In nieuw Bestemmings plan Kethel-Zuid is de Poldervaart verdwenen Echte vakmensen worden meegenomen in de dynamische groei van Hoogovens V BOUW NIEUWE LOM-SCHOOL Méér schooltuinen en beter gespreid HOOGOVENS IJMUIDEN LILIAN WALDO' Eén groot recreatiegebied ten noorden van Rijksweg 20 B. en w. tegen Monumenten lijst in beroep Eenvoudige landijsbaau in Kethel SCHIEDAM Rotterdamse kunststichting waagt gemeente rage voor aankoop Jan mei de zwaan Structuur Rijnmond ook bespreken in Scliiedamse raad B en w willen f 73.000 voor aankoop heeld Fritz Wolruba uittrekken Afscheid in de Raad van weth. mr. P. v. Bochove Als complex aan Vijf sluizen, wordt opgeheven SPAARBANK IN JULI KERKDIENSTEN KOERIERSTERS CITROEN AUTOMOBIELBEDRIJF E3J zaterdag 17 augustus 1968 - pag. 5 van wegen aangegeven. Van de Schie damseweg, die rechtstreeks naar het viaduct in de Rijksweg 20 is doorge trokken; mat de Pr. Beatrixlaan die langs Bad Groenoord loopt en verder doorgetrokken wordt tussen Pr. Bea trixpark en de Rijksweg naar het in dustrieterrein, Bij deze verlengde Bea trixlaan komen de nieuwe parkeerter reinen en de stallingplaats voor het Bad Groenoord, die m de winter ook gebruikt zullen worden voor de land- ijsbaam die daar in de hurt is ge dacht. Meer ten noorden komt de nieuwe LOM-school. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag, Nu de plannen voor de opheffing van! de Poldervaart concreet zijn geworden, komen b. en w. bij de ge meenteraad met eert ontwerp voor een Bestemmingsplan „Kethel- Zuid". Hierin wordt de mogelijkheid geopend om het recreatie gebied tue6en Poldervaart en Scliiedamse weg met het bad Groen oord beter in te passen in liet hele stedelijke recreatiegebied ten noorden van de rijksweg 20, waarvan nu reeds uitmaken het Pr. Beatrixpark, het sportpark Thurlcde en het volkstuineneomplex Thurledc. H«t Bestemmingsplan Kethel-Zuld wordt begrensd door de Churchillweg, fe Pr. Beatrixlaan, de Schiedamse- weg, de waterloop langs Nachtegaal- laan en Duivenpad, het Pr. Beatrix park ea de Btfkswcg 20. Het plan be slaat een oppervlakte van ca. 28 ha., waarvan ca. 21 ba. reeds een bestem ming heeft voor de recreatie. Daarvan ca. 8 ha. voor actieve recreatie (Bad Groenoord en de sportveldencom- plexen aan de Schiedamseweg) en ca. 13 ha voor passieve recreatie. Het plan is overigens zeer globaal gehouden om bij de detaillering van de recreatieve bestemmingen de nodi ge vrijheid te houden. De veertien eengezinshuizen staande langs de Schiedamseweg kunnen wor den gehandhaafd. In het plan is een ruime parkeer- en stalllngsgelegen- held gereserveerd voor bezoekers van Bad Groenoord, het Pr. Beatrixpark en de overige recreatieve voorzienin gen in de omgeving. Molen Het karakteristieke boerenbedrijf je in en n3bU de Hargmolen Ls opgeno men in een „bijzondere bestemming", waarbij na de opheffing van de huldi gt functie van de molen kan worden geiacht aan een bijzonder gebouwtje met een recreatief karakter, bi het plan is verder een terrein ge reserveerd voor do bouw van een LOM-school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Gezien het bijzondere karakter van deze school ls een ligging in een recreatief milieu gewenst, de regionale functie van aeze school wordt begunstigd door de goede verbindingen. Vaart wêg Aldus de toelichting van b, en w. op het plan. Het meest essentiële in dit ontwerp is echter dat de Poldervaart niet meer voorkomt op de kaart bij het plan. Gewoon wèg. Van de brug in het Duivenpad naar het Pr. Beatrix park tot aan het viaduct van de Rijks weg 2D ls de vaart verdwenen. Ook de aflkeii langs de vaart; ook de Blauwe Bra? en alles wat daaraan annex is. Op deze kaart is het Pr. Beatrixpark rewoon