Radikalen willen praten met PvdA Dode en zes gewonden bij frontale botsing WILLEKE: ACTIEVE VEDETTE 3331 Spoorwegen kiezen ambassadrice Nigerië akkoord met neutraal vliegveld voor hulp aan Biafra Drie jongens bekennen vernielingen Bisschoppen akkoord met wijziging buitenlandse uitgaven nieuwe katechismus OOK AR VOOR HET OVERLEG PARTIJVERNIEUWING POLSEN Slag om Arnhem herdacht met dropping bij Ede CITAAT UIT WARSCHAU Vervoer per vliegtuig baat niet meer voor zwaar gewond kind REUZEN SCHAAKSPEL IN UTRECHTS PARK Boycot Jaarbeurs als reactie op zondagsopening SJ bood Tsjechische ambassadeur 4000 bandtekeningen aan NS-miss: Jeanne Vollemans (29) Busje ingereden op groep wandelende kinderen in Helmond PROGRAMMA'S Bouke Poelstra per 1 maart ontslagen bij VPRO-televisie SMSsar1 pag. i LAGOS, maandag (NY Times, Keuter, AP) Het Nigeriaanse staatshoofd generaal Gowon heeft verklaard dat zijn land „on der strikte voorwaarden" ak koord gaat met de inrichting van een „geneutraliseerd" vliegveld, waarop voedsel voor de honge rende bevolking van Biafra kan worden aangevoerd Enkele we ken geleden was een dergelijk denkbeeld door Nigerië verwor pen In een rede van een uur voor radio en televisie verklaarde het Nigeriaan se staatshoofd zaterdag dat *Un land slechts met het plan akkoord gaat in dien er via een strenge controle op kan worden toegezien dat alleen hulp goederen Biafra binnenkomen. Het vliegveld dat geneutraliseerd zou moeten worden is gelegen tussen de plaatsjes Oeli en Ihiala op de oos telijke oever van de rivier de Niger. Het wordt door de Blsfranen onder de codenaam Annabelle gebruikt voor de aanvoer van zowel voedsel als wa pens. Volgens^berichteni uit de Ethiopi sche hcofcLiad Addis Abeba zpu de Biafraanse delegatie die daar deel neemt aan het vredesoverleg met Ni gerië hebben laten weten dat Biafra niet akkoord gaat met 'n voorstel van keizer Halle Selassie om hulpgoederen naar een geneutraliseerd vliegveld in Biafra te laten sturen, na deze goede ren eerst fel Nigerië te hebben laten controleren. Volgens niet bevestigde berichten van het federale Nigeriaanse leger zou het bestuurscentrum Aba, de laatste belangrijke stad die nog In handen van Biafra was, dit weekeinde in han den van Nigerië zijn gevallen. Leger eenheden van Nigerië zouden de stad zaterdag zijn binnengetrokken. Biafra heeft niets over Aba meegedeeld. In school en kerkconsistorie ZALTBOlVIMEJy, maandag (ANP). Drie jongelui, de broers C. van O. (16) en A. van O. (20) en hun vriend, de 19-Jartee B. G. Bit Nederhemert hebben bekend In de nacht van zater dag op zondag vernielingen te hebben aangericht in de christelijke school en de hervormde kerkconsistorie in hun woonplaats. De schade van hun „beel denstorm". zoals de voorzitter van het schoolbestuur het noemde, wordt op duizenden guldens geraamd. De jongens hadden na cafébezoek in het nabijgelegen Heusden zaterdag avond laat een krat bier gekocht, waarmee ze de Bchool zijn binnenge drongen. Onder invloed van alcohol hebben ze daar een grote ravage aan gericht. Zondagmorgen ontdekte koster G. Verheij van de hervormde kerk dat een ruit van de school was kapotge slagen. Met het hoofd van de school en de voorzitter van het schoolbestuur ging hij binnen kijken: bloembakken waren tegen de muren kapotgegooid, kaarten vernield, oliekachels en kas ten omvergegooid, bijbels en andere b-eken in stukken gescheurd en «chuunblussers leeggespoten. Een tele foon was van de muur gerukt, een -tendlmaehine en een schrijfmachine vernield, het archief was door elkaar gehaald en in de consistoriekamer was het orgel zwaar beschadigd en meubi lair in het rond geslingerd. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. De Ne derlandse bisschoppen züa bereid de buitenlandse uitgevers van. de Neder landse katechismus te vragen om de veranderingen in de tekst, die Rome aangebracht wi! zten, ln de bttlten- lardse uitgaven van het boek te ver werken. Er zijn reeds vertalingen in het En gels, Duits en Frans verschenen, ter wijl vertalingen in een reeks andere talen voorbereid worden. Zijn de buitenlandse uitgevers be reid de door Rome gewenste wijzigin gen door te voeren, dan mogen zij echter niet meer de naam Nieuwe Ne derlandse Kateohismus voeren. De juridische aspecten van die kate chismus zijn nogal gecompliceerd, omdat die Nederlandse bisschoppen alle rechten behalve de auteursrech ten aan de uitgevers hebben overge dragen. Wat de katechismus in Neder land zelf aangaat, zijn de besprekin gen nog niet afgesloten. {Van ome Haagse redactie) DEN HAAG, maandag De Politieke Partij Radikalen (PPR) heeft de Partij van de Arbeid zaterdag geschreven de uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek over partijvernieuwing te hebben aanvaard, In de brief die ïn afschrift is gestuurd aan D'66, de PSP en de ARP schrijft de PPR voor een afzonderlijk gesprek tussen de Partij van de Arbeid en de Radikalen te zijn en ook voor een gesprek „met allen tegelijk". De Radikalen zeggen in hun brief ook de ARP voor een gesprek te zul len polsen. De PvdA heeft de Anti- Revolutionairen niet uitgenodigd, maar de PPR is van mening dat de ARP niet bij voorbaat is uit te sluiten, omdat de partij officieel geen afwij zende uitspraak over een organisatori sche bundeling van progressieve par tijen heeft gedaan. De PPR die „een instinctieve nei ging" heeft om deel te nemen aan elk gesprek over een vernieuwing van de politiek schrijft de hoop te hebben dat de uitnodiging van de PvdA „een ver snelling betekent ln de groei naar een grotere politieke bundeling die de kie zers de gelegenheid zal geven zelf een vooruitstrevende concentratie aan de regering te brengen." Volgens de Radikalen zal het eerste gesprek moeten gaan over de vraag hoe de „toppen" gebruik kunnen ma ken van wat onderop groeit en of zij vragen over dringende problemen aan de plaatselijke gespreksgroepen kun nen voorleggen. „Wij zouden een der gelijke gang van zaken prettig vinden ook omdat het nuttig is zoveel moge lijk gedaan t,p hebben voor het geval wij "door vervroegde verkiezingen worden verrast," Socialisme Voordat de brief opstelde heeft dc PPR zicli omstandig met het ka rakter van de PvdA bezig gehouden. Zü maakt ln de brief onderscheid tus sen in dc PvdA voorkomende voor keuren voor dogmatisch socialisme, voor een aan de geschiedenis ontleend solidariteits-soclaliame en voor „woordsooialisme" dat gelUk Is aan vooruitstrevendheid. De Radicalen zeggen daarover: „De sfeer van het socialisme, de geladen heid van het woord socialisme voelen wij niet mee. Wij willen ook geen pro gressieve concentratie die een socialis tische concentratie is. Ons en uw Ideaal is een samenwerking die wer kelijk nieuw zal zijn en waarin ieder van ons zich thuis zal voelen, niet ge dwongen het jasje van een ander aan te trekken". De PPR wil volgens de brief niet er aan meewerken het Christendom te gebruiken om vooruitstrevender! uit elkaar te houden, zij wil ook in de toe komstige situatie haar steun niet ge ven aan een ontwikkeling waarbij le