Recreatie rond Rottemeren gestaag 2 mm s Piet Theunissen wil een club van oud-artiesten k r - IN 25 JAAR VOOR 60 MLN. AAN ACCOMMODATIE v Y Ik STIJGEND BEZOEK AAN EUROMAST V ROTTERD AM RIJNMOND! door Hans Reismann Aanbod 60 miljoen V m r4 J 1 Oud-Overschie brokkelt steeds meer af Klaver jastoernooi RekreAfri Baggeren Waterweg beëindigd „Frida' bracht soepel lopende folklore-show V akantieprogramina HEEFT ZE pag. 4 donderdag 1 augustus 1968 ^AN liet recreatieplan Rottemeren en Omgeving wordt bard gewerkt. Voor het grootste deel nog achter de schermen, maar hier en daar toch ook a\ in de praktijk. Toegangswegen zijn verbeterd, ten westen van de Bleiswijkse Meren zün een picknickplaats en een parkeerterrein aangelegd en de camping Zevenhuizen vorig jaar al clandestien in gebruik heeft een goede accommodatie gekregen. In de komende jaren zullen in dit landelijke gebied ten noord oosten van Rotterdam steeds meer mogelijkheden komen voor recreatie-zoekers. Belang rijk agendapunt vormt de aan leg van drie nieuwe zwemba den, die zullen worden gebouwd omdat het water in de Rotte en de Rottemeren allesbehalve aanbevelenswaardig is. Eén zwembad zal verrijzen bU he* noff aan te leggen Zeveiümlzeruieer (ter vervanging van bet bestaande zwembad De Roerdomp, dat op den duur gaat verdwijnen), één in. het Bleiswijkse- en één in het Rotter damse gebied. De eerstvolgende stap tot verbete ring betreft de aanleg van een voet-rijwielpad langs de. rechter Rottekade. Ëen weg, die aanvanke lijk voor wielrijders toegankelijk zal zijn, maar die in een later stadium alleen voor voetgangers zal open staan. De fietsers en brommers krij gen dan de beschikking over eén nieuwe toerweg, die langs een wes telijk van de Bleiswijksc meren ge projecteerde vijver zal worden aan gelegd. Geleidelijk aan wordt ook met de volgende fasen ee n aanvang ge maakt: het aanbrengen van een brug over de Hennipsioot, diverse toerwe- gen, die niet op de snelwegen zullen worden aangesloten, het Lage- en Hoge Bergse Bos, het Zevenhuizer Meer en heel misschien ook de Een beeld van het gebied, dat steeds meer in de belangstelling komt te staan. „We zyn niet begonnen een re.- creatieterrein aan te leggen", zo zei onlangs mevrouw mr. Chr. A. de Ru ij ter-De Zeeuw, voorzitster van de werkcommisste Rottemeren. „D»t was er namelijk al De start was er in de eerste plaats op gericht om het gebied toegankelijk te maken." Het recreatiegebied Rottemeren, dat zeer gunstig ligt ten opzichte van de woonwijken Schiebroek, Hille- gersberg. Ommoord en do Prins Alexancerpolder en tevens voor de gemeenten Zevenhuizen, Bergschcn- hoek, B leis wijk en Berkel en Reden- rijs. is om te beginnen in het noor delijke gedeelte „aangepakt", In dat gebied gelegen tussen de gemeen ten Bleiswijk en Zevenhuizen kon het effectiefste gewerkt worden om dat men daar de meeste grond in handen kon krijgen. Over dat laatste toont de heer S. P. Kaagman (60) van de Technische Dienst van de Provinciale Water staat Zuid-Holland, die de leiding over het project heeft, zich bijzonder gelukkig. "PR was een groot aanbod van grond zodat we nu bijna de helft van de gronden in handen heb ben. Ik wil wel nadrukkelijk stellen dat er op de bevolking nimmer drang is uitgeoefend om hun terrein af te staan. Het woord onteigening is niet één keer gevallen. De mensen waren toch al van plan om hun gronden om verschillende rede nen te verkopen." Volgens de heer Kaagman lopen de uilvoeringen tot op heden voor spoedig. „Toen