tot aan de Schiedamseweg doorgetrokken. De natuurlijke split sing is zo opgeheven. Op de kaart staat ook een kruispunt (Van een onzer verslaggevers) &OTTERDAMzaterdag De Rol- «Mamse, kunststichting heeft het ool- mll Tan k; 611 w* gevraagd vla de ge- *nu een hedrag van IS.50b «nJaen beschikbaar te stellen als bjj- °«ïe in de aankoop van een beeld beeldhouwer Piet van Stulvcn- ?»g. De totale kosten z(jn 25.000 gul- nUf 17,aar öie kan de kunststichting ilf V i dragen. De opdracht aan vL. ,'dhouwcr is overigens reeds vcrs trekt. ëaat om een beeld voorstellende SlF. met de zwaan" dat ter nage- M'ivïu r':s aan Herman Heijermans wat vervaardigd uit blank marmer, ram pluur !cnigt een plaats m een ?p de Blaak, op een sokkel van «rait-ia va steen. f.^.Hotterdamse kunststichting heeft vit8 *000 gulden betaald. Het Neder- toneelverbond zal 4500 gulden nSSSgen' R1 voorstel aan de ge- Steraad zeggen h. en w.: „De fi- BmSe5 ng van de opdracht valt de ven-iSrd?mse kunststichting zwaar. In vSw1 met de a&nkoop van kunst- j™werpen en het verlenen van op- »ii v i roods een aanzienlijk deel tm,L 'kaar ter beschikking staande Ww ^^edt. De aankoop van het bi W ar noP®n haar activiteiten Wi resterende gedeelte van dit beperken. De adviseurs Mfonds stadsverfraaling, waaru 19,500 gulden geput moet zimÏT1, ^onen. zich met de inwilli- vprfJan het verzoek van de stichting huk Zulks moet echter als een arwu,v?°r dén keer worden gezien, m»nu 1 niet juist zou zijn op die geld aan het fonds Z1i het voor lovens- waardig initiatieven". (Van. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag, Be spreking wan de structuur van het openbaar lichaam Rijnmond is ook een punt op de agenda voor de vergadering uan de Schiedamse gemeenteraad van maandag 26 augustus. Zoals de structuur reeds punt van bespre king is geweest bij meerdere an dere gemeenteraden tn de Rijn mond. Omtrent deze materie is de Schiedamse raad reeds In twee informele bijeenkomsten voorge licht. Het College van b. en w. Iaat echter aan de raad over een uitspraak te doen over de richting waarin de structuur van Rijn mond zich dient te bewegen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. - Het Colle ge van b. en w, van Schiedam is bi) de Kroon in beroep gegaan tegen de Monumentenlijst voor Schiedam, zoals die door de minister van Cultuur. Re creatie en Maatschappelijk Werk in juni is vastgesteld. De minister heeft bij zfjm beslissing weliswaar bijna de gehele voorlopige Monumentenlijst, zoals die door de ge meenteraad is vastgesteld, goedge keurd, doch is in drie punten, daarvan afgeweken. Dat aan. het verzoek om ook het pakhuizencomplex achter de Lange Nieuwstraat 107 (Alg. Handels Entrepot) op de lijst te plaatsen geen gevolg is gegeven, daarin willen b, en w. berusten. Maar niet dat het ver zoek om het St. Imelda Internaat (Hoogstraat 44) en het gebouw van het gemeente-archief (Oude Kerkhof 5) van de lijst af te voeren, is afgewe zen. Tegen deze laatste weigering nu is beroep bij de Kroon aangetekend. Aan deze panden kan, zo vinden b. en w., geen „monumentale waarde" (niet ar chitectonisch, niet historisch) worden toegekend. Het staat er wel niet bij, maar zowel het St. Imelda-intemaat als het gemeente-archief staan als „monument" de uitvoering van. de plannen voor het stadscentrum meen in de weg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Het col lege van b. en w. heeft de gemeente raad voorgesteld een beeld te doen hakken door do Oostenrijkse kunste naar Fritz Wotruba en daarvoor een hedrag van 20.000 dollar of 73.000 gulden uit te geven, In het voorstel aan. da raad zegt het college; „Dit bedrag dient te worden gezien als een exceptioneel aanbod, gezien