Promotie is binnen Feijenoords bereik Van der sneller dan de pure sprinters Bakker (YOC) sloeg twee 'centuries' mmsmEsm Tour vorst 30 '96 Volgend jaar wellicht honkbalderby tegen Sparta COACH "WIM ONDERSTAL: 'ALLE JONGENS ZIJN BETER GAAN SPELEN' Waanzin Zelfvertrouwen Propaganda opruiming oéwë' IN RONDE VAN OOSTVOORNE Pijpensterrit trok weinig deelnemers NEDERLAAG VAN IVKOV IN IBM-TOERNOOI SPANNING OFSPANGEN METSFARm opruiming Rotterdamse renners op 't Ahoy'-eircuit mm &wt. <R,: 9-B,hwr m' EURO STARS BLEEF IN KOPGROEP Honkbaluitslagen pagina 4 - insanaag 23 jüH 1S88 DE honkballers van Feyen- oord kunnen zich nu de vaderlandse competitie in ver band met de Haarlemse honk- balweek stilligt in alle rust voorbereiden op de eerstvolgen de krachtmeting tegen Celeritas (3 augustus), die voor de Rot terdammers een van de belang rijkste duels van het seizoen zal worden. Celeritas is namelijk de groot ste concurrent van de koploper in de eerste klasse B en het hangt mede van de twee duels tussen deze beide titelkandida ten af, of Rotterdam het volgen de seizoen ook op honkbalge- bieö derby's tussen Sparta en Feijenoord zal beleven. Wim Onderstal, de 33-jarige trai ner-coach van de fcooggenotcerde Rotterdamse formatie, beseft beter dan wie ook dat zijn team het tegen Ceieritas heel moeilijk zal krijgen; ondanks de wetenschap dat deze te genstander vorige maand met 4~2 werd verslagen. De vreugde over de zege was evenwel van niet al te lan ge duur, want een wanhopig protest van de Hagenaars werd zowaar toe gewezen. Daardoor zal bet duel in zijn geheel moeten worden overge speeld. Wat was er gebewd? In de eerste innings van het gedentowaairdige duel sloeg Peijenoorder Ton Steen- brugge een homerun; althans dat was de mening van de veldscheids- reohter, wiens waarneming door de hoofdarbiter werd overgenomen. Na afloop kondigde Celeritas aan tegen deze beslissing te zullen protesteren, hoewel, zoals men. zei, „het wel wei nig zin zou hebben". Het had wel zin, want Celeritas' standpunt de bal zou niet buiten de omheining zijn gewees, maar tussen een zopas aangebracht recla mebord en de schutting zijn beland werd gedeeld door de protestcom missie. Wim Ondersta!, die vanaf de op richting van. Feiie noords honkbalaf deling (in 1854) lid is en die na vele succesvolle seizoenen als eerste ne- negerutalspeler nu aam zijuu derde jaar als coach bezig is, kan zijn ergernis over dit voorval nog altijd slechts met moeite onderdrukken TJET Vreemde is dal er tijdens het onderzoek niemand van ons is gehoord", zo zegt htf. „Men is afgegaan op een verklaring van de hoofdscheldsrechter, die op zijn be sluit schijnt te ztjn teruggekomen. Er werd gezegd dat wö maar moesten bewijzen dat die bal er buiten is ge weekt, maar dat Is natuurlijk waan zin. Daarmee draaien ze de zaak precies om. De protestcommissie moet bewij zen dat dóe bal er miet buiten is ge weest. 'it Is maar een duistere zaak. WIM ONDERSTAL (33): „We hebben ai meer dan honderd honkslagen en meer dan zeventig runs". Er werd aangevoerd dat ons veld door dat reclamebord niet voldeed, maar dan zouden alle wedstrijden die op Varkcnoord gespeeld zijn, on geldig zijn." De Rotterdammers hebben zich hierdoor evenwel niet van de wus laten brengen, wamt de succesvolle opmars werd onverminderd voortge zet. Overigens werd Feijenoord vori ge week op duidelijke wijze gewaar schuwd dat het geen moment dient te verslappen. In het duel tegen Onze Gezellen kon Feijenoord pas in de allerlaatste