeven stralen lage druk slaagde men er gezamenijik in de vlammen terug te dringen en nog eon deel van de loodsen te redden. Men moest bij ds bestrijding voorzichtig te werk gaan omdait het personeel van he: bedrijf dat vannacht aanwezig was niet pre cies wis. welke chemicaliën m de loodsen, ongeveer 5 meter breed en 11 meter lang, waren opgeslagen. Een Mn deze loodsen was ongeveer een week geleden ook a! in brand geraak', maar kon toen wonden behouden. De oorzaak van oeze brand is ombekend evenals de schade. Er deden zich geen persoonlijks ongelukken voor. (ADVERTENTIE) Maandag houden wij een partij verkoop dar ast, voor een prijs, die U nooit durft te verwachten als U deze luxe overgordijnstof ziet. Een prachtige zware damast, in een apart dessin bedrukt, 120' cm breed, nu voorde halve prijs. Deze damast, In twee uitvoerin gen,'uit de series van .10.90 en 11.90 verkopen wij door elkaar per meter voor nog géén vijf gulden. ovengordajnslof voor de halve prijs Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zware kwaliteit bedrukte damast, 120 cm breed, in aparte dessl- n<2rtn2 A Duur van de opruiming 18 Juli tot? augustus Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Een van de oprichters vm_ het RET-man- nenkoor. de nu 75-jarige heer C. van Eewijk is onderscheiden met de ere medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, wegens zijn veertigjarig lidmaatschap van het koor. De by de onderscheiding beho rende versierselen werden hem gis'er- morgen door voorziïi'er N. van Vliet opgespeld, tijdens een receptie in café Pleij aan de Oostzeedijk. HAN VAN DER MEIJDE TV/TR. vie G. M. JVJ- MARIJ- NSN. voorzit ter rvan het openbaar li chaam Rijn mond gaat zijn post in een kritiek stadium verlaten. Ken nelijk ziet hij toch meer brood in de burgemees- lierstiinctie, die naar het oor deel van de KVF en het kabinet, voor hem was weg gelegd. Ik beweer niet dat er in de Rijnmond functie op den duur meer heil zou ziti'en. Wel vind ik het uitermate opvallend, zo niet merkwaardig. dat een man als Mariinen. die sinids zyn benoeming in 1965 dag in dag uit zijn mond vol had over plonievswerk-m-de-ont- wikkeling-naar-regionaal-bestuur, het bijltje er nu ai bij neerlegt. De benoeming ftot burgemeester van Den. Haag mag ais een promotie worden aangemerkt, hot zal velen in het dagelijks bestuur en velen ui de Rtjnmondraad als een (teleurstelling voorkomen, dat Mairijraen vertrekt. Temeer omdat Marijnen werd ge zien als dc motor van het experi ment Rijnmond, als de man, die m de crisis, die Rijnmond nu door maakt, de zweep nog eens over het paard legde. Hel is ook wel eens ge- zogd in RijnmonriHtoringen: „Als Ma- rUxwn weg is ligt Rijnmond op zijn rug". Er moet nu een opvolger gevonden worden, die Rijnmond verder helpt en wel in de richting, die Marijnen en zijn gecommitteerden «leeds heb ben gepropageerd. Een Jvohting ook, die met name het gemeentebestuur van Rotterdam niet ligt De politiek „Rotterdam minder, Rijnmond meer macht" is er al jaren oorzaak van, dat het tussen deze twee (openbare) lichamen niet botert. Het vimiden van iemand, die ge looft in een overwinning voor Rijn mond in de co ratroversa met Rotter dam lijkt een hachelijke zaak. Sinds het experiment-Rij nrr.ored is begon nen heeft men elders in het land met argusogen bekeken hoe in deze con treien de nieuwe bestuurslaag zich ontwikkeldeHier en daar heeft men reeds geconcludeerd, dat de oplos sing ..Rijnmon."'" met is geworden wat or van werd verwacht. En op andore plaatsen is men reeds een andere richting ingeslagen. Met name in Den Haag, waar een soort Rijnmond functioneert, die on geveer