de waardering van oeuvre In de internationale kunsthandel. Fritz "Wotruba neemt immers onder de kun stenaars die tot de ontwikkeling van de beeldhouwkunst van deze eeuw in belangrijke mate hebben bijgedragen, een voorname plaats in." Het beeld zal ten behoeve van het museum Boymans-Van Beuningen v/orden aangeschaft. ROTTERDAM, vrijdag. Toen de 53-jarige metselaar P. J. L. Slnt-An- naland van het WilUbrorduspleLn gis termorgen plotseling van het rijwiel pad van de Waalhaven-Dode waard- straat de rijbaan opreed, werd de man aangereden door een personenauto. Hij kwam te vallen en is met een hoofdwond naar het Zuiderziekenhuis gebracht. ROTTERDAM, zaterdag Tijdens schilderwerkzaamheden aan een pand aan de Van Adriehemweg is gistermid dag de 18-jarige schilder J, N. Jacobs uit de Walenburgerweg van een hoog te van circa tien meter gevallen. De jongeman verloor tijdens het ver plaatsen van een ladder zijn even wicht. Jacobs is met inwendige kneu zingen, rugklachten en een hoofdwond naar bet Dijkzigtziekenhuis gebracht. ADVERTENTIE. Je moet wel heei sterk in je schoenen staan, als je bijna 2 miljard gulden (2000 x ƒ1.000.000) voor uitbreidingen in je onderneming steekt. Hoogovens IJmuidea doet dat En wie de kranten leest, weet wat dit betekent: geld schept werk. Wie investeert schept arbeid. Hoogovens schept arbeid voor vakmensen die willen meegroeien met z'n groeiend bedrijf. Zeven nieuwe fabrieken Die 2 miljard gulden wordt geïnvesteerd in uitbreidingsplannen, die o.a, zeven nieuwe fabrieken omvatten: hoogovens 6en7}oxystaai- fabriek 2, blokwalserij 3, warmbandwalserij 2, koudbandwalserij 3 en een peUetfabriek voor de erts-voorbereiding. Los van de bouwkosten e.d. installeert men voor vele honderden mil joenen guldens aan werktuigkundige, elektro technische cn elektronische apparatuur. Het nieuwste dat de moderne techniek thans biedt Kolossale krachten Een deel van dat geld gaat naar de nieuwe, 3e blokwals, die van blokken staal tot 45.000 kg. plakken „mangelt". Het zal de zwaarste wals in de staalwereld worden met een hoofd- aandrijving van bijna 20.000 pk, bestaande uit een horizontale aandrijving door 4 motoren van 3500 pk en een vertikale aandrijving door een motor van 5500 pk, alle gevoed door thyristoren. Minimale meting Tegenover deze geweldenaar staat de uiterst gevoelige apparatuur voor de automatische dikteregeling van staalplaat. Dat gebeurt door middel van een röntgen-diktemeter, die werkt met een nauwkeurigheid van enkele duizend- sten millimeters. Technisch luilekkerland Tussen deze uitersten ligt bij Hoogovens een wereld van technische verscheidenheid op bet gebied van produktie en transport, van bewe ging en aandrijving, van procesbesturing en controle, van pompen, verlichting, pneuma tische en hydraulische uitrusting, van akoes tische en optische communicatie, van conven tionele elektrische apparatuur tot geïntegreerde schakelingen. Het zijn maar enkele grepen uit de veelomvattende techniek bij Hoogovens. In dit technische „luilekkerland" kan een vak man z'n hart ophalen. Want waar mogelijk wordt hij van meet af aan ingeschakeld bij de opbouw en het in werking stellen van de kost bare en vernuftige installaties die later aan zijn vakkundige zorg zijn toevertrouwd. Inzicht en initiatief Routine en sleur bestaén niet bij al het nieuwe dat Hoogovens onderneemt. Gevraagd wordt: zelfstandigheid, actie, initiatief. Daar zijn vak bekwame, toegewijde mensen voor nodig die in een dynamische taak willen meedenken en meedoen aaa de praktische verbetering van rendement en efficiency. Dat vraagt inzicht ea vindingrijkheid. Een uitdaging Deze advertentie over groei en uitbreiding van Hoogovens is een uitdaging aan vakmensen die voldoening zoeken in hun werk. Na een periode van oriëntatie en inwerken zullen nieuwelingen 2ich snel thuisvoelen bij Hoogovens Htnuiden. Aan vaklieden op elektrotechnisch, elektro nisch, instrument-technisch en werktuigkundig gebied worden op aanvraag gaarne verdere inlichtingen verstrekt over de mogelijkheden die er voor bekwame mensen bij Hoogovens liggen. Voor inlichtingen: afd. Personeelsvoorziening, Hoogovens Urauiden (tel. 02510 - 94000). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Aan de Schiedamseweg in Kethel, in de hoek die zal ontstaan wanneer de Pr. Beatrixlaan (langs Bad Groenoord) in oostelijke richting wordt doorgetrokken, zal de ge meente een nieuwe LOM-sehooI (voor kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden) bouwen. Dit gebouw moet de hard-nodige vervanging worden van de huidige DOM-school, de TV. A. Lleflandschool, die thans nog op onvoldoende wijze is ondergebracht in een t.e. „Finse ba rak" aan de Fahrenbeltstraat, terwijl drie groepen leerlingen van deze school momenteel ztfn ondergebracht in het schoolgebouw aan het Frana Halsplein. De bouwkosten, Inclusief de eerste Inrichting, worden geraamd op bijna ƒ3,2 miljoen. Na verkregen rijksgoed keuring en bouwvergunning zal het gebouw ongeveer 18 maanden na aan vang kunnen worden opgeleverd. De bouw zal onderhands worden aanbe steed. De school krijgt volgens plan tien lokalen. Vijf les- en twee vaklokalen, verder twee speelwerklokalen en een overblijflokaal. Voorts keuken, kamers voor schoolhoofd en leidster, voor de arts, logopediste en personeel. Bij de school komt een eigen gymnastieklo kaal, met berging, was- en kleedloka len, hal en toiletten. Deze zaal zal In de avonduren beschikbaar komen voor gymnastiek- en sportvereniging. De school krijgt ook iets nieuws. De twee speelwerklokalcr» zijd namelijk bedoeld voor een nieuw te vormen af deling van zeer jeugdigen, kleuters van vier jaar af. Hiermee wordt in een plaatselijk gevoelde behoefte voorzien. Dit geeft een oplossing voor het vraagstuk van de onaangepaste kleu ters, die om allerlei redenen (bv. ver late spraakontwikkeling, aanpassings moeilijkheden in het spel) op de ge wone kleuterschool niet op hun plaats zijn, zonder dat de diepere oorzaak van deze moeilijkheden bekend is. Tegen het opnemen van deze kinde ren m het verband van het gewone kleuteronderwijs, zo schrijven b. en w„ bestaat o.m. het bezwaar, dat dit onderwijs niet met het opvangen van gehandicapte kinderen vertrouwd Het alternatief is, dat deze kinderen in de sfeer van het buitengewone on derwijs worden opgevangen. Daarvoor komen lom-srholcn het meest in aan merking, omdat deze minder dan welk ander schooltype in het buitengewoon onderwijs, leerlingen mei Scherp om lijnde handicaps herbergen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Aan hot eind van de vergadering van maandag 26 augustus zpt do gemeenteraad af scheid nemen van -wethouder mr. P. vun Bochove. die, zoals bekend, heeft bedankt als lid van de Gemeenteraad en dus ook z(ju functie van wethouder zal neerleggen. Tijdens een speciale raadsvergade ring op 4 september zal de raad een nieuwe wethouder kiezen. Zoals be kend heeft de raadsfractie van de PvdA haar voorzitter de heer J. Scheffers kandidaat gesteld voor de wethouders-vacature. In de openge vallen plaats in de raad is de heer A, Verlinde benoemd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Uit gaande van de overweging dat binnen afzienbare tijd het huidi ge complex schoolwerktuinen aan de Vijfsluizen zal moeten verdwijnen, heeft hef bestuur van de Vereniging Schiedamse Schooltuinen aan het gemeente bestuur gevraagd om niet alleen voor een. vervanging