Weth oud er sc hap heeft mijn leven verrijkt' MR. P.VAN BOCHOVE: -l Rustig 'protest* van politieke partijen KORFBALLERS MAKEN ZICH AL OP VOOR DE NIEUWE COMPETITIE Werv moet wijken voor Coen Moulijn IK] Eigenschappen Ontivikkeling Belangwekkend Eerste paal voor overlaaclstation VAM aan de Parallelweg DANSSCHOOL WESTHUIS Bedrijven bijeen voor coördinatie hulpverlening in geval van calamiteiten PSP valt ook 't westen aan Stijging 8 procent goederenvervoer R'dam-Enropoort KERKDIENSTEN Voor Succes liggen er goede kansen Drie mannen met stengun en jachtgeweer aangehouden MEDEWERKER KOERIERSTERS B— Citroen „WAIDO" Door D. A. Buschkens heb er geen spijt van dat ik zo lang wethouder ben 35 geweest. Ik voel dat het mijn leven lieeft verrijkt. Het 1 is ook een machtig interessante taak. Je wordt geconfron- teerd met de hele problematiek van een stad, met alle fa cetten van het gemeentelijke leven. Je komt in contact met vele mensen, met vele levensbeschouwingen. Ik heb er veel vrienden, naast ook vijanden, door gekregen". jMr. P. vdn Bochove, advocaat en. procureur in Schiedamsinds 1939 lid van de gemeenteraad en sinds 1946 wethouderheeft bedankt voor het raadslidmaatschap. Aanstaande maandag zal de Raad offi cieel afscheid van Jiero nemen, op 3 september is er een afscheids receptie in de aula van het Sted. Museum. Op de achtergronden van zijn besluit wil hij in ons gespreic niet verder ingaan. Hij heeft daar publiekelijk een verklaring over afgelegddie hij niet wenst toe te lichten. Mr. Van Bochove vindt de kwestie reeds overtrok ken; hij heeft geen behoefte aan een ruzie-sfeer. „Ik ga zonder smart heen. Mis schien ben ik wel te lang ge bleven, had ik me in 1966 niet meer kandidaat moeten stellen. Maar de mensen die vinden dat een ambtsperiode van acht jaar voor een wethouder voldoende - is, vergeten dat je toch zeker vier jaar nodig hebt om je vol- komen in te werken." „Twee en twintig laar Is een lange tijd. Maar hoe gaat het. In 1946 was ik jong en vol ambities. De moest m'n advocatenpraktijk nog opbou wen en In die tijd was het wethou derschap veel minder gecompli ceerd. Ik kon alles aan. Maar sinds dien is mijn praktijk gegroeid en ik heb het er druk mee. Mijn kinderen zijn groter geworden en vroegen alle aandacht. Maar ook het wet houderschap eist nu veel meer tijd en aandacht. Het wordt teveel". ]yjR. Van Bochove is met zijn ruim zestig jaar allerminst een oud man. Maakt ook niet die indruk. Tijdens ons gesprek (een half uur was afgesproken, het werd een uur) betueegt hij zich rusteloos in zijn stoel, beantwoordt vijf-zes telefoon tjes. Van een cliënt, van ge meente-ambtenaren. Zakelijk soms kort, soms met een grap je. Hij is nog vol belangstelling voor de stad waar hij geboren is. „Nou, ook maar nèt. Mijn ouders kwamen in maart 1907 hier wonen ken ik werd in april geboren. Als zoon van de bovenmeester, ja. Ik was de plutocraat onder de school jongens, want ik droeg als enige schoenen. De anderen liepen op klompen. Als die braken, dan werd het gemaakt met 'n stukje blik. Kijk, vanuit het achterraam van dit kantoor (aan de Rotterdamsedijk) kan je de school nog zien. Er lag vroeger koolas, waar we op speel den. Later ging ik naar de mulo voor de franse les". „Het was geen