Kees Verwey is met 'echt eent|gtóg|| schilder' li." VOLKS- TUINEN POËTISCH GEFILMD RADIO EN TV KUNST Dit bracht de t.v. Schetsen in aquarel en pastel punten van expositie in Singer Museum te Laren door W. D. KUIK Miniatuur 3776 DOOR J. D. VAN EXTER ipag. 2 - dinsdag 13 augustus 1968 "TH TS 'i '4'»"^4 f>V»»;>-*1^-c» rfSÉ KK<: 6 alleen fK VANDAAG XBDERLAND I. NTS: 18.S0 Barend de B :r. NrS: 11».00 Journ. NCHV: 18.08 Tom Jonea Show. 19,ai Lieberman Lieborman. NTS: 20.00 Journ. NCRV: 20.20 Hier en nu, £0.45 Toppers van en nu. 21.00 De zaak Rchrbach, een gedramatiseerde reconstruc tie van een gerechtelijke dwaling (dl, 1). 22,10 Amerikaanse koorzauvg. HIRO: 22.20 Samenwerkende suikerzieken. NTS: 22.40 NEDERLAND li, NTS: Barend de Beer. NTS: 19.00 Journ, 19.03 De Verrekij ker. 19.13 Van gewest tot gewest. 10.35 Wij Europeanen, filmrcp. over Oostenrijk. 20.00 Journ. 20.20 Kleur: Dubbelspion. 21.10 Clo- se-Up van de Franse Radicale Studenten- Kw ging, 2' 85 De dood van Mijnheer Ser- Jartsroon, TV-spel. 22.2522,30 Journaal. DUITSLAND I, 18.00 Journ. NDR: 19.03 Aelu&t, 18.19 Non-dschau. 18.63 Zandman, 19,00 Actual. 19.28 FereVn in Liplzza, TV- fllm. 19.89 Progroverz, "WDR: 18.03 Letterk, progr. 18.10 Felix, TV-fUm. 10.25 Goeden avond, 10.30 Journ. 19.10 Der kleine Vaga bond, TV-fitm, 19,40 Piraten oder Plonicre? TV-filml, 20,00 Journ, en weerber. 20.13 Toeristisch progr. 21.00 Der Nnchruf. TV- spel. 22.10 Documentaire. 22.55 Journ. com mentaar en weerber. DUITSLAND II. 17.45 Nieuws en weer ber. 17-50 Actualiteiten en muziek, 18.18 Al les unter einem Dach, TV-film, 18.60 Ki Die Globetrotter, TV-film, 1927 Weerber. 19.30 Nieuws en actualiteiten, 20.00 Sport- splcgel. £0.30 Filmrcp. Aansluitend nieuws, 21,00 Gauner gegen Gauner, TV-fllm, 21,50 economische rubriek. 22.20 Nieuws, wear- ber, en actualiteiten. gNIGE gerenommeerde Nederlandse schilders en grafici houden of hielden uitgebreid tentoonstelling van hun werk, deze zo mer. Escher en Willink besprak ik reeds, ik ben nu toe aan een heel anders gerichte kunstenaar, Kees Verwey. In het Singer Museum te Laren kan men tot 29 september zijn oeuvre, aquarel len, tekeningen en schilderijen, bekijken. Portret van de moeder van de schilder, een voorbeeld van de gevoelige en toch krachtige wijze van werken die Verv/ay hanteert In zijn tekeningen en aquarellen. De schilder was 23 jaar toen hij deze penseel tekening vervaardigde. VANDAAG HILVERSUM I, 18,30 Stereo: Dauadr- keat en zangsolUten. 19.00 Zelfportret, 19.30 Nieuws. 19.35 Varittteitenkabmet t gevur. progr. 20.43 Zeil in zicht, hoorspel, 21.15 Stereo: Metropole-orkest: amusementsmu ziek, 23.50 Oud plaatwerk. 22.30 Nieuws. 22.10 Rüdlojoum. NRU: 22.55 Hot muziekle ven in Nederland van vóór 1840, 23,6524.00 Nieuwe. HILVERSUM II. 18.00 Metropol* orkest cn zangsoliste. 1800 Nieuws. 18.46 Aetuall- tilten. 19.95 Van ]e buren moot Je 't heb ben, 20.00 Internationale zomercursus voor vocalisten te 's Hertogenbosch. 21.00 Kerk ann banden (U), gesprekken met Tsjeeho- slowaokao prlo»torfl. 21.16 Limburgs symfo nie orkest en soliste klassieke en moderne muziek, 22.30 Nieuws. 22.40 Overweging, 22,46 Gewijde muziek, 23.00 Vergezichten: vakantie-magazine. 