Dubeek dankt de bevolking Communiqué van Moskou TWAALFTAL VAN HET ZUIDEN VERJONGD E33B3 -ROTTERDAMS DAGBOEK Commandowisseling aan de Oude Viietsehool fiöiini POLITIEK Steun Rekenschap Vertrouwen Socialistisch ROTTERDAM RIJNMOND Tentcampagne van B. Hoekendijk mm Toneel oensdag 28 augustus 1968 'Hieronder volgt de tekst van de rede die de Tsjechoslowaakse partij leider Alexander Dubeek gisteren voor de radio heeft gehouden, „Waarde medeburgers, mannen en vrouwen kameraden. Het valt mij moeilijk woorden te. vinden waarmee ik uiting kan •géven- aón/deuiankbaar heid voor het mij en dè"andere kame raden op zo'n enorme wijze betoonde vertrouwen. Uw hoge moreel, beheer ste houding en vaste overtuiging dat alle wettig gekozen functionarissen op hun post zouden terugkeren, zijn met ongerechtvaardigd geweest. Wij zijn weer in uw midden en hebben ons werk hervat. "Wij danken u. Wij kun nen de werkzaamheden van de cen trale organen van onze republiek, van de Nationale Vergadering en de rege ring, evenals van het Nationale Front, weer ter hand nemen. Deze activiteit en het leven van ons volk zullen zich overigens afspelen in een toestand, een realiteit, die niet alleen van onze wil afhankelijk is. Van dit feit zijn. wij ons voortdurend bewust, en u zult zich daar zelf zeker ook rekenschap van:' Het was de grote verdienste van ons volk dat het zijn zelfbeheersing heeft bewaard en gehoor heeft gegeven aan de oproep van het presidium van het centrale partijcomité, president Lud- vik Svoboda en de regering, en daar mee grote botsingen en tragisch bloedvergieten heeft voorkomen. On der alle omstandigheden moet verhin derd worden dat het tot meer leed en meer verliezen komit. want dat zou niets aan de werkelijke toestand ver anderen en de abnormale situatie waarin ons vaderland verkeert zou langer duren. Wij mogen dan vastbesloten zijn, verder bloedvergieten te vermijden, dat betekent niet dat wij bereid zijn do toestand zoals die nu is passief te accepteren. Wij zullen daarentegen al les in het werk stellen en wij zijn ervan overtuigd dat wij daarin zullen slagen om de middelen, wegen en mogelijkheden te vinden om met u al len een politiek te realiseren, die uit eindelijk tot een normale toestand zal leiden. Wij worden in die overtuiging gesterkt door de resultaten van de on derhandelingen, die wij gisteren in Moskou hebben afgesloten. Ook de Russische leiders willen meewerken aan een normalisering van de verhou dingen. Onder de2e omstandigheden staan wij voor de taak, een uitweg te vin den uit de huidige toestand in Tsje- choslowakije. Voorop staat nu het geleidelijke vertrek van de troepen van de vijf mogendheden van het grondgebied van onze republiek. Elk wantrouwen in dezen is ongegrond en zou schade lijk zijn. Het akkoord over deze te rugtrekking is de eerste voorwaarde voor onze hele toekomstige evolutie. Wy zijn overeengekomen dat de troe pen onmiddellijk uit de steden en dor pen naar hun toegewezen plaatsen worden overgebracht. Daarbij hangt het er natuurlijk vanaf in hoeverre onze eigen organen in staat zijn de orde en een normaal leven te waar borgen. De regering van de republiek heeft vandaag al de eerste noodzakelijke maatregelen genomen om haar eigen organen de voorwaarden te laten scheppen voor een hervatting van het normale leven. Het zou onverstandig en gevaarlijk zijn, door acties de ver plaatsing en uiteindelijk de terugtrek king van de troepen der vijf staten te vertragen, want ons einddoel is de volledige terugtrekking van deze troe pen en dat zo snel mogelijk, Op basis van de onderhandelingen in Moskou neemt de regering concrete stappen in deze richting. De afgelopen nacht al zijn eenheden uit