beste tijd voor Schie dam. Veel werkloosheid en drank misbruik, ook veel inteelt. Alles is nu anders, gelukkig veel beter. De oudere Schiedammers weten nog wel hoe het toen was. Dan is het wel eens irriterend dat zo veel groe pen niet willen beseffen dat alles nu beter is geregeld dan toen, dat het leven zoveel gemakkelijker is, dat de gemeente ook zo veel méér doet voor de bewoners dan toen". Het zijn- van -wethouder is een verantwoordelijke, een veelei sende taak. Ook een moeilijke? Puttend uit een ervaring van 22 jaar, wat zijti de eigenschap pen die men moet hebben om een goed wethouder te kunnen worden in een middelgrote ge meente als Schiedam? X TEEL gezond verstand en een rede- 55 lijke ontwikkeling! Zeg, op hbs of gymnasium-niveau. Met de lagere school alleen red je het niet, tenzij je over uitzonderlijke gaven be schikt. Nee, méér hoeft niet. Als je maar een flinke dosis gezond ver stand hebt. Kijk eens, het besturen van een gemeente is zó gecompli ceerd geworden, dat je voor het •- specialistische werk toch moet te rugvallen. op deskundigen. Op ad viesbureaus, op gespecialiseerde or- ganen, tegenwoordig ook op compu ters." ■„'Maar je moet het wel kunnen blijven - overzien, want de uiteindelijke be slissing moet je toch zelf nemen. Daarom is ook belangrijk dat je ge- makkelijk contact kunt maken met andere mensen. En een zekere autó- riteit moet je ook hebben, om het overwicht te kunnen bewaren over je medewerkers en je ambtenaren". In dit rijtje eigenschappen ont- breekt de politieke gesteldheid, Mr, uan Bochove is in 1939 H 'VOor de Vrijzinnig Democrati- - sche Bond in de Raad gekomen ;_en is na de oorlog, evenals zijn partijleider wijlen prof. Oud naar de PvdA overgegaan. Is, gezien het praktische karakter van het werk, het hebben van een politieke kleur" voor een beleidsman in de gemeente ei genlijk wel onmisbaar „Ik ben overtuigd sociaal-democraat. Het is niet aanvaardbaar dat een wethouder geen binding heeft met een politieke partij. Iedere staats burger behoort belangstelling te hebben voor de politiek en voor het regeren van het land. "Want dat is van groot belang. Dat betekent ook dat je moet kiezen voor een politie ke richting. Je bent een zak als j'e dat niet doet". „Goed, or zijn wat veel politieke par tijen in Nederland, dat komt door de confessionaliserlng. Zonder het met de D'66 eens te zijn, ben ik wel gegrepen door de kreet dat de poli tiek hfer ziek is. Ook ik heb gehoopt op een doorbraak, het is een droom gebleven. Er komt nu wel een door braak, maar dan anders gericht." TE kunt niet al je eigen wensen te- ?5« rugvinden in één politieke party. Toch moet je een keus ma ken. Concentratie? Het zal niet een voudig zijn al die blokjes bijeen te voegen. Ik moet eerst zien hoe dat in ae praktijk uitwerkt. Ik heb gro te verwachtingen gehad van het ka binet Cals-Vondeling." Weik. Van. Bochove heeft de hele na-oorlogse ontwikkeling van Schiedam, meegemaakt. Er ook leiding aan gegeven, h hij te- t de resultaten? ure den met c „Och, tevreden. Ik geloof wel dat door het werk van de Raad. het College en ook door de ambtenaren sinds 1945 een grote sprong vooruit is ge maakt. Als je kort na de oorlog over de Rotterdamsedijk in Schiedam kwam, zag je de