'We missen het zelfvertrouwen, niet het niveau' WSSS3M Minguet: spontaan en fris-levensblij DE FUNES IN DOLLE FRANSE KLUCHT g,9S fm |§ui •eerlijke Stand Laatste hand restauratie Dorpskerk meisjes in de huishouding Intematio neemt Australische onderneming over MAK ZN. Scliiedamse hulde aan 'Dubcek büBCÈKSTEÊiJ Sociëteit 'De Vonk' weer open Cultureel Jongeren Paspoort Schiedam Wat niet weet, wat niet cleert Hopeloze liefde „Lange liete zomer'' met Orson Welles Brandje in loods nabij RolbruA Toob Remmers over falen Her mes DVS: MORGEN HEROPENING l Interessante competitie S.V.G voor neem de beste month tn meueve hntnlslmthe lies Bedrijfsongeval bij W.-Fijenoord dr pULaa<de ter« 2,3° nsct»a< siuCCfcS 1 Wel inspraak bij benoeming voorzitter Rijnmond B. en w. worden ambtenaar B.S. Spaanse zeeman ernstig gewond op schip gemeente Schiedam gemeente ziekenhuis donderdag 29 augustus 1968 - pag; 5 ALEXANDRE MINGUET is A een Franse kunstenaar, die in Bretagne woont en werkt. In Rem allee, in de buurt van Nó- vez en Trégunc, niet ver van Pont Aven, waar omstreeks 1890 ook de beroemde Gauguin inspiratie vond, bewoont hij een van die mide chaumièrcs, boerenwoningen met strootrm daken, waaraan Bretagne nog veel van zijn charme dankt. Het landschap schijnt geschapen voor schilders. yen vindt, er vriendelijke, groene heuvels, maar ook een rotsachtige kust, gele stranden en pittoreske vissersplaatsen- Het is een streek, v/aar i* bijna jaarlijks kom en waar Uc verleden jaar voor het eerst de naam Minguet hoorde. Hij stond op mijn lijstje or.\ hom te bezoeken, maar door omstadigheden is daar toen niets van gekomen. Wol zag ik 'enköie van zijn schilderijen, waarin het landschap en de vissersboten voortdurend terugkeerden. Ze waren ruig en spontaan geschilderd. Nu heeft Minguet (31) een tentoon stelling in Galerie dc Graaff aao het Oude Kerkhof te Schiedam. Er hangen voornamelijk olieverven en aquarellen, die alle op ccn uitbundi ge manier uiting geven aan zijn verbondenheid met het heerlijke landschap, temidden waarvan hij leeft. Het is zonneklaar dat deze schilder veel leerde van de fauves. Zijn kleuren herinneren er aan, hoewel de vormentaal een andere is. veel meer ingesteld op het vasthou den van een eerste indruk. Minuet's kracht bontst op ccn on tembare spontaniteit, het direct om zetten van het geziene in grote kleurvlakken, die sterk met clktio) contrasteren. Brede, krachtige pen scelstrckcn vertolken zijn ge roelens en h(j is nacr mijn mening op zijn best in doeken nis Port de Trévig- non. Fort Doelen en fnucnle. Ook in de aquarellen slar.gi ;,y er in het geziene met grote bondigheid samen te vetten. De stillevens r/norentegen vond ik, op een enkele uitzondering na, veel inindi-r ynn kwaliteit. Soms maakt hij zich er met een Jantje van Leiden van af, hly/t hij in de verf steken en verwaarloost hij de vorm. Er zit, dacht ik zo, veel haastwerk bij. Of het onderwerp pakt hem even, maar aan de uitwerking er van komt hij gewoon niet toe. Toch maakt zijn werk in hei algemeen eon frisse, levensblije indruk. Hij vertelt ons opnieuw hoeveel gedurf der, zij het ook vluchtiger. Franse kunstenaars werken vergeleken bij. hun Hollandse collega's, die zwaar op<lc hands en degelijk zijn. De prijzen zijn, r>aar ik opmerkte, aangepast aan de Nederlandse markt. In Frankrijk hoorde ik tot mijn verbazing dat men daar het drievoudige vroeg van de prijs, waarvoor Ming net's werk nu in Schiedam te koop is. Tot 20 septem ber a.s. L. W. SCHMIDT (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De In tematio-groep (N.V. Internationale crediet- en handelsvereniging ..Rot terdam") heeft een bod uitgebracht op de aandelen van de Australische on derneming Robert Bryce en Co Ltd. te Melbourne, waarmee reeds sedert de «crtjger jaren connecties bestaan. Doel van het bod is om na ccn ac- oeptatio door voldoende aandeelhou ders via een fusie van Bryce en Co