Dirigent Jan van der Waart moet naar de WW KOELBLOEDIG FEIJENOORD HIELD ST. ETIENNE OP 0-0 t 81» mÊ&i* ,R( 3TTERDAMS 1 BOEK Achtervolgersploeg snel op stadionbaan EEHHJ [DAG] I Niet benoemd: bij gewestelijk Orkest Zuid- Holland CBEEEBasaa -w^-se- ROTTERDAM RIJNMOND Breitners Kapitaal T Ramp Catootje I» Oppermachtig Waterschout Historie Oud-internationals naar Helle voetsluis Nederlands jacht Piranha II won Kwart Ton Cup Okker versloeg Krishnan ARIE BESTE „LEERLING" OP DUINDIGT Manchester City verloor tegen Leicester: 0-3 333231302 hsmuoi a5'!* Charloïs gaat exposeren Wimpy komt Volkshuis vesting Arcari behield bokstitel Belgische leiding hij Luxemburg-Nederland 1 - donderdag 22 augustus 19® (door Bert van Polen) QPEENS vloekt Jan van der Waart. Hij 6laat met zijn vuist en zegt dat Bart van Beinum het arti stieke peil van zijn orkest tonder twijfel omlaag zal brengen. Het is de eerste en enige keer in het gesprek dat de Haagse dirigent de naam aan zijn collega noemt. In andere gevallen is het „de toon van dc vader" en „die jongeman". Van der Waart (53) is werk loos geworden nu Van Beinum tot dirigent van het nieuwe ge westelijk orkest van Zuid-Hol land is benoemd. Over die be noeming is hij verontwaardigd. Hij zegt; „Dat dit zo maar kan in een. rechtsstaat- Toen mijn bestuur me het bericht bracht, hoorde ik alleen buiten het gesuis van m'n oren mezelf zeggen: ik ben verontwaardigd. En dat ben ik nog steeds". Hij maakt een machteloos gebaar, zegt: „Als men nu nog een man had ge vonden die beter was geweest in koormuziek, in schooiconcerten en als die man nou ook nog een voor treffelijk dirigent was geweest, had ik er vrede mee gehad. Maar nu niet. „De enige verdienste van die jon geman ishij is de zoon van de vader. Zijn vader, die heb ik gekend. Een groot musicus. Een aimable man. „Maar deze jongeman hij is al 38 jaar toch een leeftijd waarop je al iets mpet hebben kunnen pres teren. „Wie kont hem? Ja, hij js violist geweest van het concertgebouwor kest. Maar als je daar zit, ga je toch niet zo maar weg? „Hij zegt dat hij ia het buitenland heeft gedirigeerd. Nou, daar weet ik niets van, „Ik heb een verbaal over hem ge lezen. Zo'n damesbladverbaal. Hij moet Breitners en Israels' aan de muren van zijn Garderenge land huisje hebben hangen. Nou, mijn BroUuers en Israëls' zijn mün pres taties, „Ik hebniets tegon deze jonge man. Want ik ken hem niet. Alleen: hij heeft niet de moed gehad mü op te bellen en te zeggen*, het was een open sollicitatie, ik ben benoemd, het spijt me voor u. Dat doe je onder collega's. Dat hij het niet heeft ge daan dat vind ik niet juist van hem. „En wat gaat hij nu doen? Hij zegt contractén met-hel scapïnoballetaf. Hij heeft gezegd dat hij eerst de ar-'- iistieke basis van het orkest moet leg gen. Nou vraag ik u daarvoor heb je vijf jaar als een gek gewerkt. „De basis is er al. Want 85 procent van de leden van het nieuwe orkest komt uit het oude Zuidhollands or kest, Mijn, orkest. Zoals het nieuwe orkest mijn orkest is. „Iedereen is des duivels. Van alle' musici vindt 99 procent de benoe ming van deze jongeman een gekke zaak. dirigeren. Dat zijn