na WH mm 'RVB-werk is m'n hobby Winkelcentrum heeft eigen organisator Verzoeknummers EEN UNIEKE MNIIEDINS IN ECHT LEDEREN BANKSTELLEN S r ROTTERDAM RIJNMOND voorzitter van RvdLO - Officier roept op tot aangifte over wangedrag van weggebruikers CURSUSSEN AMBTELIJKE VORMING GLZ won voor vijfde maal 'De Vlaggeman' Vlaardingse college b. en w. streeft naar ondergrondse hoogsparm in gsleiding in Broekpolder Nederlands grootste Woning-inrichting brengt: Dr. O. Vos - buitengewoon Hoog leraar medische faculteit Rotterdam Wethouderwedden j Jeugdsociëteit verhoogd Donderdag installatie burgemeester Oostvoorne ,'t Rinckeltje COMPETITIELEIDER BASELAAR Hillegersberg oefent dinsdag tegen Xerxes Neptunus begint zaterdag met promotiestrijd Sparta sterker dan Gouda. 3-0 Zweinmstructiebad in Delfshaven in gebruik genomen pag. 4 - donderdag 29 augustus 1968 Dr, H. J. vanZüylepp,de vice>VoorzItter van'cie RaaB voö'r dè Uchameliike Opvoeding, overhandigt de scheidende voorzitter doktér J. G. Bosma 8e ere-voorzittershamer. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De Raad voor de Lichamelijke Op- voeding heeft gisteravond afscheid genomen van zijn voorzitter, dok ter J. G. Bosma. Nog enigszins onverwacht heeft deze vorige week besloten zijn functie neer te leggen. y De heer Bosma. wordt morgen 79 jaar. Hoewel h(j nog: alttöa kerngezond Is cn het standpunt huldigt dat een hoge leeftijd geen reden hoeft te zijn om voor een functie, als deze te bedanken, heeft h(j toch besloten om plaats te: maken voor een jongere. Wie dat wordt, zal op de eerstvolgende vergadering van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding worden beslist. De heer Bosma is gedurenldie dertig jaar vire-voorziilit'eran voorzitter van de RvctLO geweest. „Ik nsam met pijn in heil hart afscheid", zei hij, „maar ani'anzijiclB ben ik toch ook blij da; ik üüt werk zo lang heb mogen doen". De vice-voorzitter van de raad, dn H. J. van Zuylen, memoreerde dat de .heer Bosma aan de wieg van de Raad voor de .Lichamelijke Opvoeding heeft gestaan endat hij daarin altijd een bijzondere plaats heeft ingenomen door die beminnelijke wijze, waarop hij de vergaderingen heeft geleid. Nadat hij bekeendhad gemaakt, dat de heer Bosma tot ere -voorzitter van de raad was benoemd, overhandigde hij deze een ei-ewoorzittershamer met a'e woorden: „We hopen dat u hem vaak zult hanteren, wanneer uw op volgers buiban.hun boekje gaan". Voordat dbMer Bosma zijn aftreden bekörud maakJte, had hü waarderende woorden gesproken tot leden die -vaneens afscheid nanism van de raad, t.w. de heer C. Rotmams, die in de raad zitting had namens de afdeling Rottendam van de Culturele Spont- bonrcl, de heer C. de Greef, vertegen woordiger van de Rotterdamse Chris- "telijke SportSedematie, dokter D. de Vrses van de GG en GD en de heer -J. afdeling Rotterdam van de KNVB. De laatste was niet aanwe zig. De heer De Greef werd tot erelid benoemd, de heer Rotmans ontving een gouden erespeld van de RvdLO en voor de heren De Vries en Biiloo wa ren er boeken bonnen." Ook de wathouder voor Soort «i Recreatie, de heer R, Lange-rak, gaf van zijn belangstellina; blijk. „V allen leunt mat tevredenheid op uw werk terugzien. U hebt er in belangrijks mate toe bij-gedragen dat de 'Raa'd voor de Lichamelijke Opvoeding een goedé naam heeft". BREDA, donderdag (ANP). De Bredase officier van justitie mr. Pl van Benthem heeft tijdens de zitting van de Bredase politierechter dins dagmorgen in een requisitoir wegge bruikers opgeroepen om aangifte te doen als zft door een of andere chauf feur opzettelijk worden gehinderd. De