Charley Bosveld bezorgde Sparta f li 131 ke recette ROTTERDAMS DAGB 'Inspraak' is een groot woord FEIJENOORD GELIJK TEGEN CAMBUUR m Bii Vroom Dreesmann kunt u nu vele nieuwe vakanf iekanten uit! KOEB ER iT SHO. 4-0 ROTTERDAM 7 RIJNMOND ARNHEMMER KREEG TEGEN OUDE PLOEG WEINIG KANS Bruessing won in Kethel met grote overmacht Baleon Leeft Henk nog? Alexander kynd- Stoffelijk overschot verdronken vrouw bij Bolnes gevonden Excelsior te sterk voor Inbraak in bouwkeet Tel. 135430 - 8 lijnen Au pair-giri Fabrikant overtrekt nu uw bankstel pag. 4 - donderdag 8 augustus 1968 (door Dick van den Polder) ARNHEM, donderdag. - De oefenwedstrijd tegen Vites- se heeft Sparta gisteravond een 4—1 zege en een recette van een kleine 20.000 gulden opgeleverd. De opbrengst van de op Monnikenhuizen gespeelde wedstrijd kwam Sparta toe als aanvulling op de transfersom van 1SO.OOO die Vitesse in juni voor Charley Bos veld heeft betaald. Sparta heeft er een beetje van geprofiteerd dat Vitesse afgelopen, zondag te gen de pnitse bekerfinaljst Vfl Eochum zo'n goede wedstrijd had gespeeld. De belangstelling was daardoor gisteravond boven verwachting: ruim 8000 toe- (Van onze sportredactie) WlfLRENNEN SCHIEDAM, donderdag. J, Broessing uit Bovenkerk heeft gis teravond aan de Zwaluwlaan te Ke thel een door de RC Schiedam georga niseerde wielerwedstrijd voor nieuwe lingen met grote overmacht gewon nen. De Noordhollander passeerde na een solo van bijna 50 kilometer als eerste de finish met een voorsprong van een halve ronde op het peloton. Een zestigtal renners vertrokken voor een wedstrijd over 55 kilometer, die dus al snel eeo beslissende ont knoping kreeg. Bruessing profiteerde handig van het feit dat de cours net stil lag en hij nam al direct een hon derd meter voorsprong. De Haarlem mer Bakker, die graag zijn vijfen- twnittgste zege van dit seizoen wilde behalen, probeerde Bruessing nog te rug te halen, maar een klapband ver hinderde dat, Bruessing ging onversaagd door en hij voerde zijn voorsprong met elke ronde op. Met een achterstand van een halve ronde won Bakker de sprint van het peloton, voor Koot, De Schie dammer Jan Breur word vierde en de Rotterdammer Theo van de Lelst vijf de. Uitslag: l. J. Bruessing (Bovenkerk) 53 tan in 1ij3930. 2. op een. halve sonde. R, Bakker (Haarlem), 3. H. Koot (Eindhoven), 4. J. Breur (Schiedam). 5. Th. v.d. helst (Rotterdam) 8. S.Wtelliouwer (Sommels- dijk). 7. J. Molenaar ('s Gravezande) 8. F. vil. Goes (Rotterdam9 J. Hemelman (Lis- se) 10. J. v. Hark (Berkel), 11. R. Visser (Rotterdam), 12. W. Verhoeven (Eindho ven), 13. R. v. Trlgt (Hillegom)14. A. Lie- brechts (Vlaard ingert), 16. A. ThelsscïM (Rotterdam) Velen van hen waren in de eerste plaats gekomen om „Charley" Bosveld aan het werk te zien, maar het heeft maar weinig gescheeld of Bosveld had helemaal niet gespeeld. Bosveld had namelijk nog een akkevietje te rege len met Sparta. Vurig jaar was Bosveld bij ée ver lenging van zijn contract met Sparta met het bestuur van de Kasteelclub overeengekomen dart. hem aan het ein de van het seizoen een premie van 2000 gutóen zou worden uitgekeerd, indien hij arch