slagbeurt de winnen de run (54) scoren. Ondersta!, oud-doelveidediger van Feijenoord, NOAD, Holland Sport en Hermes DVS, waarschuwt er dan ook voor dat mon vooral niet te optimis tisch dient te zijn. Behalve de twee wedstrijden tegen Celeritas moet Feijenoord ook tegen Terras vogels en de degradatieka ndidaat Schiedam spelen. Ook wanneer de Varkenuor- ders deze duels succesvol afsluiten en de competitie als eerste beëindi gen Ls de promotie nog geen feit. Er wachten dan nog twee beslissings duels tegen de kampioen van afde ling A (Giants Dieme.n of Ajax?) voor één plaats in Neerlands hoogste klasse. In vergelijking met het vorige jaar heef; Rotterdams iweede honkbai- vertegemvoordiger belangrijk aan kracht gewonnen. Dit, ondanks het feit dat de ploeg slechts een nieuw gezicht (Achtervanger Irvim, Sim mons, eon Antilliaan) telt. Wim On dersta t. getrouwd, woonachtig in Rei j er oord on m het dagelijkse leven leraar lichamelijke opvoeding op do school voor de detailhandel, zegt er dit ovsr: ..Alle jongens 2iin veel sterker gaan spelen. Vooral de slagprestaties zijn enorm vooruit gegaan. Het vori ge seizoen kwamen wij tot 89 honk slagen en 57 runs; nu hebben we ai meer dan honderd honkslagen en meer dan 70 runs. Deze vooruitgang moet in dp ec- ste plaats toegeschreven worden aan de goede voorbereidingen. We heb ben zeer intensief getraind. Ti idem de tuasdagc» hebben wc een week in Wiesbaden doorgebracht en daar wedstrijden tegen zeer sterke tegen standers gespeeld; o,a. tegen de Wiesbaden Warriors, waar onlangs ook het Nederlands^ negental tegen speelde TN die ontmoeting hebben wc veel aan zelfvertrouwen gewon nen. Het grappige was dat de Ame rikanen hadden voorgesteld om er ccn „practical game" van te makent dus het spel onderbreken wanneer wij fouten maken en dan vertellen wat we fout hebben gedaan. Laten we nou mot 12—4 winnen. Een ander voordeel Ls dat we nu een veel constanter team hebben. Het vorige jaar waren er veel pro blemen met spelers, die in dienst za ten., die tn ploegendiensten werkten en ook die nog verplichtingen bij het voetballen hadden.. Dat laatste is trouwens ook nu een handicap. Dank maar aan Bram Geüman en Aad Veheul, dóe pas een contract bij DFC heeft getekend. Dat is een hele strop als je zorgvuldig een ploeg opbouwit. Als Geilman zich helemaal op het honkballen zou toeleggen, zou hij zich zo in het Ne derlandse team spelen. Hij honkbalt beter dan hij voetbalt. Ik heb het al gezegd, de jongens zijn stukken sterker gaan spelen. Kijk maar naar Ton Steenbrugge, momerateel onze beste slagman, Huub Kohl, die de meeste homeruns heeft geslagen en niet in de laatste plaats werper Marcel de Bruyn. De jongens danken hun vooruitgang na tuurlijk ook aan hot feit, dat we dn beschikking over twee echte honk- balvelden hebben. Dat is heel be langrijk. De spelers hebben nu een doel voor ogen. Het vorige seizoen, toen we in de eerste klasse debuteerden, speelden we alleen op behoud; nu mikken we bewust op een van de bovenste plaatsen. Toen ik bii het begin van de competitie vertelde dal er een hoge klassering voor ons in zat, keken ze me nogal gek aan. In middels is wel gebleken tot wat wc in staat zijn." Wim Onderstal blijft voorizchtig in zijn uitlatingen, maar hij laat toch wel doorschemeren dat hij een plaats in de hoofdklasse als een haalbare kaart ziet, „Het zou leuk ziin om de hegemonie van Sparta te doorbreken, hoewel dat heel moeilijk zal zijn. Sparta heeft bijvoorbeeld nog altijd het voordeel