het beeld is van wat de ge meente Rotterdam wil. Een systeem, dat het dagelijks bestuur van Rijm- ADVERTENTIE Over een paar maandjes is het echt géén luxe om er een extra deken bij te hebben en U kunt met de aanschaf natuurlijk nog wel even wachten, als U het niet erg vindt om de volle mep te moeten betalen... Wie liever vele guldens bespaart kan nu terecht op onze 1e etage, waar wij een bijzondere aanbie ding dekens hebben. Prima dekens, van een prachtige kwaliteit Fibracel, dus licht in gewicht en heerlijk warm. Deze Fibracel dekens, In modern blok- of streepdessin en in fraaie warme kleuren. Ideaal voor de Jongens- of meisjeskamer, In Uw zomerhuisje of als plaid in de auto, nu voor bijna de helft van de normale prijs. licht in gewicht 150x200 cm Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij fibracel dekens van een prima kwaliteit, in prachtige kleuren en dessins, 150x200 cm voor prijzen die alleen nu mogelijk zijn. Enkele stuks 190x230 cnU5^ nu voor 13.88 Duur van de opruiming 18 juli tot 9 augustus Giin tel. of schrift, best. mond en de meerderheid van de Rvjiunondraad hebben verworpen en. als met deugdelijk hebben aange merkt. Marijnen treft hot met, dat hij juist in Den Haag in een situatie terecht komt, waartegen hij de afge lopen drie jaar gevochten hecht, heeft. f ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. De president van de Amsterdamse recht bank, mr. J. van der Esch, wil zich een week beraden over het kort geding, dat de heer R. Zwolsman, president-eommissaris van de EMS, vanmiddag wegens belediging had aangespannen tegen de heer A. V. F. van der Gouw, schrijver van het boek „Alias Teixei- ra'\ De heer Zwolsman eiste op straffe van een dwangsom van 25.000 voor elke overtreding, dat de heer Van der Gouw zou ophouden met te "beweren, dat hij in de tweede wereldoorlog meegewerkt zou hebben aan. 124 moorden. De lieer Van der Gouw had twee maanden geleden op een in Utrecht gehouden leach-In ten aauhore van Journalisten en studenten letterlijk gezegd: „Het Js jammer, dat het theater Carré moet verdwijnen door toedoen van iemand, die 124 moor den op zjjn geweten heeft." Tijdens de zitting betwistte de raads man van gedaagde, mr. W. J. M. Wagenaar, de bevoegdheid van de president om in deze zaak uitspraak te doen. „Mijn cliënt staat niet in Amsterdam ingeschreven, maar woont bij zijn uitgever, de heer R, van Amelrooij in Utrecht. Overigens betreur ik de uitspraak van mijn cliënt, maar ik begrijp niet, dat de heer Zwolsman met dit luid aange kondigd kort geding nog meer pu bliciteit aan de opmerking wtl ge ven." Guerrilla-strijder De raadsman van de heer Zwolsman, mr. A. Mout, beschreef gedaagde als „een guerrillastrijder die zijn gra naat gooit en dan in het kreupelhout verdwijnt." Het had mr. Mout bijzonder veel moeite gekost om de verblijfplaats van de heer Van der Gouw op te sporen. Dat was ook de reden waar om er zoveel tijd verstreken was voordat het kort geding plaats kon vinden. Mr. Mout ging uitvoerig in op het oor logsverleden van de heer Zwolsman, die in 1950 werd onderscheiden met de bronzen leeuw voor zijn verdien sten in bezettingstijd. De heer Zwolsman had als contact man gedurende de laatste anderhalf jaar van de oorlog allerlei opdrach ten voor de regering in Bonden uit gevoerd, Mr. Mout ontkende ten stelligste dat de heer Zwolsman op welke manier dan ook betrokken zou zijn geweest btf liquidatie. Ook al zou liquidatie in oorlogstijd door een verzetsman niet mei moord vergeleken kunnen worden. In 1946 moest de heer Zwolsman zich verantwoorden voor de bijzondere rechtspleging, mede doordat een groot aantal