'Sociale raadsman', wegwijzer voor de zoekende burg er RUIME KEUS OP KLEINE MARKT IN GROENOORD **"7 Opening 17 september daarna elke dinsdag van 9- 14 uur J. MWXEH: Puzzels bij de nieuwe parkeermeters in Schiedam PROEF IN SCHIEDAM Dr. R. Eijsink van KVP vrijwel zeker nieuwe voorzitter Rijnmond SCHIEDAM SCHIEDAM DUIVENVLUCHT DE VRIJHEID Nieuw bedrijfspand van de groothandel 'Vegro' geopend Marechaussee reed met auto sloot in Bestuurder auto reageerde snel op stopteken politie Straattekening voor de school OP HET NIEUWE TERREIN Voor Succes was eerste klap twee punten waard Wascentrum open in Hellevoetsluis Loswerkman (17) rijdt na botsing door Schoolvoetbal in Groenoord Expositie van Theo Wiegman OPSTELLING LUXEMBURG Ziekenhuis 'Ikazia' wordt in oktober officieel geopend KOERIERSTERS VERHOEFF VERMEUL Zoekt u auto? Komeesim MEISJES GEVRAAGD dinsdag 3 september 1968 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dindsag. Niet iedere automobilist schijnt in Schiedam even behendig om te springen met de onlangs op het Koemarklplein, dc Rotterdamse- dük en het Broersvest In gebruik genomen parkeermeters. De meeste chauffeurs gaan niet te werk zoals het overigens dni delijk op de parkeermeters staat afgebeeld. Een zogenaamde kortparkeer- der in Schiedam, die hooguit een half uur in de binnenstad ver blijft, kan volstaan met het beta len van een dubbeltje. Is het ech ter de bedoeling van de automo bilist om ongeveer een uur te parkeren, dan dient hij én een dubbeltje én een kwartje in de parkeerautomaat te werpen. De manier waarop dit moet gebeu ren schijnt moeilijkheden op te leve ren. De doornsee automobilist gaat van de gedachte uil, dat het in feite met uitmaakt hoe hij het bedtag van ƒ0.35 betaalt. Hij doet bijvoorbeeld eerst een kwartje in dc automaat en laat daarna een dubbeltje volgen. Tot zijn grote verbazing zal de lijdaange- vcr van dc parkcermetcr echter in- plaats van *n uui iets meer dan een half uur aangeven. Pas wanneer hij. roals hierboven reeds is omschreven, te werk gaal. Zoals op do paikeerme- tcr staat afgebeeld eerst een dub beltje en daaina een kwartje krijgt bij de gevraagde zestig minuten. Er is nog een tweede punt. dat dc nodige toelichting behoeft. Het kan namelijk voorkomen, dat een Rotter damse automobilist bij het parkeren in de binnenstad van Schiedam auto matisch een kwartje in de automaat gooit m de stellige overtuiging, dat hij een uur weg kan blijven Bij het in werpen van een kwartje springt de tijdaangever van de parkeermeter echter op dertig minuten. Ook al zal dc Schicdamsc politie voorlopig „langs wegen der geleide- lijkheld" optreden legen de overtre- ders; het staat vast dat deze voorval len zich zullen blijven herhalen zolang er in een bepaalde streek geen uni form tarief geldt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De P.V. „De Vrijheid" nam met 400 duiven deel aan de wedvlucht vanuit St. Ka- trijne, afstand 94 km. Gelost werd om 7.40 uur; eerste duif binnen 8.48 uur. Uitslag: 1, 3. 21, 22, 41, 42 M. de Pot ter; 2 ,11, 33, 60, 74 H. v. d. Steen; 4, 38, 40, 54, 65 P. Verlinde; 5 M. Put ters; 6, 52 F. Scholtc; 7, 32, 51 J. W. Blom; 8 Tjaden; S A. Verhaal; 20, 25, 68, 72, 96 J. Doejaarden; 12, 19, 23, 29, 30, 34, 39, 71, 81 P. Pols; 13, 17, 35 J. Bakker; 15, 20, 57 J, Rost; 16 J. Pau- Jussen; 18, 28 J. Duymel; 24, 37, 45, 59 J. Hazenbrood; 26 W. v. d. Windt; 27, 40, 47, 62, 66, 67, 91 A. v. d. Berg; 36, 43 J. H. Blom; 46, 58 H. Put; 14, 44, 48, 53, 55, 61, 63, 77, 92, 95 Jack Doe- jaaren; 50, 92 W. de Roo; 31, 56, 94 H. in 't Hout; 64, 83 C. Lems; 69, 75 J. Westerholt; 79, 76 J. Zuidgeest; 7 Pronk; 78, 8? H. Hagen; 80, 90 H. Hol leman. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De groot- handel Vegro in elektrische apparaten heeft gisteren een nieuw complex aan de *s Gravciandseweg geopend. Het nieuw in gebruik genomen terrein, waar de showrooms, de magazijnen en de expeditieruimten zijn onderge bracht, beslaat een oppervlakte van 4000 vlerkante meter. Bovendien heeft de groothandel nog dc beschikking over een parkeerterrein van duizend vierkante meter. De inwoners van Schiedam. Vlaar- dingen en omstreken hebben vanaf gistermiddag vijf uur tijdens een spe ciale showroom de vele soorten ver warmingsinstallaties, de gasstellen, de fornuizen en alle andere keukenattri buten kunnen bewonderen. SCHIEDAM. Geboren: Sylvia d.v. H, Wulster en W. M. Janssen van de Voort: Astrdd d.v J. A. Langbroek en M. Schou ten; Maraatetha d.v. 3 van Nieuwkoop en M Schneider; Mania K. d.v. W. Mak en J van Donkelaar. Overleden: P. Quartd, 7 jr. wed. H, W Postma. C. Yzeadoomn, 72 jr, wed. J. van den Oever. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Ook de gemeente Schiedam gaat een proef nemen met een ..sociale raadsman". Hiermee wordt een man bedoeld die de burger de weg kan wijzen iti het (steeds groeiende) doolhof van voorschriften en in de veelheid van overheidsinstan ties waar een ieder wel eens mee tc maken krijgt. Een soort leven de wegwijzer dus in alle mogelijke zaken, een contact tussen de eenvoudige burger en de vele overheidsinstanties. De „sociale raadsman" is geen nieuwe verschijning in Nederland. In meerdere gemeenten, zo In Vlaardingen en Rotterdam bestaan ze al. B(j dc laatste begro tingsbehandeling ls er ook In de Schiedamse raad om gevraagd en b. cn w. zfjn bereid er met ingang van 9 september een proef mee te nemen tot 1 januari I960. Slaagt de proef dan zal bekeken, worden of er een vast instituut van ge maakt kan worden. Voor dc vervuiling van deze functie menen b. en w. de juiste man gevon den te hebben in de persoon van de heer P. J. Drenth, ambtenaar bjj de afdeling Algemene Zaken van de ge meentesecretarie, die ambtshalve de weg weet naar dc diensten en instan ties. maar bovendien Schiedam „als zUn broekzak" kent. De heer Drent zal op een vaste tijd en plaats éénmaal per maand spreek uur houden in vnf verschillende wij ken. Voor Kethel/Groenoord zal dat zijn in het voormalige gemeentehuis, thans politiepost, aan de Schiedamse- weg 26 op de eerste maandag van de maand; voor Nicuwland in het Wijk centrum aan het Dr, Wibautplein op de 2e maandag van de maand; voor het westen en het centrum m het stadhuis aan de Grote Markt op de 3e maandag van de maand; voor het oos ten m de Prof. dr. Kohnstammsehool aan de Fahrenheitstraal op de Je dinsdag van de maand en voor het zuiden in een zaaltje van de Bethel- kerk op de 2e dinsdag van de maand. Steeds van 19 tot 20 uur. De verde ling van de spreekuren over de stad houdt echter niet m, dat alleen de wijkbewoners kunnen komen. Ieder een kan op elk spreekuur komen. De verdeling is alleen gedaan voor het gemak van de bewoners. Behoefle „Wij hebben geen flauw idee hoe groot de behoefte aan zo'n sociale raadsman is en dus