we met ons werk be gonnen waren we wat bang dat we moeilijkheden met de plattelandsbe volking zouden krijgen. We vreesden dat de boeren hun land niet zo ge makkelijk zouden willen afstaan voor het scheppen van recreatieter rein. waardoor ze vele stadsmensen naar zich toe zouden trekken. Maar d:e vrees is ongegrond ge bleken. De boeren zijn tot de ont dekking gekomen dat zij en dat geldt vooral, voor hun vrouwen en kinderen meer behoefte aan re creatie hebben dan ze zelf ooit ge dacht hadden. De plattelandsmensen zullen het waarschijnlijk niet zo gauw toegeven, maar ze zijn werke lijk heel blij met de nieuwe ontwik kelingen." Het recreatiegebied Rottemeren biedt vele mogelijkheden; bijvoorbeeld vissen In een rustige omgeving. De recreatie-zcekers kunnen in het gebied van de Rottemeren reeds vele kanten cp. Er is de al genoemde camping Zevenhuizen, die gelegen is het Korenmolengat een aanlokke lijk natuurgebied, waar ook de vo gelliefhebbers hun hart kunnen op halen er zijn talloze mogelijkhe den voor de watersporters en er be vinden zich oer-oude molens en zeldzame verlaatjes temidden van heerlijke en (nog) rustige plekjes. Met de werkzaamheden is uiter aard de nodige tijd gemoeid. De vol tooiing van de Bleiswijkse Zoom zal zo'n zeven jaar' in beslag nemen en de totale duur der werkzaamheden wordt op 25 jaar geschat. De heer Kaagman hoopt dat deze perioden de mensen niet al te zeer zullen afschrikken. „Zodra er een gedeelte gereed is wordt dat voor het publiek opengesteld," zo licht hij toe. ,,Dat is altijd zo geweest. Een goed voorbeeld is de Brielse Maas. Die zal volgend jaar voltooid zün, maar de mensen komen er al vijftien jaar. rpECHNÏSCH zo het wel lukken -1- om de plannen in de helft van de geplande tijd te verwezenlijken, maar financieel is dat niet"mogelijk, Er is een bedrag van rónd de 60 mil joen gulden mee gemoeid en dat komt neer op ruim twee miljoen per jaar. Meer is geen haalbare kaart. Maar nogmaals, het gebied is al tijd en overal toegankelijk. In het begin dacht ik wel eens dat het mis schien beter zou zijn om een stuk grond met een pas aangebrachte be planting voor het publiek gesloten te houden, maar de tijd heeft geleerd dat de mensen cr geen schade aan toebrengen." De heer Kaagman, die ook de lei ding heeft bij de aanleg van o.m. de Brielse Maas en de Oude Maas. wijst tenslotte op het belang van dergelij ke projecten in de onmiddellijke na bijheid van grote steden. „Voor vakanties is dat niet beslist noodzakelijk", zo .zegt hij. „De men sen kunnen het zich meer dan ooit permitteren per vliegtuig naar verre, en vooral warme, streken te trekken. Maar voor de dagrecreatie zijn ge bieden als de Rottemeren onontbeer lijk, Het past geheel in het recreatie- patroon: de mensen krijgen steeds meer vrije tijd en dus steeds meer behoefte aan dagrecreatie. Het is altijd praktisch van jezelf uit te gaan. Ais je zondags' na een bezoek aan bijvoorbeeld de Veluwe een keer bij het verkeersplein Ou denrijn in de knoop hebt gezeten zeg je ook: dat nooit weer. En de toe standen op de wegen worden steedö chaotischer. Ikzelf ben op zondag het liefste in mijn eigen tuin. En de mensen die geen tuin hebben zoeken hun verlier het. liefst zo dicht moge lijk naast de deur." LEGENDA BEBOUWING ES23 KASSEN SS&J RECREATIE ÜjDuïI AGRARISCH GEBIED 53 m n Yf/ bergschenhoek meren zevenhuizen 1 ,r 1- IzEVENHUlXERWi hS&ï littsViös NESSE NIEUWER KERK W-. .7 V 1 - T, fc n n I cultural* doil»lndt. HlLLtGERSBERG 6—feOTTjgs. 