achterkant van de Glasfabrieken en aan de andere kant wat huisjes. Langs de Schie, waar de spoelingpramen nog op dreven, kwam je langs een kronkel weg met een afschuwelijke spoor wegovergang en dan had je het ge zicht op „Zwart Schiedam". Ook vanuit Vlaardingen was de entree weinig riant, over de dijk met da koeien in de weiden". „Er is toch wel ontzettend veel verbe terd. De stedebouw en de woning bouw, de groenvoorziening, de sport, noem maar op. Nieuwland ie toch heus zo slecht niet, al blijft een eengezinswoning Ideaal voor velen. De groengordel mag dan wel smal zjjn, maar is toch een kostelijk be zit. En wat de sportaccommodaties betreft speelt Schiedam toch wel een eerste viool." Inderdaad, dank zij mr. Van Bo chove, tot voor twee jaren ook wethouder voor sportzaken, speelt Schiedam een „eerste viool" wat de sportvoorzfenin- gen betreft. Tegenstanders vin den dat voor sport alles kan maar dat er voor culturele za ken veel minder wordt gedaan in Schiedam. (~\NJUrST, dat ik alleen verartt- woordelijk zou zijn. voor de ontwikkeling van de sport hier. Van groot belang is. dat er in Schiedam een groot enthousiasme bestaat om zelf iets te gaan doen voor de ver betering van de sportaccommoda ties. Bijzonder veel zelfwerkzaam heid hier. Dat is mooi. En de moge lijkheden, die de sporttoto biedt zijn goed uitgebuit. De gemeente heeft dit alles alleen maar hoeven te be geleiden, met wat leninkjes en ga ranties," „Oneerlijk is het om te stellen dat de cultuurvoorzieningen achter zouden blijven. Vergeet niet dat die cultuur erg duur is. Wat hebben de voorzie ningen aan het Sted. Museum niet gekost? Met alles wat er bij komt aan tentoonstellingen, kunstklassen, enzovoort. Voor de Muziekschool is de subsidie in tien j'aar vertienvou digd. Dan de subsidies voor de cul turele verenigingen, die binnenkort ook weer omhoog gaan". „De sport kost veel minder en er komt ook meer binnen. Vergeet niet dat de sportcomplexen voor een groot deel zijn uitgevoerd als DUW- en DAKW-werk,Dat kostte ons wei-l nig. Maar de zaak ligt in de grond anders. Als er voor of kort na de oorlog een vent m Schiedam was geweest, die zich had ingezet voor de cultuur, er stevig aan geduwd had, dan %vas het misschien anders gelopen. Dan was er mogelijk meer cultuur en minder sport geweest. Doch die vent is er nooit geweest." „Vergeet bij dit alles niet dat de meente financieel in een keurslijf zit. Dal er steeds een keuze moet worden gemaakt. Je kan wel van alles willen, maar als het geld er niet is, dan moet je kiezen. Het Irri teert wel eens, dat zovelen voor het eigen standje vechten en de eigen wensen verwezenlijkt willen zien. Zonder oog voor de belangen! van anderen. Dan moet je als wethouder nee durven zeggen". ]yjR. Van. Bochove heeft in het College de verantwoording voor meerdere afdelingen. Toch is hij meest bekend als wethouder van Financiert. Dif tuordi door velen als een moeilijkeafdeling gezien. „Niet juist. Als wethouder hoef je al leen de grote IUn te overzien, Het cijfer werk wordt door de afdeling Financiën gedaan. Het moeilijke, maar ook meest belangwekkende, aan het wethouderschap van finan ciën is dat je met ólles te maken krijgt en dat alle gemeentelijke af delingen met mij te maken