Aanhanger Dubcek uit functie gezet Opel Rekord nu n ZUID VIETNAMESE ADVOCAAT DZOE KRIJGT VIJF JAAR E. KENNEDY ZOU GEEN VICE- PRESIDENT WHJ EN WORDEN Vandaag! JAM IN De confrontatie tussen Moskou en Praag ipfSP HET ROTTERDAMS PAROL MEER ZON IN WEEKEINDE Professor W. Pompe overleden Zwolsman wint geding tegen Van der Gouw Tsjechische generaal verliest politieke macht na kritiek Moskou AMERIKAANSE ACROBATE VERTOONT ALS RECLAME HAAR KUNSTEN ACHTTIEN HOOG waas ililli -» -• v Wegens pleiten voor gesprek met Viet Cong Israëli's verdrijven Egyptische MiG's Lijk vierde vermiste Agua. Clara gevonden Zestig granaathulzen gestolen uit bunker DE SCHIEDAMMER Hoogstraat 76, Schiedam. Telefoon. Redactie (010) 2065 05. Administratie (010) 267270, na 17.30 uur (010) 13 54 30, Abonnement 90 et per week, 12,48 per kwartaal. Losse nummers 25 et. Postgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam. 28e JAARGANG No. 175 ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. II. W. SANDBEFcG DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN, B*. DE VRIES. VRIJDAG 26 JÜEIi 1968 VACLAV PRCHLIK ontslag PRAAG, vrijdag (Reuter, NY Times, AP). Na een bijeenkomst van liet presidium van de Tsj echoslowaakse communistische partij is gisteravond meegedeeld dat de af deling van het centrale comité, die belast was met het leger en de veiligheid, is opgeheven. Generaal Vaclac Prehlik, hoofd van deze afdeling, zal weer een functie in liet leger krijgen. Deze beslissing wordt in Praag gezien als een belangrijke conces sie aan Moskou, waar nien lievige kritiek op Prehlik heeft uitge oefend. Prehlik, die een trouwe bondgenoot is van partijleider Dubcek, bad om herziening van het Warschau Pact gevraagd, zodat de kleine landen daarin een belangrijkere rol zouden kunnen spe len. Bovendien had hij bezwaar gemaakt legen het uitstel van het vertrek van de Russische troepen uit Tsjechoslowakije na de oefe ningen van het Warschau Pact afgelopen maand. QP dit mornenit is onduidelijk hoe het verdea-e \oop zal zijn van de spanningen tussen de com munistische partijen van de Sow- jet-Unte en van Tsjechoslowakije. Toch lijkt het wiet te gewaagd om le vamooden, dat wij op het ogenblik een periode meemaken die van zeer uitzonderlijk belang kan zij.n voor de verhoudingen in Oost-Europa, en daarmee ook voor de verhoudingen tussen Oost en West. In beginsel slaan de So wj et-Unie twee koersen open: zij kan zich neerleggen bij de ontwikkelingen in Praag als zij dat doet kan zij er vrijwel zeker van zijn, dat die ont wikkelingen niet tot Praag beperkt zullen blijven. Dat zou dan, op wat langere termijn, leiden tot een zeer' ingrijpende heroriëntatie van geheel Oost-Europa met inbegrip van de Sowj et-Unie zelf. Zij kan ook al haar potentieel op politiek, economisch èn militair ter rein in het geweer brengen om dde ontwikkeling alsnog tegen te houden en terug'te ckaaien als zij dèt doet zal dat enorm afbreuk doem aan haar prestige, niet alleen in het com munistische maar ook in het overige deel van de wereld. Bovendien zal zij dan gedwongen zijn om, juist door de tegenkrachten die pressie en geweld oproepen, van geheel Oost- Europa en van de Sowjet-Uime zeil één grote politiestaat te maken waarin alleen de stonre macht van de orthodoxe communasiische partij de dienst uitmaakt. Teirwijl zij tege lijkertijd weet dat een moderne, steeds gecompliceerdere, maatschap pij steeds méér behoefte zal hebben aan min of meer zelfstandig denken de en handelende, kortom vrije, mensen. Met andere woorden: de Sowjet- Ifnie bevindt zich in een vrijwel on oplosbaar dilemma. Het loslaten van krachten als die welke Tsjechoslo wakije in beweging hebben gebracht zou, zo meenlt zij, het einde van het „socialisme" betekenen. Maar het niet loslaten is niet in overeen stemming met de eisen van de toe komst en zal bovendien prikkelen tot steeds méér en