volledig aan de richt lijnen van trainer Coèrver zou hou den. Een van die richtlijnen was dat hij tijdens de wedstrijden de bal snel ler zou afspelen. Aan het einde van het jaar eiste Bosveld dde premie op, maar Coerver vond dat Bosveld er geen recht op had. Na lang geredekavel dreigde Bosveld dat hij dan niet zou meespe len in de wedstrijd. Vitesse-Sparta. Zo ver is het nieft gekomen. Sparta, be vreesd dat er 3 k 4000 mensen minder naar de woctetiijd zouden komen kij ken als Vitesse's paradepaardje niet van de partij zou zijn, stuurde dezer dagen een afgevaardigde naar Arn hem om de zaak nog eens met Bosveld door te praten. Het resultaat was dat 1500 gulden kreeg. De lange binnenspelen, van wie op het ogenlblik 50-000 foto's in Arnhem worden uitgedeeld, heeft aan dde 1500 gulden gisteravond geen overwin- nsmgsprena» kunnen toevoegen. „Oharley" kreeg zelfs geen gelegen heid om tegen zijn. oude ploeg een doelpunt te maken. Zijn vroegere collega's hielden hem scherp in de gaten en hadden er ken nelijk plezier in hom te dwarsbomen. Toch spoelde Bosveld niet slecht en het was zelfs opvallend hoe snel hij de bal afspeelde. „Dat deed hij na tuurlijk expres", zei na afloop Spar ta's trainer Wh'el Coerver, die on danks de flinke zege over zijn ploeg helemaal niet fce spreken was. Zwak OPARTA heeft vooral in de eerste helft zwak en onsamenhangend gespeeld. In de achterhoede, waarin CHARLEY BOSVELD ...premie van 1500 Langhorst de geblesseerde Ter Horst verving, werden vele fouten gemaakt en ln dc voorhoede was het gemis van Nol He ij er man heel sterk merkbaar. Het enthouisast en opportunistisch spelende Vitesse had meestal het ini tiatief en nam na 20 minuten volko men verdiend door rechtsbuiten Ciee- r«n een voorsprong. Bruidegom Jan Küjnjan had kort daarvoor eau ten onrechte toegekende strafschop naast geschoten, maar in de 23e minuut maakte hij zijn fout op prachtige wijze goed. Zeer behendig passeerde hij twee tegenstanders en zijn schot trof via de handen van de invaller-doelman Beukhof en de bin nenkant vaa de paal doel. Na de rust bleek dat de Arnhem mers in de eerste helft boven hun krachten hadden gespeeld. Ze bleven weliswaar in de meerderheid, maar ze hadden geen antwoord meer op de snelle tegenstoten van Sparta. Kenny Wijs vpor rust linkshalf, na i rust linksbuiten in plaats van Kleinjan leidde na een kwartier de ondergang van Vitesse in. Uit een hoge voorzet van Van der Veen bracht hij de bal prachtig onder controle en hij schoot meteen in, 1—2. Ook de doelpunten, waarmee Jan Klijnj&n en Miel Pijs de stand in het laatste kwartier op 1—4 brachten, wa ren van prachtige kwaliteit maar het was voor Sparta eigenlijk te veel van het goede. Tussen de bedrijven door moest Jan van Be veren, die zijn vier de wedstrijd in vijf dagen speelde, heel wat reddingen verrichten om het gezicht van Sparta te redden. y Gegadigden voor de twee twaalf woonlagen hoge flatgebouwen die in Reyeroord (Groot-Sysselmon- de) worden gebouwd krijgen in spraak in dc indeling van de vierkamerflats. De toekomstige bewoners zullen zelfs mogen zeg gen hoe ze het willen hebben: een grote woonkamer