jaar moet ik doorbreken Boeiende mode-ochtend hij Pierre Cardin te» Kent u 'karakter' nog? TIENKAMPER EDWARD DE NOORLANDER BEHIELD ZIJN KANSEN OP MEXICO Mp Geslacht J'.iiaina Hans Reismann Zwaarste tienkamp Aad Wagenaar en het bombardement Uit Canada Vragen in Kamer óver absentie in commissie gewetensbezwaren militaire dienst Rob de Nijs gaal dinsdag trouwen MODE Daad B§K ?/S 'M'i'ib' Rulle stoffen Ted Lapidus Crêpe blouses ,t»gir.a 4 - zaterdag 87 juli. 19.68 TJENKAMPEB Edward de NoorJander bewaart aan zijn uitstap je naar het Italiaanse Brescia, waar het afgelopen weekeinde een zeslandenatletiekwedstrijd -werd gehouden, weinig prettige herin neringen, maar dat geldt niet voor zyn prestaties. Koewei de 23-jarige, 1.92 meter lange en 91 kilo zware Rotter dammer, niet tot opzienbarende verrichtingen kwam, behield hij wel zijn kansen om naar de Olympische Spelen in Mexico (in okto ber van. dit jaar) te worden uitgezonden. De Noorland'er bleef met 7272 punten voor de tweede maal boven de door het Neder lands Olympisch Comité gestelde eis van 7200 punten- Het vorige jaar, tijdens de Universiade in Tokyo; kwam hij ook al ruimschoots boven de norm; zijn totaal (7300 punten) betekende tevens een nieuw persoonlijk record Overigen* heeft er veel misver stand bestaan omtrent de btfdrage van De Noorlander aan bet (scha mele) totaal van de Nederlandse he- renploeg in Brescia. Berichten in de pens suggereerden dat de door het NOC voorgeschreven limiet niet 7209, maar 7300 punten zou bedra den, hetgeen betekende dat de Rot terdammer zUn kansen op uitzending: naar Mexico had verspeeld» Begrijpelijk toont Edward de Noorlander. student economie, die in november in militaire dienst moet, zich hier verbolgen over. „Ik begrijp or «niets van", zo zegt hü. „Die be richten waren volkomen onjuist. Een vervelend misverstand, want ieder een die ik tegenkwam zei tegen me: wat jammer, «dat je Mexico niet hebt gehaald. Maar dat punt is nog lang •niet aan de orde. Dat wordt pas na de Nederlandse kampioenschappen (op 2 ai 4 augustus in Groningen) besloten." Ondanks het feit, dat hij zijn pres taties verre van indrukwekkend vindt, is Edward de Noorlander niet ontevreden teruggekeerd. „Gezien de omstandigheden is het nog meege vallen. Ik had er 'niets van verwaoht, omdat doorlopend geblesseerd ben geweest. Geen ernstige blessures, maar van die kleine dingen. Dan had ik weer wat aan mijn schouder, dan weer aan mijn knie. Dat zijn natuurlijk belemmerin gen. Niet zozeer voor de wedstrijd zelf; maar wel voor de voorbereidin gen, Het is overigens opvallend dat je. tijdens een training soms geen voet kan verzetten, maar dat je er dan in een wedstrijd helemaal over heen berrt. Dam denk je miêt aan pijn. Natuurlijk is een onvoldoende voorbereiding voor een. tienkamper iSsïsftj EDWARD DE NOORLANDER (23): „IK ben er van overtuigd dat er nog een paar honderd punten meer inzit" vervelend, irritant zelfs. De tien kamp is nu eenmaal een gevoelig en veeleisend nummer. Ik kan neg wel meer punten nce- men die mijn prestaties in een beter daglicht zouden doen plaatsen. Maar dat zijn van die geijkte uitspraken." Na enig aar-dringen: „Een week voor de wedstrijden in Brescia ben ik rraar dokter Visser, die wielerarts. gegaan. Toen kwam aan het licht dat ik aan bloedarmoede leed. Ik ben o-p eigen initiatief naar de dokter toege gaan en dat bewijst wel aat de me dische begeleiding beslist onvoldoen de is. Je zou toch mogen veronder stellen dat je als Olympisch kandi daat op een goede medische begelei ding kan rekenen. Het tegendeel is echter waar. TYE tienkamp