'Mariage de raison9 van Wilton en Tei. 135430 - 8 lijnen ROTTERDAM RIJNMOND REN ,mariage de raison' zo kenschetsen ir. J. E. Woltjer (60) en ir. C. J. Andriessen (64), beiden Üd van de raad van Bestuur van Wilton-Fijenoord- Bronswerk, de fusie tussen het Schiedamse concern en de Verenigde Machine Fa brieken Stork, Verolme Theo de Jong Concurrentie Geld is er wel, maar voorlopig lijkt tweede mammoet dok niet door te gaan Nieuw schip op lijn Hoek van Holland Harwich M. Vogel verlaat PAM wegens pensionering Meisjes Heiloo Fabrikant overtrekt nu uw bankstel Ruilt uw oude meubelen in Cor-Ros meubelen Ruilt uw oude meubelen In pagina 4 - dinsdag 23 juli 196b De nieuwe combinatie die ontstaat, •wanneer de aandeel houders ingaan op het om wisse lingsaanbod, heeft een jaarom zet van 1,2 miljard gulden. De totule reserve bedraagt 120 mil joen. Genoeg geld dus om er een mammoetdok van te laten gra ven. Op de Maasvlakte bijvoor beeld. Wanneer deze mogelijkheid Wordt gevraagd, zegt Ir. Woltjer t hoetlzaam: „Er is al veel te veel over dat tweede mammoetdok gepraat cn geschreven. Wij zijn nu bezig met ons antwoord ann dc Minister. Van óns kunt u dan ook op dit ogenblik niets verwachten. Wat dc Ryn- Schelde groep betreft kan ik alleen zeggen dat al onze afspraken worden gehonoreerd." Maar één van die afspraken geldt de realisering vati een dergelijk dok Ir. Woltjer: „Het is altijd weer de zelfde vergelijking. Wanneer we een groot dok op de Maasvlakte zouden maken zou dat een dochteimaat schappij worden met twee moeders. Dan krijg je de situatie dat dc twee moeders (dc combinatie IV'illon- Pljenoord-Bronswork/V.M.F.' cn ,,Rijii-Schelde"-redaotie) elraar be concurreren. Dot kan niet. Zoiets zou op z'n minst op één „leve!" moeien gebeuren. Op dat moment moet je komen tot een maritieme samenwer king". De optie op het terrein op dc Maasvlakte Is inmiddels al omgezet in een vaste claim-aanvraag. Duidelijk makend van gesprekson derwerp te willen veranderen zegt Ir, Woltjer.' „Dat dok kan tóch wel doorgaan. Het neemt minstens an derhalf jaar aan voorbereidingen, voordat we komen op het „point of no return". Wat we er nti aan beste den is toch maar kleingeld. Maar la ten we het houden op de toezegging die we ook in het communiqué heb ben gedaan: de maritieme samen werking tussen ons en de Rijn- Schelde groep gaat door. En laat u vooral uitkomen dat wij voor ons zelf spreken. Voor de andere partij moet u bij ir. Hupkes informeren". I. Andriessen vult aan: „Mijnheer Hupkes van de Rijn-Schelde zegt dat hij met die samenwerking erg blij is." Ir. Woltjer: „En dat is niet iro nisch bedoeld". YfOLGENS de heer Verolme zou door de Wilton-Fyenoord-dlrec- tle bU de opening van Wilton's „Dok 8" (170.000 ton) gezegd zijm „het dok is nö al te klein Ir. Woltjer, snel reagerend: „Wij hebben genoeg dokken om er mee te kunnen spelen. We kunnen switchen van hei ene naar het andere dok. Het drijvend dok is ruim 90.000 ton, en Dok-8 is rond 170.000 Ion. Wat moet dan de volgende maat worden? Juist, 300.000 ton. En daarvoor moet ie volgens ons standpunt niet meer op de rivier zijn. maar dan ga je naar do Maasvlakte, Ook bij de rea lisering van Dok-8 hebben we al aan Europoort gedaeht. We zijn tóch hier terecht gekomen." Het nieuwe concern WHton-Fijen- oord-Bronswcrk en V.M.F. wordt twee zwakke punten toegeschreven: het ontbreken van een sector „meet- cn regelappnratuur" en de gevoelig heid voor veranderingen in de ar beidsmarkt.' Ir. Andriessen: „Wij doen op ver schillende afdelingen al veel op het