RADIO Nievelt Goudriaan 16 punten hoger SCHEEPSTIJDINGEN NOTERINGEN AMSTERDAMSE CTENBEURS Vereenigde Glas leent voor nieuwe fabriek 'Over vijf jaar wellicht meer frisdrank- dan bier-verbruik' BEURS EN FINANCIEN TREKKING LENING AMSTERDAM 1956 Ir. J. F. Koster (N.S.) naar Kabelfabrieken Winst Deli-Atjeh minstens f 50.000 Beurzen in het buitenland 'J? - AANDELEN mm Laura Motoren gaat met een Amerikaans bedrijf samenwerken Wall Street dicht Valutanoteringen (Van ome beursredacteur) AMSTERDAM,^ dinsdag. Op de Amsfcerdatn.se effectenbeurs is gisteren de notering van de aandelen Van Nievelt Goudriaan scherp opgelopen. Ri.l grote omzet is de koers fors naar boven gegaan. Op de beurs wordt al enige tijd gesproken over een od op de aandelen Van Nievelt Goudriaan en voorts werd vandaag; gezegd dat er liqui- daticpiannen zouden bestaan. De notering van de andere schcep- vaartaandeien gingen overwegend licht omhoog. AMSTERDAM, dinsdag (ANP), Rij de gisteren gehouden uitloting van de 2 Vèprocent premielening Amster dam 1050-III is de hoofaprifs van 100.000 gevallen op obligatienummer 5 van serie 1637. De prUs van 50.000 viel op nummer 5 van serie 7077. Twee premies van 10.000 werd ge trokken, 2ij vielen op nummer 9 van serie 2426 en nummer D van serie 15972. De houders van de obligaties nummer 3 van serie 8667 en nummer 8 van serie 14104 kunnen elk ƒ5.000 toucheren. De tien premies van f 1.000 komen ten goede aan de bezitters van de vol gende stukken: serie 1836 nr 8, serie 2370 nr 3, serie 3711 nr 5, serie 6508 nr 1serie 6508 nr 7, serie 7364 nr 5, serie 7977 nr 4, serie 18648 nr 3, serie 18646 nr 8 en serie 19143 nr 7. Vierentwintig obllgatiehoudcrs wor den 500 rijker, de bezitters van de obligaties: serie 624 nr 4, serie 796 nr 7, serie 796 nr 10, serie 1836 nr 10. se rie 2047 nr 7, serie 2426 nr 0. serie 2426 nr 7, serie 2500 nr 9, serie 37X1 nr 7, serie 7364 nr 7, serie 8415 nr 1, serie 9015 nr 5, serie 9172 nr 2, serie 11702 nr 8, serie 15591 nr 8, .serie 16242 nr 9, serie 16427 nr 5, serie 10436 nr 3, serie 16633 nr 4, serie 16804 nr 6, serie 17036 nr 1, serie 17667 nr 4, serie 18652 nr l en serie 18890 nr 8. In totaal werden vijftig series van elk tien obligaties uitgeloot. De 460 obligaties, die niot in de prilzen vie len. zullen worden afgelost met f 125,- elk. Op do eerste bijeenkomst van de vende zitting van de VN-organisailc vooi hatidol cn ontvdkkoüns (Unctad) gisteren in G6nève hebben de president van de groep ontwllckeliiïgH landen, H. Briantea (PhiiippUncn). en de president van de groep westelijke industrielanden, G. Smo- quina (Italië), ten overstaan van UJdeiyJc algemeen presldon van de organisatie, A Aganaye (Tsjaad), verklaard te hopen dal de Tsjechische onder-minister vat) buiten landse zaken. J. Kohout, zo sneJ mogelijk uit Praag naar Gótióvc komt om zijn lunc- (ATP) ties als president op te Van Nievelt Goudriaan werd begin beurs verhandeld tegen 147, een winst van 8 punten tea ojizCahte van afge lopen vrijdag en een vooruitgang van 