krijgen. Want het draait om het geld." „Dat geeft wel veel werk. Voor ik de goedkeuring aan het financiële deel van een voorstel hecht, wil ik ook weten waar het om gaat. wat de es sentie is. Dan moet ik me er ook in verdiepen. Dit betekent een meebe-, sturen voor de andere afdelingen. Ik zou mijn opvolger als wethouder van financiën er ook voor willen waarschuwen niet uitsluitend een „portefeuille-bewaarder" te wor den". Maandag aanstaande zal voor de laatste maal de vertrouwde fi guur van mr. Van Bochove achter de groene tafel in de Raadszaal zetelen. Aan de rechterhand van de burge meester, de voorzitter. Zijn spitse interruptiesironisch, vol humor, zullen we voortaan missen in de raadsvergaderin gen. Ook, eens per jaar bij de begrotingsbehandelingzijn heldere overzicht voor de wei nig rooskleurige financiële si tuatie van de gemeente. „Ik maak nu al een derde generatie van raadsleden mee. Want zij wis selen snel. Dan gaat het wel e vervelen dat ik steeds opnieuw over steeds dezelfde onderwemon moet spreken, waarover al zoveel is zegd." SCHIEDAM. Ondertrouwd: M van der Ble, 31 Jr en J. L. Gulehelaar, 20 ir; l B«m, 23 jr en E. M, Poort, 21 Jr: C Burghout, 25 jr en J, C. den Tuinder, Ét jr: A. I R. Dijkshoorn, Zü jr en F. A Vrijen- hoek. 17 jr, H, R. Elahof. ?3 Jr en P. W. M. TbJeJe, 21 jr; G. E. Goudappel, jr en M Óoljkaaa, 20 jr, E. Ktepke. 20 jr en A. A.' van der Moei, 20 jr. H. 3. Kuljper, 2fJ jr en C. Mostert, 23 jr; P. B. M. van der Laar, 24 jr en C. H. M. Ham, 22 jr: A. G. M. van der Meer, 24 jr en J. C. M, Thcrsn, 22 jr; G. J. OUaman, 2a jr en Y. Vermeer. 30 jr; A. H. Ooms, 24 jr en 3. 3. M. F. Kappctein, 24 jr; B C. van Rosmalen. 25 Jr on S. van de Haterd, 21 jr; E, van Stijn, 22 Jr cn L. Boot, 30 jr: 3 Verwelj, 30 jr en M. D, van den Bos, 19 jr; K. Vlietstra, 28 jr en C G. M. Hoogstraten, 24 Jr; J van Vu uren, 30 Jr en L. viaai Es, 21 jr: J. W. de Wit, 27 jr en M, van Wijnen. 18 jr: C. G. ztekm&n, 27 jr en V, D. Hoedjes. 23 jr. Gehuwd: N. W. Tromp, 40 jr cn J, - Baas, 21 jr en J. M. Jonas. 22 jr en 3. R. van der Boor, 22 jr A .C Heinsbroek. 19 jr: J. Silvfe, 23 Jr H. van den Oosten. 22 jr: J. R Westerveld. 25 jr cn A. van der Land, 22 jr; J. M. Wee- sie. 22 jr en M. C. van Lange, 18 jr; L, A. Feijen. 21 jr en W. 3. van Steenoven, 17 jr; A. M van der Linden, 23 jr cn G. F, Maag denberg, 18 jr. P. van der Helde, 10 jr en E. J. M. C. GerteugHjk. 16 jr; W. J. Geb- harrit, 20 jr en T. LOke. 18 jr: J. Schinkel, 24 Jr en C, Brederode. ai jr; D. Muller, 20 Jr en N. R. Meinster. 22 Jr; J. Nieman, 24 jr en C. Goedhart, 21 jr. Geboren: Frederich W, z.v. R. Slaven burg en M, A, Bosma; Edwin A. z.v. K. van Minnen en W. H. van Eijaden; Rtnè C. z.v. C. Pre hl en A. H. Christen, overleden; A. C. de Vettei. 