terrein van meet- en regeltechniek. Wat we willen is bekijken of deze sector misschien met de V.M.F, te combineren is. We hebben overigens ook Observator, waar we een groot aandeelhouder van zijn. Bovendien hebben wc 'n vast technisch Inge nieursbureau. Als er straks coördi natie is, hebben we ook die sector aardig onder de knie." Over dc gevoeligheid voor de si tuatie op de arbeidsmarkt zegt ir. Woltjer: „Zit juist in je veelheid en omvang van het personeel niet je veiligheid Dc mensen kunnen nu ook onderling worden uitgewisseld." Personeelstekort FjE RDM en Verolme hebben een groot personeelstekort. Ir, Woltjer: „Mijn collega van de afdeling reparatie zou u kunnen ver tellen dat oolc wij op dit ogenblik minstens drie- vierhonderd man kunnen plaatsen. Het is zo dat het werknemersbestand in de scheeps bouw rond Rotterdam is ingekrom- pen. Terwfjl je, wil je je winst op bouwen, de omzet juist moet uitbrei den." Betekent dat dat er orders voor bijgaan door gebrek aan arbeids krachten? ,.We zijn or zo langzamerhand aan gewend dat we orders moeten laten gaan." Wanneer er besloten wordt tot een echte fusie tussen WFB-VMF en Rijn-Schelde, zou het arbeidsareaai worden uitgebreid. Is die situatie denkbaar? Ontwijkend zegt ir. Woltjer: „Bij ons wordt nu geconfereerd over ons antwoord aan de minister. Met het antwoord wordt geen grote haast ge maakt. Na de fusie met de VMF is er 'n totaal andere situatie ont-' staan." Dan, voor het eerst ontspan nen lachend: „U snijdt dezelfde vra gen aan die ik in de ondernemings raad krijg te horen „hoe gaat het met het mammoetdok" en „hoe is het met de fusie". De reactie van dc ondernemingsraad op de samenwer king met dc VMF Is positief geweest. Alle commissarissen stonden er ook achter. We hebben er ruim twee jaar over gesproken. Twee jaar terug stond de eerste afspraak al in de agenda. Daarna is er overleg ge weest met do chefs van de afdelin gen. Op den duur waren er 100 tot 14,0 man van de besprekingen op de hoogte, en" zegt het niet zonder voldoening ,,de kranten zijn er niet eerder achter gekomen." Do uitgangspunten Ir, Andriessen: „Er moesten eerst positieve mogelijkheden komen wan neer je een bod gaat doen. Het is geen kunst om zoiets snel te doen, maar een eerste vereiste zijn goede vooruitzichten. Wij zitten beide ook goed in de liquide middelen. Dat staat ook In het bericht aan dc aan deelhouders te lezen." Lachend zegt zijn collega Woltjer: „Het is tussen ons en de VMF geen liefde op het eerste gezicht geweest. Onze verbintenis is echt een ver standshuwelijk/' En dc komende huwelijksjaren? Ir. Woltjer: „Wij zien straks een groot gebied voor ons liggen de ontwikkeling van de zeebodem. We hebben straks de band nodig van de men sen die zeework hebben gedaan scheepsbouw en reparatie en mensen die de landbusiness kennen. Wc zijn nu wel snel gewend aan het idee van boortorens en platforms op dc Noordzee, maar we vergeten dat zes jaar terug het REM-eiland de enige constructie op de Noordzee was. In dc komende jaren gaan we G miljoen gulden investeren in de ont wikkeling van booreilanden en in het dlepzeconderzoek." Ir. Andries sen: „We zien grote mogelijkheden in dc waterbehandelingsector. Ma chines voor waterzuivering e.d. Ook in dc voedingsmiddelenindustrie zijn steeds gecompliceerder machines no dig. Met onze nieuwe concern-op bouw kunnen we nu ook daarvoor zorgen. Stork ts daar al 'n heel eind mee. En ons bedrijf kan heel mooie schakels toevoegen aan hun indu strie-keten." WAT de concurrentie betreft Wiiton-Fyenoord neemt