Glazenier H. van Kesteren: weinig opdrachten meer i Propvol mus zorg voor b ROTTERDAMS POGING OM AMBACHT IN STAND TE HOUDEN 0P een steenworp afstand van het Rotterdamse Cen traal Station, aan de Molenwa lerwegheeft een van de weinige Rotterdamse glazeniers zijn werkplaats. Er zit geen bel hij de deur, je loopt zomaar binnen en de steile trap op; een andere mogelijkheid is er niet. Zandbak-infectiebak EXTRA KOOPJES VAN DE WEEK Beschilderen Laatste twee slachtoffers 'Agua Clara' geborgen HAL SPREEKT Vogelpark in Pernis GERUCHTEN TEGEN HAL agent voor Duitse maatschappij uitgebreid Vij ftiende zege van Poortvliet Veldlopen op Kruininger Gors WERVING STUDENTEN GESLAAGD Ommoord en Lange Baanstraat Oud-Verlaat Gouden bruiloft pagina 4 - woensdag 31 juli 1968 Ze verdyvi|nen hoe langer hoe meer: de glazenier, de mandenvlechter, de sigarenmaker, de tin negieter. Ambachtslieden voor wie in onze moderne- samenleving nauwelijks plaats meer is. Langzamerhand doeken ze hun bedrijfjes allemaal op. Vaak omdat de arbeid niet meer loont, vaak ook omdet voor het vak geen belangstelling meer is. Vroeger gingen die bedrijfjes over van vader op zoon, maar de zoon van tegenwoordig wil niet meer. In de komende weken zullen \Vi| in een reeks artikelen aandacht besteden aan oude ambachten, die we in Rotterdam nog ken- De werkplaats op de eerste ver dieping is opvallend liohi, de glaze nier staat gebogen over een hoge werkbank kleine stukjes glas te snij den. Langs de muur zijn schappen getimmerd, daarin staan ruiten naar kleur gesorteerd. Op de werkbank liggen ook verschillende kleuren glas; de glazenier, H. van Kesteren, is bezig met een bloemcnraam. De werktekening, ook door hem zelf ge maakt, ligt ernaast. „Kijkt", zegt de/heer Van Kesteren, „Ik snijd de stukken glas precies zoals de tekening aangeeft. Ook de lijnen vap lood staan erop aangege ven. Het lood heeft niet alleen de functie van glas binden, om er een pa.nee! van te maken. Het dient ook om bepaalde dingen, te versterken. Hier, het stralen van de zonnebloem wordt versterkt door de loden lijnen, die er doorheen lopen", Is hij meer kunstenaar dan am bachtsman? „Och, kunstenaar zc®t de heer Van Kesteren, „nee, dat hoeft voor mij niet, dat zegt me niets". Hij is alles tegelijk, want hij staat alleen in het bedrijf. Hij vertelt hoe dat gekomen is, „Vroeger, meer dan veertig jaar geleden, was het atelier van Mejuffrouw Van Gelder- malse»,ik was bij haar in dienst. Nu heb ik de zaak van haar overgeno men, Samen met een college werkte ik door. Hij ligt nu thuis, ook ziek, H. van Kesteren schildert aan een bloemenraam. en hij is 62.Ik ben zelf 66. hoe lang zal ik het nog kunnen volhou den? Binnenkort zal ik de zaak wel moeten sluiten, want een jonge op volger is er niet. Het glazeniers vak is een uitstervend beroep." TN een kamertje, vijf treden hoger dan de werkplaats staan een tafel met eon glazen bovenblad, waarop de stukken gekleurd glas werden ge legd. Het licht valt van onderen op een doorschijnend papier, dat een kopie van de werktekening is. Daar schildert de glazenier de bloemmo tieven op het glas met aard verf, een ijzeroxide. Na het beschilderen gaan alle stukjes glas Ln de moffeloven. waar de verf bij een temperatuur van 600 tot 700 graden erin wordt gebrand. Na een paar uur kijkt de glazenier door een gaatje iin de oven. als het glas een bepaalde oranje-ro de kleur heeft, kan de oven lang zaam af gaan koelen. Is het glas in het lood brengen niet het moeilijkst.? werk? „Nes", zegt de heer Van Kesteren, „we hebben tegenwoordig een kleine machine, waarin het lood op de gewenste dik te gevormd wordt. We