Yoor de eerste keer een dames racefiets festijn in Schiedam Hermes DVS oefeede onder Toob Remmers CONTROLE VAN AUTOBANDEN drinken in Plotseling overleden Jongetje (5) door auto meegesleurd SCHIEDAM PRATEN EN PAND AAN VERVALLEN STEEGJE Grenswijziging Schiedam en Vlaardingen Jongeman loopt weg uit Breda en steelt in Schiedam bromfiets Man mishandeld verdachten zwijgen Uitbener steekt zich in lies Rotterdamse politie voert landelijke unieke actie Cremeren II Verkeerstest Bejaarde vrouw op zebra aangereden Aan verwondingen overleden Oud-redders in Rotterdam op bezoek 18.000-ste schip iii de haven KOERIERSTtRS Probleemloze Roosbeek-jeugd wuensüög' -r-x Jwi lbvcf - pagiïW (door Jan D, Swart) A CHTER geblindeerde keldcr- ramen van een vervallen pand in een verwaarloosd en onooglijk steegje in de binnen stad van Schiedam drinken ongeorganiseerde jongeren vrijelijk een stevige pils. Iede re avond weer, bijna in bet donker, maar altijd even op gewekt. Ze hangen op kleurige stoelen in hun kleine keldertje. Het roze licht brandt in een hoek, net even achter een aantal visnet ten. De jongens praten en ne men een slok. De beroepen en de belevenissen van de jonge mannen vormen de pijlers van het gesprok. Aan de muur hangt een tekening van een naakte vrouw, teer belicht door een half afgebrande kaars. Aan het plafond is een spreuk ge kalkt: Drink wat je wilt, de mensen kletsen toch.' De aanwezige probleemloze jon geren zijn vriendelijk, te vrien delijk eigenlijk voor zulk een huisvesting. Maar men wil niet anders, nee, men wil niet beter. - De jongens weten dat ,hun Roosbeek' in het structuurplan reeds met één handbeweging is weggevaagd. Ze weten ook, dat bij hun vertrek de in de naaste omgeving wonende mensen zullen lachen. Paul Wijk, de 19-jarige prater van het groepje, zegt hierover grimmig: „De mensen hier uit de buurt zijn ach terdochtig. Ze denken, geloof Ik, dat hier iedere avond oneerbare hande lingen gepleegd worden". En terwijl hij polemisch zijn kameraden aan kijkt: „Maar dat is de grootste kol der. Het is hier een achterbuurt, ik weet het, maar als je hier met meis jes en jongens samenkomt moeten de 'mensen niet gelijk zulke dingen gaan denken". Hij zet de fles even aan de mond en boert. „Mijn ouders zullen hier ook niet komen", vervolgt hij. „Oh, nee, ze denken aan d'r stand, hè. Maar hc ga or dwars tegen in. Ik ben me immers van geen kwaad bewust. Ik kom normaal 's-avonds legen elven thuis, nuchter en last met ouders van meisjes heb ik ook nog nooit gehad". Hy zwijgt, fltna van Groningen, een knap blond H-jarig meisje, zit schuin tegen over my. Ze heeft een uitdagende blik in haar blauwe ogen. „Mijn ou ders weten niet dat ik hier bon", zegt ze verlegen. „Waarom 2al ik het hun vertellen? Als zc dadelijk rotjn naam in de krant lezen is het yroeg genoeg. En wat clan nog? Het is hier toch gezellig. Hc voel me hier thuis". VECHTEN "^IL DE WINTER, eveneens «en 19-jarige Schiedammer met verzorgd lang haar, biedt mij een sigaret aan. Hij is de oprichter van deze merkwaardige jongoren-con- tactpiaats. „In zjjn soort de enige in Schiedam", zegt hij trots. „Het pand stond eerst op naam van mijn vader en werd gebruikt als opslagplaats, waar een half jaar geleden, toen nujn vader stierf, is dezs kelder op naam van mijn moeder gekomen, widaar'dit pand verder niet werd gc- »ÜTT1 ZI-)n we op het plan gekomen cr iets geks mee te doen. Je kunt in in/1 j i ao^ samenkomen en ook !fis ^"("ken, maar daar gaat alles georganiseerd. En dat trekt ons niet. ftiaar we hebben sinds de oprichting tv ,^oel}ge tijden achter de rug. J„i l? c'e halve inboedel gestolen ca hebben onbekenden allés kapot gemaakt en toen kwamen tot over maat van ramp hier nog zo'n stelle- TwL»^Huiven uit Vlaardingen én Maassluis binnen. Het resultaat «s, aat er om de haverklap ge vochten werd. w nu gaan we bet veranderen. In Ve^volg gaan we selectief