em jaar voor op schema BURGEMEESTER BLIEK SLOEG EERSTE PAAL m Waarom toch zo zuinig met borden? g "'RfflfÉRDAM'/ff Rl J N MOfTOj PLEIN VOOR SINTERKLAAS- DRUKTE WEER BEGAANBAAR Hermes haalt draw tegen Excelsior Excelsior heeft juiste ritme nog niet te peikken AUTO BOTST IN TUNNEL TEGEN LEGE CONTAINER The Lakers heeft succes niet actie Amsterdam Postzegels Weena Rusthuis Blij dorpgids opruiming Hifi S1 te; (Van een onzer verslaggevers') ROTTERDAM, dinsdag. De Louw van de ondertunneling van het Church ill plein vordert zo goed, dat de annncmiugsmaat- schappij Joost G. Mak, die dit werk voor zijn rekening neemt, bijna een jaar voor ligt op hel door de gemeente uitgerekende schema. In «lat jaar voorsprong moet dun wel inbegrepen wor den de honderd dagen die deze aannemer reeds een half jaar geleden „teruggaf' omdat bij zag aankomen dat het sneller kan. Dit vertelde gisteren A. G. J. Male jr., die er overigens aan toe voegde: „Midden in het werk is het een enorme verantwoording om te zeggen dat we zoveel voor liggen. Meer het zit er wel in, dat we binnen de verkorte bouwtijd, nog eerder klaar zijn". Dankzij deze snelle bouw kan eind november reeds het Churchillplein worden opgeleverd: op tijd dus voor gemeentewerken die dit plein voor de St. NicolaasKfcukte weer begaanbaar maakt. Officieel zou dit plein pas eind januari, begin februarivolgend jaar klaar zyn. De verkeerstunnel komt midden fe bruari volgend jaar klaar, hoewel hij pas in maart opengesteld wordt voor het publiek. De Oostblaak tenslotte za! naar verwachting juni volgend jaar opgeleverd kunnen worden. Gunstig Dit zijn de gunstige berichten van het bouwtrant aan de gehele Blaak, waarbij voor de zoveelste maal het centrum van de stad geheel open ligt. De snelle bouwtijd: werd gerealiseerd ondanks het feit dat de bouwput ver schillende matin volliep met welwa ter. Bij de Kruising Karei Doorman- straat, waar de stadsverwarming en de riolering nog .eens in een aparte kelder onder de tuimel komt te liggen, schiep het verwijderen van dit water veel problemen. Het tijdschema kon echter worden gehandhaafd, dankzij zes weken avond aan avond overwer- ken. Mak jr: „We hebben daarbij vesl waardering voor de Turkse en Marok kaanse gastarbeiders. Ze spieken geen woord Nederlands, maar het werk be grijpen ze." Overigens hebben vader en zoon Mak de nodige probleempjes overge houden, De grootste vraag die hen be zighoudt is: wanneer valt de beslissing over het al dan niet doorwerken aan. de metro-naar de Alexanderpolder. Als we goed zijn ingelicht zal de raad op 22 augustus daarover beslis sen. Het wordt dan de hoogste tijd, want dreigend naderen de machines van de aannemer reeds het punt waai de „open" bak, eventueel een dichte bak moet-worden, Inspanning Vooral op de Westblaak wordt met alle inspanning gewerkt aan het ge reedmaken van de tunnel, in het besef da't voor 15 september de kruising met de Karei Doormanstraat klaar moet zijn. Op deze datum dienen de buizen van de stadsverwarming weer aange sloten te zijn; Aannemer Mak heeft hier een unie ke werkmethode ontworpen: een „verrijdbare systeemktst voor railop- stortingen." Een voor leken onbegrij pelijke technische term, waarachter een mobiele stalen mantel schuil gaat. waar men hét beton voor de tunnel- moten omheen stort. Is het beton droog, den kan men deze „mantel" losmaken van de specie, en op stalen wielen rolt dan het geheel weer ver der voor de volgende moot. De constructeurs van Mak hebben nog een opmerkelijke daad op hun naam