16 punten in vergelijking met ver leden week maandag. Tijdens de han del is de notering opgelopen tot een hoogste notering op 161. Tegen het slot van de beurs kwam er een reac tie en de laatste transactie op 155 be tekende een vooruitgang van 16 pun ten. De lokale mavkt gaf een overwegend verdeelde stemming te zien, waarbij voor een vrij groot aantal fondsen licht koersverlies optrad. Zeer vast In de markt lagen de noteringen van de uitgeversbedrijven. De biedkoers voor de aandelen VNU ging 10 of 50 pun ten omhoog tot 215, de biedprijs voor de aandelen Elsevier werd I 5 hoger vastgesteld op 470 en de biednotc- ring voor de aandelen Drukkerij De Boer gtng met 5 punten naar boven tot 430. De aandelen Kluwer waren 1 in reactie op 249. Albert Heijn was 3.50 in herstel van het verlies van afgelopen vrijdag Op 264. Verlies van enige omvang kwam om. voor de aandelen Ned. Lloyd. De koers daalde f 2,40 tot 116. Het ver zekeringsconcern Delta moest 10 pun ten afstaan op 340. terwijl Nationale- Nederbnden op 700 niot te verkopen •was, hetgeen een reactie betekent van 18 punten. RVS ging 15 punten naar beneden tot 590 en Bols was 2.50 in reactie op ƒ221,50. De internationale aandelen gaven lichte koersverliezen te zien. De cultuurmarkt was enigszins ver deeld en de staatsfondenmarkt gaf met name voor de 7% leningen een vaste stemming te zien. De andere soorten waren goed prijshoudend. De koers van de aandelen Vettewin- kel ging 20 punten omlaag tot 350. Zo als bekend is de koers van dit fonds vorige week sterk omhoog gegaan. De aandelen AMEV gingen 10 punten om hoog tot 790. De opening van de handelstentoonstelling In Brno in TsJechoslowakUo t« een week ullBcitcld, tot II september, zo meldt het Tsjechische persbureau CTEC, De toevertrouwde middelen van Coöperatieve Centrale Boerenleenbank In Eindhoven zijn dit Jaar gestegen tot i 5.2 miljard per eind Juli. Mr. Bocht (Vrumona) BTJNNIK, maandag (ANP). Binnen vijf jaar zal er in Neder land wellicht meer frisdrank dan bier worden gedronken. Het jaar verbruik zal dan 750 miljoen liter bedragen, 60 liter per jaar per hoofd van de bevolking, oftewel de helft meer dan nu. 1 Dit is de verwachting van mr. C, J. G. Becht, oud-voorzitter van de bond van bierhandelaren en mineraalwater- fabrikanten en directeur van de N.V. Vrumona te Bunnlk. De heer Becht sprak gisteren bil de ingebruikne ming van een nieuwe (de vijfde) bot- tel-lUn van Vrumona met een capaci teit van 20.000 liter per uur, een in vestering van ƒ2 miljoen. Tevens In troduceerde Vrumona gisteren een nieuwe Pepsi-Cola flea; een literfles met schroefdop. Mr, Becht verwacht de komende ja ren een verdere concentratie in de Nederlandse frisdrankenindustrie. In 1962 telde ons land 371 frisdrankfa brikanten, In 1966 nog maar 231. Naar het oordeel van mr. Becht zal dit aan tal nog verder dalen. Er zal in de toekomst steeds meer vraag zijn naar grotere en voordeliger verpakkingen, waarbij de consument ook meer belangstelling zal gaan tonen voor de eenmalige weggooiver- pakking. Mr. Becht houdt tevons re kening met de toenemende vraag naar calorie-arme produkten en internatio nale merkartikelen. Voorts zullen er volgens hem wijzigingen komen in di stributiemethoden. Volgens mr, Becht is de gestadige uitbreiding van de consumptie van frisdranken het gevolg van de grote welvaart, stijging van het aantal au to's (snelverkeer bevordert het ge bruik van alkoholvrije dranken), stij ging van het aantal t.v.