enkele plaatsen weggetrokken en enkele bezette ob jecten in Praag zijn ontruimd!. Aan deze kwestie wordt verder gewerkt. Wij vragen u, waarde medeburgers, ons te helpen alle provocaties tegen te gaan van lieden, die er belang bij hebben de gespannen toestand te ver scherpen, en tegen het socialisme ge kant zijn. Op dit moment hebben wü behoefte aan rusü, bewuste discipline van al onze burgers, alle bewoners van ons socialistische vaderland, zoals zij die jot dusver aon de dag hebben gelegd. De .komende-.tijd zullen wij dit vera ntwoordelijkhfetdsbedef nog veel meer nodig hebben. Want er staat werkelijk veel op het spel, en alles hangt af van onze houding, van ons werk en van uw aller steun. Ik wil ook met die meeste nadruk op het be lang wijzen - het is noodzakelijk voor normalisering van de verhoudin gen dat elkeen zich in zijn houding en handelingen niet laat leiden door een psychose en emoties, zonder de juiste feiten te kennen. Wij mogen ons in deze gecompli ceerde tijd niet door onze emoties la ten meeslepen. In zo'n klimaat kunnen wij moeilijk de toestand meester wor den en het leven in ons land in goede banen leiden. Geloof mij dat wij vast besloten zijn, in dit verband alles te doen waartoe wij bij machte zijn. Normalisering van de toestand is een _erste voorwaarde om onze krachten weer te kurrnen concentreren zon- er ernstige fouten te begaan of tijd te verliezen op het "volgen van de weg waarin u, met ons, vertrouwen hebt gesteld en waarin u, naar ik -neen. nog altijd gelooft, hoewel wij nu u in moeilijke omstandigheden verkeren. Wij hebben uw steun steeds opge vat. en doen dat nu nog, als steun een ontwikkeling van het socialisme in onze republiek zoals die is uitgestip peld door het plenum van hei centrale partijcomité in januari en tijdens de voorbereidingen voor het buitenge woon partijcongres. Deze steun sterkt ons in deze moeilijke tijd en moedigt ons aan om ons oorspronkelijke stre ven niet op te geven en de humanisti sche en socialistische principes volle dig tot uiting te laten komen, ook al mag het paradoxaal schijnen dat ik da ar juist nu over spreek. Wij moeten op onze kracht en ons volk vertrouwen, wam slechts door eenheid en eensgezind optreden is het succes van onze politiek verzekerd. Met de vastbeslotenheid, de voor waarden voor voortzetting van deze politiek te scheppen, met zo weinig mogelijk fouten, gaan wij weer aan het werk. Hett ral niet gemakkelijk zijn en er is veel inspanning voor no dig. Dat is de realiteit waarvan wij moeten uitgaan. Het negeren van deze realiteit 20U tot avonturen en anarchie leiden. Dat zou schadelijk zijn voor de verwezenlijking van de taken, waar voor wij ons gesteld zien, U weet, dat de nieuwe toestand in ons land ons voor nieuwe problemen en aspeoten stelt. Wat wij in de eerste plaats nodig hebben, is een normalisering en con solidering van ons land, zo snél moge lijk. Ik weet dat dit zeer gecompli ceerd zal zijn, maar wij moeten dit als uitgangspunt van alle verdere stappen zien. Wij rekenen er op, dait u ons op grond van een. reële beoordeling van de toestand uw vertrouwen zal blijven schenken, ook wanneer wij gedwon gen zijn tijdelijk enkele maatregelen te nemen, die de mate van .democratie ren meningsvrijheid, die, we al bereikt -hadden, weer beperken, maatregelen, die we onder normale omstandigheden niet zouden hebben genomen. Maar ik vraag u, u rekenschap te geven van de tijd waarin we nu leven. Hoe sneller wü tot een normale toe stand terugkeren, hoe meer u ons steunt, dos te vlugger wij de in janua ri ingeslagen weg kunnen vervolgen. Wij willen niet alleen' een oplossing voor onze problemen zoeken. Wij re kenen niet alleen op onze eigen