staan. Deze maand, zal Iedere week per schip een lading geprefabri ceerde elementen naar Indonesië wor. den gebracht. Een plaatselijke aanne mer knutselt deze elementen in Dja karta in elkaar tot er een grafisch centrum is verrezen. De aanneming- maatschappij Mak heeft dit centrum ontworpen in het kader van de ont wikkelingshulp. Het gebouw kost zo'n 260.00ft gulden,. Men hoopt by Mak dat ook andere ontwikkelingslanden belangstelling voor een dergelijk gra fisch centrum zuilen hebben. Aan de Westblaak wordt met man en macht gewerkt aan de ondertunnel}ng. Franse reserves in juli 2,4 miljard lager PARIJS, dinsdag (Reuter). In juli zijn de Franse reserves aan goud en converteerbare deviezen met 667 miljoen dollar (ƒ2401 miljoen) ver minderd tot 4850 miljoen dollar. Dit heeft het Franse ministerie van finan ciën gisteren meegedeeld. Sinds het begin van de crisis in mei zijn de reserves met 2062 miljoen dol lar 7423 miljoen) afgenomen. Hier- van werd 885 miljoen dollar gedekt met trekkingen van Frankrijk op het Internationale Monetaire Fonds. De totale vermindering bedraagt daardoor 1177 miljoen dollar, waarvan vermoedelijk ongeveer 800 miljoen dollar in deviezen en 377 miljoen dol lar in goud. Nieuwe hotel- café-restaurant aan Hoogwerfsingel in Spijkenisse (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE. dinsdag. Burge meester P. J, Bliek van Spijkenisse heeft gistermiddag de eerste paal ge slagen voor het door Manhave's Bouwbedrijf N.V. te bouwen hotel- eafé-restaurant met Bowling, feestza len en kantoren aan de Hoogwerfsïn- gel te Spijkenisse- De burgemeester was voor dit kar wei meer dan vier meter in de diepte gedaald. Later sprak hij er zijn vreugde over uit dat een dergelijk ge bouw In Spijkenisse gaat verrijzen. „Een gebouw waaraan naar mijn mening een grote behoefte bestaat en zal blijven bestaan". Het gebouw ligt aan de Groene Kruisweg-hoek W. Churchill-laan. De hoofdingang ligt aam de kamt van de Hoogwerfsmgei, waar een parkeerter rein voor ongeveer 170 auto's is ge pland. De begane grond van 2250 m2 om vat: aparte entrees voor hotel-restau rant-feestzaal en bowling en kantoren. Burgemeester P. J. Bliek afgehaald het café-restainwitgedeelte, bestaande u'H e&n koffie-shop, snackbar, café, restaurant, keukens en toiletten. Bui len is een automatiek een feestzaal voor ongeveer 650 personen met daar naast een wandelgang en een foyer, enkele kleine ruimten voor vergade ringen en recepties, alsmede terrassen rondom het restaurantgedeelte met daarvoor een sieriuin met verlichting en een vijver geprojecteerd van onge veer- 1200 m2. Kelder In de kelder bevinden zich een bow ling met 10 banen met daarachter zit jes en een snackbar alsmede een ruimte voor drie biljarts, garderobe en toiletten vocxr de zaal en bowling, voor de bowling een kleedkamer met dou ches, een kantine voor het horeca- personeel, voorraadkeuken en koelcel, berging voor terrasmcubeien, c.v. en hydrophoorruimte. De totale opper vlakte van de kelder is 2200 m2. Hotelkamers Op de eerste en tweede verdieping zijn de hotelkamers. Op elke verdie ping totaal veertien kamer plus 1 sui te en een linnenkamer. Vijftien ka mers zijn met douche en vijftien met bad. Totaal zestig bedden. De derde, vierde en vijfde verdie ping zijn kantoortegen vn 450 m2 elk. Op de zesde verdieping bevinden zich twee woningen. Het resterende ge deelte is weer kantoorruimte. Classi 1 iceerbedrij f zou schuldig zijn aau olieveld voor Zeeuwsvlaamse kust VLISSINGEN. dinsdag. Naar da rijkspolitie 