-toestellen Vverhoging huiselijke gezelligheid) en toeneming van het gebruik van^koel- tal Nederlandse gezinnen heeft nu al tijd irisdranken in huis, zo zei hij. Mr. Ereht is tenslotte van mening dat de fusiQ tussen Heineken en Am- stel veel voor Vrumona betekent. Het bedrijf is thans vi^>r 90 procent eigen dom van Heineken. Mr. S. C. Homan, directeur indu striële projekten en bedrijfstakken van het ministerie van economisch* zaken, verrichtte de opening van Vru mona's nieuwe produktielijn. (Van onze economische redactie) SCHIEDAM, dinsdag, De N.V, Vereenigde Glasfabrieken (United Glasworks) te Schiedam gaat 6,9 miljoen converteerbare obligaties uitgeven. De opbrengst van deze lening is bestemd voor de bouw van een nieuwe fabriek. Dit staat in het prospectus waarin de lening wordt aangekondigd. (ADVERTENTIE) Builen: verfijnd van vorm. ifotehouten kast, ruimeoverzichtelijke afstemschaal. Binnen: technisch öf. ConcertluidsprcJcer van 18 x 13 cm, 6 transistors voor een lang leven aansluitingen voor platenspeler, bandrecorder en extra luidspreker. Golf bereik: MG, LG, KG- en FM. f344,' Het bedrijf ffaat b» Maastricht een fabriek voor verpakkingsglas bouwen. Deze fabriek gaat 15 miljoen kosten. „Daarnaast zal een lopende middel lange lening van 9 miljoen worden teruggebracht tot ƒ3 miljoen, heigeen de kapitaalbehoefte op 21 miljoen brengt", aldus staat in het prospectus. „De Vereenigde Glasfabrieken leent van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Nationale Inves- terlngsbpmk in totaal 9,75 miljoen. Het resterende bedrag ongeveer 4.3 miljoen ral worden gefinan cierd met een investerlngapremie van het Riik, in het kader van het her structureringsplan voor Zuid-Limburg en met eigen uit afschrijvingen vrijkomende middelen", wordt ge zegd. In de periode van 1 januari 1988 tot 19 mei 1968 heeft het bedrijf een om zet geboekt van ƒ37,5 miljoen tegen ƒ87 miljoen over geheel 1967. De winst bedroeg over die periode 607.400, staat in het prospectus. „De verdere vooruitzichten geven ons de verwachting, dat deze rentabilitedts- verbetering zich in de resterende maanden van 1968 zal handhaven", aldus het bestuur van het bedrijf. Over geheel 1967 beliep de winst ruim 1,03 miljoen. De converteerbare obligaties wor den geplaatst tegen een koers van 100 procent. De rente is vastgesteld or zeven procent en de looptijd bedraagt vijftien jaar. De nominale waarde van de stukken beloopt 500. Het bezit van vier claims geeft recht in te schrijven op één obligatie van 500. De handel in de inschrijfrechten be gint 4 