vensbeschouwingen onwezenlijke scheidslijnen zouden vormen, „Ver scheidenheid moet er zyn, sectarisme niet," aldus de brief. Kandidaten De 32-jarlge mr. E. C. M. Jurgens uit Amsterdam is zaterdag op een bijeenkomst van de PPR-kerngroep met 35 van de 52 stemmen als eerste kandidaat geplaatst op de voordracht voor het partijvoorzitterschap. Met een gelijk aantal stemmen werd de 36-jarige dr, IVL van Huiten uit Am sterdam» hoofd-sociograaf van dc rijksdienst IJsselmeerpolders. toi tweede gekozen. Op de bijeenkomst van de PPR- kerngroep in Utrecht zei de heer A. van. der Louw, een van de vice-voor- zitters van de partij van de Arbeid, dag. dat de PvdA de KVP niet als een partner voor regerings- zaterdai meer samenwerking moet beschouwen. Hei was zijn persoonlijke mening, zei hü, maar hij zal er al het mogelijke aan bijdragen, er voor te zorgen dat heel de Partij van de Arbeid er zo over zou gaan denken. (Van onze correspondent) EDE, maandag. Op de GlnkeJse heide bij Ede zijn zaterdagmiddag zes tig manschappen van het tiende Britse parachutistenbetaljon ged^PPed. Het Is een gebeurtenis die ieder jaar in september plaatsvindt ter herdenking van de slag om Arnhem in 1944. Er was zeer veel beli^gstelhng. De para's^, werden met twee vliegtuigen aangevoerd. Door" de veranderlijke wind dreven zij een eind af en hot duurde dan ook geruime tijd voor zij gezamenlijk naar het Airborne-monu ment op de Ginkelse heide konden op marcheren. Hier sprak de Britse aalmoezenier Rev. Peter Gray C.F. een aantal gebe den voor de gevallen Airbomes, voor hun nabestaanden en voor allen, die hans onder oorlogshandelingen te lijden hebben. De loco-burgemeester van Ede, wethouder A. Roseboom, be trok in zijn toespraak de Russische overval op Tsjechoslo wak ije en prees de Airbomes om de moed, waarmee zij zich in 1944 voor de bevrijding van Nederland hadden ingezet. Na de kranslegging aan de voet van het monument speelde de muziekver eniging de Harmonie uit Ede he" Brit se en Nederlandse volkslied. Zondag brachten de para's een bezoek aan het Airborne Cemetery te Oosterbeek en het Airborne Museum in. kasteel de Doorwerih. Zycie Warszawy over de Kus- sisch-Tsjechische besprekingen: „Wat er is gebeurd, is alleen mo gelijk in betrekkingen tussen socia listische staten. De geschiedenis van de kapitalistische wereld kent niet één dergelijk voorbeeld waarbij, in onderhandelingen tussen twee lan den, van zo ongelijke macht... het respect voor wederzijdse nationale belangen en voor de kwestie van de veiligheid zegeviert". SCHIERMONNIKOOG, maandag (ANP). Een vierjarig tneisjc, dat zwaar gewond per vliegtuig van Schiermonnikoog naar een ziekenhuis in Leeuwarden werd gebracht, is on danks dit snelle transport, overleden. Het kind. Marjan Hedtund, was op het Kerkelaantje in Schiermonnikoog aangereden door een autobus, toen. zij plotseling met baar fietsje de weg overstak. Daar de normale verbindingen tus sen het eiland Schiermonnikoog en het vasteland niet op dergelijke nood gevallen berekend zijn, werd contact opgenomen met de vliegbasis Leeu warden, met het verzoek een vlieg tuigje te sturen. De piloot vertrok in allerijl, doch kreeg enig oponthoud door een motorstoring. Toen het meis je bij het ziekenhuis arriveerde over leed zij. Dit is niet te wijten aan het oponthoud, want het kind bleek zo ernstig gewond te zijn het stuur van het fietsje had haar milt zwaar beschadigd dat er voor haar geen 'kans meer was. Via een microfoon geven de schaakmeesters K. Langeweg (links) en H, Bouwmeester (aan de overzijde van het schaakveid) aanwijzingen voor hun zetten. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Burge meester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz heeft zaterdagmiddag ln het park Transwyk op het Kanaleneiland in Utrecht het eerste openlucht schaakspel van Nederland in ge bruik genomen. Hij deed dat door de openingszet te verrichten voor een demonstratie-parUI tussen de schaakmeesters H, Bouwmeester uit Utrecht en K, Langeweg uit Amsterdam. De partij eindigde tia ruim een uur Ir. remise. Het veld van deze „schaaktuin" is 6.40 bij 6.40 meter groot. De stukken zijn al naar gelang hun functie zestig tot negentig centime ter hoog. Zij werden in opdracht van het Utrechtse gemeentebestuur ontworpen en vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer Jacques van Rhïjn. De stukken zijn gemaakt van hechthout en beschilderd met har de lak. De koning en koningin heb ben een gtwicht van ongeveer tien kilo. Zij zijn daarom op wieltjes geplaatst. De overige stukken moe ten worden verschoven. Het idee voor dit groot-formaat schaakspel is van burgemeester De Ranitz. Hij zag een soortgelijk spel in 1961 op een tentoonstelling in Stuttgart. In 1965 liet hij in het park Transwijk een bord aanleggen met provisorische stukken van een leraar handenarbeid. Daarna kreeg de Amsterdamse beeldhouwer Van Rhijn opdracht de definitieve stuk ken te ontwerpen. Het spel is vooral bedoeld voor de jeugd. De Utrechtse schaakclubs willen het openluchtspel te zijner tijd gebruiken voor het spelen van demonstratie- en oefenpartijen. (Van onze correspondenten) LEEUWARDEN, maandag. Bij een botsing tussen twee personen auto's op de Schoterlandseweg te Jubbega-Scburega bij Heeren veen is zondagochtend één persoon om het leven gekomen en zijn zes personen ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde doordat de 54-jarige A. B. uit Jubbega met zijn auto linksaf sloeg, terwijl uit tegenovergestelde richting de wagen van de 39-jarige J. de Vries uit Drachten naderde. Er ontstond een frontale botsing, waarbij de heer De Vries om het leven kwam. Zijn echtgenote en drie dochtertjes van 14,12 en 9 jaar werdek ern stig gewond, evenals de heer A. B. en diens 16-jarige dochter. GROENLO. Op de Elbergseweg in Groenlo is in de nacht van vrijdag op zaterdag de 30-jarige G. D. Len tink uit Rekken bij een bo'.sing om het leven gekomen. Zijn echtgenote en zijn schoonouders werden ernstig gewond, evenals de bestuurder van de tegemoetkomende auto. Het om geluk gebeurde doordat de tege moetkomende auto in een bocht van de weg slipte. WORMER. De 20-jarige Ineke de Wit uit Wormer is zaterdagavond bij een autobolsing op de Geester- weg te Uitgeest om het leven geko men. Haar verloofde, de 20-jarige F. Westerhoven uit Wormerveer, werd ernstig gewond. LIESHOUT. In Lieshout zlin zater dag de 34-jarige F. van Heuven uit Mariahout en de 31-jarlga J. van de Biggelaar uit Lieshout om het leven gekomen toen hun personenauto met grote snelheid uit een bocht vloog en tegen een boom botste. ZALTBOMMEL. Zaterdagavond is de 60-jarige wielriidster A. D. Ver voren uit Rumpt, Gemeente Deil, bij het oversteken van do provinciale weg door een personenauto aange reden en om het leven gekomen. VOLLENHOVE. De 65-jorige K Mooi weer uit Genemuiden Is in de nacht van zaterdag op zondag in. Vollenhove door een auto gegre pen. Hü was direct dood. RUMPT. De 58-jarige mevrouw T. Verploegh uit Rumpt is gisteravond bij het oversteken van de provincia le weg in Ensoiik