met dc bestaande Australische Intcr- nauo-werkmaatschappij H. Hannn en Co Pty Ltd te Melbourne, tot con meerdorheidsdeelnamc van Intornatio in Bryce en Co te komen. Bryce en Co heeft een jaaromzet miljoen en houdt 2ich in Au ctie bezig met import van-en distri butieve groothandel in landbouwchc- micalien, chemicaliën voor de indu striële markt en galvaniscermateria len. ADVERTENTIE Voor al uw kampeer-, sport en watersportartikelen Hoogstraat 125 - Tel. 267982. TENTENSHOW elke dinsdagavond gebouw Nieuwstraat 12. KNMTP-excursie naar bloemencorso en Dahlia (Van een onzer verslaggevers) „SCHIEDAM, donderdag De Kor.. Wed. Mij voor Tuinbouw en Plantkun de afd. Schiedam maakt op zaterdag 7 september een excursie, in de ochtend uren naar het bloemencorso in Aals meer en 's middags naar de interna- uottale expositie „De gouden Dahlia" Haarlem, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Neet. Dahlia vereniging georganiseerd. Vertrek van bus om 9 uur vanaf de Broersvest, introductie toegestaan. TSCHljsDAM. Geboren: Christina J„ d.v. K- van der Loo en A. B. Kerkhoven; «arolien, d.v. C. J. M, den Hollander en Snijders. „Overledenw< A Bezcmert 94 jr., A. voetje, 75 jr_. A w, van der Wansctn, 19 TaW. >'4$^ x' BV WIP.J Het Praagse voorbeeld heeft aanstekelijk gewerkt: sinds giste ren Is er ook in Schiedam een „Dubcekstceg"! Zij het hoogst on-offlcieel maar dat is in Praag ook hel geval. Een hukfe aan de Tsjechoslowaakse partij leider ongetwijfeld. Maar waarom heeft men er uitgerekend de on aanzienlijke, zeer smalle en ver vallen Zwaansteeg (tussen Korte Achterweg en Hoogstraat) voor uitgekozen? De naamgevers zijn 'ons onbe kend. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het dezelfde kunstzinnige lieden zijn die, om de hoek, de Roosbeek hebben herdoopt in „Rue de Rozcbecque", ook onofficieel. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Met in gang van aanstaande ïaterdag kunnen de Iden van bet CJV, afd. Schiedam weer terecht in dc dli jaar met vele clubs uitgebreide sociëteit „De Vonk" in gebouw De Jeugdhavcn aan de Lange Haven. Naast de reeds bestaande tafelten- nis-, biljart- en toneelactiviteiten is de sociëteit uitgebreid met een foto club, compleet met een geïnstalleerde fotokamer, een modelbouw-, een kaart- en een. discussieclub. Voor noemde activiteiten kunnen plaats vinden op alle avonden van de week behalve vrijdag, zaterdag en zondag. Op deze avonden is er namelijk in so ciëteit De Vonk gelegenheid tot dan sen. Het ligt tevens in de bedoeling van het CJV, afd. Schiedam het gebouw De Jeugdhaven overdag ter beschik king te stellen aan een nog nieuwe op te richten bejaardensociëteit. De voor bereidingen hiertoe zijn in een verge vorderd stadium. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Voor hel verkrijgen van een Cultureel Jonge renpaspoort, da-: zoals bekend met ngawg van du; seizoen algehele lande lijke geldigheid heati gekregen, kun nen de Schieda msc jongeren van 15 tot en met 22 jaar (s;udarenden aan een dagopleiding en dienstplichtige militairen t/m 26 jaar) zich melden bij hot gemeentelijk bureau voor jeugdzaken. Oude Kerkhof 10a. Dit bureau is geopend van 912 uur en van 14 ':o 17 uur. Een pasfo:n meebrengen: de kosten bedragen 2.50. Met dit CJP kan men nagenoeg overal in Nederland tegsn sterk gere duceerde prijzen (gemiddeld 50 per cent'.) concerten, toneel-, balie:- en ca- ba-retvooreE ©Hingen bijwonen en ten toon®: el lin grn bzoeken In Wal niet wect, wat niet deert (XI vu... nl connu) komt de bezoeker In een Frans dorpje terecht, waar een enfwil-terrible er voor zorgt dat de dorpelingen niet Inslapen, Dat en- fant-tcrrible is de Franse dwaas Louis dc Funès, die ook in deze rol weer al les in het werk stelt om de lachspieren los tc maken. De Fusies laat zich ken-nan als eon acteur die het vooral van zijn mimiek moet hebben: hei marktafereellje, waarin hij tussen dc champignons