J. A. A. Aarse'nuchtere kijk op taak als eerste burger Hellevoetsluis 1 i Q| 1 gg yy I Kif I 1 i 1 n A' Zwijgen goud in H. I. Ambacht Internationale transportdag in De Doelen Amsterdam eïi Sparta ROTTERDAM RIJNMOND INSTALLATIE IN WARME RAADZAAL PRINCEHUIS VOORZITTERS FRACTIES VERHEUGD OVER BENOEMING A.van Varik nam afscheid van keuringsdienst UITSTAPJE INVALIDEN EN BEJAARDEN IN DELFSHAVEN Waar zit een sociaal raadsman Mr. M. van den Bos: 'Rijnvaart moet investeren in de duwvaart' pag. 4 - dinsdag 3 september 1968 Kleuters begroeten het echtpaar Aarse aan de kade. Hl 4* V Vf£ 3- 4< (Van. een onzer verslaggevers) HELLEVOETSLUIS, dinsdag. Het was gisteren niet alleen voor de oud-adjuncthoofdredae- teur van Het Vrije Volk de heer J. A. A. Aarse (54) uit Amstel veen, een heuglijke dag toen hij in het Princehuis aan de Oost zanddijk tot burgemeester van Hellevoetsluis werd geïnstal leerd. Het was ongetwijfeld ook een hoog tepunt in. het al zeer lange leven van Hein van Beestum, oud-socialistisch wethouder van Hellevoetsluis. Hij kwam daar dan gistermiddag in een hartelijk woord na de plechtigheid eerlijk voor uit. „Jarenlang hebben we gevochten om oen socialistische burgemeester op Voorne te krijgen. Vandaag de dag zijn het op ons eiland allemaal socialistische burgemeesters. Daarom zou ik tot de raad willen zeg gen: sta als één man achter burge meester Aarse." De heer Van Beestum Kreeg door zijn ferm uitgesproken woorden niet alleen de handen van de honderden genodigden op elkaar, maar ook de la chers op zijn hand. Onder deze lachers en. handenklap pers in de van warmte bezwangerde kleine raadzaal bevonden zich o.m. de burgemeesters W. Thomassen van Hotter dam, H. van Es van Den Briel, jhr J. Alberda van Ekenstein van Rockanje, A. J. M. Derksen van Heen- vliet/Geervliet, jhr. T. A. J. van Ey- singa van Oegstgeest en oud-burge meester van Hellevoetsluis, alsmede de heer A. Bolwidt, gemeentesecreta ris van Oostvoome (die donderdag als burgemeester van deze gemeente wordt geïnstalleerd), de heer C. Roo- zemond namens de Rijnmondraad, af gevaardigden van het college van b. en w. uit Amstelveen, pastoor en do minees uit de gemeente, de voltallige raad, vertegenwoordigers van de raad uit omliggende gemeenten, deputaties van plaatselijke verenigingen, de he-» ren K. Voskuil en dr. Th. van Veen, oud-hoofdredacteuren van Het Vrije Volk, de heer A. v. dL Busse, directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam, oud-collega's van de heer Aarse uit Amsterdam en Rotterdam, familie en vrienden en vele anderen. Boottocht Het begin van de installatie was omstreeks half drie begonnen. Toen waren de heer Aarse en zijn echtge note in gezelschap van raadsleden uit Hellevoetsluis ter hoogte van Nieu- wenhoorn aan boord gestapt van een vaartuig van Rijkswaterstaat. Door het Kanaal van Voorne voer het schip buitenom naar de Industnehaven. Na dat de brug over de haven was gepas seerd, koos het schip een ligplaats voor het Princehuis. Uit de woorden van enkele sprekers bleek later dat deze tocht met alleen als een originele mander van inhalen was bedoeld maar de vuurtnp had de nieuwe burgemeester tevens een in druk kunnen geven van de mogelijk heden welke Hellevoetsluis door zijn ligging aan het Haringvliet bood als watersportcentrum. Op de kade voor het Princehuis stonden de kleuters van de openbare kleuterschool van het Schoolplein hun nieuwe burgemeester met zijn echtge note een vrolijk door zelfgemaakte toefertjes welkom toe te zingen. Langs talloze burgers liep het gezel schap daarna van cte boot naar de stoep van het Princehuis waar loco