'Titel zou bekroning van mijn zijn 'We hebben niet achter de spelers aangejaagd' ROTTERDAMS DAGBOEK Haarlem herbouwt historische molen van Verolme niet Ambtelijke poëzie Erdo viert 40-jarig bestaan |DE MUSSCHEN EN OVERMAAS STARTEN COMPETITIE ROTTERDAM RIJNMOND TRAINER DE KRUIS: Manager Piet Smits: Onzekerheid Kracht Wethouder Worst heropende zaak van Coen Moulijn Nieuwe sportvelden ten zuiden van liaT,enspoorweg Geschenk na 18 jaar verroest int loods - onderdelen niet teruggegeven Terug 'Het kan beter met Cruijff' Veertig jaar bij wetenschappelijk onderwijs Harley Davidson cïub R'dam Rechtshouden op roltrap Talenten festival Kledingbeurzen Adreswijziging P. Sneepels 25 jaar bij Bandencentriim pag.'i - zaterdag si augustus 1968 ry O ND AG MIDDAG om twee uur treden De Musschen en Overmaas op het terrein van eerstgenoemde aan de Oldegaarde aan voor hun eerste competitie wedstrijd voor het seizoen 18fi8/'69. Een week eerder dan de strijd in de eerste klasse B bij de amateurs officieel van start gaat! zoals bekend om de concurrentie van FeUenoord (dat dan tegen AZ '67 speelt) te ontlopen. Ver tegenwoordigers van beide ver enigingen laten hieronder hun gedachten gaan over de kansen van hun clubs in de komende competitie en andere interessan te aangelegenheden. T\£ MUSSCHEN heeft vorig seizoen het kampioenschap voor het grijpen gehad, maar volgens trainer Frans de Kruis (52) speelde zijn elftal mede door blessures net iets te wisselvallig om de eerste -plaats, die De Musschen tot kort voor het einde van de competitie bezetteuost te houden. De club van ere-voorzitter Dirk Nij$ ein digde nu na kampioen UVS op de tweede plaats, toch een resultaat -dat. voldoening heeft geschonken. 'tFrnB' de Kruis (in het dagelijkse leven heet hU Frans Oost dijk; de naam De Kruis is van zijn tweede vader) gaat zUn v\iftiende seizoen in als oefen- meester van De Musschen. Dc man, die zelf twintig jaar in het eerste elftal van deze club heeft gespeeld, zal dan moeten bewijzen dat dc resultaten van de vorige competitie geen uitschieter zijn geweest. Boter dan wie ook beseft Frans de Kruis dot dat allesbehalve een een voudige opgave is. „In dc nieuwe competitie 2a! het er pittig aan toe gaan", zegt bij. „Do meeste clubs hebben belangrijke versterkingen gekregen, terwijl ze geen spelers 2ljn kwijtgeraakt. Dat er meer seml- profs terugkeren dan er amateurs ;o.ycrstappen is een verschijnsel dat de. laatste jorer. steeds vaker voor komt, Daardoor worden de eerste klassen dus ook steeds sterker." h' In vergelijking met zijn eerste te genstander, Overmaas, heeft De Musschen niet belangrijk aan kracht gewonnen. De kerngroep van Frans de Kruis telt drie nieuwe gezichten, t.w, Dick Verschoor (Fejjenoord), Cor Lanser (Sparta) en Feijenoorcis jeugddoelman Eddie de Zoete. De trainer van De Musschen zegt over de voorbereidingen „niet onte vreden" te zijn, maar hij bekent wol dat hij met het afwerken van hot oe fenprogramma de nodige moeilijkhe den te verwerken heeft gekregen. - „We hebben nu eenmaal niet met betaalde spelers te doen. zodat we ze ntet kunnen verplichten hun vakan tie in een bopanlde periode op te ne men. Ze gaan nu met vakantie wan- neer ze willen en dat is voor de club 'natuurlijk nadelig. Maar ik weet dat dat een euvel is waar alle amateur- verenigingen mee te kampen heb- ï.ben," TVTET betrekking tot lust nieuwe seizoen zegt Frans de Kruis: „We mikken op een plaats I» de middenmoot, We stellen onze aspira ties nooit te hoog. We zUn tevreden als we behoorlijk mee kunnen draaien. Het mooiste van een com petitie vind ik de factor onzekerheid. In een