77 jr. UB nu wo: Pt, >v. Kcmpere, 29 jr; J. D. Zoun, 21 jr; M. A. J, J de Vries, 20 jr: H, J. va (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Op het voormalige goederenterrein van de Nederlandse Spoorwegen aan de Parallelweg Is dezer da gen de eerste paal geslagen voor het overlaadstation van de VAM. Zodra men met de bouw gereed is de streefdatum is 1 april '69 zal het in Schiedam opgehaal de vuil via dit overlaadstation met de vrachttrelnen naar Dren te worden vervoerd. De bouw van het overlaadstation, dat 23 bij 23 en 14 meter hoog is, 2al geheel worden bekostigd door de VAM. Het op dit terrein staande di enstsrebouw van de Nederlandse Spoorwegen zal worden omgebouwd tot een lokaal, waar het personeel van de eveneens nieuw te bouwen weeg brug en het overlaadstation zich kan omkleden en wassen. De wagens van de stadsreinigings- dienst zullen, zodra deze de ingang aan de Parallelweg even voorbij de kruising met de Oversehieseweg gepasseerd zyn, een nieuw te bou wen brug worden gewogen. Het stor ten van het vuil geschiedt even later In de vijf meter diepe stortbunker van het overlaadstation. Met behulp van een kraan wordt bij het transport naar Drente het vuil uit de stortbun ker in de treinen gestort. ADVERTENTIE) o.l.v» Hans en Elly de Jong Waranda 207, Schiedam. Tel. 268211. Inschr. 2-9 uur dagelijks. {ADVERTENTIE) 29 augustus t/nV 7 september (behalve zondag 1 september) aanvang 21.00 uur. (behalve dinsdag 3 sopt.20.30 ujr.} Kaarten bij de V.V.V.'st'e Dolft, Den'Haag, w Rotterdam, Schiedam. Utrecht en via da V.V.V.-Theaterbespreekbureaus. Prijzen der plaatsen f 12.50, f9.-. f7.-. 15.50, f.4.50, f 3.50 en f2.-. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Op initia tief van de Rotterdamse Droogdok maatschappij komt op woensdag 4 september a.s. een voorlopige commis sie bijeen die coördinatie van de hulp verlening in geval van brand en ande re calamiteiten ten doel stelt. De coördintatie zou bedrijven omvatten die zijn gevestigd in het gebied van dc Eemhavcn en de Waalhaven. Als voorbeeld is de stichting ..Europoort- Botlek belangen" gekozen. In het Eemhaven-Waalhaven gebied zijn meer dan honderd bedrijven die deel zouden kunnen nemen De nieu we stichting staat eventueel ook open voor deelneming van bedrijven uit de Maashaven en Rynhaven. Het belangrykste doel van de com missie is bijstand te verlenen bu branden en het verrichten van red dingen wanneer een van de deelne mende bedrijven wordt getroffen. Er is overleg geweest met de havendienst en de politie. Tijdens de oprichtingsvergadering op 4 september a.s. zal o.m. worden gesproken over de vorm die de orga nisatie van samenwerkende bedrijven moet krijgen. De vergadering vmdi plaats in Courzand op de Heijplant belangstelling was niet groot en >nd hoofdzakelijk uit bestuurders (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Het zingen van het Tsjechische volks lied in die landstaal door het Schiedams Vrouwenkoor (dat en keïe maanden geleden nog een concertreis naar Praag hee£t ge. maakt) was het waardige slot van de verder rustig en wat emotie loos verlopen „protestverga de ring" die gisteravond in het Schiedamse Musis Sacrum is ge houden. „N& de brute inval in Tsjeohoslowa- kije hadden dc plaatselijke afdelingen van de politieke partHên behoefte om uiting te geven aan de gevoelens die leven in de politieke wereld van Schiedam", verklaarde de voorzitter van dc bijeenkomst, oud-wethouder H. Sabel (PvdA), die verder vertelde dat alle politieke partyen waren uit genodigd met uitzondering van de communisten (wat bü interruptie uit de zaal werd tegengesproken), terwüt de 8GP en het GPV onbereikbaar wa ren gebleven. De bestond en functionarissenvan de partijen. Slechts