deel in de n.v. Scheepsbouwbelangen. Daar in zitten ook Rijn-Schelde, V. d. Glcssen-de Noord. IHC-Holland, P. Smit jr., en dc NDSM. Een belan gengemeenschap met de NDSM- combinatic als concurrent? Ir. Woltjer neutraal: „Wc moe ten overgaan tot hergroeperen en 'ns met elkaar aan de tafel gaan zitten. Om ter ug te komen op bet mam moetdok wanneer zau dit project van Wilton-Fijcnoord Br ons werk op de Maasvlakte werkelijkheid kunnon zijn? Ir. Woltjer: „Vier jaar geleden hebben we niet dc RDM ons tot ir. Post hu ma, directeur van het Ge meentelijk Havenbedrijf Rotterdam, gewend. We hebben de zaak toen besproken en gehoord wat de moge lijkheden waron. Mijn collega heeft het dok besteld. Hij gaat r.u met pensioen. Ik ben nu zestig jaar. De conclusie mag u zelf trekken. Ik zeg verder niks." Gaat Wilton dok-dagen huren bij Verolme, bijvoorbeeld om een perio de van vijf jaar tc overbruggen? ,,U weet welkevoorwaarden de minister heeft gesteld bil het geven van een krodtetgarantie. Als de partners zo gemakkelijk bij elkaar tc brengen waren, zouden clie voor waarden niet nodig geweest zijn. Om hel cencveet te stellen: sommige on derwerpen zijn taboe. Dit is er één van." Dus dc rivaliteit blijft? Ir. "Woltjer op besliste toon: „Wij zijn nog nooit bang geweest voor 'n concurrent. De oude Harry Wilton ging 'n lange tijd geleden naar de receptie, die werd gehouden bij het 25-jarig bestaan van de RDM. Ieder een was erg verbaasd, want niemand had gedacht dat HU bij de concuv- rentio op bezoek zou gaan. Weet u hoe hij reageerde? Harry Wilton zei toen: ,Je kunt met één tent nu eenmaal geen kermis vieren 1 En zo is de situatie nu ook." Ir. J. E. Woltjer (r.) en ir. C. J. Andriessen bij hun 'dok 8' op de Wilton- Fijenoordwerf: nieuwe con- cernopbouw biedt positieve mogelijkhe den. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag In dc dienst Hoek van Holland/Harwich hebben de British Railways hun nieu we roll on/roll off schip „St. George" ingezet. Dc veerboot, die gisteren af meerde In Hoek van Holland, kost 30 miljoen gulden, meet 735G brutoton en is liet grootste vaartuig dat bij deze maatschappij in de vaart is. Dc „St, George" is speciaal gebouwd voor net vervoor van auto's, vracht wagens cn trailers. Samen met het motorschip „Koningin Juliana" van de Maatschappij Zeeland wordt de dag en nachtdienst beurtelings onderhou den. Het nieuwe schip kan bij nacht 760 passagiers vervoeren, waarvan 560 in cabines. In de dagdienst bedraagt do capaciteit 1200 passagiers. Eind dit jaar wordt dc „Koningin Juliana" op de route Harwich-Hock van Holland ingezet. Als aanvankelij ke datum was meclio juli genoemd. Door brand op dc bouwwerf is de op lever bigster mij n verschoven. Bij dc presentatie vrtn de St. George bleek dat de boeg- en aehtorschlpia- der ruimte biedt aan 220 personenau to's of 32 vrachtwagens en 80 perso nenauto's. Wanneer de „Koningin Jualiana" in do vaart is, zullen de overbodig geworden schepen „Arn hem" cn „Amsterdam" worden ver kocht. De „Avulon" blijft beschikbaar als reserve-eenheid. Met de nieuwe schepen willen cta Britse Spoorwegen en Maatschappij Zeeland dc groeiende stroom gemoto riseerde reizigers opvangen. De wa gens kunnen via een speciaal gebouw de oprit het achterschip inrijden en komen na dc overtocht uit de om- hooggeklnptc voorsteven. Door deze nieuwe ladingbehandeling wordt de iadingbehandeling versneld. De over tocht duurt circa 6 1/2 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De lieer M. Vogel neemt vandaag wegens zijn pensionering