kracht, maar vooral op de uwe, op uw morele kraoht, on uw karaktervast heid, uw onafhankelijk oordeel, steu nend op uw zelfbeheersing en uw In zicht en uitgaand van de realiteit. Daaraan mag niemand voorbijzien. Met deze overwegingen stemt niet het optreden van sommige radiosta tions overeen, die na de toespraak van president Svoboda wantrouwen zaaien jegens die resultaten van de onderhan delingen in Moskou en de regelingen voor de terugtrekking van de troepen. Ik waarschuw u met nadruk voor dit omreden. Het is gemakkelijk over de radio vurige woorden te uiten, maar men neemt daarmee wel verantwoor delijkheden op zich voor wat nieuwe slachtoffers en nog meer schade be treft. Uw zelfbeheersing, uw kalmte, de activiteit van de partij op alle ni veaus en van andere sociale en mas sa-organisaties hebben in deze dagen opnieuw de ervaring bevestigd, die wij sinds januari j.l. hebben opgedaan, te weten, dat men in nauw contact moet blijver, met het wik, het onop houdelijk moet raadplegen, op zijn wijsheid en ervaring dient ts steunen, zijn opvattingen moet eerbiedigen en daarmee bij de politiek rekening moet houden. "Wij zuÜen op deze weg blij ven voortgaan. Ik ken uw idealen, Ik weet dat u nooit het idee van het socialisme, van hot humanisme, van de nationale on afhankelijkheid en onze soevereiniteit zult prijsgeven. Ik verzeker u dat ik slechts wil leven voor de verwerkelij king van deze idealen en het welzijn van mijn volk, In deze geest heb ik de afgelopen dagen dc besprekingen met de andere kameraden gevoerd. Het is dan ook in deze geest, dat ik wil wer ken en mijn vaderland dienen. De vraagstukken waarvoor een oplossing gevonden moet worden, zün talrijk. Gjj weet zelf, hoeveel nieuwe en be langrijke kwesties in de loop van de laatste dagen aan het licht zijn getre den. De terugkeer tot een normale toestand en de terugtrekking van de troepen zijn dc belangrijkste probic- HPIJDENS de besprekingen die op vrije kameraadschappelijke wijze werden gevoerd hebben de twee par tijen kwesties behandeld die betrek king hadden op de tegemvoordige ont wikkeling van de internationale situa tie, de activering van de machinaties van het imperialisme tegen de socia listische landen, de situatie in Tsje choslo wakije van de laatste tijd en de tijdelijke aanwezigheid van troepen van de" vijf socialistische landen op Tsjecboslowaaks grondgebied. De partijen hebben beide als hun be sliste mening uitgesproken, dat het in de huidige situatie het voornaamste is om de wederzijdse beslissingen die m Ciema-nad-Tisou zijn genomen en de voorzieningen en beginselen welke door de conferentie van Bratislava 2ijn geformuleerd uit te voeren, als mede om constant de praktische stap pen te doen. die voortvloeien uit de overeenkomst welke tijdens dp be sprekingen is bereikt. Van Sowj et-zij de sprak men begrip uit voor en steun aan de positie va» de leiding van de Tsjechoslowaakse communistische partij en van de Tsje choslowaakse Socialistische Republiek, welke voornemens is te handelen naar de besluiten welke op de plenaire ver gaderingen in januari en mei van bet centrale comité van de Tsjechoslo waakse partij genomen ziin met het doel do methoden te verbeteren om de maatschappij te leiden, de socialisti sche democratie te on wikkelen en het socialistische stelsel op de basis van het marxisme-leninisme te verster ken. Overeenkomst werd bereikt over maatregelen die ten doel hebben om de situatie in de Tsjechoslowaakse So cialistische Republiek zo snel mogelijk normaal te maken. De Tsjechoslowaakse leiders hebben de Sowjet-delegatle in kennis gesteld van de maatregelen welke zij met deze doeleinden voor tw»en onmiddel lijk zullen