september, de inschrijving staat open op 10 september en de storting moet geschieden op 1 oktober van dit jaar. De obligaties kunnen worden ge ruild in aandelen gedurende de jaren 1969 tot en met 1973. De conversie koers is bepaald op 120 procent. Zes obligaties geven recht op vijf aande len van elk nominaal 500. DELFT, maandag (ANP). Ir. J. P. Koster, lid van de directie van de Nederlandse Spoorwegen, is voorge dragen als technisch directeur van de NV Nederlandsche Kabelfabrieken te Delft. De heer Koster zal zijn nieuwe functie per 1 januari kunnen aanvan gen. dinsdag 3 september 1968 - Grote Vaart Ablda 3 eept te Singapore Acila 14 sept te Houston vcr- Acmaeo 3 V Tema n LagOS Acleon 1 tc Faranagua Alkmaar 5 te Madras vcrw Amerskcrk p 3 Kaap Finis lerre n Genua Anna Christina 3 nm te Ca sablanca verw Area U te Curacao verw Atlantic Star 2 te Rotterdam Alys 3 te St Georges Banda 3t te Singapore Blitar 2 v Chalna n Madras Capiluna 7 tc Mena al Abma- dl verw Caltex Arnhem p 2 Dakar n Perz Golf Caltex Napels 2 v St John ;i Aruba Caltex Madrid p 2 Comores n Ras Tanura Caltcx Nederland p 2 East London n Kaapstad Carlb Trader n Men» 2 op 350 mijl o van Ceylon Chevron. The Hague 3 te Sai gon verw Cinulfa 3 nm te Aruba Crania 3 nm te Stanlow verw Dallla 20 te Sydney verw Daphne 2 v Menn n Genua Diadcma 12 te Whangarei verw Diloma 2 te Lavera DIone 9 te Mena al Fahal sion eil. Isls 3 te Antigua Kabyllo p 2 Madang n Ta- bangao verw Dostna 5 te Es Sider verw Dutch Master 2 te Rotterdam Eemhaven p 2 Las Falmas n Engeland Eos 3 nm te Antwerpen verw Esso Den Haag p 2 Kaap Fi- nfsterre n Perz Golf Esso Rotterdam n Antwerpen 2 op 510 mijl o von St He lena Frans van Seumeren 2 te St Malo Forest Town 3 tc Aden Geeststar 2 nm te Preston Goeree p 2 Bclawan n Sin gapore Grotedhk 5 tc Havre verw Gulf Hanaa n Durban 2 op 330 mijl wzw van Kaapstad Gulf Hollander n Whangarei 2 op 450 mijl zw van Bom bay Gulf Swede p 2 Colombo n Mena al Ahmndl Heemskerk n Colombo 2 op 800 mijl zo van Seychellen Holendreeht n Walvisbaai op 680 mijl o van Ascen- Caroranhbay Karimun 31 te Fenang Kermln n Durban 2 op 200 mU! o van Beira Kloosterkerk p 2 Las Palmes n Genua Koratla 2 v Aden n Singa pore Kossmatella 3 v Tcesport n Saltond Kylix 7 te Barcelona verw La Libella 2 v Napels n Mer- sln Laura Christina 3 te Lissabon Libertas 3 tc Amsterdam verw Lovella n Tenerlffe 2 op 350 mijl o van Dar e3 Salaam Macoma n Jebel Dhanna 2 op 260 mijl zo van Moga discio Mare Iratum 2 v Alge dras a Rotterdam Mare Liberum 2 te Great Yarmouth Mare Sllentum 1 te Cardiff Munttoren n Bombay 2 op 400 mm o van Colombo ydreent n Perz Golf 2 op 300 mijl o van Sabang Mynlas 3 te Rotterdam Neder Rijn n Penang 2 op 750 mijl nw van Mauritius Niso 3 okt te Rotterdam verw Nushaba p 3 Kaap Spartlven- to n Marseille NIJkerk p 2 Gibraltar n Kaap stad Ommenkerk p 2 Gibraltar n Rotterdam Ondlna 3 nm te Es Sider Onoba 6 tc Rotterdam verw Pallas 3 te Catania Phidias p 3 Ouessant n Ant werpen, 5 te Antwerpen verw Phllidora 3 nm te Tranmerc Fhtline 6 te Gamba verw Phillppla 0 tc Kharg I Prins Philips Willem verm 4 v Hamburg n Rotterdam Purmerend 2 te Singapore Senegalkust 4 te Freetown Situla p 2 Kreta n Tripoli (Llbye) Spaarnekerk p 2 Chagos Arch n Singapore Stad Delit 2 te Safi Stad Vlaardlngen. 