afdeling als de onze, waar de clubs elkaar ln kracht zo weinig ont lopen, kan niemand zeggen van die of die wordt kampioen." Frans de Kruis, die na afloop van de vorige competitie een zestal aan biedingen heeft gehad van clubs uit FRANS DE KRUIS (52): „We zijn tevreden als we behoorlijk mee kunnen draaien". de eerste en tweede klasse, ziet de eerste wedstrijd voor zowel De Mus schen als Overmaas als een vuur proef. „Overmaas Rjkt op papier on verslaanbaar. Het is niet alleen eon sterke, maar door de benoeming van een manager ook een voorname club geworden." Is er van enige afgunst sprake? „In het geheel niet. Ik vind het al leen maar fijn voor mijn collega en voor Paul Thomas, Ja, zondag kun nen we laten zien wat we waard zijn," En lachend voegt hy er aan toe: „We winnen het liefst van een sterke club." Grootste Ideaal van Frans de Kruis Is: kampioen, worden van Ne derland. „Dat zou een bekroning van mijn werk zijn. Het volgend jaar be staat De Musschen vijftig jaar en een mooier en goedkoper jubileum geschenk kan je je niet wensen. Maar ik beweer niet dat we kam pioen worden. Hoofdzaak voor mij is een goede geest in de ploeg cn die is er en een volledige inzet van alle spelers. Aan dal laatste wordt hard gewerkt. Daarnaast is voor ons ook heel belangrijk dat het tweede en derde elftal weer aansluiting krijgen. Die zakken steeds verder weg." QVERMAAS lijkt hard op weg om na een minder succesvol sei zoen weer een hartig woordje mee tc gaan spreken. Voorzitter Paul Thomas en de zijnen hebben daarvoor niet alleen een vijftal oudsemi-profs „aangetrokken", maar bovendien met de aanstelling van een manager voor een nieuwe technische opzet gezorgd. Met het benoemen van Plet Smits (53), die tien jaar trainer van Overmaas is geweest en die drie jaar geleden opgevolgd werd door Nico Dekker, neemt de Rotterdamse eerste klasser een vrij unieke plaats in onder de landelijke amateurverenigingen. Voor zover be kend kent alleen Papendrecht (Hans van der Hoek) een dergelijke coördinator. Plet Sralts, oud-speler van Feljon- oord 1 cn na een harde leerschool bij Richard Dombi trainer van achter eenvolgens VCS, Soheveningen, Slie- drecht, CoaJ en Overmaas, om schrijft zijn werkzaamheden als „al les wat buiten de bestuursfuncties valt". „De leiding en controle bij.de trai ningen, adviezen geven aan de cw- fenmeesters, de mentale voorberei ding en niet in de laatste plaats de menselijke benadering van de Roe iers", aldus Piet Smits. „In verband met mijn werk bij de sociale dienst ben ik daarvoor wel de geschikte man. Ik word nwlf gauw kwaad en ik kaffer ook nooit een speler uit waar anderen bij zijn. Ik probeer de jongens in voetbalter men te laten denken. Dat is vaak moeilijk, want een hoop jongens denken nooit na, Met die oud-profs erbij gaat dat een stuk beter, Die beleven het voetbal beter en dat slaat over op de anderen. Ik streef naar een goede geest. De jongens moeten elkaar gaan waarderen". Piet. Smits noemt de opvallende en plotselinge aantrekkingskracht van Overmaas op de ex-semi-profvoet ballers een samenloop van omstan digheden. Hij zegt: „Van de komst van Kreyerjnaat was vorig jaar al sprake, maar toen kon hij bij Xevxes/DHC nog een contract krij gen, Ton van Ho rik heeft evenals Jan Rooymans vroeger bij ons ge speeld. Voor belden was de concur rentie te groot geworden. Zij wilden liever in het eerste van een ama teurclub spelen. Wim de Kreek en Wlm Freriks liepen tijdens een va-, kantte in Rockanje Paul Thomas te gen het lijf, En misschien krijgen we ook Coen Pculus nog. Dat is nog niet zeker, want hoewel hij zelf graag wil