ook niet hoeveel mensen op het spreekuur komen. Evenmin welke onderwerpen aange sneden zullen worden. Dat moeten wc allemaal nog Ieren," verklaart burge meester H. Roeifsema in een toelich ting. „Maar het is beslist niet de bedoe ling. dat het spieekuur van de sociale, raadsman een soort doublure wordt' van de spreekuren van de burgemees ter en de wethouders." De ervaring leert namelijk, dat van de mensen, die op een spreekuur ver schijnen, een groot deel m de knoop ligt met juist de huisvesting en de bijstandsregeling. Maar het kan nooit de bedoeling zijn, dat de sociale raadsman een soort raad van beroep gaat zijn voor meningsgeschillen op dat terrein. HEERJANSDAM, dinsdag. Op nieuw is in het weekend een auto in Heerjansdam in de sloot naast de Mo- lenweg-Langeweg gedoken. Ditmaal was het de wagen van dc in Brielle gestationeerde marechaus see Hoogvliet, die met een vriend en twee meisjes bij een uitwijkpoging met zijn auto ondersteboven in de sloot trecht kwam. Opperwachtmeester Wielaart van Heerjansdam die over de man on gevallenrapport zal uitbrengen ver telde gisteren dat het opnieuw lag aan de berm. „Als een auto even te ver uitwijkt en met zijn wielen in de zeer steil hel lende berm terecht komt, is elke auto absoluut verloren. De passagiers en de bestuurder van de wagen kwamen er goed af. Maar vandaag of morgen gebeurt er nog eens een dodelijk ongeluk", aldus de postcommandant in Heerjansdam. RIDDERKERK, dinsdag. De ba- stuurder van een Opel personenauto reageerde gisteren wel heel snel op het stopteken dat leden van dc rijks politie (verkeersgroep Dordt) op de rijksweg 16 bij Ridderkerk gaven. Hij bracht zijn wagen op grote af stand voor de politieman, die een rou tinecontrole had willen uitvoeren, tot staan en vluchtte de landerijen in. Dc wagen bleek het eigendom van de Zwijndrecbtenaar G. van Winger den uit de Schoolstraat 2. De auto was gestolen. Met behulp van de Ridder- kerkse politie heeft men nog op de dief gejaagd. Men heeft hem in het donker niet kunnen achterhalen. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Verwijzen Dc sociale raadsman is en kan niet meer zijn dan ectt wegwijzer. Hij be slist niet en doet niets af; h(j verwijst naar de instanties, die het wèl doen. tVat niet wegneemt, dat wanneer ie mand moeilijkheden heeft met het op stellen van een of ander verzoek schrift, de heer Drenth dan best be reid is een kladje te maken. Voorbeelden. De riolering functio neert slecht bij wie moet je zijn om die gerepareerd te krijgen? Wanneer mag je wel en wanneer niet zonder vergunning verbouwen in je huis. Bij een geschil met de huisbaas, tot wie kan. je je wenden? Als de financiële problemen je boven het hoofd groeien, wie helpt dan? Wie by gezins- en: maatschappelijke moeilijkheden? Wie bij burenruzies? Enzovoort, enzovoort „Hoe groter de stad wordt, hoe moeilijker het wordt om de wegen te vinden naar de behandelende of hel pende instanties," zegt burgemeester Roeifsema, die et overigens nog niet van overtuigd is, dat in BChiedam die wegen nu ook inderdaad zo lastig te vinden zUn- „Zó groot is Schiedam nu ook weer niet. Iedereen kan iedereen nog wel vinden." De burgemeester vindt het zelf he lemaal niet erg op straat aangespro ken te worden, wanneer men met pro blemen zit. „Ik heb op mijn maandagse spreekuur ook wel eens brJtefjes zitten schrijven voor iemand, die niet wist hoe hij het moest inkleden. Dat briefje kwam dan later weer officieel bij me terug." Ook wijst hij op de „rayonagenten' in Schiedam, een instituut dat uitste kend voldoet. Deze agenten doen meer dan alleen maar politiewerk. Tot het bemiddelen bij echtelijke ruzies toe. Dat zijn dan ook een soort „sociale raadslieden". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Wim van Ril, leerling van de christelijke Prin ses Beatrixschool heeft de straatte kenwedstrijd gewonnen, die op konin ginnedag is gehouden. Zijn bekroonde tékening is nu door het bestuur van de VNFG aangeboden aan het school bestuur, de Vereniging tot Bevorde ring van Christelijk Onderwijs t Schiedam. De overdracht zal vrijdag middag op 16.00 uur plaats hebben aan de school. (Van onze korfbalmedewerker) ■BBrnaM SCHIEDAM, dins dag. Voor alle Schiedamse korfbalteams is nu de competitie begonnen. Met wisselen de resultaten. Na de eerste competitie- dag is cr natuurlijk nog niet veel over te zeggen, maar Succes dacht kenne lijk aan de beroemde eerste klap die twee punten waard is. Zaterdagmid dag werd op overtuigende wijze met 52 van Olympia gewonnen. In een aanvankelijk nogal stroef lo pende eerste helft raakte de Succes sors met 0—1 achter, echter door L, v. Dijk nog voor de rust naar 11 om gebogen. Dezelfde speler had kennelijk in de rust zijn inspiratie zuinig gekoesterd •want hij was dan ook de maker van het doelpunt, dat Succes naar een voorsprong tilde. De Schiedammers hadden toen het juiste tempo te pak ken en voor de gasten uit Sprjkemsse was er geen redden meer aan, Via be nutte kansen van Rob Hemrik en Ad de Rooy werd het 51, waarna de te genstanders via een strafschop nog te- genscoorden. Een goed begin dus op het nieuwe veld. „Schiedam" nam in Den Haag tegen ALO een comfortabele voorsprong van 02 door doelpunten van Rien v. d. Kraan en Freek Veer voor rust. De goede wedstrijdmentaliteit van de Ha genaars kennende, namen de Schie-, dammers in de tweede helft geen risi co en bleven op volle toeren spelen. Echter gingen op bijkans miraculeuze wjjze alle goede kansen op het randje van de korf verloren, terwijl aan de andere kant juist alles lukte. ALO zag kans 4 treffers achter elkaaar te sco ren. (42), waarna alleen Freek Veer De eerste wedstrijd op het nieu we terrein aan de Mgr. Nolens- laan bracht het Succes-team ook de eerste overwinning; met 5—2 op Olympia. SCHIEDAM, dinsdag. Op dinsdag 17 september zal voor de eer ste maal de weekmarkt worden gehouden op het Johann Straussplein in Groenoord, die daarna elke dinsdagmorgen van 9 tot 14 uur op het zuidelijke deel van het Straussplein zal plaatshebben. ROTTERDAM, maandag. De 73-jarige J. Kooiman heeft samen met de 4l-jarige magazijnbediende H. M. van der Wolf gisteren de 3-jarige Ro bert Schouten uit het water van de Boergoensevliet gered. Het kind was spelenderwijs in het water gevallen. Het heeft er geen nadelige gevolgen van overgehouden. HELLEVOETSUJÏS. Zaterdag- middag is aan de rijksstraatweg te Hellevoetsluis het wascentrum „Voor- ne" officieel geopend door loco-burge meester L. Riedijk. Begeleid door een equipe van de ruiterverenïgmg „De Overmaasse Rui ters" arriveerden de heer Riedijk en zijn vrouw, gezeten, in een dresseer- kar. Uit handen van amazone Astrld van Dorp ontving hij de sleutel van het gebouw. De officiële ingebruikneming van het bedrijf geschiedde eveneens door hem. In de feestelijk