door kiaredesiien ook nog forellen ver koopt bewijst dit in deze film op nieuw. Ook nu weer is hot talsn.t van deze centrale figuur bepalend voor hel resultaat: con dbl-dwaze dorpsklucht. (PASSAGE, a.l.) Een hopeloze liefde in de stijl van Romeo en Julia is het thema van de Vikm£k<>muk In, Het is een recht toe recht aan verbaal, waarin zuivere liefde het moet afleggen tege-n kuipe rijen van iriöch'tsweRuslelingen, die de Kelten en hun Romeinse overheersers tegen elkaar opzetten. Veel voordeel hebben ze er niet van, wamt aan hst eind van de film is zowat iedereen go- snsiwokl. (MONOPOLE. 14 j.) Geruime tijd 11a de bekende televi sie-serie verschtj'nt nil ook in Schie dam de film „Dc lange hete zomer' ZÜ is (vxÖ) vervaardigd naar een hoek van William Faulkner, waarin de veranderende structuur van het Amerikaanse zuiden dc achtergrond vormt voor de dramatiek. Het gegeven is door -regisseur Mar tin Ritt in krachtige filmtaal overge bracht De rolpreriit onfierscheid't zich door echtheid van sfeer en doo-r een on-Anterakaantse opeiuhantighei'd in seksueel-erotisch opzicht. „De Lange Hete Zomer" schelst de locale dictatuur van een parven-u, die er zich niet mee vergenoegt de com merciële 'touwtjes in handen te hou- dên, maar dia ook tracht in persoon lijke, intieme relaties zijm woord wet te doen zijn. De suprematie van hst „■natuurlijke" leven wordt hier in har de tonen bezongen en symbolisch ge. tekenkl. Orson Weïltes speelt de dynamische dictatbr Va-mor met al de explosiviteit van zijn machtige gestalte. (MONOPOLE. zaterdagnacht-, 18 j.) MATINEES In het Passageèheater wordt op zondag- en woensdagmiddag de week- film „Wat niet weet. wat niet .deert" van Louis de Funès vertoond, die voor alle leeftijden geschikt is. In het Mo- nopoletheater wèl matinees op zondag en woensdag, met „De zoon van Cap tain Blood", voor 14 jaar en ouder. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Een voorgevel van een houten loods aan dc Schiekadc, in dc nabijheid van dc Rolbrug is gisteravond omsireeks kwart over tien door onbekende oor zaak in brand gevlogen. Waarschijnlijk hebben stapels oud papier, die twee uur eerder voor dn houten loods van de 62-jarige opkoper J. den Elzen waren gedeponeerd, vlam gevat, waardoor het vuur later overgeslagen naar dc voorgevel. Dc brandweer, onder leiding van hoofdbrandmeester Keuzekamp. kon met 2 nevelstralen dc brand snel on der controle krijgen. Vandaag wordt een onderzoek ingesteld naar de oor zaak. ZODRA men mij naar de oorzaak van het uitblijven van de pres taties van Hermes DVS vraagt, zal ik daarop direct antwoor den: we missen het zelfvertrouwen. Ik geloof namelijk niet, dat we falen door gebrek aan niveau. We zullen de oplossing moeten zoe ken in de toenadering door middel van een gezamenlijk of afzon derlijk gesprek". Hermcs-trainer/manager Toob Temmers (44) -geeft grif toe, dat het al met al geen gemakkelijke start voor hem is bij de Schiedamsc twee- dc-divisieclub. Na afloop van de eerste en bar slechte thuiswedstrijd tegen Heerenveen vertelde hij een Taroolverslaggever gedesillusioneerd; „Je zou er bijna moedeloos van wor den". Nu eergisteren bekend werd dat aanvoerder Jan Rijke vanwege een enkelblessure voorlopig de eerste weken thuis zal moeten rusten, is de deceptie bij Hennes DVS compleet, We vroegen daarom naar Toob Remmers' plannen voor de komende competitiewedstrijden, „Het wegvallen van Jan Rijke be tekent voor ons zonder meer een handicap. Noch afgezien van zijn spelkwaliteiten zullen we hem (voorlopig) vooral missen als een bekwame aanvoerder. De beschikking hebben over een autoriteit in een elftal, die boven dien nog tweemaal drie kwartier een volledige inzet loont, kan uiterst belangrijk zijn.. Dat heeft Hermes DVS ook afgelopen zondag weer kunnen constateren. Maar we heb ben bovcii-dien geen greintje geluk. Soms zou je denken dat geluk be langrijker is dan kennis van