in Odeon en de Ahoy 0 ROTTERDAMS DAGBOEK i Wandeling over het Noordereiland 1 ROTTERDAM RIJNMOND THOMASSEN: 'VANDAAG BIEDT OORLOG GEEN UITZICHT X"*" ~2Êr- /O# IN AHOYHAL TEKENDEN TIENTALLEN RESOLUTIE WIN EEN FILM RET-agentschap EHBO-cursussen beginnen weer Arena Centraal CisaeacBijenkorf Cineac-Beurs Cinerama Colosseum Corso Grand Harmonie Kriteriora Lumière Luxor Metro Prinses Res Studio '62 Thaïis 't Venster Victoria 'pagina 4 - vrijdag 23 augustus 1868 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. In het Odeon-gebouw in. Rotterdam hebben PvdA, KVP, AR, CHU, VVD, PSP, D'66, en PPR gister avond een demonstratieve bijeen komst belegd, naar aanleiding van de aanval op Tsjechoslowa- kije. De Communistische Partij Nederland was niet vertegen woordigd. Voor een overvolle zaal met meer dan EQQ toehoorder» spraken burge meester Thomassen van Rotterdam en drie Kamerleden: mevr. H. van Some- ren-Downer (wd), örs. M. v. d. Stoel (pvdaj en dr. W. J. Schuijt (kvp). De bijeenkomst, die vla luidspre kers door tientallen buiten het theater werd gevolgd, werd besloten met het zingen van bet Tsjechische volkslied en het Wilhelmus door Rotte's Man nenkoor, Burgemeester Thomassen zei o.m.: „Er zijn Rotterdammers die terugden ken aan de 5e juni van vorig jaar, toen Israël werd overvallen. Maar er is "n groot verschil. In wezen, was het drama in Israël eenvoudig er was geen andere mogelijkheid, dan vech ten. Vandaag biedt een oorlog geen uitzicht. Er wordt ook gevraagd waarom gebeurt er niets. Maar als er wel wat zou zijn gebeurd, zou dit het lot van het gehele Tsjechische volk niet hebben verbeterd. Voor hen is op dit moment de ontwikkeling afgesne den. ;We weten dat Hitier en de fascisti sche beweging door oorlog was te beëindigen. Die oorlog is gewonnen. Maar vandaag geeft een oorlog nie mand vrijheid, maar brengt eindeloos leed en ellende". Burgemeester Thomassen zei te ge loven dat men alleen kon helpen door „te bouwen aan de gedachte dat de hele wereld één moet worden, door te bouwen aan de Internationale gedach te en aan de VN, en door mee te wer ken aan de vermenselijking in de ver houdingen". „Ik had op mijn werkka mer een model van een schip dat op het dak van de admiraliteit in Lenin grad staat. Ik heb het ingepakt en in een donker hoekje weggeborgen in de hoop dat ik 't op zekere dag weer te voorschijn zal kunnen halen" zo beëindigde hij zijn toespraak. De heer v. d. Stoel memoreerde dat de Tsjechen machteloos aan de kant moeien staan „niet in staat dé Rus sische legers tegen te houden nu hun vrijheid wordt .bedreigd. De Russki vreesden dat als de persvrijheid zou worden toegestaan in Tsjechoslowa- kije, de vrijheid als een besmetting zou overslaan naar andere communis tische landen en ten slotte naar de Sowjet-Unïe zelf. Nu is Tsjechoslowa- kijo geknevoM. De strijd is echter niet ten einde. Er komt 'n tijd dat ook het meest reactionaire systeem ten einde gaat. Er komt 'n tijd dat ook in Praag dé vrijheid weer zal heersen." De heer Schuijt zei dat Dubcek en de zijnen „het juk hebben gebroken. Dit juk is door geen tank of mitrail leur te maken. Geweld roept tegen stand op. Het verzet na dit Russische optreden wordt steds feller. Het mas ker Is nu gevallen. Het ware gezicht van de Sow jet-Unie is te zien een (ADVERTENTIE} Voor Kalf geld toch op de eerste rang zitten», ja heus, bij ter Meulen, want wij houden een fantastische partij-verkoop vloerbedekking voor halve ■prijzen. Vinyflex, van een prachtige kwaliteit, uit de duurdere series, in een groot aantal kleuren en In diverse uitvoeringen. 2000 meter VInyllax met jute rug 1 150 cm breed SjQ per meter 1500 meter Vinyilex met vilt rug gk gkQ 200 cm breed %A$Q per meter. 