Tien jaar geëist voor moord op rivaal Het lijkt voor kinderen, maar het is voor de grote mensen' ROTTERDAMS DAGBOEK 'GEEN P ANIEK OPLOSSING VOOR ARTSENSTUDIE' De vriendelijke dames van de bibliotheek Paradijskerk Woning- restanten Van vernieling verdachte rijkspolitieman vrij gesproken Man in Hongkong aangehouden in verband met smokkeleomplot De Jong en Luns naar Bonn 'Gepensioneerde officier krijgt vaak te gemakkelijk nieuwe baan' pag i - saterdag 17 augustus 1968 HET is met clowns als met sprookjes het lijkt alle maal voor kinderen, maar het IS voor grote mensenWoorden van Walter Galetfta, de 37-jarige down van het Circus Sarrasam We piraten met de heer Galetti op een voor laat-werkende «rtiesten af- enjsehjfc vroeg uur, terwijl bijna de helle karavaan op het terrean vrouw Mana en de kinderen Car men (8) en Mama (2) met te storen vindt heft gesprek buiten plaats an Ke$tia3dgelyfce ituamsftoeatjes onder de lanibouw van de (grote) caravan. Walter G-aletti een stevig ge bouwde figuur, van wie vooral de rachte ogen opvallen heeft zo te *ien mets van de tragische figuur me nu eenmaal moet lachen om do mensen te vermaken Hij vindt d« efewn-snet-de-Jach-en-de-itraa n maar een geromanflaseerdie voorstel Aag van. zaken, die in lOder geval mot zajn werkelijkheid mets te maken heeft „Ik ben «een geboren circusman hu Jk kom uü een gewoon butgergezra m lhayngen by" Schaf- hausen (Zwitserland) Ik heb at yd etewa -wellen worden en op school wis uk ook de ctown. Maar dat kon *net ak moest zo snel mogelyk geld verdienen ik was de oudste van vier JcuKferen vader was mvahde als ge volg van een ongeluk Bovendien ir rhayngen een kleun, dorp waar de mensen nch smet kuianen voonstteHen wat de Buhae en het circus voor te— «naad kunnen b ©tekenen Walter Galetti gj^g m opleiding voor locomotiefbestuurder DM duurde tot zyn 21ste jaar toen hot circus Kme weer eens m Sobafflxau- oen kwam. Hy gmg zich aanmelden -Ik zei dat ik dtown mlöe zyn, aset eens dat ik het wou léren moet je je voorstellen. Hat kon natuuhlyk niet Ik werd aangenomen als arbeider, gewoon voor heft verzorgen van de paarden en sl het andere werk. Twee maanden later kwam. mijn ge- of manege-clown modng voor het opvullen. va® de pauzes Hat heb ik «er jaar gedaan. In doe penode heb dt alles van het «reus geleed Het was toen 1955 Walter Galetti trouwde met Maria, due hy bij het «reus Kme had leren kennen en ■amen gingen ze op tournee door Zwitserland, waar ze op de (vaak kleine) Bufcnes van de Kurhausen •en eigen nummer opbouwden Bij «ie wedeiopi'i ohitfng van Sarrasana in 1956 was Galete tr by als passage- clown. Hat duurde weer vuct jaar «Heft ging eigenlijk vrij traag Hat komt omdat jfc nooit ©en leermeester ofb gehad. Beft voordeel daarvan is daft alles wat ik doe persoonlijk os «aeft voorgedaan, nowt opgelegd en met verkrampt NOG WAT LEREN Omdat hy „nog "wat wou leren" ging Waiter Galetti by Sarras» nl weg en aloot zich ala vierde man aan ad een groep downs, waarmee hij bijna dne jaar lang een deel van de vvereid afreisde tot m Japan toe Hjj teerde er het vak, artisdek en zake lijk JDe baas van de groep was als mens en wat de centen betreft een •gOLStt. Als ik nets deed waardoor de mensen speciaal om my gingen la chen mocht ik dat de volgende avond met meer doen. Hat hield ik m de gaten Ik probeerde telkens weer vete anders Waft de zakelijke kamt betreft, was dae tijd voor my Walter Galetti op het koord Foto BERT SPRENKELING «en levensschool Ik heb er geleerd mezelf te verkopen. Zo je moet geld naar waaide vragen Als je te wei nig vraagt dan denkt de directie die ma® kan met goed zyn In 