sfeer m POLITIE BETAALDE TIENTJES TERUG NEDERLANDSE BUS VERONGELUKT OP DUITSE AUTOBAAN &S Kansen Partijbestuur CPN achter veroordeling Sow jet-Unie Mr. E. Jiïrgens nummer één op voordracht PPR- voorzitterschap FJG wil delegatie naar Rusland voor politiek gesprek met Komsomol Tilburgse vrouw aangehouden na mishandelen van haar kinderen Stenen op treinrails Tanker 12 v»?r vast j FrailSC H-boiïl in Westerschclcle ontplof t RODE KRUIS KRIJGT MEER VLIEGTUIGEN VOOR BIAFRA Paus terug uit Latijns Amerika Vuurgevechten tussen j Israël en Jordanië VAN 39 INZITTENDEN 24 GEWOND Tweede deel van tanker Melania le water gelaten Meisje met nieuw liart overleden Automobilist bekent opzet bij dodelijke aamiiding Mooi weer brackt drukte op wegen maandag 26 augustus 1968 - (Van onze correspondent Viktor Meier) CHICAGO, maandag. Onder de leden van de Democratische Partij, die hier vanavond haar conventie begint, heerst verwar ring en spanning. De meisjes met minirokken in de kleuren van de Amerikaanse vlag zijn nog de enigen die kunnen rekenen op de warme steun van alle groeperingen, die nu nog in verschillen de hotels in Chicago druk debatteren over de te volgen tactiek. De scherpste tegenstelling heerst tussen de aanhangers van Humphrey en die van de .vredeskandidatenJ'. Maar de aanhang van McCarthy en McGovern is onderling ook weer sterk verdeeld. En tenslot te mag de racist Maddcx zich' verheugen in een flinke steun uit de zuidelijke staten. Vice-president Humphrey heeft gisteren laten weten dat de Viet- nam-politieik die hij, eenmaal tot president gekozen, zal volgen weinig zal verschillen van die van Johnson. Humphrey noem.de deze politiek „fundamenteel gezond". HU koos, wat de bombardementen op Noord- Vietnam betreft, ook Johnsons standpunt, dat het onverantwoord is terwille van een „eventuele vrede" het leven van de Amerikaanse sol daten in de waagschaal te stellen, zonder de garantie dat de Noordvtet- namezen van een bom.pauze geen misbruik, zullen maken. Senator McCarthy herhaalde gis teren zijn standpunt, in een inter view voor de Amerikaanse televisie, dat tegengesteld is. aan dat van Johnson en Humphrey. De senator sloot de mogelijkheid, dat hij vice- president zou kunnen worden onder Humphrey, volstrekt uit. Hij zin speelde er op dat hij een eigen partij op zou kunnen richten wanneer de democraten hem niet kandidaat stel-, len. Intussen achten waarnemers de kansen van McCarthy, McGovern en Maddox steeds geringer, Verwacht wordt dat Humphrey woensdag de eerste stemming zal winnen. Hij heeft daarvoor 1.312 stemmen nodig en enkele waarnemers zeggen dat Humphrey op 1.460 stemmen kan re kenen, een voorspelling die natuur lijk door rekenaars uit het „vredes- kamp" betwist wordt. Maar ook als Humphrey in de eer ste stemming al tot kandidaat wordt gekozen, dan nog blijft de Democra tische Party zo sterk verdeeld dat 'n zege van de republikein Richard Nixon waarschijnlijker lijkt. Natuur lijk zullen zeer veel democraten op Humphrey stemmen, maar meer uit loyaliteit dan uit enthousiasme voor de huidige vice-president. Humph rey heeft al zoveel compromissen moeten sluiten, dat hij zich daarbij herhaaldelijk heeft tegengesproken. En dat bevordert zijn populariteit nu niet bepaald. De grote veldslag komt wanneer de conventie moet oordelen over de Vietnampoliitiek en de rest van het partijprogramma. De programma commissie is iiiot in staat gebleken zelfs maar een basisprogramma oo le stellen. Intussen is Chicago op dit moment Prikkeldraadversperringen en honderden politiemannen beletten de vrije toegang tot het