23.30 Scereoi Lichte gramm.musiek. 23.53.B24.00 Nlousv». MORGEN Verwey (geboren 1900) is één van die schilders waüTvan zwakke vakgenoten, maar ook de middelmatige liefhebber hiet te lande ver heugd zegt: „Kijk daar heb je nu weer eens echt een schilder, einde lijk". Er komt dan een soort snoeptafel in de gedachten beladen met heerlijke zaken als: vette verf, briljante streek, de mummie van Frans Hals, de nooit goed bekeken Impressionisten, de bolhoed van Breitner, schone niet al te opzichtige kleur, de net nog herkenbare voorstelling. Kortom, men trekt het schil- derij in de eigen behaaglijke middelmatigheid, waarin nu eenmaal een. groot en benijd- baar geluk schuilgaat: het geluk van de onverstoorbaarheid. K Benaderde men zo het oeuvre van 4 Verwey dan zou men. hem te kort Men km by voorbeeld op deze ten- toonstelling een aquarellist en toke- SHfcjvI naar tegenkomen, die heel wat meer is dan een handig traditioneel inge- jEaKa s*s3gi*?y> Tip. stelde kuntenaar. een huid te bezien, men vergeet ech ter het totaal van het schilderij, voor een loense blik of een verweerde neus. „Het plttoresque vraagt opof feringen ten opzichte van de na tuurlijkheid of de uitdrukking," schreef weer Delacroix in hetzelfde artikel. T-TET is de moeite waard met ge- -,l noemde twee opmerkingen in gedachten de Verwey «tentoonstellin gen te verlaten en een schilderij uit de vaste collectie van het Singer Museum met aandacht te vereren. Het is een studie In wit van een dame, geschilderd door Whistler. Ik sla dat schilderij nooit over, omdat ik het aardige Idee heb, dat de ge portretteerde misschien eens een keer Uit de lijst zal stappen. Ook hier aandacht, zorgvuldige schildering: hot schilderij berust op een uitgekiend heel sober palet. Whistier was een rekenaar, en theoreticus. Het is echter niet de toef haar die u trekt, de streek op een japon, het ovale matte gezicht, het is het totaal van de dame met achtergrond, dat in een flits overkomt en onvergetelijk wordt. Die eenvoud haalt Verwey zelfs In zijn beste momenten niet, al thans dal was mijn ervaring. YfERWEY komt er in de buurt met een Portret van zijn moeder, het is bulten catalogus geplaatst, het hangt tegenover een vitrine waarin een klein schetsachtig doekje opge steld is, eveneens een portret van 2ljn moeder; het behoort ook tot de beter geslaagde Stukken. Het schilderij met de drie naakten (no. IS) en het Sigaretje 2ijn nog te noemen. Men kan dit laatste schilde rij oppervlakkig vinden, maar het heeft in ieder geval de eenvoud op één gebaar te berusten, daar is alles op gericht: de wijze van schilderen, de lichtverdelfng, de aandacht die aan het gelaat is besteed, de kleur- verdeling. Enfin, In vele opzichten staat dit werk dicht bij de aquarelion van de schilder. ■yERWEY is géén man, die precies weet boe hij te behagen heeft; integendeel 2ïjn tekeningen en aqua rellen zijn hoogst experimenteel, zo wel in materiaalkeuze als In uitvoe ring. Zeker hij steunt op een tradi tie, een traditie die echter ouder is dan de middelmaat-droom van be handelde snoeptafel. Schelfhout, die Jongkind het teke nen meegaf, is b,v. reeds zo'n mate riaal- en handschrift-experimenta tor, hoe glad hij ook verder mot zün olieverf