door een auto ge grepen. Zij overleed ter plaatse. EDE. De 63-jarige H. Kluun Uit Hilversum is zondagmiddag bij het oversteken van de Otterloseweg in Ede aangereden door een auto. De man overleed op weg naar het zie kenhuis. EERBEEK. In de gemeente Eer beek is gistermorgen de 3-jarige Frank Schut bij het oversteken on der een auto gekomen. Het kind overleed ln een ziekenhuis aan dc opgelopen verwondingen. UTRECHT, maandag (ANP. Het bestuur van de christelijke bond van patroons in het meubileringsbedrljf in Nederland heeft zich in een brief tot het bes'.uur van de Koninklijke Ne derlandse Jaarbeurs gericht om te protesteren tegen de op zondag 8 sep tember plaatsvindende opening van Interdecor, een vakbeurs voor woning inrichting. ,,In ons bestuur en in onze leden kring leven ernstige bezwaren tegen het op zondag openstellen van de jaarbeurs in het algemeen en tegen het open 2ijn van Interdecor In het bijzonder. Wij delen u mede met alle ons ten dienste staande middelen onze leden te zullen oproepen de Interde- cor-beurs totaal te mijden, dus ook op de andere dagen van de week", aldus de brief. Ook op het congres in september 2al het bestuur openlijk protesteren tegen deze schending van de zondagsheili ging waaraan door de Jaarbeurs me dewerking wordt verleend, nadat be langrijke sectoren van het bedrijfsle ven, niet alleen uit protestants-chris telijke kring, hun bezwaren hebben kenbaar gemaakt. „Wij menen dat u ook onze leveran ciers door uw ingenomen standpunt een slechte dienst bewijst, daar u ons dwingt andere wegen te zoeken om tot een goede assortimentssamenstel ling te komen", aldus de brief. De Koninklijke Nederlandse Jaar beurs deelde naar aanleiding van de brief van de meubileringspatroons mee, dat zij büjft bij haar standpunt, dat de deelnemers moeten uitmaken of de beurzen al of niet op zondag ge opend moeten zijn. Zoals bekend heeft van de exposanten, die destijds rea- feerden op een enquête over deze westie de meerderheid zich uitge sproken voor de zondagsopening. „Het is ondoenlijk", aldus de jaar beurs, „ook de mening van de beurs bezoekers te peilen". Overigens noem de men het „vreemd" dat de meubile ringspatroons Interdecor niet alleen op zondag willen mijden, maar ook de rest van de week. De Jaarbeurs heeft er a] eerder de nadruk opgelegd, dal standhouders, die religieuze of sociale bezwaren hebben, hun stands op zon dag gesloten mogen houden. DEN HAAG, maandag (ANP). Vertegenwoordigers van de Socialisti sche Jeugd hebben gisteren een petitie met 4000 handtekeningen aangeboden aan de ambassadeur van Tsjechoslo- wakije de heer PospipiL Eveneens gisteren is aan de ambas sades van Tsjcchoslowakije. Roemenië en Joegoslavië een verklaring aange boden, waarin een aantal inwoners van Bergen haar medeleven met deze volkeren beudgt. De verklaring was ondertekend door 400 personen. (Van een onzer verslaggevers) HELMOND, maandag. De 37-ja rige mevr. J, Vos en de 12-Jarige Bri gitte Mulder, belden uit Deurne, zijn met een hersenschudding opgenomen In het ziekenhuis In Helmond, nadat z(J zondagmiddag op de Kelt nntseweg in Helmond door een Volkswagenbus je, waarvan de remmen zouden heb ben geweigerd, waren aangereden. Drie andere kinderen van een groen uit Deurne, die onder leiding van mevr. Vos aan een wandeltocht deel nam, liepen schaafwonden op. Zü konden na te zijn verbonden naar huis terugkeren. De bestuurder van de auto, de 37-jarige H, H. uit Milheeze. die het groepje met matige snelheid vanachter aanreed, verklaarde, dat