gebouw waar de Democratische Partij in Chicago haar con ventie houdt. Boven de poort naar het parkeerterrein, waar alleen mensen met een speciale permissie mogen staan, hangt een spandoek met: „Hallo, democraten! Welkom in Chicago". wel de meest ongelukkige plaats ter wereld om een conventie te houden. Het is voor da meeste conventïegan- ge-rs vrijwel onmogelijk om zich te verplaatsen, aangezien zij hun_ autn niet bij zich hebben en de taxi's en de rest van het openbare vervoer niet rijden door een staking. De af- gelopan twee dagen zijn duizenden soldaten naar Chicago gevlogen om de orde in de stad te bewaren. Het landen van do militaire vliegtuigen belemmerde gisteren het landen, ven de vliegtuigen met democraten. Vanochtend werd er al een belo ging gehouden door hippies en ande re vredelievende demonstranten. In het centrum van Chicago werden auto's die niet uit Chicago kwamen met stenen bekogeld. De politie dreef de betogers uLteen. De partij zelf heeft ook een mas sale veiligheidsdienst in het leven geroepen, waardoor de sfeer in de Convention Hall. hst gigantische In ternational Amphitheatre, lijkt op een legerkamp. Om het gebouw "noen is een ruim twee meter hoge prik keldraadversperring opgericht en wordt een cordon van politiemannen i f>] ordebewakers gelegd. Met de honderden FBI-mannen en geheime agenten. de omhein!ng en d? 2ware I bewaking krijgen de democraten dej indruk en masse gevangen te zitten. AMSTERDAM, maandag (ANP). Het partijbestuur van de CPN heeft zich volledig akkoord verklaard met de veroordeling van de Russische In val in Tsjechoslowakije, zoals dlc tot uitdrukking is gebracht in de com mentaren van het dagblad „De Waar heid". Het partijbestuur heeft dit bekend gemaakt in een communiqué na afloop van een bijeenkomst,waarop de ge beurtenissen in Tsjechoslowakije zijn besproken aan de hand van een inlei ding door de heer H. Hoekstra, „Het partijbestuur besloot," zo zegt het communiqué verder, „om met nog meer kracht dan voorheen op te tre den tegen de revisionistische schen ding van het marxisme-leninisme door de leiders in de Sowjet-Unie, zoals die in hun Inmenging In Tsje choslowakije tot uiting komt. De CPN zal daartoe massa-acties organiseren door middel van het beleggen van openbare vergaderingen in het gehele land en het op grote schaal versprei den van een manifest, waarin het standpunt van de partij over deze ur gente vraagstukken voor de bevolking uiteen worden gezet. „Met grote kracht" keert de CPN zich voorts tegen „de huichelarij van reactionaire en anti-communistische krachten, die de gebeurtenissen in Tsjéchoslowakije uitbuiten voor eigen imperialistische en oorlogszuchtige doeleinden", (Van onze Haagse redactie DEN HAAG, maandag. Mr. E. C. M. Jurgens uit Amsterdam is als nummer één geplaatst op de voor dracht voor het voorzitterschap van de Politieke Partij Radicalen (PPR). In het bestuur, dat zaterdag in Utrecht over de opvolging van d-rs. P. C. W. M. Bogaers vergaderde, kreeg de heer Jurgens elf van de veertien stemmen. De heer Jurgens die van de oprichting af ondervoorzitter van de PPR is geweest, is 32 oud. Nummer twee en drie op de voor dracht zijn. het lid van de provinciale staten van Limburg, mevrouw T, Ja ger (ex-KVP) en de secretaris van het Nederlands Katholiek Vakver bond, de heer F. van Bakel, met elk zeven stemmen. "Vierde is de heer P. van Gorcum, stafdocent aan de her vormde sociale academie De Horst in Driebergen. Het bestuur van de PPR heeft de voordracht uitgebracht aan uit de z.g. aktiecentra gereformeerde kern groep, die er zaterdag