burgemeester en wethouder L. Riedijk klaar stond om het nieuwe burge- meestersechtpaar te verwelkomen. De achtjarige Ciska Krispijn mocht me vrouw Aarse t 2 een tuiltje bloemen aanT Grijzend Na het voorlezen van de ^onoemmg van de heer Aarse tot burgemeester van Hellevoetsluis en het omhangen van de ambtsketen door de heer Riedijk somde deze daarna enkele problemen op waarmee burgemeester Aarse, wat Hellevoetsluis betreft, te maken krijgt. Hij noemde de gemeen te een mooie plaats om te wonen door zijn polders, strand, water en duinen. Maar Hellevoetsluis is ook een - ge-.j meente waar voor al jarenla-.g dé-" plannen telkens worden veranderd. We hebben, aldus de zeer deskundige en bekwaam sprekende heer Riedijk, aan de commissaris van de Koningin voorgesteld voor Hellevoetsluis een rustig mens te benoemen, het liefst een beetje grijzend. "Welnu ik geloof dat we wat dat betreft zijn geslaagd. Ik zou tot u burgemeester Aarse wil len zeggen: „Neem afstand, oordeel mild. Velen staan klaar om u bij uw laak hier te helpen, blijf uzelf. Het ga u goed". Uit de woorden van de verschillen de fractievoorzitters kwam m de toe spraken tot hun nieuwe burgemeester duidelijk naar voren dat ook zij ver heugd waren over de benoeming van de heer Aarse tot burgemeester van Hellevoetsluis. Voorts tipten zij in enkele korte woorden wat gegevens over de gemeente. De heer T. Stuifzand (soc.): „We weten nog met wal er met Hellevoet sluis gaat gebeuren. Uitbreiding: snel of langzaam? We hebben echter het volste vertrouwen dat onder uw lei ding op deze vraag een. antwoord komt." Verheugd De heer W. Kievit (Gemeentebelan gen) meende dat de'ervaring van de burgemeester als langdurig raadslid van Rotterdam enAmstelveen voor Hellevoetsluis nut kan afwerpen. De heer H. G. Geist (wd) wees op Een collegiale groet van burge meester W. Thomassen (rechts). Mevrouw Aarse (links) hoort het met welgevallen aan. Burgemees ter Aarse staat in het midden. de unieke kansen die Hellevoetsluis hoeft om watersportcentrum te wor den. De protestant-christelijke groepe ring waarvoor de heer J. Verhulp woordvoerder was vertrouwde erop dat de burgemeester een goede beu a- ker zou zijn van de minderheidsbelan gen. De heer Bravenboer (Dsp) wees op de uitbreiding van de Maasvlakte in zuidelijke richting waardoor de leef baarheid weieens beknot zou kunnen worden. Indien de plannen doorgaan zou het weieens een tweede planologi sche blunder kunnen worden en hij noemde het laten groeien van Spijke- msse en Hoogvliet de eerste planologi sche blunder. „Ze zitten daar nu in de smerige lucht". Hei WD-raadslid mevrouw T. Touw-Gebuis richtte een kort woord tot mevrouw Aarse en noemde het verheugend dat deze bereid was naast haar man voor de gemeente te wer ken. „Het zal u wel veel tijd. gaan kosten". Na de raadsleden spraken jhr. J. Alberda van Ekenstein namens de burgemeesterskringen Voorne-Putten en Rijnmond, jhr. T. A. J, van Eysm- ga, namens het bestuur Stichting Na tionaal Brandweermusetim en namens zichzelf, pastoer Schrama namens de geestelijkheid, de heer Touw voor de polderbesturen, alsmede de eerder ge noemde heer Van Beestum. Openheid In. zyn. antwoord dankte de heer Aarsfe- Voor- de goede woorden en de aanwezigen, voor hun komst. Hij zag als uitgangspunt voor zijn werk m het bijna tienduizend inwoners tellende Hellevoetsluis de nuchtere kijk die kenmerkend is voor het gebied „waaruit ook ik kom". Hij stelde zich voor de grootse plannen voor de ge meente maar eens even in de kast te zetten en zich op de nuchtere werke lijkheid te baseren. En vooral niet zoals vaak gebeurt iedere