1200 meter VlnyVlex. met kurklaag, m a a 200 cm breed as mjff/ per meter Vrijdagavond om uur begint da verkoop van deze partij ijzer- sterke vloerbedekkingen. Vinyflex In verschillende uit voeringen, Yan een prachtige kwaliteit, nu ver beneden de normale prijs. Vrijdagavond tot 9 uur open Ook mnndi£moixM I«pend GHn tth of tchrlfl, b*st. gedrocht van onmenselijke wreed heid". Als laatste Kamerlid vergeleek me vrouw H. van Someren-Downer de Russen met de „politieke gangsters uit de tijd van Adolf Hitler die net als nu de Tsjechen van hun verworven vrij heid hebben beroofd, Het hele Westen kijkt nu wat er gebeurt het ijzeren gordijn valt over Tsjechoslowakije. Op enkele honderden kilometers af stand van de Nederlandse grens. Deze gebeurtenissen zijn het einde van. een kleine illusie. Een oorlog is geen alternatief. We kunnen vrijwel niets doen. De klok van de vrijheid is teruggezet." Bij de ingang van het Odeon-ge bouw reikte het Onafhankelijk Ver bond van Bedrijfsorganisaties OVB een verklaring uit waarin het OVB „zijn diepe verontwaardiging en scherpe afkeuring" uitsprak over de militaire overrompeling van Tsjecho slowakije door de landen van het War- sohaupakt. Het OVB zegt deze wan daad te beschouwen als een recht streekse aanslag op het vrijheidlie vende socialisme .en roept alle socia listen vanalle landen op zich geza menlijk en met spoed te beraden op welke wijze en langs welke wegen hulp verleend kan worden. ROTTERDAM/DEN HAAG, vrijdag. Een door tientallen Tsjechen en Nederlanders onder tekende resolutie waarin terug trekking wordt geëist van de le gers van het Warschaupact uit Tsjechoslowakije is vanmorgen aangeboden by de ambassades van Rusland, Polen en Hongarije in Den Haag. De verklaring werd gister avond aangenomen, tijdens een demonstratieve vergadering in de Ahoyhal in Rotterdam die was georganiseerd door een 25-jarige Tsjechische tekenaar die in Rot terdam werkt. Uit het gehele land hadden Tsje chen aan zijn oproep te protesteren tegen de inval, gehoor gegeven. De meesten waren student, chauffeur of vakantieganger. Onder de honder den aanwezigen waren ook veel Tsje chische en Hongaarse Nederlanders. In de resolutie wordt geprotesteerd tegen „geweld, willekeur en terreur" van de legers van het Warschaupact in Tsjechoslowakije. „Uw interventie is alleen vergelijk baar met die van Hitiers Duitsland", aldus de resolutie. „U die zich hebt uitgegeven voor vrienden, hebt niet alleen het internationale recht op soe- Tsjechen en Nederlanders namen in de Ahoyhal een minuut stilte in acht voor een Russische soldaat die gisteren in Tsjechoslowakije zelfmoord zou hebben gepleegd. (ADVERTENTIE) Om.onder een slank,afkledend rokje of lange pantalon een cor rect figuur tc hebben... om ogenschijnlijk pondjes lichter te worden... zijn deze Lycra Pan ties met pijpjes ideaal. Stretch panty met pijpjes» van een prima kwaliteit Lycra, soepel In het dragen, speciaal om de overgang kous/panty glad en rimpelloos te maken, met 4 jarretelles aan de binnenzijde van de pijpjes, nu voor nog géén zeven gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Lycra pan ties met pijpjes, een prima kwaliteit stretch panty met 4 Jarretelles aan de binnenzijde' van de pijpjes ln de confectie maten 42t/m 48 voor i Vrijdagavond tot 9 uur open Ook mitndttmoritn A ftoptnd Giin ««/.of Mchrlft. beit. De overvolle Odeonzaal kon naar veie prominente sprekers luiste ren. vereiniteit overtreden, maar ook de noodzakelijkste menselijke rechten". Geëist wordt onmiddellijke vrijlating van de geïnterneerde staatslieden en geprotesteerd wordt tegen „deze af schuwelijke poging in Tsjechoslowakije een protectoraat-regering in te stel len". „Met collaboratie met de misda digers van bezettingslegers zullen we het nooit eens zijn", aldus de resolutie ten slotte. De honderden aanwezigen namen een minuut stilte in acht voor een Russische soldaat