afscheid van zijn werk kring bij dc PAM Vcrzekerlngsmaat- schappij, een dochteronderneming van do Steenkolen Handelsonderneming. De heer Vogel, die reeds in 1062, toen hij veertig jaar aan het bedrijf was verbonden, onderscheiden werd met dc zilveren eremedaille ver bon don aan de Orde van Oranje Nassau, kwam op 2 maart 1922 tn dienst van het SHV concern, waar hij aanvanke lijk op dc boekhouding werkte, maar later werd overgeplaatst naar de scbado-afdeling. Ook bij de verzeke ringsmaatschappij is hij belast ge weest. met dc behandeling van atuwa- cloorsschade. Do hoer Vogel gaat begin augustus naar Texas in Amerika, waar zijn getrouwde zoon woont, I Financiële Instelling, werkzaam op het gebied van de bezitsvorming,, zoekt voor haar buitendienst oen BEKWAAM VERKOPER Gezocht wordt een persoon met algeme ne ontwikkeling, goede omgangsvormen en doorzettingsvermogen. Leeftijd 30 45 jaar. Geboden woi'dt aan een enthousiaste en actieve kracht een zéér aantrekkelijke functie met een uitstekende honorering". Na een succesvolle Imverkperiodo wordt een auto ter beschikking gestold. Uitvoerige sollicitaties met pasfoto in te zenden onder nr. R327G, bur. v. d. blad. Koeriersters kannen worden opgegeven van 's morgenB 8.30 uur af tot des namiddags 5 uur telefonisch alsmede aan onze loketten, Wcsthlaak 9-11, Rotterdam, voor plaatsing in de editie van de dag daarop volgend. Personeel gevraagd JONGEN or MEISJE gevrougd, leeftijd ca. 15 jaar voor expe ditie- cn produktieBfdcliiie. Gratis bedrijfskleding. N.V. Sulkenverkfnbrick „ARBA". Rozcnburgsestraat 14b, Schie dam. Tel. (010) 2G37G2-2C2892. R028 BESCHAAFD MKT8JE vraagd voor huishoudelijke wtirkziicmhcden. Mna'iKlo-alatris, B-daagse werk we oir. Fis eer. t«l'. (010) 200824.R028 Gevraagd voor direct een ME» VROUW VOOR HET SCHOON» HOUDEN vnn dlrcktlektmto- ren, voor enkele uren per och- tend, in het centrum van dc stad. Telefonische Inlichtingen (010) 282942. R028 Het Rotterdams Parool 'aagt nette BEZORGERS (STBR5). Leeftijd vanaf 13 jaar. Aanmelden Wcatblaak 9, rel, OIO-135 KW. 's avonds na 10 00 uur telefoon ÜHM65900, 232114-1U1587-135317 en 151262. R020 Gevraagd vakkundige RADIO- TV/ VERKOPER-TECMNIK ER als filiaalhouder. Gedacht wordt aan een ervaren rnriio- t v.-tcchnikcr die over gocrje vc r koopcapacilciten beseft I k t en deze verdienstelijk wil ma ken. Leeftijd 20-40 Jour. Leer- Ihig-ratllo-t.v.-monteur: diplo ma LTS-elektrotcchniek. VEV-Opieldlna tot .gediplo meerd radiomonteur In bedrijf mogelijk. Leeftijd 10-18 Jam Tcchnlker gevraagd voor repa ratie en revisie radio en hi-fl- afspeelapparatuur van alle be kende merken. Diploma radio- monteur N.EJl.O, Leeftijd 18- 25 ja«r. Geboden wordt oon werkkring in een dynnmlscb bedrijf waar vakmanschap en werklust hoog gewaardeerd worden*. 3-dnagse W.week Technische Handelsonderne ming „CORRECT". Zaagmolen straat 102-114. R'diim-Noord R02H VERPLEEGSTER WORDEN? Liefst ln oon nieuw ziekenhuis en la «en moderne, gezellige stad? Onze eerstvolgende opleiding vangt ln september oanl inlichtingen: Directrice dia conessen» urs EINDHOVEN. A020 Verdien meer bij Korrekt .oor goede kuchten betalen w(i hogen honoraria. Kom eens raten, hot verplicht u tot mots poedige plaatsingsmogelijk heden voor (sten o)-ty pistes Uitzendbureau Korrekt R'dam. EcndrachtsWag SD telefoon 126823. R<j21 Witt u direct goed gehonoreerd werk? Beltu dan 233011. Uitzendbureau Content Hccmrriadssingcl 130. ft'dnm. did op ons atelier suikerwerk en speelgoed willen verpakken bloden wij eon hoog loon, prettige werkkring