met bloemen versierde wasseretteruimte stopte hij de eerste penning in een van de was machines. De heer Riedijk zei ver heugd te zijn, dat de middenstand en de gemeente gezamenlijk werken aan de uitbouw van Hellevoetsluis. Dit wascentrum is daar een typisch voor beeld van. Niet alleen voor Hellevoet sluis maar voor geheel Voorne is dit bedrijf van belang. De heer L. G. van Dorp, exploitant vna het wascentrum, zei in zijn dank woord bijzonder trots te zyn op dit nieuwe en uiterst moderne bedrijf, waar men kan wassen, drogen, man gelen en reinigen. Men kan het alle maal zelf doen of het laten doen door personeel van het bedrijf. ROTTERDAM, maandag De po litie heeft gisteren de 17-jarige los werkman R. D. uit Rotterdam aange houden, die tevoren on de kruising van de Crooswfjkseweg met de Croos- wijksestraat een aanrijding had ver oorzaakt cn was doorgereden. Bij aanhouding van de auto, bleek deze niet verzekerd. Het voertuig had verder drie gladde banden en een zeer slechte carrosserie. De bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen. Deze tweede markt van Schiedam zal niet zo gTOot zijn als de bestaande vrijdagse weekmarkt op het Broets- vcld, want er is maar plaats voor 46 marktkramen. Toch zullen ook de be woners in het noordelijke stadsdeel (evenals de andere belangstellenden, overigens) volledig aan hun trekken kunnen komen, want door een scherpe „sanering" zullen liefst 29 branches vertegenwoordigd zijn. Daar het aantal aanvragen om eert standplaats zeer groot was, rond tweehonderd, heeft het gemeentebe stuur een selectie kunnen toepassen, die in het belang van de consumenten is. Niet te veel markkooplieden dus met dezelfde artikelen en daarnaast een grote verscheidenheid van artike len. Uit de vele aanvragen zijn een ze ventigtal marktkooplieden geselec teerd, die gistermiddag zijn toegelaten tot een verloting om de 46 beschikba re standplaatsen. De geselecteerden zijn kooplieden die reeds een plaats op de vrijdagse markt op het Broersveld hebben (en die dan ook de initiatief nemers zyn voor de tweede markt), aangevuld met een aantal in Schiedam wonende marktkooplieden. De 24 uit gelote kooplieden komen op een wachtlijst en vormen een „reserve". 29 soorten De verdeling van de kramen is a volgt: 5 voor groente, 5 voor fruit, 1 voor aardappelen, 2 zuivclproduktcn, 2 chocoladewerken, 2 koek en banket, 1 drop cn zuidvruchten, 2 gerookte en 1 verse vis, 2 snijbloemen, 2 vaste plan ten. 2 schoenen, I rotanmeubels, 1 he renmodeartikel en, 1 tijdschriften, 1 stoffen, 1 coupons, 1 kleinvakartikelen (garens, enz.), 1 aardewerk, 2 tricota ge. 2 bonnelerle, 2 kousen, 1 vogelza den, I siroopwafels, 1 lake&s en slo pen, 1 huishoudelijke artikelen en 1 gevogelte en wild. Tenslotte nog een patat-kraam, maar die valt eigenlijk buiten het ge heel van de markt en staat dan ook afzonderlijk. Een branche-vermenging zal met worden toegestaan. Men ver koopt of groenten of fruut. maar niet allebei; óf coupons óf stoffen, maar niet allebei. Dit om de concurrentie, maar ook de keuze zuiver te houden. Voor de bewoners in het noordelijke stadsdeel, maar vooralvoor hen in Groenoord, waar de winkelvoorzienin gen heel matig om niet te zeggen on voldoende zijn. is deze wekelijkse markt een uitkomst. Ook al is de duur in verband met de winkelsluitingsrege lingen maar beperkt van 9 tot 24 uur. Hinder Of de bewoners rond het