zaken". Toob Remmers probeert bij Her mes DVS te werken zoals hij dat bij zijn voorgaande verenigingen ge wend was. Het houden van een zoge naamde ..concentratieavond" is daarvan één facet. ..Bij Hennes ko men we op donderdagavond na af loop van de training tezamen. Ik maak dan de opstelling bekend en gelijkertijd bespreken wc de tactiek voor dc eerstkomende competitie wedstrijd. De ontwikkeling in het voetbal heeft ons geleerd, dat we voor iedere wedstrijd opnieuw een tactiek moe ten beden-ken. Zo was het ook afge lopen zondag legen Heerenveen. Maar het uitvallen van Jan Rijke had tot gevolg, dat het plannetje om linkshalf Zoetend al (ex-GVAV) uit te schakelen volkomen in duigen viel. Donderdagavond har' ik tegen halfspeler Gerard Flaes gezegd: denk erom. geef hem geen meter. Maar toen Jan Rijke na enkele minuten van het veld verdween, was er voor mij geen andere uitweg over dan Flaes naar de „twee" terug te halen, waardoor er van het van te voren geprepareerde krijgsplan niets te recht kwam". Ondanks het pak slaag, dat ook het B-c*Ktal van Hennes DVS zater dagmiddag van Velox kreeg (60). ligt het toch in de lijn der verwach tingen dat er voor aanstaan-de zondag enkele veranderingen in het eerste elftal van Hemies-DVS zullen wor den aangebracht. Vermoedelijk zal Toob Remmers, die hierover tijdens ons gesprek nog Toob Remmers zoekt naar de juiste toenadering. niets wilde mededelen, teruggrijpen op mannen als Jaap van der Griend en Ger Bakkes, die verleden jaar reeds deel uit maakten van het eer ste team. De vraag blijft natuurlijk ten kos te van welke speelrs de wisselingen zullen plaatsvinden. Gezien het spel van de meeaten afgelopen zondag kunnen er velen op de nominatie staan. Tijdens de vanavond te hou den concentratieavond voor de onge twijfeld zware uitwedstrijd tegen Drente zal Remmers het elftal be kend maken. JAN D. SWAJ5T ROTTERDAM, donderdag. Het operette festival Etn abend in Wien met Robert Stolz, Margit Schram en Rudolf Schock en bet Limburgse sym phonic orkest komt na het succes van vorig jaar nog een keer terug. De voorstelling wordt gegeven op dinsdag 10 woensdag 11 en dinsdag 17 sep tember in de grote zaal van de Doelen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Na een grondige restauratie zal de eeuwenou de Dorpskerk van dc Hervormde Ge meente Kethel morgenavond weer of- fictc) in gebruik worden genomen. Maar zoals dc foto toont was men gis teren nog druk in dc weer om de laat ste liand te leggen aan het werk. Zo waren de schilders nog bezig om het (ADVERTENTIE) Het interieur van de gerestau reerde Dorpskerk Kethel, waar aan de laatste hand nog wordt gelegd. orgel (uit 1880) weer in wit en goud tc kleuren. Deze kerk is het oudste nog in gebruik zijnde gebouw in de ge meente Schiedam. In de vroege mid deleeuwen moet op die plaats, op de zelfde terp, een kapelletje hebben ge staan, die tot ver in de omgeving te zien was. De torea dateert uit 1200: bij de restauratie van 1929 zijn nog de funderingen van een Romaanse zaal kerk gevonden. De kerk in de huidige vorm dateert echter uit het begin van de 17de eeuw. Ook de vermaarde „herenbank" mét het wapen van de ambachtsheren, van Kethel, het geslacht De Braauw is nog in de kerk aanwezig. De andere banken zijn thans echter vervangen door losse stoelen, van een stijlvol klassiek type, stijve boerenstoeïen met rieten zitting, SCHIEDAM, donderdag De Schiedamse Volleybal Club, reeds be gonnen aan dc training, staat voor een bijzonder interessante competitie. De eerste teams, dames zowel als heren, zjjn ingedeeld in de overgangsklasse- Zuid. Dit betekent geheel nieuwe te genstanders, wat de competitiestrMd interessant en spannend maakt De tweede teams, dames en. heren, zijn automatisch gepromoveerd van de eerste klas naar de niemv-ingestdde promotie-klasse, waarin de zeven sterkste teams van Rotterdam en vijf van Dordrecht zijn geplaatst. Ook hier