hoeven alleen maar de pijp lood er doorheen te trekken. De loodrand past precies om het glas heen, Het paneel wordt zo met de hand afgewerkt." Vcc! grote ramen zijn door de heer Van Kesteren gemaakt. Hij Iaat ze op tekeningen zien; het zijn op drachten van de Holland-Amerika Lijn tn Rotterdam en in New York. van de Twentscbe Bank, van de HBS aan de 's Gravendijkwal, van de Engelse Kerk aan dc Pieter de Hooglann. „Dc opdrachten worden wel min der". zegt hij peinzend, „maar ik doe hot alieon nog maar uit liefhebberij. Laatst heb ik nog brieven geschre ven aan mynheer Pierre Janssen van de Academie en naar mijnheer Hofman van de Rotterdamse Kunst stichting, om te vragen of ze niets willen doen om dit vak in stand te houden. De een antwoordde, dat het niet nodig was, van de ander heb ik nog niets gehoord." <Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De stof felijke overschotten van dc laatste twee nog vermiste slachtoffers van de ontploffing op de tanker „Agua Clara'' zijn nu ook geborgen. Het züu de 31- jarige F. L. H. van Zijl u«l Den Haag en de 18-jarige Albert Knol uit Hort- selerdijk. De zee:* ernstig verminkte lichamen werden aangetroffen op de bodem van de inmiddels drooggevallen tank 4 van het schip, dat reetfe voor repara tie verhaald is naar dok 6 van werf Wilton Feijenoord. De Sehiedamse po litie heeft in samenwerking met de rijkspolitie te water uit VlaartHngen de lijken geborgen en overgebracht naar hot lijkenhuis van de algemene begraafplaats te Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag In een vandaag verschenen perscommuniqué zet de Holland-Amerika-Lün zich af tegen geruchten, dat de Nieuw Am sterdam en Statendam ook ui: de transatlantische dienst zouden worden genomen. „Het ligt geenszins in de be doeling in tegenstelling met da ge ruchten, die hier en daar werden ge lanceerd de transatlantische dienst eerlang te beëindigen", aldus de maat schappij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dc Ilolland-Amerika L(jn zal per 1 okto ber als agent optreden voor de Deut sche Atlantik Linie in de Verenigde Staten en Canada. De Duitse maatschappij exploiteert ROTTERDAM, woensdag Het kleine maar alleszins bewonderens waardige vogelpark op het terrrein van herberg „De Koning" aan de Pas- toriediik is flink uitgebreid. Op het grasveld voor de elf reeds aanwezige volières kwam een grote achtkantige pagode-achtige volière tot stand, waar behalve enige inlandse kanaries -ook een grote verscheidenheid aan andere, kleinere, buitenlandse vogels is ge- huistvee*c. Volgens de eigenaar, de heer M. va.n Hunen, geschiedde dc uitvoe ring van deze irecreatleve aanwinst, te danken aan de heer H. Keemink, die de volière in zijn vrije tijd heeft ge bouwd. thans het t.s. Hanseatic en brengt in het voorjaar van 1969 het nieuwe t.s. Hamburg in de vaart. Het voorlopige afvaartprogramma van beide schepen omvat een groot aantal cruises in Amerikaanse en Europese wateren. De twee schepen zullen in 1969 ook ieder een transatlantische reis maken. - (Van onze sportredactie) WIELRENNEN GORIN- CHEM, woens dag Leen Poortvliet uit DIrksland bclia&lde gisteravond tn Gorlnchem z\jn vijftiende zege van dit schoen. In een massaspurt won Poortvliet, die uiet als een goede sprinter bekend slaat, verrassend voor Jef van de Borg uit Berkel en de Rotterdammer Frank Ouwerkerk. Na een tiental kilometers had zich een kopgroepje van drie renners ge vormd, t.w. Jan Zoons, Wim Stsnis en Rimis van de Klooster. Met nog een vijftien kilometer voor de wielen wee ds n d« vluchters door het peloton in ga lopen. Jef van de Burg en Cees F-rü'i.ers probeerden in de laatste kilo meters nog hun slag te slaan, maar dat stond het peloton niet toe, In de massaspurt versloeg Leen P-oor:vl ie: Jef van de Burg met een half wiel. Rinus van de Klooster uit Rotterdam kwam in het bezit van de leddersprijs. Uitslag: 1. L. Poortvliet (Dirksland) 80 km in 1.54.37, 2. S. v. d. Burg (Berkel). 