te !e.t iedereen komt hier meer zomaar binnen". DRANK EEN ,Vari de Roosbekers heeft een VGl Hessen pils gehaald. Met u» en met veel lawaai 3lh,i door de smalle gang .Hij teifUn Seluich ontvangen. „We Paul wru® £rank onderling", zegt dep m do ene, dan.de an- heeft'' eraan wie ei* geld gelnsrl'het drinken van de pils krij- cen con,versaties in de Roosbeek hehh^asr?1er,e loets- Over politiek W«Ebet nooit", zegt Paul nniwi J?er' "^c wRfc er weieens over ten n' maar als ik er vijf minu- Nee <fr dari kots ik ervan. WS3' zM.rl wel andere dingen Waarover wij spreken", va S1ngaret na beëindiging an het gesprek met toestem- bg van Wil de Winter op de rik+4 Worden gedoofd en in de «enting van de afvalhoek wor- a,s!j f^bopt. Zoiets kan uit- bjk alleen in de Roosbeek. „We wilden iets geks doen". (Van een onzer-sportverslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In tegenstelling tot andere jaren zal tij den de Schiedamse vakantieweek geen wielerronde voor profs wor den georganiseerd. De actieve rennersvereniging Schiedam heeft deze keer echter voor een ander evenement gezorgd: het elitekorps nationale en internationale wielrensters zal zaterdag 3 augustus a.s. naar Schiedam komen om de 24e ronde te verrijden. Dc organisatoren zijn erin geslaagd een sterk veld vrouwelijke coureurs voor deze ronde te interesseren. Zo zullen op liet parcours Viaardinger- dijk, Nieuwe Damlaan, Burgemeester Honnerlagc Grctelaan en Troelstra- laan naast de kampioene van Neder land '67, Bella Hage, ook de nationale kampioene van België, B, Marquerita en zelf de kampioene van Engeland: Barbara Mappleback te ontdekken z\jn. De start van van dit wielcrfestijn zal plaatsvinden om kwart voor vijf. Voorafgaande aan deze vijftig kilome ter race voor dames zullen de adspi- ranten stevig op de pedaion trappen en hierbij is stadgenoot Dolstra de grote favoriet. Op tien augustus a.s. zal dan de vijfentwintigste ronde van Schiedam worden verreden: deze is voor ama teurs en dc strijd zal worden aange bonden op het parcours rond de Plan tage. Bijna honderd renners zullen al daar om half drie van start gaan om „de grote prijs van Mars" Mannen als GrMinneboom, W; Lie- brechts (tweede in de ronde van Lek- kerkerk), A. Balcker (winnaar ronde van Utrecht), Wil Bravenboer (derde by de Zuidhollandse kampioen schappen), H. van. Leeuwen (eerste in de ronde van Nijverdal) en Best zul len ongetwijfeld voor een levendige strijd zorgen. Natuurlijk zal ook de 39-jarige Schiedammer Manus Brink man van de partij zijn. Deze jubi leumronde krijgt zelfs nog een inter nationaal tintje door het meerijden van de Canadees H. Mills en de En gelsman R. C. Sweeting. Ook de nieuwelingen zijn niet ver geten: woensdagavond 7 augustus om zeven uur zal het startschot klinken voor de ronde van Kctbel, die zal be ginnen aan de Zwaluwenlaan. Er heb ben zich zowaar -150 nieuwelingen voor deze cours gemeld, Op bet parcours, dat 700 meter lang is, mogen echter niet meer dan 60 renners van start gaan. De organisato ren hadden dus uit zo'n veelvoud van inschrijvingen keus genoeg om een sterk rennersveld op de been te bren gen. De meest bekende nieuwelingen, die een afstand van zestig kilometer moe ten rijden zijn: Jan Langkruis (kam pioen van Rotterdam), P. Drost, Bak ker en Jantje Breur. De rennersver eniging Schiedam, die deze wedstrij den organiseert in het kader van de „vakantieweek" met medewerking van de SG, hoopt dat de toeschouwers tijdens de ronden kaarten kopen voor do Stichting Wielerbaan in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De 7R- jarigc heer A. Brand uit de Zeestraat kwam gisterenmiddag omstreeks half zes op het Rozcnburgerpleln zo onge lukkig te vallen, dat hij eerst door de GG en GD ter plaatse met een hoofd wond moest worden behandeld cn even later naar de Dr. Noletstlchting moest worden overgebracht. Vannacht is h|j in het ziekenhuis