of een klei nere woonkamer met aangren zend een slaapkamer, een grote keuken of een kleine keuken enz. dus: aanpassing van de woning aan de individuele behoeften. Dat is goed nieuws. Men moet zich van die „inspraak" echter niet al te optimistische voor stellingen maken. De Nationale Wo ningraad (ontwerper van de wonin gen) meldt weliswaar trots, dat er 28 varianten zijn voor de indeling van de vierkamerwoning, maar dat houdt geensrins in, dat ook iedere variant kan worden gekozen. Het zal er in de praktijk op neer komen, dat de meer derheid gaat beslissen over de tnde- lingsmogelij khede n. Zoals gemeld in de krant van giste ren wordt daartoe een enquête gehou den onder gegadigden, die op 21 au gustus bijeen komen in gebouw De Magneet m IJsselmonde. De gegadig den moeten een enquêteformulier in vullen en aan de hand daarvan zal worden vastgesteld naar welke inde ling de voorkeur uitgaat. Dat betekent dat iemand die als enige een bepaalde variant kiest zijn verlangens niet ge honoreerd zal zien. De inspraak gaat niet zo ver, dat ieder de indeling krijgt die hij wenst. Men kan zich afvragen of de Natio nale Woningraad en de woningbouw vereniging IJsselmonde niet wat over haast te werk gaat. Gegadigden voor de vierkamerflats moeien op de avond, dat ze voorlichtingsbijeen komst. bezoeken het enquêteformulier inleveren. Waarom dan al? Het kiezen van een indeling ts toch niet iets wat je zo maar even doet. Waarom mogen de gegadigden niet rustig thuis over leggen? Er zit nog een gevaar aan de me thode die wordt gevolgd. Heel goed TE kunt een woning bekijken als J voningbomvdeskumlige en als be woner. De verschillen van inzicht tus sen deskundige en leek z^n soms zeer opmerkelijk. Neem nu de balcons van de in Reijeroord te bouwen flats. Deze wo ningen krifgen een langs de gehele achtergevel lopend balcon. pat balcon bestaat eigenlijk uit twee balcons: een vijftig centimeter breed wasbalcon en een 1.50 meter breed wooubalcon. Een verspringend balcon dus. De meest voor de hand liggende vraag die bij de leek rijst waarom niet het hele balcon 1.50 meter breed gemaakt? Je kunt je alle mogcliike antwoorden voorstellen, maar niet hot antwoord dat een deskundige van de Nationale Woningraad mij gaf. Deze man sprak ln koelen bloede: „Dan krijg je zo'n afschuwelijk groot bal con". moge hik. is, dat er veel meer gegadig den ?.im dan woningen. Dat houdt in, dat ook de enquête-formulieren inge vuld door de mensen die geen woning wordt toegewezen mede van invloed zijn op de uiteindelijke keuze van in delingsvarianten. Van het begrip „in spraak" blijft dan niet zo erg vee] over. Het hele variantensysteem houdt ook in, dat de eerste bewoner de inde ling van de woning bepaalt. Nieuwe bewoners kunnen geen wijzigingen meer laten aanbrengen. De inspraak is dus we) erg eenmalig. ZWINSKY, getrouwd met een Russische vrouw en thans wonend in Berseba in Israël wil graag weten of Henk uit Rotterdam nog leeft. Zo ja, dan wi! hij graag iets van hein vernemen. Van deze Rotterdamse Henk is alleen bekend, dat hij Henk heet en dat Iiij me chanicus in Botterdam was. Henk en Alexander Rynd- zwinsky, die ook wel Siervig werd genoemd, hebben sa men in de omgeving van Wil na (Polen) met de partizanen in het verzet gezeten van om streeks maart/april 1944 tot juli van dat jaar. Wie inlichtingen omtrent Henk kan verstrekken wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de heer M, Roest, Tholenstraat 34, Rot terdam, tel. 273289. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, donderdag. Een fris spelend SC Cambuur heeft in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Feijencord de 13.000 suppor ters niet teleurgesteld. De verjongde Friese formatie gaf de kwalita tief wel sterkere Rotterdammers zo goed partij, dat de stand bij het laatste fluitsignaal van de Zwolse arbiter Godding 2—2 luidae. BOLNES, donderdag (ANP) In dc Nieuwe Maas bij Bolnes Is gister middag: het stolfelljk overschot gevon den van de 32-jarige mevrouw M. Vlot-Poorter tilt Nieuw Lekker land. Zij was zaterdag verdronken nadat de motorsloep waarop zij zich bevond was overvaren door twee gekoppeld varende Duitse tankers. De plaats waar personeelsleden van een scheepswerf het lichaam zagen drijven is 700 meter verwijderd van het punt waar het ongeluk gebeurde. de rust hield de Leeuwarder ploeg echter stand. Onder het oog van een kritisch toe kijkende bondscoach Georg Kessler heeft Feijenoord het grootste deel van de strijd de toon aangegeven. Dc ste vig ingrijpende verdediging speelde sterk en doeltreffend, maar in de voorhoede, waar het gevaar vooral van Samardzic en Klndvall moest ko men, ontbrak het aan verrassingen om de Friezen naar een nederlaag te spe len. 'De meeste Rotterdamse aanvallen wenden over linies opgezet, waar Coen Moulijn in de eerste helft veel initia tief ontplooide. Na «rust tnoeat <ie klei ne linksbuiten na een -ie harde tackle van Hans Stgmond zijn plaats aan Ruud Geels afstaan. AJ na enkele minruten wend het dui delijk dat Cambuur allerminst onder de indruk was van de reputatie van de een klasse hoger opererende Rot terdammers. Nadat de uitstekend spe lende doelman Mud goed had ingegre pen bij een inzet van de door Moulijn gelanceerde Henk Wery, namen de Friezen in de vijfde rrunuut de leiding. Piet Kriesch schoot de bal achter doelman Pietens Graafland, 10. Na het openingsdoelpunt zette Feijenoord Cambuur onder zware druk. Ove KindVall kreeg na goed aangeven van Moulijn enkele kansen, maar evenals afgelopen zondag tegen AiKterleeht zat het de Zweed niet mee. Hij knalde twee keer tegen de paal. In de overige gevallen bewees doelman Mud zijn vorm. In de 24e mimuut kwam Feijenoord toch op gelijke hoogte. De Friese doel man kon de bal na een schot van Wery nog maar ternauwernood tot hoekschop verwelken. Uit die hoek schop plaatste Samardzic de bal op het hoofd van. Van Hanegem, die op zijn beurt KAndvall bereikte. Nu had de Zweed wel succes, 1—1. Opnieuw kreeg Cambuur hat niet gemakkelijk. Vooral Kindvall en in wat mindere mate Samardzic waren enkele malen zeer gevaarlijk. Tot aan Leiding In de vierde minuut van de tweede helft, in welke periode Moulijn door Geels en bij Cambuur Kriesch door de: Joegoslaaf Ludvdc waren vervangen, nam Feijenoord de leiding. Samardzic