te zorgen, doch ook om meer terrein daar voor te bestemmen en deze bo vendien, afgestemd op de scho lensituatie, heter over de hele stad te spreiden. B. en w. zijn daar in principe wel toe bereid en willen doen nagaan of deze uitbreiding realiseerbaar ls door In etappes terreinfcjea In andere wij ken aan te leggen. Zo blijkt uit een toelichting aan de raadsleden die, door verschillende omstandigheden, wat Iaat is afgekomen. Ook wordt aangetekend dat het met de verplaatsing van het huidige com plex voorlopig nog niet zo'n vaart loopt. Het complex zal nog wel enige jaren in gebruik kunnen blijven, om dat er voorlopig toch geen geld is voor het aanleggen van de geplande ver bindingsweg van de Beneluxweg naar de Vlaardingerdijk, voor welk plan de schooltuintjes zouden moeten wijken. Behoefte De Vereniging heeft gegevens ver strekt aangaande de behoefte aan schoolwerktuinen, ingedeeld naar de stadswijken. Voor het zuiden van de stad wordt rond 3.000 m2 nodig geacht en hiervoor zou eventueel het terrein aan de verlengde Prins Bemhardlaan, tegenover het bejaard ent ehuia „Fran cois Haverschmidt" kruinen worden gebruikt- Voor het oosten is de behoefte 12.000 m2, waarvoor het terrein in de Spaanse polder ten zuiden van de ver lengde Pr. Beatrixlaan en eventueel het terrein van de oude vmtstortplaats beschikbaar kunnen, worden gesteld. Voor het westen is de vraag m 12.000 m2, waarvoor een deel van het bestaande complex gebruikt kan wor den plus een terrein even ten noorden daarvan, dat na de opheffing van de Poldervaart beschikbaar kan komen. Voor het noorden tenslotte kan de be hoefte van 4 a 13.440 m2 gedekt wor den door drie kleinere terreinen. Eén ten oosten van Bijdorp, een ten noor den van het Pr. Beatrixpark en het derde ten westen van de Harreweg. Dit zijn echter nog maar suggesties, die kunnen dienen voor de uitwerking van een definitief plan. SCHIEDAM, zaterdag. Bij Spaarbank anno 1820 te Schiedam werd In de maand juli 4,738,876,26 Ingelegd en ƒ4.472.404,40 terugbe taald, tegen een inleg en terugbetaling van respectievelijk ƒ3.560.419,13 en f 3.030.879,02 in juli 1967. Met ihet inlegoverschöt ƒ260.511,88 van. de afgelopen maarud komt het inlegoverschot 1968 op 3.477.758,38. In 1967 weed tot en met juli ƒ3.193.087,80 meer ingelegd dan terugbetaald. Op 31 juli 1968 was dbor 60,155 spaarders in totaal ƒ71.022.377,31 aan de Spaarbank toevertrouwd (31 juli 1967 ƒ63.745.327,46 verdeeld over 57,992 rekeningen). Het obligo en de reserves waren ul timo juli 1968 voor f 38.450.755,44 be legd in effecten, voor ƒ8.990.556,41 in hypotheken en voor ƒ20.547.280,78 in onderhandse leningen aan gemeenjten e> d- De ore belegde middelen bedroe gen. 6.750.520,57. Boes, 31 jr. en E. Hagena, to jr. t, 21 jr. ,em M. Ottevan^er. 21 jr, H. vare Druten. 2a Jr, en A. M. de Graaf, 28 jr. G. J. van Kastercyn, 22 jr, en M J. M. VaaTitine. IS jr. W. K. van Klink. 22 jr. en M. C. Bakker. 20 Jr_ P, W. van Leeuwen, 24 i* en C. P A KGrtdaan, 23 jr. M, M. Neuschwawzer, 13 jr. «n A, Esbech. Is jr., H, J vaox der Poort. 26 jr. en G. F Je-up. 20 J».t J. Schaffels. 21 jr. en M. M. van DUk. 20 jr. B. H. A. van der Ven., 28 Jr, en I. M van KleeA 28 jr., D. Visser, 27 jr.. en L. Hoogstad, 17 jr., H. T, Zandber gen. 23 Jt, en C. W. T Peters, 19 Jr de Bruin, 20 jr.. J. van Vulpen, v«n Dijk. jr. J. W. E wan Dlfk," 22 Jr. M. J. Sprank, 20. jre R. ea E, D. Groenewouri, -Js, 24 Jr_ «n C. A. M, H~„ Zuidgeest. 1» Jr, en H. Kledn, LS jr. G. H. Ouwens, 28 Ir. en O. A- Telman, 22 jr.. P p Metier. 33 jir, en J. Schaap, za jr. N. Ka ka glas 33 jr. en J. Homakers. 