rondschaatste, "Wc kunnen een dergelijke houding terugvinden bij Isaac Israels, om eens een man te noemen, die met zijn schetsboeken dicht bij Verwey staat. Ik zou alleen zeggen: Verwey is opzettelijke^- en bewuster In zijn bla den, hij kent er de waarde beter van. Geen wor Ier, -went het aantal goede tekenaars is dun gezaaid in deze tijd, en dan krijg Je de eigen waarde heel goed In de gaten. Het is nog geen AOW-leeftijd ge leden, dat men kleine weinig bijzon dere schilders had, die verrassende, haast onmogelijk verrassende, teke ningen maakten; de kunstalbums van Vosmaer met prachtige repro- ductie's in photblltho kunnen het le ren. Het is echter een verschijnsel waar men nu mee op het dak moet gaan zitten. De middelmatige, aardige schilder, liever decorateur, kan men nog steeds bij de vleet aantreffen, maar het geheime dagboek van zijn teken kunst, experimenteerlust, is het in kijken niet meer waard. Meestal is er, wat dat aangaat, sprake van het modellenboék van Skira trouwens. Gezicht op de Notre Dame. Een bijzonder los in grote kleurvlakken gepenseelde studie ven Verwey uit 1966. De ruimtelijke werking is hier niet verkregen door perspectief, maar vooral door de lichteffecten die zeer toevallig aandoen, maar het zeker niét zijn. Men vindt dergelijke kwaliteiten in meer architectuur-aquareilen van Verwey- o.a. een gezicht op het Forum Romanum en in de studie „Versailles". De NTS zendt vanavond een docu mentaire uit die onlangs door de NBC is gemaakt onder de titel „Close-up van de Franse radicale studentenbe weging". De documentaire geeft een beeld van de achtergronden van de opstand in Parijs in mei en juni j.l. en wil aantonen dat de Franse studenten de strijd tegen het huidige bewind nog niet hebben opgegeven. (Nederland 2, 21.10—21.35 uur). De serie reconstructies van gerech telijke dwalingen, waarin de NCRV reeds „Het proces Carl von O." en „De zaak Jakubowsky" uitzond, wordt vanavond vervolgd met de gedramati seerde rechtzaak tegen de Duitse vrouw Maria Rohrbech, die op 13 april 1957 werd gearresteerd wegens moord op haar echtgenoot. „De zaak Rohrbach" wordt in drie delen uitge zonden: het tweede en derde deel vol gen op resp. 25 en 29 augustus. (Ne derland 1, 21,00—22.10 uur). Van Deyssel-portret hangt, en ge werkt wordt met scherpe en soms ironische aandacht, verstilling, hier en daar grijzige droefheid, komt on danks alle inzet de zaak niet uit de verf. „De schilderkunst is een beschei den kunst." heeft Delacroix in een van zijn beschouwingen geschreven: „ze vraagt slechts een oogopslag". Daaraan voldoet Verwey niet; zijn geëlaboreerde wijze van schilderen, zijn structuurachtige behandeling doen de aandacht versnipperen. Men trekt de loupe uit de vestjes zak, men dribbelt heen en weer, ge niet van details, spant de ogen in om en aquarellen hangen er dan de schilderijen, vooral portretten. Tijdgenoten trekken aan het oog voorbij. T~)E schilderijen zijn zorgvuldig ge- daan, heel bewerkelijk gedaan, toch overtuigen ze mij voor een groot gedeelte, 11a de ontmoeting met de aquarellen en tekeningen niet. In de eerste plaats hangt er teveel; zeker in de laatste zalen waar een bepaalde moderniteit zijn intree doet, en. tegelijkertijd een niet be doelde lelijkheid op gang komt, had men stevig moeten wieden. Maar ook in de zaal waar het bekende TJTET zijn bij Verwey niet de J--L bloemstukken waarmee hij pa radeert in afleveringen-stijl, zij brengen wat mij betreft teveel de kerstnummers van de oude Haag- sche Post In herinnering. Het zijn de modelsehetsen in pastei of aquarel. Portretten {SjoÖexna, portret van zijn moeder. 