m nlcrdags vrij. VËRO. Admiraal de Ruyterwog 45, R dam. Tel. 120788. RÖ28 Cafetaria DeTurk heeft plaats voor caissière leeftijd tot 23 jaar leerl. caissière minimaal 18 Jaar buffetjuffrouw tot 23 jaar en een afwasser tot 22 jaar Aanmoldon Kruiskade 58—01, Gevraagd enige aankomend elektriciens voor oén prettige werkkring bij Van Dongen van Zuilen N.V. Wnlcnburgerweg 118 Telefoon 240252. b g.g. 260208. DE BIJENKORF ROTTERDAM kan plaatsen: in de keuken chef de partie aide de cuisine in het restaurant: serveerster ln dc oxp rc se o-bar: buffet verkoopster in dc keuken vnn liet restaurant: werkster Onrourende goederen en woonruimte aangeboden Ta k. 2 zoor goed enderJi. Be- legdnspercelen nabij MUlDËR- PQORT. Kuur /9ïW,—Koop som 67.0CO. Tel. 020-171371. Aangeb, 2 zeer mooie BELEG GING d Pli iRCKLBN met winkel- huizen Aan groot plein tc A'dam, Kuur 13.000. Koopsom 07,500 V.o.n. Tel. 020—171371. AÖ32 SCHADEN üelnhgrljkc centrumplaats ir Week- en Westtrlesc marlt tc euade verbindingen. riUiME woonhuizen met alwipkamei'S en centrale v< warming, v.a. 42.51)0, aftrek' uremic liragelilk, C, J. VËHTËLftïAN, makelnai Hoorn, lel. Of 02286—368. BOVBNKARSPEL gelegen aan het IJsselmeer met veel re creatie, scholen e.d. Gunstige treinverbinding A'dstn. Nog enkele riante woningen. Koops, 30759.— jncl. alle kosten. RUkupremtc ƒ8232,— ln 10 jaar. lloao financiering mogelijk. Vrljbl. int. over Gouw en fi nanciering a.s. dinsdagavond van 1.309.33 uur. Kantoor Fris. Wetflringsehsni 134, A'dam, of schriftelijk of le lef. Makelaarskant. o.g, Joh. C, Hendriks, lid NflM, Lioraegtr, 01, Hoorn. Tel. 02294-306 en 02290—4334. A 032 Geen geluidshinder van holt Amstelveen Seh in ternis. Luxe afwerking, o.a. Inmbi Prijs 09.61, Vije vestiging. Penners E roti luswon 3d, Maarden. TCl. 1)2150-17010; na 17 uur 11070. Vraagt gratis girls VHIJ bet Gooi. PETTEN AAN ZEE, Royale inlddcnwonlnaen, zeer mooi gelegen aan de Sergcencietrant, oplevering nov, d,s, Koopï, fM.OOü.— Incl. Bllc kosten, 10- jnarspremio ƒ7000,—. Hoge hy potheek mogelijk. Inl. over bouw on financiering a.s. din*- dr»g'n>vonU van 7.30—0.30 uuir Kantoor Frla, Weterlngschfltig 1H. A'dam of schriftelijk of Vel. Makelnaa-sksnl, o.g. Joh, C. Hendriks. Llornestr. 91, Hoorn, tel. 02294—300. A032 Wat jammer voor alle recrea- tlezoekendon ln Rotterdam of omgaving die momenteel met vakantie zijn zödat zij deze ad vertentie niet kunnen lezen: Tc koop ln schitterend recrea tiegebied non viswater uniek gelegen slechts enkele km vnn Rotterdam nog slechts 2 PER CELEN HECREATIEGROND voor dagverblijf voor tent en uaravnn, Elk stuk grond cn water cn, 1000 m2 A 5 per m2. Dc helft van dc koopprijs is zelfs nf te lossen ln 10 jaar. Inl. tel. U711B van 10— 1B uur, Helft ven dubbel LANDHUIS m. garoBc. ïnd. om. royale woonk.. grote keuken, bftdk., 3 slaapkomers, zotder. Fraaie lig ging, royale tuin. Vraagprijs 09.000,— Br middeling: 3 P. KLOES, makelaar onr, goed. Bum. Mooy&tr. 21. Castrlcum. Tel: 02518—3244 (2 lijnen), b.g.g. 2270. Voor woning en gezin SLAAPBANKEN, slaapmei «be ien, slaapkamers, moderne en klassieke bankstellen, wand» meubels, Balonknsten, ecthoo- ken, vloerbedekking enz., enz Alles uit voorraad leverbaar- ..De Speelalist", Noordslnyd 60-62, R'dam, tel. 010—239533. Vr, gratis catalogus. R06Q Heeft u Iets te vervoeren? MEUBILAIR of andere goede ren. Bel dan f010 244344. BE. STEL- en TRANSPORTBE- DRIJF c.v. P. Nellsne Zn., Rotterdam. R06D GAAT U TROUWEN of hebt u een nieuwe woning? Kredieten voor iedereen tol /5C00. Zeer soepele, lage aflossingen voor aanschaf meub 11 a ir-wo n tngte x - tiel. Vraagt gtwhs folder dan hebt u gratis alles wat u wilt weten bij Postbus 1547, Rotter dam. ROHO GHATfB VLOERBEDEKKING kan niet, wel geven wij lot 411 pet korting en meestal gratis gelegd. De Vloerbedekking Centrale, Sikkelstraat 51. Rot terdam. Tel. 010-17037 cn 320497. RO60 voor bijzonder lage prijs Vraagt vrljbl. huisbezoek. Tel. 233111. R'dam. b.g.g. 283493, BANKSTELLF-N v.a. ƒ331.