dat het over voldoende mensen beschikt diè de jeugd kunnen opvangen. LAVERIGENS zullen wedstrijden tussen Feijenoord en Sparta een prachtige propaganda, voor öe honk- balsport ztfn. Maar mochten we pro moveren, dan dienen we In leder ge val de kerngroep uit te breiden. Voor het spelen van „doublés", en dan denk ik natuurlijk in de eerste plaats aan de werpers, komen wö spelers te kor»." Dat de prestaties van Feijenoord mo. onopgeerkt blijven blijkt dui delijk uit de belangstelling op het fraaie complex Varkenoord. Met de successen kwamen ook de supporters cn meer dan eens is het voorgeko men, dat zo'n twaalf a dertienhon derd mensen aanwezig waren voor honkbaibegrippen een flinke be'a mistelling. Coach Onderstal, die als amateur nog in het vierde voetbalteam van Fe Moord speelt, toont zich daar niet verrast over. Hij zeg: „De mensen komen toch wel kijken, of we nu in de hoofd- of in de eerste klasse spe len. Feijenoord neem; mi eenmaal op Zuid een uitzonderingspositie in. Natuurlijk is het heel belangrijk dat we zo'n machtige vereniging achter ons hebben staan. Doordat de mensen dit jaar voor het eerst bij ons moeten betalen kunnen we wel voor een groot deel in de kosten voorzien, maar de steun van een club als Feijenoord is toch onmis baar. En gelukkig is er een bestuur dat bijzonder honkbal-minded is. De vroegere voorzitter Kieboom, van wie beweerd werd dat hij negatief tegenover honkbal stond hetgeen beslist met waar is en de huidige bestuursleden Couwenberg, Groene- weg, Visser en ook Kerkurn hebben zeer veel interesse voor onze sport." HANS REISMANN (ADVERTENTIE) Wie liever niet meer betaalt dan nodig Is, moet morgen eens naar deze uitverkoop aanbieding ka merbreed tapijt komen kijken. Kamerbreed Sico-jacquard tapijt, het IJzersterke gezlns- tapljt, In de bekende "ster" kwaliteit. 380 cm breed. In di verse fraaie kleuren en dessins. Nu betaalt U voor dit kamerbre de tapijt niet 43.50, nee nu per meter voor nog géén vier- en twintig gulden. kamerbreed sico-iacquard tapijt 330 cm breed per meter neemt U de maat van Uw .kamer mee? Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit kamerbre de Sico-jacquard gezinstapijt "Ster" kwaliteit In diverse prachtige dessins en kleurena380 cm breed, per nieter voor Duur van de opruiming !8ju/il«9augüitoi Gttn t<l. of schrift, tut, (Van een onzer verslaggevers) GOUDA, zondag De negentiende Pijpensterrit is voor de organisatoren, de motorclub Gouda en Omstreken, een grote teleurstelling geworden. Aï in voorafgaande jaren liep het aantal deelnemers terug, doch ditmaal bleek de belangstelling ontstellend gering, want slechts vijftien motorrijders on dernamen de tocht naar de pijpenstad. Dat de interesse voor dit onderdeel van de motorsport, het toeristische evenement tanende was, bleek al dui delijk toen ritten, die grote bekend heid hadden,' zoals de Harlngrit. waarvoor Vlaardingen het eindpunt en de Dvuivensterrit met Naaldwijk als eindpunt bij gebrek aan deelne mers sneuvelden. Gouda hield zich staande, maar heeft nu ook het loodje moeten leggen. De motorclub Gouda, die kortgeleden het zilveren feest vierde, mocht dan wat de sterrit be treft een débacle boeken, toch kon zij op een andere attractie bogen. De Ve teraan Motoren Club (VMC) verleen de medewerking. Een groot aantal le den kwam met machines van vóór 1930 naar de kaasstad. In Reeuwijk kwamen al die oudjes bijeen en van daar werd langs een mooie route naar het hart van Gouda gereden. Hier werden dc historische