196S kwam Waiter Galetfta weer bij Sarrasana Hy werd aangenomen zonder auditie vooraf. Hu ts nu een gelukkig man die graag voor een wat verfijnder publ ek speelt dat meft ra de eerste plaate brult uit leedve—maak als hy weer een stomp op zijn neus krygf maar dat zo zegt hy zi n filosofie volgt hem vers sa met het har Eep moeilijke kaïrt aar dit reven de opvoeding van de kinderen. Car men gaat naar school als het even kan en behaalt dat ia het werk van mijn vrouw uitstekende re sultaten. MtT ET belangstelling las ik het stukje He dames van de bibliotheek In heft Rotterdams Parool van 13 ali gns us en ik kwam tot de conclusie dat de schryver het wel bijzonder goed getroffen heeft Iedere keer die weldadige s ilte als h\j de hall Wnaen- «rad een oase van rus zonder schryf- maehinegera el zonder hinderlijke te lefoons ik vraag my af heef. dan geen van de vier telefoontoestellen die daar aanwezig zyn zich ooit laten horen als die meneer er was" Hebben de typistes die toch van half tien tot vijf uur praktisch onafgebroken hun schrijfmachine doen ra elen steeds de tact gehad hun werkzaamheden even Ie onderbreken zo lang de meneer van Het Parool in de ha» vertoefde" Ze rul'en hun verloren tyd wel gauw *n gehaald hebben als ze hem W de open boekerij zagen lerdwynen Nu zi die />pen boekerij hem knik w»l vi a erg* dwars dan de weldadog= sfeer van rust m d» haU Ik moet toeg'ven het hjk ook wr°ed als je te veel Nederlandse romans zieft s san en j° mag er maar een je ege- Ujk van meenemen Als ik de schnj ver van het genoemde s*u3c was dan had ik be al laag hogerop gteoch* k bad d d r c ur van d® b b o fr°ek g=*vraagd wat het ii s hemelsnaam voor zin kan h "bben d° lezers zo sriefmoederlijk te bedelen Ik stel me zo voor da d° sohryv*»r dan een ui ^raa^d vnen lelijk doch definitief en b°vred geud antwoord on. vangen zou h*feb*zi En om nu even op di« vn®nd«I k brid enig e kmvm he is na uurlyk een koud kun« je voor e®n assis en*c 0*n baaw l"7®"s op e°n barse of hondse of a l°en maar o-rv ~snd=J k° maner e woord staan Maar waarom zou z AT» -»a w e en man»van H*** Parool *-> komkommer yd benutte om e°n s uk je en nadele van .De dames van de b b' o heek e schmven zou hy waarachtig nog gelijk hebben ook' (Zeer geachte assistente van de ge meente bibliotheek Ik vind het een goede gewoonte geen commentaar te leveren op ingebonden stukken An ders is het net of ik met alle geweld het laatste woord wil hebben Deze keer moet ik een uitzondering maken Er dreigt tussen u en mij namettjk een afschuwelijk misverstand te groeien Met betrekking tot de ge meente bibliotheek zit my helemaal mets dwars Integendeel tk kom er ontvettend graag en ik heb geen enke le reden wat dan ook hogerop te zoeken Ook met wat betreft de gang van raken in de open boekerij En wat dte mist en stilte aangaat een beet je overdrijven is toch niet verboden'9 Met vriendelijke groeten en hoog ach ting Dagboekschrijver) EB is een boekje verschenen over de oud-katholieke ge meente van de heilige Petrus en Paulas genaamd ,Het Paradgs' te Botterdam Ter nadere oriën tatie, het gaat hier om het prach tige kerkgebouw aan de Nieuwe Binnenweg, die dateert van 19X0 In een geschiedkundig overzichtje over de oud katholieke gemeente lees xk onder meer Vlak na een kerk dieast .