ZO mTDEEIGENTUIN DE BOOT IN Kijk op Piasoord Klachten over restaurant van Euromast in behandeling ^iHl0 Monopoletheater als 'weekend-bioscoop5 SCHIEDAM MAAR MENEER 7V.. - m PRACHT SORTERING SLAAPKAMERS REEDS v.a. 289.- COMPLEET hoogstraat 184-186, schiedam Door de week is zaal beschikbaar voor andere doeleinden Verolme trekt Joegoslaven aan Jongeman valt bromfiets en wordt overreden Koffer van ingenieur terug gevonden Vrouw onwel en overleden Brandje Vita Nova snel geblust Hermes-DVS Bijstand Bijstand II Orgelconcert André Verwoerd KOERIERSTERS woensdag 28 augustus 1968 - pag. 5 _h; aat v-,\ BSRSS- VCORFLAG ~^VEmnErm; Wonen ear de plas, dat is voor een handjevol bevoorrechte Rotterdammers in Hiliegersberg weg gelegd. De (of het?) Plasoord bijvoorbeeld, een smalle landtong in de Bergse Voorpias, bergt enkele tientallen huizen waarvan de bewoners als ze dat willen zó uit hun tuin in de boot kunnen stappen. Het is een bebouwing uit een voorbije tijd, toen er aan rechtlijnigheid bij het vullen van stadswijken nog niet zo veel werd gedaan. De Straatweg met zijn tierelantijnvilla's is er ook een voorbeeld van. De veel strakkere opzet van moderne flatbebouwing ziet men rechts boven aan de foto, waar de Wissenbruchlaan loopt. Op de voorgrond de jachthaven, een vierkant tapijtje in de pias, met bootjes als franje aan alle kanten er omheen. (Eigen luchtfoto) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Nog deze week zal er een gesprek plaatshebben tussen de directie van de Euromast en de aandeelhou ders, die enige weken geleden in het openbaar klachten uitten over de bediening in een van de restaurants en over de kwaliteit van som mige artikelen. De klacht kwam „uaar buiten" toen bet ccLtpaar Groeneveliï uit Helle» voetslub beiden in het bezit van enige aandelen een oorzaak zocht ea meende gevonden te hebben voor Steeds dalende binnenlandse be zoekcijfer. De heer cn mevrouw Groe- ncveld werden gesteund door nog een van de aandeelhouders. Ten tijde van de aandeelhouders vergadering verklaarde de voorzitter p3't> raad van commissarissen, jhr. r. R. Feith, dat reeds enige tijd pogin- „?n- tuprden ondernomen om de ex ploitatie van de Euromast-restaurants te doen overgaan in andere handen. De exploitatie berust sinds de inge- oniikneming van de mast in I960, bij ci, Medea, een volle dochtermaat schappij van Heineken. Het is de be- Qoeling, dat de restaurants in de toe komst worden beheerd door de NV Jj-uromast, een vennootschap die direct geen bemoeienis heeft met de beide restaurants. rS? ons verzoek heeft mevrouw geveld haai- klacht nog eens toe- f™};. Zij verklaarde: „Doorgaans is not erg slec^t- De bediening Iaat, fat ZOaIs 06)1 heleboel seizoen-res- jaurants, te wensen over. Ongeïnte resseerd neerzetten en als je geen mmrtip geeft dan is het helemaal ta- cB0- En dat is in de Euromast wel erg mjzonder. Misschien dat ze daar met meer josSe krachten werken, er zijn "-me suikerautomaten en vuile asbak- t-f?» eri ^at s001^ dingen. Dat valt di- Jd °P- En dat is niet één keer, want ?'in er verscheidene keren ge- 5 j klachten hoor je ook bij iis!n .,en kennissen. Het gaat ove- J7 alleen om het „dagrestaurant" PA,ai®t om de rótisserie, want die is Je hoort dikwijls: op de Eu romast kun je heerliik eten, Sf»riz> T> at. dan hi de rötis- Eat is geweldig," Desgevraagd zei mevrouw Groeneveld dat