officier zei: „Het komt te veel voor, dat men eigen rechter gaat spe len. Fouten maakt iedereen, maar als er wangedrag is, moet. men het num mer noteren en aangifte doen. Als men elkaar om de oren. gaat slaan, ontstaat er een .grote chaos, en dat kunnen wij niet hebben." In de beklaagdenbank zat de Rot terdamse chauffeur H. V., die onder Klundert in West-Brabant door hin deren van een voor hem rijdende ver tegenwoordiger niet had kunnen pas seren. Hij was over het gedrag van de vertegenwoordiger flink boos gewor den en had de -man via een omlaag gedraaid raampje meegedeeld, dat hij maar eens even. moest stoppen. Daar na ontstond een fikse vechtpartij. De vertegenwoordiger kreeg enkele klap pen en zijn jasje werd stuk getrokken. De officier van justitie eiste 100 gulden boete en een week voorwaar delijk. De straf werd 60 guidon boete, een week gevangenisstraf voorwaar delijk met twee jaar proeftijd en een schadevergoeding van 35 gulden voor het s:ukgetrokken jasje. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De gemeentelijke cursussen ambtelijke vorming zullen worden opgeheven als de gemeenteraad besluit om toe te treden tot de gemeenschappelijke re- geling „bestuurschool Zuid-Holland". B, en.-W, die toetreding voorstellen, menen overigens dat, de functie van de bestuursschool te zijner tijd dient te worden overgenomen door de scho len voor middelbaar en hoger econo misch en administratief onderwijs (M. E.A.O. en H.E.A.O.). Aangezien voor toelating tot de be stuursschool een MULO-opleiding is vereist, vinden b. en w. het billijk de genen die deze vooropleiding niet hebben genoten nog eenmaal de gele genheid te bieden de cursussen amb telijke vorming te volgen. Deelname aan- de bestuursschool Zuid-Holland gaat Rotterdam 1.000 gulden per leerling ;per jaar kosten met een minimum van'25:000 gulden. Deze regeling wiikfr af van de door de school voorgestelde regeling: een_ jaar lijkse bijdrage van zes cent per inwo ner per jaar. B. en w. vonden deze re geling voor Rotterdam te ongunstig, omdat zeker in de eerste jaren een re latief klein aantal leerlingen uit de Maasstad aan de school zal studeren. Het lesgeld voor de leerlingen is voorlopig vastgesteld op 300 gulden per jaar. In het kader va.n de studie kostenregeling kan de gemeente dit bodrag gedeeltelijk ..^.goedeav-. ROTTERDAM, donderdag. GLZ ■heeft gisteravond door een zege van 10 op Nestoro weer de vijfde maal beslag gelegd op de „Zilveren Hout zaagmolen da Vlaggeman". Hierdoor heeft GLZ het kleinood definitief in zijn bezit gekregen. In de strijd om de -derde en vierde plaats versloeg Noor derkwartier Aotivitas met 3—1. (Van een onzer verslaggevers) YLAARDINGEN, donderdag Het college van b. en w. wil ernaar stre ven dat In de Broekpolder een onder grondse hoogspanningsleiding komt te lopen cn geen bovengrondse, zoals in de bedoeling vau Rotterdam ligt. E. en w. 'van Vlaardingen hebben de gemeenteraad machtiging gevraagd om alle maatregelen te nemen die zij nodig vinden om te voorkomen dat dwars tegen de toekomstige bebou wing in de Broekpolder een boven grondse hoogspanningsieiding komt te lopen. Deze hoogspanningsieiding (150 KV) moet een verbinding tot stand brengen tussen het Rotterdamse elek triciteitsbedrijf in. de Marconistraat en Europoort. Het is ,de bedoeling dat dezeverbinding ten;- oosten van de Vlaardingse vaart -ondergronds zal zijn. Na het kruisenvan de vaart zal de verbinding via een opstijgpunt overgaan in een bovengrondse hoogs panin gslei ding. Het Vlaardingse college van b. en w. meent dat het de gemeente grote financiële schade zal berokkenen in dien de aanleg volgens bovengenoemde plannen door zal gaan. Het college merkt voorts op dat de gemeente de uitvoering van het werk niet kan te gen houden indien de vergunning wordt verleend. Zij kan de plannen wel tegenwerken. Het Rotterdamse gemeentebestuur, aldus b. en w., heeft begrip getoond voor de Vlaardingse bezwaren. Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft geen bezwaar tegen hogere kosten als de technische bezwaren kunnen wor den ondervangen. (ADVERTENTIE ECHT LEDER... de vraag van het ogenblik. Voor U, die 1200 gulden toch wel de grens vindt die U besteden wilt, liet VAN REEUWIJK een.modei. ontwerpen dat aan alle kwali- v.tèitséisen-vVDIdoet 'en waarvan verwacht ;;LrnagW$;aèrt dat öVe'r geheel Nederland ve- ;v'lë'hbKd:ëfdeh*igegadigden hierop gewacht hebben. Daardoor brengt van Reeuwijk als eerste (en enige) in Nederland dit unieke bankstel in een prijsklasse die tot voor kort als absoluut onmogelijk gezien werd voor ECHT leder. Vrij toegang, elke Dinsdag tot en met Zaterdag ran 9-IS uur. Op koopavonden tof 21 uur geopend, 's Maandags gesloten. Oordeelt U zelf. Royale d-iezitsbank met echt nappa-lederen kussens, rug en arm leuningen. Alleen de achter{muur)kant ge stoffeerd met origineel kunstleder. De beide fauteuils (op chroom rollers) geheel rond om echt nappa-leder, evenals de kussens en ruggen. Heerlijke zit door losse zit- en rugkussens. Een bankstel dat elke kamer een rijk aanzien geeft rriaar toch niet meer kost dan -nrtQ ALLEEN BIJ VAN REEUWIJK liyo.- Bijpassend echt palissander wandmeubel, m et verlichte bar en vitrine. Ruimte voor T.V. achter schuifdeur 798.- Altijd beter BOTTERDAM BINNENWEG 26 TEL: 010-14.18.00 VENL0 KOMINGINNEPLEIN46. TEL: 04700-16.6.18 A HILVERSUM LEEUWENSTRAAT 45-47 TEL: 02150-14.5.65 ZUTPHEN GROENMARKT 2 - TILBURG SP00RLAAN 340 TEL: 04250-22.3.26 r 3000 MEUBELCQlUCïiES VAN REEUWUK KOTTERDAIH, donderdag. B(j «o nhklljk besluit van 15 augustus is dr, O. Vos (41) benoemd tot buitenge woon hoogleraar Ln de celbiologie, histologie en microscopische anatomie aan de medische faculteit Rotterdam. Dr. Vos legde in 1949 doctoraal exa men af aan de rijksuniversiteit te Groningen. In 1953 deed hij artsexa men en promoveerde tot doctor in de geneeskunde. Van 1947—1953 was de nieuwe hoogleraar assistent op het histologisch laboratorium van de rijks universiteit te Groningen, van 1953 1958 histoloog op de radiobiologi sche afdeling van liet medisch biolo gisch laboratorium der rijksverdtdi- gingsorgariisatie TNO,, daarna een jaar werkzaam op de bietegische af- delng van het nationale laboratorium (Van esn onzer verdsggav" rs) SCHIEDAM, donderdag. De jaarwedden van de "wethouders van de gemeente Schiedam zullen, met te rugwerkende kracht tot 1 januari 1968, verhoegd worden van ƒ27.225 tot 29.040 per jaar (Van een onzer verslaggevers) OOSTVOORNE, donderdag. De heer A, Bolwidt. secretaris van Oostvoorne, wordt donderdag 5 september a,s., 's middags om half drie, in de aula van de Mildenburgschool, ais burgemees ter van Oostvoorne geïnstalleerd. in Oak Ridge (Tennessee). Sindsdien bekleedt dr. Vos de positie van hoofd1 radiobiologische afdeling van het me-' öisch biologisch laboratorium RVO TNO. (Van een ouzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Caba retière Ansje van Brandenberg zal za terdagmiddag 31 augustus ln haar vroegere „Winkeltje" aan bet Haring vliet de Jeugdsocietelt ,,'t Rinckeltje' openen. .,*t Rwickeltje" is een voortzaXing van de inmiddels opgeheven R-K. in- s uif Blijdorp, dia aan het begin van dit jaar onplezierig in het nieuws