one man shows met «en orkest er achter. Nou, dat kan deze man toch niet? Iemand heeft gezegd*, men heeft een orkest gezocht voor een. dirigent. Dat is een meesterlijke uitspraak, „En wat schrijft de gemeente Woerden nu? Hier, lees. „Een nieuw orkest zegt ons niets omtrent de kwaliteit vgn gen ons niet bekende dirigent. Wie de uitvinder van deze gang van zaken is geweest, weten Wij niet; wij kunnen slechts hopen döt hierop geen patent wordt aange vraagd". „En zo hebben andere gemeente ook gereageerd. Rotterdam. Vlaar- dingen. Ridderkerk. Ze willen wel schooiconcerten maar dan zonder Van Beinum. Dat zegt toch wel iets. „Want toevallig kan ik wel schooi concerten geven. Dat is geen ver dienste van mij. Dat heeft onze lieve heer me gegeven. „Als die schooiconcerten met mij als dirigent kunnen doorgaan, heb ik nog een „living". Anders niet, anders moet ik maar afwachten op een eventuele schadeloosstelling". l TK heb een stroom van brieven -*• gekregen. Dertig, veertig. En uit het hele land word ik gebeld. Musici die onder hem hebben ge speeld, zeiden: 't was een ramp. „Ik krijg de krankzinnigste reac ties. Zelfs de resensent van. Het Vrije Volk staat achter me en die man heeft me toch vrijwel altijd ge kraakt. „Hij zat hier levensgroot in dc .steel. Hij 2ei: dit vreet ik niet. En dat is-toch dezelfde man-die ik na een slechte recensie wel eens heb opgebeld. Ik zei: schei toch uit met dat geschrijf, anders rjj ik nogeens over je heen. Maar als ik wist dat hij een volgende keer in- de zaal zat, speelde het orkest nog beter. „Ik zou wel eens willen weten op welke motieven en nu spreek ik bewust niet van machinaties op welke motieven ik werkloos ben ge worden. Mijn image als dirigent Dirigent Jan van der Waart: „Ik ben verontwaardigd". (Foto: Peter Molkenboer) heeft nu een ernstige knauw gekre gen. .„Ik heb dit orkest groot gemaakt. De werksfeer Was ongelooflijk. Nog heel ouderwets. Maar 't was heel goed werken. Dat was groots. TN het afgelopem jaar heb ik b? A uur schooiconcerten gegeven. Alleen al in Rotterdam heb ik voorn tienduizend kinderen gespeeld. Ais daarvan later nou eens vijf procent naar de concertzaal gaatdat is prachtig. Want ons concertpubliek vergrijst. ..Ik heb Catootje voor die kinde ren klassiek gespeeld. Op het laatst gaan ze meezingen. Ik laat een kind ■V/flJN vrouw Elly: „Als je capaci- DE teiten hebt en je bent werk loos dat is het ergste. Hij heeft vijf jaar hard aan zijn orkest ge werkt". Hij: „Al die jaren hebben een na delig saldo voor me opgeleverd. Het hooft m'n eigen kapitaal gekost. ïn de eerste drie jaar gaf ik mezelf weieens helemaal geen salaris. Zij: „Hij is een prachtig artiest, maar hij wilde geen geld. Hoofdzaak was het orkest. Dat moest eerst goed spelen. Ja, zo gek was hij. Z'n con certmeester verdiende twee keer zo veel als hijzelf". HU: ..Ik vind het verrukkelij k als «en gek te werken". Zij: „We hebben nooit tijd voor el kaar gehad. We zagen elkaar nau welijks", H'l; „Ik deed alles. Vooral de eer ste Jaren. Ik was dirigent, directeur en administrateur. Hei eerste jaar maakte Jk bij de repetities zelf de kachels aan. Ik haalde olie. Ik