'Luchtaanvallen op N.-Vietnam gaan door I FELLE STRIJD OM STAD IN BIAFRA HET ROTTERDAMS PAROOL JOHNSON WIJZIGT BELEID NIET: Vier doden bij frontale botsing op Zeelandbrug FIT VOOR CHICAGO Nettowinst Philips 22 pet hoger 'Waarschijnlijk volgt mijn opvolger de zelfde koers' Voor tiende keer kart overgeplant in Houston (Texas) Hoessein in Londen san kaak geopereerd Opbrengst Biafra- actie nu ƒ11 inln. Rotterdams team onderzoekt mogelijkheid operatie Artsen zien levenskans voor siamese tweeling uit Prinsenbeek Nigeriaanse troepen beschuldigd van moord op 2.000 Ibo's in twee dorpen bij Aba direct geld nodig? Geen Nederlandse vliegtuigen naar Biafra Twee Duitsers na redding uit zee overleden Vüürgevecht óver de Jordaan DE SCHIEDAMMER •Hoogstraat 76, Schiedam. Telefoon: Heelal mm 1 1 WUm UtmaMgSmm BI MHB ■WH III IN* Ril lIBI'W UW JAARGANG No. 196 565 05. Administratie (010) 267279, na 17.30 uur (010) 13 5') 30. Abonnement 95 CL per wenk, 12,48 per kwartaal. Lossonuminers 25 ct. Postgironummer 398614 Bank; Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam.» ONAFHANKELIJK DAGBLAD., UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. IV. SANDBERG DIRECTIE; Drs. W. VAN NORDEN, B. DE VRIES. DINSDAG 20 AUGUSTUS 1968 DETROIT/SAIGON, dinsdag (Reuter, NY Times). President Johnson heeft gisteren gezegd dat de Amerikaanse Vietnam-politiek niet gewijzigd zal worden zolang hij presi dent is. „Wij hebben met het beperken der luchtaanvallen op Noord-Vietnam een redelijke stap in de richting van de vre de gedaan en mijn regering aclit het zinloos nog een stap te doen zolang Hanoi niet antwoordt met een vergelijkbare in krimping der vijandelijkheden", aldiis de president. Johnson, die sprak in Detroit op een bijeenkomst van oud- strijders, legde dé nadruk er op dat hij niets liever wil dan vre de in Vietnam. „Wij zijn bereid zeer ver te gaan. Wij zijn bereid enige risi co's te lopen, als deze vrede zou den kunnen brengen, maar wij kunnen geen doldrieste stappen nemen waarvoor onze soldaten de tol moeten betalen", zo zei Johnson. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, dinsdag. 1 Omstreeks half tien gister avond zijn op de Zeelandbrug bij' s Zierikzee vier mensen om het le ven gekomen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. De slachtoffers zijn twee bejaarde echtparen uit Vrouwenpolder: de 7C- iwige C. de Visser, zijn 74-jarige «higenotc W. de Visser-Lous, dc 79- jarige G, Vlieger en de even oüdc rae- ttüuw P. Vlieger-Kerkhoven, Zij za len in een door de heer De Visser be stuurde auto, die met grote snelheid inreed op een tegemoetkomende vrachtwagen met aanhanger. De be stuurder van dc combinatie, de heer J. de V, uit Sirjanstand, is met niet ern- slife verwondingen ln een ziekenhuis opgenomen. De juiste toedracht van het opgeval js met duidelijk. De groepscomman dant van de rijkspolitie in Zierikzee verzoekt getuigen daarom zich met ham m verbinding te stellen (telefoon OU 10-2775). Het verkeer op de Zeelandbrug werd door het ongeluk ruim een uur ©stagneerd. Er vormde zich een vrij lange file. .JlppSTON, maandag (Reuter). jnhet SL Lukc-ziekenhuis in Houston 'texas) ïs gisteren voor de tiende een harttransplantatie Uitge voerd. Een 50-jarige schoenverkoper teeg het hart van een huisvrouw. .functionarissen van het ziekenhuis neuben meegedeeld dat de toestand de