inwoner die erbij komt of ieder huis dat wordt gebouwd statistisch bij te houden en daarover een hoera- stemming te kweken. Hij noemde een zo op snelheid toegespitste groei le- vensgeva arlijk. Burgemeestei Aarse bracht ook nog even de Rijnmondraad ter sprake „waaraan al veel gedokterd was". Hij vond de inbreng van iedere gemeente zeer belangrijk en vond dat daarna het gemeenschappelijke moest preva leren. Hij memoreerde nog even de door verschillende sprekers aangehaalde door hem gedane uitspraken over zijn nieuwe taak, in verschillen de interviews. Hierin had hij zich een voorstander van openheid getoond, en vond het vanzelfsprekend deze open heid in zijn nieuwe taak als burge meester van Hellevoetsluis vol te hou den. De gelegenheid hiertoe heeft burge meester Aarse nog aan het eind van de middag gekregen toen de bevolking kwam kennismaken met het burge meestersechtpaar. ROTTERDAM, dinsdag. Bü de keuringsdienst van waren te Rotter dam heeft de chef van de technische en interne dienst, tevens belast met de inkoop van materialen de heer A. van Varik. afscheid genomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De directeur, dr. F. Hoeke, memoreerde in zijn afscheidsspeech, de vakkennis en handvaardigheid van de betrokken functionaris, waarvan de gemeente Rotterdam en met name de keuringsdienst van waren bijna 40 jaar heeft kunnen profiteren. ROTTERDAM, dinsdag. Vandaag wordt in „De Doelen" te Rotterdam de zesde internationale transportdag ge houden, georganiseerd door de con tactgroep van exportdeskundigen. In sbUu welkomstwoord refereerde burgemeester Thomassen van Rotter dam aan het interview met de direc teur van het Newyorkse havenbedrijf, Austin J. Tobin, dat onlangs iu de Pa roolpers werd gepubliceerd: „Daarin werd onze Rotterdamse haven veel lof toegezwaaid. Maar hij had een punt van kritiek- HU was van mening, dat WÜ toch nog te weinig plaats hadden gereserveerd voor de containers. Ik weet niet of die kritiek gerechtvaar digd is, maar het wUsl er wel op, dat in die sector enorme perspectieven zijn," aldus de heer Thomassen- Na zijn welkomstwoord werd de opening verricht door de voorzitter van de contactgroep, de heer W. Ie Conite, die daarbij een aantal wegver- voersproblemen aanroerde, waarbij hU met name aandacht vroeg voor het ontwerp EEG-goedcrencIassificatie. Hij concludeerde dat heit zaak is, dat de overheid tijdig haar standpunt be paalt en een discussie hierover moge lijk maakt alvorens zij aan het EEG- onderhandelmgsspel verder deelneemt. Daarbij zal zij zich dienen te reali seren, dat de uiteindelijke prijsvor ming voor de infrastructuur niet rot een automatisme verwordt, dat slechts reageert op de wensen der weggebrui kers. Er zijn volgens velen belangen in onze volkshuishouding waarvan ruimtelijke ordening, luchtverontreini ging en verkeersveiligheid als voor beelden zijn te noemen die evenzeer recht op erkenning hebben als hot be lang van het weggebruik, maar die met in een prijzenstelsel kunnen wor den ingecalculeerd. Maar ook die be langen zullen in het structuurbeleid verdisconteerd moeten worden, aldus de heer Le Comte. Na hem werd het woord gevoerd door ir. S. A Posthumus, oud-staats- secretaris van verkeer en waterstaat, mr. M. van den Bos, directeur vai Europese Waterwegtransporten NV te Rotterdam, ir. J. Luymes, directeur KLM, drs. J. Dojee van Van Gend en Loos NV, en ds. P. Boender, hoofd economische zaken van de Nederland se Spoorwegen. De besteller le klasse J. J. Schuller nam afscheid van de PTT, nadat hy ruim 21 jaren zijn beste krachten aan het bedryf had gegeven. De scheidende functionaris