— Slaapbanken 325,—. Moderne eethoek 199,—Rijwielen, haarden, verlichting. Ameri ka mis betalingssysteem. L Voogt, Schleknile 122, telefoon 242414. R06Q BUT A GASFLES LEEG? Be) dan direct 240198. WIJ bezorgen dezelfde <lsg, ROOD bij aankoop van nieuwe. Vraagt ook prijs vodr het overtrekken van uw bankstel Vraagt vrijblIIvend tavatie. Oo&tzcedilk 344-864 hoek Oostplein. Telefoon 133744. 's Maandags gesloten. R06Q Bij as-nkcop van «weuwe Ook vloerbedekking en gordijnstoffen. Vraag vi'l|bll)Venii taxnlle. 0OOO m2 ahowroom. Flnnnolerlng mog el Lik, Woninginrichting Llnja. lel. 12B2Q6, na 10 uür 178112, R080 Onderhoud eh reparatie MEUBELREPARATIE ell over- trekken van tneuljclen. Dege lijk werk cn niet duur. Vraag prUB. A. J, Mei» v.h. Metz Met/.. Pretoria! ao n 47, tel 270349. ""70 Spoedrebaritlie! KUNSTGE- BITTENREPARATtE ln een htttt uur. Dagelijks van 0-7 uur. Zaterdags tot 4 uur SchlednntaBweH 34 a, Rotter dam. Tel, fOlO) 231972. RQ7C KUNSTG UB UT EN- REP AR ATI ER le klas werk. - Vanaf 5 per reparatie. 20 krtft gouden kroon 17,50. U kun er op wachten 1 INSTITUUT DË Nil LI A -■ Hoogstraat 40. Rotterdam, tel 121)010. Te bereiken mei trams 1, 3, 8, cn bil3 34, 30. 45. 17 en 'W rioR Hel Is slécht slapen op een bed met ecu kuil, Laat het nazien en repareren, ln éen dag fits nieuw weer thu5a, Vraagt prljsl BfeddcnmakerlJ HENDRlIvflEN Oosipleln 01, nflaïl Vrije Volk, Rüttcrtiam. Tel. (010) 131002- 11070 Kunst on antiek t Hobby Centrum, legeleen» trum. Tegels v.a. 17 Cl. f 15X16 cm). Verder alles bouwmate rialen enz. Alles gratis thuisbe zorgd, Gaffelstraat 83, tal 330175. R070 KRISTAL, porselein, koper, tin, meubelen on sieraden t.k. gövr. Tol. 820-101940. AöflO Zaken, inventarissen, financieringen 'n Financia lening snel en discreet Bijkantoor FINANCIA N.V., Rotterdam. KANTOOR „MAAS- MOND", C'.aes dc Vuesa-a-an 47. fï'dain 010—251)234—253116. Gok wjensda^gavond open tot 8.00 uur. 8010 T.o. nang. moolo WINKEL m. Kleding 3-kam,won. A'dnm-Weat, zon der ruil. Goodwill pl. Inventa ris ƒ8500. Tel. 020—12:1287. A080 Elegante Japonnen, mantels, rakken, blouses enz. ona. Ook in de maten 40 t.in. 58 en 41 t.m. 59 ln ruime keus voorra dig. Modemagazijn „Aljn", Broersvost lil. tel. 010-207418, Schiedam. R100 Te k. gevr. partij eti c-tugerogel- de GOEDEREN, conserven, pa pier. enz. enz. Tel. na 10 u. 020—110000. AOflO BEDING KORTING 1 Maak eerst uw financiering ln orde cn kooo contant. K. tic Kruyf. Herengracht 292, A'dam. Tel, 0Ï0-64Ö07—BI3661 no 15 U. 0297B—3661. A080 Huwelyk Muziekinstrumenten, radio, T.V., baud- rocordcrs enz. Jongeman 28 jr, zoekt langa deze weg k.m. meisje vac 22A 26 Jnar. B met foto o.e.r. AI30 —63164 bur. blad. HUW. jonge vrouw van 2.1 jr. m. zoon van 1 jr. gesch. els. z.s.k.m. man 213a Jr. Br, m.f.o.e.r. Al20-03108 Bur. blad. Bur.blad. VOLSTEREO RADIO-GRAM- MOFOON-comblilatlc. uitge voerd als hoekmeubel met Dual automatische platcnspc- lt,r, Cat. prijs ƒ080 ml voor 408, Alléén bij „CORRECT", Zaagmolenstraat 192-114, Rot terdam-Noord. Tel. (Ulu> 2888)3, waer lage pr^s cn ser vice reeds meer dan 28 jaar wet Is. R17Q