geruchten over collabo ratie met de vijand tot een aan klacht hadden geleld. De heer Zwolsman werd van een deel van het ten laste gelegde vrijgesproken en voor het overige gedeelte ont slagen van rechtsvervolging. Mr. Mout las vervolgens een brief voor van mr. J. Zaaijer, indertijd openbaar aanklager bij de bijzonde re rechtspleging, waarin deze het sterk betreurde dat de heer Zwols man lange tijd nadat hij was vrijge sproken en zijn verdiensten met de bronzen leeuw waren beloond, nog hinder ondervond van de onver diende blaam die door de rechts zaak en door de geruchten op zijn naam was geworpen. De raadsman wees er op, dat een on derzoek, gedaan door iemand als de heer Zaaijer, toch minstens een van deze 124 moorden aan he<t licht zou hebben gebracht. Belediging „Het is voor mijn cliënt In zijn positie dan ook niet mogelijk deze beschul digingen over zijn kant te laten gaan. AU een al door het gebruik van het woord moord heeft de heer Van der Gouw zich aan belediging schuldig gemaakt," aldus mr. Mout. De heer Zwolsman wilde ns afloop geen commentaar geven. „Wat moet ik nu nog zeggen ovti een vent, die niet eens te v.nden is als je hem ter veran.woo-rdmg wil roe pen." De heer Van der Gouw is, evenals zijn uitgever, de heer Van Amelrooij uit Utrecht, van mening, dat de heer Zwolsman met dit kort geding de uLtgave van het tweede deel van „Alias Teixelra" wil voorkomen. In dit deel worden genoemde beschul- aald. digingen herh De heer Van der Gouw beschrijft zichzelf in de Inleiding van „Alias Teixelra" als landverrader, oorlogs misdadiger en politiek delinquent. In 1949 werd hij tot 15 jaar gevan genisstraf veroordeeld wegens zij" gedrag in oorlogstijd. Hiervan heeft hti 10 jaar uitgezeten. (Van onze correspondent) BATHMEN, zaterdag Bij een fron tale botsing tussen een personenau to en een truck met oplegger nabij de spoorwegovergang de Bannink onder Bathmen (Overijsel) zijn vannacht de 25-jarige houthakker J. Everts, de 31-jarige textielarbeider D. J. van Ark cn de 22-jarige fa brieksarbeider E, H. Poesse, alle drie inwoners van Bathmen, om het leven gekomen. De personenauto reed op het moment van de botsing met hoge snelheid aan de linkerkant van de weg. Dc vrachtautochauffeur en bijrijder, in dienst van de firma T. van der Schie uit Katwijk bleven ongedeerd. BERGEN Een 52-jarige kleuter leidster uit Venlo en haar 80-jarige vader zijn gisteravond op de rijks weg Venlo-Nijmegen bij Afferdert om hot leven gekomen. Door onbe kende oorzaak kwam de kleuter leidster met haar auto in botsing met een bermpaaltje, Een 49-jarige huishoudster werd bij de botsing ernstig gewond. UDEN De 20-jarige Wilhelmus van de Wijdoven uit Langenboom is gis teravond in Veghel overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk op zaterdag 13 juli in Uden. Eerder kwam de 18-jarige bestuurster van de wagen, mejuffrouw Van den Hoogenhof uit Mill om het leven. Dit is met recht een aanbieding grammofoonplaten met "voor elck wat wils"... Een geheel nieuwe serie magni fieke langspeelplaten, 30 cm utereoen mono-afspeelbaar, po pulaire en zeer geliefde reper toires voor prijzen die onge kend zijn. Een grote Nederlands gezongen feestplaat, Country Western, Zuldamerikaanse muziek, een Dixie la ndplaac, Wonderaccor- deonplaat, Hammondorgel. Zi geuner muziek. Zondagsschool- liedjes, een plaat met 49 kinder liedjes en een sprookjesplaat, kortom, een serie als nooit te voren,., om uren lang platen te draalen en te genieten, omdat U ze nu koopt voor nog géén drie pSatenmarkf verkoop koffiehoek ons koffiehoek personeel is met vokontie WONDER ACCORDEON IoHN HUISMAN 6N z,,n Maandagmorgen