in Bnescia. is de zwaarste die ik ooit heb gehad. Dat kwam vooral door de tempera tuur, die rond de 35 graden schom melde. We kwamen pas een dag voor de wedstrijd aan. zodat je overvallen werd door de warmte. Het zou toch zo moeten zijn dat je de kans kreeg om enkele dagen tc acclimatiseren. Nu is het er niet uitgekomen, on danks het feit dat ik dicht tegen al mijn persoonlijke records aanzat. Op de 1500 meter heb ik dat zelfs ver beterd, Alleen bij het discuswerpen ging het niet. Ik was steads boven de veertig -peter gekomen, maar nu wierp ik maar 38 meter 84. Dat Ss mijn slechtse jaar prestatie. Ik ben er van overtuigd dat er nog een paar honderd punten meer inzit. Ik ben nu op een paar onderdelen. ,o.a. hoogspringen en polstckhoog, aan een nieuwe tcchnirk bezig en dat gaat nu eenmaal gepaard met een prestatieterugval. Dit jaar moet ik echter doorbreken". Of Ed de Noorlander de Neder landse kleuren in Mexico zal mogen verdedigen is nog een groot vraagte ken. Hij maakt niet de indruk zich er erg druk over te maksn. Zijn woorden onderstrepen dat: „Natuur lijk wil ik graag aan de Olympische Spelen meedoen, maar het is niet zo dat ik het als mijn grootste ideaal zie. Ik doe niet aan atletiek voor Mexico," Zijn kansen? „Daar kan ik de ver ste verle niets zinnigs over zeggen. Ik weet hel werkelijk niet. Maar het is wel zo, dat ik met Aad Steylen de beste kansen maak. We hebben alle bei aan de eisen voldaan. Jammer is alleen dat het besluit van het NOC zo laat komt. Je zit nu in een vacuum. Je kan geen maa're gelen nemen, je hebt geen enkel houvast. Het is maar nrde'oos wach ten en daar koop je mets voer .Maar het schijnt organisatorisch niet an ders te kunnen." Mocht ik naar Mexico gaain, dan weet ik zeker dat ik mijn persoonlijk record zal verbeteren. Het is een soortgelijke situatie als vorig jaar. Toen was mijn hoogte totaal 7020 punten en bovendien had ik het jaar daarvoor in verband met een voet blessure niets kunnen doen. Maar men heeft het g:kje gen mum en me naar Tckyo gestuurd. Ik heb heedi-k kunnen trainen en helemaal naar dc wedstrijden kunnen toeleven. Het resultaat was 7300 punten. Ook in Mexico is een goed puntenaanta! on vermijdelijk. Het milieu is stimule rend en de accommodatie af." P'DWAKD dc Noorlander staat vrij eenzaam aan dc top van hef na tionale herenalleliek. De Rotterdam mer, die zegt geenszins tegen het vijf jaar oude Nederlandse record' van good-old" Eef Kamerbeek (7632 punten) op te kijken, schrijft liet schamele nationale prestatieniveau toe aan ontoereikende begeleiding en mogelijkheden. ..Het contact met hei buitenland is verbroken door fn te amateuristische opzet", aldus de AVR-atJeet. „En het zal moeilijk zijn dat contact te her stellen. De mensen die in de toplei ding zitten, houden zich meer bezig met hun representatieve taak dan met hef opvangen van de beoefe naars. De atleten moeten het allemaal maar op kunnen brengen en daar wordt misbruik, Cf beter gezegd, ge bruik van gemaakt. Men speculeert op de sportgekheid van de atleten. Het geldt overigens voor alle ama teursporten i« Nederland. Daarnaast zijn ook de accommodaties zeer ze ker onvoldoende. Maar ja. het kost allemaal veel geld en er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden, Het is een kwestie van prioriteiten. Het hocgspringen gaat de 'aalste tijd, sinds er een trainer is aange steld. gelukkig beter. Maar je vraagt 'jc af: waarom aandacht voor een en kel onderdeel. In de huidige omstan digheden is er ook voor leiders een dagtaak weggelegd en daar is de Ne derlandse sport nog niet op inge steld. Misschien