-comt een deel van het stuc wer naar beneden Heft blykt dat een groot deel van het hout van. de gale rijen vermolmd is Er zyn nu twee mogel jkheden óf grondige restauratie of een nieuwe kerk. Het kerkbestuur kiest het laatste en draagt aan archi tect P A Weeldenbung op een nieuwe kerk te bouwen zoveel mogelijk in die trant van de oude waarnaar al de kunstschatten kunnen worden overgebracht Hat werd dus de Faradyskerk aan de N euw» Binnenweg Het rs wel zeer gelukkig dat het kerkbestuur m 1907 bes oot de oude schuilkerk te ver plaatsen want reu is de Paradijskerk de eruuge katholieke kerk van Rotter dam waarvan interieur en kerk siera den gespaard zyn. He Paradijskerk werd by het bombardement namelijk net getroffen. De Parad i iskerk heeft een groot aantal kunstschatten waarvan maar heel veeman Rotterdammers kennis hebben genomen Het boekje noemt o a de al aaropstand. de commume- banr de doopvont de preekstoel en het orge f onft Een ding is jammer in het boekje staat met op welke tyden d~ ker<c kan worden bezicntigd Een huis aan de Kerke dijk be neden een vertrek boven een zol der waar vader moeder en twee kinderen slapen. 0e WC kent geen waterspoeling Dne weken geleden is de bewoners de buur opgezegd. De slopers zijn ra aan tocht In officiële ambfteluke taal klinkt het allemaal een beetje an ders Dat gaat zo Aait de gemeenteraad De wo ningen aan de Kerkedtjk nrs 329 en 331 verkeren in een o slechte staatdat de eigenaar heeft ver docht ze onbewoonbaar te verkla ren XJit het onderzoek dat tov hebben doen instellen blijkt dat de e woningen die van de open bare weg gezien achter elkaar yn gebouwd en met hun achter zijde tegen een houten met net bedekte loods staan slechts een vertrek met een tweetal bedste den waarboven een zolderruimte bevatten Aan de voor-ijde ts eert van halfsteens metselwerk een klem keukentje gebouwd dat te vens dienst doet als toegangspor taal Elk der woningen beschikt ove een ouderwets privaat -onder waterspoeling en zonder deur in een houten schuurtje In de wo ningen. welke alleen door een raam m de voorgei el aan de noordzijde daglicht ontvangen kan de zon nimmer toetreden De gelegenheid voor Inch verversing en doorstroming van lucht is eveneens zeer onvoldoende De eer vervallen woningen zijn on geschikt ter bewoning en n et door het aanbrengen van verbe- ermgen tn een bewoonbare staat te brengen VERDACHTE DOODDE COLLEGA MET GEWEER OP STATION VLISSINGEN MIDDELBURG, vrydag (ANP) Een gevangenisstraf van tien jaar met aftrek van voorarrest wegens moord, gepleegd met voorbe dachte rade, eiste de officier van justitie hg de rechtbank te Mid delburg, mr. P J V Roscam Abbing, vanmorgen tegen de 33-jange A.E deB uit Vlissingen De B heeft op 19 maart van dit jaar de 30-jange A van Vlijmen uit Middelburg tijdens een schietpartij by en in het station van Vlis singen met een half automatisch geweer gedood De aanleiding tof de schietpartij was een verhouding geweest tussen het slachtoffer en de vrouw van De B ZJf bad hem op 17 maart gezegd te willen schelden om te kannen her trouwen met Van Vlijmen. De B en z|jn vrouw hebben een kind. De B en Van Vlymeti kenden elkaar omdat zy samen als constructiewer ker in Temeuzem werkten en dik- wyls met elkaar m de auto naar huis reden. Zo had het slachtoffer de vrouw van De B ook leren fcen- Verdachte deelde vanmorgen voor de rechtbank mee dat hy zijn rivaal al leen «en afstraffing had willen ge ven. Hy was op 18 maart naar Brussel gereisd can daar een geweer te kopen De volgende dag ging hij tegen 6 uur naar het Vlissragse sta tion, waar de auto van Van Vlijmen stond geparkeerd Hy wist met wel ke veerboot deze uit Breskens zou Toen Van Viymen naar zijn auto toe liep had He B hem, dreigend met het geweer, toegeroepen dat hij op zyn buik op d« grond moest gaan bgfftm Hü zei vanmorgen dat hij hm in het zitvlak had willen schie ten. Toen de ander echter lachend doorliep raakte De B door het dolle heen en haalde