zette de lessenaars klaar. Ik rekende de lonen uit. Ik regelde de uitkoopver- oni gingen. Zij: „Ik heb ervan gedroomd dat wc eindelijk eens centjes zouden verdienen, dat we samen op vakan tie zouden gaan. Maar nu moet ik kamers verhuren", Hij: „Want je bent werkloos geworden. Nu kun je je handje gaan ophouden. Ik geloof dat de morele klap in de derde week van september pas goed gaat aankomen. Of in de eerste als ik naar de WW moet". door Dick v. d. Polder pTgrereii KOUANNE, donder- dag. FcUenoord heeft St. Etlenne, dat tien dagen geleden in Rotterdam met 20 werd verslagen, geen revanche toegestaan. Zeer autoritair en koolbloedig verdedigend hielden de Rotterdammers de Franse kampioensploeg gisteravond in het uitverkochte Stade Malleval te Rouanne op 0—0, een resultaat dat meer dan voldoende was om groepwinnaar te worden in de Europese nacompetUie. Voor het in eigen land zo supe rieure St. Etienne was het gelijke spel een grote teleurstelling. Trainer Albert Batteux had voor de wedstrijd tegen de Franse journalisten verklaard dat zijn ploeg een overwinning nodig had om met vertrouwen de komende Europa Cupduels tegen de Poolse kampioensploeg Ruch Cho'rzow tegemoet te zien. St. Etienne is gisteravond echter dichter b(j een nederlaag geweest dan h(j een overwinning, Feijenoord heeft vooral la de verdediging en op het middenveld zo goed gespeeld dat de Fransen binnen de itfnen en op de tri bunes (12000) snel ontmoedigd raak ten. De ruggegraat van Feijenoord werd gevormd door het kwartet Israël, La- seroms, Jansen en'Van Hanegem. De twee centrale verdedigers gaven St. Etlenne's beste schutter Revelli en de Franse „Eusebio", de Westafrikaan Kelta geen schijn van kans: op het middenveld overklasten Van Hanegem en Janeen de tandem Herbin en Jac quet volkomen. Vooral Herbin, de aanvoerder van het Franse elftal kon dat moeilijk verkroppen. Achter de rug van de veel fluitende scheidsrechter Maran- daz de Zwitser constateerde bij Fe()enoord 24 overtredingen en by St. Etlenne 20 schopte hli een paar keor naar de benen van Wim Jansen, dia zich maar moeilijk kon inhouden. Na een trage, slaapverwekkende eer ste helft, waarin Feijenoord duidelijk last had van de warmte en het wel goed vond dat St. Etienne het tempo laag hield, kwam er in de tweede helft veel meer vaart in het spel. De spolers van St, Etlenne waren kenne lijk geprikkeld door het gehoon en ge fluit. waarmee zfj na de rust door het publiek waren verwelkomd en gingen er veel feller tegenaan. Feijenoord kreeg het slechts éón keer moeilijk. In de derde minuut moest Pieters Graafland, die in de Rlnus Israël aan da bah Links Boskamp en achter Isra ël de Afrikaan Keita. eerste helft nauwelijks in actie had behoeven te komen, languit naar de rechterbenedenhoek om een schot van Herbin, dat door een overstapje van Keita een gevaarlijk karakter had ge kregen, te stoppen. Meer stond de tactisch zeer «terk spelende defensie van Feijenoord niet toe, Israël en Laseroms bleven opper machtig In het centrum en aan de flanken hielden Van der Helde en Veldhoen de snelle Fefeu en Bereta volkomen in bedwang. Het uitvallen van Laseroms