Vakantiewerkers en verzekering ROTTERDAMSDAGBOEK Terug uit de V olksrepubliek BIJWjótó; SMSEMSMm IP ROTTERDAM RIJNMOND! eerste verpleegster Is de krant er al? Vraag van elke dag f Woorden - - Uitslag van Hetsenrally HANDIG MEISJE In een dap blad zit u dus goed rhetpw:.f<lvdrt||||s Spoorwegen vervangt onde draaibrug bij Dordrecht door Hefbrug Muurkrant Pas op uw hond Ï195.- 855«* «H»«a 345.- 965.. 685.- pagina t - woensdj lab ju_. (ADVERTENTIE/ tijdelijk VOOR (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Onlangs hebben chirurgen in het Dijkzigtziekenhuis de onderarm van de vijftienjarige Kenk Hurk- mans geamputeerd. Deze Vlaardingse jongen werd tijdens zijn va kantiewerk in een gereedschappenfabriek ernstig gewond door een cirkelzaag, die zich in zijn overall vastbeet. Voordat de machine kon worden afgezet ontstond er een diepe wond in de arm van de jonge vakantiewerker. Het is een bedrijfsongeval zoals» die in Rotterdam en omgeving regelmatig gebeuren. Het enige bijzondere eraan Is, dat hier een vakantiewerker het slachtoffer werd, Een van die honderden jongelui die een deel van hun vakantie benutten om de opengevallen plaatsen in een bedrijf in te nemen, en op die maniei- hun vakantiegeld verdienen. Volgens een opgave van het arbeidsbureau hebben zich in Rotterdam tot nu toe in dit seizoen zo'n 1600 jongelui ge meld. Sommigen komen in april al binnen stappen en een heel enkele laat zich. in januari of februari in schrijven. Hoewel het goen beroeps- werkers zijn, vinden ze in het alge meen snel een plaats in de verschil lende bedrijven met uitzondering van de metaal, waar meer vraag is naar geschoolde krachten. Hoe zijn deze vakantiewerkers verzekerd en zijn ze wel verzekerd? Op deze vraag gaf de veertigjarige beambte verzekeringsplicht van het G.A.K., de heer G. v.d. Zee bereidwil lig antwoord. Hij vertélt: „In voorgaande jaren weren vakantiewerkers niet verze kerd, behalve een eventuele uitkering middels de ongevallenwet. Maar sinds 1 juli verleden jaar is dit veran derd: evenals dc terminologie, De ziektewet voor juli 196? kende geen verzekeringsplicht voor mensen die gedurende korte tijd in loondienst wa ren. Jongelui die in de officiële va kantie werkten vielen buiten de socia le wetten, behalve de ongevallenwet die uit 1921 dateert. Op 1 juli verle den jaar zijn. echter alle ongevallen wetten en iniralidifcedtswetiten inge trokken. Daarvoor in de plaats kwam de gewijzigde ziektewet en de wet op. de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met gevolg dat ook de vakantiewer- kers onder alle sociale wetten vallen". Dit zijn: Dc ziektewet, de W.A.O,, de wer- (Van onze correspondent) ROTTERDAM, dinsdag. In het kader van dc vakantiebesteding is voor de kinderen van 10 tot 14 jaar een fietsen rally gehouden met de vol gende resultaten: 10-jarigen: 1. Martine van Beek, Corn, v, Dijckstraat 26; 2. Jan Pad mos, Ring 127; 3. Sandra Rietdijk, Verheulstraat 38. 11-jarigen: 1. Leen Nieuwpoort. Burg. Beyenstraat 65; 2. Peter Ha- mersma. Burg. Beyemontsïngcl 8; 3. Eddu Hak, Ozingastraat 25. 12-jarigen: 1. Anneke Mast, Vrij- landtstraat 62; 2. Bert Groeneveld, Ozingastraat 51; 3. Rita Noordzij. Vliclanderstraat 8. 13-jarigen: 1. Jacob den Arend, Overhandstraat 8; 2. Adrie Groene veld, Sagiusstraat 18. 