kreeg de bal na een afgeslagen hoek schop van Geels voor de voeten en doelman Mud liet het schot glippen (1—2). Lanrge tijd heeft het er naar uitge zien dat dit ook de eindstand zou wor den, maar vijf minuten voor het einde werd het toch nog gelijk. Na een pass van Ludvic loste Hendrücsen een hard schot, dat de overigens goal spelende Pieters Graafland niet klemvast kon krijgen. Feijenoords doelman stompte dc bal het veld in, precies voor de voeten van opruieuw- Hendriksen, die nu geen fout maakte (22). Op de valreep behoedde doelman Mud zijn ploeg nog voor een nederlaag, toen hij prachiig reageerde op een van dichtbij Geels. afgevuurd schot van C (Van onze sportredactie} OUD-BEfJERLAND. donderdag In de stromende regen heeft Excelsior gisteravond een 40 zege behaald op de bekerhouder van het zaterdagvort- bal SHO. Rechtsbuiten Eddy Blok uitstekend op dreef scoorde twee doelpunten. Libregts en Bassant na men eik een doelpunt voor hun reke ning, Er waren 1500 toeschouwers. „We zijn. op do goede weg", zei trai ner Bob Janse na afloop. „"VVe hebben vanavond hed wat beter gespeeld dan in de vorige oefenwedstrijden". Naast de routiniers Tetitero, Li bregts en Blok lieten ook André Kosten en Aad den Butter, die itezamen de middenlinie vormden, een voortreffe lijke indruk achter. „Ze zijn serieuze kandidaten voor oen hoofdploeg ge worden", zei Janse. In de achterhoede van Excelsior moest Beb van der Heijden al snel wegens een blessure vervangen -wor den door Jan Kleingeld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Inbre kers hebben zich gisteravond toegang verschaft tot een keet, staande op de hoek Nieuwe Haven en de Burg. Knappertiaan. Ze waren door een niet afgesloten klapraampje naar binnen geklommen en hebben aldaar een ci- linderslot, ter waarde van 650, ont vreemd. GELDIG 9 AUGUSTUS SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDE; HIEROP NIET AANGENOMEN Prachtige lakens en slo pen van prima Twents graal Innen. Werkelijk optisch wit. De slopen hebben oer. prakllscho hotalslulting. 1-pers, 150x240 cm 5 9Q 2-pers. 180x210 cm'ö.SO slopen 60x70 cm 2 stuks 3.50 Zelfklevende broekzak ken d ie u In enkele ogen blikken aanbrenglzondar dat er naald en garen aan le pas komt. Even hel atrl]kijzereroveran klaar) Was- en aloomechl. In grijs of wit p. paarslechte 1.25 DroogrekkBn van wit ge- plasttceerd draadme- taal, d ua geheet roestvrij Gaan waslijnen meer nodig want U heeft een drooglengte van 6 rasp. 8 meter. Gemakkelijk te bevestigen ean balcon of kamerdeur. 3.05 on 2.45 Dralon/Helanca kleuter truitje. zeer elastisch. Ideaal tn het dragen er> goed ta wassen, In wit, bleu en vela „har de" kleuren. Leeftijd 8 mnd/2 jr. Mt 68/74 4.95 80/86 5.25 GeniBtallsesrde strljkda- ken, geschikt voorledera normalemaalatrljkplank. Door de praktische schulmplaslic vulling strijkt u snel en gemak kelijk 2.95 Herenmeliaras vervaar digd van uitstekend rund box leder. Voorzien ven Ijzerstarka rubberzooi. Klassiek modol, past bij foder kostuum. Alleen ln zwart. Alle maten 12.50 M DREESMANN ROTTBRDAM Sportieve herensweater van prachtige kwaliteit velours. De gemakkelijke