over steent. Op 5 oktober maakt het PPR-congres in Arnhem de definitieve keus. De heer -Jurgens is wetenschappe lijk medewerker voor staatsrecht aan de juridische faculteit van de univer siteit van Amsterdam. Hij was voor de oprichting van de PPR lid van de KVP, onder meer als voorzitter van de KVP-kring Amsterdam. UTRECHT, maamlae (ANP), Het hoofdbestuur van de Federatie van jongerengroepen !n de PvdA (FJG) heeft zaterdag besloten een uitnodiging van de Russische jonge renorganisatie Komsomol voor een be zoek aan de Sowjet-Unie te aanvaar den. Het FJG-bestuur heeft in een te Utrecht gehouden vergadering over wogen dat contacten met de landen van het Warschaupact die deelnemen aan de bezetting van Tsjechoslowakije in bet algemeen dienen te worden vermeden, maar dat politieke ge sprekken en discussies met jongeren uit die landen wellicht toch enig nut kunnen hebben. De FJG heeft Komsomol nu ver zocht een delegatie te willen ontvan gen, by voorkeur op 2 september a.s. De FJG. wil het bezoek alleen benut ten.' voor politieke gesprekken en af zien van andere gebruikelijke pro grammapunten als excursies e.d. Eer der vorige week zond de FJG een te legram aan de Russische jongerenor ganisatie met het verzoek druk uit te oefenen op partij en regering, om he: Tsjechoslowaakse volk het recht op zelfbeschikking terug te geven. ((Van een onzer verslaggevers) TILBURG, maandag Verdacht van zware mishandeling van haar bei de kinderen, twee meisjes van respec tievelijk één en vier jaar, is In Tilburg de 29-jarige mevrouw M. van der M. aangehouden en Ingesloten. De kinde ren zijn in een ziekenhuis opgenomen. Buurtgenoten verdachten de vrouw er al langer van dat zij haar kinderen mishandelde. Vrjfdag kwam bij de po litie in Tilburg een melding van deze aard binnen. Enkele rechercheurs, die direct naar het opgegeven adres gin gen, zagen dat de vrouw achter haar huis het jongste kind mishandelde. Zij besloten- de kinderen meteen mee te nemen. Daarop eiste de moeder dat zij zelf mee kon gaan. Zij werd op het hoofdbureau van politie Ingesloten, De vader van de kinderen zit sinds vorig jaar in de gevangenis. (Van onze corespondent) UTRECHT,maandag. De spoor wegrecherche ën de rijkspolitie zoe ken naar een groepje jongens, die gis termiddag stenen hebben gelegd op de treinrails tussen Harderwijk en Put ten. De machinist van een trein die de plaats om twee uur in de richting Amersfoort passeerde, voelde plotse ling een schok. De (gewaarschuwde) machinist van de trein, die even later, rijdend in tegenovergestelde richting, de plaats passeerde, meldde dat hij vermorselde stenen op de rails had gezien. Later kreeg de politie aanwij zingen dat een groep jongens enige tijd tevoren bij de spoorlijn was gesig naleerd. i (Vanonzecorre spon-;' ra BERGEN OP ZOOM. maandag. - Tussen gis ermiefcteg vier uur en van morgen vroeg heeft op de Wes er- schelde 'n de bocht bü Baarland cV 64.689 brt metende onder Libenaa-nsi.- vlag varrn "e Grieks tanker Olymp't Torch aan de grond geze en. De im ker was me 25.000 ion ruwe c\'e g.