machines stuk voor stuk voor het Waaggebouw gere den. waar de heer Wil van Katwijk uit Delfit bijzonderheden meedeelde over de motoren, die allen nog in de oor spronkelijke toestand waren gebracht door hup eigenaren. Tenslotte werd in de Waag een expositie ingericht, waarvoor buitengewoon grote belang stelling bestond (Van onze schaakmedewerker) EjCTETOSI AMSTERDAM, rnnf.lHTfcl zondag In de vijfde ronde van het IBM-echaaktoer- nooi te Arasterdam heeft de Joegosla vische lijstaanvoerder Ivkov een ne derlaag geleden tegen de Russische grootmeester Sjamkowitsi. De Nederlandse kampioen. Hans Ree, speelde remise tegen de Rus Bronstein, die alleen maar bet hoofcl kon schudden toen hij Ree zich met grote accuratesse staande zag houden. De partijen Donner—Ciric en Kuil pers Zuidema, beide remise, waren even eens boeiend. Alleen Bilek—-Marovic en JongsmaBouwmeester veroor zaakten weinig emotie. Uitslagen De uitslagen van de vöfde ronde waren r GrootmOEBtergcoen: KnijpersZuidema iala, Langeweg—Kavalck 0—1, Sjamko- wltejIvkov l—o Donner—Clrlc Va—G, Lengyel—Kotow 1-0, Jongsmn—Bouw meester Vu— Va. Bronstein—Ree 5b—Va- auek Masovic ',4. De stand: I, Kavalck 3li punt, 2/3 Ivkov en Slamkowltsj. beiden 3 cn 1 afbreken partij, 4/7. Bliek, Clrfc, Donnar, Marovle, allen 3. 8/iO. BronSteln, Lengyel. Ree, tulen 2li, U/12, Bouwmeester, Jongsma, belden 2. 13. Langeweg VA en 1 afg.. 14. Kujjpers Hè, 15. Kotow 1 en 1 afg., 18. Zuidema 1. Meester «roep; Medlna—Smederevac 1—0, Hartoch—Scholl uitgesteld, foatlkow—Van Oosterom 1—0, Tatai—Czemlak 1—0, Bak ker—Van Geet li—li. Van Scheltlnga— Go re ben V»14. De stand: 1. Tatai 414 punt, 2, Medina 4, 3 SmederovaC 354. 4, Hartoch 3 en 2 uitge stelde partijen. 6. Lcollkow 3, 8. Scholl - en 1 uitgesteld. 7/9. Van Geet. Gereben» Van Scheltlnga. allen 2, 10. Bakker 1, Van Oosterom 54 cn 1 uitgesteld, 12, Czemlak ,4. (Van onze cric keimedewerker) ttu.jfjiji'i AMSTERDAM, zondag. Een uniek feit in de Neder- WHWiHl landse crickethistoric deed zich dit weekeinde voor. De aanvoerder van het Rotterdamse VOC, Tonnij Bakker, was aan bat in een ongekende vorm. Zaterdag hielp hij zijn team aan een totaal van 203 voor 5 in de ontmoeting niet het Amsterdamse ACC, waarbij hij na een optreden, dat tien zessen en elf vieren bevatte, met 144 not out bleef. Ook zondag was hij in Amstelveen de grote man in de wedstrijd tegen het Amsterdamse VRA. Weer bracht VOC een totaal van 203 bijeen en weer leverde hij met een briljante 112, waarin andermaal een groot aantal zessen cn vieren voorkwamen de hoogste bijdrage. De Rotterdammers moesten tegen ACC evenwel met een draw genoegen nemen, daar ACC het lot 142 voor 2 bracht. Maar tegen VRA liet VOC zich de zege niet ontgaan, VRA ging met 99 roemloos ten onder. De regen werd de grootste spelbre ker In net aantrekkelijke duel tussen VOC en ACC. De Rotterdammers moesten het voornamelijk van Tonny Bakker hebben, die nadat hij op 1 door Ferry Dukker achter het wicket was gemist, een geweldig offensief opende. In een hoog tempo sloeg hi| zessen en vieren en In een ommezien had Bakker zijn century te pakken. Hij ging echter door tot 144 not out. waarna VOC op 203 voor 5 sloot. ACC kreeg 160 minuten te batten. Woudstra (40), Milner (28 not out) en Van der Heijde (67 not out) leverden aantrekkelijke scores, doch uiteinde lijk werd er twintig minuten voor tijd bij een stand van 142 voor 2 van ver der speler) afgezien. De crleketllcfhebbers, die zondag naar Amstelveen getrokken