12- water uit Wemsldmge meedeelt, is door een fou: van een schoonmaaksehip van het Rotterdamse classificcerbedrijf Junius gisteren een grote hoeveelheid olie, afkomstig van ds Liberiaanse tanker Ragusa, in de Vlissingse Sloehaven en vervolgens in de Westerschelde terecht gekomen. Hot classificeerbedrijf ontkent iets met de olie te maken te hebben. Hat olieveld was ongeveer drie km. lang en bedreigde gisteren de Zeeuws vlaamse kust. De schade was het grootst in de Sloehaven zelf: werken die Rijkswaterstaat daar uitvoert, werden in ernstige mate bevuild. De schuldige zal door Rijkswaterstaat hiervoor aansprakelijk worden ge steld. De rijkspolitie te water is bezig met g£lu'gsnverhoren, (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Het is Her- mes gelukt in de cricket-derby fegen Excelsior tic tegenstanders een draw af tc dwingen. De iakiick van cap'afn S'olk is aan dit resultaat niet vreemd geweest. Hermes is door dit resultaat uit de degradaticr-orgen gekomen. Een fel aanvallend Hermes heeft het Excelsior zeker niet gemakkelijk gemaakt. Het liet de thuisclub maar 1C4 mimiten om 151 runs te scoren, want het had niet minder dan vier uur en een kwartier gebruikt om een schamel totaal van 151 runs te halen. Excelsior, dal de toss won, verkoos te gaan fielden. Bij de lunch was de stand 70 voor 4 en het zag er niet best uit voor de bewoners van Thurlede. Het kwam echter terug tot 99 voor 7. Toen had het battlngpaar maar liefst een vol uür nodig om de 100 op te brengen. Later viel er op 110 runs een ander wicket en men ging met 120 runs de thee in. Iedereen dacht, dat Stolk wel zou sluiten, maar hii vond het aantal behaalde runs blijkbaar niet voldoende en moest na de thee nog een kwartier batten. Hij sloot toen uiteindelijk op 151 runs. Hier door werd Excelsior slechts twee uur en vier minuten overgelaten voor dit totaal, In het begin van de Excelsior innings lagen de runs nog voor op het tijdschema, maar toen Putter (9) en later W. Schewe (19) uitgingen, was het tempo sterk gedaald. Toen het la ter harder ging regenen, besloot de 'captain de moeilijke taak op te geven. N. Elshof (20) en R. Schewe (5) bleven knock-out. Een draw was van dit alles het resultaat, waar Her mes DVS dik tevreden mee mag zijn. Ondanks. 4_1 zege op zivak Gouda (Van een onzer verslaggevers GOUDA, dinsdag. Ondanks dat Excelsior gisteravond in de oefenwedstrijd tegen de eerste klasser Gouda met 4—1 zegevier de, heeft, trainer Bob Janse de juiste formatie nog niet gevnn den. De ruime overwinning dankten de Kralingers immers niet aan eigen bekwaamheid maar voornamelijk aan het arm tierige voetbal, dat Gouda de 400 toeschouwers tweemaal drie kwartier voorschotelde. 1» ile voorhoede van Excelsior sjKclric Rib Jacobs zonder enige in spiratie, sprang slordig met de bal o en zocht het voortdurend in Jndiv duele pogingen. In mindere mi'" g-'d «Ut voor Iwlfspelcr Tbüs LlbregLs. maar ook bU maakte zich (te) dik wijls schuldig aan hel solowerk. ..BsitJp spelers mos'fn rich nog vcl- Isdig aan het iwecdp itivirievetbal f-nnsrsscn". vertelde tramrr Bcb Ja::- sno a(loop. ..Bovendien ontbreekt het semmige spelers n-g aan de ncdi- s? conditie. Je bent als t-awer nojit tevreden cn vocral nre'. T.'V-r j" dv jirs'? combinaüe nrg niet hebt gevon den". Hst meeste plezier heeft traines Janse ongetwijfeld beleefd aan het ypé' van het achters-e duo K<M*t- Tet- teioo, dal koelbloedig on corvee' Cru ris i.n de eers'e helft op een veihga af stand hield. Gerrit Kc.rt die ns ie >*us 7.0 