zijn remmen plotseling hadden gewei gerd. De auto is door de politie in be slag genomen voor een technisch derzoek. (Van een onzer verslaggevers) HARMELEN, maandag. De 29- jarige Utrechtse Jeanne Vollemans treedt liet komend jaar op als NS-am- bassadrlce b(j alle (interne en exter ne) officiële gebeurtenissen van de Spoorwegen. Ze werd zaterdag gekozen utt 8 f:- naüstes, allen werkzaam bij NS. in de Kloosterhoeve bij Harmeien. Dit ge beurde na voorrondes te Zwolle. Schiedam en Tilburg, waaraan 90 kandidates hadden deelgenomen. Haar plaatsvervangster werd de 20-jarige informatrice Irene Lutter uit Rotter dam. Jeanne Voilemans maakte met haar spreekvaardigheid, uiterlijk en manier van optreden de beste Indruk op de jury, bestaande uil Elizabeth Mooy (beroeps-presentatrice), J. Ph. W. Marmelstem (chef nieuwsdienst NTS) en A. H. P. Pollux (chef passage en expeditie NS-rayon Eindhoven). Zij waren het binnen een minuut over baar verkiezing eens. „NS-miss" Jeanne Vollemans. admi nistratief medewerkster bij de afde ling sociale bijsta na te Utrecht, is vandaag al ln haar nieuwe functie aan het werk gegaan. In een extra trein van Den Haag naar Leeuwarden, waarin het eeuwfeest van de spoorliin tussen de Friese hoofdstad en Lemmer is gevierd, heeft zij de gasten ontvan gen.. De verkiezing van een NS-ambassa- drice is een idee van het weekblad de Spoorwegen, De Koppeling. Van de ervaringen ln het jaar dat mej. Volle- mans ih functie is, hangt het af of NS voortaan jaarlijks een nieuwe miss zal kiezen. DE twee enige programma's van het afgelopen weekend die een nadere bespreking behoeven, waren de Willeke Alberti Show op zaterdagavond en de Wereld van Louis Paul Boon op zondag avond. Voor het overige had de AVRO er op zater dagavond twee herhalingen ingestopt, te weten Seth Gaaikema en De IJssel (een omroep die vroeger goed was, herken je onmiddellijk aan de herhalingen) en gaf de KRO op zondagavond een een bekorte, maar toch kleurrijke uitvoering van de opera Fidelio. gen wij hem later terug met het ge filmde portret van Louis Paul Boon. Het tweede was natuurlijk meer een uitdaging dan het eerste. Samenstel lers Aad Nuis en Hans Keiler hebben er wel enige moeite mee gehad, wat zij ook erkenden. Wat het eerste por tret te veel had aan gesproken woord (Bregman), had het tweede te wetoig. Talloze grapjes, als beeldrijmen en contrasten tussen verbeelding en wer kelijkheid werden toegepast, maar zij leken soms wel eens overbodig. (Het is ten slotte een beetje ordinair, om als de schrijver zegt dat een van zijn laatste boeken over het probleem van het huwelijk gaat, de liefde van een vijftiger voor een jonger meisje, hem dan ook metterdaad achter zo'n wie- balende kantoorjuffrouw te laten aan lopen). maar het was in ieder geval zorgvuldig gedaan. De spookachtige armoede van Aalst kwam goed over, en de plastische cri sisschrijver Boon, die in het verzet zijn kracht vindt, stond voortdurend cen'raa'. En zo hoon het, zou hij zelf zeggen, j. v. d. B, Nienwe vrouwelijke nieuwslezer bij NTS (Van onze radio- en tv-redactie) AMSTERDAM, maandag. Van daag treedt mej. Marga van Arnhem als vrouwelijke nieuwslezer in dienst bij do NTS. Ze is 28 jaar oud. Mej. Van Arnhem das sinds 1062 radio-om- roepster bij de AVRO. Ze volgt me vrouw Eugenie van Westhreenen-Her- laar op, die na de geboorte van haar dochter ontslag nam. Sie S7. portret van «en moderne vrouw, 11.05 Sklzzen und Notlzen, programma voor jonge mensem. 12.00—13 30 Actualfteltenk.ro- nlek. 16.40 Journaal. 