waren in de hoop Bakker weer een century te zien maken, kwamen volledig aan hun trek, In de Amsterdamse aanvat moest dc slowbowler Dick Klijn (5 voor 72) het belangrijke werk opknappen, om dat Frans Spits met een enkelblessure niet kon bowlen en zijn broer Hergen dc strijd met een gr broken duim moest staken. Op deze verzwakte aanval had Ton ny Bakker niet dc minste moeite ook nu weer een century te produceren. Franken (29), Ouwerkerk (14) cn Cornells, die met 17 not out bleef, hanteerden het bat ook met succes, doch VOC had het aan Bakker, die uiteindelijk na een imponerende 112 aan dc boundary door Vermeulen werd gevangen, to danken, dat het een totaal van 203 op het bord had. Met uitzondering van Thijs Ver meulen (15), Frans Spits (29), Elsroa (12) en Fischer, die met 12 not out bleef, had VRA weinig in te brengen op het penetrante bowlen van Corne lls (4 voor 22), Bakker (2 voor 11), Bert van Weelde (1 voor 9) en Rey- nierse (1 voor 43), De Amsterdam mers zalen dan ook voor 99 aan de kant. In de eerste klasse B wist De Kre kels met een fraaie zege op een te leurstellend Hcrmcs DVS zijn positie boven aan de ranglijst te behouden. Het Sehiedarnse Excelsior behaalde in. Nijmegen een benauwde, maar kost bare zege op Quick in een treffen met zeer lage totalen. SSCC bleef Sparta met zoven wickets de baas. In het duel tussen Rood en Wit II en Bloc- mendaal, dat wel eens beslissend zou kunnen zijn voor de onderste plaats in deze afdeling, moest Bloemendaal met zeven wickets verschil het onderspit delven. De Krekels sloot tegen Hor mes DVS op 184 voor 9 na forse scores van Col- son (64), B. Pototski (20), Hindori (26). Brand (21 not out) en De Regt (23 not out). Op de gevaarlijke aanval mot Pototski (4 voor 16) en Brand (5 voor 17) moest Hermes DVS met 50 (ADVERTENTIE) MINDER DAN HALVE PRIJS Sparta nodigt u uit kannis la komao maken mei hol varjonqda Iggltlal tsgan speciale kennlsmaklngs-entreeprljs. Zondag a 2 uur SPARTA-TRANSVAAL (Kampioen Suriname) Overdekt» Schfelrlbun»; 12.25 Kindaren: f 1.— (Deig prlja geldt alleen In dg voorver koop zondag aan de loketien kan géén reductie worden verseend WORDT LID als ilc kennismaking u bevalt en vo\<j Sparta's verrlchlinueii lit dc coiitpelitle'GSfVJ met ca.öü% redttf' tied4,J.-, f Hó.', nf fTÓ.-pj. Bel JölOsT voor een nanmddlnpsrormuller. het antwoord schuldig blijven. Alleen Manus Stalk (14) kwam tn dc dubbele cijfers. Het Nijmeegse Quick zat tegen Ex celsior op het bowlen van Gouka (5 voor 30) en Putter (4 voor 15) voor 63 aan de kant. Bij de Nijmegenaren was Boekhoorn in dc aanval met 7 voor 37 voortreffelijk op dreef, waar door er negen wickets sneuvelden voordat Excelsior de zege behaalde. Sparta bracht het tegen SSCC met de bowlers Gumbs (6 voor 54), Reuter (2 voor 4), Rambakus (Lvoör 11) en De Greeff (1 voor 8) nie tverder dan een totaal van 91. SSCC kwam door bijdragen van Leemhuis (41),-Zweerts (20 not out). De Greeff (18) en Bloembergen (11 not out) ten koste van drie wickets tot winst. WIELRENNEN (Van onze sportredactie) OOSTVOORNE, zondag Het door ervaring gerijp- ADVERTENTIE) Dit ls weer zo'n bijzondere aan bieding vitrage van ter Meuleii, nu brengen wij de meest luxe venster val binnen hec bereik van Iedereen. Op rui ml ngs-u It verkoop van de duurste vetwterval, een prach tige vitrage, gemaakt van het bekende Trevlra, normale prijs 8.50 per meter. Deze Trevira vensterval met luxe opengewerkte broderie van dubbeldraadse marqui sette, verkopen wij nu (omdat