HUW.: typiste 24 j. gesch. eise res li.g.k.r z,«,k.me,t nette heer tot 30 Jr Br. AISO-031C2 bur. bad A29 Dieren en hun verzorging EENDAGSOPRUIMING zater- dag 27 juli, atari:: 0.00 Uur. Honderden koopjes In radio, televisie, bandrecorders, gram mofoons, versterkers, enz, Kom nu reeds kijken bij flllusi „CORRECT", BentlHifzerstrflat 105. Rotlordam-Noord. R170 WELKE DIERENVRIEND wil mijn hond en kat M tlgn. ver zorgen? Tel. 020—231031. Al 3D Vakantie in bosrijke omgeving te huur, zeer geriefelijk ZOMERHUIS JE. Nh 3 augustus nog vrij. pers. 125.— per weck. To bovr. V. Tintelen, VogelRefs- Inaii 16, Learsum, Utrecht, li 5i50 Te koop: Genieub. houten ZO MERHUISJE Voor 4 personen, zonder sta ah plaats (uittieemb.) Teief. 02200—1337:1 or br. A1B1 51S18 bur, blad. Te huur vanaf a/8 ln Lcmtnef bij strand, viswater en jacht haven BUNCALOW, alle com fort, 6 bedden. 3 «lp,kamers. Tel. 02150—14254. A151 LUFTKURORT 1IART1I aan dc rand van het Saucrlaiid. Duits land. 409 km V8tl f lotte ril am. Bosrijke slrcck. kamer mei w. cn k. water, ev. bolken, gnra- ae, eigen slacht. Vol pension DM 12 p.persoon. September vrij. Pension Franz Kuiter. Hc- pernslrasse 11. Harth Post nr. 4191, Ucber Gesehe 'fel. Harth aeo. tiiso T. h. aangeb. BOrioflljké WO NING tn «iitispcei 4 pers. van 3 tol 10 aug. Ecckclhage 43. Nunspccl. Tel. 03412—2381 A151 To iet »t the Prinsengracht in Amsterdam a free home AF- PARTMENT, between 3Ï July and 23 AUgllat. Tel, 020«241221 in the evening. At6i De KRANT op uw VAKAN TIEADRES? Uitsluitend nehrlf. to voü-en, Vooral illet pen- lelo- foon ter voorkoming van iou- teu. nm T.k, kleine ÖM 1, pr. st. pr. 1100. Tel. 02904-3020. Na 18 uur. A152 SPEEDBOOT m. 23 pik Gael, motor, zenr geschikt voor wa terskien, Tel. D23—135Ü9. A18Ü ËPE VEI,UWE Vrij gekomen 4-pera, bunga low, m. w. en k, str, Wat., sta len aanrecht en douche, v. 27 juli t.m. 3 Bug.6 pers, bunga low ,m. w, str ,wat„ douche, vrij v.n. 10 aug., 0 pera, bunga low v,a, 17 aug. Icdefe bunga low eigen zandbak en schom mel. KindcrBpeelvDver en kleine dierentuin in 4 hectare boe, 6 min. V, zwembad, m ld gei golfen paardrijden. Bungalow park Wonderland, Lid ANWB, tel, 05703-2405. A151 WIE WIL MEE? Kl, groep leeft, 18—20 jr. Istonbocl, 3/1 lot 20/6. ,'17S. Sen rijf even A Koot, Surphatlpark 130, A'dam T. k. KAJUITZEILSPIEGEL- SLOEPJEf 8 m, met b.b.tliot 1609, Tel, 020-07271, AIO! Polyester ZKILJOL, type Vic toria. Geh, OOlnpl. B50.— de Parolvlsscrslafln 131, A'voen Tel, 020Q4»00030, A1S2 Voor VAKANTIE en weekends kam. to h, met of zonder ont bijt, 3 min, v.u. Dc Dam A dam. Tot, 020—233127, A151 Aung. 4-PffiRS. TENT, /7B.— Adm, do Ruyierweg ll, A'dum lm 18 11, A166 Te k. 4 pers. BUNGALOW TENT (geplaatst op vlonders! op grAsgazon met tcaolplnals en Boftlegst. (Vlnkevcon) ta- voub complkamp,uit en pers. RUBBERBOOT, prijs 1000. Tel. O2O—104D87, AIÖ8 •STRAND—<BOS—D UI NEN Door toeval 4 pers. zomerhuis- le vrll v.a, NU tol 3/B. Bungelewa en hulls)es nog vrij v.a, 3/B, Camping D# Btemak- keri Heemvwey 285. Groet (NH). TOl, 03200-0111. AilOl Te h. VOUWCARAVAN m, na tfl/8 3 4 pers. w. Standpl. Kosteren. elne B,M. met nwc. dektent zeilen met 3 pk Evlmude b.-mot., 1700. Fin. mog. vensi HUISJE V.a. 3—8, Bogrlj. ke omgOV. tel. 08330—4088. 8, dB Weerd.A151 WIJK AAN ZEE te ft, mooie kleine en grote caravans niet verwarming. Tel. OïO-18o3c3. Auto's en üutobeiiodigdheden 84—-86, A*da.m WARTBURG lfiÖ3 goede en gave auto f iilfiO,—le Ooster- parkstr. 34—36. A'dain, lei A222 FORD CONSUL ItKIQ. niet mooi, wel goed 460.