30 jr. M. H. da Hedj. 32 Jr. en M. H. HiUbers, 21 Jr, Geboren; Usmorea J. d.v. C. "W. van Keulen ea K, M Kloa, AmaböHe d.v. C. J. A* Bir- tifa en A. E Rodenburg. DanlëOla dv. A. Poot ere M vare Haftan, Rosemarle d.v, M. Schrumpf en P. L. Meijer; Brwtn C, P. 2.v. C. Leenden; ea C.A. Borntokhofi. ADVERTENTIE Waterover de nieuwe haarlijn geschreven wordt Sierlijk... vrouwelijk... sportlef aangepast aan deze tijd.Er staat veel over In de krant en tijdschriften. Toch. hebt u een vakman nodig om die elegante haarlijn ook in uw haar aan te brengen. Ons per soneel is grondig onderricht over de nieuwe lijn. Wij zullen u graag persoon lijk advies geven. KAPSALON W. C. Hofland Broers veld 72 Tel 281C31, Schiedam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag B. en w. komen met een afgerond voor stel aan de gemeenteraad om op het terrein gelegen tussen de Schiedamseweg en de Polder vaart (ruw-genomen: tegenover Bad Groenoord), een eenvoudige landijsbaau aan te leggen, waar van de kosten worden geraamd op maar 35.700. Dit voorstel is een vereenvoudiging van de eerdere plannen, ontwikkeld: naar aanleiding: van de Sportnota 1966. Toen is gedacht aan een royale re ijsbaan met bijbehorende accom modaties en geschikt voor exploitatie door een IJsvereniging. De kosten werden toen globaal geraamd op 100.000. Maar uit Initiatieven van burgerij is gebleken, zo schrijven b. en w, in de toelichting, dat er eerder behoefte be staat aan °en ijsbaan van eenvoudige opzet, die dan eventueel later nog kan v/orden uitgebreid, met bedoelde ac commodaties. (Door de lagere kosten mag ook aangenomen worden dat eer der met de uitvoering begonnen kan worden. Redactie). Voor een plaats van de Ijsbaan zlj'n enige alternatieven onderzocht. Ande re terrefnen zijn afgekeurd, hetzij we gens de slechte bodemgesteldheid, hetzij omdat die terreinen slechts tij delijk voor dit doel gebruikt kunnen worden. Bovengemelde plaats (gele gen in het voor recreatie bestemde deel van het Bestemmingsplan Kethel Zuid) bleek de enige geschikte. Het voordeel is dat de ijsbaan daar permanent kan blijven, zodat een vol ledige outillage later mogelijk ls. Bo vendien ligt het vlak bij de parkeer terreinen en do stallingen van Bad Groenoord. SCHIEDAM. Ned, Hcrvomde Gem. Grote kerk: 10 uur <3s. A. Hoffman en 17 uur ds. W, Vons. Bethelkerk: 10 uur ds. J. W. Zimmerman, Opstandingskork: 10 uur ds. D. J. Spallnjf. Vre-deskerk: 30 uur da. H, J. Groene wegen. Herv, Gem. Keticl. Da Rank: 30 uur ds, E. Verwaal en IB uur ds. W. Vons, St JOar- tinuskerk: 930 uurds, W, Vons. Ned. Herv. Geref. Evane. Gebouw Irene: 10 uur ds. G. H. van Kwten (Delftl en 16 uur dhr G. H. v, d.Kamp {Dên Haag), Nod. Piot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds W Vons. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Leger des Hells, Lange Haven. 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en IS 30 uur Verlos- slrigsssmenkomst. Hoogstraat: 18.30 uur Openluchtsamenkomst. Alle bijeenkomsten ou.v. majoor en mevr. F. J. Zuldema-Wil- lema. nette winkeljuffrouw met vak bekend. Loon nader overeen tekomen. Tel. 281432. Personeel gevran^A De Schiedammer (Het jitoWer- dams parool) vraagt vaidf Bm- Aanmelden Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. Foto van Vuuren, Hoogstraat WO, Schiedam. Tel. m720. Let op juiste adres. KIM Diversen Kapsalon Hélène. Do saJon voor de betere PERMANENT. Stroomloos voor leder haar ge schikt 7,50. Hélène-tlède per manent, de meest Ideale na tuurlijke permanent 10. Gra tis halen en brengen per luxe auto v, permanent. Kapsalon Hé'.ène, Rembrand tiaam 22, Schiedam, Tel. 287170, f ï.- re ductie op deze advertentie. ,R2S0 WERKPLAATS: BOKEIWEG 38-90, SCHIEDAM QUICK-SERVICE: SINGEL 41-45, SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2