hij verrekte een dijspjertje tastte het zelfvertrouwen van Feijenoord niet aan. RomeUn paste zich snel aan zodat het duo Jansen - Van Hanegem, rede lijk gesteund door Boskamp, zich met zijn voedende taak op het middenveld kon blijven bezighouden. Tot ergernis van de emotionele Franse supporters, die hun spelers voor amateurs uitscholden, bleef Feijenoord gedurende een lange perio de in het bezit van de bal en de Rot terdammers kregen ook goede kanson op een doelpunt, Wery kopte uit een strakke voorzet van Van der Heide naast, een goed schot van Jansen werd door doelman Carnua gestopt en zee minuten voor het einde gaf Van Hanegem een schot van Boskamp met een geraffineerde hakbeweging zoveel hoogte en vaart mee, dat Carnus een geweldige sprong moest maken om St. Etienne voor de nederlaag te behoeden. Feijenoords trainer. Ben Peetcrs, toonde zich La afloop zeer tevreden over het resultaat en het spel van zifn ploeg. „Het belangrijkste is, dat we naar een eenheid beginnen te groeien. Er komt meer rust en lijn in de ploeg vooral in de verdediging en op hei middenveld hebben we zeer goed ge speeld, De voorhoede van St. Etlenne, die internationaal hoog staat aange schreven, heeft vrijwel geen kans ge had". Over de aanvalslinie was Peeters minder tevreden, „Samardzie raakte te vaak de bal kwijt aan zijn tegen' stander Polny en waa ook slordig met zfjn voorzetten, KIndvall eiste voor de rast volledig de aandacht op van Bos- quier en kwam toen ook enkele malen tot een schot, maar in de tweede helft liep hij zich te vaak vast. Wery liet een zwakke eerste helft door een re delijke tweede volgen. Waarschuwing De voldoening over het goede resul taat werd bij Feijenoord enigszins ge temperd door het feit dat Wim van Hanegem, die zich enkele malen schuldig had gemaakt aan gevaarlijk spel, oen officiële waarschuwing had gekregen wegens herhaaldelijk recla meren tegen de leiding. Manager Brox: „De scheidsrechter zou het doorgeven aan de UEFA, maar wU hopen dat het met een sisser afloopt. y\ LS ik in de omgeving ■L* van de Westblaak wan del kan het gebeuren, dat iemand aanspreekt: ,Jfieneer, weet u ook de Waterschout". Ik krijg dan nv zo'n man toe te spreken in de trant van toei- zeker sinjeur, ghy hebt slechts te lopen langs deze baan tot aan het geboui,o gans rechts oj zo iets, als het maar lekker oud klinkt, Het woord waterschout doet mij wat. Het werd waar schijnlijk honderden jaren gele den al gebruikt. Alles roat zo'n. waterschout deed is natuurlijk veranderd, maar het woord is blij ven bestaanWaarom weet nie mand. And-ere woonden verdwijnen wei: vroedschap werd gemeenteraad, wet houders heetten schepenen en die com missaris van politie heette, jawel „schout". Zo'kunnen we doorgaan. Er zijn nog wel wat oude namen die nog steeds wonden gebruik:. S -adsrim- merhuis is er bijvoorbeeld een. Een stadstimmerman hebben we allang niet meer, maar hat „huis" waarin hij werkte is gebl-even. We kennen ook nog een marktoneoster en een haven meester. Om onverklaarbare redenen zijn de benamingen van hun functies nimmer gewijzigd. Om op de waterschout terug te komen. Deze functionaris heef: Iets van doen me! monsterboekjes van schepelingen (ik bedoel opvarenden). Zijn bureau is gevestigd ean de Wes'.