- laden en op vcg naar Antwerpen. Aanvankelijk weigerde de kapite'u sleepboothulp. Hij wilde bij hoog wa ter trachten op eigen kracht vlo: te komen. Vanmorgen bleek dat daar voor lock achttien slepers nodig wa ren. De tanker gaat nu naar Térocu- zen, waar een deel van de lading in lichters wordt gepompt. PARIJS, maandag (AFP, Reuier).j Frankrijk heeft zaterdagavond in: de S llle Oceaan zijn eerste wa erslof- bom tot ontploffing gebracht. Volgens cm bekendmaking in Parijs was de| H-boin van „zwaar kaliber". j Direct na de explosie stegen vi'eg- tuigen en helikopters van de Frans*' iuchtmacht op om door de paddestoel - wolk te vliegen. De vliegers droegen speciale pakken om hen te bescher men tegen radio-actieve straling. Men wil op deze manier bestuderen hoe veel radio-actief afval de bom teweeg heeft gebracht. Verscheidene landen hebben tegen de bomexplosie geprotesteerd. Hei zijn Japan. Nieuw-Zeeland, Australië, Chi li en Peru. GENÈVE, maandag (AFP, AP). Dc Rode Kruis-organisatics van Noor wegen, Finland, Denemarken cn Zwe den hebben vier vliegtuigen ter be schikking gesteld van het Internatio nale Rode Kruis ter leniging van de nood der vluchtelingen in de Nigc- riaanse burgeroorlog. De toestellen, drie DC-Gb's cn een C-130 Hercules, zullen binnen enkele dagen op het Spaanse eiland Fernado Po aankomen, aldus een communiqué van het Kode Kruis in Genêve, De or ganisatie beschikt reeds over een DC-6b. Dit toestel heeft midden vori ge week,, zoals gemeld, de nachtvluch ten op Biafra hervat. De vluchten zi|n geruime tijd onderbroken-geweest na dat het vliegtuig was beschoten door luchtdoelgeschut van de Nigeriaanse federale troepen. Uit Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, wordt gemeld dat daar van daag de besprekingen tussen Nigerië en Biafra zullen worden voortgezet pver hulpverlening aan de slachtoffers va.n de burgeroorlog. Er zou zaterdag in principe overeenstemming zijn be reikt over het gelijktijdig instellen van een land- en luchtcorridov voor de hongerenden in Biafra. Over dc details van de hulpverlening zou men het echter neg niet eens zijn. ROME, maandag (AP). Paus Paulus VI is gisteren teruggekeerd van z|in driedaags bezoek nan Colum bia, Zijn vliegtuig landde om even vnor twee uur op het vliegveld Flumi- cino b|j Rome. Dc Paus werd onder meer verwelkomd door de Italiaanss premier Giuseppe Leone. Op het vliegveld waren duizenden belangstel lenden. Na hen kort te hebben begroet vertrok dc Paus per auto naar zijn zo merverblijf in Gastel Ganöolfo. Hoewel de Paus er nogal vermoeid uitzag hebben zijn artsen verklaard, dat hij de reis goed heeft doorstaan. Op het Rcmeinse vliegveld was ook er'. t. cepje van 60 Tsjechen aanwe- z met w'e de Paus zich voor hij vsr.rok even onderhield. In Casiel Gatvdolfo zei de.Paus la ter, dat zijn reis naar Zuiri-Amerika „gevu'd was roet mooie en emotionele d?g;n". Z"n "za'Ge dag in Columbia was hii b gunnen met het opdragen van een rncn'uchtmis In een arbeiderswijk ir. Sojte'f. Ock verrichtte hii ce r-psning vn hst c*«gres ven Zuidamer'.koanae h'"*vh*o~en. Tijdens zijn toespraak to'. de kerkelijke leiders verdedigde de Paus zijn encycliek J.Humanae Vitae". Volgens de Fsus verbiedt de encycliek rromskatholieke echtparen niet „op moreel verantwoorde en redelijke w'izs he! k'ndsrial te beperken". TEL AVIV, maandag (Reuter). Aan da "ordaan hebben Israëlische en Jordaanss troepen gisteren verschei dene malen met artillerie op elkaar g cio::n. Era Israëli zou zijn gedood en zeven gewond. H.vuren tuurde de hele dag. Hel begon tijdens de ochtendschemering nu. aanvallm op Israëlische par- 'rou'lles door Arabische terroristen, die met mor Ieren en automatische wapens begonnen te schieten. Hot vecht on.'wikkelde zich tot een groot artillerieduel, waaraan ook Jordaanse st: tekrsc en detinamzn. In he: begin van de middag werd het vuren heviger, ds kibboets Asjdot Yaacov even ten zuiden van he; Meer van Galüea werd door verscheidene grana.en gr roffen. Zaterdag is het tweede deel van de tanker Mellania op de werf van de N.D.S.M. in Amsterdam-Noord te water