u worden varvangen door Piet Luck, redde bijvoorbeeld tweemaal op de doellijn, nadat de ietwat onzeker spelende doelman Bram GcUman reeds was gepasseerd. Ook linkshalf Van der Heijden speelde een betrouw bare party. B9 Gouda, dat momenteel wordt ge traind door de ou d-Her mes-ma neger Gijs Doolaard, kwam dé o"ku-nde «m een steeds schrijnende wijze tot uiting. Ook de van Neptunus naar Gouda overgekomen Jan Holzhauer en Wim Wclffers deelden in deze matei- Voor Excelsior scoorden achtereen volgens Libregts, Kwakkernaat (2x) cn Blok. Pols kon voor Gouda de eer redden. Vakanfienrogramma ROTTERDAM. - De Rotterdamse Stich ting voor de Lichamelijke Opvoeding orgar mscert hot vozende programma; Inlichtin gen NEtf-gcbouw kamer 370 Coolsinge! 6. Botterdam-1. tel tl 1380. toestel 425, Woensdag augdstus 1968: 10.00 uur Poppenspel Jan Nctissen, SV N.H.V.O., Seringfiistraal; 10.00 uur Jeugd- varlété Mr. Janito, SV Mceu v/cnplaat, Steurweg; 10.00 uur Poppenspel Annie Mojo], SV De Driehoek, Heer Daniëlstraal; 14.00 uur Poppenspel Jan NoUssen. SV Smectsloiid. QglerssinZel; 14.00 uur jeugd- variété Mr, Jarmi, SV He(jplaat. Kern- havenweg: 14 00 uur Poppenspel Annle Mojel, SV HIHe3luls. Vlasakkerstraat. 9.00 uur Bustocht naar de Bfteling, vi trek Biercns de Haan weg. J 3.23; 13.30 i Straat voetbal. SV Pascal Maeterlinck. 10,0013.00 uur cn IS .00—19.30 uuj Prestaties wemmen in het zwembad. Deel. name 0,40. Spel, trapveld aan Groot IJsSelmondc: ,10.00 uur Sport de Prinsendijk. Zuid wijk: 6—10 jaar knutselen niet wedstrijd eh ment; 10—is jaar creatieve dag met mi- gelijkheden om toneel te spelen en moder ne show te verzorgen, poppenkast te spe len in de Larcnkamp; 16—19 jaar Sociëteit met beatband. Oud-Zuid: Retareaflrl spelen op straat, beat festijnen, sport, hipshop, postkantoor, stadhuis, po litiebureau. ROTTERDAM, dinsdag. Dc door de bask* ballvereniging Th2 Laksrs gï houden propaganda-aojic voor de jeugd in verschillende wijken van Rotterdam verloopt to: dusver bij zan der succesvol. Na de eerste week heb- bsn de organisatoren een kleins 130 deelnemers en deelneemsters kunnen inschrijven. Deze week gaa'. de actie verder, tc beginnen vanavond op het Bospoldsr- plein, waar vorige week een overwel digende belangstelling was. Om kwar; over zeven begin-l een demonsrati?- W'ds.rijd nissen RoU-cndara-7.11 :d o.i The Lakers. Het programma voor de rest van de weck zie', ei* als volg; uit; morgen: Sanmanstraat (Blijdorp) 19.15 uur demonstratie' BOB (Oud- Bsijerlandj-Thn Laken. Donderdag: Ganzerikplein (Schie- broc-lc)19.15 uur, demonstratie Hui- rioans-Th? Lake-: 3. Vrij da gH enegouwsrplei n19.1; uur. demon,s' va'ic- door The Lakens. Dagelijks zai bovendien in ds mid flagursn een jmgdcompstHie werden gehouden, waarbij de deelnemers alles over de baskelballsport te weven kun nen komen. Drenise gedeputeerde H. Dekker (74) in Meppel overleden (Van onze correspondent) MEPPEL, dinsdag, In het diaco- nessenziekenhuis te Meppel is vrijdag avond op 74-jarige leeftijd overleden de heer H. Dekker, lid van Gedepu teerde Staten van Drente. Hij zou ii september als Gedeputeerde afscheid nemen. De heer Dekker kreeg iu 1937 voor de CHU zitting in Provinciale Stalen. Hij maakte sinds 1946 deel uit van.het dagelijks bestuur van de provincie. De overledene vervulde talrijke functies in Drente. JJET wegen- en straten- net in Alexanderstad mag dan voor de be woners geen geheimen meer heb ben, voor de vreemdeling blijft het een merkwaardig doolhof. Bij het plannen van de Prins