14-jarigen: 1. Jaap Noordzij» Vlie landerstraat 8; 2. Franny v. d. Ende, Ring 541; 3. Andró Noordzij, Cremer- s traat 107. Ook aan de enige 9-jarige deelne mer Freddy Sutmeijer, Verheulstraat 40, is een prijs toegekend. De prijzen kunnen worden afgehaald op zaterdag 27 juli tussen 10 en 11 uur bij de heet A. Groeneveld, Ozingastraat 51. keloosheidswet en de ziekenfondswet. De heer Van der Zee: „Bij arbeids- cwigesohukflhesd optredend bij een dienstbetrekking bestaat er recht op ziekengeld gedurende maximaal 52 weken, eventueel gevolgd door oen W.a.o. uitkering. In theorie is uitkermg tot het G5-ste jaar mogelijk. Deze verplichte verze kering gaat van rechtswege in. Alleen de ziekenfondswet behoeft nog een persoonlijke melding by een erkend plaatselijk ziekenfonds. De werkgever moet dan te zijner tijd premie betalen aan de bedrijfsvereniging. Hij hoeft het recht een deel van die premie op het loon te verhalen. Een arbeidsover eenkomst tenslotte behoeft niet schrif telijk te worden bevestigd, maar be staat reeds zodra er arbeid jtegen loon wordt verricht onder een gezagsver houding". Vakantie werkers behoeven zich dus niet ongerust to maken. Ér is sinds juli verleden jaar het een en an der veranderd op het gebied van de sociale wetgeving, waarvan ook deze jongelui profiteren. Daarvoor waren zij tijdens het werk alleen verzekerd via de ongevallenwet. Een ongeval in hun vrije tijd werd niet gedekt. Nu is dat veranderd: overigens een schrale troost voor de Vlaardingse Henk Hurkmans. (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE {ADVERTENTIE) TIJDELIJK TIJDELIJK VOOR II. F. M. Murk huidarts, Schiekade 125 FRAKTIJK HERVAT STICHTING NACHTEGAAL Aan de rand van de groengordel in Rot terdam-Zuid ligt aan de Mezenhof 1 het bejaardencentrum „De Nachtegaal", waarvan, het verzorgingshuis plaats biedt ?an 112 verzorgden. Bij dit verzorgingshuis kan binnenkort een worden geplaatst in een werkkring met een grote mate yan. zelfstandigheid. Aan deze betrekking is een welvaarts- vast pensioen verbonden. Op het salaris, dat wordt vastgesteld aan de hand van de landelijke regeling, wordt geen pre mie a.o.w,/a.w.w. gekort. Sollicitatiebrieven worden ingewacht door de secretaris van de Stichting Nachtegaal, Heer Bokelweg 25 te Rot terdam-!. Kloln Scheepvaart Expeditiebedrijf in het centrum, vraagt voor haar afd. boekhouding een Leeftijd 1619 jaar. Zij krijgt een zelfstandige en verantwoordelijke functie en zal haar eigen initiatief geheel kunnen ontplooien. Brieven onder ito. 3278. IjSEIZOEN-OPRUI MING Deze aanbiedingen gelden l/nt 1 augustus. tijdelijk VOOR VOOR (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De Nederlandse Spoorwegen gaan do onde draaibrug by Dordrecht vervan gen door een moderne hefbrug, die niet alleen een fraaie constructie krUgt maar bovendien dc scheepvaart meer daorvaartruimte bfedt. Het werk is opgedragen aan n.v. Dc Vries Kob be in Gorinchem, die dit karwei In 1969 klaar hoopt te hebben. De nieuwe brug krijgt een 65 meter hoog hef portaal op vier poten. De bouw van deze brug geschiedt in sec- lies die voor een deel worden ver vaardigd in een fabriek aan de Lingc om vervolgens in het bedrijf aan de Merwede tot grote eenheden te wor den samengevoegd. Drijvende bokken zullen, deze on derdelen, die soms een gewicht van zo'n 450 ton krijgen, op hun plaats til len. De productie van het hefportaal en de hefbrug gebeurt in