Beveren moest voor arta tweemaal buigen 1 -ÜDHF Hondenvlees '■T I Bil Uroom &Dreesmann kunt u nu vele nieuwe vakantiekanten uitl MEISJES ROTTERDAM J RIJNMOND KASTEELCLUB WON DANKZIJ VAN TOLEDO EN LIEIJERMAN Ronde v. Alblasserdam LIEBRECHTS TOONDEWEER ZIJN KLASSE De service van de melkunie 'Is 't er iets Simon de Waard terug uit Roemenië A-Ford uit 31 Me fiets terug NVSH opent nieuw consultatiebureau VROOM DREESMANN Pantomime en Kreatief Spel gazijn-bedienden assistent loonadministratie VRIJDAGAVOND GEOPEND Plaats een llOMetdw Telefoon 13 54 30 SERVEERSTER AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK pagina 4 - donderdag 25 juli 1968 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Van de gisteravond op het Kasteel gespeelde vriendschappelijke wedstrijd tussen een verzwakt Sparta en het Nederlands Militaire Elftal (2—1) is alleen dc Stichting Be- vordering Volksgezondheid wijzer geworden. De organisatie voor de bestrijding van volksziekten, voor wie de baten van deze benefietwedstrijd bestemd waren, kon namelijk een bruto recette van rond de twintigduizend gulden in ontvangst ne men. Bovendien besloten alle spelers van Sparta van hun winstpre mie (groot 250 gulden) een bedrag van 205 gulden af te staan. Dc ongeveer 8000 toeschouwers hadden minder reden om tevreden te z(Jn. Doordat Jan van Beveren, Jan van der Veen en ook Jan KHJnjan bij de militairen meespeelden en boven dien Hans Eükenbroek en Ben Bosma wegens blessures verstok moesten laten gaan, bleef er van het nieuwe „gezicht" van Sparta weinig over. De uit „nood" geboren formatie was een onsamenhangend team, dat Inspiratie miste om voor een aantrekkelijk kijk spel te zorgen. John Spinhoven, Theo van Toledo en Hennde Wijs kregen nu een hele wedstrijd de kans te laten zien wal z» waard zijn. De laatste maakte nog de beste indruk. Hoewel de Middelburger op de voor hem vreemde plaats in de spits van de aanval (naast de sterk tegenvallende Hans Venneker) moest opereren, liet hij herhaaldelijk blijken een belofte voor de toekomst te zijn. Vooral zijn spelinzicht en techniek zijn uitstekend. Alleen komt de pas 19-jarige en tengere Zeeuw nog fysie ke kracht te kort, De drie van Xerxcs/DHC overgeno men spelers konden niet imponeren. Van Toledo, die het eerste doelpunt, scoorde, en Kleinjatt toonden een ge brek aan conditie en „Ausputzer" Spinhoven bleek de gevolgen van zijn meniscus-operatie nog niet te boven tv zijn. Het aantrekkelijkste van de matte en pretentieloze krachtmeting waren nog de duels tussen de aanval van Sparta en doelman Van Beveren ener zijds, en die tussen de militairen met Klijnjan en v. d. Veen dus en de Rotterdamse defensie anderzijds. Lange tijd heeft het er naar uitge zien dat «er een onbeslist uit- de bus zou komen. Van Beveren verrichtte bij inzetten van Van Toledo. He if er- man, Pijs en Ter Horst een aamtal fantastische reddingen en Harry van Oosterhout bewees een bekwaam plaatsvervanger te zijn bij schoten van o.a. Klynjan. v. d. Veen en Geur- ten. WIELRENNEN (Van onze sportredactie) ALBLAS SERDAM, don derdag. Ondanks de concurrent! o van de Acht van Chaam, waaraan door de KNWÜ, wat de selectie voor de amateurs betreft, meer waarde wordt gehecht, was In de ronde van Alblasserdam toch weer een sterk veld aan de start. Dat sterke veld was echter niet op gewassen tegen de weer verbluffend goed rijdende Rudi Liebrechts, die uil een bijna verloren positie naar de %'oorste linies snelde en daar iedereen terugwees. Lange tijd Hield hii zich schuil in het grote peloton, doch toen de situa tie door toedoen van o.m. Pr ij ter s en v, d. Burg gevaarlijk dreigde te wor- den, ontketende de Vlaardinger een tegenoffensief, waarop alle concurren ten het antwoord schuldig moesten blijven. Springend van groep tot groep kwam hij bij de koplopers, die hjj vervolgens eveneens achter zich liet. Tien ronden voor het einde