de trekker van zyn Door het eerste schot al zwaar ge wond. rende Van Vlijmen het sta tion binnen, achtervolgd door de schietende De B Door de stations- De officier wees erop dat De B tegen zyn rivaal had gezegd Makker jouw dagen zijn getelden ,Ik ver moord je." Dit was reeda op 17 maart gebeurd nadat de vrouw van De B had gezegd te willen schei den. Volgens mr Roscam Abbtng had verdachte meermalen ook tegenover de officier van justitie zelf gezegd geen spijt van zijn daad te hebben Mr W K H Dleleman raadsman van verdachte stelde dat zyn client een .schuw opgejaagd en bedreigd mens was Hy had nadat hij tot zyn grote teleurstelling voor mili taire dienst m Nederland was afge keurd dienst genomen in vreemdelingenlegioen Vyf jaar vocht hy ra het toenmalige Indo- China en in Algene Na zijn terugkeer naar Nederland en zyn huwelyk ra 67 bleef hy een eenzaam man aldus mr Dieleman Toon alles wat hy toch had opge bouwd hem dreigde te ontvallen, zocht hij als ra de oorlog ver gelding De raadsman bepleitte clementie ook al omdat De B en zfcn vrouw in de tyd van het voorarrest weer naar elkaar zyn toegegroeid en omdat het gezm niét te lang uiteen kan blijven Uitspraak op 29 augustus DEN HAAG vrijdag (ANP) De Haagse rechtbank heeft vanmorgen de 5l-jarige opperwachtmeester van de rijkspolitie M B van M postcom mandant te Nootdorp vrijgesproken van de hem ten laste gelegde verme ling van autobanden Be officier van justitie had een week gevangenisstraf geeist De politieman had in de nacht var 20 op 21 januari een rondgang ge maakt door heft dorp m verband met het feut dat hy vaak s nachts werd opgebeld wat ook oen was gebeurd Hjj wilde nagaan waar m he dorp nog licht brandde en stelde vast da dit in éen woning nog het geval was Een groot aan al mensen was daar op een feast by een Volgens de verklaring van de poli- beman had hy by voor de womng ge parkeerde autos een man ra gebukte houding gezien die er vandoor ging toen hy naderbij kwam Feestgangers die naar buiten waren gekomen be schuldigden de heer Van M ervan de daarop geconstateerde vermeiing van de autobanden te hebben gepleegd /Va arrestatie^ zn Amsterdam (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM vrpdag De 40- Jaxlae Edward S een van de leiders v»n het complot om de filialen van de Bank of America in Amsterdam en Zurich op te lichten voor een bedrag van 600 OGO Amerikaanse dollars is door de politie in Hong Kong gearres teerd aldus heeft de Amsterdamse politie vanmorgen vx- Interpol verno Voorzitter studiecommissie tijdens hearing: BONN vrydag (AP) Premier P J S de Jong en minister van buiten landse zaken mr J M A H Duns zuilen ra september een bezoek bren gen aan Bonn om daar met kanselier Kurt Georg Kiesinger en minister ca» buitenlandse zaken Willy Brandt overleg te plegen Het bezoek zal plaats hebben op 18 en 18 september Een woordvoerder van de Westduxtse regering heeft ge zegd dat de Duits-Nederlandse be- spxekingen vermoedelijk betrekking zullen hebben op dezelfde onderwer pen als met president Charles de Gaulle van Frankrijk 10 dagen latei zuilen worden besproken voomameujk de grotere samenwerking tussen de landen van de Europese gemeenschap en dp voortgang in de richting van een eventuele vergroting van die ge meenschap Advertentie-omzet VPRO-gids minder gedaald (Van onze economische radactie) In het artikel over de advertentie omzetten van de pers in ons blad van gisteren heeft helaas een zetfout ge staan Het ïndexcyfer voor de omzet van Vrye Geluiden is met gedaald van 100 procent in 1966 tot 38 5 procent in 1968 maar tot 83 5 procent (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, zaterdag Mr G E van "Walsum, voorzitter van de studiecommjcsie die de regering moet adviseren omtrent de ves tigmg van de aebtste medische faculteit, is van mening dat de moei lijkheden rondom de artsenopleidmg in ons land met met nood maatregelen kunnen worden opgelost Voor een plan als dezer dagen is bekendgemaakt door de PvdA-Ka- merieden dr J G H Tans en dr J H Lamberts is de heer Van Wal sum „beducht omdat de resultaten ervan vermoedelyk met zullen passen in het gehele systeem van artsenopleiding in de toekomst Het complot werd twee weken gele den door de Amsterdamse politie op gerold na een tap van de adjunct-di reoteuir van de Bank of America in Amsterdam VATICAAN vrijdag (UPI) Paus Paulus heeft de priesters ra de Baski- sehe provincies van Spanje gelast zich met meer met politiek te bemoeien Bovendien heeft hy de Spaanse rege ring verzocht. evetVuele verder maat regelen tegen, pnesters die gearres teerd zyn over te laten aan de kerke lijke macht Dit is vandaag vernomen rat goedragelichte kringen ra het Vati- caan Staat verliest kort geding van Turk DEN HAAG vrijdag (ANP) D< vice piesident van dc Haagse recht bank mr J Schaafsma heeft van morgen ra zyn uitspraak in een kort geding dat een Turkse gastarbeider had aangespannen tegen de staat be paald dat er geen reden is de Turk tydelyk m bewaring te stellen, nadat hy zaterdag een str«f van 15 maanden wegens narcoticahandel heeft uitgeze ten De Tutk wiens verblijfsvergunning dooi de Haagse politic» niet werd ver lengd zal zondag per vliegtuig het land worden uitgezet De vrees be stond dat hy zou onderduiken Tegen het n.et verlengen van de verblijfs vergunning is inmiddels beroep by de munster aangetekend Het is daarom beter te streven zy het in een wat langzamer tempo naar goede en verantwoorde oplossra gen waarmee men in de toekomst uit de voeten kan Een panlekhoudxng Is uit den bore" aldus mr Ven Walsum Hij zei dit gistermiddag in Den Haag tijdens een openbare hearing van de studiecommissie achtste me dische faculteit Tydens deze hearing werden be langhtbbenden in de gelegenheid ge steld hun mening te geven over de onlangs verschenen voorlopige conclu sies van de commissie-Van Walsum waarin deze stelt dat voor vestiging van de achtste medische faculteit Twente Maastricht Tilburg en Eind hoven m aanmerking komen versiteit ra het Belgische Hasselt EL B Witte burgemeester van Eind hoven wees erop dat Maastricht slechts dne kwartier verwijderd is van Eindhoven Deze beide sprekers pleitten voor vestiging in respectie velijk Tilburg en Eindhoven Maastricht Voor Maastricht als vestigingsplaats werd onder andere gepleit door de commissaris van de koningin m Lim burg mr dr Ch J M A van Roo> de burgemeester van Maastricht mr A M I H Baeten het Tweede-Ka merlid Tans en de heer F S Bohmen voorzitter van de Katholieke Myn- wei kersbond Zy wezen onder meer op de so ciaal-economische moeilijkheden van Limburg waarvoor naar hun mening vestiging van een medische hoge school (die zou moeten uitgroeien tot een volwaardige universiteit) een op lossing kan bieden De heren Tans en Baeten noemden het een cultureel maatschappelyke noodzaak dat Lim burg een eigen universiteit krygt Het is schaamteloos en arrogant de Limburgse studenten te verwbzen naar Aken of Luik aldus de beer Tans dj© van mening was dat de acht ste medische faculteit nergens beter dan ra Maastricht 4»et balkon op Europa kan worden gevestigd Naar z(jn mening is Limburg tot das ver op immorele Wftjze behandeld Beiden waren evenals de commis saris van de koningin in Noord-Bra bant mr dr C N M Kortmaan