werd toe gesproken door de waarnemend ad junct-directeur van het postdistnct, de heer J. M. Crul, die hem namens de directeur een waarderend schrijven uitreikte. Namens het PTT-personeel- fonds werd hem een geschenkbon aangeboden. Van de collega's ontving hij 2 nlatenbonnen. VANMORGEN zijn ruim zeven honderd bejaarden en invaliden uit Delfshaven vertrokken voor hun jaarlijkse uitstapje. Dit keer ging de tocht naar de Belgische Kempen. In Oostmalle werd in het amusementsbedrijf Salaman der eBn show bijgewoond. De bejaarden zijn vanavond om acht uur terug in de Schonenüerger- weg waar zij worden opgewacht door een aantal muziekkorpsen, Staatssecretaris O. IF.: 'Rijk zal geleidelijk aantal avondscholen voor Mavo opvoeren' DEN HAAG, dinsdag (ANP) Het aantal door het rijk bekostigde avond scholen voor Mavo zal, voor zover noodzakelijk en indien de financiële middelen dit toelaten, geleidelijk wor den vergroot, aldus heeft de staatsse cretaris van onderwijs en wetenschap pen, mr. J. H. Grosheide, in antwoord op vragen van het Tweede-Kameilid C. F. Kleisterlee (KVP) meegedeeld Op dit moment valt nog niet te /eg gen of dit alle bijzondere avondscho len voor Ulo (Mavo) in Rotterdam zal betreffen, zo voegt mr. Grosheide hitr aan toe. De heer Kleisievlce had ge vraagd of do bewindsman beieid was een einde te maken aan de z „discri minatoire situatie" waarin deze scho len door een voorstel van het college van b. en w. in Rotterdam zouden ko- De employé 2c klasse J. F. Guus heeft afscheid van de PTT genomen, nadat hij ruim 48 jaren zijn boste krachten aan dit bedrijf had gegeven De directeur van het postdistnct, de heer J. J. Lugte, sprak do scheidende functionaris waarderend toe en bood hem namens het staatsbedrijf der PTT een legpenning en een fraaie kalender aan. Van de collega's en het PTT-per- soneclfonds kreeg hij een schemer lamp. a V Communicatie openheid, inspraak, een beter con tact tussen burgerïg en overheid, dat zyn de sleutelwoor den van de moderne samenle ving, Je kunt geen wethouder of burgemeester voor de microfoon loslaten of ze rollen eruit. Maar er zjjn nog gemeenten in Neder land waar men niets moet heb ben van deze verderfelijke nieuwlichterij. En daarvoor boef je niet ver van huis. In Hendrik Ido Ambacht bijvoor beeld. Daar vindt de gemeente de be langstelling van pers en publiek voor de openbare raadsvergaderingen maar lastig. Dan krijg je weer geschrijf m kranten en wat koop je daar nu voor Natuurlijk zij ook in H.I. Ambacht de raadvergaderingen openbaar, maar pers en publiek krijgen allerminst het gevoel betrokken te zijn bij een de mocratisch gebeuren. De raadszittin gen in H.I. Ambacht hebben meer het karakter van een intiem onderonsje van mensen die wel zullen uitmaken wat goed voor het volk is. Vorige week bijvoorbeeld werden pers en publiek uitgenodigd even naar de gang te gaan. (Een voorstel van de CH'er De Reus) om de gemeenteraad gelegenheid te bieden in alle besloten heid te praten over de verkoop van grond voor twintig woningen, waaruit argwanende mensen zouden opmaken dat of met de grond of met de prijs iets aan de hand is. Dat is ook zo. Toen de toeschouwers weer werden toegelaten tot de vertoning hoorde men een raadslid opmerken, dat hij de prijs van woningen en grond buiten gewoon hoog vond. Hoe hoog? Welke woningen? Een ieder zweeg daarover. B. en w. hebben de raad helemaal m de hand. De afgevaardigden van do raad van H.I. Ambacht zijn nog wel door de burgers gekozen, maar daar houdt de democratie dan ook op. Wat er in de raadsvergaderingen aan de orde komt wordt niet van te voren openbaar ge