ook nog niet toe be reid. Een lichtpunt is de bouw van het NSF-centrum bij Arnhem, waar voor elke tak van sport een ruimte zal worden inge richt. Wellicht is dat een eerste stap op weg naar internationale aansluiting." DEZER dagen herlas ik de roman „Karakter" van F. Bordew'ük. Het is al zo ontzettend lang geleden, dat dit boek officieel werd besproken (dat was voor mijn tüd), dat het geen journalistieke zonde is er nog eens op terug te komen. Het gebeurt maar zelden, dat Rot terdam dient als achtergrond voor een roman, We zijn eraan gewend, dat Amsterdam in dit opzicht een duidelij ke voorkeur heeft. Dat begon al met Vondel, Hooft en Bredcrode. En het is eigenlijk altijd zo gebleven. De literai re topfiguren van na de oorlog zijn bijna allemaal Amsterdammers of in ieder geval sterk op Amsterdam ge oriënteerd. Schrijvend Ncricrdantd heeft In Rotterdam nooit veel inspiratie ge vonden. al zijn er natuurlijk een hele boel uitzonderingen te noemen. „Karakter" is zo'n uitzondering. Wie dc roman leest of herleest (dat laatste kan ik u sterk.aanraden) krijgt een bijzondere sensatie. Hij volgt de handelingen in een omgeving die hij keni. Althans, die hij gekend heeft, want „Karakter" speelt kort na de eerste wereldoorlog. Oud-Rotterdam mers zullen de ene schok der herken ning na de andere krijgen. Maar ook de import-Rotierdammer kan er plezier aan beleven. Hij maakt al lezend kennis met een stad die de zijne niet is, maar die hij a! gaande weg herbouwt. Erg moeilijk is «dat niet, want Bordewijk houdt ervan uit voerige beschrijvingen tc geven van stra« en en wijken. Ik geef u 'nu enkele „Rotterdamse" citaten uit „Karakter". Misschien dat u zin krijgt het boek nog eens le le zen. ,.Op de A rm e luism a rkt van de Goudse Singel had ze een partij wol gevonden..." „Ze wou naar dc r tuier, nooit er yens anders heen, zo gingen ze tiaar het park of naar de oude plantage.'* „In een ding had ze gelijk. Ik had «ooit naar Den Haag moeten gaan Die peststad is niets voor ons Rotter dammers." Wat denkt u van bet volgende: Jonge na can de eilanden bezuiden Rotterdam, met beperkt begrip en slo me fingers, gewillig en accuraat, maar ze zouden altijd in eeti onderge schikte positie blijven." „Dan liepen ze samen de grote stroombruggen over en eerst op de zuideroeiter waagde de correcte cn in getogen Kattcdreuffe het: hij ging een voudig op dc bagagedrager zitten en Jan Maan trapte zwoegend door tot ze de rollen verwisselden. Hetu>as een heel eind naar de uiterste zuidpunt uau de Waalhaven. In die uithoek, waar nog geen schepen kwamen, pa lend ncn het uliegveld Jtad de stroom een klein net nurstrand geboutod. Wer kend en werkloos Rotterdam dat «iet de hoek zocht was daar neergestre ken." „Het netwerk van steegjes en stra ten oostelijk van de Nieuwe Markt is grotendeels zeer somber. Een enkele pol winkeltjesr druk van voetverkeer, zo smal dat er geen wagens mogen komen, steekt vrolijk en levendig af." „Hij bezat nog altijd zijn ueilinglo- kaal óp de Hooitnnrfct, hij woonde nog altijd in hetzelfde huis in de Schiet- baanlann waar Joba hem had verla ten, Maar zijn kantoor was meer dan een decennium terug verplaatst naar de Lange Boomstraatin het hart van het allerarmste unn de oude stad. Daar voelde hij zich thuis." {Hier kan Ik Bordewijk niet meer volgen, van de Lange Ba mistra ut heb ik nooit gehoord. U?) En ook dit niet: „In zijn rag lag het straatje Vogelenzang, zigzaggend n?usr een onzichtbaar verschiet, rechts da Korte Baanstraat, en even terug een koolzwart steegje met een ftol-Iu- gubcre naam tut» armoede: Water- hondsteeg." Maar dit wel: „Ze woonde met haar ouders helemaal in het zuiden. Kende hij de Groene Zoom? Hij kende het niet. Het wos in die buurt, aardig wonen, zonnig, rustig, maar een heel eind. u:eg. Ze fcieani altijd op de fiets. Het kon stormen, vooral op de Maas brug cn op de brug over dc Kontngs- haven Wie het uiterste wi] halen uit „Ka rakter" moet de geschiedenis van Rot terdam kennen. Op pagina 137 lees ik: „Er brak toen een voor Rotterdam on verklaarbaar oproer uit.