vrlie-IIJdsktedlng. Met een prima pasvorm. Mo del met ronds ttal3. Keu ze uit diverss kleuren 12.90 Theedoeken van prima kwaliteit katoen. Direkt drogend. Kleur* en was echt Keuze uit 2 dessins. Neem er wat extra, want de prijs Ja nu extra laag, 2 stuks voor 2.25 Pors elelnen kop 0 n scho tel, charmantmodfltvoor- zlen van fraaie randde- koratle. Keuze uit 2 de hors. Alleen -.MJdag drie stuks slechts 3.25 Het coll-overhsmd, een goed gasnsden, ultra modern overhemd i exkluslef fabrikaat (n wit en diverse beschaafde pasteltinten. Ook ver krijgbaar In donkerblauw met wilte nopje» ot met een Ingeweven visgraat- dessin, 14.90 Huishoudduster van be- drukte katoen. Lengte; 10O cm. Mat dealbare ritssluiting cn ntou- wen. Er zjjn 2 desslna 1 en diverse Waas Weu- i ren. Malen: M, L en XL 9,95 Op de afdeling Vakantiereizen kunt u nu kiezen uit de volfedige retspiogramma's van Cebuto, Rederij Ketel, Maatschappij Zeeland, Tor-line, Franse Toeristen Service, Nederlandse Spoorwegen en Ce ntou». Koeriersters kunnen worden opgegeven van morgens 8.30 uur af tof de* namiddags 5 uur telefonisch alsmede aan onze loketten, West blaak 9-13, Rotterdam, voor plaatsing in de editie van de dag daarop volgend. Personeel gevraagd Sacnity i» look wftsr child- ng dm sept., modem in the country within easy reach of Brighton and London. For further informations Mrs, Veldkamp. Meeuwenlaan 171 hs, Afdam-Tïrd. Tel. 02O-69H3. A025 Bij ons is plaats voor vlotte en aankomende typistes voor afw,', interessant werk op spec, elee, schrijfmachines. Mu- lo-opl. gewenst. Voor onze fotokamer zoeken wij ftem leerling reprograaf (leeritogstwtlsel vatt-opSekttng) Voor de binderij: nette meisjes Drukkerij Bronder-Offset Goud*C8ingel 260, Rotterdam, telefoon 010115735, R023 Fa. H. A. Hofmans at 17'iri. hoek Prins Hendrikkade zoekt een machinesteller of handige kracht die daanvoor wil worden opgeleid. R028 Verdien meer bij Korrekt Voor goede krachten betalen wij hogere honoraria. Kom eens praten, het verplicht u tot niets. Spoedige pleetslngBinoge- HfMicden voor (steno-)typistes Uitzendbureau Korrekt HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vraagt nette BEZOR- GERS(STERS). Leeftijd vanaf 15 jaar, Aanmelden westblaak D, tel, OIO—135430, 'b avonds na 18 uur telefoon 010—165960, 232114-16367-202811 en 55202. R020 Met spoed gevr, HLECTRO- MONTEURS en soheeps-elec- tromonteurs. Zonder voldoende vakkennis onnodig te soil. EJektr. Techn, Inst, Bur, P. M. v, Houwelingen. Lisbloemslraat IJ. Rotterdam. Tel, 010—2285S3 18 uur tel. 010—188591. R023 N.V. Vilco Suédekleding Ate- Uers vraagt GiEROUTUTiEEJRDE MACHINISTIKSTSRS, Aaiïm.: IttsuHndestraat 2(0, Rotterdam. Tel. 010—287335, GEROtmNSEKiDS STRIJK- STER gevraagd. Aanim.: Coa- fectic-AteHer La genie nn Schellens. Oostteedljk 213d Rotterdam. R02f MEISJES VAN 15 JA AIR Je verdient meer dan je denutl als je je aanmeldt als leer- Ung-modlnelte bij Confectie-A. teller Laeemann Scholtens, Oostzeedijk 31 Sd, Rotterdam R028 125465. (010) LEERLING AUTOMONTEUR gevraagd. Leeftijd 16 17 jaar. Roomer's automobielbedrijf. Diergaardesin gel 60—82, Rot terdam. Tel, (filö) 1256S8. Na 19.00 uur: 123285. R028 WD zoeken een JONGEDAME en JONGEMAN wm 13-18 jaar voor het magazijn, Dassenfa- brlek MIC-RO, Provenierssin- iel 62, Rotterdam, Tel, oio—. 