een handjevol jongeren. Ge sproken is door wethouder mevr. G. D, de Graaf (pvda), pater Preusting (kvp), dr. Scholten (chu), de heer Blaauw (psp), drs. Van Praag (d'66) en do heer G. P. Verhulsdonk (wd). PSP dwars By de grote politieke eensgezind heid ia de verontwaardiging over de onbetrouwbare houding van KuBland en *Ün satellieten, viel de PSP'er Blaauw nogal uit de toon. H(J had meer kritiek op het Westen, dan op Rusland, al wilde hij best bet „com munistische imperialisme" veroorde len. Hü trok van leer tegen de Viet- naln-poiitlek van do V.S., tegen de profiterende wapenleveranciers en de „politieke kliekjes" in hot westen. Hij werd driemaal door de voorzitter tot de orde geroepen maar vond „dan hadden jullie maar geen PSP'er öp hot podium moeten halen". Wat kunnen we hier in het westen doen? De Tsjechen laten weten dat we ze moreel steunen, vond mevr. De Graaff. Geen geweld gebruiken bij de protesten, want dat gaat ten koste van andermans vrijheid, zei pater Preus- ting. Onze sportieve, culturele en ook inter-parlementaire relaties laten beïnvloeden door het gebeuren, meen de dr. Scholten. Onze protesten maken ook indruk op Washington en het Kremlin, aldus de heer Blaauw. De culturele en sportieve banden met het oostblok verbreken, eventueel geen Nederlandse delegatie naar de Olympische Spelen; het Initiatief van prof. Dijkstra steunen (verbroken van de wetenschappelijke banden); even als België de economische verbindin gen verbreken en de ambassadeurs uit Rusland en satellieten terugtrekken, vond drs. Van Praag. Dat ging de heer Verhulsdonk veel te ver; juist de cul turele en sportieve vensters naar heti Oosten open houden en de mensen daar tonen welke vrijheid we hier hebben. Het protest heeft ruim een uur ge- duurd; heel rustig ging men weer naar huis. (Van eèn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. In dc öerste vijf maanden van 1Ö88 is het totale goederenvervoer ter zee in Roi- terdam-Europoort (aanvoer en af voer) met 8 procent gestegen vergele ken met de eerste vijf maanden van 1967. Het totale goederenven oer per binnenschip steeg met 17 procent, per spoor met 37 procent en per vrachtau to met 17 procent. Het olie ver voer per pijpleiding ls gestegen met 14 ptocen'. SCHIEDAM. Ncd. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 uur d* A. ie Cotj en 17 uur ds W. C. Hovlus (Katwijk jian Zoc) Be- theikerk: 10 uur ds J. W Zimmerman. Oo sts ndingskerk: 10 uur ds H J. Gnxmewe- gen en 19 uur ds A D Klaassen. Vrcdes- fesrk; 10 uur cn 10 uur ds A. Hotfmen. Herv. Gem. Kethel. De Ronk: 10 uur ds W. Vons cn 19 uur ds E. Verwaal Jeugd dienst St. Martinuskerk: 9 30 uur ds E Verwaal. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene- 10 uur ds J Hovlus (Dordrecht! Grote kerk: ds. W. C Hovlus (Katwijk aan Zee) Ned. Prot. Bond. WestVcst 02 10 30 uur ds. A. D. Klaassen, Oud-Kath. ketk. Dam 28 TO uur H Ml- Lsa«r dra Hrlls. Lange Haven 27- 10 uur Ksdiptoess&mcnkonist cn 19 30 uur Verloa- ahitttwncnkomst Hsogstraat- 18 30 uur Openlucht»*menkomst Alle bijeenkomsten oa.v. majoor en mevr. F J. Zuldema-Wf'- lems, (Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM, zaterdag. De Schiedamse korfballers zfjn al se rieus bezig niet de voorbereidin gen voor de komende competitie. De meeste verenigingen hebben hun leden door deelname aan di verse toernooien een „warming up" gegeven. Voor ODI wordt het dit weekend reeds ernst, tie andere clubs volgen. Er is niet zo heel veel veran derd. Er zijn geen promoties of degradaties van standaard-teams geweest en ingrijpende wijzigin gen worden niet vervvaent. 