3 te Rotter dam Stad Zwolle 2 te Chicago Stella Polaris 3 te Barcelona Straat Cook 3 te Hongkong Straat Madura n Port Swet- tenham 2 op 330 mijl ïzo van Bangkok Straat Singapore 3 te Bom bay Tamara 2 te Hamburg Tjlmonuk n Hongkong 2 op 200 mijl OZO van Saigon Vlona 9 tc Teesport verw Vldena 5 te Khor al Amaya verw ltrea n Hovic 2 op 650 mijl wnw van Pointe Notre Zaankerk 31 te Port Swet- tenham Zafra 3 te Durban KUSTVAART Alette Johanna 1 te Orlstano Andromeda 2 te Sajenikl Atlantic Sun 31 v Cayenne a Miami Aruba 3 te Swansea Audrey Johanna 3 te Deven ter Eemsborg 2 te Londen Emmy-S 3 te Rotterdam Falcon 1 te Amsterdam Geertmld Margaretha 2 te Teignmouth Geert 1 te Londen Hinde 2 tc Zwolle Irene-S p 2 Wick n Oslo Juno S te Bridcewater verw Labrador 3 te Far verw LÖnbaansgracht 3 nm te Sho- reham verw Lumey 3 te Groningen Myfem 1 tc Calais Maas 2 te Amsterdam Mars 5 te Sundsvall verw Margrlet-L 2 te Savona Mlrzam-N 4 te Marseille verw Mutua Fides 3 te Brouwers haven Netty 3 te Par verw Netta 2 nm te Londen Oosterburgh 4 te Barcelona Olympla 2 te Immtngham Prosperlte 1 te Pasajes Parma 1 te Gela Prinses Wllhelmtna 1 te Lel- xocs Pleter Mfnsemius 3 te Leixoes Realta 2 v Rouaan n Varberg Rif o An 3 te Antwerpen verw Repeto 3 te Rotterdam Speed 2 tc Harllngen Stella Marls 1 te Harllngen Van Brakel 2 te Genua Volente 1 te Londen Wcstmeep p 3 laat nm Kaap Villano n Marseille Willem Kocrts p 2 Berlenga Eil n Gibraltar. 4 te Gibral tar verw TJselhaven 2 v Agadlr n Lts- I sabon AMSTERDAM, dinsdag (ANP). Het bestuur van de N.V. Handel- Maatschappif Deli-Atjeh verwacht over 1968 een geconsolideerde winst van 50.000 tot 100.000 te kunnen behalen, zo is op de jaarvergadering meegedeeld. De onzekere factor vormen de uit komsten van het kantoor Amsterdam, dat zich richt op de export naar Sin gapore, Malakka en Indonesië. Met deze zaken Is het „hollen of stilstaan", ïn elk geval was de maand augustus zeer goed en liggen de resultaten tot nu toe voor op die in de overeenkom stige periode van 1967. Voor de N.V. Commissiehandel voorheen D. Schu macher wordt een goed jaar verwacht. Het bestuur wilde zich echter nog niet op te exacte cijfers vastleggen. Düsseldorf 29/8 2/9 3ASF 250 250 215 ïO 2l4ft 280 276 80 AEG 558 533*4 Siemens 335*4 334 Rh.Wentf 49614 494 Hoe9ch 165 166% Rhelnstr. 131% 132ft Aug.Thy» 205 203*4 Volksw, 590 5B9 Cufthan 172 ft 184.50 Londen 31-1*4 ICI 72—tft ShellTr. GUSa •i MA Distillers 8 27-7*4 Br A.Tol BMC e 10-S% Unll ltd. Bewater 50' EM1 44-0 Brussel Brazilian CBR Cockeril EBES Gevaert Petroflna Sofina Solvav Un.I'in. 29/8 2/9 852 850 2078 2C62 1000 978 2715 2710 1601 1034 2224 2218 9510 M2«* 2785 2775 2170 1958 115.10 113. 