kwam door ruzies rond he, gemeen schapshuis „De Meerpaal". Mede door Ingrijpen van de bisschop van Rotter dam, mgr. M. Jansen, bleef de jonge lui de toegang tot het gebouw ontzegd. Met mede werking van bureau jeugd zaken en ean studenten vereniging is een onderkomen gevonden aan he: Haringvliet. In een mededeling zegt dc voorzit er van ds nieuwe j o ageren- sociëteit het predikaat R.K, te hebbsn la.en vallen. (Van een onzer verslaggevers) QE mensen zeggen wel eens tegen me: man, waar ben je aan begonnen. Maar ik heb er nooit spijt van gehad, dat ik des tijds het werk van Hammerstein heb overgenomen. Als ik 's zon dags dat gekrioel op de voetbalvelden zie, dan geeft me dat een enorme voldoening." Joop Baselaar (47), sinds zeven Jaar competitielelder van de zondag- afdeling van de RVB, verheugt zich met vele duizenden op de start van de nieuwe competitie. De betaalde voetballers zijn al een paar weken bezig, maar in het bomende weekend gaat ook In de afdeling Rotterdam het rad van avontuur weer draaien. Als het weer goed blijft, wordt het een geweldige start. Er zijn namelijk 880 wedstrijden vastgesteld: 370 in de 'junior-, 180 in de zaterdag- en 330 in de zondagafdeling. De voor waarde ten aanzien van het weer moet wel gemaakt worden, want het is de laatste drie jaar al twee keer voorgekomen, dat het eerste pro gramma wegens de regen moest worden afgelast. „Als dat weer gebeurt, zou dat ge weldig zonde zijn", zegt Joop Base laar. „Want zondag staan alle volden tot onze beschikking. De KNVB be gint immers pas op 8 september. Als dit programma opgeschoven wordt, moet ik er later in het seizoen twee zondagen voor uittrekken". 880 wedstrijden is ccn formidabel aamiial, maar het hadden er volgens Joop Baselaar, nog enkele tientallen meer kunnen zijn. als de gemeente zich aan haar beloften had gehou den. Enkele velden, o.a. die van Alexandria, SIOD. Pechvogels, Hil- lesfluis.' HION en HOV, zijoi wtet klaargekomen op de datum die men had aangekondigd en daarom moes ten verscheidene wedstrijden wor- e uitgesteld. He', tekort aan velden is eon van de problemen, wnaiTnee Joop Base laar en zijn eollcga-competi'ieloiclers Sc.iottmg ljunioren) en Roelfsema i zatcrdagafdcling) te maken hebben. ..Ruw geschat zijn er zeker twintig velden «e weinig", zegt Basclaar, „Vooral ;n Zuid is cle nood groot. En het aantal clubs en elftallen neemt nog maar steeds toe. Toen ik zeven jaar geleden competiticleidcr werd, sncck.cn er in de zondagafdcling on geveer 700 elftallen. Nu zijn het er ,800 cn als ik me niet vergis zijn er 1100 juniorelftallen en 375 elftallen i-. .i "i'ovkigafdellng". De 800 ap zondag spetend?elf- -alten zijn fagatteolrj i-n 95 afdelin gen. Alleen de reserve vierde klasse lel. u' 87' afdelingen. Het lijkt een heidens werk om voor ieder week- JOOP BASELAAR end een puntgaaf programma ln el kaar te zetten, maar volgens de heer Basclaar valt dat wel mee. „Ik werk altijd drie weken voor uit", vertelt hij. „Dc dinsdagavond gebruik ik om hel programma in het klad op papier te zetten. De volgen de avond corrigeer ik hel en tik ik het uit. Op donderdagavond zit ik aan de telefoon om de klachten en dï wensen van cle clubs in ontvangst te nemen." En als men dan bedenkt dat de heer Basclaar op maandagavond op de bestuursvergadering van de afde ling It o Her dam Van de KNVB wordt verwacht, dan betekent dat dus, dat hel RVB-werk hem vier avonden per weck kost. Men hoort de heer Basclaar echlcr niet klagen. „Ik beschouw diL werk als een hobby", zegt hjj. „Ik zou het voor geen goud willen misseu". 