een speciaal hiervoor ingerichte bouwplaats, waar tenslotte een constiructie zal verrijzen die ongeveer 3100 ton zwaar is. Bij hoog water zal dat geheel worden in gevaren. Men bereikt daarmee dat het m'ensieve treinverkeer zo weinig mo gelijk wordt gestoord. SCHIEDAM, woensdag. "Uit de auto van de 55-jarige muziekhan.de- laar J. H. H. v. K.. staande op het parkeerterrein van het Prinses Bea- trxpark is gistermiddag 30 liter ben zine gestolen. jyjENSEN die beweren, dat -ItJ-de socialistische en ka pitalistische systemen naar elkaar toegroeien blijken soms een beetje gelijk te krugen, In het Tsjechische toeristenoord (tenten, huisjes, caravans, meer tje, bos), waar ik mijn vakantie doorbracht was het restaurant verdeeld in een tweede en een derde klasse, wat ik nogal opmer kelijk vond voor een volksrepu bliek waar de klassen allang he ten afgeschaft. Bij nader onderzoek bleek, daf de goedkopere derde-klasrestauratie be stemd was voor de Tsjechische arbei ders, boeren, studenten en intellectue len. De iets luxueuzere 2e klas was er om de buitenlandse gasten van de volksrepubliek te ontvangen. Nu kon jc als beter gesitueerde Tsjech best tweede klas gaan zitten, het risico lo pend te worden versleten als heuler met het westerse imperialisme. De westerse toerist kon, zoals ik zelf heb ervaren, ook in de volksklasse gaan eten. Vooral Nederlanders (en die wa- len er genoeg) deden het. Ze hadden al gauw ontdekt, dat de prijzen in de tiOKic klasse Jager waren en de bedie- n ng minder ingewikkeld. Toen een massale overloop dreigde van twee naar drie is er klaarblijke lijk van hogerhand een stokje voor gestoken. Zo kreeg een Nederlands ccntpaar te noren, dal het niet in de i erde k'asse mocht eten _)a. kunnen Marx en Lenin toch n-ott bedoeld hebben. Een Incidentje, dat weinig zegt. Maar het blijft je bij. Er mogen dan verschillen bestaan tussen oost en west, de overeenkom sten vallen meer op. In de grote toe ristencentra kennen de Tsjechen alle kapitalistische trucs om buitenlanders enkele kronen lichter te maken. Ook een teken van naar elkaar toegroeien? Meer overeenkomsten. Ga eens naar Praag, waar de plaatselijke dienst van gemeentewerken bezig is de voor naamste boulevard van de stad gron dig overhoop te halen. Als Rotterdam mer voel je je gelijk helemaal thuis. Net de Coolsingel, alleen veel druk ker. Een daarmee ben ik weer hele maal terug in mijn Rotterdams dag boek. Wat gaai er in u in als u van va kantie terugkeert en u ziet na drie weken de Euromast weer. Zegt u: „Ha, weer thuis" of „Daar heb je el- lendig paal weer". T>/J mijn terugkeer in Rotterdam las J-' ik m de krant, dat Utrecht muur kranten krijgt. Moeten wij In Rotter dam ook hebben. Waar Op een van de muren van het raad- huls. De gemeente kan er officiële mededelingen op doen cn voor de bur gerij moet er een aparte ingezonden- stukkengevcl komen. Aan de muur mosten bakjes met speciale schrijf stiften komen. T a at de afdeling voorlichting en pu bliciteit van de gemeente maar vast adverteren voor een „muurkrantenre dacteur". 