3. F. Ouwerkerk (Rotter dam). 4. A, Damo (Koroenihoef), 5. T. Oudshoom (Waverveen). 6. A. Schro ten- (Epe) 7, C. Frijters (Zegge). 8. K. Verbeek (Poeldijk). 9. It. Leijt.m (Rijen). 10. J. van Beek (BarnevsM). 13. B. S.'olle (Rotterdam). 15. H. Hoek (Schiedam). 19, B. Kanselaar (Rotter dam). (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag De Rotterdamse atletiekvereniging Metro organiseert zondag in samenwerking met de Volksbond te*en Drankmis bruik veldlopen op het Kruininger Gors in Oostvoorne. Om l,uur word't het startsein gege ven voor een 10 Km wedstrijd voor KNAU-ledeu. Tot de deelnemers be horen Aad Steylen, Dirk de Bruin cn Hans van Kasteren. Om half drie volgt een prestaGeloop over 6 km. Iedereen <Ke ouder Is dan 13 jaar kan eraan deelnemen. Tot en met vrijdag kan men zich laten in schrijven op het kantoor van de volksbond aan de Oppert 21. Op de wedstrijddag zelf kan men zich opge ven bij het Volksbond-pa vilj oen op het Kruininger Gons en bij het wedstrijd- secretariaat. i (Van een onzer verslaggevers) y RIJ WEL onvindbaar voor de toerist cn zelfs voor de Rot terdammer ligt achter hel hoofd gebouw van de ROTEB aan het Kleinpolderplein het museum pje van de brandweer. Een klein donker zaaltje volgepropt met spuiten (waaronder een .stoomspuit uit IS95), ladderwa gens, ecu complete brandweer auto uit de jaren dertig, vaan dels en een deerlijk door de brand aangetaste naaimachine. De verzameling is voor uitbrei- ding vatbaar, maar de ruimte ontbreekt om alle materiaal werkelijk overzichtelijk op te stellen. Dit verdriet vooral brandwacht J. Kooymnns (52), die een groot deel van de wacbluren dio bU beroeps halve op de post Overschie door maakt besteedt aan de verzorging van dit museum, waar per jaar xo'n 1100 bezoekers komen. Hij zegt: „Het museum kun je zo uitbreiden. De mensen hebben nog materiaal genoeg op seider liggen, maar we weten niet waar we ermee naar toe moeten. Heit moet toch mo gelijk zün om alles eens goed op ie stellen; je Kunt dan oude etalage* poppen bQ dc grote winkels wegha len, aankleden en ze achter een lad derwagen zetfen bijvoorbeeld". Is ei veel onderhoud nodig? „Schoonmaken en proberen om d? zaken die we missen erbij te bren gen". Niet alle voertuigen zjin com pleet en brandwacht Kooymans zin' nu op een plannetje om de ontbre kende technische onderdelen te laten vervaardigen door leerlingen van de ambachtscholen. Die kunnen met Het propvolle museum van de brandweer: schuifelen tussen de spuiten en ladderwagens. lood en Zïnk omgaan en op deze ma nier meewerken aan ha; reviseren van oude spuiten enz. De trots van dl', museum wond! uitgemaakt door twee groene hand- braRiLspul.en, maar cr is enige hoop dat te over enige tijd meer op de voorgrond kunnen worden geplaatst. Bij de restauratie van DeUshaven is ook h« voormalige pand van Hen- kes betrokken. Bij de brandweer Knop; men dat een deel van di; pand kan worden bestemd tot museum ruimte, Brandwacht Kooymans zou dan eindelijk massa's foto's cn oude kivipss lbo eken kunnen rangschikken en er een duidelijke tentoonstelling van kunnen maken. Een dergelijke ovai7.ich.'.