overleden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. -—De vorig jaar geplande grenswijziging tussen Schiedam en Vlaardingen wordt met ingang van 1 augustus een feit. Deze wijziging houdt In, dat de Rijksweg 19, ook wel genoemd de Zoomweg ge heel onder beheer komt van de ge meente Schiedam met Inbegrip van het grote Kethelplein. Ook de afvoer van verkeer via de Beneluxtunnel zal nu onder verantwoordelijkheid van de Schiedamse verkeerspolitie komen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De 15- jarige fabrieksarbeider J. It. S. uit Breda, die uit deze woonplaats was weggelopen, werd vanmorgen om zes uur aan de Stadhouderslaan in Schie dam aangetroffen, toen hij bezig was mot het stelen van een bromfiets. De jongeman had de afstand Breda-Rot- terdam liftend afgelegd. SCHIEDAM. Geboren: Andreas W. z.v. H. F. Heesbeen en C. J. M. Vermeulen; Rob B. II. z.v. H. A. M, B. Ramakers en T J. A. M. Jessen; Comelis B, z.v. J, W. Vollebregt en G, A. M. Kloos; Ekaterini d.v. K. Firm bas en E. C. van den Bout; Segina C. B. d.v. A. van de Waairdt en C, van Leeuwen; Maria M. d.v. C. H. M. Hecze en D. Slavenburg; Dirk 2,v. P, A. R. Haver, hoek en J, van Eea; Monique d.v. A. Sla en G. H. Notenboom (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. By het oversteken van de Stavenissestraat werd gisteren dc vijf jaar oude Jo hannes de Voogd aangereden door een personenwagen. Het jongetje verdween onder de wagen en werd ongeveer elf meiter meegesleurd, omdat de bestuurder de kleine Johannes niet had opgemerkt. Met ernstige schaaf- en sn0wonden over het gehele lichaam, een gebroken been en vier gebroken ribben is hij naar het St. Claraziekenhuls gebracht, In ditzelfde ziekenhuis werd gisteren eveneens de driejarige Constantijn Fageraas opgenomen, die bij het over steken was aangereden door een auto. Hij kreeg een hersenschudding en ontvellingen aan hel gezicht, handen en kniecn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De 37- jarige koopman M. W. B. en de 41-ja- rigc slraatmakcr G. A. de L. zijn van nacht door de Rotterdamse politie gearresteerd, nadat zij op de Ogicrs- singcl een koopman uit Delft hadden neergeslagen. Het slachtoffer, de 48-jarige J. H. Haket, is met ernstig schedelletsel in het Dykzigtzsekenhuis opgenomen. Hij kon nog niet worden gehoord. Over do juiste toedracht en het motief weet de politie nog niets mee te delen. De twee verdachten zwijgen. Er is geen voorwerp gevonden waarmee de man is neergeslagen. Vermoedelijk is hij na een vuistslag neergegaan en met zijn hoofd ergens tegenaan gekomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De 24 jarige uitbener M. A. Beyl heeft zich gisteren in het openbaar slachthuis aan de Boezemstraat ernstig verwond. Bij het werk schoot zijn mes uit cn trof de rechterlies van de man. Met een slagaderlijke bloeding moest hij naar het Bergwegziekenhuis worden gebracht. SCHIEDAM, woensdag. Een nog onvolledige kernploeg van Hermes DVS heeft gisteravond voor de eerste maal onder leiding van de nieuwe manager Toob Remmers, opvolger van de by de Schie dammers zo geliefde Gijs Doolaard, geoefend. Het grootste gedeelte van de avond kregen de spelers van deze 44-jarige oud-trainér van de zaterdag tweede-klasser Zwaluwen conditieoefeningen voorgescho teld. De drie nieuw gecontracteer de spelers, te weten de buitenspe lers Pieter Teuling en Joop Bom, alsmede de spits Joop Stuiven- berg, allen, van het inmiddels ge liquideerde Xerxes/DHC behoor den wel tot de aanwezigen. Ofschoon het voor deze oud semi- Rotterdammers niet de allereerste kennismaking me t de seiectiegroep van Hermes DVS was maandag avond werd op het Gemeentelijk Sportpark een contractbijeenkomst gehouden bleven ze tijdens de eer ste trainingsronden toch angstvallig dicht bij elkaar. Ook van de zijde van het Her mes- bestuur was er belangstelling voor deze eerste