de kleur afwijkt van die van de bij passende mystire),met een rijks daalder voordeel, voor nog géén zes gulden per meter. te wedstxijdinzicht van Rinus van de Klooster bleek zaterdag in de eindsprint van de Ronde van. Oostvoornemeer waard dan de sprintkwaliteiten. van de snellere Bram Breur en de ook voor zyn eindschot gevreesde Marcel Pennings. Door op het gepaste mo ment „aan te gaan" wist Rinus zich een voordeel te verwerven, dat hem de eerste plaats bezorgde in de kopgroep van zeventien renners, die in de slotfase bij elkaar was gekomen. Het was bepaald niet het ideale weer voor een badplaats. Toch waren de vaste bewoners van het Gors in groten getale bü hun wielerronde aanwezig. Zij Heten zich niet weerhouden door de regen, die voor een deel in de sij.jd van de nieuwelingen het wedstrijdvuur doofde en die bijna de gehele eerste helft In de wedstrijd voor amateurs als spelbreke^ optrad. In die eerste periode van de strijd der amateurs was het weer zoals ge-i woonlijk; wel veel goeie wil om tot de daden te komen, doch voorshands nog, slechts bij diegenen die moeilijk in staat kunnen worden geacht daarmeeI opzienbarende resultaten te boeken. Het was pas ernst toen Moret, Kroo- nen en v. «f. Burg er op losgingen. Zij ontketenden de strijd, die tot in de slotfase zou voortduren. Het was al leen maar spijtig voor hen, dat de vet ste brokken die dit offensief opbracht, naar anderen gingen- Er ontstond een vluchtgroep van twaalf renners met Deelen, Pennings, Van Stee nis, Breukel, Ouwerkerk, Van Hemert, Van Leeuwen, Ooster- b&ek, Van Dongen, Stander, v. d. Wiik en Breur. Deze laatste moest echter door pech terug naar de groep, maarl hij was erbij, toen rich daaruit een nieuwe groep losmaakte. Dat waren v. d. Klooster, Vingerling, Aardroom, Velthuizen, Kroonen en dus weer| Breur. Met nog een itwintigtal kilome ters te rijden ontstond toen een spec taculaire jacht tussen dc elf van groep één en de zes van groep twee. In groep twee bleek meer kwaliteit aan wezig te zijn en in de voorlaatste ron de smolten beide groepen samen. In de eindsprint moesten de grote kanshebbers als Breur en Pennings het tegen de routine van v. d. Kloos ter afleggen. De nieuwelingen vochten tegen de bekende bierkaai by hun pogingen enige afscheiding in het immens grote peloton te bewerkstelligen. Tot grote schrik van de jury stormde een mus saal peloton in rijen van zes over de oma He weg op de eindstreep af. Dat het vaststellen van de uitslag niet zonder moeilijkheden gepaard ging, laat zich levendig voorctellen. De snelste was de Haarlemmer Neeskens, die met gering verschil o.m, v. d. Meyden, Jurriaans en v. d. Leist achter zich liet. Amateurs (100 Km 2.26.58) l. M. v, d. Klooster (Rotterdam)! 2. B. Breur (Kteuwe Tonge); 3 M. Pennings (Nw. Vennep) :4. G. van Hemert (Werkendam); 5. W Deelen (Nw. Lekkerland); 6, H, van Leeuwen !Pen H5£S>: 7. W. Breukel (norenburg); 8 H. van Steenis (Hoog Blokland); 3. A. Vin gerling (Simonshaven)10. F. Ouwerkerk (Rotterdam); u, D. Aard oom Putte rs- hoek); 12. J, Oosterbeek (Halfweg); 13. V. d, v. Wil (Naaldwijk); 14. S. van Dongen (Mlddelharnis): 15. G. Velthuizen (Maas. dam); 18. p. Ros (Nw. Lekkerlancl); 10. P Gudde (Zwijndrecht); 20. J. Moret (Rotter dam). Nieuwelingen (60 km 120.12) I. p. Nees kens (Haarlem); 2. c. v. d, Meljden (Put- tersneek): 3. B. Jurriaans (Amsterdam): 4. Til. v. d. Lelst (Rotterdam): 5. A. v. d Hoek (Dirksland); 6. J. van Hork (Berkel): 7. F. Hanson (Vlaardingen): 8. B. v. d. Burg (Rhoon): 9. J. Jansen (Haarlem): 10. J. Breur (Schiedam); 11. F. v. d. Goes (Rotterdam); 12. St. Nico'laas 's-Graven- deel): 13. C, van Bost et en (Halsteren); 14 P. Pennekamp (Blokker); 15, W. van Rees (Bergambacht). (Van onze sportredactie ROTTERDAM, zondag Door de vakanties was de activiteit, van de Rotterdamse renners op een punt geconcentreerd; bet Ahoy-clrcuit waar Apollo gastheer was en de heer Kooyman van De Pedaalridders bijna In rijn eentje de luiy-functles waarnam. De_uitslagen: A-kl. 30 tan t.07 35. 1. Hoek (Schiedam); 2. Van Bokhoven (Feilen.); 3. Knossenburg (Fed.); 4, Meyer (P); 5. De Pagter (Coureur); 6. Vermast (P); 7. Moer- 8" Stfiüter (FR 9. Van Opijnen (Apolol); lo .v. d. Horst (Excel.). B-kl, 34 km 56.S7 min. 1. Drop (O; tsï- 34 Van, Beest (A)- 4- Buiten- dijk (A>: 5. Langkniis (Rotterdamsehe Leeuw); 6, Hordijk (F): 7. Jorritsma (RL): a Zuldweg (F); 3. Butter (Rottendam): 10. Lammere (P). ip-l2 m,n- L Van Helden (R>, 2. Vos (P); 3. Brouwer (F); 4. Schou- WIELRENNEN B-Jun. 12 km 33.24 min. X. Hulzinga (F); C-jun 6 km 13.27 min. 1. Torque (F); 2, yan} Kesteren CP): 3. Witóeboer-Schul 'ADVERTENTIE» VWWvVWVVWWW\^n^/WWWUW\nrVV\A^/MA<VWWWWUA/WV\', TVE spanning droop bijkans de beeldbuis af, U seconden moesten deze Tour beslissen, u)e bleven angstig lang in 't ongewisse, tot. Jan ons allen vreugd en uitkomst gaf. De Gele Trui werd Neerlands Eerste Prijs; xohat's in a name, wist iemand eens te stellen, maar Shakespeare kan me nog veel meer vertellen JAN JANSSEN is het duidelijkst bewijs! PH1DA WOLFF Irevtp met 3 jaar garantie opengewerkt broderie Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij luxe Trevira vensterval met opengewerkte broderie 55, 70 en 85 cm hoog, per meter Coupons vitrage en overgordijnen voor halve prijs Duur vin dn opruiming 18 juli tot 9 «ujüjwj Géén tel, of cchrlft. M-lf (Van onze honkbalmedewerker) (jnrjTOjmj ROTTERDAM. luk zondag Via een bescheiden, maar verdiende 4—2 over winning op Blauw Wit. bleef Euro Stars in dc kopgroep van de tweede klasse B. Euro Stars was al meteen in de eer ste slagbeurt gevaarlijk. Hek Kou- we nberg dwong vier wijd af en be reikte de thuisplaat op een gave honkslag van Ton van Bladel. Het werd zelfs nog 2—0, toen Van Bladel profiteerde van een wilde worp. Die stand bleef lange tijd gehandhaafd. Eerst in dc zesde slagbeurt kwam Blauw Wit terug. Een home-run van Smit bracht de stand op 2—1. Een slagbeurt later scoorde echter ook Euro Stars. Wim Tilmans (wijd) scoorde 31 na een tweehonkslag van Jan Tilmans. Blauw Wit kwam weer terug (32), maar het laatste woord was aan Euro Stars. Martin do Groot kreeg vier wijd en bracht de eind stand op 42 op een tik van Theo Zwitser. De wedstrijd Neptunus-DHS werd uitgesteld. De stand in de tweede klasse B is: Neptunus 9—13 Blauw Wit 3-8 VuC s14 Bloemendaal B—S Euro Stars 10—14 OSS 12—4 Laakkwartier 10—12 DHS 10—2 Eerste klas A: HCTIW—ADO 4—2. Tweede Idas B: Blauw Wit—Euro Stars 2—4, Laakkwartier—DSS 5—1. Derde klas D: TYBB—VODO 2—0. Ree. eerste klas: Ajax 2—OVVO 21—10. RAYON ROTTERDAM „Eerste klas: DOS'32—CW 0—13, SCH— SCO 18—0. r 'Uve®PE w*s: VVORSVO 2—18, DRZ— Left Riparians 7-6, Zwijnd recht—BH C 20 Res. eerste klas: The Hawks 2—Nado V v Hawks niet opgekomen, DHS 2—Spar ia 4, J7. Schiedam 3—Feyenoord 3 2—6. o ,„a' Hlas A; Schiedam 4—VFC 2 3—12, DOS 32 2—Neptunus 3 2—8. Euff» stars 4—Feijenoord 4 2210. IU:s. tweede Idas B; SCR 3—DOS'32 3 J9 i 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1