-Er is ecu be langrijk verschil tussen de bevolking der grootste twee steden, de Rotter dammer is rustiger, evenwichtiger dan dr Amsterdammer." Verderop: JScn deel der bevolking tiet zich onverklaarbaar aanblazen door een communistisch e wind, nog wel om een politieke gebeurtenis in het buitenland. Het grauw in het cen trum waar Dreverhaven troonde kwant in opstand. Juist tcerd het weg dek van de Goudse Singel over grote afstand verbeterd. Keien en as/altte- gc.fr lagen voor het grijpen." Wie tvcet nog welke oproer hier wordt beschreven? De Rotterdamse jounuULst Aad Wa genaar, die in opdracht van de ge meente Botterdam een boek schrijft over het bombardement op Rotterdam zoekt contact met mensen die zich we len tc herinneren wat er in dc nacht van 9 op 10 mei 1940 gebeurde. Hage naar schrUft zön boek aan de hand van persoonlijke herinneringen van mensen die hei bombardement hebben mccgemaakl. Ook sou hij graag in contact willen komen me* ex-NSB-ers. Hij wil graag weten hoe ondergingen dc NSB'ers de Dut'se inval? Wagen aar garandeert een ieder strikte discretie. De ktenti- tei: van de mensen die Wagenaar hun verhaal willen doen blijft geheim. Men kan Wagenaar schrijven (Bis- «ehopstraai 19a), men kan hem ook bellen: iel. 2B6269. U-i«: Thomsen nieuws: „Bij bet ver schijnen van het eerste Thomscn- nieuws, veertien dagen geleden, is er bij de verzending, die overigens voor zo'n eerste kce-r goed verlopen is, een klein hiaat gebleven. Bij het adresse ren van dc enveloppen bleek da: voor het; personeel van Wambersie niet al tijd h? ju»ste gssflacht voor dc traani was aangegeven. Bij sommige heren bleek mejuffrouw ie staan terwijl en kele dames plo'scling een heer bleken te zijn. Ook ontbrak hier en daar dc toevoeging „aan de heer" of „aan moj." Het is duidelijk dat een derge lijke fout op een vergissing berust, hoewel wij daar toch onze excuses voor aanbieden," De Schiedamsc mevrouw Harmscn van het Frans Halsplein tras deze zo mer in Canada. Ze keek er wel eens mar de televisie en zij stelde het toch wel opmerkelijke verschijnsel vast, dat de Canadezen sterk achterliggen bij de Nederlanders wat betreft series. Wist ii dat men in Canada bezig is met afleveringen van Bonanza, die Neder land allang op r'n buis heeft gehad. Ook toeten de Canadezen nog steed.1; niet of The Fugitive de man met één arm zal vinden. DE NHAAG, vrijdag (ANP). Het PSP-lid van de Eerste Kamer mr. H. J. van Wjjk beeft minister Den Toom van defensie schriftelijke vragen ge steld over de commissie van advies cewetensbezwaten militaire dienst. Hij vraagt hoe vaak de verschillende leden hebben deegenomen aan de zit tingen van de commissie en hoe vaak zij deelnamen als voorzitter dan wel ais gewoon lid. In een toelichting op zijn vragen stelt mr. Van Wijk. dat dc indruk is gewekt, dat in strijd mol de voor schriften sommige leden der commis sie zelden of nooit aan de zittingen deelnemen. (Van een on ter verslaggevers) AMSTERDAM, vrijdag. Rob dc Nijs (25), enige jaren geleden een ge vierde tienerster, gaal trouwen. Zijn toekomstige echtgenote is Elly Ilessc- Ung (2t) uit Bergen op Zoom. In