komen laat Cambuur hem niet los". Do nieuwe manager stelt .nadruk kelijk dat Overmaas niet achter de spelers heeft aangejaagd; „We heb ben per se niet gerommeld. Dan zou Ik nog liever in de derde klas spelen. De jongens krijgen alleen een shirt en een broekje, verder niets. Zelf»' nog geen veter." OVERMAAS heeft nu een vr(j oude kern van spelers (gemid delde leefiijd 27 jaar), maar dat is volgens Piet Smits reen bezwaar. „De jongens zijn dan in de kracht van hun Voetballeven", Over de voorbereiding van Overmaas op de nieuwe competitie zegt htj*. „In de oefenwedstrijden heb ik niet geëx perimenteerd. Als je dat gaat doen PIET SMITS (53): „Onze bedoeling is alleen om het er beter af te brengen dan vorig jaar". weet je aan het begin van de compe te Ie nog niet waar je aan toe bent. We hebben geluk gehad dat we ineens de goede «reep hebben ge daan, Ons standpunt was: dit is naar ons idee het sterkste elftal cn dat hebben we gehandhaafd, We bren gen alleen veranderingen aan wan neer het echt noodzakelijk is. 'We vervangen .niet een speler na een minder goede wedstrijd gelijk door een ander." Piet Smits, die afgelopen zondag in de voetbalpool een rijtje foutloos invulde hoeft zijn ploeg in optimale conditie gebracht. Bovendien hebben de spelers zich gistermiddag in een trainingskamp In Rockanje terugge trokken, waar ze zich op de wed strijd tegen De Musschen zullen voorbereiden, Overmaas denkt in het geheel plet aan een titel. Piet Smits: „Onze be doeling is alleen om 't er beter af ifce brengen dan vorig jaar, We hebben een aardig elftal, maar het belang rijkste vind ik een goede geest, een nauwe band tussen de spelers en een uitstekende conditie. Mochten we kampioen worden, geen haar op ons hoofd die er aan denkt om naar hot betaalde voetbal over te gaan. Dat brengt te veel consequenties met zich mee. Negentig procent van het betaalde voetbal Is armoede. We zouden hier op Zuid trouwens geen enkele kans hebben," HANS REIS MANN (Van een onzer verslaggevers 1 ROTTERDAM, zaterdag. Met een geanimeerde receptie in het Hiltou- hotel is gistermiddag het 40-jarig Ju bileum gevierd van de Eerste Rotter- damsche Dakbedekking Onderneming „Erdo". Op deze receptie herdachten ook de heren J. W. M, van 't Hof, directeur en A. van Maastrigt, adjunct-direc teur het lelt dat zij 40 jaar aan hei bedrijf verbonden zijn. Het bedrijf werd 40 jaar geleden or zeer bescheiden schaal opgericht door de heer J. W. M. van 't Hof, vader van de huidige directeur. Het kantoor was gevestigd aan de Admiraliteitska de. De personeelsbezetting bestond toen uit 6 personen, waaronder de twee huidige directeuren. Bij het aan breken van de Tweede Wereldoorlog had het bedrijf reeds 75 man in dienst. Op het ogenblik heeft de N. „Erdo" een 400 man in dienst en bezit filialen in Hengelo, Nijmegen, Heerlen, Eindhoven en Goes. Per jaar verwerkt de N. V. momenteel meer dan 4 mil joen vlerkante meter dakbedekking. Met ingang van 1 januari is een r we bedrijfstak aan de onderneming toegevoegd. Dit is „Manncsmann, sta len daken en wanden". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Wet houder J. Worst van Openbare Wer ken en Economische Aangelegenheden heeft gistermiddag de geheel gemo derniseerde en uitgebreide zaak van Coen Mouiyn aan de Langenliorst (exclusieve herenkleding) officieel heropend. De Rotterdamse wethouder onthul de daarvoor Sn de in natuursteen op getrokken linkerwand van het portiek een reliëf plastiek, voorstellende twee abstracte mannenfiguren. Het beeld is ontworpen door de Rotterdamse beeld houwer Ru de Gier. In een toespraakje wees de hettr Worst