die gisteren in Tsjechoslowakije zelfmoord zou heb ben gepleegd. „Wij eren deze dappere man", aldus de spreker. Enkele meis jes huilden. Tijdens de vergadering werd ook een comité opgericht dat in Nederland verblijvende Tsjechen die nog niet te rug willen, huisvesting aanbiedt. (Het secretariaat is: G. M. de la Bije. Bo- 120671), Het gironummer van het comité is 710000. Voorzitter Is de heer J. J. Wittenberg in Amsterdam. Verscheidene Tsjechen voerden urenlang vaak hartstochtelijk het woord. Tsjechische chauffeurs die van morgen naar hun land zouden ^'er- trekken, zeiden zeer onder de indruk te zijn van de sympathie van de Ne derlanders met het lot van Tsjechoslo wakije. „Wat niet weet, wat niet deert". Met deze oplossing van onze vorige puzzel wint de neer L. J. Petersen, Muskenhagen 93 te Rotterdam*26 het uitge loofde filmdiploma. Wij sturen het hem per post toe. Onze tekenaar koos weer een filmtitel als onderwerp voor zijn cartoon. V'elke? Stuur uw antwoord per briefkaart vóór a.s. woensdag aan Het Rotterdams Parool. Postbus 876 te Rotterdam en u maakt kans op het diploma dat recht geeft op vijf maal gratis bioscoopbezoek voor twee per sonen. »"s?A VTf^R zijn mensen die hun zon- J-J dagmiddag weieens door' brengen met het kijken naar nicutue buurten. Ommoord bij voorbeeld of de Alexanderpolder. Kij ken naar de dure flats, waarvan er zoveel leeg staan. U moet het eens omdraaien, u moet eens naar de af braakbuurt op het Noordereiland gaan. Dan ntef in de auto blijven zit ten. maar uitstappen en wandelen. Ik heb het, in gezelschap van een collega die nog beschikt over een res tant schuimersnatuur uit zijn jongens jaren, ook gedaan. Het levert boeien de ervaringen op. Hele straten staan leeg. De huizen zijn verwoest, het lijkt wel of er een plunderende roverstroep heeft huisge houden. Ramen, deuren en gevels zijn weg of bijna weg. Binnen vindt men alleen nog resten van huisraad door de bewoners achtergelaten. Het stinkt er. Er ivordt druk gesloopt. Door echte slopers en door de jeugd van het eiland voor wie geen centimeter glas veilig is. Nu kan men wel zeggen, dat de jeugd in oude stadsdelen zoveel tekort komt, maar die sloopbuurl is toch een (tij delijk) speelterrein, waarop de kinde ren van de nieuwbouw gerust jaloers kunnen zijn. Je kunt je bij deze geruïneerde buurt van alles voorstellen. Hoe gaat dat? Je hebt bijvoorbeeld van die nette hooggehakte verloofdes, groot ge bracht in keurige vierkamerflats. Ik stel me dan dit voor: „hè Jan, laten we hier weggaan. Al die troep. Nee, ik ga niet naar binnen hoor, m'n schoenen gaan er aan op die enge planken", "Vrouwen hebben altijd be zwaren bij de hand als er aardige avontuurlijke dingen staan te bele- T?"ORT geleden schreef ik in deze ru- briek over de moeilijkheden met de verkoop van RET-kaarten door siga renwinkeliers e.d. Ik liet een functio naris van de financiële afdeling van de RET aan het woord, die o.a. vaststelde (lat gesprekken met supermarkten e.d. over de verkoop van kaarten geen re sultaten hebben opgeleverd. In de grote woonwijken is er onder de win keliers weinig animo agent van de RET te worden. Iloe komt dat? Een Rotterdamse sigarenwinkelier meent de oorzaak te kennen. Hij stolt: de sigarenwinkeliers verdienen niet op de verkoop van RET-kaarten. De winst bedraagt namelijk een procent cn dat noemt deze sigarenwinkelier geen wimst. Hij zegt: ais ik een redelijk winstpercentage zou krijgen, bijvoor beeld tien procent zou ik onmiddellijk RET-agent worden. Dat er bijvoor beeld in de Alexanderpolder zo wei nig agentschappen zijn is niet de schuld van de wi/nkeliers. De schuld ligt bij de RET. De winkeliers, die toch al met hoge huren zitten, willen geen verlengstuk worden van het ser vice-apparaat van de RET. Ze willen bent kaarten verkopen, maar dan