patiënt, Carl van Gates, uit omsnlio (Texas) bevredigend is. De '-jarige donor was overleden aan S m,or' De operatie werd uitge- (Wo 0n^er leiding van dr. Denton ey en duurde anderhalf uur. dinsdag (AP). Koning n T h" vai1 Jordanië heeft gisteren wefn n eeix operatie ondergaan van «uur. waarbij een chronisch abces c zijn rechterbovenkaak is verwij- woordvoerder van de Jor~ at7 ambassade heeft medegedeeld P® toestand van de vorst uitste- 5agdsisen c'at de operatie volledig ge- Hoessein zal waarschijnlijk donder- iLr waar hij wordt ver- muI ,unnen verlaten. De 32-jarige amo za ter dag in landen aange- ii Ha Enke^e maanden geleden heeft in i een medisch onderzoek naar ider gemene gezondheidstoestand (ADVERTENTIE) De president zei dat hij in ,de hem resterende ambtsperiode, tot 20 januari 1969, al het mogelijke zal doen om de vrede te winnen. „Als wij standvastig blijven dan is het mogelijk een eerzame vre de te bereiken. Ik weet dat de vij and niet in staat is een militaire overwinning te behalen, maar wij hebben de eerste stap gedaan. Het is nu aan Hanoi om hierop te antwoorden," aldus Johnson, die daar aan toevoegde dat zijn op volger, wie dat ook zal worden, waarschijnlijk een weinig afwij kend standpunt in zal nemen wanneer hij eenmaal „de volle last van het ambt op zijn schou ders zal voelen". Verdeeld Waarnemers in Washington ver wachten ebt Johnsons redevoering de verdeeldheid in de Democratische Partij ten aanzien van de oorlog in Vietnam zal verhevigen. De commissie die het Verkiezingsprogramma opstelt heeft al grote moeilijkheden een for mule voor Vietnam te vinden, die zo wel voor de „duiven" als de „havi ken" redelijk acceptabel zal zijn. De ka-ndidafren McCarthy Humphrey hebben sterk tegengestelde meningen over Vietnam. De eerste wil zo snel mogelijk alle bombardementen op Noord-Vietnam staken en in Zuid-Victnam nog vóór het houden van verkiezingen een coalitieregering instellen waarvan ook de Viet Cong deel uitmaakt. De tweede volgt volle dig de Johnson-lijn. Senator William Fulbright heeft, als adviseur, voor de programma-com missie gepleit voor (te denkbeelden van McCarthy. Peiling Volgens een opinie-peiling van het bureau Louis Harris is op dit moment 61 procent van de Amerikaanse bevol king tegen een totale stopzetting der bombardementen op Noord-Vietnam. De ondervraagden waren voor 52 pro cent tegen het opnemen van de Viet Cong In een ZuMvietnsmese regering voordat er verkiezingen zijn gehou den. In Parijs heeft de Amerikaanse on derhandelaar Averell Harriman ge zegd dat volgens hem de onderhande lingen met Noord-V ietinam door zullen gaan ondanks het feit dat er tot nu toe geen vorderingen zijn gemaakt. In Zuid-Vietnam zelf is gisteren op nieuw fel gestreden bij dc stad Taj Ninh, Het aantal doden aan Viet Cong-zij de daar is volgens dc Ameri kaanse inlichtingendienst nu gestegen tot boven de 400. Een troepenmacht van naar schatting 5.000 Vlet Cong- strijders is uit de omgeving van de stad verdreven en volgens de Ameri kanen de grens met Cambodja over- gcviucht. ROTTERDAM, dinsdag (ANP). Het bestuur van de Stichting Vluchte lingenhulp Biafra Conflict heeft mee gedeeld, dat de opbrengst van de na tionale actie nu de 11 miljoen heeft overschreden. Na overleg met vertegenwoordigers van het Rode Kruis, Mensen in Nood, Oecumenische hulp en Unicef heeft het bestuur