uitvoeren. Van Tsjechoslowaakse zijde is ver klaard, dat al het werk van parui- e» staatsorganen door alle media gericht zal zijn op het verzekeren van doel treffende maatregelen welke de socia listische macht, de leidende rol van de arbeidersklasse en de communistische party, de belangen van het ontwikke len en versterken van d" vriendschap pelijke betrekkingen met de volkeren van de Sowjct-Unie en met de gehele socialistische gemeenschap dienen. Uitdrukking gevend aan het een stemmig streven van de volkeren van de Sowjet-Unie naar vriendschap en broederschap met de volkeren van het socialistische Tsjechoslowakije. heb ben de Sow jet-leiders hun bereidheid bevestigd tol de grootst mogelijk op rechte samenwerking op basis van wederzijdse eerbeid, gelijkheid, terri toriale onschendbaarheid, onafhanke lijkheid en socialistische solidariteit. De troepen van de verbonden lan den, die tijdelijk hel grondgebied van Tsjechoslowakije ziin binnengegaan, zullen zich niet mengen in de binnen landse aangelegenheden van de Tsje- cnoslowaakse Socialistische Republiek. Overeenstemming is bereikt over de voorwaarden voor de terugtrekking van deze troepen van haar grondge bied naarmate de situatie in Tsjecho slowakije normaal wordt. Van Tsjechoslowaakse 2tide is mee gedeeld aan de Sowjet-delegatie. dat de opperbevelhebber van de Tsjecho slowaakse strijdkrachten aan deze pas sende orders heeft gegeven, die ten doel hebben incidenten en conflicten, welke de rust en openbare orde kun nen verstoren, te voorkomen. H11 heeft het militaire bevel van de Tsje choslowaakse Socialistische Republiek ook instructie gegeven om contact te onderhouden met het bevel van de geallieerde troepen. In verband met de besprekingen in de Veiligheidsraad van cle Verenigde Naties van de zogenaamde kwestie van de situatie in Tsjechoslowakije, hebben de vertegenwoordigers van de Tsjechoslowaakse Socialistische Repu bliek verklaard, dat van Tsjechoslo waakse zijde niet verzocht is deze kwestie voor behandeling aan de Vei ligheidsraad voor te leggen en dat al- voering van deze kwestie van de agenda Is geëist. De leiders van de communistische partij der Sowjet-Unie en de leiders van de communistische parlii va» Tsjechoslowakije hebben hun vastbe slotenheid bevestigd om op bet inter nationale toneel onwrikbaar een poli tiek te bevorderen welke in het belang is van de versterking van dc solidari teit van de socialistische gemeenschap en van het handhaven van de zaak van de vrede en de internntionalp vei ligheid. Zoals tevoren zullen de Sotvjet-Unie en Tsjechoslowakije de militaristi sche, revanchistische en neo-nazi krachten die de resultaten van de tweede wereldoorlog willen^erzien en inbreuk willen maken -op de on schendbaarheid van de bestaande grenzen in Europa vastberaden een halt toeroepen. Zij hebben opnieuw hun vastbera denheid bevestigd om onwankelbaar alle verplichtingen na te komen die zij in multilaterale cn bilaterale overeenkomsien welke tussen socialis tische ctaien zijn gesloten op zich heb ben genomen, om het defensieve ver mogen van de socialistische gemeen schap te versterken en om de doeltref fendheid van de defe isieve verdrags organisatie van Warschau te verho gen. De besprekingen zijn gevoerd in e^n sfeer van openhartigheid, kameraad- scnappclijkne.d en vriendschap. Van Russische zijde werd blijken* het communiqué aan l.et overleg deel genomen door partijleider Brezjnew, premier Kosygin. president Pod corny, de leden van het polstburo Woronow. Kirilenko, Sjelesu Soeslow en Sjele- pin, de secretarissen van hes centrale partijcomité Katoesjew en Ponomarew de minister van defensie Grctsjko e,i de minister van bu.ienlandse zaken