dlc plaats wordt a.s. dinsdag het huwelijk voltrokken. PARIJS, zaterdag. Geluk kig heeft Pierre Cardin voor een buitengewoon boeiende mode- ochtend gezorgd in deze dorre to eek. Hij blijft voor mij toch. een van de levendigste en creatiefste ontwerpers van Parijs en. hij stuurt zijn huis met zekere en artistieke hand naar een ver nieuwing toeniet van plan te blijven steken in weemoedig terugblikken naar voorbije tij den, Voor de show begon hield liij een redevoering waarin hij niet alleen een. mode-belij dam's aflegde maar bovendien een nieuw materiaal in troduceerde, ontwikkeld uit een Amerikaans synthetisch garen, dat de naam cardine heeft meegekregen. Het heeft allerlei fraaie eigenschap pen, waarvan de voornaamste is dat het gevormd kan worden in allerlei vormen en dat die vormen, die er waarschijnlijk in gepreegd worden, er ook in blijven ondanks wassen, stomen en dragen. Hct is bovendien een goedkoop materiaal. Cardin zei in zijn rede, dat we langzamerhand maar eens af moeten van de couture als dure en oobataa.' bare realisatie van mode, omdat deze vorm van kleren maken een over blijfsel van vorige eeuwen is. Een waar woord, dat overigens enorme open dieuren imferapite al willen de meeste Parijse eouturehuizen daar nog niet aan. Onder Cardïn's aandachtig gehoor bevonden zich de filmactrice Lauren Bacall met haar 15-ja<rig dochtertje en de acteur Alain Delon. Cardan's collectie zilt vol ideeën, vaart en nieuwigheden die bovendien, zolang hij toch in ieder geval nog couture maakt, meesterlijk worden gereali seerd. ■yAN het nieuwe materiaal cardine maakte bij kleine jurkjes met er in geperste reliëfversieringen, die deden denken aan de kartonnen do zen, waar eieren in verpakt zitten. Hij gaat ze verkopen voor omstreeks 27'Nederlandse guldens en dat is een duidelijke daad bij zijn duidelijke woordem. Verder maakt hij ncekson korte jurkjes afgezet met schouderstukken in grillig gevormde mcrustemigen van leer en plastic, en tuniekjes in twee kleuren met brede lage cein tuurs die de taille insnoeren en wor den gesloten met grote glimmend- zilveren gespen die als ware siera den van moderne edelsmeedkunst een heel eigen glanzende schoonhid hebben. Bonimantltjes zijn er in twee kleuren, met capuchons en bontstuk ken. in de vorm van ouderwets slot is*;ia Vier modellen van Cardin, van links naar rechts: Jasje in een grijs-wit en zwarte ruit met geplisseerde rok beneden een ceintuur met zilveren gesp en witte coltrui; bontjas afgezet met zwart lakleer, zwarte vai- helmhoed met zilveren ornament en zilveren bril, witte coltrui en geribbelde kousen in laklaarzem van top tot teen in het zwart; tweed mantel in een rood-witte visgraat met paneelvcorkant, rode leren pet en rode ceintuur; rood bont jas je met brede zwarte zoom, zwarte capuchon en zwart paneel in de vorm van een slot' TEKENINGEN: MAUREEN RICHARDSON Van de nieuwe synthetische stof car dine maakte Pierre Cardin deze twee avondjaponnen» De motieven zijn in de stof geperst. Van Ted Lapidus zijn deze twee modellen: een grijs jasje in uit lopende lijn met ingezette dwarsbanen er» zes geschulpte klep- zakjes, grijze pet met grote klep (links); beige tweedpak met leren revers, leren ceintuur en leren bermudashort. Er wordt een witte geribbelde bodystocking gedragen die tegelijkertijd trui en kousen is. Bruine laarzen. onder de kin, en een reeks ongeloof lijk mooie zwarte breitschwanz jas sen doen het water langs je kiezen stromen met hun leren schouder stukken, zijpanelen en brede biezen. Alles is fris, jong en dynamisch, zo ook de mantelpakjes met korte jas