dus een interessante krachtmeting. De overige SVC-teams spelen In de afd. Rotterdam en wel Dames 3 en 4 in de tweede klas, Dames 5 in de der de klas; Keren 3 in de 2e en Heren 3 in de 3e klas, Of er echter pok inder daad een vierde heren en een vijfde damesteam komt, is afhankelijk;- van het aantal nieuwe leden, dat SVC komt versterken. Ook meer junioren, jongens en meisjes, zijn welkom- Dat laatste geldt overigens ook voor de ..huisvrouwen" en de lieren-vetera nen. Inlichtingen zijn te verkrijgen tij dens de training, maandag en vrijdag tussen 19.30 en 22.30 uur in de gym nastiekzalen van de Willem de Zwij ger-ulo I en eventueel bij de heer W. Huyskes, Burg. van Haaranlaan. 987 tel. 262974. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, De 62- jarige Rotterdammer J. J. van den Bogcrt moest gisteren met een wer vel- cn schouderfractsur in het Dilk- zichtzlekenhuls In Rotterdam worden opgenomen, nadat hij tijdens werk zaamheden aan boord van het motor schip Eurybates, liggende bij de werf Wilton-FÜenoord in een ruim was gevallen. De heer Van den Bogert was staan de op een winch bezik met het ver plaatsen van een laadboom. Hij werd daarbij geassisteerd door de 61-jarige Rotterdammer H, Kersbergen. Toen van den Bogert op een gegeven mo ment zijn evenwicht verloor, green hij zich vast aan zijn collega waardoor beiden in een drie meter lager gelegen ruimte vielen. De heer Kersbergen liep geen verwondingen 0», De wereldberoemds musici Stan Getz en Charlie Bird spelen op de originele 45'toerenplaat iwee grote bossanova-successen BI} CINZANO krijgt U desgewenst deze prachtige plaat ter waarde van f 4,25 voor slechts f 1,95. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. B. en w. van Schiedam zijn van oordeel, dat voor een verantwoorde keuze van een nieuwe voorzitter van Rijnmond de inspraak van de besturen van de Rijnmondgemeenten van betekenis kan z'un. Ook dat in geval de minister van binnenlandse zaken aan het des betreffende verzoek van b. en w. van Rotterdam gevolg zal willen geven de gevraagde inspraak niet beperkt zal moeten bljjven tot Rotterdam aUeen. Zo delen b. en w. van Schiedam mede in antwoord, op schriftelijke vragen van het raadslid ir. C. Boer man voor de PvdA inzake de voorzit tersvacature bij Rijnmond, Anderszins vindt het college dc vrees van ir Boerman, begrijpelijk, dat het verlang de overleg met de Rijnmond-gemeen ten niet bevorderlijk zal zijn voor een snelle vervulling van de vacature. Inmiddels heeft het college bslotn het hierboven omschreven standpunt ter kennis van de minister te brengen. (Van een onzer- verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Het korps ambtenaren van de burgelijke stand ran Schiedam zal worden uitge breid met burgemeester H. Roelfsema en wethouder mejuffrouw G, D. de Graaff. Deze leden van het college stellen prijs op deze functie en daar om wordt aan de raad voorgesteld hen per 5 september te benoemen. Het is gebruikelijk, dat leden van het college ambtenaar van de burgerlijke stand ziin. ROTTERDAM. Giste renavond is door de afhaaldienst van het loodszwezen met de „Albatros" de 28-jarige Spaanse zeeman D. F. Ar- teago-Castillio, opvarende van het zich op ongeveer 10 mijl uit de kust bevindende Spaanse m. s. „Esperido", van boord gehaald. Do man was op het dak van de Esperido uitgegleden en liep een sleutelbeenfractuur op, Hij is naar het havenziekenhuis gebracht. Dr. F. Quispel vrouwenarts te Schiedam afwezig tofc 15 september Waarn. tel. 269126. Voor het binnen afzienbare tijd in gebruik te nemen ziokenhuls worden gevraagd salaris naar leeftijd tot f 623,03 p.m.; 6 °/o vak.toeslag; 5-'daagse werkweek; AOW/AWW premie voor-re kening der gemeente Sollicitaties aan de adjunct directrice, Nassaulaan 75 of monde-. Ung op het spreekuur van 2-3 uur behalve op woensdag en zaterdag. tel. 26 91 26.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2