1 Oi. a n,Ul-LL,LKMJ \(i PR. ALEK. POlPEH CAfELlt a/ó IJSSEL EEN overzicht van het recreatiegebied Rottemeren en Omgeving. Het noordelijke gedeelte, gelegen tussen Ze venhuizen en Bleiswijk, ïs het gebied waar tot dusver de de meeste verbeteringen zijn aangebracht. Het gearceer de deel, ten westen van de Bleiswijkse MBren, geeft een indruk van de nog te graven vijver. IN navolging van Amsterdam en Den Haag, zal waarschijn lijk ook in Rotterdam een vereni ging voor bejaarde artiesten wor den opgericht. De man van het initiatief is Piet Theunissen (55), werkzaam in verzekeringen, maar vroeger aecordeonbcspeler om den brode. Hij deed het pre cies vijfentwintig jaar, als de ene helft van het duo „de Theim- neeV'. Voor de oorlog had hij di verse partners, onder andere de zuster van Jaap en Arie Valkhof. Daarna kwam er een mevrouw Theunissen en die wist ook van wanten op de trekharmonica. Met zijn vrouw speelde Theutiissen tot 1955. Toen gingen de instrumenten de kast itn. louter en alleen omdat Piet Theunissen meer financiële zekerheid wilde. In verzekeringen kreeg hij die zekerheid, maar voor het artiesteniwe- reidje ginrg hij niet verloren. De con tacten bleven en na talrijke bezoeken aan de „Brakke Grond" in Amsterdam en café Kammeyer in Den Haag trefpunten van bejaarde artiesten vindt hij beslist dat Rotterdam in deze niet kan achterblijven. Om zijn plannen tot een goed einde te brengen, stuit Piet Theunissen ech ter op één groot probleem; hoe alle bejaarde artiesten te bereiken. Velen hebben geen telefoon en van anderen weet hij niet of ze nog in Rotterdam woonachtig zijn. Zaterdagmiddag 10 augustus om 14.00 b café „City Corner" aan de Jonker Tramstraat hoopt hy dit pro bleem te kunnen oplossen. De bedoe ling is, dat iedereen die iets voor zijn pion voelt clan acte de précense geeft. Als z(jn idee genoeg weerklank krügt, dan zal dezelfde middag Rotterdam een vereniging voor bejaarde artiesten hebben. Theunissen: ..De opzet is een gezel lig clubje. Naar mijn schatting telt Rotterdam zo'n zeventig bejaarden ar tiesten. En dat is toch heel wat, niet waar? Ik heb wel liet idee dat er een heel stel ouderen komt opduikelen. Uit de ouderen wil ik eon bestuurt je kiezen hebben ze ook wat om han den en daarna kan het gaan draaien. In Den Haag heet de vereni ging ..Nog vele jaren". Daar ben ik lid van. erg gezellig. Dat moet hier ook kunnen. Als het geheel dan op polen staat, kunnen we ook eens teuk gaan uitwisselen. De Rotterdammers naar Den Haag en Amsterdam en omge keerd." Hij pakt een lijst met namen van volgens hem in aanmerking komende artiesten. Zo te horen kan het een gemeleerde groep worden. Gooche laars, acrobaten, conferenciers, orkest leiders, humoristen, enz. Theunissen ziet ze in gedachten al gezellig om de borreltafel zitten, de Rotterdamse ex-vertegenwoordigers van het amu sement. „Hoe hei precies gaat u?orden kan ik natuurlijk nog niet zeggen. Daar moet men zelf over beslissen. Ook de nrou- wen van oud-artiesten zijn welkom. Ten slotte reisde een groot aantal toch altijd met hun man mee, naar xoelke voorstelling dan ook. Nee, die mogen we niet vergelen. Nogmaals, het kan allemaal erg leuk worden, maar dan moeten er de 10e augustus wel zoveel mogelijk mensen komen, dan weet ik waar iic aan toe ben." De heer Theunissen woont aan de Vierambachtstraat 101. TJET ode pandje aan de Overschie- se Dorpsstraat no. 1, In dc wande ling bekend als „het huisje van juf frouw Maas" wordt met sloop be dreigd. De