134 134 169.10 169 Par lis Citr oén Peugeot Fc.C Pét Kuhlmann 129.90 128 50 Péchiney 17750 176 Buil 77.40 76 iParltP.B. 191 102 Acqultaine 571 577 RhonePot 147 ua.io I Michelin 793 799 2 september 1968 Verklaring van de tekens: d oc dividend, gedaan en bicden, gedaan en laten, b bieden, x laten, c (achter naam) cer- tiflcaien, v.k. vorige koets, eJt. 1= eerste koers, i.k. tweede koers. Trov. en gemeenten Asd 52 4 87*4* Asd 59 4'4 83*4 Asd 63 4ft 31* Asd 53 4 85b Cv 52 4ft 85% NH 56 4ft 841» 85*4 NH CO 4*4 64 Rd S5 5% 93*4 93% R 52 14ft 85*4 Rd 59 4*4 8311b 84b Ut 1V52 4 ft 86 Bank,kredieten verz. ABN 116ft 116% BNG 7 I 103'a 103', G6 7 11 103*4 1C314 66 7 111 103*4 100*5 €6 7 JV 103ft 103 ft 67 I-II 6% 100% 1014 66 6ft S3» 03» 67 1 6'6 9811 to» 67 II 614 93» 93% 67 111 6*4 93» Mla B8 614 93» 93» 6B 6*4 90% 67 614 95% 6614. 65 II G 95 A 95 65 11 5% 93 92% 65 314 91% 91 '4 65 Sft gQJa 831\ 64 II 5 88,4 83,V. SB 4% 87'» 87*4 62/3 4*4 82*4 82% 52 I-I1I 4*4 NW 52 4*4 91'4 91 ft 53 II 4*4 T91s 81 79 ft 61 4 81 56 3*4 81 ft 55 3*4 80* Spbr 52 175* 175b S 500 57 1721', 17214 S 1000 58 1.42*4* 142*4 S 62 1 122 S 62 II 117b 11714 S 62 III 114% 114% S 04 118'sb 118% S 65 U3ft 11.8*4 S 66 115 ft 115% ExpFM7*4 102% 10214 ExpFMSft 96*4 96*4 ExpFM58 5 96% 9514 GIC66 714 100 100 GIC 65 514 8154 GIC 58 5*4 8ib 81b id 52 5 90b 90b ld 63 414 75 74 id 53 4*4 91x ölx ld 54 4 81 81 ld 55 3% 74ftb 7416b 1KA B.mö 110ft 110% MidK 7 10i*4 tOl 14. MidK 614 97ft 93% 97*6 MidK 514 03%b NlnB 5% 9-1 ftb 9414* NOntw 7 101*4 Hypotheekbanken AFrHyp 3 69% FGH 7 ICO 100 FGH 6% 93} 79 861& FGH 614 96 ft FGH 6 ft 96ft* 961» FGH s e 92'4 9214 FG 5ft 87% FG 514 85ft 85% FG F 5 85% 85% FG 4% 85*4 8614 FG Z 4*4 83 83 FG 4ft 81*4 81 ft FG 4 81b FG 3% 78*4* ld DM 3ft 82*4 82 ld DP 3ft 8514 8514 FG DO 3 87 lib UH 7 100 UH 014 95 05 UH öft 94% UH 6 92b 9214 UH Bft 83 UH 5 84x UH 414 83% 8316 UH 414 8214 8214 UH 4% 8114 8114 UH PR 3ft 82b ld KK 3*4 87x UH AB 3 71* WH 7 200*4 99% WH 614 98% WH 614 9314 95 WH 6ft 95% 9514 WH 6 92% 9214 OBLIGATIES WH 5% 90'90% WH 5><J 93', 63l* WH 5«i 85»* 853s WH U 5 881) R8sj WH 4 ft 841 '2 64 WH T 41', 84 84 WH J 4»/« BO'.i 80ft WH W 4 7A»& WH St 3», 72 ld NO 3'4 72ft 72ft WH G 3 79x NwNAHB 31.— 24.-5 Flandel en Industrie A. H '55 4 135 A.IL'614 138ft- AmslB 5 BIauwh7>i Bl 87 614 Blauwh5'i Blauwh434 BrcVG 6 Bredcro7!i Bred 6 Bred 5 BP 7ft BP 6 BUenk. 6 CO-OP 7 id rsb CMC T'a CMC67 C»i id rsb 04 Id TBb 63 Gruyter Hoogov. KZK N Cos 7 ft N Gns 6 >,i NG 08 615, N Gas 53i N-Staatsm. Nljma 4 PAC 7Va Phil '51 4 Phi! 48 3ft PEGEM fi idem S'it PEGEM 5 Idem 4 V, PGUS PG EM 57 C id 04 6 Id 59 4& td 02 4 PL EM 4»l PNEM 41,4 RRljnpfllb RRlJnp 5ft RRIjnp 4ft Schlph 6 SchoKHSft iSchHo5ft SchHo 4»i SchHo 4ft Unilever 6 V1WF 58 5 VMF 62 5 ZwaOR4ft Spoor- en tramwegen NS 4ft 8£>ft 89' NS 3ftt 80ft Prcmieleningen Alkmaar 70f Wft 103 103 97% 9716 90*4 00*4 83b 0314* B6x 103'4b 103% 90iih 8014b 89ftb 80*4b iocp; 101% 94T6 05 98ftb 104 104 155b i 103 93K OB'a !07«» S06X lOSx 92*6 92% 93*4 03ft 96*6* 96% 103% 1037» tol-. 