Gromyko. Van Tsjechoslowaakse ziide namen aan net overleg deel' oresiden: Svobo da, partijleider Dubeek. parlements voorzitter 5mrkovsk>, piemicr Cermk, de leden van het partij presidium Bl- lak. Barbirek, Piller. Rigo. Spacek en Sveslka, de plaatsvervangende leden van hei presidium Lenar. en Simon, de voorzitter van de centrale contro le-commissie van de communistische partij Jakes, vice-premier Husak. de pari ijsecre,a rissen Indra cn Mlynar, de minister van defensie Dzur. de mi nister van Jus ril ie Kucera en de Tsje choslowaakse ambassadeur in Moskou Koucky. (AP; men voor zeer velen van ons. Dij. alles eist een weloverwogen antwoord en wel zo spoedig mogelijk. Ik verzeker u dat wij onze houding willen bepalen in samenwerking met u, en zo spoedig mogelijk de dringendste problemen tot oplossing willen brengen. Sta mij toe. nog enkele woorden tol alle communisten, leden en kaders van onze partij te richten: Kamera den., wij allen die werken in dc orga nisatie van do partij, zijn slechts sterk als de gehele partij vertrouwen in ons heeft en de partij het vertrouwen van het volk geniet. Onze verantwoorde lijkheden zijn des te groter daar wij in dc praktische politiek alles willen verwerkelijken wat in het belong van het volk is, en dit zelfs in de hui dige omstandigheden die ongelofelijk moeilijk zijn. Voor de partij zou het de zwaarste slag zijn als haar gezonde kern en alle krachten die de weg van de in janua ri begonnen politiek hebben gebaand, afbrokkelde en als die gezonde krach ten wantrouwig werden. En dat zou een volledig verval van die krachten betekenen die alleen in staat zijn ons volk uit deze ingewikkelde toestand te halen. Wij willen dat U, leden en functionarissen van de partij, die deze dagen thuis hebt gewerkt, begrip op brengt voor ons die in het buitenland onderhandeld hebben. Wij zullen zo spoedig mogelijk gezamenlijk alle pro blemen bespreken die zich in de bui tengewone omstandigheden hebben voorgedaan. Ik verzoek alle functio narissen van de regionale comitê's, van de lagere partijorganen en ook de gedelegeerden naar het veertiende buitengewone partijcongres, de ko mende dagen volledig dc richtlijnen voor hot partij werk na te leven die ik als eerste secretaris van het centrale comité zal uitgeven. Ik spreek daarover omdat ik met de kameraden die in de districten ge werkt hebben van gedachten moet wisselen over de vraag, hoe alle ver dere stappen te coördineren zijn, om de verdere politiek van onze partij te waarborgen. Tegelijkertijd neem ik de functie van eerste bevelhebber van de volksmilitie op mij. De komende da gen zullen wij alle noodzakelijke kwesties op de plenaire zitting van he. centrale comité bespreken, en wel met deelneming van de vertegenwoor digers en afgevaardigden naar het veertiende partijcongres. Wij moeten met al die commu nisten en functionarissen van gedach ten wisselen. die hier gewerkt hebben toen ;k en de andere kameraden niet in s'.oat waren aan dl werk deel te nemen. Ik zou ook graeg heel open en eerliik willen zeggen dat dc ervaring ons heef; geleerd dat wij onze politiek vastbeslo.cn en consequent moeien u'tvocren en wü moeten er ook op let ten da; de huidige ingewikkelde toe stand niet door die kitcr.ien en stro mingen wordt misbruikt die vreemd aan het sociuhsme zijn. Wij zullen m de toekomst nogmaals vastbesloten en consequent onze socialistische politiek beschermen. Geachte toehoorders, neem het mil mei kwalijk dat zich af en too een pauze in miln geïmproviseerde toe- sprayt voordoet. Ik geloof doj u wel begrijp; hoe da; komt. Wij allen die in de afgelopen dagen de onderhandelin gen in Moskou gevoerd hebben, zijn u allen dankbaar voor uw bezonnen en