gemeente heeft het huisje in eigendom gekregen en nu het pandje niet meer bewoond wordt, staat dc mogelijkheid open het te slo pen. Het huisje, dat vlak tegenover het bekende veerhuis van de heer Augus- teijn ligt aan de Delftse Schie, slsat al langer op de nominatie om te worden geamoveerd in verband met de plan nen voor Industrievestiging in de Oost-Abtspolder. Ter plaatse zal een lam in de Schie worden gelegd. Het huisje bestond vroeger uit twee pandjes, waarvan één vele eeuwen een herbergje is geweest. Er kwamen jagers en jaagpaarden (het jaagpad ls er nog terug te vinden). De vorige ei genaar had de gevel een beetje laten opknappen waardoor het huisje nog een Jeuk aanzicht had. Het was algemeen bekend, dat zich in het pand nog wat tegeltjes bevon den, maar de toestand waarin deze verkeerden maakte het onmogelijk die héél van dc muur te krijgen, Overschie bezit, buiten het bekende brugwachtershuisje aan de Hoge Brug nog slechts enkele historische pandjes, door de voorgenomen afdamming van de Rotterdamse Schie ter hoogte van de Lage Brug zal het leuke „v-oorom" ook geheel verdwijnen, zodat er van Oud Overschie binnen afzienbare tijd niet veel meer over zal zijn. In het kader van RekreAfri wordt morgenavond 2 augustus een groot klaver jastoernooi georganiseerd op het Afrikaanderpleln. Het Inschrijf geld bedraagt ƒ1,50 per persoon. Er zUti prachtige prijzen te winnen. De opbrengst komt ten goede aan Afri- IVeretdstad, Iedereen ls van harte welkom. ROTTERDAM, donderdag. De baggerwerkzaamheden in de Rotter damse "Waterweg bezuiden de zwarte tonnen nrw 7 en nrw 11 zijn beëin digd. De op deze plaats verankerde cutterzuiger is ook niet meer aanwe zig. ROTTERDAM, donderdag (ANP) Gedurende de eerste zeven maan den van dit jaar heeft de Euromast i» Rotterdam 31.000 bezoekers meer ont vangen dan tUdens dezelfde periode van het nogal teleurstellende jaar 1967. De directeur van Euromast N.V., de heer A. van Raai te, deelde dit woensdagmorgen mee tijdens de in Rotterdam gehouden aandeelhouders vergadering van dc N.V. Volgens dc heer Van Kaalte is de stijging van het aantal bezoekers voor ecu belangrijk deel te danken aan de Rotterdamse metro, die met name veel schoolreizen naar de Maasstad trekt. „Veel toeristi sche bedrijven In Rotterdam floreren op het ogenblik dankzü de metro", meent de heer Van Raalle. Tij der® de vergadering, die door de gedaalde resultaten van het vorig jaar geen opgewekt karakter had, werd meegedeeld dat mot ingang van 1 ja nuari 1969 de toegangsprijzen van de Euromast verhoogd zullen worden. Het huidige tarief geldt, sinds 1 jamuu- ri 1964. Een der aandeelhouders kwam met de suggestie om de tariefs verhoging voor Rotterdammers te compenseren dooi* voor hen een re ductie toe te passen. Het bestuur zei deze suggestie in overweging te zulten nemen. Een andere aandeelhouder stelde het bestuur voor om de Euro mast 's winters te sluiten om daarmee een wat gunstiger exploitatieresultaat te bereiken. Van achter de tafel werd een sluiting in de wimer moeilijk uit voerbaar genoemd omdat dan ook het restaurant, dat niet door Euromast wordt geëxploiteerd, moet sluiten. En kele aandeelhouders hadden overigens nogal wat kritiek op het Euromast restaurant. Naar hun smaak voldoet clit bij lange na niet aan de eisen wel ke men aan kwaliteit en bediening mag steiltn. Over de resultaten van het thans lo pende boekjaar valt volgens de direc tie nog weinig meit zekerheid te zeg- gen. Ondanks het gestegen