op het belang van een goede samenwerking en coördinatie tussen Moulijn en zijn medewerkers en de cliënten. De wethouder sprak.zyn be wondering uit over cle smaakvolle in richting en hij zei er van overtuigd te zijn dat ,.de klanten zich snel thuis zullen voelen en regelmatig zullen tf>. rugkeren". Na oen kort dankwoord overhandig de Coen Moulijn de wethouder als herinnering een beeldje, dat eveneens vervaardigd werd door Ru de Gier. Na - de officiële heropening volgde lot laat in de Middag een receptie, waar velen, onder wie spelers van Felienoord, van hun. belangstelling blijk gaven. ROTTERDAM, zaterdag. Ter vervanging van drie sportvelden aan de Zui der park weg. die ten offer val- len aan het sport- en fentoonstenings- gebouw aan het Zuidplein, willen b. en w. twee complexen sportvelden aanleggen len zuiden van 1? haven spoorweg, De kosten van de aanleg van de complexen (een van twee en een van in de toekomst drie velden) worden geraamd op ruim een miljoen gulden, Met de kosten voor aanleg openbaar groen en de waarde van de grond meegerekend is met deze sport velden een krediet van bijna drie mil joen gulden gemoeid. Onkruid overwoekert de molen-onderdelen,-.. (door Theo de Jong) ET is vrijwel zeker dnt de historische raolen, die als cadeau van scheepsbouwer Cornells Verolme in 1954 in Haarlem arriveerde, geen plaats in die gemeente zal krij gen en niet zal worden her bouwd, Achttien jaar geleden schonk scheepsbouwer Verolme een uit 1841 daterende molen waarmee het hout was gezaagd voor het laatste in Nederland gebouwde zeilschip in Nederland, de „Graafstroom". De molen stond op de scheepswerf van Jan Smit in Alblasserdam die door Verol me was opgekocht. In het mo- derniserings- en reorganisatie plan van de werf stond de mo len in de weg en werd in 1950 geschonken aan de vereniging „De Hollandse Molen" in Am sterdam - gratis, en op voor waarde dat herbouw elders zou plaatsvinden. Nu ligt do molen na veel omzwer vingen (de gemeente Amersfoort weigerde het geschenk) sinds 2054 in een Haarlemse loods te verroos- ten, In een-recente brief aan Verolme stelt de gemeente Haarlem, vrijwel „geen mogelijkheden te zien de an derhalve eeuw. oude molen weer op te zetten" Volgens Haarlem is „een aanvaardbare exploitatievorm niet mcgelhk. De ernstige financiële moeilijkheden laten herbouw een voudig niet toe. Nog voor december a,s. zal de definitieve beslissing worden Benomen." Twee jaar terug: zei ir. J. J. Fuyk- schot, technisch directeur van open bare werken in Haarlem nog: „Ik geef toe dat de molen nu al meer dan tien jaar in onderdelen Ugt op geslagen. Maar de plannen zijn hele maal klaar. Als de ryksgoedkeuring afkomt, kunnen we in 1967 gaan bouwer»". Gisteren zei desgevraagd de secre taris van de vereniging „De Hol landse Molen" in Amsterdam: ..Het is natuurlijk triest voor de gemeente Haarlem om openlijk te moeten be kennen dai na alle enthousiaste ge luiden de zaak van de herbouw niet doorgaat. Overigens hebben wij on langs een brief ontvangen van de firma Figee uit Haarlem waar de moten ligt opgeslagen of wij de De historische houtzaagmolen nog in volle glorie onderdelen daar zouden kunnen weghalen. Ze liggen in de weg en worden er niet beter van." „Kort geleden is besloten om. als het bestuur er mee accocrcl gaat, de onderdelen geruisloos weg tc halen cn elders op te slaan. De vorige week heeft een bestuurslid van ons een gesprok gehad met een verte genwoordiger van de gemeente Haarlem met de vraag of wij als vereniging het beschikkingsrecht over de molen konden terugkrijgen. Wanneer dat gebeurt zouden we niet die onderdelen andere molens kun nen herstellen of misschien de molen zelf weer herbouwen". Dus de vereniging „De Hollandse Molen" geeft het bouwwerk niet te rug oa,n Verolme? 