werkelijk communistische arbeid. Zonder die arbeid zou het ongetwij feld tot een verscherping van de si tuatie zijn gekomen, zonder die arbeid was het onmogelijk geweest de moed erin tc houden en de morele en poli tieke eenheid van ons volk te waar borgen. Ik wil tegelijk het leger, de politie en de militie graag ervoor danken, dat zij zich moreel zo hoogstaand gedra gen hebben, zodat het niet tot ernsti ger conflicten is gekomen. Dit is juist, en zo moei men ook voortgaan over eenkomstig het bevel van de presi dent. U allen, ons hele volk. danken wij van ganser harte. Geloof mij dat uw vertrouwen voor ons een verplich ting inhoudt, een verplichting die wij nooit vergeten zullen. Wij zullen ons tegenover u altijd verantwoordelijk voelen voor onze daden. Wij zien onze arbeid in de geschiedenis als een dienst die wjj ons volk bewijzen, een dienst aan ons Tsjechoslowaakse so cialistische vaderland. Wij allen weten nu dat de verdere weg niet licht zal zijn. Hij zal zwaarder en moeilijker ziin, dan wij ons nog niet zolang geleden voorstelden. Maar hoe het leven ook verder mag gaan, wij moeten nu er over nadenken hoe in deze nieuw ont stane toestand het program van onze communistische partij te verwezenlij ken is. het program waartoe wij in ja nuari, in apnl en ook op alle verdere bijeenkomsten van dc communistische party besloten hebben. Iets anders is in de komende tijd niet mogelijk. Wij hebben op deze politiek ge staan, wjj staan er nu op cn wij zullen er ook in die komende periode van uit gaan, Ook de nieuwe toestand die ont- s-aan rs, verandert mots aan dit feit. Onze natie, ons volk behoort tot de socialistische volkeren. Wij geloven dat ondanks nUcs wat gebeurd is. on danks alles wat wij heden meemaken, de betrekkingen van onze volkeren niet die van andere socialistische lan den m overeenstemming met dl: feit gevormd zullen worden. Anders kun- nn wij daarover ook geheel niét spreken. En juist omdat onze volke ren. de Tsjechen en Slowaken. hu maan zijn en een diepgeworteld inter na ïonaal gevoel hebben, word; dc be trekking met de volken van de andere socialistische landen, en zelfs me: het werkende volk van de Sowjet- Unie... (hier aarzelde Dubeek en scheen hij de draad van zijn betoog eren 'twyt ,e zijn Red.) voelen zij de internationale be trekking. die wij nooit mogen ver waarlozen, want ook in de toekomst moe'en wij verder werken aan deze koers, opdat onze volkeren nader tot eikaar komen, om het feit waar te maken dat ons volk en ook de andere volkeren soctalis.isch zijn. Ik verzoek u, laat geen provocaties to3 olereer geen panIsk. In dit zware uur rest ons niets an ders dan onze gezamenlijke krachten, ons ganse verstand te bundelen en tn nns verdere weik onszelf te bewijzen. E.-n volk, waarop ieder zich naar 211:1 verstand en geweten richten kan, gaat niet ten onder. Ik verzoek u allen, waarde partijge- no en. Tsjechen en Slowaken, commu nis en. leden van andere partijen van het Nationale Front, ik verzoek alle arbeiders en boeren, ik verzoek de in- '.ellec.uelen. ik verzoek ons hele volk, laten wij verenigd, rustig, bezonnen zijn, la en wij begrijpen dat In onze trouw aan he; socialisme, onze eer, ons karak er, de garantie voor oen weg naar voren ligt." (DPA, AFP) -ROTTERDAM, woensdag. Ook voor korfballers klinkt in het komende weekeinde het startschot. Bij de hoofd klassers verwachten we weer een hevige strijd om de titel tussen Blauw Wit, Ons Eibernest, Westerkwartier en Rohda, terwijl ook LUTO een duit in het zakje zal doen In de strijd om de degradatie te ontlopen zullen de debutanten Rapiditas en Die Haghe het zwaar te verduren krijgen, maar ook Deetos, Samos en Archipel zullen om elk