1 Va n o tize sportred-a olie) ROTTERDAM, donderdag De cterde klasser Hillegersberg, dia sinds kort getraind wordt door de oud-oe- fsiuneester van Excelsior, Rirnis Smfcis. speel: dinsdagavond op hei ter rein aan de Bailegooyaingel een vriendschappelijke wedstrijd tegen de vierde klaseer Xerxes. Deze zal uitko men met o.a. Ad Verhoeven, Andries van Dijk en dirs. Martin Srtoeck. Hille- gersberg zal met deze wedstrijd te vens h-si mieuwe tegel.orras, dat rond om het speelveld ts aangelegd, off:- cieel ln gebruik nemen. Het duel be gin: om half zeven. VHet bijzonder actieve win kelcentrum ,,'t Hart van Lombard ijen" heeft een eigen organisator. Het is de 29-ja- rïge Jan Marten van Wieren, die de komende weken het middel punt is van alles wat er wordt georganiseerd Jn verband niet de opening: van:het station Lombar dyen óp 12 september. De 46 winkeliers van de Bier ens de Haanweg, Heymansstraat, Molenvliet, Schopenhauerweg en Spinozaweg, verenigd in genoemd winkelcentrum besloten in mei van het vorig jaar een organisator in vaste dienst aan to trekken. Dit is, voor zover bekend, een primeur in de Rotterdamse mid- denstandswcreld J. M. van "Wieren (getrouwd, een Maartdag 2 september a,s. zal het Amerikaanse consulaat generaal de gehele dag gesloten zijn in verband met de viering van Labor Day. zoontje) is een bescheiden figuur ach ter de schermen van de vele activitei ten die door dc winkeliers van Lom- bardijen op touw worden gezet. Hij vertelt: „Ik werkte in een drukkerij en daarna op een reclamebureau. Mij werd gevraagd 'of ik de krant van de winkeliers. („De Lombardier") wilde verzorgen. Nu ben ik in vaste dienst van de winkeliersvereniging". „Dé organisatie zit als volgt .iiv'/él-'". kaar: Lombard ij en is verdeeld in- blokken van winkeliers, Ieder blok vaardigt eon lid af naar een commissie, waarin ik mijn ideeën naar voren brong. Nu is het natuurlijk niet zo, dat die ideeën altijd zonder meer worden geaccepteerd. Er moot wel eens iets aan worden bijgeschaafd. Een plan kan ook wel eens te duur zijn en ten slotte hebben dc winkeliers ook hun gedachten over een bepaald voorstel. Als een plan door dc commissie ïs nanvaard gaat het naar het bestuur ter goedkeuring", In overleg en samenwerking met. de winkeliers organiseerde Jan van Wie- ran o.a. de verkiezing en optocht van de koningin van Lombardijen, een paasactie, een moederdagactic, een au toshow, een limerlckwedLstrijd en vele andere activiteiten. Hij verzorgt ook de in een oplage van 16.000 exempla ren wekelijks verschijnende winkf- - 'ierskrant de Lombardier. Jan van Wieren: „in de opening van het station Lombardijen zit natuurlijk pén groot belang voor de winkeliers. ;Jk ben daar at heel lang mee bezig ge~ 'weest. Het aardige is, dat het nieuwe station officieel u>ordt geopend door de koningin van Lombardijen. Meestal is het een wethouder of zoiets. Dit is weer eens wat anders, De spoorwegen vonden het ook geweldig letik. Die ko- mnginverleiezing doen ure nu voor de tweede keer. Het was een idee van een van de winkeliers. Zo'n koningin blijft een jaar in functie en daar kun je dan een heleboel omheen organise- ren, We laten haar bijvoorbeeld rijden in een antieke Ciata-sportwagen, FERDINAND FRERICHS (foto links) en Ton Kolderhof (foto rechts) gaan op zaterdag 7 september resp. op orgel en piano tegen giften verzoek nummers spelen in de Johanneskerk aan de Guido Gezelleweg. De gel den die aldus bijeen worden gebracht zijn bestemd voor de aankoop van een pijporgel voor de Johanneskerk. Ferdinand en Ton luisteren hiermee een fancyfair op. Vorig jaar werd ook een fancyfair gehouden. Toen werd er zevenduizend gulden bij elkaar gespeeld. Het concert van .