Alexanderpolder is men uitge gaan van de opvatting, het aantal „uitgangen" van het woongebied beperkt te houden. De Alexanderlaan bijvoorbeeld is een belangrijke verkeersader, die men slechts door middel van een klein aantal straten kan "bereiken. Niet alle dwars op de Alexanderlaan geprojecteerde straten geven aansluiting op deze weg. Het is duidelijk wat hier ach ter zit: de stedebouwkundigen stond voor ogen het verkeer in de wijk volgens een bepaald patroon te laten verlopen. Dus niet overal aansluitingen op de grote ver keerswegen. Nu is het aardige, dat soms het om gekeerde resultaat wordt bereikt. Automobilisten die het systeem niet kennen slaan op goed geluk links of rechts af, op het gevoel rijdend: „daar ergens mo&f de Prins Alexanderlaan zjjn". Deze mensen komen veelal 'in doodlo pende straten terecht. Een mooi voorbeeld is de Springer straat, een brede straat die echter geen aansluiting geeft op de Prins Alexanderlaan, althans niet voor auto's. Bestuurders van vrachtau to's die hier terecht komen moeten met hun grote voertuigen inge wikkelde manoeuvres maken om weer in het rechte spoor te gera-- ken. Het is allemaal niet zo erg. Wel vervelend is, dat.er bij de niet-doorlopende straten geen bor den staan. TiV Rotterdam heeft de overheid iets tegen borden, denk ik wel eens. Dat geldt met name ook voor de stractaanditidmgen. Over het algemeen is het zo, dat eert straat tweemaal wordt aangeduid; een brodje bij het begin en een bij het eind. Soms kan er nog aanduiding bij een belangrijke zijstraat af, maar dan heb je het meestal gehad. Een sterk voorbeeld hierwan is De Slinge. Je kunt heel lung op De Slinge rijden voor je een t&raat- naamboraje tegenkomt. Dat is zeer vervelend voor vreemdelingen. Straatnaamaanduidingen behoren toch bij iedere zijstraat herhaald te worden. TN Amsterdam gebeurt dat wel. Rotterdam mag in dit opzicht een voorbeeld nemen aan de hoofdstad. Er is nog iets waarin de hoofdsttad des lands beter is dan Rotterdam: het haring wezen. In Amsterdam krijgt de koper van een haring zijn gerecht keurig in mootjes' ge sneden opgediend. In Rotterdam is nog steeds het verti kale haringeten in zwang. /AP de Oudedijk, tegenover de Wa- terloostraat staat al maanden een iud/ gesloopt huis, dal moet worden omgebouwd tot rusthuis/bejaardente huis of zo. Het oorspronkelijke rust- huis staat er (in tact) naast. Het gaat dus om een uitbreiding. Van Omrne en De Groot voeren dit werk uit. T5 ECHTS VERKEER gaat voor. Deze regel leidt soms tot zeer dwaze si tuaties. BU het Bouwcentrum kruist de Diergaardesingcl liet Weena. Ver keer dat van de Dicrgaardcsinire] komt en het Weena wi] oprüden of recht door wil gaan naar het parkeerterrein by het Groolbandelsgebouw heeft voorrang. In het spitsuur ziet men telkens hetzelfde beeld. Op het Weena komt het verkeer over drie banen aanrij den. Automobilisten die van de Dier gaardesingel komen rijden over het algemeen niet zo maar het Weena cn. Dat is te gevaarlijk. Alleen dwazen boren zich in de verkeersstroom van het Weena. Er zijn zulke dwazen. He vige rempartijen al dan niet met bot singen zijn er het gevolg van. Waarom er van deze kruising nog steeds geen voorrangskruising (voor rang voor het verkeer op het Weena uiteraard) is gemaakt is een raadsel. Wie op het Weena rijdt heeft zo'n beetje het gevoel op een voorrangswog te rijden. Het wordt hoog tijd dat de regelingen aan de situatie worden aangepast. "pR is een postzegelactie Het Dorp van start gegaan. Er is ook een afdeling In