'Secretaris Sprelj: „Daar moet het bestuur over beslissen." NA twee competitieronden heeft Peter Eike lenboom, de doelman van Fortuna Vlaardin- gen, alleen de leiding genomen in ons voetbal lersklassement, Dankzij een negen en een zeven kwam hij op een gemiddelde van acht. Eikelen boom wordt op de voet gevolgd door zijn club genoot Jan Bonman en Rinus Israël, de winnaar van de Parool-beker in het vorige seizoen. Na dit drietal volgt een groep van 22 spelers. Het klassement luidt; 1. Eikelenboom Fortuna8,- (16 uit 2); 2./3. J. Bouman For tune1) en Israël (Feijsnoord) 7,50 (15 uit 2); 4. t/m 25, Pieters Graaf land, Laseroms, Veldhoen, Van Hanegem, Wery (allen Feijenoord), Van BeverenTer Horst, v. d. Veen allen Sparta), Nels, Van Mee- terenKoudyzer, v. d. Meer (allen SW), G. den Butter, Kort, Kleingeld, Bassant (allen Excelsior), v. a. Burg (Hermes DVS), Baksteen, Pijl, Robbemond, Hordijk (allen Fortuna) 7,- (14 uit 2) en jRijke (Hermes DVS) 7,- (7 uit I). Trainer JMichels van Ajax: (Van ome sportredactie) AMSTERDAM, zaterdag. Pas kert voor de wedstrijd tegen Sparta zal trainer Rinus Michels morgen be slissen of hij Johan Cruyff kan opstel len.'De Ajaciod kreeg donderdag een trap tegen zijn pijnlijke rechtervoet tijdens een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal in Zeist. „Het kan beter met Cruijff," merkte Michels gisteravond op. „Het blijft altijd een probleem, die jongen met zijn moeilij ke voeten." Ajax brengt veertien spelers mee naar Rotterdam. De vermoedelijke op stelling is: doel: Bals; achter: Suurbier, Pronk, Vasovlc en Van Duivenbode; midden: Groot en Muller; voor Swart, Cruijff, Nuninga en Keizer. Reserves: Sluy, Suurendonk en Danielsson. ROTTERDAM, zaterdag. Op 3 september zal het veertig jaar geleden zijn dat dg heer Chr. Stokhuljzen zijn Intrede deed bij het wetenschappelijk onderwijs. Van 1028 tot 1938 was hij admini stratief werkzaam bij het college van curatoren van de rijksuniversiteit te Leiden en van 1938 tot heden bij de Nederlandse economische hogeschool te Rotterdam, waar hij de funktle vervult van hoofdadministrateur. Aangezien de heer Stokhuljzen bin nen enkele jaren met pensioen hoopt te gaan, zal op zijn verzoek aan dit jubileum geen bijzondere aandacht worden besteed. TVE in mei 1965 opgerichte Harley Davidsonclub Rotterdam doet op nieuw van zich spreken, Ongeveer honderd HD-RUdcrs zullen op 28 sep tember de ln Lombardijcn te houden optocht (met de koningin van Lom- bardöen) begeleiden. De leden van de HD-club Rotterdam - dat zUn er vijf tien - zullen in V-vorm aan de stoet vooraf gaan. Oprichter en 'secretaris van dc HD- club Rotterdam, de heer J. J. Jankok (Walravcnstraat 16c) verwacht, dat de club weer zal gaan groeien. Het voort bestaan van het korps is lange t(jd on zeker geweest. Er werd gesproken over opheffing, maar zover is het. niet gekomen. Er staan nu weer toer- en oriëntatieritten op het programma. Op 7 en 8 september organiseert de Har ley Bavidsonclub Belgium een week end te Evere bij Brussel, waaraan ook Rotterdamse HD-rijders deel zullen nemen. TJAAST hebbende metrorelzlgers klagen over de stilstaande gebrui kers van de roltrappen. Veel mensen ivetcn na zo veel maanden metro nog steeds niet hoe ze een roltrap moeten gebruiken. Zo: doorlopen of biyven staan, maar dan uiterst rechts, zoda Iemand anders er langs kan. Er zUn metrogangers die hun roltrap gewoon in beslag nemen; lekker in hel mid den, op