'Succes' Voor „Succes" wordt het een bij zonder belanpRTUk Jaar. Voortaan ral cespecld worden op dc nieuwe accom modatie aan de S*orksfraat In Nieuw land. Dankzü ccn grote gezamenlijke Inspanning, op voortreffelijke wijze door het actieve bestuur gebundeld, beschikken de blauw-witten mast ecu eigen terrein direct al over een schit terende kantine. Gezien de voor de propaganda bijzonder gunstige ligging, mftg aangenomen worden dat voor Succes een periode van bloei zal aan breken, met mogelijk een terugkeer naar dc landelijke competitie. Succea krijgt dit jaar m de afdeling bijna aUemnal bekende tegenstanders, alleen DCGB uit Oude Tonge ls nieuw. Nu H.P.V is gepromoveerd, zal veel afhangen van de twee wedstrij den tegen de oude rivaal Spartaan. In elk geval kunnen de Succes'ers hoge ogen gooien. Met vier senior-teems (incl. veteranen), twee jeugd- en 4 aspirantenteams is Succes de grootste club ter plaatse. 'Schiedam' „Schiedam" brengt deze competitie drie senioren-, één jeugd- en twee as ROTTERDAM, vrijdag. Op de rijksweg 16 zijn gisteravond aange houden de 27-jarige bouwvakker C.J., dc 20-Jarlge lasser L.P. en de 28-Jari- ge kelner O.K. die in een auto reden met grote snelheid. Om de papieren te controleren kon de wagen op het Kralingseplein staan de worden gehouden. Op de aehterbank vonden de twee politiemannen een stengun niet 42 pa tronen en een jachtgeweer. Onder zocht wordt of deze personen in wa pens handelden. Zij zijn in bewaring gesteld. plrantenteams op de been. De leiding is vertrouwd, zodat mogelijk meer aandacht besteed kan worden aan de opbouw van de twaalftallen. Voor het eerste team liggen er goe de kansen In het komende seizoen In de afdeling zit ook hc4 Zeeuwse Tjo- ba, dat als sterke t-lelpretendcnt be schouwd kan worden. Verder t oude bekenden als At-O en Blauw Wit '51, naast het bekende Velox en promo vendus HPV uit de Rotterdamse bond. Dan nog het bu keu?.s gepromoveerde Mndjoe uit Rijnsburg en het voorma lige Hillegersberg. thans spelend on der de naam Hcsco. AJ* dc Schiedam mers kam zien hel datne^p; uleem te overwinnen, is een behoor'i»k resul taat te verwachten. O.D.I. Ook by ODI z(Jn geen opvallende veranderingen te verwachten. Men gaat dc competitie in met 3 senior-, 1 jeugd- cn 3 aaplrantcnteanis onder dezelfde trainer van het afgelopen jaar. Veel nieuwe teams in dc afdeling die, op papier althans, niet al te gc- makkciyk lijken. Naast dc reserve teams van Kinder dijk, het Gorkwnse GKV on PKC uit Papondrccht, dc Rotterdamse clubs TÖP en Thor, Merwede uit Sliodrecht. Sagitta uit Ridderkerk en Vrienden schaar 2 uit Hatchnxveld. Tegenstan ders dus om tekening mee te houden; in het bijzonder de Kmderciukct.s, ge degradeerd uit de Overgangsklas cn Sagi.Ua. Komend weekend bilt ODI hel com petities pits af tegen Mor wede. On danks dc tiwee overwinningen in het vorige seizoen op deze club geen ge