Rotterdam. Wie helpt mee, vraagt thans de PHD afdeling Rotter dam, Het is heel eenvoudig. Men hoeft niets andera te doen dan ergens in 'huis, op school of kantoor een lege cloos neer te zetten, waarin gebruikte postzegels kunnen worden gedepo neerd. Is de doos vol, stop dan dc in houd in een monsterzak, die op aan vraag wordt verstrekt door de postze- gelactie, waarvan het secretariaat is gevestigd: J. Witmond, Boerhaave- straat 17. Rotterdam. Volle 'zakken kunnen naar dit adres worden ge stuurd. Om misverstand en onnodige correspondentie te vermijden zij nog vermeld, dat deze organisatie haar ac- tié uitsluitend tot postzegels beperkt. IAIBRGAARDE Blijdorp (voluit: Stichting Koninklijke Rotterdam se Diergaarde) heeft zijn gids/platte- grond herschreven en opnieuw uitge geven. De nieuwe „Blij dorp-zoo" blijkt (we«*) e«m succes te zijn. In drie weken tijd wei-den er meer dan 10.DQO exemplaren verkocht. De gids bevat acht kleurenfoto's en 19 zwart wit foto's, zomede een plattegrond in vier kleuren. De tekst is van Blü- dorp-directeur dr. A. C. V, van Bem- niel en de fato's van diergaarde-inspec teur C, van Doorn en van fotografen Kees Molken-boer en C. van Os. De gids kost een gulden en is verkrijg baar bij de portier aan de Van Aers- sonlaan of door storting van 1,25 op gironummer 384741. In de westelijke onderdoorgang van het Maasturmelpiein is gis teren een lege container van een truck met oplegger gevallen. Een achter de vrachtwagen combinatie rijdende personen auto hotste tegen de container en werd zwaar heschadrgd. Ook een tweede personenauto raakte bij de botsing betrokken en kreeg ernstige schade. Een van tie bestuurders, de 33- jarige vertegenwoordiger C, A. Reusergem uit Barendrecht, werd met lichte verwondingen naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. Het verkeer in de richting zuid is ongeveer 'n kwartier gestremd geweest en moest worden omge leid via het Karei de Stoutaplein. r ADVERTENT} Ri WIJ laten onze klanten niet voor niets naar de stad komen... neen, onze huismoeders heb ben 't at druk genoeg. Maar deze aanbieding unt-gor- dijnstof mag U in geen geval laten lopen. Morgen verkopen wij een grote partij effen gordijnstof, in wei 12 verschillende kleuren en 2 kwaliteiten; In plat en in linnen- strukcuur weefsel. Stoffen uit dc prijsklasse van 4.98 (met kleine weeffouCjes) nu per meter voor nog géén drie en een halve gulden. V;porcHjn- ^nï^Ull-filéürèn no'cm'bVèédV-l,: Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze uni-gor- dijnstof, In 12 fraaie kleuren en 2 kwaliteiten, 120 cm breed, per meter voor Duur van de opruiming iO juli tol 9 augustus Géén tel. of xchrift. best ARNHEM, dinsdag De bouw van de kleine kernenergiecentrale in Do de waard is nagenoeg voltooid en zal naar verwachting nog in de loop van dit jaar in gebruik gesteld worden. Dit staat in het jaarverslag van de Provinciale Gelderse Electriciteits- maatsehappij (PGEM) over 1967. De N.V. Gemeenschappelijke Kern energiecentrale Nederland zal bij een aantal binnen- en buitenlandse indu striële groeperingen aanbiedingen vragen voor het bouwen van een kern energiecentrale met een vermogen van 300 a 400 rmv. De bouw wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de eis dat de produktiekosten niet ho ger zullen zijn dan die van een onder overeenkomstige omstandigheden werkende conventionele centrale van gelijk vermogen.. ge a p fa: bel zijn kan niim op» E troi hen Jap huh ,,he' N« jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1