1923). Dat bloemstuk waar eigenlijk niets opstaat, waar het vuile water de was moest doen (no. 100). Het gezicht op het forum, een groot gedane, bijna gestyleerde tekening op karton van Anneke Höfite als profetes. Wanneer Toorop zijn mijnwerkers zo te lijf zou zijn gegaan, was hij er beslist verteer baar bij gebleven. Naast tekeningen KERKELIJK BEROEPEN Ned. Herv. Kerk: bef. te Zwijndreeht G. van Estrik tc Genemulden. Ber. te 'Nieuw Helvoet J. p. Smit, cand. te Lelden. Bcr. door de generale synode tot predikant voor b.w. Zijlstra. predikant voor h.w. te Voor schoten. Aangenomen naar de Lier K, v. de Sïuys te Herwfjnen die bedankte voor Maasdijk en voor Schipluiden. Gcref. Kerken vrij gom.; Ber. te Bergen- theim J. M. Goedhart te Drachten. Ber. te Berkum R .Hoogstean te den Ham. Ber. te Hoogvllot-Spijkenissc A. Kooy te Etn- 3HE23B2" LEG EVFkl NEEï?#CHAtïUE ■Bqoy/rJ... Hisbegikit Weet th. "oaWRe.Le.tJ KRAAIENHOVE 'WBTtSEF? C GE-BEURD DOOR WILLY LOHMANN WW 6 OW Noor. een merrier GfiOTFGÖGXK) l rexenextts J WGacEwr.' FCOW.ArSCCKETM WATOVERKöM-T iMcerreflEuw;!* akWerNAiuoRLo*; ^OFTGELCep Wh tl Zoüje^S [W W INWCHTKitej L VAsrHEELeceoJ L.2EVAUEH. (Stomme Hchd; BROMMY EN TOMMY Horizontaal: 1 alleenzang, bevel, riv. in Rusland, 2 bestrating, 3 nauwe lijks, familienaam van Vlrgilius, 4 be drog, afvoerbuizen. 5 zekere, aarde. 6 verfstof, meisjesnaam, 7 god van de koophandel, 8 plaats in Gelderland, heer, stekelvarken. 9 zwart aanslaan, papegaai. Verticaal: 1 stel, vat, 2 bomen, wa ter In Friesl., noot, 3 verstellen, hert, 4 meer invloed, 5 reeks, zljriv. van de Seine. G een der Kleine-Soeiidaeilan- den, achten, 7 spil, Eng. bier, stad aan de Oostzee, 8 grondsoort, maat, thans, bijwoord. 9 lichtgeel, deel van de haard. Oplossing miniatuur 3775 J-2 genoeg, 2-3 graag. 3-4.git. 4-5 teint. 5-6 tromp. 6-7 pardoes. 7-8 stank, 8-9 kreek, 9-10 kopie, 10-11 energiek, 11-12 kraan, 12-13 nederig. 13-14 glazenier. 14-15 rouge. 15-16 enorm, 16-17 molm, 17-18 mandarijn. Eidereend. REVOLVERHELDEN DOOR WILLY LOHMANN nHie* WLJE VoöRBoeTEkl, V J Ik" Zou v4'm! ©rove homo aoUDEH.SFKtflCKl 8535. „Mim hartelijke dank voor Uw snelle hulp!" sprak de kleine heer Korteling. „Vanzelfsprekend vergoe den wij alle schade, die door onze onoplettendheid is ont staan..." ,Jk geloof niet, dat ik schade heb," lachte de baron. „Het ziet er echter wel naar üit, dat Uw bootje de zwaarste klap n^pfr valrr,ppn ft „De koker!" riep de lange meneer de Lange plotseling. „Waar ie de koker?" „O jeemist u een sigarenkoker?" vroeg de baron, „Misschien drijft die nog in Uw boot. „Nee nee," zei meneer Kortcling, „Een grote kartonnen koker is het.Ze keken In het zeilbootje, dat half onder water lag, maar de kartonnen koker was niet meer te zien!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1