iedere leuning een hand. Dat Is niet de bedoeling. TONGEREN vereniging Bonanza So-' J clety (secretariaat C. J. Sielloo, Dlgno Johannaweg 270, Hoogvlle houdt dit winterseizoen een talenten- festival om „De grote prijs van Ro - lerdam". Iedereen die op muzikaal ge bied (vokaal of Instrumentaal) le s presteert kan meedoen. Men moet zes tien jaar of ouder zyn. Het festival zal ongeveer drie maanden duren. Volgens Bonanza Society hebben te levisie. radio en platen producers grote belangstelling voor dit- festival. Aan de winnaars wordt een plaatopname en een contract bij de Bonanza Socie ty in het vooruitzicht gesteld. Tiener modeshows zullen tussen de optredens door worden gegeven. Aan het slot van het festival wordt een grote gala grand .finale gehouden. Deelnemers kunnen nu kosteloos inschrijven. Da kan door het schrijven van een brief of kaartje naar bovengemeld secreta riaat met vermelding talentenfestival 68/69. TJE kledingbeurzen „Zo goed als •U nieuw", uitgaande van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, nemen in september weer dames- en meisjes winterkleding aan. De beurzen zijn gevestigd in de blindeninrichting aan de Kipstraat, Ingang 2e Goudsewagen- hof op iedere eerste ën derde donder dag van de maand van 10.30 tot 13.30 uur en in „Het Baken", Dordtselaan 140, Iedere tweede en vierde donder dag van de maand van 10.30 tot 15.00 uur. TTET adres van het secretariaat van het landelijk verbond van huur dersverenigingen is gewijzigd. Het nieuwe adres luidt: Van Adrlchemweg 475, Rotterdam-8. tel. 154733, TN het jubileumnummer uan het weekblad «oor de Nederlandse boud van gemeente-ambtenaren (die bond bestaat 75 jaar) unjdt pro/, dr. B. de Goede een lijvig artikel aan het onderwerp„Ambtenaar en poërie". Het is een bijzonder boeiend geheel, waarin prof. De Goede mijmert over de combinatie ambtenaarschap en poëziegevóelighcid. Hij gelooft er niet erg in en zegt: „Ik zie ze al. die onmogelijke amb tenaren. Ze zijn bezig met dc voorbe reiding van een uitbreidingsplan en ineens is hun aandacht verdwenen. Zfi dromen met open ogen over het vers van Ei len Warmond: „Straten worste len zich verwoed/ een uitweg naar de buitenwijken/ een enkele boom op een ontnuchterd plein/ houdt moei zaam stand". Of ze schrijven aan het loket een hengelakte uit ten behoeve van een wachtende en watertandende hengelmaniak. Maar plotseling stokt de pen, want Jan Engelman komt In de herinnering: „Vis vis/ witte vis/ al wie in het-.water is/ waar het wifc.e water is/ zwem ik als b«" 'ater is". Natuurlijk gaat dat zo niet. Prof. De Goede zegt dan ook: „Dichters dromen niet de ganse dag, want ook bij dich ters en nerdichters heeft alles zijn be stemde tijd. Prof. De Goede, ts gemeentesecreta ris van Utrecht geweest; Daarover zegt hij o.a. „Vaak heb ik dé Utrechtse raadsleden mevrouw Beljaert en me vrouw Donia beluisterd. Het zyn ge loof ik, nog vriendinnen van mij. En zo rijmde ik: „Bij mevrouw Beijvert En de gunst staat hevig de moderne kunst, maan- mevrouw Donia geeft al les prijs voor schoolmelk en het on- demons". Eigenlijk zou ik het hele artikel wel over willen nemen. Er staat zoveel boeiends in. Dit bijv.: „De dichter- ambtenaar kan van die combinatie ook bittere ellende ondervinden. In gevallen dat volstaan zou mogen wor den niet het broodnuchter kennis ne men van de feiten en de regels ziet hij soms, zonder dat zelfs maar in het minst te willen, het drama achter de feiten en'regels. Dan volgt een passa ge uit de „Nederlandse jurisprudentie mei bijbehorend register volgens kaartsysleem": .