bezoekers aantal zijn de resultaten jot nu toe ongeveer gelijk aan die over dezelfde periode van het vorige jaar, in ver band met de gestegen kosten van lo nen en salarissen. Volgens directeur Van Raa-lte moeten de resultaten van het naseizoen dit jaar de doorslag ge ven. Het dividend werd vastgesteld op zes procent (v.j. 7 proem',). "ETET* Nationaal Joegoslavische Dans- ■LX theater „Frula" genoot in Rotter dam al bekendheid door voorstellingen in het open Inch ttheater Dijkzlgt, Gis teravond kon de kennismaking her nieuwd worden, in de grote zaal van De Doelen, omdat de regen het ge bruik van het openluchttheater weer eens onmogelijk maakte. De circa achthonderd locschouwers kregen een perfecte folkloreshow ge presenteerd, waarin dc elementen vaart, kleur en techniek rijkelijk ver tegenwoordigd waren. Frul a's veertig (beroeps)danscrs en danseressen ging alles moeiteloos af. Dc moeilijkste passen werd gaaf gemaakt en zij toon den, wanneer dit nodig was, een uit stekende synchroniciteit. Dat de zui vere folklore zo nu en dan werd op geofferd aan het altüd attractievere showwerk, is Frula te vergeven. Het kwam deze keer eigenlijk wel van pas, omdat het Doelenpodium meer om actie vraagt dan Dijkzigt, met de natuurlijke decors van sereen groen. Frula kroeg terecht veel bijval. Uit schieters waren voor mij een solda- tendans, de (bekende) dans van de jonge meisjes en vrouwen die met lange linten sierlijke en vaak sugge stieve effecten bereiken en de dansen geopend werd. Het begeleidende orkestje twee accordeonist!; een trompettist, een klarinettist, e«rt gitarist en een kleón maar dapper knaap»- da* met een per fect gevoel voor ritme de kleine trom bespeelde was van goede kwaliteit en vulde de dansers en danseressen naar behoren aan. F.H. ROTTERDAM. De Rotterdamse stich- VRIJDAG 2 AUGUSTUS I960. 10.00 u. Poppenspel j. Neïlssen. S.V. De Driehoek, Heer Qaniëlsta-aat; 10.0c u, Jeugdton. M. Vinjee. S.V. Crooswük. Schuttersveld: ÏOOO u. Film Getrouw Cour- W.00 u. Jeugd ton, M. Vinjee. Kastanjct. Iiarixlaan 500; 14.00 u. Film. Bergkapel, Oude Raadhuislaan.; Jeugdvler- daagse. Dtorgaardedstf, Start C.V.V.-terrein, Groene Kruisweg 6, Rotterdam. Activiteiten in de wijk. Hoogvliet. ioX» u. Fihn in „De Loods"; Entree ƒ0.30: i*^o u. Tochtje naar de Dier gaarde, Vertrek vanaf „De Zevensprong". Lom bard f Jen. JOflO u. Roisctiaatswod- strjjden Rolschaatsbaan Zenostraat.; 14.00 u. Rolschofltswedstrijd Zenostraat.; te.30 u. Straatvoetbal op Speeltuin Pascal Maeter linck. Noord. ia .oo u. Noorder Wietorzcsdaa g- se. Start PJjnacicerpleln 5. Snelheldsclasse- ment. Pernis, 16.00—17,00 u. Hengelwod strijd bi het recreatiegebied. Aanmelden 14.30 u. pij de muziektent, ƒ0.40.; 18.45 u. Diverse Kindeispo.cn in de Boonstraat. Leertijd 8 «rt 14 jaar. Entree ƒ0.40. Groot IJsselmonde. 1012 u Cabaret van de Pelgrlmskerk, Reijerdijk; H 16.00 u. Cabaret ln de zaal van de Pelarimskerkr. Oud zuid. Leven en wonen in Airtwe- reidstad. Peml*. 15.00—17.00 Hengel wedstrijd in het recreatiegebied. Aanmelden om 1450 de muziektent. Deelname 0.40. Om ie.45 diverse kinderspelen tn de Bconslraat. leertijd 8—14 jaar. Deelname 0,40. (ADVERTENTIE) 1928 - 1968 40 jaar bandenspecinlist voor de man die van banden weet CENTRUM: Schietbaanstraat 7ahc tel. 251234 WEST: Bet to weg 11 <sp. Poid.) tel, 153393 ZUID: Korte Hillestraat 46 tel. 173969 NOORD: Linker Rottekade 6 tel. 124056 'szaterdags tot 1.00 geopend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1