puntje moeten vechten. Wc beginnen al direct met een top per van de eerste orde nj. Ons Eiber nestWesterkwartier, waarvan op de uitslag geen peil te trekken is. 0.1, zijn de Eibers favoriet door het ter- rcinvoordeel. Kampioen Blauw Wit krijgt bet ogenschijnlijk thuis tegen Deetos gemakkelijker, maar zal er goed aan doen de enthousiaste Dord- tenaren niet te onderschatten. Moei lijk krijgt Rohda het op bezoek bü Sa mos, dat ln Utrecht nogal eens voor een surprise zorgde. Debutant Rapidi tas krijgt het meteen zwaar bü het sterke LUTO en bü ArchipelHKV zullen de krachten elkaar weinig ont lopen. In de overgangsklasse B ral Het Zuiden er alles op zetten om beslag te leggen op de titel en daardoor het Rotterdamse korfbal terug in de hoofdklasse te brengen. De Tuindor- pers hebben hun ploegdoor het ver trek van Rob Loef -en Els de Boer, alsmede het opstellen bij de reserves van Harry de Wall en Dlck de la Houssaye, drastisch moeten verjongen. Harry Koch, Maarten Goettsch en Bob Bourgonje nemen hun plaatsen in, terwijl van Ons Huis de veelbeloven de Ciska de Wit overkwam. We zijn benieuwd of zij het team meer spirit kunnen geven. Zaterdag kan Het Zui den een stap in de goede richting zet ten door een zege op debutant Rust Roest, welke beslist niet onderschat dj ent te worden. Gedeeld wordt op het terrein 'aan de Enk. 'aanvang drie Spangen heeft zijn ploeg op één plaats moeten wijzigen doordat Con nie Boogaard tijdelijk niet beschik baar is. De blauwwltten krijgen het al direct moeilijk in de uitwedstrijd te gen het Westzaanse Roda, maar zijn als zij enthousiast blijven aanpakken, beslist niet kansloos. PSV, één der ri valen voor Het Zuiden, zal debutant Zuiderkwartier wél meteen een ne derlaag toebrengen, rnaar bij Vicus OrientisDETO en Regenboog- Groen Geel zal het spannen. Sperwers, nu in de eerste klasse, heeft mogelijkheden om het verloren terrein in de overgangsklasse te hero veren. De vogels gaan op bezoek bij De Algemene, dat nogal wisselvallig speelt, en dienen er van meet af aan de zaken energiek aan te pakken. OSCR krijgt het met het opnieuw ver jongde team naar wij verwachten zeer zwaar en zal er goed aan doen te trachten in de eerste wedstrijden meer punten dan voorheen binnen te halen. Zal Trekvogels, de eeuwige tweede, er nu eens in slagen als één der groot ste clubs in de RKB door te dringen naar de eerste klasse? A.s. zondag kun nen de vogels de eerste stap in die richting doen door het bezoekende Gymnasiasten met lege handen huis waarts te sturen. Als concurrenten zien wü Crescendo, dat bij Zwervers te gast is en het sterk omhoog geko men Haagse Dubbel Zes, een afschei ding van HKV, dat door BKC aan de tand gevoeld wordt. In 2B slaan we de kansen van Ons Huis hoog aan mits de rood witten minder steken la ten vallen dan in het vorige seizoen, Voor Terheyden. een der sterkste Westbrabantse teams, moeten zy op passen. Zal Rozenburg, nu zonder trainer Rinus Munnikes, erin slagen terug te komen? De roodzwarten ont vangen Phoenix met goede kansen op bedde punten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Tot en met 1 september houdt evangelist Ben Hoekendijk zijn tentcampagne achter de Ahoy-hal bij het voormalige heli portterrein. Aan de diensten werken zanggroepen en de organist M. v. Es- ADVERTENTIE' lange behavan prachtigesan- for poplin (met sierstlKsels) metelastieken achterpand en,' verstelbare zachte schouder banden an brede elastische tatlleband, ook in de grotere maten, overal15.75, Cl 98 nü bij ons stevige gaine van het be kende Engelse tula elastiek, satijn-elastieken achterpand en verstevigd voorpand, aan boven- en onderkant niet-, knellende elas tische band, A overal 12.50, Si 