82593. R028 Ohemlche wasserij te Schiedam vraagt een KANTOORMEISJE voor licht admdnsltratief werk. Tel, (110263392. R028 Gcvn. HULP i.d. HUISHOU DING. in klein gezin, voor I dag per weck. Mevr. v. Ype- reo. Burg. Le Fèvre de Mon» tignylaa.ii 242. tel. (0101 234024. nette verkoopster hulpverkoopster 5-daagse werkweek. FA HOUTMAN. Oudedljk 219, tel. 121731, na 6 uur tel 334946. N.V. Vieo Suèdekleding Ate liers vraagt MEISJES VOOR DIVERSE MACHINBWERK Z AAMKEU RN. Asivm.; Insulin- destraat 210. Rotterdam. Tel. 01O—287335. R028 N.V, Vico StièdekletÜpg Ate liers vraagt AANK, MACHI- NESTKSTERS en LEERLIN GEN. Airnm.: insulitvdestraat 24", Rotterdam, Tel. OIO— Ü8733J. R026 Op onze verkoopafdeling ge reedschappen vragen wij voor spoedige indiensttreding een aktieve JONGEDAME vooi lichte administratieve werk zaamheden, Kennis van typen Js noodzakelijk. Voor het af wisselende wérk op ons prettig en modern kantoor gelat een aantrekkelijk: salaris. Monde linge of schriftelijke sollicita ties aan N.V. TljnwerR. Indu strieweg 135, Rotterdam. Tel (010> 155044, toestel 29, monde ling uitsluitend na tel. af spraak. R02P Gevr. NET WINKELMEISJE, leeft, 1516 jr, 2 vrije midda gen. Stofjassen gratis. Drogls- terij-Parfurmerle E. Bos, Stre- veJsweg I48a, Rotterdam. Tel. (010)272067. Aanmelden heden 2 NETTE SERVEERSTERS ge vraagd. Hoog loon. Prettige werkkring. Café-Bar Old Dutch. WJjnbrug 1. Dordrecht Tel. 010-01850—84687. R028 JUFFROUW gevraagd voor sdin. en type werkzaamheden met enige kenrüa van de SPAANSE TAAL. R0C8 Onroerende goederen en woonruimte aangeboden ZAKENMAN vraagt degelijk beleggingspand tn Rotterdam te koop. Moet behoorlijke stand zijn en van part. Br. o. lettor TL Rotterdamse Kan toorboekhandel, Frltg RuyB- etnaat 22, Rqtt&rdam-lg. Te koop aangeboden dubbel wandig houten ZOMERHUIS JE. voorzien van elektr. licht, water enz. Zelf op te knappen. Te bevragen tel. 083B8-2395. Aü32 BADHOEVEDORP: te Roop prettig gelegen helft v.e. dub bel woonhuis met garage, v.v. Centr, Verw., bev. grote L-vor- mlge woonkamer 5 slaapka mers. Leeg omstreeks i decem ber a.s. Prijs 77.500.-, Make laar Gerard Schaaf, Amers- foordtl. 34. Badhoevedorp. Tel. 029C8—2733. AQ32 BOERDERIJTJE te k. in Fries land, geh. jnger. ƒ15.000.-. Tc!. 020—Ö211S2. A032; pers. Te k, royale 4 K. FLAT. badk,, Aangeboden BEDRIJFSPAND omtr. Frederlkaplein p!m. 425 m2 Garageruimte leeg te aan vaarden. 6 bovenhuizen, huren plm, ƒ6000 p.j. Br. A032—63239 bur. blad. Te koop of tc huur: HUISJE met 900 mZ grond in rustige, bosrijke omgeving Overijssel. Zeer geschikt voor valkantie- of weekendlnils. Tel. 05239— 2251 A032 Personeel aangeboden BOEKHOUDER Op zaterdag? Uv, achterstand wegwerken? Controle werkzaamheden? Tel (010)153814 of Br. o.nr. R010— J09 Het Rotterdams Parool, Westblaak 9, R'dam. Voor woning en gezin Ruilt uw oude meubelen in bij aankoop van meuwc. Vraagt vrijblijvend taxatie. Cor-Ros meubelen Meubelen stofferen beter en voordeliger Woninginrichting Theo Brejaart Dorrtteelaan 148-148, tel. 27059S. Ruilt uw oude meubelen in bij aankoop van nieuwe. Ook vloerbedekking eti gordijnstoffen. Vraag vrijblijvend taxatie. 