- blaak 69 Het lijkt wel of Rotterdam steeds meer belangstelling gaat krijgen voor zijn verleden. Er gaat geen week voorbij of een lezer van deze rubriek vestigt mtfn aandach* op Iels van vroeger, Onlangs speelde iemand mij een „atphabïi'tsche sDralenlljst van Rotterdam. tï'.Ilegersborg. OvfrtcWc en Sch'.obrork in handen. U" de*? or>- somrowvg blijkt al. da.- toen Hilleger?- berg en s-rudere stadsdelen nog zelf- standije gemesri.en waren. Da: is lav»* geleden. Het br-ekje «Weert rit 1933, een tijd waaróm T. Vlaskamp jr.. assistent-apoheker aan de Hugo de Grootstraat 106 a-b, gevestigd shris 1875 ad verteerde mot: „eercig fabri kant van „hulpime" vrnide'igt ek- 9l.sr?o«p»n. eet- en wratten n'.e- ge- (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag De Rotterdamse oud-internationals spelen RfTJTI'jn BRE6KENS, donderdag P3U3U (ANP), Met een voorsprong van 23 minuten op num mer Iwca neeft het Nederlandse jacht Piranha II, na alle voorgaande races, woensdag ook de vierde en laatste wedstrijd om de Kwart Ton Cup ge wonnen. Het was de eerste keer dat een Nederlands Jacht dit offiolcuce wereldkampioenschap voor kleine zeegaande jachten won. De uitslag van de laatste race luidt; 1, Piranha U (H, Korte kaas. Nederland;; 2, Blauwvoet (V. Bellon, België); 3. Agens II <P, WoWf, PrankrUlO, De eindstand luidt: I, Piranha U. 5! pat: 3, Blauwvoet. 45 pnt; 3. Dar el Baroud (A de Llodcrkerko, BelfilB), 32 pnt; 4. Agens It. 2a pnt; 5. Meri of Meiham (J, H. Ililng- worth, Engeland), 28 pnt. QUEBEC, donderdag (AP), In dc tweede ronde van he>t Internationale tennistoernooi in de Canadese stad Quebec heeft Tom Okker woensdag de Indiër Ram&nath&p Krishnan met 9-1, 8-2 verslagen. De Spanjaard Manuel San tan a schakelde de Canadees Mike Belkin met 6-0, 6-2 uit. (Van onze paardesportmedewerker) de draverijen zijn: Gelukivogei 7- NAAR. don derdag. Claudy Williams en favo riet Dougalls Stern S hebben gister avond oj> Duindigi lot dertig meter voor de finish stand kunnen houden jn T-> 'nternat*otiale leerlingennum- mer. De overwinning ging naar Arie, aie me; Blauwe Reiger S, Carla van IJmuiden en Acrobaat de slotaanval op hei leidende tweetal had Ingezet. Arie bleef zijn mede-aanvallers met miniem verschil voor. De uitslagen v BiesboschpiiJ» v,crtuKivo tA, C. Groene wegen) ï.56.2 t.se.i. 2. Fêtb n W5» 3£- Fa!T,°„?.?nd- Win- 4-t0 pl .1.40 2,20 1,60 Koppel 8,10, cov. 8,50. trio 319 90 yeluweprlJs (1520 ml I. Hoop va„ Rhea {if- ycr,iay) 2;]¥ ,JI- 2- Higgins. 3. Hap- ?,en TnA,3l3°' PJ- '-60 25°' Koppel rï.f 5°y. „TwTnteprUs I21OT mi: 1. Emma Quiohotte tM. L. van der Togt» 2.377 i 23 8 2- CiHy Harvester K. 3. Enigste. VVIpp.2.60; p' ,l so Koppel 360. cov. 3.80. trio 26.50 Graafscliapprijs (2000) 1, Ellcke van Our Bonni <L, Schoonhoven jr.) 2,300 iiS'5- 3-' Gonny T. Winn 3.80, pl 150 2.20 l.SO Koppel 760. cov. PMlprij» 12100 m)i 1. Carma (W. C. strooper) 2.56.2 1.23.1. 2. Black Hollandia. 