98 nü bij ons IN ALLE 21 FILIALEN VAN sen mee. Verschillende voorgangers zullen korte inleidingen houden, ter wijl evangelist Hoekendijk predikt en bidt met zieken. üOVENAAN de trap de gaande vrouw en de komende man van de openbare lagere schooi 'De Oude Viietsehool' aan de Carnissesingel op 2uid: mej. T. van Rosse en de heer H. W. Riem. De kinderen zijn die uit de I tweede klas. V Vrijdagmiddag aanstaande commandowisseling aan de Oude Viietsehool aan de Carnissesingel. Mej. T. van Rosse gaat; de heer H. W. Riem komt. Dat is niet helemaal juist, want de heer Riem is eigenlijk al het nieuwe schoolhoofd. Alleen nog niet officieel. Mej. Van Rosse tegen ons: „Offi cieel treedt myn opvolger op 1 sep tember in functie, maar eigenlijk is hij al het schoolhoofd. Ik heb, toen het nieuwe schooljaar begon, tegen hem gezegd: jij ontvangt -de ouders, want die krijgen toch met jou te ma- kan Ik heb alleen wat geholpen met de administratie en zo". Mej. Van Rosse: „Ik vind het ple zierig, dat er een artikeltje over de school ln de krant komt. Over het on derwijs wordt veel geschreven, maar over de scholen zelden. Schrijft u zo veel mogelijk over de school en zo min mogelijk over mij." Mej. Van Rosse stapte in april 1922 in het onderwijs. Toen slaagde zij en in oktober 1923 werd zij voor vast be noemd aan de school op het Hofplein. Mej. Van Rosse: „Vcwi Walsuni was toen wethouder van onderwijs. Hij vond toen, dat alle scholen een naam moesten hebben en ook een eigen vlag. Daarvoor hadden de scholen nummers. Die nummers vergeet je niet. Het was A-I81. In de meidagen is de school weggebombardeerd. Ik kwam zonder werk. maar ik heb van alles gedaan, o.a. de post geholpen en de politie op Delf shaven, waar de mensen zich moesten melden. In veer tig kwam ik tn Schiebroek. Dat was toen nog een derdeklas gemeente, met het gevolg, dat ik zestien gulden per maand minder kreeg, maar ik had wel een aanvulling. In '41 kwam ik op een jneisjesschool aan de C. P. Tinestraat. Daar had ik een aversie tegen. Ik houd niet van sexe-scholen. Die be staan ook gelukkig niet meer". In '49 kwam ik hier. Er was niets. Alles weggebombardeerd. Van Finland kregen we een houten noodschool die oog steeds bestaat, Daar hebben wc vijf Jaar les gegeven". „Tot vorig jaar heb ik steeds een ei gen klas gehad, meestal een van de hoogste klassen. Er is nu niet meer zo'n tekort aan onderwijzers en de in- spectrice vond, dat ik ambulant moest worden naast a) het andere werk". beid en aan toneel. Met Sinterklaas voeren de onderwijzers zelf iets op. „Aan de vernieuwingsgedachte heb ik altijd zo veel mogelijk meegedaan. De mensen hier volgen ook vernieu wingscursussen van het pedagogisch centrum. We doen veel aan handenar- Dat is voor hen zowel zo leuk als voor de kinderen. We hebben hier een bui tengewoon goed team. Eigenlijk heb- toe' ben we nog nooit moeilijkheden ge- y-j had. Dat is op andere scholen wel eens TCGIZGD ar ders. Voor mij zijn de leerkrachten ook erg plezierig, al was het alleen maar om m'n leeftijd. De ouders prij zen de sfeer hier". natuurlijk wel watHet laat me niet onberoerd. Mijn opvolger zet voort wat hier is opgebouwd. Hij heeft natuurlijk weer moderner idpeen dan ik. Dat juich ik „Nee, ik vind het niet erg, dat ik wegga. Ik ben bij? dat ik op een leef tijd waarop je nog zoveel kunt doen de school verlaat, maar het doet je „Ik ga reizen; Israël, Jordanië, Sy rië die ouwe boel daar eens bekij ken. Verder wat sociaal werk in Zuid- wijk. Ik heb nl een baantje aangebo den gekregen via de Partij van de Ar beid, waarin ik altijd actief ben ge weest, maar ik weet nog niet of ik het doe."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1