jes die een cedn/tuur aan de zoom voeren bij rokjes met ronde caraie- lure-plooi in de rug. Overgooiers als diobolo-vormige panelen met wijd uit elkaar staande enorme knopen krijgen witte col-pullovers mee en brede ceintuurs met grote gespen. Mantels zijn er in oneindige variatie. Ook hier het paneleneffect en verder veel cape- en pelerine-effecten. Cardin gebruikt prachtige rulle wollen stoffen en vaak schitterende donker gekleurde ruiten waarvan bij mantels maakt met fijne geplisseerde rokken onder brede lakceatuurs die wonderlijk genoeg toch niet dik ma ken. Alle zomen leven by Cad in. Zij vormen ornamenten op zichzelf. Dan weer hebben ze lakbanen of banden van Jeer, van bont. van marabouve- ren, van struisveren, dan weer heb ben ze ruches of broderiebanden, of zijn het rolzomen maar er gebeurt altijd iets boven de knie. De kleuren voor overdag zijn oneindig. Er is veel zwart, bruin, wii, maar ook groen, lichtblauw, marine, rood, oranje, beige, grijs en ook paars. Voor de avond erg veel zwart in fluwelen, crêpe of satijnen japonnetjes, ook hier weer veel ca pes en a-symmetrische effecten zoals een fladderende vleemvuismouw aan de ene kant en een gewone mouw aan de andere karnt van lange crêpe avondjurken. Statige turaekjaponnen worden afgewisseld met een serie zeer jonge jurkjes in stoffen die er uit zien als gekreukeld en gehamerd metaalfolie. Reeksen japonnen met bovenlijven van prachtige abstracte broderie. Ook zyn er veel stola's bij lange avondjaponnen die vast zitten aan de zoom. Cardin is zeer geïnspireerd ge weest dit seizoen en ondanks revolu tie en staking heeft hij kans gezien de grootste collectie te maken die we lot nu toe gezien hebben en ik hoop van harte dat hij goede zaken zal doen en da» de confectie veel bij hem zal kopen zodat zijn uitstekende ideeën wijd verbreid zullen worden. rFED LAPIDUS die zich begint te ■*- ontwikkelen als een enorme promotor en om werper van voor treffelijke jonge kleren voor vrou wen en mannen waarmee hij ook buiten Frankrijk groot succes heeft (in België bijvoorbeeld gaat zijn confectie tot maat 46 als brood weg), gaat in september naar Japan om er een collectie jongenskleren te lance ren. Zijn U-jarige zoontje Olivier gaat mee om zijn vader dan bij het lanceren te helpen. Het bewijs: dat Lapidus ook niet stil zit en or steeds meer op gesteld raakt dat zijn con fectie een zo groot mogelijk publiek bereikt. Dc collectie die hij toonde van da- mesmodellen is gericht op jonge vrouwen. Het zijn schattige kleren met een kleine militaire toets en er zijn veel broekpakken van tweed,' gecombi neerd met leren revers en ceintuurs en schouderstukken waarbij grote petten van leer worden gedragen met een enorme klep. Manteltjes zijn sportief, hebben een diepe plooi üi de rug. Hij maakt bermuda-tailleurs in warme wollen ruiten en verder kleine vest-ensembles oruder jasjes met brede revers, waarbij ook nog herenhoeden worden gedragen en dae er desondanks loch meisjesachtig en helemaal niet mannelijk uiiizien. T7O0R de avond lanceert hij flu welen avondriailleurs met satij nen revers waarin crêpe blou ses worden gedragen die in het mid den door een met broderie versierde ritssluiting worden gesloten, en avond broekpakken mot gestreepte wijde blazers en stijve hcrenboordjes waaronder ik zelfs een zogeheten „vadermoordenaar" signaleerde. Uit stekende kleren die in België veel verkocht worden en waarvan Ik nu maar hoop dat ze Ln de nabije toe komst ook ons land zullen bereiken want or is bij ons zeker ook een pu bliek voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1