om 9 uur be gint In de Platenmarkt in de koffiehoek (ons koffiehoek per soneel Is met vakantie) de ver koop van deze 30 cm L.P.'s in zeer gewilde en populaire soor ten muziek, per stuk Dut/r van de opruiming 18 soli tot 9 augustus Giin tel. of schrift, heat. (Van een onzer verslaggevers) HAARLEM, zaterdag De Haar lemse kantonrechter mr. M. Keulen heeft besloten met de aanwijzing van een voogd voor dc drie Nederlandse kinderen Huisman tc wachten totdat de Riiad voor de Kinderbescherming in Aixmaar rapport heeft uitgebracht. HU heeft de zaak, die gisterochtend diende, daartoe aangehouden lot 29 julL (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG. zaterdag In de ochtendvergadering van het kabinet is gisteren beslist dat mr. V. G. M. Marijnen zal wor den voorgedragen als burge meester van Den Haag. Per 16 oktober zal de 51-jarige voor zitter van de Rijnmondraad en oud-premier de opvolger wor den van burgemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten. Op een persconferentie in Den Haag verklaarde mr. Marijnen gisteravond zijn benoeming tot burgemeester van Den Haag als een afsluiting van zijn poli tieke carrière te zien. Hij zei het burgemeesterschap te heb ben aanvaard, omdat hij wel weer graag een bestuursfunctie wilde waarin concrete proble men aan de orde zijn. De heer Marijnen erkende ln zijn drie Rijnmond jaren een aantal zwaarwe gende teleurs ellmgen .e hebben on dervonden. Hij vrn dl dal er we Ge lijk onvoldoende mogehjkneden z»jp. om Rijnmond uil le bouwen maar hij schrijft zijn teleurstellingen ook toe aan de geringe bereidheid „tol verder denken van de verschillende bestuurders in Rijnmond". Het hele Integra.leproces in Rijnmond is vol gens d.e heer Marijnen te traag ver lopen. „Ik betreur het dat ik het opbouwwerk met kan voltooien", zei de heer Marijnen die vermoedde dat daarmee nog vele jaren gemoeid zouden zijn. Pas vandaag ben ik voor het,eerst voor Den Haag gevraagd, verklaar de de heer Marijnen gisteravond. „Niet eerder". De heer M'irijnen wist dat zijn naam genoemd was, maar al zijn informatie zei hy aan de kranten te hebben ontleend. Mr. Marijnen heeft zich gisteren „door de minister van binnenlandse zaken laten informeren over de verhou dingen ui de Haagse raaJ". Dc op-' volger van mr. Kolfacno.en kern. de problemen van Den Haag „nog maar oppervlakkig", maar hy ken dc algemene problemen van de gro te steden uit zijn contacten met Rotterdam en uit zyn regeringspe riode. Hij verklaarde voorstander te zijn „van een zo krachtig mogelijke samenwerking in agglomeratie ver band". De gehechtheid van de KVF aan he. door haar opgeeiste burgermeester schap van Den Haag bleek de heer Marijnen niet tc delen. Voor hem zou he: met per se een figuur uit de KVP behoeven te zyn. „Dat is op zijn zachtst gezegd van secundair belang", meende hij. De heer Marijnen maakte op de pers conferentie duidelijk de „besluurs- franje" van Den Haag dc zware belasting van de represent at ieplich- ten naar het tweede plan te zullen schuiven. „Er zijn fysieke grenzen aan de representatie. Ik verwacht dat alle weldenkende mensen daar van uit gaan", aldus mr. Marijnen, BERGEN OP ZOOM, zaterdag. Twee zoons en een dochtertje van het echtpaar P. Dietvorst uit Bergen op Zoom. de 10-jarige Pierre, de 8-jarige Ronald en dc 5-jarige Elsje, hebben vrijdagmiddag in het Volkspark een groot gedeelte van het geld gevonden dat kort geleden bij een inbraak in het Sint Catharinageslicht verdween. Uit dit gesticht was een bedrag van ongeveer vijfduizend gulden gestolen, bestaande uit enveloppen met gold voor heilige missen en rolletjes met kwartjes. Pierre