makkelijk begin cn ODI zal dan ook al de eerste competitlcmlnuten alle zeilen bU moeten zetten. (Van onze sportredactie) VOETBAL ROTTERDAM, zaterdag, Niet Faja Samardzlc, maar Henk Wcry heeft b(j Feljcnoord het veld moeten ruimen voor de van een lichte ongesteldheid herstelde Coen Moulljn- Henk Weiy zit morgen bij de wed strijd togen DWS naast Plot Romcljn op het bakje van de reserves. Frans van dor Heide is, zoals na zij n goede spel tegen SaVrat-Etiennne verwacht mocht worden, op de rechterachter- plaats gehandhaafd, De blessure van Theo La serums is niet van ernstige aard gebleken. De opstelling van Fei.jenoord: Pie ten-. Graafland; Van der Helde; Israël; Laseroms; Veldhoen: Boskamp en Jansen; SHmandzic, KwulvaU; Van Ha- negem. Moullfn. Feijenoords manager Guus Brox en trainer Ben Peeters waren vanmiddag in New Castle toeschouwei bU cle wedsti'hd New Cautie Urvlted-Everion. New Castle is de tegenstander van Felieroord in het toernooi om de jaar- beurss tedenbeker. Een cameraploeg van de BBC kwam gisteren in Rotter dam aan om opnamen te maken van de training van Feijenoord en van de wedstrijd Feu e noord-DWS. Sparta's trainer "Wiel Coerver had het plan om tegen Fortuna SC in de volgende 4—33 formatie te spelen: Van Beveren; Langhorst; Ter Horst; Eijkenbroek; Bentzon; Pijs; Bosma en Van der Veen; Heijerman; Venneker en Kiijnjan. Het staal echter nog niet vast dat Ter Horst kan meespelen. Mocht dit niet het geval zijn dan maakt Coerver een keus uit Van Tole do, Pijs en Kleanjan. INGENIEURSBUREAU Burgemeester cn Wethouders zijn voornemens de DE RAAU EN DATEMA NV heer Schiedam Mr. P. van Bochove zoekt voor de afdeling Boekhouding een ut( bU zijn afscheid als Wetnouder van Financiën en |AMr„C Personeelszaken een receptie aan te bieden op dinsdag 3 september 1968, van 16—18 uur in de a ^Tirxfr Aula van het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112, ACTIcVc Schiedam. ACCU RAT F Voor iedere belangstellende bestaat dan de gele- nu^unni l. genheid van de heer en mevrouw Van Bochove zorging var do In. en verkoopadmjni- Vooral willen wij wijzen op de goede R16td3[lil'cl8l8r toekomstmogelijkheden, Aan de juiste medewerker kunnen wij GN iGGnjïtSj! een goed salaris bieden. gevraagd. A, W, HeynGn Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te rlohten aan Bokelweg 22-24 Schiedam/ ons adres: WESTVEST 12, SCHIEDAM. Spaansepolder, iel. 15B201. De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste be- 2orgers(stcrs) Aanmelden Hoogstraat 73, Schiedam. Tel 237270. 's Avonds na 7 «or tel- 135963. RÖ28 Bijverdiensten Vertegenwoor- digar. tUdelijk zonder rijbewijs zoekt chauffeur voor enige weken. Tel. 1Ö9904. RD28 Pasfoto's klaar terwijl U wacht. Foto van Vuuren Hoogstraat L06, Schiedam Tel 3M7W. Let op juiste adres Automobielbedrijf Werkplaats. Bokelweg 88-90, Schiedam 1 Quick-service: Singel 41-45, Schiedam Kapsalon Hêlène De salon voor de betere PERMANENT Stroomloos voor ieder hasr ge schikt 7 50. Héiènc-ttède per manent, dc meest ideale na tuurlijke permanent J 10. Gra tia halen en brengen per luxe auto v. permanent, Kapsalon Hé)6ne Rembrandtlaan 22 Schiedam. Tol. 267170, I.- re ductie op d02fi adverteml»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1