ze nog nooit in het wat zij noemt „dagres taurant" gegeten heeft. Wat hebben twee Euromast-direc teuren A. van Raalte (de mast) en M. J. Hartman (restaurants) hierop te zeggen.? „Het is in de eerste plaats organisatorisch gezien, onjuist, dat het echtpaar Groerjeveld tijdens die ver gadering hun opmerkingen maakten. Het was, aldus de heer Van Raalte, een aandeelhoudersvergadering van de Euromast en niet van de restau rants". „In de tweede plaats, aldus de heer Hartman, heb ik van do heer Groene veld zelf nooit een klacht gehoord. Als u een klacht hebt komt u primair bij mij terecht. Dan zal ik alles wat in mijn vermogen ligt doen om die fout te herstellen. Overigens worden er na tuurlijk fouten gemaakt en cüe wil ik niet proberen te vergoelijken. Fouten zijn onvermijdelijk. Dat komt door het ambachtelijke aspect van de zaak. Je moet met mensen werken en ik kajfi nog zoveel garanties geven ik blijf af hankelijk van miin mensen". Van Raalte: „Gemiddeld krijgt De Mast per jaar 550.000 bezoekers, waarvan 300.000 in juni, juli en au gustus. Een-vijfde daarvan eet wat en een ander vijfde deel gebruikt wat in de restaurants. En in die zomermaan den heerst er een krankzinnige druk te. Dan kan het gebeuren dat or een asbak niet op tijd wordt geleegd. Dat er een vuil kopje achterblijft. De kel ners werken in die tijd onder een ge weldige spanning en dan worden er natuurlijk menselijke fouten ge maakt". In de café-restaurants werken 65 man personeel, van wie er 23 voor de bediening zorgen (tien in het luxe restaurant, de rótisserie, tien in net café-restaurant en drie (dames) bij het snelbuffet). Hartman: „De aandeelhouder (ADVERTENTIE) begint de ,i:5^vCY:'."j Kaarten bij de V.V.V.'s te Delft, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en via de V.V.V.-theater- bespreekbureaus. Prijzen v.a.f 2.-. V«n 'i^s - V 29 augustus j. 7 september (behalve zondag 1 september) „•'.•«/Aanvang 21.00 uur- V .'V.V(behalve -V.ii'jü T'dinsdag 3 sept. 20-30 uur.) (ADVERTENTIE) ii »'~*i IV TELEFOON 267581 Het opnemen vin brieven in deze ru briek betekent niet dat de redactie inetemt met da meningen dte daerlrt tot uitdrukking komen, doch dat zij deze belangwekkend genoeg vindt om re ter konnt» van de lezer» te brengen. Brieven zonder volledige naam en adrea worden terzijde gelegd. De re. dictie behoudt zich het recht voor Inzendingen te verkorten. ROTTERDAM, woensdag. Ruim 120 Joegoslavische werknemers zullen in september van dit jaar naar Neder land komen om daar op de Verolme- werf rte Rozenburg deel te nemen aan de bouw van een serie mammoattan- -kers. waarvoor Verolme onlangs op dracht heeft oratvangen. De Joegoslaven zijn in dienst va» het scheepsmdtallatiebedrijf Injdistro Montaza, met wie een vertegenwoor diger van hot Verolmeconcern dezer dagen overleg hee, gevoerd over de komst van de Joeg-.laven naar Ne derland. Hoe lang de Joegoslavische scheeps bouwers in Nederland zullen blijven, Is nog niet bekend. Volgens het Joe goslavische persbureau Tan joeg is met de overeenkomst tussen Verokne en hel scheepsmstallatiebedrijf een be drag van anderhalf miljoen gem leid Dc eerste ploeg Joegoslaven ltornt begin september bU Verolme aan. Van de 5000 werknemers, die bij het Ver olme-concern in dienst zün, zijn er 300 uit het buitenland afkomstig. De Joegoslaven zijn gespecialiseerde vak lieden. die in Nederland moeilijk zijn aan te trekken. Verolme heeft op dit ogenblik behoefte aan 1500 perso neelsleden. sprak overigens over het café-restau rant en niet over de rótisserie. En het kan best zijn, dat hij het in het café restaurant een keer slecht getroffen heeft". Hij wijst er overigens nadruk- j kelijk op, dat er een enorme evolutie in het horecawezen plaats heeft. Er moet steeds sneller worden gewerkt".! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De 14- jarigc Aric Matthys Putters is gister avond op de Schiedamsewcg door een vrachtwagen met aanhanger overre den, nadat hij op een gegeven, moment als duo-passagier van de bromfiets van zijn 16-jarig vriendje was geval len. Hij werd op slag gedood. Arie Putters, die schrijlings achter op de bromfiets zat, raakte met zijn rechtervoet een aan de kant gepar keerde personenauto. Hierdoor kwam de jongeman aan de linkerzijde van de bromfiets te vallen net op het mo ment dait een vrachtwagen met aan hanger bestuurd door dc 21-jarige Rotterdammer J. W. M. M„passeerde. Het jongetje kwam onder de dubbe le achterwielen van de wagen terecht, waardoor hij op slag gedood moet zijn. Het stoffelijk overschot is naar de Dr. Noletstichting overgebracht. (Van en onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In de struiken van de Maasboulevard is gis teren de koffer gevonden die in hot weekend van hot dak van de perso nenauto van de 38-jarige Zwitserse Ingenieur P. F. C. was gestolen. In de koffer bevonden zich op het moment van vermissing boeken, sieraden en kledingstukken, met een totale waar de van 800. SCHIEDAM, woensdag, De poli tie heeft gistermorgen de bromfiets van de 19-jarige W. J. H. G. in beslag genomen, die op de Burg. Van Haren laan met een snelheid van vijftig kilo meter reed. Tsjechoslowakije E 3 maa.' een manier om Tsjechen cn Stewaken van de Russischs knsct. g aisfcrmeerd to; geweten, mitrail leurs. machinepistolen, kanonnen., a-.kï. vlieg) uigssnun en raket en en nongs-r te bevnicten. Eik.' be tcnaafde aa. handels, als volg:: geen e'kel contact meer met dc 5 invasie- an dsn, da wil zeggen: ook alle han- d:lab2i rekkingen verbroken, en ds uit d'e la neten geimpor eerde goederen van elkaar te betrekken en de daar g-umpor.eerde goedeacn aan elkaar ie tevoren, Rsi gaat voor do zovcelsr. maal m successie om het voortbestaan i.n vrijhe.d van 14 miljoen msns-sn. Noren, Denen, Hollanders, Belgen, Fransen, Oos.enrijkers, Grieken en Is raeli's (m de recente geschiedenis voorbeelden van verloren en /of be dreigde vrijheid) behoren de grote landen tot voorbeeld te zijn. Een onderonsje met spandoeken en esn straatsteen door ean vensterruit hebben geen enkele zin, maar bete ken bovendien risico voor d? bedrij vers. (Zich uitgedaagd voelende g.'ni formeerde orde bewaarden.) Het zijn namelijk tterke benen, die de weelde van (be aaide) macht kunnen dingen. Rotterdam WIGMORE (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In du groentewinkel aan de Groenelaan werd de 47-jarige mevrouw J. Meu! stee-Matuszewska gistermiddag plotse- hng onwel. Zij moest met de GG en GD naar de Dr. Noletstichting worden overgebracht, waar zij bij aankomst bleek te ztin overleden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In het pand van de offsetdrukkerij Vita Nova aan de Nieuwpoortweg heeft de controleur van de Eerste Schiedamse Bewakings