besloten aan de drie eer ste organisaties direct 1.5 miljoen uit te keren voor hulp aan de Biafraanse vluchtelingen en 1 miljoen aan Uni cef.'Over de resterende gelden zal op een iatcr tijdstip worden beslist, aldus het bestuur. ln het Soph ia-kinderziekenhuis werd vanmorgen een persconferentie gegeven. Van links naar rechts de he ren J. Wijnand, perschef van de medische faculteit, prof. dr. H. K. A. Visser, geneesheer-directeur en dokter D. Vervat, de chirurg die de leiding heeft van het onderzoek naar de levenskansen van de tweeling. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Een team van tientallen specialisten 'an dc Rotterdamse medische faculteit bes;udecrt in het Sophia-klnderzie- kenhuis de mogelijkheden o».n de gisteren in Prinsenbeek bij Breda geboren Siamese tweeling van het echtpaar Van Dijk twee moisj's (Johanna Adriana Maria en Elisa beth Theodora Maria te scheiden. Bij de geboorte, die twee weken tc vroeg plaats vond, wogen de kinderen samen 3900 gram. Van morgen was hun gewicht gedaald tot 3820 gram, wat normaal is. Prof. dr. H. K. A. Visser, genees heer-directeur van het Sophia-kin- derziekenhufs, noemde vanmorgen de levenskansen voor de kinderen in principe aanwezig. Veel zal ech ter afhangen van do mate waarin de organen van de twee meisjes gedeeld zijn, aldus prof. Visser. De kinderen liggen nu In een couveu se. Ze worden kunstmatig gevoed. De geboorte gistermiddag om half een verliep voorspoedig. De jonge ouders en de verloskundige waren volkomen verrast door het feit dat de meisjes met de buikjes en de longen aan elkaar waren ge groeid. De ijlings gewaarschuwde huisarts liet de baby's naar het Diaconesscnhuis in Breda brengen, waar besloten werd zc in het Rot terdamse kinderziekenhuis te laten opnemen. Binnen een half uur bracht een ambulance onder poli tiebegeleiding de tweeling naar Rotterdam. De 22-jarige moeder mevrouw J.. van DUk—van der Aa, maakte "het vanmorgen in haar woning te Friiisenbeek uitstekend. Het echt paar Van Djjk is rooms-kathollek en de .wee baby's zijn inmiddels gedoopt. Het onderzoek naar de levens kansen van de tweeling staat onder leiding van dc chirurg D, Vervat, hoofd van de afdeling kinderehi- rurgic van het Sophia-ziekenhuis, liet zal waarschijnlijk enkele da gen dure». Voor dokter Vervat operatief in grijpt zal hjj inlichtingen inwinnen by collega's in het buitenland, die ervaringen hebben opgedaan met liet schelden van Siamese tweelin gen. IHi zal ook dc film bestuderen die indertjjd is gemaakt van de operatie in 1954 waarbij de Friese tweeling Folkje en Tjitske De Vries werd gescheiden. Deze Sia mese tweeling werd in november 1953 geboren. Dit was het eerste geval van een dergelijke geboorte in Nederland waarover gegevens bekend zijn. vice-president Humphrey (links) probeert zo fit- mogelijk op net congres der democra ten in Chigago te verschijnen. vandaar dat hij met zijn dagelijks rond jes loopt zwaar hij net op het congres zal krijgen be schrijft onze correspondent in Washington dr. Viktor ABA (Biafra), dinsdag (NY Times, Keuter, AP). Hevige gevech ten zijn aan de gang tussen Nigeriaanse en Biafraanse militairen na- hij Aba, een van de drie steden die nog in handen van het Biafraanse leger is. Nigeriaanse troepen zouden de stad tot ongeveer 20 kilome ter genaderd zijn. Aba, een handels- en bestuurs centrum is