uitdaging. De heren De Koek en Lubeek. respectievelijk voor zitter van. de commissie betaald voet bal en secretaris, volgden de verrich tingen van de groep vanai de zijlijn. Hermes DVS zal naar alle waar schijnlijkheid voor de aanvang van het nieuwe seizoen verschillende oe fenwedstrijden spelen. Zo terloops zijn er reeds enkele contacten met andere verenigingen gelegd. Vast staat dat het Amersfoortsc H.V.C. op woens dagavond 31 juli a.s. een bezoek za! brengen aan het Gemeentelijk Sport terrein op Harga. "TTRIJVVEL alle in de straten gepar- Y keerde auto's van Rotterdam zijn drie weken voor de bouwvakan tic nauwgezet gecontroleerd op ver sleten banden. De geüniformeerde politie die deze controle met drie of vier man per afdeling in dc vroege morgenuren heeft uitgevoerd, stak een in vriendelijke styl geschreven ("AP verzoek van de heer Jaap M. Blazer, de secretaris van de Ar beiders Vereniging voor Lijkverbran ding, afd. Schiedam, komen we nog even terug op de contributiebetaling. Enkele toekomstige leden zouden na melijk hierover nog eens nader inge licht willen worden. De volgende re geling bestaat er: Personen, die do leeftijd van 68 jaar nog niet hebben bereikt en die een goede gezondheid genieten, kunnen lid worden tegen be taling van contributie over een perio de van 10, 20, 30 of 40 jaar. Er is ook nog een mogelijkheid tot het storten van een koopsom In contanten. Na het verstrijken van één van de hierboven voornoemde perioden of na het beta len van een bedrag ineens behoeft men alleen nog maar een jaarlijks be drag van 2,50 over te maken. Een voorbeeld: Iemand van bijvoor beeld 32 jaar kan kiezen uit vijf beta lingsmogelijkheden: 1. tien jaar ach tereen ƒ4,- per maand; 2. twintig jaar achtereen f 2,80 per maand; 3. dertig jaar achtereen 2,15 per maand; 4. veertig jaar achtereen 2 per maand of de laatste mogelijkheid: het storten van 430,- ineens. In alle gevallen moet men na het verstrijken van de termijn of na het storten van de koop som de jaarlijkse contributie betalen. Voor ieder lid, dit in verband met de leeftijd van toetreding, 5s een an dere regeling getroffen. Ook voor per sonen van boven de 68 jaar. De heer Jaap M. Blazer is altijd gaarne bereid hierover verdere inlichtingen te ver strekken. rpIEN kinderen, die tijdens hot x Jeugdfestijn met succes hebben deelgenomen aan 'de verkeerswed- strijd, hebben één dezer dagen eer» prijs uitgereikt gekregen van de Schiedamse politie. In totaal waren er 1 „f 'T-1 1300 inzendingen binnengekomen, waaronder natuurlijk meer dan tien met het juiste antwoord. De politie had in de Sporthal tijdens de Jeugdfestijndagen een aantal foto's- geëxposeerd met daarop afgebeeld verschillende verkeerssituaties. Onder de foto's hing een lijstje met een vraag en drie antwoorden. De kinde ren moesten dan het juiste antwoord kiezen. Nadat de heer Van der Voort van de politie enkele dagen heeft, moeten puzzelen, werden uiteindelijk Frank Datema, Marjolijn Datema, Rob Ver sloot, Rob Langstraat. Jenske Dijker- man, Anja Lodder, Luc Stavenultes, Rla Tettelaar, Betty van Mil en Ria van Mil de winnaars. De Schiedammers, die aan het einde van de vorige week naar Esslingen zijn vertrokken, maken het goed. Bij aankomst zijn ze ontvangen door de burgemeester. Het plaatsje Esslingen viert ook feest; het ïs de tiende keer dat het meedoet aan de internatio nale jeugduitwisseling. In totaal herbergt het ontvangst-comité van Esslingen dit jaar vijf buiten landse groepen. Een van de meest opvallende onder hen is de Nederlandse groep. Deze be geeft zich zo nu en dan op klom pen naar de „Bahnhof-Gast- statta". waarschuwing tussen dc ruiten wis sers, als een band naar hun oordeel al te versleten was of andere man kementen vertoonde. Op deze manier zijn er ruim vier honderd gestencilde waarschuwin gen verspeid. Tevens, werden de nummers genoteerd van de auto's, die op