—. le Oos- terparkstr, M—80. A'dam, Tel. 020-51603, Geopend van 9—9 A222 zen, Tei. ■an part, V.W, '00, gel. nw, gesp. vel en bekledingshoe- 20-171371. A 222 koop rriiCirie CARA VAN 1. 6 m., slechts J 2600.—, L, de Boer, Wootmrk aan liet Vredenhöfpad 2. A'dam-W. Tel, 020-103383, Aait) Van part. FORD Cortina, eind '53. Ill z. g, at. Flhane. evt, mog. Tel, 020-5)4331, A'22ï Aailgöb. 2 C.V. iSfl8 ln ur, J2?00i Te1( ol,j01_ A232 Weg, ornst. van ie elg. stek. st, Nw. pr. ƒ9300, Vr.p.r. mot access, 02GQ,— Tal. 030-797615. A 232 A<mg. FIAT WO D. bwj. *83. 1200.—. Na 6 u. Wiiclzanglaan 43 I, A'dam, A2Ï2 Te k. v, pari. AUTQSIAMcHï bj< okt. *33 km.st 28.000, vr.pr. (4475.—. Tel. (tto.fwoïe. A2ÖÏ CrLAiS 1304 '00, Sfl.ÖCO lint. rad.bnd. radio, verstr. ƒ3790,—. Tel. 020—01053. ABÏ2 CHEVR. IMPALA 6 cit. gaat ƒ2150. Tel. na loco 02150 —47450. a 223 Aang. FIAT 500 D bil. '08 In» en Uitw, ln pr. st. 22.000 km 1823-, fin. mog. Rijwielstal ling Actief, v. Speykatr, ooh», A'datn-W. A Si 22 -S-B,st. Actief, A'dam-W, Doze wagen VerR. ƒ773—. Rijwielstalling Speykitr. 90 hs. A222 AUSTIN SEVEN, zeer snel en mooi. Mot., inech. uitat, ƒ1450 filiatie, mog. NWe. Heren gracht 07. A'dam. tel. 020- 234168. a 222 Verkocht wordt aan hoogm biedende: OPEL Kapitön 1904 (directiewagen). Nat. Lucht en Ruimtevaart Lab., Slotor- weg 143, A'dam. Tel. 10(131)8, tocst. 327. A22Ï OPEL OLYMP1A bj. '30, mot. Prima ƒ300, Tel. 020-204876. CARAVAN te huur, vaste standplaats te VGravcnzande, dichtbij strand. Nog vrij na 27 juli. Tel. (010) 281507. R210 CJTROEN ONDERDELEN Grootste voorraad z.g.&.ft. en gebr, delen, alle typen, ooit farthord. Lngc prijzen. <v.h. Nw. Mathenosserstr.). thurw Rembrandtrtraat 44 (bij Nooro- plelnj, tol. 233413. Zat. geopend tot 13 uur. R2228 Weg. aanschaf «we. wegen van part. 3öit part, e&n in 100 pet. prima *t. verk,. D,K,W. junior, onderh. rapporten ter Inz. f 17FV1 Wh IK?i(l II hoi/h K FIAT 600 '<15, in buitengewone 46.000 km gel, Tel. 023— 9. A222 CITROEN ID 1», ln pr. st„ grijs met blauw dak van 2e elg. ƒ800, Chflgsóstr. 90 lil. A dam. Tel» 1D2923. A222 RENAULT 4 '60, ln g. st. J?r. 475. Tel, 020—714202. A222 T.k, PEUGËÖT 404 Hij. «tpt. '03 Jn Z.g.st, 4000,—. Ka» evt. gefin. Worden, Tel. Ó2D-I026fie. Am T.k V.W. DE LUXE, '02-'53, 1750. Vos. Beukenweg 6 hs., A'dam. A222 Moet weg, door bljz. ömstan- tllghcd. goede en gaVé OPEL REKORD 1700, tyipc '62, orlg. caravan, s.g.a.nwe bnd. Larf, chr. en b«kl. keurig, CarroBs.en cliasslB gaaf. Geheel aanrij ding vrij, voorz. v. orlg, ka chels, ruitenspr. achteruitrij- tampen, Moet weg jWÖ. Wil FIAT 800 V. part,, slechte 6000 km gere den, kl, lichtblauw. Met ver stelbare rugleuningen. Slechts f 395(1. Sul. «b 0 U, DUritlö, Oos- U - NETTE 1900, T 738001. A221 Te k, TRABANT dc JuXé, ,'«8, 16,000 km. kl.! wit, bcklöd: rood leer, geheel «Je hieuw. 1423. Vaalrlvleralr, 7, A'dnm-0 (bij Afrika nèrpl.) Azn OPEL REKORD 17D0 '04, brèed model, in z, mooie en g. st. ƒ2750, Fin. mog. m. ƒ879 £0111., rest. In 12. 18 of 24 mnU. Gafa- gc van Dijk, tel, 02953—1276. Bdam. A222 FORD ANGLIA '00, li»0. Fin. mt>g, m. 476 cont.,' rest, in 18 of 24 mnd, Garage van Dyh- lel, 02093—1270, Edam. Am Aatlg. FIAT 600 '91, met plaat- schade 350, Met gar. Inr. fin, mog. Jac. v, Lermcpkade 249, le!, 020—100167—80414. A-« Mot gnr, Itir, fin. mog. Lonnepkadc 240, tel, 020-180187» 80414. Aang. V.W. PICK-UP '84 f 1759, Met gar, Xnr. fin, mog. 4873, Lömiepkade 249, i?'1 AS22 020—180107—83414, A222 Vervolg van deze rubriek op pagina 10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1