Dienst een brandje geblust dat vermoedelijk was ontstaan door het achterlaten van een brandende si garet in de buurt van een zak afval. In het pand ontstond even een ster ke rookontwikkeling. Toen de brand weer ter plaatse arriveerde, had voor noemde controleur het brandje reeds geblust. Er is geen schade. "DIJ de eerste thuiswedstrijd van Hennes DVS in het nieuwe sei zoen hebben de leden, de donateurs en de supporters kennis kunnen, nemen van een nieuwe actie, die onder de slogan „Aktie 85 jaar Her mes DVS" ia de komende tien maanden zal worden gevoerd. Initiatiefnemers voor deze actie zijn de ere-leden Mr. P. van Bochove, J v. d. Griend, A. v. d. Jong, A. Nolet en A. v. Stouthandel, terwijl als stuwen de stimulator de heer C. A. Wijnties uit Vlaai-dingen zal fungeren. „Hoe moet ik betalen", zult u zich afvragen. Tenminste als u Hermes- minded bent. Want uiteindelijk draait hei weer om geld. Wel, men kan zich tien maanden lang wenden tot de ad ministrateur. Maar dan is wel een eerste vereiste, dat u of 1,50 of 2,50 of 5,bij zich heeft. Zo niei, dan verzoekt men een bedrag a 5,in eens te storten. De keuze is aan u. Het aktieccwnité streeft er naar bij het 85-jarige jubileum een fors bedrag te kunnen oveihandigen aan het be stuur, juist nu deze zomer bij de bui tengewone ledenvergadering is beslo ten door te gaan met betaald voetbal. T> IJST AND is een recht" is de ti tel van een eenvoudig maar wel appetïitelijk-modem verzorgd pamfletje dat door de Gemeentelijke Sociale Dienst van Schiedam is uitge geven en dat voor belangstellenden weg te pakken is van loketten en ba lies bij diverse gemeentelijke diensten, maar ook bij de vakbonden. Een be scheiden begin van een sociale voor lichting in Schiedam. In het geschriftje staat bevattelijk, maar kort en wat erg globaal, hoe, waar en in welke gevallen men bij stand kan krijgen. „Een reeht voor ie dereen, die geldelijke hulp nodig heeft", maar ook „Bijstand verkrijgen zonder dat dit noodzakelijk is, is vol gens de wet niet mogelijk". Eigenlijk wel triest dat nog zó veel jaren van sociale begrieiding door de overheid en na zoveel publikatie over de Alg. Bijstandswet zo'n pamfletje over de grondbegrippen nodig blijkt. Maar het is nu eenmaal zo, dat naast de mensen die wat erg snel bijstand aanvragen, er nog steeds grote groe pen zijn die het eenvoudig vertikken om bijstand te vragen, ook.wanneer het hard nodig is. „Wij willen geen aalmoes", schijnt een moeilijk uitroei baar misverstand te zijn. T)IT pamfletje is een gevolg van het p" onvermoeid „zeuren" (zo als ze het zelf uitdrukt) van het raadsHd mevr. A. C. M. Blaauw, die steeds aandringt op meer voorlichting over de bijstandverlening. Maar wat zij juist het belangrijkst vindt, de ver melding van de normen v*»n bijstand, die staan niet in het geschil?- Daar wil wethouder M. 'Sykenaar niet aan. De normen veranderen om de haverklap, zijn bovendien moeilijk te hanteren door een leek en dat geeft maar problemen. Wij doen in Schiedam helemaal niet geheimzinnig met de normen en ieder die er naar vraagt kan z« te horen krijgen. Maar de uiteindelijke toege kende bedragen, dat is een individuele zaak, vindt hij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het Mo nopoletheater aan de Hoogstraat/Ap pelmarkt te Schiedam zal met ingang van deze week nog uitsluitend gaan draaien als „weekend-bioscoop". Géén film meer op dc door-dc-weekse avonden, alleen op vrijdag-, zaterdag en zondagavonden om 19 en 21.15 uur. Daarnaast de tralionele middernacht- voorstelling om 24 uur op zaterdag en dc matinees op zaterdag (14 uur) cn zondag (14 cn 16.15 uur). Van dc ztjde van het Ctty-concevp, waar Monopolq toe behoorvernemen we dat deze maatregel eigenlijk al lang overwogen ïs. Da voorstellingen op d« doordeweekse avonden worden maar matig bezocht c i zijn zo niet lo nend. Op de weekend-avonden gaat het allemaal veel beter. Daarom de concentratie op hst weekend, met de hoop en verwachting dat <te vaste ba- zoekers zich willen oriënteren op de wreksmds. Dit houdt echter niet in dat het theater door de week dicht zal blij ven. Integendeel, dc theaterzaal komt nu beschikbaar voor andere evene menten. In de eerste plaats is daarbij gedacht aan filmvoorstellingen voor scholen of verenigingen. Maar ook voor lezingen, vergaderingen en soort gelijke bijeenkomsten kan de zaal ge bruikt worden. Ook voor toneel? Het thea-ter is aanvankelijk zeifs opgezet voor to ri eel voor»' e Hingen, doch dat is weer een jaar of veertig geleden. Nu Ls de si'uatic vrij moeilijk voor toneel, ook m dc eenvoudige vormen. Want het zou betekenen dat het filmdoek weg gehaald zou moeten worden en later weer teruggebracht, en dat geeft alle maal problemen. Geen directe afwijzing, maar ook niet ronduit „ja". Trouwens, de gehele exploitatie op de doordeweekse dagen moet nog na der bekeken worden. Zoals voor deze doeleinden de propaganda nog opgezet moet worden. Doch een verbouwing van hst theater ligt niet in de bedbe- hng ,dat zit ®>r financieel eenvoudig nit tin. SCHIEDAM, dinsdag. Onder auspiciën van het Orgelcentru m 3 n'Swondt op donderdag 2D augustus in de GoedeHavenkerk aan de Wesiifranikelandsadijk een or gelconcert gegeven door André Ver- woerd organist van de Pauluskerk te Rotterdam. Aanvang 20 uur. Het pro gramma vernieki: werken van. J P Sweelinck ,J. G. Waither, W. A. Mo zart, L. Vieme, J. D. Krobs en J, S. Bach. Arid ré Ver woerd, geboren in 1926, is leraar aan de Rotterdamse Muziek- scnool en sinds 1967 hoofdleraar voor orgel aan het Rotterdams Conservato rium. Hij verwierf in 1962 de I^aurens- penmng i.v.m. kerkmuzikale activi- ■tf/ten en behaalde in 1965 de.Prix d'Excellenee. r- Geboren: Silvia A. dv L. Slotboom en A. H. O verwater; Edward vaJ? 5°^ Linden en N. M. Dam en; NlcollcnB dv A. D. Kinnegen en S Poole; lSrtSPV/3,'iA: Av W- J C. Vermande en a T. M JCrelscher; Bianca dv B. Mulder en A. Weeda; Johanna M. C.j J. c. Magielsen en J. c. van den Nouw.and; Helena J dv J. Hagens en T. van Rij; Karrn M. dv J. G. Penning en M. Keesmaat; Cornelia A. dv C J. Relnhoud. en W. A, Schouten: Ronald H. A zv J. M. Oligsehliiger en S, F M. Schins: Monique dv A. de Hoog en M* Btownendaa!; Ronald zv J. Overkleeft en v' 5' Kouwenoord: Caprice L. dv S. A. j. 83 Personeel gevraagd De Schiedammer (Het Rotter dams Pas.ol) vr- plaste BE- ZORGKRSSTERSAtinm B oogst r. 76, Schiedam, tel, la5960. R028 Foto, film en projectie RASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto van Vuuren, Hoog straat 106, Schiedam, telef. 265720. L«t op juiste adres. 2U8G Diversen 1 töt 39JKX Al- verse batterijen. Waar dat tr. 67—fö. R2Ö0 Wiel dtracct. Hoosrtr! Scheidiam. tel. 068436.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2