besloot dc jury de restanten van het grote pelo ton uit de strijd to nemen, waardoor 22 renners overbleven. De uitslagen: Amateurs <100 km. 2.32.10): 1. R, Lie- brechts {Vlaardlngen); 2. v.d. Burg (Ber- ktt»; 3. Evytere (Zeggé); 4. Van Drie! (WefKendam); 5. Kettenis (Den Haag); 8. Koster (Rotterdam): 7. Van Breug (Rozen burg); B. Velthulzen (Maasdam): S. Sllkcr (Naaldwijk); 10. Den Hoedt (Slikkerveer); ia. Zomer (Zwanenburg)12. Naaktgebo ren ('«-Omvendeel). Nieuwelingen (60 km 1.34.29): l. Wlelhou- wer (Sommeladijk); 2. Schelling ('s-Gra- vendeol); 3. Van Doom (Bcrllcum); 4 Telssens (Rotterdam); 5. Jansen (Haar lem); 6. St. Nltolaas ('s-Gravendcel); 7, Van Boxtel (Halsteren): 0. Klomp (Gr Ammers); 9. solleveld (De Lier): 10. Llo- breebts (Vlaardlngen). Aspiranten (30 km 49.30):'1. Van D«k (tJlveisbout); 2. Veldman (Gouda); 3, Dab-) beid (Mlddelhamis); 4. Den Hartlgb (Blaaksendifk); 5. Van Brogt (Lage Zwalu- we). In de 25e minuut van de tweede helft was Jan van Beveren voor de eerste maal kansloos. De verdedigers Van Steenbergen en Van Essen Heten dc bal lopen, waardoor Pjjs de kans kreeg scherp voor te zetten. Vau dichtbij knalde Van Toledo de bal hard in de touwen, 1—0. lende Van Beveren door in het vijan delijke doel, 2— Kansloos De op het laatste momen,1. voor Rob Rensenbrink ingevallen Jan Klijnjan. een van de beste spelers van he: veld. zorgde enkele seconden voor het laat ste fluitsignaal van scheidsrechter Mulders voor 2—1. De international, met wie bewaker Ter Hors; geen enkele consideratie had, schoot de bal na een voorzet van Jeurima hard in rif* uiterste hoek. Vyf minuten later was het opnieuw raak, Na een een-twee combinatie met Wijs schoof Nol Helferman de bal van dichtbij onder het lichaam van de val- De opstellingen waren; De militaire doelman Jan van Beveren springt boven zijn club genoot Nol Heijerman uit en vangt de bal. Links Hans Venne- ker, rechts Van Essen (Telstar). Vensicker,Wils Ned. Militaire elftal: Van Beveren (Spar tan Drlessen (RCH) Kerkhof (Vecndom), Van Essen (Telstar). Van Steenbergen (Go Ahead): v. tl. Veen (-Sparta), v. d. Klift r Wr,-jcnin,jen): Jeu ring (FC Twente), Geur- ïcn (MVV), KJiJnJim (Sparta) en Teunis- r«n (EKhkwilKl/Kunst (Vitesse). Ons maandbericht, officieel orgaan van de afdeling Rotterdam van de Ne derlandse Vereniging van Huisvrou wen is er niet erg enthousiast over, dat de Nederlandse Melkunie zyn melkbezorgers binnenkort mét brood, bier cn soep langs de deur te laten gaan. Het blad merkt op over de melksa- nering: „De beloofde keuzemogelijk heid is nooit gekomen. Bevalt dc melkbezorger jou niet, of nog erger, beval jij de melkbezorger niet, dan is men verplicht bij de dagelijkse bood schapper, nog eens vier kilo extra aan molkpyoduktcn mee te sjouwen. Gaat men over op de in karton verpakte melk dan heeft men iedere keer als er een nieuw pak geopend moot worden de ergernis over tie onhandige sluiting. Dat de Nederlandse Melkunie ook niet gelukkig is met de huidige situa tie blijkt uit de mededeling dat de melkbezorgers van dit bedrijf binnen kort in Rotterdam en Den Haag ook met brood, bier en soep langs de deur zullen komen. Bovendien worden in deze steden twee rijdende winkels in gezet, die zo'n 170 artikelen naast melk en zuivel zullen meevoeren. Ais de seruice, die deze rijdende imnfcels geven dan even bedroevend is als de service uan vele melkbezorgers nu. durven we de Melkunie te voor spellen dnt dit ook geen oplossing zal brengen. De huidige wijze van bezor gen Is alleen acceptabel voor eenge zinswoningen en die zijn in de grote steden nu eenmaal sterk in de minder heid, aldus ons maandbericht. ¥W£ET je ivel tont de rijk- 51 ste buurt van Rotter dam is? Dat is Parfc Honingen. Want daar hebben ze in ieder hnis een to». Dit mopje zegt u waar schijnlijk niets. Maar het dierbaar plekje grond waar eens mijn wieg op stond heeft het langst van