«exposi.ie zou niet alleen zin hebben voor de doorsnee mu- seumbezockri'. maar ook 'die mensen behulpzaam kunnen zü:i. dio op zo:-k gaan naar foe's van familieleden d:p ooit bij de Rotterdamse brandweer hebben gediend. Een voorbeeld hier van vj-rooi; de heer Kooymans: hij doorzocht oo verzoek van een be zoekster bijna twee uur de stapel knipsels en foto's om tenslotte zege vierend m-y een oud krantbericht voor d? dag :.e komen, waarin de naam. van haar grootvader voor kwam. Omstreeks I960 bleek deze man da leiding te hebben gehad bij een spuit. Overigens maakt dit museum nie» cl; enige cn voornaamste zorg van de brandweer uit. Hoewel de laatste lijd de werving tot enige tevreden heid noodt, zijn cr R±tijd opengeval len plaatsen dSe nog moeten worden bezet. De brandweer was dan ook erg blij i.oen vs-rleden jaar zich plot seling twintig studenten opgaven ah vrijwilliger. Van die twintig zijn er mi nok derden over, die als gediplo meerd brandwacht zijn ingedeeld bij bluseenhrid 312. In het gebied dat deze blus eenheid bestrijkt bevinden zich vele plaatsen waar studenten plegen samen tc komen. Bovendien heeft men bij de indeling rekening gehouden met de woonadressen van deze studenten. Rotterdam is hier mee tin cerate stad geworden die ?u Jen ten onder rte brandweer telt en ann nfrekcnlijsten te zien, zijn ;:t' er nu*l op tegen om mee uit te rukken als de alarmschei rinkel.. In zeker opzicht is dal logisch, watt zc verdienen dan evenals de andere brandwachts 2.59 gulden per uur. Ze zijn afkomstig uit de gelederen va» de studenten schietvereniging „De Schutterij'', Op di; moment is de brandweer bezig een nieuwe groep stu-d ent en aan te werven. Men wil proberen steeds een vaste groep in dienst tc hebben ER zijn cafés in Rotterdam, waar zo helemaal niets voorvalt, dat ik weieens denk ik wou dat Kronkel binnenkwam, dan gebeurde er wat, dan ging ie mand iets geniaals opmerken. Het café waar „jongens" hun voorpagina drie rechter kolom op maat gesneden conversatie hou den, zijn er in Rotterdam maar weinig. Buiitén Rotterdam, daar kun je het nog wel eens treffen. Een enkele keer bezoek ik het café (met terras) Oud- Verlaat aan de Rotte in de gelijkna mige gemeente,. Dat künkt ver van Rotterdam maar is da/t «iet. De bewo ners van Ommoord beginnen dit café al aardig te kennen, want het ligt vlak bij hun wijk. Gewoon de weg naar de Rortemeron volgen, voorbij een hooi berg even toeteren, want de bocht is heel smal en onoverzichtelijk en dan ben je er. Goed, ik kom daar dus weieens. Als ik toch in Ommoord snoet zijn. Welnu, wie houdt van ©ave*1valste kroegpraat kan hier terecht. Da autochtonen die dit etablissement bezoeken voeren de conversatie, de Ommoorders luisteren, een nieuwe vorm van avondreereatie voor era-fiat bewoners. De gesprekken gaan vrijwel steeds over problemen die verband houden met de veestapel. Men heeft he; er over de. horens van koeien die een in drukwekkend aantal centimeters uit elkaar staan. Men kan er ook horen spreken over de onjuiste inzichten van jury tijdens een veetentoonstelling. Een van de schilderachtigste figuren die er veel komt is een in overal ge stoken man, die aan een ieder die het MUN stukje vnn afgelopen za terdag over dc meest Rotter damse roman, namelijk Karakter van F. Bordewyk leverde een uitvoerig schrijven op van dc heer Joh. van Berkel «it de IfoNuiuIscsirual 79. De heer Van Berkel zegt: „U had nog nooit van de Lange Baanstraat gehoord. Dat neem ik u heus niet kwalijk. Veel erger is het voor mij (ik mag wej zeggen als rasechte Rotter dammer). ik had nog nooit van Ka rakter van F. Bordewijk gehoord. Mijn lezer stuurt mij een door hem uit het hoofd getekend plattegrond je van het stadsdeel, dat zo uitvoerig door Bordewjjk wordt beschreven. Het wemelt van de onbekende namen voor een niet-oud Rot