gelaten. Op 27 april liep het achterschip van stapel. Omstreeks half september zullen voor- en achter schip gekoppeld worden. De doopplechtig heid zal plaats hebben als beide delen gekoppeld zijn. HOUSTON, maandag (Reuter). De vijfjarige Maria Giannaris, die 39 augustus in Houston (Texas) het hart kreeg van een elfjarige jongen, is de afgelopen nacht onverwacht overle den. Artsen zeiden dat het nieuwe hart van Maria plotseling stil was blijven staan en dat pogingen het- weer oo gang te brengen hadden gefaald. Zij was de 32ste harttransplantatiepatiënt in de wereld. In Richmond in de Amerikaanse staat Virginia heeft dit weekeinde een 43-jarige man een nieuw hart gekre- nDe namen van de patiënt en van onor zijn niet bekendgemaakt. UTRECHT, maandag (ANP). De Utrechtse politie heeft zaterdag aan enkele automobilisten een tientje teruggegeven dat zli hadden betaald we gens een parkeerovertreding. In de Brigltten straat en op de Nieuwe Kamp zijn vrijdagmorgen verbods borden geplaatst In verband met werkzaamheden. Een agent bekeurde vrijdag zestien automobilisten bU gebrek aan waarschuwIngBformullertjes, die meestal op de eerste dag van de instelling van een wachlverbod onder dc rultewissers worden geschoven. Teruggekeerd op het hoofdbureau zei de agent zelf de gang van «aken „niet fijn" te vinden. Er werd toen besloten de bekeuringen te seponeren. Dc automobilisten die al betaald hadden, kregen bericht dat zü hun tientje terug konden halen. Het interieur van de bus na het ongeluk. (Vim een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. In een dichte mist is in de nacht van zaterdag op zondag om kwart over drie op de autohaan tussen Augsburg en Miinchen een bus met 39 Nederlandse vakantiegan gers, afkomstig uit Rotterdam, Den Iiaag, Amsterdam, Utrecht en Arnhem, op een Duitse vrachtwagen met oplegger gebotst. De chauffeur, de heer Gerard Hoekstra (26) uit Den Haag en twee passagiers, mevrouw H. Burger die in Amsterdam was ingestapt en mcj. E. Elcmans (18) uit Den Haag werden zwaar gewond. Mevrouw Burger verkeerde vanmorgen nog in levensgevaar. Ook voor de andere passagiers waren de gevolgen van de bot sing, waarbij de bus enkele ma len over de kop sloeg ernstig. De meesten werden in "hun slaap verrast. Middelzwaar gewond werden de tweede chauffeur. R. Bruin Ing uil Den Haag, mevrouw N. Hertog en dc heer J. van der Stoep die In Rotterdam waren Ingestapt, mevrouw Elemans, de heer A. Linckcng, mevrouw L. dc Jong en mej. J. Peters, die lil Den Haag waren ingestapt, mevrouw M. Vllek, die tc Amsterdam in dc bus kwam en de heer K. Luttlk uit Utrecht. Licht gewond werden mevrouw H. Band, mevrouw C. den Brasem, mej. M. van Hasselt, mej. C. van Hasselt, do heer M. van Gelder en de heer j! Seker (allen Rotterdam), mej. M. Ele mans, do heer en mevrouw P. en H. Warsink. mevrouw C. Burggraaf, mej, D. Pfeiffer (allen Den Haag), me vrouw A. Luttlnk (Utrecht), de heer en mevrouw A. en J. Rouwenhorst (Arnhem), de heer en mevrouw P. cn M. Holthaus, de heer G. Vlick en de heer J. Burger (Amsterdam) van de gewonden zijn er 24 In zes ziekenhui zen te München opgenomen. Van de inzittenden van de bus lie pen er elf geen verwondingen op: me vrouw D. van der Stoep, mej. j. ïs- kander en de heren J. op den Brouw en J. Band (Rotterdam), de heren F. de Jong en P. Groeneveld (Den Haag), mej, M. van Bronswijk, de heer en mevrouw E. en M. Evelens; de heer F. Soerel (Amsterdam) en me vrouw R. Cramer (Amsterdam). Eurotex De autobus, eigendom van de Haag se firma Westercoach. een bedrijf dat nauw samenwerkt met het Amster