reeds voor een groot deel geëvacueerd. Overheidsge bouwen, banken, en ziekenhuizen in de stad zijn gesloten, omdat het meeste personeel de stad heeft verlaten. De vorige week nog was de stad overvol. Er be vonden zich toen ondermeer tien duizenden vluchtelingen uit de omgeving in de stad. Dc Nigcriancn rukken van twee kanten naar Aba op. Het offensief te gen Aba. dat volgens waarnemers wel eens beslissend kan zijn in de Nige riaanse burgeroorlog, is vooral op gang gekomen nadat federale troepen er dezer dagen in slaagden de strate gisch belangrijke rivier de ïmo óver te steken. Volgens berichten van Biafraanse züde zouden federale Nigeriaanse troepen eind vorige weck twee Biaf raanse dorpen met samen meer "dan 2.00O bewoners vau de ïboslam aaby Aba hebben uitgemoord. Een Nigeriaanse luitenant, die in de buurt van Aba door Biafraanse mili tairen werd gevangen genomen, heeft verklaard dat in zijn bataljon de laat ste maanden Russische adviseurs heb ben gewerkt. Het zou om ongeveer dertig man gaan, die daadwerkelijk aan .de strijd zouden hebben deelgeno- Blokkadt- Berichten uit Genêve als zou he: in ternationale Rode Kruis niet van plan zij'n de Nigeriaanse blokkade van Biafra te doorbreken, zijn vanmorgen tegengesproken door de president-di recteur van het Nederlandse Rode Kruis, de heer A. van Emden, Hij zei dit op grond van informaties in Genè- Er is volgens de heer Van Emden niets veranderd in het zaterdag weer gegeven standpunt van het Rode Kniis, dat het de verantwoordelijk heid op zich zal nemen voor alle mo gelijke maatregelen om voedsel naar de BiaÊnantün te brengen. Daartoe be hoort ook het overdag door de lucht vervoeren van voedsel In Genève wordt nog steeds druk. overleg gepleegd tussen het Rode, Kruis en andere hulporganisaties over' de wijze vvaarop men de slachtoffers van de Nigeriaanse burgeroorlog zo snel mogelijk kan helpen. Aan het overleg wordt ook deelge nomen door de Zweedse gezagvoerder graaf Carl-Gustav von Rosen, die zo als gemeld zegt een luchtroutc naar Biafra te hebben ontdekt, waarbij men buiten schot kan blijven van het Nigeriaanse luchtafweer. Een dorde vliegtuig van de maat schappij waarvoor von Rosen werkt. Transair, heeft gisteren Biafra veilig v/aten te bereiken. Het toestel was op gestegen van het Portugese eiland Sao Tomé voor de kust van Afrika. Gussing In de Nigeriaanse hoofdstad Lagos heeft de speciale afgezant van VN-se- cretaris-generaal Thant, de Zweedse diplomaat Nils Göran Gussing, giste ren een eerste onderhoud gehad met het Nigeriaanse staatshoofd, generaal Go won. Gesproken werd over de vooruit zichten van een luchtconridor voor de hongerenden in' Biafra. Gussing toon- die zich na het onderhoud, dat 90 minuten duurde, optimistisch. (■ADVERTENTIE) Heeft u JaV Binnen enkele «Japen verstrekken wit u een geldlening zonder borg of onderpand. Geschikt voor alle doeleinden. Ook voor sa nering van nog lopende verplichtingen, wel- "en te zware last vormen. Krediet 2OC0.— 3001», J 4IHK».— ƒ5000.— U kunt lenen aflossingen per maand 95.— of 67,50 of 43.00 140.— Of 10150 Of 65.00 187.— Of 135.50 of 88.50 170.— of 112,50 of 70.75 205.— Of i 133.75 Of 84.' Wij verstrekken aan gerenommeerde zaken en bedrijven bedrijfskredieten tot 100.000,le en Ze hypotheken. Vraagt vrijblijvend en geheel kosteloos onze brochure INTERJURA afet. Kredieten. Kennc- dylaan 102, Beek (L.