maakt. Niemand mag bijvoorbeeld weten met hoeveel de salarissen van de wethouders worden verhoogd, de naam van een nieuw benoemd school hoofd blijft geheim, ook de grootte van het krediet voor het kopen van schoomeubüair is iets waar de bevol king van de gemeente niets mee te maken heeft. Al die geheimzinnigheid doet veron derstellen, dat er achter de gemeente lijk schermen van Hendrik Ido Am bacht grootse dingen worden vooibe- reid. Maar dat zal wel met. Van zulke doc-hct-zelvers als burgemeester en wethouders van H.I. Ambacht valt nooit veel groots te verwachten. Zondagmiddag vertoefde ik in café Alhena aan het Marconiplein, een van de gaafste en oprechtste eta blissementen van gans Rotter dam West. Ik wilde er wat sfeer opsnuiven voor de wedstrijd Spart-Ajax, hetgeen zeer wel lukte. Ik noteerde voor u de volgende dia loog. Man: „Als 'Sparta verliest broek ik Het Kasteel af". Andere man: „Dan kun je beter gelijk beginnen". Stilte... Ene man tegen ander man: „Ga-u ook -naar Het Kasteel?" antwoord: ,„Nee, ik durf niet. Ik ga naar me ei gen kluppie, Excelsior". Er zijn mensen die er niet meer in geloven, maar ik blijf erbij, dat er een wereld van verschil ligt tussen Rot terdammers en Amsterdammers. Er traden twee Amsterdammers binnen. Een van hen begon, onmiddellijk cn ongevraagd, geintjes tc verkopen. Ze hadden wel geen betrekking op de wedstrijd, maar de opmerkingen wa ren wel leuk bedoeld. Als een Amster dammer in den vreemde leuk gaat doen alleen maar omdat hij denkt, dat niet-Amsterdammers menen dat Am sterdammers altijd grappig zijn (het geen op een misverstand berust) krijg ik altijd jeuk onder mijn voetzolen. Het is waar, dat Rotterdammers niet zo gebokt zijn als de bewoners van de hoofdstad, maar Rotterdam mers hebben iets anders: ze kunnen zwijgen en dat kan zeer veelbeteke nend zijn. De als geestig bedoelde op merkingen van de Ajaxsupporter vie len in een bodemloze put van stilte. De man achter de tap (Rotterdam zelf) tot wie de opmerkingen waren gericht, plaatste het bestelde glas bier commentaarloos op de tap voor de ontluisterde Amsterdammer. Dat was zijn antwoord. Later wist de Amsterdammer zich met een zwak terugkomerfcje nog enigs zins te herstellen. Dat was toen er een politieman binnenkwam, die vroeg „heren, van wie is die wagen die hier voor de deur staat. Van u? Zoudt u die weg willen halen" De Ajaxman: „In Amsterdam had je allang een bon gehad". De Rotter dammers rond de tap zwegen weder om. alsof de soepelheid van de Rotter damse politie voor zichzelf sprak. Vermoedelijk vanaf X oktober al zullen de sociale raadslieden van de Rotterdamse raad voor het maatschappelijk welzijn van maandag tot en met vrydag tij dens dc lunchpauze van 122 uur spreekuur houden in het pand aan de Korte Lynbaan van de stichting Wonen. Tijdens de koopavonden op vrijdag zal er te vens spreekuur zyn van 's avonds 79 uur. Zoals bekend zijn er vanaf 1 april sociale raadslieden in dienst bij de raad voor het maatschappelijk welzijn (die, tussen haakjes, onlangs is ver huisd van Westblaak 73-75 naar Hll- ledijk 71, tel. 176744). Het kost heel wat hoofdbrekens voor deze lieden aan een representa tieve kantoorruimte zijn geholpen in de wijken waar zij „een wegwijzer" willen zijn. Mej. G. Bakker heeft m de wijk Blijdorp/Provenierswijk onderdak ge kregen in het pand Provenierssingel 57, dc voormalige pastorie van de R.K. kerk. Als eerste is zij vanaf half au gustus daadwerkelijk aan de slag. Deze week betrekt de heer J. J. Hof, sociaal raadsman voor de wijk Char iots, een voormalige school aan de Klaverstraat, Hij is per telefoon te bereiken