op den duur on houdbaar verzet. jJIT het aarzelende beleid van het Kremlin is duidelijk dat men daar met dit dilemma niet goed raad weet, en dal nu eens de ene dan weer de andere stroming in de lei ding de overhand heeft. pat neemt niet weg dat men als buitenstaander tot dusver de in druk krijgt dat de orthodoxe stro ming toch het meest zijn stempel op het beleid drukt. Daar zijn tal van aanwijzingen voor: de dogmatische toon van de reaolaes van de partij, de kwaadaardige aanvallen van de Russische persorganen, het onthou den van alle belangrijke en esserutic- le informatie over wat in Tsjecho slowakije gebeurt aan het Russische publiek, de insinuaties over het pro-Westers karakter van de ge beurtenissen in Praag, over de duis tere revanchistische invloeden var» de Bondsrepubliek in die gebeurte nissen, over de „contra-revoluüe" die voor de deur zou slaan, over het „revisionisme" van de Praagse ideo logen, over het westelijk „ideeëmgif" en over „de subversieve woelarbeid van de NATO." In Moskou reageert men totnutoe vooral uit angst: angst voor de zui verheid van de Leninistische leer en daarmee voor de ideologische sa menhang van het oostelijk blok, angst voor de cohesie van het pact van Warschau, en angst voor de in vloed die, wat thans gebeunt, ook in de Sowj et-Unie zelf zou kunnen hebben. Maar dat door angst ingege ven optreden heeft een sterk reac tionair en imperialistisch karakter: in strijd met wat internationaal be hoorlijk wordit geacht, met plecht.'g ook door de Sowj et-Unie aangeno men resoluties over niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten, en in strijd met tal van eigen verklaringen pro beert de Sowjet-Unie alle pressie waartoe zij in staat is, aan te wenden om hat getij in Praag te ke ren. In Tsjechoslowakije zelf heeft dat het effect dal juist daardoor een soort nationale eenheid wordt ge smeed, die hét de nieuwe leiders zelfs als zij zouden willen nau welijks nog mogelijk maakt naar de oude verhoudingen terug te keren. Maar ook in Tsjechoslowakije is de machtsstrijd nog niet beslist. Met de Russische steun in de rug zitten de conservatieven niet stil zoals uit de berichten van vandaag blijkt. En waarom zouden zich onder die conservatieven niet één of meer fi guren bevinden die bereid zijn om, in welke variant dan ook, de rol van de Tsjechische Kadar te spelen? Prognoses over de afloop hebben, bij gebrek aan finale gegevens, geen zin. Voor vandaag geldt dat het er voor het Tsjechoslowaakse reiken naar een wat menswaardiger be staan onder „socialistische" verhou dingen In meer dan één opzicht niet rooskleurig uitziet. (Van onze weerkundige medewerker) DE vooruitzichten voor het komende weekeinde zijn zomerser dan de laatste twee weken in ons land het geval is geweest. Het hogedruk- centrum dat ons nu al tien dagen op de proef stelt door boven de Britse eilanden te blijven liggen, maakt nu aanstalten oiu via Schoïtand naar de Noordzee door te dringen. Een storing met onweersbuien en veel wind is via Denemarken naar m eetr°kken, waarna ook in Scandinavië de barometers z(jn gaan stijgai. De frisse noordelijke wind neemt by ons af en zal wat meer naar noord.o<3is) draaien. Daarmee wordt drogere lucht aangevoerd zodat de zottwifle perioden gaan overheersen. Geleidelijk zal dit ook een stijging van oe temperatuur tot gevolg hebben al komt het kwik voorlopig niet veel hoger aan 20 graden. vJ?A?eer feoe'" lucht met buien was de laatste dagen tot in Zuid-Frankrijk, net Alpengebied en de Balkan doorgedrongen. Ook elders in West- en Mid den-Europa zal het juliweer tijdens het weekeinde een verdere verbetering te zien geven. Zijn ontslag heeft aanleiding gegeven tot het gerucht dat het partijpresidium niet meer in meerderheid achter partijleider Dubcek zou staan. Volgens een communistische bron zou een voorstel van de progressieven zich tegen alle eisen