heel Rotter dam het tonnenstelsel gehandhaafd. Die ton sloep nomelyJc niet op de goed gevulde bankrekening van de bewo ners van het park honingen, hoewel ze over het aipemeen genomen zeker niet onbemiddeld toeren. Die ton sloeg op de ton die iedereen, arm of rijk, aanvanfceiyic in huis had". Met deze zinnen begint een over Rotterdam handelend boekje van Frits Hoogewerff, een bundel verhalen van Rotterdamse mensen en Rotterdamse toestanden van lang geleden; 25 in*to taal. De titel van de bundel „Is 't er iets?" is tevens de naam van het eer ste verhaal. Verklaring: dc man die de tonnen tweemaal per week kwam op halen riep bij ieder huis waar hij aan belde: „Is 't er iets?" tk ga u niet vertellen wie en wat er allemaal in dit boek worden bespro ken. Ik zeg u alleen dat het allemaal oer-Rotterdams (en soms een beetje Indisch) is. Voor oud-Rotterdammers wel iets om het hart aan op te halen, GIMON .de Waard, in Rotterdam be- kend door zijn film- en dia-avon den over landen in Europa, is dezer dagen teruggekeerd van een reis door Roemenië. Hij deelde mee overal in het land driftig aan heit filmen en fo tograferen te zün geweest. Binnenkort kunnen scholen, verenigingen, Institu ten en particulieren weer een beroep op Simon de Waard doen. OP het aan de straat grenzende terrein van Autohandel W. van Rugge aan de' Taselaarstraat in' de wijk Tuinenhoven staat deze in 1931 gebouwde A-Ford, De wa gen is gekochtvan de A-Ford Club uit Amsterdam. De waarde, ervan ligt-tussen de zesduizend en zevenduizend gulden. Belang stelling voor dit automobiel is er voldoende. Vooral studenten heb ben er.verlekkerd naar gekeken. leder dagblad krijgt dage lijks een of meer geruchten of als waar vertelde verhalen te verwerkenDat is erg leuk werk. Je noort iets en het eerste wat je doet is het telefonisch raadplegen uan een autoriteit; „Is het juist datals het aan de andere kant van de Ifjti dan Uit een rijwielstalling in het westen van Rotterdam worden de laatste tijd nogal eens fietsen gestolen. De dief (dieven) heeft (hebben) voorkeur voor een bepaald soort fietsen, namelijk oude liogc damesfietsen, U weet wel, van die zwarte Burgers- rijwielen. Is ter een rage in oude rijwielen aan de gang? enige seconden heel «til wordt, weet je dat je goed zit. Een groot deel' van de geruchten blijkt volkomen uit de lucht gegrepen, maar soms hebben ze-een. zo merk waardig bij-aspect, dat ze er „nieuws" door worden. Dezer dagen hoonde ik, dat ergens In Rottendameen Chinees, restaurant was gesloten 'omdat er hondenivlees zou zijn verkocht. Ik dacht einde* lijk weer eens nieuws in deze kom kommertijd. Teon ik het verhaal bij de beurokken gemeentelijke instantie ging controleren noteerde ik het vol gende: „Ons is niets bekend van de sluiting van een Chinees restaurant. Wel is het zo, dat er enige keren per jaar verhalen opdoemen over het ver werken van hondcnvlees in loempia's e.d. Dat gebeurt altUd als het een be paald Chinees restaurant erg goed gaat". Als we dit nu allemaal weten kon zo'n honderwLeesverhaat een aanbeve ling worden voor een Chinees. Overi gens: Chinezen hebben de naam dol op honden te zijn. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Be Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hor vorming (NVSH) zal op 1 augus tus in de spreckuurruimten van hei gemeenschappelijk administratiekan toor te Hoogvliet een nieuw consulta tiebureau openen. Tijdens de spreekuren zullen hier twee artsen zitting hebben voor ge boorteregeling en sexuologie. Verder zijn middelendepot en uitleenbiblio theek hier ondergebracht. Het spreek uur van de artsen aan. de Binnenban 261 is vastgesteld op donderdagavond van zeven tot acht uur. De uitleenbi- blïotheek en het middelendepot is op die avond geopend tot 9 uur. GELDIG 26 JULI 195B Hl 9 SCHRIFTELIJKE. EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN ROTTERDAM Deze „Lumen" fantasies wakkar, wekt u meteen hfllder belalgnaat. Uit gevoerd In dlverao Bhock-kleuren. 