moet het ook betaald worden. ven". Geen gevoel dus voor de tra giek van een totaal onttakelde woon buurt, deze nette verloofde. Je hebt ook van die overtuigde doe- hetzelvers, die beslist het water in de mond moet lopen bij het zien van al dat hout: „Dat is nou net een mooi plankje voor m'n duivenhok en die deurkruk zou ik ook best kunnen ge bruiken". Laat eens een jeugdleider die wan deling maken. Hü zal ongetwijfeld vaststellen: „Dat zou nou een mooie ruimte zijn voor een clubhuis. Alleen maar een kwestie van opknappen. Daar een schotje, dat bespijkeren met hardboard. Maar er valt niets meer op te knap pen. Alles moet weg en de slopers zijn er druk mee bezig, koel, vakkun dig. En wat zeggen wij? Wij van de krant: „we bekijken het weer anders en kunnen bijvoorbeeld op dit idee komen: „Laat de NTS daar nu eens. een film van maken". In vrijwel alle steden en dorpen van Nederland worden in de komende maanden weer E.H.B.O.-cursussen ge organiseerd. Het merendeel uan deze opleidingen voor „eerste-hulp-bij-on gelukken" start in september. De cursus, die 26 lessen in. beslag neemt en zich over het algemeen in de avonduren afspeelt, staat onder leiding uan een arts. Een instructeur assisteert de docent bij het praktische werk. Geslaagde cursisten krijgen aan het eind uan de opleiding het E.H.B.O. diploma uitgereikt. Het volgen van een E.H,B.O.-cursus is niet alleen van belang voor de direc te hulpverlening, maar ook van grote betekenis uit een oogpunt van preven tie, Onderzoekingen hebben uitgewe zen, dat E.H.B.O.-ers vrij zelden het slachtoffer van een ongeval worden, Tengevolge van hun hulpverlenings opleiding zijn ze namelijk ook voort durend attent op het voorkomen van ongelukken. Meer E.H.B.O.-ers bete kent dus ook: veel minder ongelukken! Voor een E.H.B.O.-cursus kan men zich aanmelden bij de bond van E.H.B.O.-verenigingen voor Rotterdam en omstreken, tel. 23.60.13. Morgenmiddag, aanvang 14,00 uur, houdt de anarchistische werkgroep Rijnmond bij het monument voor gevallenen op het Stadhuisplein. openbare discussie in verband met situatie in Tsjechoslowakije. j Geen krant ontvangen? J BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54,30, Abonnees buiten R'dam— Schiedam kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agenten. $ick^k•kir^k•i(■ki(■^t•k■k^<-k^k^rk'k■k•k^k■k■kk■k^k^&^ Wat niet weet, wat niet deert Enfant terrible Louis de Funès als centrale figuur in een dol dwaze klucht, gesitueerd in een Frans dorpje. Hij verkoopt wild, gevogelte en vis zonder officiële vergunning en komt daardoor in hevige conflicten met de plaatse lijke autoriteiten. Om de lach spieren soepel te houden. Prolon gatie. A.l De kunst om te verleiden Na twintig jaar onthult een Don Juaii net geheim van ziln succes sen met het vrouwelijk geslacht. Het accent valt op wederzijds vroom bedrog, ontnuchtering en ontgoocheling. Nieuw. Bambi Walt Disney's lief- sentimentele geschiedenis van het kleine fragiele hertje dat toch maar een echte grote jongen wordt en zich opwerpt als be schermer van het dierenrijk. Pro longatie. a.l. ïn de avondvoorstellingen Zo mernachten ln Zweden waarin sen Jongeman 'een trektocht dcor ncord-Zweden maakt, dezelfde reis als tien jaar geleden met een vriendin. Prolongatie. 18 ir. Peyton Place Na het succes van de gelijknamige teeveeserie is deze tien jaar oude film op nieuw tn roulatie gebracht. Een verfilmde driestuiversroman over een dorpje waarvan de bewoners van de werkelijkheid zj|n geïso leerd .Prolongatie 18 jr. Generaal C'ustcrs laatste op dracht De producenten van de Gineramafiljna vonden in de le gendarische indianen-vechter George Custer een man die goed genoeg was voor een nieuw spek takel op het gebogen doek: tweeëneenhalf uur vechten tussen roodhuiden en indianen Is echter wat teveel van het goede, on danks alle suggestieve effecten. Met Robert Shaw, Prolongatie. 