>. telefoon OM02-264R, 3 lijnen. Doorlopend bereikbaar tot 6 uur. Za terdag van 0 uur tot 3 uur. (Adv.) KNMI De Bilt verwacht: ZONNIGE PERIODEN .Zonnige perioden, maar ook plaatselijk een bui. Overwegend matige wind tussen zuid en zuid west. Iets hogere temperaturen dan vandaag. Zon op: 05.34, onder: 19.511 Maan op: 01.48, onder: 19.228 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag. Zolang geen zekerheid voor de veiligheid in de lucht kan worden gegeven zullen dc beide Nederlandse charterbedrijven Martinair-Holland en Transavla-Hol- iand geen vliegtuigen en bemanningen ter beschikking stellen van het Inter nationale Rode Kruis om voedselvoor raden van het eiland Sao Tomé naar Biafra te vliegen. Het Nederlandse Rode Kruis had beide maatschappijen gevraagd of zü in principe bereid waren machines over te schilderen in de Rode Kruis- kleuren, een verzoek, waarop positief werd gereageerd. Maar zowel Martin- air ais Transavia maakte .de restric tie, dat zü alleen op Biafra zouden vliegen, wanneer de garantie werd ge geven, dat er niet op de tóestellen zou worden geschoten. De Boeing-707 van Transavia zal vanavond voor de tweede keer naar Sao Tomé vertrekken met een lading babyvoeding. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, dinsdag. De winst van het. Philipsconcern is in de eerste zes maanden van dit jaar met 22 procent toegenomen, van 148 miljoen tot 181 mil joen, De omzet steeg van 3896 miljoen tot 4206 miljoen. Dit is vanmorgen meegedeeld Tij dens een persconferentie. Over het tweede kwartaal 1968 werd een netto winst geboekt vap ƒ91 miljoen, over een omzet van 2124 miljoen, tc ver gelijken met j"76 miljoen winst over J' 1987 miljoen omzet gedurende het tweed-, kwartaal van 1967. De verkoop van televisietoestellen ontwikkelt zich bevredigend, zo werd gezegd. In de zwart-wit markt werd een krachtig herstel geconstateerd van de teruggang van afgelopen jaar. De verkoop van kleurentoestellen bleef Iets achter bij de verwachtingen. (Van onze correspondent) KATWIJK, dinsdag. Twee Duitse badgasten zijn overleden nadat zij gisteren bij Katwijk in zee In moei lijkheden. waren geraakt. De 4?-jarige H. G. K. Fleischer uit West-Bei-lijn werd gistermiddag oor leden van de Katwijkse reddingsbriga de bewusteloos uit. zee gehaald. In de avond is de Duitser i» het Rotterdams zeehospL'ium te Katwijk'overleden, Ook de 58-jarige' Westdüïtsè' leraar H. Mainz uiit Hersvelcl. die met enkele andere landgenoten was gaan zwem men en in een mui. was geraakt, werd bewusteloos op het stirand gebracht. Gisteravond overleed hij in het beade- mittgscentrum van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Zijn 24-jarige dochter ELke was. eveneens bewuste loos tiaar het zeehospiilium gebracht waar zij later 'weer tot bewustzijn kwam. AMMAN/TEL AVrV. dinsdag (Reuter). Een militaire woordvoer der in Amman heeE* meegedeeld dat de Israëlische strijdkrachten gisteren negen man hebben verloren, nadat zij het vuur hadden geopend op Jordaan se troe pen inhet noorden vari het Jordaandal. De Jordamërs beaat- woordden het vuur en vernietigden een half rupsvoertuig -> en een muni tieopslagplaats. Een Israëlische woordvoerder heeft ontkend dat er aan, Israëlische zijde slachtoffers zou den zUa g gtam yan 89 voor 79

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1