(populaire) verzoeknummers begint om 10.00 uur. Ik heb de laatste tijd wat afgebeld met de spoorwegen, We gaan een spoorwegweek houden. Er is iemand van de NS hier geweest en hij bracht een heleboel etalagemateriaal mee. Dat wordt onder de winkeliers ver deeld. De drumband van de politie doet ook mee en er komen mottorrij- ders van de Harly Davldsonclub. Ik kwam toevallig op dat idee toen ik er een paar zag rijden. Ik vroeg of ze het niet leuk vonden om als escorte te dienen voor de optocht. Daar waren ze onmiddellijk enthousiast over. Meestal heb je paarden. Dit is weer eens wat nieuws. Je moet nu eenmaal steeds uitkijken naar nieuwe dingen". „Maar je kan niet altijd al je plan nen uitvoeren. Voor een wielerronde bijvoorbeeld kregen wc geen toestem ming. Dat mag niet meer van de ge meente, Maar dan ben je er toch weer een hele tijd mee bezig geweest". Tussen 23'en 28 september viert de winkeliersvereniging zjjn vijfjarig be staan. Ook dan zal cr in Lombardijen het een en ander gebeuren. Man ach ter de schermen is weer; Jan van Wieren, organisator in vaste dienst,; een nieuw beroep. Het zou wel eens kunnen, dat er meer kwamen. De winkeliers van Lombardjjen geven ecu voorbeeld, dat stellig navolging verdient. (Van onze honkbalmedcwerker) BWMPyw ROTTERDAM. IliSlUiStZJSI donderdag. Voor Neptunus gaan de promotiewed strijden, met als inzet twee plaatsen in dc eerste klasse, aanstaande zater dag reeds beginnen. Terwijl zaterdag in Haarlem RCH en 'SC Haarlem duelleren om uit te maken wie zich kampioen van de tweede klasse C mag noemen, treden de kampioenen uit de andere afdelin gen Neptunus en Quick Amersfoort tegen elkaar in het strijdperk op het honkbailveld aan de Abraham van Stolkweg, Een zware wedstrijd voor Neptunus, want van Quick is bekend dat het op een sterke aanval steunt. Feijenoord moet met de promotie wedstrijd tegen Giants Diemen nog een week wachten. Zondag besluiten de Feijenoorders de competitie met een thuiswedstrijd tegen Celeritas. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Sparfa heeft gisteravond in Gouda ln een vriendschappelijke wedstrijd met 3—0 gewonnen van de gelijknamige eerste klusser. B(j de rust keek dc ploeg van trainer Gijs Doolaard tegen een 02 achterstand aan. De doelpunten werden gescoord door Heijerman, Jan Klijnjan en Ven- neker. Sparta kiwam op aanvoerder Haws Eijkenibroek na in zijn sterkste opstelling uit. Eijkerubroek had last van een dijbeeniblessure, waandioor hij ook vandaag tijdiens de centrale trai ning in Zeist aan de kamt mosst blij- veh. Trainer Wiel Coerver rekent er echter op diat Eijkeinferoek zondag in de sitrijd tegen Ajax weer geheel f - ■cal zijn. (Van een ouzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Een zweminstructiebad van twaalf bij zes meter is sinds gistermiddag in gebruik b(J de openbare lagere Piet Heln- school in de Coolhavenstraat in Delfs haven. Wethouder R. Langerak. die het bad opende, was één van de vele toe schouwels die Petra van Sabbert, dochtertje van het schoolhoofd, als eerste het bad zag induiken. Het inslructiebad is op een Initiatief van de school en met medewerking van de gemeente aangelegd. Schoolhoofd. C. van Sabben vertelde de zeer bliide ouders dat overwogen wordt een verwarmingsinslallatie aan te leggen en het bad overdekt te ma ken. Met de ingebruikneming is een ein de gekomen aan de tochten naar het Kolpaba'd lit Vlaardingen. Twaalf jaar hebben de leerlingen van de Het Helnschool hier zweminstructie gekre gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1