5^7 O tentleteksten verryken de Nederlandse taal of ze proberen het. Het Nederlands Talen Instituut vraagt een hip- piste. Wat is dat? De advertentie geeft zelf ophelde ring: „Een htppiste Is een hippe typis te, die graag een goed betaalde baan in het gezellige moderne kantoor van het Nederlands Talen Instituut wil hebben". Met deze definitie heeft het NTI te- vens beslag gelegd op dc term „hip- piste", een woord dat het volgens mij niet zal doen. Het is net iets te hip, Fijnzinniger en geraffineerder pakt een verzekeringskantoor het aan. In een advertentie las ik: gevraagd een afdelingssecretaresse. Heel listig! Een afdelingssecretaresse is namelijk niets anders dan een typiste op een afdeling die misschien wel eens wat secreta- ressemverk doet. Het geheim zit hem in „secretares se". Daar gaat iets van uit. Iets van: samen met de grote baas op een ka mer, jc weet nooil. Een kapper uit Rotterdam Nooi'd pakt de zaken kloek en openhartig aan. Hij adverteert: „Dames let op!!! in verband met ons 40-jarig bestaan dit jaar alle a.o.xv.-damcs een Ie klas stroomloze permanent van ƒ15 voor -ƒ10." Stroomloze permanent ts net zo iets als luie stoel. Niet de stoel is lui, maai dc wij/.e waarop je erin zit; niet de permanent is stroomloos maar by het aanbrengen wordt geen stroom ge bruikt. Toch zou je kunnen denken aan een permanent zonder golfjes. Helemaal ernaast lijkt mij in deze advertentie (aangetroffen in het Maandblad voor de Rotterdamse Be- De dierenbescherming krijgt dc laatste t\jd berichten over het verdwijnen van honden die door dc eigenaars b(j het bezoek aan Winkels cn wel voornamelijk su permarkten, met de ljjn aan de daarvoor aangebrachte haak wor den gezet. Indien de inkopen ge daan zijn blijkt het dier vaak verdwenen, waarbij aan diefstal door bijv. sjacheraars, met het oogmerk deze dieren aan laborato ria door tc verkopen, moet wor den gedacht. jaarden) dc uitdrukking „a.o.w.-da- mes" zo wil geen enkele dame van 65 en ouder worden genoemd. Overigens blijkt hier wel uit hoe een nntiaalwoord als aow (zonder puntjes, dat mag!) een eigen leven gaat leiden. Moet u het eens voluit schrijven. Algemene ouderdoms wet- dame. Dat kan heimaal niet. Aow wel. Dat wordt gewoon een voorvoeg sel: aow-leeftijd, aow-heren, aow^-wa gen (bijnaam voor een Daf, overigens zelf een afkorting). Ik heb eens ge hoord. „Wat heb je nou voor aow- jurk aangetrokken". Een stap verder en we hebben ao w-permanent. Woorden zijn maar woorden. Wie sterke uitdrukkingen al te letterlijk neemt, maakt zich schuldig aan taal kundig onbegrip. Neem nu Pellenaars met z'n „als.dan kan m'n schoon moeder het ook" dat is rennerstaai. Janssen 2ejfs heeft gezegd: „Als ik nu niet win vreet ik m'n stuur op". Nie mand zal hem aan zijn belofte hebben gehouden als hij indeixlaad niet had gewonnen. Degene die wint maakt nu eenmaal altijd de beste babbels. COMPLEET EEN VERRASSING! Deze beeldschone zithoek, driezits-, twcozitsbank en hoge fauteuil in onberispelijke uitvoering, first eins s Acrll bekleed, koopt U uitsluitend bij PietKierkx voor de zeldzaam lage opruimingsatt radioprijs van wordt U de gelukkige bezitt èr vaii de prachtigste meubelen voor een sfeervol interieur, meubelen uit'de rijkste collectie van Europa, voor prijzen die U wellicht moeilijk voor waar kunt aannemen. Overtuig U daaróm van de vele voortreffelijke mogelijkheden in onze ÏO.OOO viërk- meter grote .expositieruimte DA ris PAS COMFORTUc/c bijzonder behaaglijke zitkamer, door de zuiver wollen mocjueUe-be- klcding cn de mooie capllonnering uiterst gedistingeerd, doet U beseffen wat echt comfortabel zit ten Is. Heerlijk ontspannend en gezellig