3006 m2 showroom. Financiering mogelijk. Wotrii:g.lnr-ichUng LInja. tol. 125266, na 18 uur 178112. winkel in WONINGTEXTIEL en tapijten, brengt u alles wat woning gezellig kan ma- kon, Woninginrichting F, van Dijk, Zwaanshals 216, Telefoon 287727 na 19 uur 182511. RO60 WASAUTOMATEN, alle mer ken leverbaar met 25% tot 46% korting. 2 pet. bJJ contante be taling. Inruil en flnsnc. moge lijk. Waandere Ruil straat 4, 6. S. Rottendam. Tel, 010—255828 en Visstnaat 5, Bnlelle, Tel. 01886—3015. HOW Enige 12 staafs DASHAARDEN v^t. 125, Gnsradlatoren v.a. 65, Alles voor aard- of flos- sengflis. Verkoop onde r garantie. A. Tllkema, Wühelmlnastr. 02. A'dam. Tel, 020-125542 A080 SLAAPBANKEN, slaapmeitbe- len, slaapkamers, moderne en klassieke bankstellen, wand- meubels, sajonkaaten, eethoe- ken, vloerbedekking enz., enz. Alles utt voorraad leverbaar: ,,De Specialist". Noordsfngel 60—62, K'dam. Tel. 010—239038. Vr, gratis catalogus. ROGO WuAAiNDBRS geelt de toon aar» op wasgebled. Nu fabrleksnleu- we automaten voor iedere beurs. ƒ298.-. "Verder alle mer ken 25% tot 40% korting, o.a, Benidix. Rondo, Mlele. Edy, enz. Koelkasten 140 liter 198.-. WA ANDERS, Rullstraat 4. 6, 8 Rotterdam. Tel. oio—25582S Brielle: VIsslraal 5. Iel. 01886 —3016, RO60 Bankstellen v.a. 331, slaap banken ƒ325, moderne eethoek 199, Rijwielen, haarden, ver lichting. Amerikaans betalings systeem. L. VOOGT. Schiekade 122. tel. 242414. IEDEREEN 'N KREDIET tot 3OC0,- zonder borg direct te verkrijgen voor aanschaf meu belen - woningtextiel, Ook rij die gaan trouwen en allen die dringend meubelen willen ko pen. Vraagt gratis folder met gratis uitvoerige inlichtingen 6t|: Postbus 1083, Rotterdam. R06D Een greep uit onze TAPlj- TENCOLLECTIE. Sisal 100 cm 6.49 gelegd: kamerbr. 380 cn» br. gelegd ƒ26,50. Jabo 100 cm 8-66 gelegd380 br. gelegd 34.50, Vorder uit voorraad ny lontapijt. kamerbreed. v.a. 69.50, 89.50, 193 gelegd. Wo ninginrichting F. van Dijk. Zwaanshals 211. tel. 287727, Gratis vrljbt. TAXATIE bij u thuis. Enorm veel geld voor uw oude meubelen by aankoop van nieuwe. Zeer soepele beta ling mogelijkI Vraagt gerust zonder enige verplichting In lichtingen aan postbus 1547, Rotterdam, of tel. 010—117115. Ook 'a avonds, tel. 010—177450, R06Ö Wist u dat wij ruim gesorteerd zijn ln meubelen, klelnmeube- 1en enz. Komt u ever langs. Woninginrichting F, van Dijk, Zwaanhals 208. tel. 010—287727. Gratia advies bfj het stofferen, vrijblijvend prycopgave. Wo ninginrichting F. van Dijk, Zwaanhals 211, tel. 267727. R9S0 Laat ons uw trap beleggen met llnoieum, taptflex en tapijt v.a 110, Belt u even 2B7727 wij komen even lans. Woningin richting F. van Dijk, Zwaans hals 211. tel. 010-287727. HOBO voor bijzondere lage prijs. Vrsag vrljbl. huisbezoek, Tel. 253111 (R'dam), b.g.g. 283163. MEUBILAIR of andere goede ren. Bel dan OlC—244344. Be- Stel- en Transportbedrijf c.v, P, NELTSSE Zn, Rotterdam Vervolg op pagina 10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1