18.45-18 00 Kinderpro gramma. 16.45 Feuer! j» Feuer!. Poppenfilm, Maar een opera op t.v. bespreek ie niet, daar praat je over na, of je praat cr onderdoor. Op vallend was, dat de Avro zaterdagavond weer in het ge heel geen actualiteiten op het pro gramma had slaan. (De parkiet van de oude dame in Scheveningcn is nog sleed» niet teruggevonden). Willeke Albert! zagen wij terug met de allures van een Grande Vedette. Maar dat het nog niet helemaal op eens La Willeke is geworden, bleek uit de knipoogjes die we zo nu en dan toegeworpen kregen en de kleine grapjes met het orkest. Willeke is Willeke gebleven, al is ze dan niet meer bij Willy. Er is nog een sympathiek verschil n^et bijvoorbeeld La Brokken, (even eens Avxo). Coiry Brokken verlaag de zich, toen zij eenmaal ster was ge worden, tot niets andens dan het schrijden in lange gewaden over de dansvloer en het praten met deel nemers en bezoekers van haar show. Willeke is veel actiever. Zij durft het aan met Henk van Ulsen een stukje toneel in te studeren, zij gaat met de jongens van Helen Leclereq de vloer op, zij zingt duetjes met Jerry Rix en zij heeft een paar goede tekstschrij vers achter de hand (Herman Pieter de Boer en Ernst van Altena). Willeke wordt dus niet gemaakt, maar zti doet er zelf een hoop aan toe. En mag dat alsjeblieft? Alléén spreek je hat woordje unusual heel anders uit dan zU zingt. Veel Engelser namelijk. En zondagavond twee maal Mat van Hensbergen. Voor de VARA filmde hij Praten als Bregman, een eindeloze monoloog van eon natuurvorser-kom- kommorspecïalist, en voor de KRO za- VANDAAG NEDERLAND I. NTS 18 SO Barend de Beer. STER 18.56 Reclame. NTS 19 00 jour naal STER 19 03 Reclame. IKOR/CVK/RKK 10 00 Kenmerk: de we kelijkse informatierebriek over kerk en sa menleving. NCRV 19.31 Het leve» begint bij honderd: Luke's boerderij. TV-feutlle- ton. STER 19Reclame NTS 20 00 Jour naal. STER 20.15 Reclame. NCRV 20.20 Hier en Nu. Actualitcitenrebnek. 20.45 In kleur. De gevangene, tv.feuiltcton 21 35 Holland Festival: Rotterdams Philftarmonisch Or kest met solist: klasïtekc muziek. 22.25 Wees Stil..., avondoverdenking. NTS 22 30 Journaal. 22.35-22.40 Teleaci Gegevens over de cursus Meten en Vergelijken, die op 21 september a.s, begint. „Ü'^tPRRkAND NTS BArend de Beer. STER 18 56 Reclame, NTS 19.00 Journaal. AVRO: 19.93 Sportpanorama. NTS 20.00 Journaal. STER 20.10 Reclame. AVRO 20.20 Peyton Place, TV-feuilleton. 20.45 Gerech tigheid in Worowogorsk, Duits tv-bpel naar een motief van Anton Tsjechow. NTS 22.45-22.50 Journaal. DUITSLAND I: 18.09-18 05 Journaal (Re gionaal programma: NDR 18 05 Actualitei ten. 18.19 Sportjournaal, lg.53 zandmanne tje. 19 00 Actualiteiten. 19,28 Privatdetekti- vln Honey West, tv-film. 1953 Program ma-overzicht. WDR 18.05 Kleur Simsafablm, trucjes. 18.10 Kleur Aus Hollywoods lustl- cen Ta gen. tv-film. 38.25 Gocdenavona 18 30 Hier und Heute. 19.10 Kleur Weltrei- sen und Abentteuex. tv-fllm tv-fiim. 19 40 Kleur. Dr. KUdare tv-film. 19.45 Kleur: Weekoverzicht) 2000 Journaal cn weerbe richt, 20 15 Report Mllnchen. film reportage 31-00 Alles oder ntchts. wedstrijdspel. 21 45 Der Begunn, tv-fllm (herhaling). 23.00 Journaal, commentaar en weerbericht. 11,7-4S Nieuws en weerbe richt 12.50 Actualiteiten en muziek 1815 Da« ver) assen e Dort: tv-fibn. 18.50 Twens IT1.,%JftlÏÏnHis',.u,chL muziekprogramma. 19.VI Weerbericht. 19.30 Nieuws cn actuali ty^' M 5agboy£ ,u,t öe Katholieke kerk. 20.15 Gosundhcltsmagazin Praxis, aanslu tend Nieuws, 21.00 Ataiante. Franse speeiiiim. MORGEN üy)ysUAyD I: I0.00 Nieuws. 