van de Sotv- jet-Unie te verzetten met zes te gen vijf stemmen verworpen zijn. PAROOL131 Noodwet Een andere aanwijzing dat Dubceek niet. altijd op de steun van de meer derheid van het presidium kan reke nen Is, dat dit zich maandag in meer derheid stelde achter een noodwet, waarbij dc regering de bevoegdheid zou krijgen dagbladen te sluiten die dingen publiceren die tegen „het na tionale belang" zijn. Zoals bekend is de kwestie van do opheffing van de censuur een van do voornaamste bezwaren van de Rus? ei tegen de hervormingen in Tsjechoslo wakije. Gisteren deed het Russische partijblad Prawda opnieuw een scher pe aanval op de Tsjechoslowaaksn pers waarin ideeën over „democra tisch socialisme" zonder enige beper king konden worden opgenomen. „Het. idee van het democratisch-socialisme veronderstelt niet de ontwikkeling van een socialistische democratie op de basis van het max'xisme-leninisme maar een totaal verschillende, anti- marxistische politiek." aldus de Praw da. Dubcek en de zijnen hebben de wet voorlopig nog tegen kunnen houden door deze naar een commissie te ver wijzen. die moet onderzoeken of het ontwerp tegen de grondwet indruist, voordat de wet voor de Nationale Vergadering wordt gebracht. Scheiding De opheffing van Prchliks partij af deling betekent volgens een door het presidium uitgegeven communiqué een verdere stap naar de verwezenlij king van de scheiding tussen taken en verantwoordelijkheden van de staat en de partijorganen. Waarnemers merken op dat deze scheiding een kardinaal punt is van het actiepro gramma, dat Dubcek in .het voorjaar bekendmaakte, maar dat het tijdstip van publikatie de indruk van een ze kere capitulatie voor Moskou wekt. Dc berichten dat partijleider Dubcek gisteren bij een stemming over zijn politiek jegens de Sowjet-Unie ïu het Tsjechische partypresidiura een neder laag zou hebben geleden, zijn echter vanochtend door een woordvoerder van het Centrale Comité „belachelijk en onzir.nig" genoemd. Hooggeplaatste Tsjechoslowaakse communistische functionarissen die zich voorbereiden op het misschien eerstvolgende week woensdag plaats vindende gesprek met de Russische partyieidng, sluiten een Sowjet-bc- zetline niet langer uit, wanneer deze besprekingen zouden mislukken. Zij verwachten dat Rusland het aanbod om Tsjechoslowakije militaire bescherming aan de grens met West- Duitsland te verlenen, zal herhalen. Als dit zonder enig politiek compro mis wordt afgewezen, is een of andere vorm van Russische bezetting niet uit gesloten, aldus deze functionarissen. De naar schatting 4000 man sterke Sowj et-troepen die nog steeds Tsjechoslowakije zijn zullen daar vol gens wel ingelichte bronnen blijven als bescherming voor de Russische partijleiders, wanneer dezen in het land komen voor hun besprekingen met de Tsjechoslowaken. Het Russi sche Politbureau zou deze veiligheids maatregel hebben, geëist. De Sowjet reisbureaus Intoerist en Spoetnik hebben de toeris- tenreizen naar Tsjechoslowakije gean nuleerd. meldt Vecerni g>i uuiiiiiiiiiio'i imiunu i B«i mm i in i nmiMin i n in iiii iiii iai u itiiuiiiiiiii m hm mum iniinimn |KNMI De Bilt verwacht: ZONNIGE PERIODEN I Droog weer met wolkenvelden maar geleidelijk meer. opklaringen en morgen overdag flinke zonnige perioden. Tot matig of zwak afne mende wind, ruimend naar noord tot noordwest. In het algemeen 'iets hogere mid dag temperaturen, Zon op 94.54, onder 20.38 Maan op 06.46, onder 21.52 SPPtlMtl 'ïêÊÈÉmÊÉ - <;f De Amerikaanse acrobate Betty Fox vertoont haar kunsten op een plat formpje van nog geen 50 centimeter doorsnee, dat uit het raam van de achttiende verdieping van het Sheraton Atlantic hotel in New York steekt. Het duizelingwekkende optreden is bedoeld als reclame voor Betty's groep, die deze maand In een New Yorks circus optreedt TV-toneel trekt per avond tweemaal zoveel kijkers als theaters in heel jaar pagina 3 Prins Bernhard filmde in Porto Ercole fotograaf die in box van prins Willem-Alexan- der viel pagina 6 Vervelende show van Dior, maar dolle pret bij Courrèges pagina 9 (ADVERTENTIE) «/ef duur wël.heerlllLfL SAIGON, vrijdag (Reuter). Een tribunaal te Saigon heeft vandaag de 51-jarige politicus en advocaat Trotong Dinh Dzoe ver oordeeld tot vijf jaar dwangar beid omdat hij heeft gepleit voor vredesbesprekingen met de Viet Cong. Dzoe's bezittingen 2ijn ver beurd verklaard. Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar behaalde Dzoe 17 procent van de stemmen: In mei dit jaar werd hij zonder vorm van proces en zonder aanklacht in hechtenis genomen. Ge durende zUn gevangenschap is Dzoe volledig afgesloten geweest van de buitenwereld. Dzoe is veroordeeld onder een wet die verbiedt „daden te plegen of woorden te uiten die de anti-commu nistische geest van het Zuidviefcnatne- se volk ondermijnen". Hij verklaarde zich hieraan niet schuldig te hebben gemaakt. Beroep tegen het vonnis is niet mogelijk. Dzoe's advocaat verklaarde op de zitting dat de politicus inderdaad te gen buitenlandse journalisten heeft verklaard dat onderhandelingen met de Viet Cong gewenst waren. Hij wees er echter op dat niet alle Viet Cong- leden communisten zyn en dat Dzoe vooral me de nationalisten er van een gesprek wenste. Verder zei de advo caat dat Dzoe's woorden niet bedoeld waren om de geest van het volle te ondermijnen. Het tribunaal had an derhalf uur nodig om tot de uitspraak te komen. Gisteren is in Saigon de hoofdredac teur van een studentenblad tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens publikatie van nieuws dat gun stig voor de communisten zou zijn. Hij had gepleit voor een coalitie met de Viet Cong. (Nieuwsdienst New York Times) WASHINGTON, vrijdag. Senator Edward Kennedy heeft een ondubbelzinnige verklaring opgesteld waarin hij meedeelt geen kandidatuur voor het vice- presidentschap te willen aan vaarden. De senator heeft nog niet beslist wanneer hij deze ver klaring openbaar zal maken. Humphrey had Kennedy gevraagd zyn tweede man te willen worden, maar h(j schijnt er nu van overtuigd te zijn, dat de senator niet beschik baar zal zijn. De huidige vice-president schijnt nu voor deze functie te denken aan sena tor Eugene McCarthy en aan Sargent Shriver, de ambassadeur van de Ver enigde Staten in Frankrijk en de zwa ger, van Kennedy. Dc onzekerheid in het democrati sche kamp komt volgens waarnemers vooral voort uit het feit, dat de repu blikeinse kandidatuur nog niet vast staat. Als Nixon op de partij conventie wint zal dit volgens velen de eenheid van dc democratische partij bevorde ren, Maar als Rockefeller wordt geko zen, zullen waarschijnlijk een groot aantal aanhangers van McCarthy en de vermoorde senator Robert Kenne dy overlopen naar de republikeinse kant. Rockefeller heeft gisteren dc steun gewonnen van senator Charles Percy uit Illinois, die eerst achter Nixon stond en werd genoemd onder de genen die Nixons tweede man zouden kunnen worden. Percy motiveerde zijn gewijzigde opstelling met de woorden: „Rockefeller is deenige kandidaat die een gedetailleerd plan heeft opgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Vietnam". (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, vrijdag, In de afgelo pen nacht is in Utrecht na een ziekbed op 75-jarige lceftyd prof. mr. W. P. J„ Fompe overleden. Hy was emeritus gewoon hoogleraar in het strafrecht, de strafvordering en de criminologie aan de ..Utrechtse universiteit. Prof. Pompe werd op 10 maart 1893 gebo ren in Ulrecht, studeerde vanaf 1911 rechtswetenschappen aan de Utrechtse universiteit en promoveerde in 1921 bU prof. D. Simons, die hü later op volgde, cum laude op het proefschrift „Beveiligingsmaatregelen naast straf fen". In 1920 werd mr, Pompe benoemd tot adjunct-secretaris van het centraal