1 Jaar garantie. Leuk voor da teenerkamer KerstloperTm zelf ia borduren. No beginnen om op tijd klaar te zijn. d: 40 cm brode loper, 4 dessins, alleen in wlb par mater 7.90 Verkoop hgndwerkafd, Melsjessllpja van stretch-nylon. Coade PBSvorm an aftverklng. Blezonder gemakkelijk In de was. Keuze uit 6 unl klauran. Nu extra voordelig per 3 «tuks. Maten:.2-5 O 95 S-93st3J0 10-14 3 St 3.75 B.H. van aterke broche stof met stevige voor sluiting. Blezondar goe de pasvorm. Door elas tieken spieën grote be wegingsvrijheid. Verstel bars pluche schouder banden. Kleur wit. Ma- ten: «-5e 7 50 Sterke 9chooltas van echt fundieder. 2 vak ken on 2 voorvakken en lederen riem. 2 ver stelbare sloten. Onmis baar als straks het schoolse izoen weer be gint 17,75 VA Damesrok in zorgeloze tertenka. Gemakkelijk wasbaar en prime kre.uk- hcrstellend. Kleuren: marine, zwart, grijs, beige en bottle. Maten; 36-50 13.— Roestvrij stalen dek schalen met deksel. Voor aardappelen en groenten. Hoogglans ge polijst, een sierraad op tafel. Kan van het vuur direkt op tafol. Moderne vormgeving. 16 cm 0 18 cm 0 12.90 IQ QA 20 cm 0 13.90 Voltraan gelooide zeem leren lap. Geheel naad loos en van aan prach tige, goed vochtopne- mande kwaliteit. Royale 2.95 Unieke aanbieding witte tateltakena mat bijpas sende servetten met zeer mooi Jacquard dessin. Geweven van de aller beste kwaliteit katoen. Nu slechts tafellaken 130x160 5.90 servet 42x42 0,50 Hulshoudschoolschort in het voorgeschreven model met twee zakken. Mooie kwaliteit graslltv nen. Zorg tijdig voor I nieuwe schooljaar - hel kan nu voordelig. 3.JQ Ze(f9tflikende overhem den, parfekte pasvorm en sublieme kwaliteit In wit en pastel. In de normale en extra mouwlengte. 2 stuks 17.- Op de afdeling Vakantiereizen kunt u nu kiezen uit de volledige reisprogramma's van Cebuto, Rederij' Ketel, Maatschappij Zeeland, Tor-Line, Franse Toeristen Service, Nederlandse Spoorwegen en Centouri, Dr. Chr. C. Peters K-N.O.-arts PRAKTIJK HERVAT Centrum Alexanderpoider Vierdaagse kursus op 5,6,7 en 8 augustus 1968 Keuze uit: A. Vier-dagen, voor hen, die werkzaam zijn in het kader van de jeugdservice. B. Vier avonden, voor belangstellenden. Docenten: Jan Bronk en Marcel van Dijk. Kosten: A. ƒ32,per persoon, lunch inbegrepen; B. 10,'per persoon. Opgave: Centrum ^exa?1d®^OI3d0°=rng4MBrtaua Bolkplein 1, Rotterdam-14, tel. 010-205054. \yo bekend! Voor zo spoedig mogelijk gevraagd: tevens facturist d»™.», met lichte ad®, -werkzaamheden, liefst nnetenigg ervaring. Aanmeiaen; Van Ditmar, 111095:" Schlestraat 32-36. Tel. ORONTMIj DE BILT VRAAGTM voor de controle van de diverse loon gegevens en de behandeling van cor respondentie. De loonberokening vindt plaats m.b.v. een BULL-GE 415 corr.puterinstaUatie. Na een aantal jaren behoort overplaat sing naar een andere afdeling tot dc mogelijkheden. Opleiding: MULO en praktijkdiploma Boekhouden (of daarvoor studerend). Leeftijd: 19 - 22 jaar. Sollicitaties te richten aan Grontmij N.V., afdeling Personeelszaken, De Bilt. Uit eigen iverkpiaats, dus... voordeliger! De bekleding kunt U zelf uitzoeken. QQC (zondar Roordfranja) OODi" langs om te kijken. WONINGINRICHTING WESTBLAAK 19 (bij Coolsingel) t/o Cinerama - R'DAM - TEL. 12.23.S Voor spoedige Indiënsttreding op ons Hoofdkantoor, Coolsingel, worden gevraagd enige beschaafde die willen worden opgeleid tot Leeftijd: 16-17 jaar. Gunstige werktijden. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Jaarlijkse gratificatie, alsmede vakantietoeslag. Telefonische afspraken kunnen worden gemaakt onder nr. 11 46 60 - toest. 285» terwijl persoonlijke aanmelding mogelijk Is dagelijks van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 -16.00 uur, aan ons Hoofdkantoor, Coolsingel 119, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1