Johann Straussplein nu zo verrukt zullen z(jn van de marktdrukte voor de deur is een andere zaak. Om hun ongerief al thans enigermate op te vangen z(jn er in de onlangs nog herziene mark tv er- ordeningen maatregelen vastgesteld om de hinder ia te perken. Geen on nodig lawaai, geen afval en vuil op het plein, enz. Ook een verbod om fietsen te plaat sen tegen de woningen rond het plein. Verder is er een ingewikkelde rege ling vastgesteld voor het verkeer op en rond het plein, met een aangewe zen parkeerplaats op het noordelijke deel van het plein. Tegen de instelling van deze tweede en wat beperkte markt in Schiedam is weinig bezwaar gemaakt door de mid denstand. Hetgeen op de credit-zijde van de Broersveldinarkt geschreven kan worden. Die oudere markt is niet alleen een doorslaand succes gewor den, maar heeft ook aangetoond dat er inderdaad een behoefte onder de be volking bestaat aan zo'n markt Het groot-winkelbedrijf juicht elke drukte in de stad toe. De andere win keliers zijn wat minder enthousiast, maar met tegen. Alleen de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (de bond van marktkooplui) had be denkingen, omdat concurrentie voor de woensdag-markt in Vlaardingen wordt gevreesd. Ook een aantal marktkooplui van de Broersveld- markt is beducht voor concurrentie. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Onder gro te belangstelling van ouders cn andere aanwezigen is gisteravond het Jeugd voetbal toernooi van de wljkvereniging Groenoord gestart op de twee veldjes aan de Daan van Bolnes hoek Vale- riusloan. Zoals bekend nemen, zeven elftallen van leerlingen van de vijlde en zesde klas van vijf Kethelse lagere scholen aan het toernooi deel. In poule A won gisteravond de Dr. Saucrschool met 43 van de Mgr. Beckerschool I, ter wijl de Burg. Verveenschool veel ster ker bleek dan de Julianaschool II. die met 70 werd verslagen. Deze hele week wordt nog gespeeld, de finales hebben maandag 9 september plaats. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. - Naar aan leiding van zijn 60ste verjaardag zal van de Schiedamse schilder Theo Wiegman in het Stedelijk Museum werk worden tentoongesteld van 7 lot en met 30 september. De opening heeft plaats op vrijdagavond 6 september om 20.15 uur. LUXEMBURG, maandag (ANP). Zes profs zijn opgesteld m het Luxemburgse elftal, dat woensdag avond in het Feijenoondstation in Rot terdam voor de voorronden van het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal uitkomt tegen Nederland. Het zijn Kouter (La Ganitoise), Kuffer (Olympique Lyon), Jeitz (FC Metz), Schmit, (FC Sochaux), Dublin (AS Nancy) en Pilot (Standaard Luik). De opstelling is; Doel: Hoffmann (Jeunesse Esch); achter: Kuffer (Olympique Lyon), Jeitz (FC Metz), Ewen (Union Luxembourg), Hoff mann (Jeunease Esch); midden: Hoff mann {Aris Bonnevoïe en Korter (La Gantoise); voorSchmit (FC Sou- chaux), Dublin (AS Nancy), Pilot (Standaard Luik) en Kitchens (Aris Bonnevoïe). Reserves: Stendebach (Arts Bonnevoïe), Leszeynski (US Ruemenlingen), Cardoni (US Ruem- lingen) en Zangerle (Union Luxem bourg). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Dr. R. Eijsink, gedeputeerde voor de KVP van de provincie Zuid- Holland, houdt ernstig rekening met een benoeming tot voorzitter van het openbaar lichaam Rijn mond. Hij zou dan zijn partijge noot mr. V. G. M. Marijnen, die is benoemd tot burgemeester van Den Haag, opvolgen. Het partijbestuur van de KVP heeft dr, Eijsink bij de ministerraad als baar kandidaat voorgedragen. Het is nog niet duidelijk of het kabinet vol gende week vrijdag al een beslissing neemt of wacht tot de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. J. Kiaasesz, die enig voorbereidend werk heeft verricht, terug is van va kantie. In het laatste geval zou de be slissing pas in de kabinetsvergadering van 27 september worden genomen. Drs. Th. J. Westerhout (pvda) uit Middelburg, voormalige staatssecreta ris •'an binnenlandse zaken, die ïn het overleg-stadium met mr. J. Kiaasesz als eerste PvdA-gegadigde is ge noemd, vertelde vanochtend: „Ik ben me: de gevraagde man". De vicevoorzitter van Rijnmond, mr. H. B. Engelsman (pvda), gaf er de voorkeur aan „zich i,n nevelen te hullen". Over een eventuele benoe ming van hemzelf. Overigens was _hij van mening, dat „de beste man Rijn- mondvoorzitter moet worden en dat die beste man in PvdA kring te vin den is". ROTTERDAM, maandag. De po litie heeft zaterdagavond de 21-jarige pijpfitter L. P. L. gearresteerd. De man had tijdens een ruzie op de Beu- kelsdijk de 26-jarige pensionhoudster M. E. van V. met een pistool bedreigd. Bij onderzoek bleek later, dat het pi stool ongeladen was. De man had geen wapenvergunning. De man was met een aantal vrienden naar de woning van de pensionhoudster gegaan en maakte daar amok. Aanleiding van de ruzie was een verhouding, die een van de mannen met <de pensionhoudster had. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Het nrotestants-christelijke ziekenhuis Ikazia" aan het Zuidplein zal woens- dig 9 oktober om 16 uur officieel worden geopend door de staatssecre taris van sociale zaken en volksge zondheid, dr. R. J. H. Kruisinga. Het ziekenhuis is reeds enige tijd in gebruik, van een officiële opening was i et nog steeds met gekomen. WILTON-FIJENOORD Op onze Afdeling CORRESPONDENTIE kan worden geplaatst met (m)ulo-* of hieraan gelijkwaardige opleiding. Leeftijd 17 tof 22 |aar. Geboden wordt een prettige werk kring op een modem ingerichte afde ling. Sollicitaties te Tïehten aan bovengenoemde maatschappij, Postbus 22, Schiedam. Tele fonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Afdeling Personeelsadministratie, telefoon (010) 26 92 00, toestel 3072, Auto's en auto- benodigdheden TAUNUS 17M '66. TaunUS 20M '65. Ford Corsair 'S5. Ford Cor sair '64, Triumph Herald 20M ■65. Ford Corsair '65. Ford Cor tina '64. Triumph Herald '65, Simca 1000 *65, Austin Gli der '64, Fiat 1100 '63, V-W. Va riant *62 en '53, V-W. 1500 '62 Opel Kapitan '60. Automobiel- bedr. Gbering. Boezemstngcl 04 (t.o. Veemarkt) R*dam. Tel. 010—142068. Iedere dag geopend van 9 tot 0 uur. Ie klas garan tie en alle financieringen. R222 Foto, film en projectie Velourgordijnen verven 3,50 p. m2 Mantel verven 16f- Kort suèdejasje reinigen Oostsingel 2. Tel. 268924. Textiel verven en suède reinigen. Pastoto's klaar terwijl u wacht. Foto van Vuurcn, Hoogstraat 106, Schiedam. Tel. 266720. Let op juiste adres. eon Qoedo gebruikt* xfo dan ook onze AUTORUBRIEK Voor lichte binderij-werkzaamheden in drukkerij Bij een leeftijd van 15 jaar ƒ35,per week netto. Oudere meisjes hogere salarissen. Aanmelden: DRUKKERIJ P. F. VAN DEN ENDE De Nijverheidstraat 5 Schiedam (Spaanse polder). Tel. 155 255, toestel 8.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2