voorstanders van een hechte geregle menteerde samenwerking tussen de hogescholen van Eindhoven en Til burg wanneer ra een van deze plaat sen de medische faculteit wordt ge vestigd Overplaatsing van de Til- burgse economische hogeschool naar Eindhoven of van de Eindhovense TH naar Tilburg zoals door een deel van de commissie "Van Walsum is bepleit noemden zij met reeel. Twentf Op vestiging in Twente werd onder "ixdere aangedrongen door de commis sans van de koningin ra Overijssel mr dr O F A H van Nispen tot Fannerden en de burgemeester van Enschede mr N Y Vleer Eerstge noemde bestreed de opvatting dat Twente te perifeer gelegen zou rijn Ruim 55 procent van het aantal studenten aan de TH Twente komt niet uit het oosten des lands zei hy Tydens de hearing werd door de Nederlandse Studenten Raad eec pamflet verspreid waarin werd aan gedrongen op een spoedige totstand kommg van de achtste medische fa culteit en ook van een 9de 10de 11de 12de en 13de Aan het slot van hearing zei mr Van Walsum dat de commissie nu haast gaat maken met het opstellen van het definitieve advies dat wel licht ook weer verdeeld zal rijn. Hij achtte het naet uitgesloten dat de commissie terug moet komen op haar mening dat een achtste medische faculteit er met voor 1980 behoeft te komen Zy handhaaft echter haar j, komen Zy handhaaft echter naar X lIDurg en LinollOVcQ Standpunt dat de behoefte aan artsen Burgemeester Becht van Tilburg maatgevend behoort te zyn en met het wees de heer Tans op de zich snel aanbod van studenten alsdus mr Van ontwikkelende Nederlandstalige um- Walsum- NVV ZIET MISSTAND- UTRECHT zaterdag (ANP) Het NVV vindt dat de betrokken over heidsorganen zich eens moeten bezin nen over het aanstellingsbeletd van gepensioneerde overheidsdienaren De vakcentrale heeft de indruk dat met functioneel leeftijdsontslag ver!rokken officieren worden benoemd m functies waarvoor zy op het oog namvelyks de kwalitei en bezitten Wanneer in deze gevallen anderen een gerechtvaardig de promotie wordt onthouden is dat volgens het NVV .met alleen een trieste maar ook en vooral een on aanvaardbare zaak Zoals bekend wordt functioneel leeftijdsontslag vooral in de militaire dienst toegepast Er wordt van uitge gaan dat door fysieke en psychische spanningen het militaire beroep met tot het 65ste jaar kan worden uitgeoe fend By de marine geldt xn het alge meen een leeftijdsgrens van 50 jaar by land en luchtmacht van 55 jaar Het functioneel leeftijdsontslag geldt voorts bijvoorbeeld voor loodsen brandweerlieden en verpleegsters In de praktyk zyn het vooral offi cieren die op hun 50ste of 55ste jaar nog een andere functie gaan vervul len Het heeft er naar het oordeel van het NVV de schyn van dat werkge vers (particuliere en ambtelijke) vaak geïmponeerd worden door het feit dat iemand ox erste of kolonel is geweest Op grond van die overweging krygt zo iemand dan een functie die beter aan een burger had kunnen worden gegeven als strikt op deskundigheid was gelet Mr. P. J. Oud vrijdag in stilte gecremeerd DRIEHUIS zaterdag (ANP) Op Westerveld ra Driehuis is gister n ui alle stilte het stoffelyk overschot- gecremeerd van. mr P J Oud oud- rmnister van financien en oud-vaor- zitter van de WB-fractie m de Twee de Kamer en oud-burgemeester van Roterdam De plechtigheid werd ooor enkele tientallen naaste familieleden en vrienden bijgewoond. Onder de aanwezigen bevond zich onder meer mr E Toxopeus fractie voorzitter van de WD ra de Tweede Kamer, en mr K. P van de Mandele, oud-voorzitter van. de Kamer van Koophandel t-° Rotterdam. ii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1