1005 Jour naal (herhaling van de vorige avond). 10.20 m VANDAAG HILVERSUM I. 18 00 Nieuws. 18.18 Ra diojournaal. 18.25 Ik verbind u door.... praatje. ÏBJO stereo: A la carte: tafeimu- ziek. 1930 Nieuws. 19.35 R.V.U.: Eigen tijd. een uitzending in het kader van het twln- tig-Jarlg bestaan van het Nederlands Cui- tureel Contact mm.v. Mevrouw h. W. Boerama-Smit. bestuursgedelegeerde van het N.C.C.; Mevrouw T. H. M. Winkel, con sulente voor de dans van de Ned. Stichting y?01" Kunstzinnige Vorming en Dr. J. van Riemsdijk, secretaris van de Raad voor de Kunst en de heer J. van der Boogert, di recteur van het Utrechts conservatorium. NRU: 20.05 Scala Internationaal: maande lijkse kunstkroniek 22 30 Nieuws. 22.55 Ste reo: Metro's Midnight Music: licht muziek programma. 23255—24.00 Nieuws. HILVERSUM II. 18,00 Koor Novi Can- lusAliSh.te nwz'ek. 181» Uitzending van de Katholieke Volkspartij: Kaarten op tafel. Een uitzending over politieke zaken! die de aandacht verdienen. 18 30 Nieuws en weer- praatje. 18.48 Actualiteiten, 19.00 Stereo: Lichte grammofoomnuziek. 19 20 Stereo: Marimba Band (gr,), 19.50 Stereo; Lichte grammofoonmuzlek 2015 Het grote po- dium: Berlljns filharmonisch orkest (Dpn.l: S5SSte,?,u.M?1!; Lich,B mmawfóo». muziek. 22.15 Literama: radiokroniek over Echrijvers en toneel, 22.30 Nieuws 22.40 Avondoverdenkinfi. 22 50 Stereo: Alt en P'ano (opn.): klassieke liederen. 23 30 Lichte grammofoonmuzlek. 23.55—24.00 Nieuws. MORGEN HILVERSUM INCRV: 700 Nieuws. 7.10 Het levende wpord. 7.15 Stereo: Klassieke ten 7 J;®1"'tri uNleuws- 7-32 ActuaUtet- ten. 7.4c Klassieke muziek (gr.). 8 00 Tnéri'nLi muziek. 8.30 Nieuws 8.3. Touringclub: vakantleUps. 8 45 Voor de Waterstanden. 9,40 Schoolradio. Etherleergang. 10 35 Ste- ?i6L J5se kamermuziek met hobo nw'Liïï Nieuws. 11.02 Voor de zieken. tiwJMededelingen, KRO: 12.00 Van twaalf tot tw-ee, gevarieerd programma. <12.22 Wil yj"1. he* ,La.n6: 12.20 Mededelingen tb.v i, dr F.n tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12 - y»' I3'00 Raden maar.,..) Schoolradio. H.30 Pizzicato: muzikaa (Van een onzer verslaggeefsters) HILVERSUM, zaterdag. De VPRO zal het waarnemend hoofd van da tele visie dienst, de heei Bouke Poelstra, per 1 maart ontslaan. Het gewestelijk arbeidsbureau in Hilver sum heeft daarvoor toestemming ge geven. De aanleiding tot het ontslag is hei fe;tr dat de heer Poels'.ra begin Jum samen met de inmiddels ook ontsla sen pater Jelsma een weekeinde naar I a- lié is gegaan om dominee J. H. Die- voop 1161 voorzitterschap van de VPRO te polsen. Hem werd verwe- .en. dat hij daardoor onbereikbaar was, toen het VPRO-programma in verband met hot overlijden van domi- 1Spelberg moest worden ge wijzigd. 9ycrfteldsvo°rUchtlnR: (nuzteklmtrumenten. een ^SfSwoSSn.^"""^ De,5ret' 1,10 7 ïa'ochteS^L?1, ,AV,R,0: 700 Nieuws. Ltehte Pf?mNleUfw 8,11 Radiojournaal, 8-20 n populair verzoekplatenprogramma 11.00— „VioA. Seiu-sberichten, [j.oo Komt vrienden ln het ronde: programma roidom het volkslied. 12 26 MedSrUgen tbv tlSc- 1ntei£jnaUW 1223 Overheldsvoorllch- hr*g', Uizending voor de landbouw. 12.39 vwUit' 12-25 Nieuws. 13.11 Radlojour- zang eiT^J °f ,Llchtf belicht: stram of solisten. 14 25 Ro- frTA A Composes: modern vioolconcert (er\ ««y»?1 ,5C0,ita!ia3ns Pperaeoncert srrèmjn. toot »utomSa.uKri;jf'SSldS: sm'mS™ 8.00 ö.uï Plaatjes voor de pep: licht nJatennro- R,"S*JMü,lScl,*s'''f-00 «icS&HRi KwsT: llcht "iS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1