damse reisbureau Eurotex dat de reis had georganiseerd, was zaterdagmor gen uit ons land vertrokken, nadat dc vakantiegangers uit hun woonplaatsen waren opgehaald. Voor hel grootste gedeelte van de passagiers waren de vakantiebestem mingen Levico bij Trento en Fai della Haganella in Italië. Onderweg zouden vier passagiers uitstappen die hun va kantie in het Oostenrijkse Zeil am Zee zouden doorbrengen. Volgens Informaties die de heer J. Diepgrond, reisleider van Eurotex vanmorgen had binnengekregen, reed do bus met matige snelheid aange nomen wordt omstreeks tachtig kilo meter, De met rollen papier beladen Duitse vrachtauto was juist door de politie aangehouden, omdat vrachtau toverkeer op zondag is verboden. Na dat tegen de chauffeur proces-verbaal was opgemaakt, liet de politie hem toch zijn weg vervolgen. Op een moment det de vrachtwagen nog maar nauwelijks op gang was ge komen is de bus er achterop gebotst. Na de botsing vlogen een aantal pa- pierrollen over de weg en alleen aan het feit dat er op dit tijdstip weinig autoverkeer was, kan het worden toe geschreven dat zich niet meer onge lukken hebben voorgedaan. papier In elkaar gedrukte cabine niet meer verlaten.-Hij Is uitgezaagd. De 15 Inzittenden die niet in zieken huizen zijn opgenomen, hebben de nacht in een hotel tc München door gebracht, Zij zouden vandaag naar ons land terugkeren. In MÜnchcn verleenden de hoofd brandwacht en de heer H. Visser van hel Nederlandse consulaat bemidde ling. zodat dc inzittenden van de bus met hun familie In Nederland konden bellen. Uitgezaagd Het verkeer over de autobaan moest na het ongeluk drie uur worden omge leid. Do chauffeur van tie Duitse vrachtwagen kon zijn door de rollen NIJMEGEN, maandag (ANP). Een 24-jarlge elektromonteur uit Nij megen heeft aan de politie bekend, dat hij In de nacht van zaterdag op zondag opzettelijk een aanrijding heeft veroorzaakt, waarbij de 37-Ja- rlge opperman G. Kersten uit Groes- beek om het leven Is gekomen. Dc elektromonteur had zaterdag avond, toen hij met twee vrienden In zijn auto door de Tooropstraat reed, zijn vrouw, die hem heeft verlaten, zien lopen met haar vriend, een 20-ja- rige metselaar en de opperman uit Groesbeek. De inzittenden van de auto haalden nog twee vrienden op uit een C3fé en kregen toen met het drie tal op straat een woordenwisseling, waarbij Kersten een zakmes zou heb ben getrokken. Hierna stapte de echtgenoot met zi:n vrienden in de auto en deed alsof hij het drietal wilde aanrijden. Vér volgens keerde hij de auto en reed op het trottoir de opperman aan, die ter Dlaatse is overleden. De automobilist deed aanvankelijk bij de politie aangifte van bedreiging door de drie wandelaars. Later in de nacht deed hij zijn bekentenis. Hij is opgesloten. (Van onze correspondenten) AMSTERDAM, ROTTERDAM, UTRECHT, maandag Dóór W mooie weer was het gisteren zeer druk op de wegen. BU het verkeers plein Oudenrijn ontstonden weer lange files, onder andere een van' vijf kilometer In de richting Am- hem, mede door een groot aantal. Duitsers. Met elf extratreinen werden gisteren 29.000 reizigers naar Zandvoord ge bracht. Voor de 5800 reizigers naar Hoek van Holland werden twee ex tra treinen ingelegd. In Schevenin- gen raalrten de parkeerplaatsen snel vol; in de straten dichtbij het strand werden parkeerverboden overt re.-; den. h* Op de weg van Middelburg naar Bef-; gen op Zoom vormde zich gister^-, avond ter hoogte van Goes een'R*®- van achttien kilometer, doordat een verkeerslicht oponthoud veroor zaakte.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1