Dietvorst liep gistermiddag tegenover zijn woning in het park tus sen de bosjes te zoeken, toen hij op eens een papiertje zag waarvan hy dacht dat het een bankbiljet was. Toen hij het uit de grond trok, bleek het inderdaad een briefje van tien gulden te zijn. Hij riep zijn broertje Ronald en toen ze samen in de buurt gingen zoeken vonden ze nog meer geld. De kinderen hebben later verder in de buurt rondgeneusd en vonden nog een groot aantal rolletjes kwartjes voor een totaal bedrag van een paar honderd gulden. De omgeving waar met het geld is gevonden is afgezet en zal door de politie verder worden on derzocht. UTRECHT, zaterdag (ANP) De KNAC heeft in samenwerking met de directeur van de veeartsenQkundige dienst In Utrecht cn met baar Duitse zusterorganisatie, de ADAC, na be sprekingen met de Duitse overheid de invoer- en doorvoerbeperklngen van honden en katten in (en door) Duits land weten le verruimen. Duitsland staat thans de in- en doorvoer van honden en katten toe op grond van een verklaring van een die renarts, waaruit blykt dat hel betref fende dier tenminste dertig dagen en ten hoogste twaalf maanden voor in- reis in Duitsland met een in het her komstland toegelaten entstof is gevac cineerd tegen hondsdolheid. Op deze verklaring moeten voorts vermeld staan: de naam en de woon plaats van de eigenaar, het ras en het geslacht van het dier, alsmede de kleur, de beharing en aftekening. Het bekende certificaat in de Duitse taal voor de wederinvoer tn Nederland moet tevens aanwezig zijn. VALKENBURG, zaterdag (ANP). Evenals de beide da gen daarvoor hebben zich gister avond ongeregeldheden in Val kenburg voorgedaan. Op het Grendelplein leverden 36 politie mannen na middernacht een uur lang strijd met jongelui, die niet hadden voldaan, aan een bevel om zich te verwijderen. Hierbij werd evenals vorige avonden ge bruik gemaakt van de wapenstok en de gummiknuppel. Tenminste honderd jongeren zijn gearres teerd. Burgemeester F. Breekpot van. Val kenburg en de officier van justitie tc Maastricht mr. J. Houben waren by de politie-actle aanwezig. De eerste arresteerde zelf enige jongelui en le verde ze over aan de politie. Ook aanwezig was de 24-jarige oud-provoleider Jan Moling uit Maas tricht, die burgemeester Breekpot 's middags de hulp van een vfoftig man tellende knokploeg had aangeboden. Zijn motief hiervoor zou zijn geweest: „Hollandse jongens hoeven hier geen rotzooi te komen trappen." Zijn knok ploeg kwam niet in actie, maar Jan Moling hield zelf wel twee jongelui aan, die vervolgens in politiewagens werden afgevoerd. Tegen middernacht Hadden zich en kele honderden jongelui op het Gren delplein in Valkenburg verzameld. Zij gedroegen zich luidruchtig en gooiden met bierglazen en knalbommetjes. Via een luidspreker sommeerde de groeps commandant van de rijkspolitie, adju dant J. Kollee hen driemaal zich te verwijderen. Hierna reed een aantal politiewa gens het plein op. De wagens hadden de hele avond al bij alle toegangswe gen tot het plein op post gestaan. De politie van Valkenburg was versterkt door diverse politiekorpsen uit de om geving. Tijdens de politie-actie, die tot éón uur duurde, raakte het verkeer in Valkenburg enige tiid in de knoop. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Na een botsing met eer Iram van lijn G op'het Marconiplein is de 21-jarige matroos J. E. Schrijn vrijdagavond opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis mei een hoofdwonde en een hersenschudding. Rijdend op een bromfiets verleende de matroos geen voorrang aan de tram, die licht werd beschadigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1