Ier dammer. Wat betreft het in „Karakter" be schreven oproer meent de heer Van Berkel, dat dit verband hield met de veroordeling van Sacco en Van Zetty. Op het kaartje tekent de heer Van Berkel ook nog de „Buik van Parijs" onn. Hieraan is een kleine anecdote oer bonden, Dit kleine kroegje in de Korte Pannekoekstraat vnn nauwe lijks ttcee meter brevi met trottoirs- van ongeveer veertig centimeter had ah eigenaar de toen zo bekende Coo re mans, tevens gemeenteraadslid voor dc communisten. Hij had in de ge meenteraad ook een verzoek ingediend voor een terras voor zijn café. Hier voor kreeg hij in verband met ge noemde afmetingen natuurlijk geen locstemming. TN Alexanderpolder is niet iedereen even enthousiast over de „open bare" zandbakken die daar van gemeentewege zijn aangebracht Een bewoonster somde mij de niet geringe nadelen van deze bakken op: „in de Alexanderpolder waait het vrijwel altijd. Die zandbakken veroor zaken dan ook zandstormen. Maar dat is nog niet alles. Honden doen in de bakken hun behoeften en er zijn jongens die er graag in plassen. Mijn dochtertjes die in deze zandbakken spelen zijn met uitslag thuis gekomen. Het zijn infectiebakken. Ik zou nu wel eens willen weten of er over die plaatsing van die zandbakken van te voren overleg is ge weest met de bewoners", aldus deze bewoonster. horen wil verteld, dat hij 45 koeien heeft en dat hij m het invasieleger heeft gevochten. Hij verhaalt onver schillig oveir het zoveelste Duitse tankdivisie van generaal Von Hupen- koten. Soms draag; hij een oude mili taire koppel, stellig daterend uit dis roemruchte dagen. Een man die men In Ommoord binnenkort net zo goed zal kennen als in Oud-Veria at. Morgen 1 augustus viert het echtpaar J. F. de Poorter van dc Zuidhoek 182 A zijn gouden brui loft. Het echtpaar De Poorter verblyft op het ogenblik in hun kaïupeerhuisjc op het Kruininger Gors te Oostvoorne, Leuke mouwloze japon van de moderne kwali teit; Trevira 2000-poiy- ester. Dus: kreukvrij, ideaal wasbaar, strijken overbodig 1 De coupena den zijn verwerkt in de met stiksels gegarneerde doorsnijding, In marine, groen, bleu, lipstick en bruin 25. - 38-46 Helemaal nieuw is deze getailleerde overhemd blouse met brede man chetten. Kwaliteit: ka toen ajour. In wit en vele pastel kleuren. 38-46 12.- Fijne sportieve pantalon van 100% katoenen tin neroy. Model met stsek- zakken en twee opge stikte achterzakken, in beige, marine en mosgroen. 34-42 14.- Hypermodern jongens- vest van 100% wol. Staat leuk over een col trui of overhamd. Met twee zakjes en streep- garnering. 116-164 9.75-13.75 Hjn om erbij te hebben: dit jongenssporthemd van 100% brushed ny lon cótelé. Gemakkelijk wasbaar en sneldrogend. Boordmaat 28-34 6.95-7.95 Ideaal voor school:- deze overgooler van 100% dralon-acryl. Het plooi rokje is laag aangezet. In diverse frisse Schotse ruitdessins. 86-146 5.95-8.95 Kleuterbroekje van heer lijk warm en praktisch 'Jj&onatmet elastische tailleband en steekzakje.j Verkrijgbaar in diverse unikleuren en'pepita ruitdessin. 92-110 5.95 Praktische en modieuze regenmantel van sterk, kreukherstellend en goed wasbaar JêZUnkd -poly ester. Het motie! is uit gevoerd met twee steek- zakkert en een lange stopplooi op de rug. De kraag is ook open te dragen. Keuze uit diverse 1 kleuren, o.a. in beige. 36-46 34.75 Modern overhemd van de zelfstrijkende kwaliteit: Vestan polyester-katoen met vuilafstotende finish. Dit betekent, dat door een speciale bewerking van de stof dit hemd minder vlug vuil en in de was sneller en beter schoon wordt. !n wit, bleu en beige 9. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1