onder nummer 174502. In een winkelpand aan de Coorn- hertstraat in Spangen komt sociaal raadsman J, H. de Waal vermoedelijk nog deze maand te zitten, Naar een onderkomen voor de heer J. L. van Rooy in het Oude Noorden en de Heer H. Bobbink m Groot-IJsselmonde wordt nog naarstig gezocht. „Het is allemaal moeilijker gegaan met de huisvesting dan we hadden, ge dacht", vertelt de chef van de sociale raadslieden W. Lourens. Hij vindtdat zijn raadslieden met de grootste spoed telefonisch aangesloten moeten wor den want een raadsman zonder tele foon is vrijwel ondenkbaar". Over de samenwerking met de stichting Wonen In de Korte Lijnbaan is de heer Laurens zeer te spreken. „Wij zijn cr gelukkig mee. Het is ei genlijk ons visitekaartje." ROTTERDAM, dinsdag. „Het toekomstbeeld van dc Rijnvaart zal cr als volgt uitzien: voor de grote stro men massagoed zal dc duwvaart in steeds toenemende male de plaats van de traditionele schepen innemen. Voor meer gespreide vervoeren blijft voor alsnog het motorschip het meest aan gewezen vervoermiddel, En in de stuk goederen va ar "Men „unit loads" en containers een Is grotere plaats innemen", aldus iriudeerde mr. M. van den Bos, directeur Europese Wa terwegtransporten NV te Rotterdam, op de /esde internationale transport- dag m Rotterdam, aan het einde van zuil cau^eiie. cbe als onderwerp had „De toekomst van de Rijnvaart". Hi| voegde daaraan loc dat wanneer men' dit toekomstbeeld als juist aan vaardt, die betekent dat in dc Rijn- vaait op vrij grote schaal geïnvesteerd moet worden. Met investeren in de duwvaart zim grote bedragen ge moeid. Daar duwvaart massaprodukue voor vervoersdiensten betekent, kan men alleen tot investeren overgaan, mdien men mm of meer verzekerd is van grote vervoersstromen. Beide fac toren" dc kapitaalsbchoefte en de inasiaproduktie zullen moeten leiden lot verdere samensmelting va j redc- Om een goede plaats te kunnen ver overen in het vervoer vin containers en unit loads zal op den «uur eveneens geïnvesteerd moeten worden, wil men een adequate service kunnen bieden. Dat dwingt reeds nu tot samenwer king in enigerlei vorm, meende mr. Van den Bos Op grond van deze overwegingen hebben zijn mantschap- pi 1 en ren andere NV hun krachten gebundeld in vaste diensten tussen Rotterdam/Amsterdam enerzijds, Ba zel anderzijds voor het vervoer van containers en unit loads. „Wanneer ik de toekomst van de Rijnvaart in enkele woorden moet schilderen, dan /ou ik zeggen concen treren en investeren. De bekende uit spraak „navigare nccesse est" geldt ook voor de Rijnvaart Ik ben ervan overtuigd, dat de redcis. die de te kenen des tyds verstaan en die bereid zijn te concentreren en te investeren tot de conclusie zullen komen „navi gare pergtmus" wij varen door', aldus besloot mr. M. van den Bos. (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Als U binnenkort aan nieuwe gordijnen toe bent... of een nieuwe woning gaat betrekken, dan moet U bij ons eens een kijkje komen nemen. Morgen houden wij een partij verkoop moderne overgor- dijnstoffen in drie verschil lende uitvoeringen. Stuk voor stuk prachtige stoffen, in wd 6 verschillende kleuren, 120 cm breed, nu veel voordeliger door elkaar per meter voor nog géén drie en een halve gulden» weefstof JLMb uni platgcwevcn weefstof uni jiöi^ linnen struktuür 'hT3" weefstof StEeéÖ^V 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne overgordijnstoffen, in ver schillende prachtige kleuren en in drie uitvoeringen, door elkaar per meter en, ~t)ok maandagmorgen EMfxnd Géén tef. of schrift, beit. ar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1