college voor de reclassering, in 1921 tot advocaat-procureur te Amsterdam en in 1922 tot buitengewoon en later tot gewoon hoogleraar aan de r.k. un- versiteit te Nijmegen. In 1928 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar aan de Utrechtse universiteit, waar hij in 1934 het criminologisch instituut oprichtte. Van 1945 tót 1951 was prof. Pompe raadsheer bij de bijzondere raad van cassatie. Verder was hij onder andere voorzitter van de centrale raad van advies voor het gevangeniswezen, de psychopatenzorg en de reclassering en, in het kader van Pax Romana, van de internationale katholieke juristen- organisatie. Op 26 februari 1963 hield hy zijn afscheidscollege in de Domkerk, waar prof. dr. G. Th. Kempe een portretkop in brons van Mari Andriessen aan bood. Prof. Pompe was ere-doetor van de universiteiten van Leuven en Gent, lid van de Koninklijke Nederlandse Aca demie van Wetenschappen en com mandeur in de orde van de Heilige Gregorjus. Van zijn hand verschenen veel publikaties, waaronder de vierde druk van een handboek voor het Ne derlandse strafrecht in 1953. Schrijver Alias Teixeira' mag beschuldiging moord niet herhalen AMSTERDAM, vrijdag (ANP). De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. J. van der Esch, heeft vanmorgen de Amsterdammer A. W, F. van der Gouw, schrijver van het boek „Alias Teixeira", een dwangsom opgelegd van 25.000 gulden, wanneer hij zijn beschuldiging van moord te gen de heer R. Zwolsman zon herha len. Bovendien veroordeelde de presi dent hem tot het betalen van de pro ceskosten ad 250 gulden. Vorige week diende het korte gé- ding voor de Amsterdamse rechtbank. Inzet van het geding was een door de heer Van der Gouw gedane uitspraak op 9 mei van het jaar tijdens een bijeenkomst in Utrecht, v^aaTT onge veer 80 studenten en enkele" journalis ten aanwezig waren. Hij heeft toen gezegd, dat het te be treuren was, dat Amsterdam, .zijn theater. Carré - kwijt raakt dooTtoe doen van iemand, i 124 moorden ;op zijn geweten heeft. De spreker doelde hier duidelijk op de heer Zwolsman. De eiser- in het korte geding vroeg de. president toen gedaagde een dwang som op te leggen van 25.000gulden by herhaling van de beschuldiging. Het verzoek van de raadsman van gedaagde, mr. W, J. M. Wagenaar, aan de president om de zaak te verwijzen naar de rechtbank in Utrecht Op grond van het feit, dat de heer Van der Gouw geen vaste woonplaats in Amsterdam heeft, verklaarde mr. Van der Esch ongegrond. Bij het onderzoek is gebleken, dat de gedaagde nergens in Nederland officieel staat ingeschre ven, maar in Amsterdam een vaste verblijfplaats heeft, waar hy ook tele fonisch is te bereiken. TEL AVIV, donderdag (Reuter). Vliegtuigen van de Israëlische lucht macht hebben vandaag drie Egypti sche Mig's verdreven die in het lucht ruim ten oosten van het Suezkartaal waren doorgedrongen, aldus een mili- taire woordvoerder in Tel Aviv. Het incident vond plaats op zeer grote hoogte. Er werden geen schoten ge wisseld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM/ROTTERDAM, vrij dag. Tussen de wrakstukken van de twee weken geleden ontplofte tan ker „Agua Clara" heeft men vanmor gen het stoffelijk overschot aangetrof fen van één van de nog drie vermis ten. Het lichaam was zo zwaar ver minkt, dat identificatie tot nu toe on mogelijk was. (Van onze correspondent) VENLO, vrydag. - Uit. een zorgvuldig afgesloten munitiebunker in Venlo is een zestigtal koperen gra naathulzen ontvreemd. Onder de ge stolen hulzen zijn er nog die voorzien zijn van de afvuurleidingen en daarii door bij ondeskundig gebruik gevaar kunnen opleveren. Van dë daders ont breekt elk spoor. (ADVERTENTIE) Veiligheidsstuur - Gescheiden remcircuits - Schijfrem-; men met rembekrachtiging, vóór - Buitenspiegel - Achterüitrijiamp - Uitklapbare zijruit; achter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1