3. Dochter van Our B&nni. Winn. 0.90, pl. 2,60 3.20. Koppel 15.60. cov. 10.80, trio 540,70. Acbtarhoekprljs (2000 m): l. Elf ine nw. L. v, d. Togt» 2.47.8 1.23.9 2. DacrOn Dear. 3. Fuachia. Winn. 1,70, pi. l.BO. i.60, K^Koppo1 4>30, cov* 3'5®- £-ansstraatpr)js (2100 mi voor leerling-pikeurs en rijders mot een b-vergunning: i Arie (C. D, ïm- mtng) 255.4 1.22.7, 2. Bisuwe Helger S. 3. Carla van IJmuiden. Winn. 6,00, ol. 2 3,30 2.80, Koppel 7.00, cov. 0 Betuweprlj» (2120 m) i. Geus Akerondsr" (J. v, Dooyeweerd' 3.07,8 1.20.4. 2. Generique Belwfn, D. Excel- lentfe S. Winn, 3.60, pl. 1.30 3.40 1,80 Kon- pel 8,40, cov. 8.30 BENNEN fiulrlkaprlj» (ca. 1360 m>: 1; Abisag (P. Perkin») 1.24.7. 2, Willy. 3, Cheetah. Winn. cov. 3J0 Zll- voor amatrt- Bramo fmevr. 2.56.0. 2. Eolan- da. 3. Cambrousard. Winn. 4.30. pl. 100 2.70 160. Koppbl 18, cov 590, trio 14310. Omzet 187.833.50. LONDEN, donderdag (ANP). In eerste divisie van de Engelse lea gue heeft kampioen Manchester City gisteravond een nederlaag (0—3) ge leden bij Leicester CMy. Stadgenoot Manchester United behaalde een klei ne overwinning (l—0) op Coventry, Arsenal bleef door het gelijks spel (00) bij de Wolves ongeslagen en is nu, met t-wee punten achterstand, d? naaste concurrent van loider Leeds United, dat uit vier duels acht punten verzamelde. De ultalagen waren: Eer&te divisie: Leieester City—Manches ter City 3—0; Manchester United—Coventry City 1—0; Newcastle United—Chelsea 3—2; Tottenham Hotspur-West Bromwich AlMon I—I; Wolverhampton Wanderer»—Arsenal 0—0. Tweede divisie; Bury—Cardiff 3—3; Ful. ham—Hull 00; OxfordBlackpool 0—0: Portfinouth—Biaokburn 0—1. IN Charlois wordt van 4 tot en met 12 september een tentoonstclUmr gehouden van voortbrengselen van handenarbeid. Mensen dia schilde rden, pottebakkerhprodukten, teke ningen. wandkleden, smeedwerk, beeldhouwwerk e.d. maken ivorden verzocht mee te doen en een of meer von hurt produkten in te zenden. Ieder een di* zertlen .h»ar of ouder Is (en geen beroepskunst euaar) kan mee doen. Men kan tot 31 augustus inzen den, Bedoeling is do bewoners van Char- lois kennnis te laten maken met el- kaars artistieke prestaties, Prijzen zijn er niet te behalen. Deelneming is gra tis. Men kan zich opgeven en verdere inlichtingen inwinnen Ml: mevrouw J. P. B. Brcvc-Va-n der Wolk. Naicrsweg 5b, tel. 290154. mevrouw W. A. van r*«n B *-.--Ds Brr-. Ras Juttgerlus- stroat 106a, tel, 174508, mevrouw M. B, van Veghel-Van den Oever. Flak- k"-«ElTaat ?9b. tal. 175116. de heer R. Bakker, van Blommes:eynweg 51. tel. 202065 en bü de heer J. C. Dekker, Woli>hacr: bocht 259a, tel. 275570. v-aarlijk niet verg if tg. Normale hoeveoihcid 7 0.35. Extra groote hoe veelheid. geschikt voor meerdere per sonen f n.ön WEET u wat een Wimpy is? Niet? Welnu, geen nood; nog zovéél nachtjes slapen (zie boven) en we kunnen Wimpys eten in de Lijnbaan, Dan opent Rotterdams eerste Wimpy snackbar en wel in de ruimte waar Bertels een kledingzaak had. Wat is nu een Wimpy. Kenners zeggen-, een soort verwarmd broodje tartare met kaas erop. zjin nog steeds mensen die een vergeefse reis maken naar de S'aak om er het bureau volkshuisves ting (e bezoeken. Als u het nog niet wist. volkshufsvesting is stmls kort gevcsUgd aan dc