Intiem. Dc kapitale driezitsbank en de beide vorstelijke fauteuils met prachtige franje. HYPERMODERN li HUISKAMER IN PAUSSANDER-P met barvok, boekenvak on uniek «el ander, dool treffend ingerichte bergruimte (totale breedte 250 hoogte no cm). Chique tafel op chroom stalen onder stel, Vlorcomfortnbolo stoelen icL lm. iedei en bekleding ln zwart of gebroken wit. Bankstellen, hulskamers, slaapkamers, enkele uit vele: ZEER ATTRACTIEF BANKSTEL, z'n prijs dubbel en dwars waard. Driezitsbank on twee fauteuils mot sterk kunstleer. De losse kussens mot polyether vulling In storke Noorse bekleding. Een Ietsje verschoten,maar de prijs la er dan ook naar! KWALITEIT Is ook bij dit banksloi hot hoofdkenmerk. Vorstelijke driezitsbank en twee gradeuHB suparcomfortfauteuils. Vaa de bekleding een prachtcomblnatlo van uitmuntend kunstleer on excellente Deenao meubelstof, Doorhaal bljzohdore omstandigheden bijkans 300 gld, afgeprijsd! Van 975.- voor1 EVEN CHIQUE ALS VOORNAAM EN FRAAI BANKSTEL, modern van lijn en prima van conetruotlo oq afwerking. Royale vlorzitsbank en twee uiterst com fortabele fauteuils, alles mot Losse schuimrubber kussonB. Bijpassende fraaie stoffering ln olijfgroen, de kussens mot een voortreffelijk, zeer dscoratleve damast.Het laatste exemplaar fors afgeprijsdIV ^6 Van 1895, - voor 11 w 3 BLANKBERKEN SLAAPKAMER. Zeer aantrekkelijk van aanzien. Zeer voortref felijk van constructie. En..(vanwege een onbeduidend, vrijwel onzichtbaar bo- sohadlglnkje) flink afgeprijsdFraai toogiedlkant mot nachtkastjes Jt 46 van 015. - voor ^9 *9 1—1 ann weerszijden en royale driedeurskast. LUXUEUZE SLAAPKAMER met puur vakmanschap uitgevoerd Jn wit laqué. De coratieve ornamenten verhogen het voorname, artistieke cachet. Extra hoge drlcdeurs garderobe/linnenkasten royaal twecporsoonsledlkant niet nacht kastjes nan beide zijden. Toonkamcrcxemptoav, nu voor OAP fantastisch lage prijs! P Jrf»1" SUBLIEME SLAAPKAMER IN HOOGGLANS NOTEN. Hoge,230 cm brede vler- dourskast met klep vakken, vier schuifladen an?, fors ledikant, twee nachtkast jes en verrassend fraaie toilettafel. Een nauwelijks te ontwaren kleurafwijking bezorgt U 11 rist duizend gulden voordeelJ V gm Ook leverbaar ln Pnlissander van 24-13. - \oor m EETKAMER IN PALISSANDER-P, bestaande uit extra ruim bergmeubel met keu rige glnflvitrlns, gezellige tafel en vier stevige stoel en, bekleed met eeu fraaie, aterko Franse meubelstof. Dc laatste exemplaren uit m extra voordellgo productie. Van 793. - voor 5 7 5 SUBLIEME WINDSOR EETKAMER, in Slavonisch eiken, Royale tafel en vier knraktorstoelen met oersterk lm. !eder. Grote broodkast, on* prccttech ingedeeld, o, a, met servoerblad on vier laden. Q7J," EkLENT-l'RAAIE HUISKAMER in hoogglans mahonie, Royaul dressoir wst artistiek koperbeslng. Chique tafel. Vier stoelen met bij zonder waarde vol te be kleding, Empire-styleVanwege een onzichtbaar VAAP v eggen c rkt kras je dr i ehomlc rd gu lden a rgepr l j sdIgVdi" Fronco thuisbezorging Spreiding beloling mogelijk Twee dogretoors vetgoed bij minimoai 500 gld. conkoop Ook opmoondogen en zaterdagen geopend -rtcili-rlhfiiii '~r V- V T 'giogiitfipiciogUi \A/A AI \A/I ILf GROTESTRAAT 299 VWWL-V* 1 uTE.L. (O A-tGO) 3355 ook gevestigd ih omsterdam, maaslrichl. al melo.apel doorn en aoiinchem Jj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1