•Zij is daarna tegen m(j aan gaan lig gen en ik heb toen mUn handen om haar hals geslagen en haar als voor meld gewurgd. Zij heeft zich niet ver zet en alleen maar twee maal mijn naam genoemd. Ik heb daarna nog ongeveer vijfenveertig minuten met haar ln m(Jn armen gezeten, in welke tijd geen menaen langs gekomen zyn". Ook hier zegt prof. De Goede heeft de Hoge Raad zijn duim op gezet en de groezelige afdruk is in. de woorden „als voormeld" zichtbaar gebleven. Maar het beeld heeft toch zijn helder heid behouden; lijnen en kleuren zyn zichtbaar gebleven en het geheel heeft het zoet'vergift van de ontkenning der dagelijks werkelijkheid bewaard. „O God, deze twee. Hij en "zij. Hij óm haar en zij om hem. Alsof er geen Simon de Wit en geen Hoge Raad be staan. Nog tweemaal heeft ze zyn naam genoemd. Nog vijfenveertig mi nuten heeft hij haar in zijn armen ge houden. Geen mens kwam voorbij. De wereld stond stil en het leven stond stil en alles was als nooit geboren," Na het artikel van prof. De Goede zal ik ambtelijke poëzie beslist met an dere ogen bezien". TNTUSSEN zou het Verolme-con» eern blij zijn het vroegere ge schenk weer terug te krijgen. Verol me's perschef Gert van der Hoest ziet de mogelijkheid aanwezig de molen op de mammoetwerf Rozen burg od te bouwen en in te richten a's museum: „De oudste werf van Verolme is die van Jan Smit waar de molen vroeger heefi gestaan. Je zou in die molen dc hele groei van ons concern in beeld kunnen brengen. Je begint met die oude werf en zo verder tot nu toe, Wellicht met een leuk zitje aan het water." In zijn personeelsblad „Verolme Nieuws" wordt periodiek de aan dacht gevestigd over het gesol met de molen. In 10GO werd al geprotes teerd tegen „De lakse houding van de gemeente Haarlem die kennelijk het cadeau niet op waarde wist le schatten". Het was loen tien jaar ge leden dat dc Alblasserdamse molen was af gebreken. Via Amersfoort werd het historische bouwwerk naar Haarlem overgebracht, Verolme zelf zei toen; ..Als 'er nog niets met de molen gebeurt is kunnen wij hem opbouwen langs dc oever van de Nieuwe Waterweg. Dat wordt dan de eerste molen die de toeristen die binnenvaren te zien krijgen. We moeten zorgen dat ze op een knop drukkend de wieken kunnen laten draaien". De gemeente Haarlem antwoordde op dat verzoek: „Eens gegeven, blijft gegeven, dc molen blijft hier". Als tegenzet bood Verolme ten slotte vijftienduizend gulden voor zijn eigen cadeau. De gemeente Haarlem verhoogde toen de rekening met de kosten van het opslaan van de molen. Verolme moet daarna gezegd heb ben: „Ik laat me door geen enkele ambtenaar het vel over mijn oren halen, ook niet door ambtenaren uit Haarlem. Ik bouw een eigen modem restaurant ap m'n werf Rozenburg". Perschef Van der Hoest hoopt nu dat als de vereniging „De Hollandse Molen" van Haarlem het beschik kingsrecht over de houtzaagmolen terugkrijgt Verolme de molen op Rozenburg als museum kan herbou wen. De secretaris van de vereniging kon die garantie niet geven: „Zo'n beslissing moet door het bestuur worden genomen. Maar deze zaak heeft onze volle aandacht". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Op woensdag 4 september a.s. herdenkt de heer P. Sneepels (Chef montageaf deling) de dag, dat hij 25 jaar geleden ln dienst trad bij de Bandencentrum N.V. Op die dag zal de jubilaris op het kantoor aan de Schietbaanstraat ge huldigd worden. De heer Sneepels zal dan de erepenning met het getuig schrift van de Nederlandse maat schappij voor nijverheid en handel in ontvangst mogen nemen, evenals ge schenken van directie en personeel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1