14 ir. De twaalf veroordeelden Vlak voor D-day worden twaalf ter dood of lot levenslang veroor deeld en boven Frankrijk gedropt cm een nazi-hoofdkwartier op te blazen Reprise. 14 Ir. The great race Breed uitge meten klucht rond een autorace ran New York via Tokio naar Parijs. Tony Curtis heeft Natalie Wood en Jack Lemmon sis zeer doortrapte rivalen die op allerlei mogelijke en onmogelijke manie ren trachten de race in hun voor deel te beslissen. Tevens biedt de film de grootste smIjtpariU met taarten aller tUderu Prolongatie, a.l. Spartacus Fraai spektakel van Stanley Kubrick waarin Kirk Douglas als een deserteur uit de Romeinse legioenen terechtkomt ln een opleidingsschool voor gla diatoren. Hij organiseert een op stand onder de slaven maar wordt verslagen en gekruisigd. Reprise. 14 jr. Bruggchoofd Beach Red Amerikaanse mariniers landen in 1943 op een eilandje in de Stille Oceaan dat is bezet door (te Ja panners. In de jungte leveren zij een hard gevecht. Reprise. 18 jr. Smaslilng time Aan slapstick geen gebrek. Lynn Redgrave en Rita Tushirtgham zijn in deze al leraardigste film twee onervaren, provinciale meisjes die in swin ging Londen terechtkomen en daar de boel op z'n kop zetten Prolongatie, a. 1. De meedogenloze afrekening Lee Marvin wreekt zich ln deze spannende thriller op zijn vroe gere collega's van «en „gang" die hem voor honderdduizend dollar hebben opgelicht en zijn vrouw tot verraad dwongen waarna zij zelfmoord pleegde. Nieuw, 18 jr. Dc apenplaneet Verfilming van Pierre Boule's beroemde science fictkm-boek. Apen zijn mensen en mensen zijn apen op een planeet die ver van onze goe de aarde is verwijderd. Charles Heston is te zien als astronaut die samen met twee tochtgenoten in de handen van apen valt. Prolon gatie. 14 jr. De onvoorstelbare tocht Ge zelschap gelilüputterde geleerden maakt in deze science-fiction film een lechl met een m'.nlatum'- rhiikboot door het menselijk li chaam. Een saboteur laat de ex peditie bijna «chipbreuk lijden. Reprise, a.l. Veel liefs uil Moskou De eerste en volgens velen ook do beste Bond-film. Met Sean Con ner y contra Spectre. Prolongatie. 18 jr De killer van Brortle Een aandiet brandt een dorpje plat aan de Mexicaanse grens waar van Henry Fonda burgemeester is. Een rondreizend cabaretgezel schap sterkt het moreel en inspi reert Fonda tót heldendom. Nieuw, 14 jT. Het wonder van de liefde Os- wak K'jlle :s ce jnan die in Duitsland al vele jaren ijvert voor een betere plaats van de seksualiteit in de westerse ge meenschap. HU heeft nu de gele genheid aangegrepen om enkele van zijn stokpaardjes, foutieve voorlichting, de seksuele proble men van een pas getrouwd paar tje en van een paar dat reeds znkele jaren huwelijk achter de rug heeft, in een film te verwer ken. Prolongatie. 18 Jr. De laatste trein uit KaUnga Opgewonden verzinsel van Jack Cardiff over huurlingen in de Kongo. Rod Taylor heefit de lei ding over een groep van dit soort soldaten ei\ krijgt tot opdracht een groot aantal burgers uit een fort te verdrijven en en passant een fortuin aan Belgische dia manten te stelen. Prolongatie. 18 ir- Cash? Cash? Speelfilmde buut van de 26-jarige Belg Paul Collet is spontaan en onderhou dend over jeugdmlsdaad. chanta ge, geweld en erotiek. Prolongatie 14 Jr. Dc zoon van Frankenstein Griezelfilm mei Christopher Lee. Peter Cuahing en Boris Karloff. Reprise, 18 jr. Lee Marvin (links) is in De meedogenloze afrekening een op wraak beluste gangster. Hij is honderdduizend dollar en zrn vrouw kwijtge raakt aan zijn beste kameraad en dat schreeuwt om vergelding. Op zijn speurtocht naar zijn oude makker komt hij in een nachtclub te recht (zie foto).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1