versleten banden stonden. Na dc vakantie zal nogmaals zo'n mas sale controle volgen om na te gaan of de gewaarschuwde autobezitters hun banden hebben gewisseld. Is dit niet gebeurd, dan kan de betrokkene een uitnodiging tegemoet zien om nog eens te komen praten op het hoofdbureau. Het initiatief voor deze preventieve actie werd genomen tij dens een vergadering van verkeers- inspecteurs, verbonden aan de ver schillende afdelingen. De Rotter damse. politie heeft met deze lande lijk unieke actie nog eens willen wijzen op het gevaar van versleten autobanden, zeker tijdens de lange vakantieritten. Al veel langer con troleert de Rotterdamse verkeerspo litie regelmatig de autobanden op de groteparkeerplaatsen in de stad. Daarnaast worden zo nü en dan de wagens op de weg onder%vorpen aan technische controles. Zo vlak voor de vakantie besloot de politie de con trole op banden aainzlenlijk uit te breiden. Omdat de verkeerspolitie hier niet genoeg mensen voor had, heeft men de hulp ingeroepen van do agenten van. de geüniformeerde dienst. (Vaini een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Op een zebrapad over de 's-Gnavendijkwal werd gistermiddag de tachtigjarige mevrouw H. M. A. Kleiner aangere den door een personenwagen. Met een hoofdwond en een pijnlijk been werd' zij naar bet Bergwegziekerchuis ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Van nacht is in het Dijkzigt2lekenhuis overleden de 74-jarige mevrouw W. den Boer-Van de Waal, die in mei sa men met haar man op een zebrapad werd aangereden door een personen wagen. Beiden werden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht, waar de man enkele uren na het on geval reeds overleed. Toob Remmers, op de voorgrond, liet gisteren voor de eerste keer zijn commando's over het Her mes-terrein schallen. NIEUWE VERZORGER VAN HERMES DVS MAASSLUIS, Het bestuur van de afdeling Maassluis van het Rode Kruis heeft namens de afdeling een gift van ƒ250 overgemaakt op het speciale rampengiro nummer 777 van het hoofdbestuur als bijdrage voor de grote nood in Biafra. De nieuwe verzorger van Hermes DVS, de 38-jarrge Henny de Geus, was gisteravond ook op het Her mes-terrein te vinden. Hij volgt bij de Schiedammers de naar VDL vertrokken Gijs de Jong op, Hermes DVS schijnt doorgaans zijn leidinggevend en verzorgend personeel van de eerste klasser Neptunus te betrekken. Want na oud-manager Gijs Doolaard, oud verzorger Gijs de Jong is ook De Geus afkomstig van de drietan- ders. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Ruim twintig leden van de Vereniging .van Oud-Redders van de Noord- en Zuid- hollandschc Redding My uit Den Hel der, Texel, .CaJIantsoog, Egmond en IJmuIden, hebben gisteren een bezoek gebracht aan Rotterdam. In de burgerzaal van het gemeente huis werden de oud-redders ontvan gen door loco-burgemeeat-er G. Z. de Vos. Na zijn welkomstwoord tot het gezelschap bood de voorzitter van de vereniging, de heer P, Pieters, hem éen geschilderd zeegezicht aan, be stemd voor burgemeester Thomassen, die met vakantie is. De ontvangst door het gemeentebestuur werd vanmorgen afgesloten met een. rondvaart door de havens. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag.' Giste renmiddag is de Britse „Chandeleür" (5407 bruto-ton) als achttienduizend- ste schip de Rotterdamse ha ven. bin nengekomen. De „Chandeleür" kwam met een lading stukgoed van Antwer pen en koos ligplaaits aan de Wilhel- minakade voor de H.A.L. Vorig jaar arriveerde het achttienduizendste schip pas op 5 augustus. Toen was het de Deense „Grimaldi''. Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste be zorgers (sters). Aanmelden; Hoogstraat 7G. Schiedam. Tel, 267279, 'savonds na 7 uur tel.- 1SS060. R028 Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Tel, 266720. Let op het juiste adres. R160 Diversen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2