IliUedtfk 89-95, in bet gebouw van het Nederlands Talen Instituut. Hel telefoonnummer Is: 279600. zaterdag a.s. (aanvang 16 uur) in Hel- levoetsluis een wedstrijd tegen een combinatie van spelers uit Hellevoet- sluis en Nieuwenhoom. De opbrengst van dit duel komt ten goede aan een aldaar te bouwen sportcomplex. In vier voorafgaande wedstrijden hebben de oud-internationals voor een opbrengst van ongeveer drieduizend gulden gezorgd, de heer C. M. Koorn- ncef („bruine Kees") heeft voor za terdag de volgende spelers uitgeno digd: A. de Hertog, G. de Harlog, G. van Pelt, \V. v. d. Gijp, P. Steenber gen. G. v, d. Kor put. J. v. d. Gijp, T. Bosselaar. C. v. d. Gifp, H. Schouten en A. de Bruin. Het nieuwe achtervolgingskwartet. V.l.n.r. Nieuv/kanp, Zoetemelk, Hoekstra en Balk. WIELRENNEN AMSTERDAM, Donderdag <ANP). Een ach- !:ervolgingsploeg bestaande uit Hoekstra, IsHeuw- kamp, Balk en Zoetemelk is gisteren tijdens de training op de wieler baan van het Olympisch Stadion te Amsterdam, twee keer tot uitste kende tijden gekomen op de vier kilometer. Het viertal van baan- coach Jan Derksen reed de afstand 's middags in 4 min. 40.2 sec. en kwam 's avonds zelfs tot 4 min. 36.0 sec. Jan Derksen was dolblij met het succes van ztjii nieuwe Ploeff. HU zei na afloop: „Ik ben zo vr(j nu maar aan te nemen dat deze Jongens straks in Mexico zullen rUden". Dc toppres taties van het achtervolgcrskwartct werden door de vice-voorzllter van de KNWU, mr. Van Ballegoycn de Jong, no£ gisteravond doorgegeven aan Kees Kerdel van hot NOC. Vorige week waren Hoekstra. Balk, Nieuwkamp en Van de Ruit tot 4 min, 3G.9 sec. gekomen. Toen volgde de uit sluiting van Van de Ruit die bij de nationale titelstrijd stimulerende mid delen bleek te hebben gebruikt. In een laatste poging om een ploeg naar Mexico te krügen, zette Jan Derk. Joop Zoeiemelk in zijn piocg. Hoe snel de ploeg wel reed biiikt uit het lelt dat op de stadionbaan slechts twee keer sneller is gereden, Bij de wereldtitelstrijd van 1967 reden de Russen 4.34.6 en 4.35.4 Een Italiaanse achtervolglng6pIoeg, bestaande ail de renners Bosislo, Che- nello, Mobiatto en Poloni, heeft qp de wielerbaan van Home de 4 kilometer in een lijd van 4 min. 25 sec. gereden. Het Italiaanse kwartet reed met een gemiddelde van 54,336 km per uur. Hel is de boste prestatie ooit door een aehtervolgingspioeg- verwezenlijkt. SAN REMO, donderdag (ANP). —7 De Italiaanse -bokser Bruno Arcari hoeft woensdagavond in San Remo met succes zijn Europese titel in het lichtweltergowlcht verdedigd. Hij won in de zesde ronde door interventie van de scheidsrechter van zijn uitdager Des Rea. DEN HAAG, donderdag (ANP). Belgen zullen de voetbalwedstrijd Luxemburg—Nederland lelden, die woensdag 4 september op verzoek van de Luxemburgse bond in het Rotter damse Feijenoord-stadion wordt ge speeld. De heer Burguet Is scheids rechter, zijn landgenoten Leonard en Thibaut zullen hem als grensrechters assisteren. Het is de eerste wedstrijd van het Nederlandse elftal voor de voorronden van het toernooi om het wereldkampioenschap 1970 in Mexico.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1