98'4 9i,0n 93% 98% 68 10216 102% 7834 79 9314 0314 OJIs 96 92*.- 92ft 80% 87 Mftb 93ftb 9fl%b 03% 9634 9614 95 95% 3014 8614 7914 Wftb 9616 99% 90 95 95 90 94*4 93* 03* 94*3 04*4 94% 94ft 91*4 «mi Staatsleningen v.k. e.k. t k. 66 7 I 104 A 10414 60 7 ri 104ft 104%* 6816% 89,4 99,4 68 11 fl ft 09,4 09,45 66 6*4 fi71o 97'& 97,7ft 67 814 07 97 ft 67 6 05,'n 95% 65 I 5% 93 S3SJ 65 11 5% 03 A 93ft 64 I 5*4 DO'a 90% 64 II 5ft 00 «0,4 64 5 87» 88, 58 4*4 B31a 88% 59 4 ft 86% 86*4 60 t 414 67» 87» 60 II 414 63 4ft 83ft esft 04*2 84% 64 414 1000 9614 96% 64 414 9S, 50 4ft 86,'. 86% 60 414 83% 83% 61 4ft 83% 83,', 63 I 4% 821» 82% 63 II 414 82% 82% 61 4 84*4 84*4 62 4 81 *2 81*4 53 3% 7914 Grtb 3*4 56 56 Staf 314 7014 51 314 90'a 9014 53 3ft 8-1% 8414 82% 56 3 ft 82,1, 48 3*4 711a 71 ft Belc. 314 6914 50 3*4 73*4 ~73* 54 aft 75 ft 7514 55 I 3ft 751# 75 55 II3 ft 81 Va 81'b Grtb. 3 48 ft 48% 37 3 83*,4 83ft Grtb 46 3 83 A 83 ft 47 3 88% 80* Belc. 214 09 ft 2% 10.000 99 la Grtb. 2*4 40 ft 4014 NI 35 3ft 9?x NT37 A3 91% 91% InsGB 3 83»ax BNG 57 6 9612 9e» 98» 85?» B5B/9 4 ft 85 ft 85% B 59 414 87*4 87*4 B 60 4 ft «6% 86% 91b 83ft* - mix ACA ions AC A 10(10 Asd wblOO td 1000 2ft Asd 56 1 Asd 56 II Asd 56 III Asd 59 Breda Dordr. Elndh IOO ld 1000 Ensch. IOO Id 1000 Haag 521 id 52IÏ -z N R Kmis 87 R-dam 32 id 52 II id 57 Ulr. 100 id 1000 ZH 57 ZH 59 76- 77 74% 74 83ft 83ft' B8ft 85 74ft 75ft 74ft| 58ft esft 71ft 71 08* S8,' 69 ft 86^, 86', 85ft 861 83-Ui Ö»I> 102ft 102ft AKU 83 60 885 87.70 Hoogov. 114 10 114 K.Z-Org. 179.90 179 50 179.90 Philips Ml [0 141.— 140 805 Unilever 130.30 130 30 130 70 Kon Olie 181 30 181.205 181.5 Cultures 61 Va 60 ft toft 1088 1071* 107ft 66.—b 67 6790 A Rubber HVA Dell Hoofdfondscn v.k. v.k. t k. 58 40 5850 58 50 150X 148 120ft »0ft 68x 410b Scheep- en luchtvaart 76ft 805 81 HAL KJCPL KJCPLc KLM KNSM Nederland Nievelt Ommeren RotLloyd Sch Unie 169 168ft 178 605 178 505 178.50 1185 120ft 121ft} 116 117ft 118 139ft 1505 1501 177 177ft 1779,4 148 ISO ABN AMEV AMRO Ass St.Rot BOZ Cultb Delta V Gr. EerstN. GronlCB GICBc Kas AS MendGans 225 Nat. Ned 7185 Ned BankI 245' Ned. Cr. 169 Ned Lloyd 118.40 118116.— Ned Mid. 95 20 96 50 9340 N. Overz, Rott. Disc RVS Slavenb. 133ft 1355 136 ft} PartloipatiebewUzen 114J50 114,50 U4.50 1120 1120 1120 Ned. Antillen NA 60 5 87ft 87ft NA 50 4ft 90ft 90ft NA 62 4ft W>'i 86ft KLM 7 99ft 93ft KLM 5 93ft 93ft KLM 4ft 90ft 90ft KLM 4ft 95» 93» Int, instellingen Mijbeb Nefo OBAM. Robeeo Rolinco Unilnv. Unites Utliico VB18B4 Luxemburg Banken en verzekeringen vJc. e.k. tjt. Fokker Fokkerc Ford Furness Gazelle Gelder 14 Gelder c 14: Gelder 1% 12 GeldTiel 7 Gelderm. 6 CeneralB 1 Gero c IK Gerzon fl Gev.Gr.c 113. 700x 110b 74b 74b COS 800 179% 180» 18014 Ver NtlJ.e 107 50 107.30 10760 Zeven P. 615b Handel en indnatrle AlgF 3 id 1/2 Id 1 AmFund Cons 1/5 id 1 »77 sr/o Goldm.1/5 142.20 141 Goldm.l 711 705 HBB1/5 187 167 167 HBB 835 835 835 HFundl/5 Ï1B.— 115^0 115.1- idl 570.— 574 574.— id 10 5700.— 5740— S740.— Interbonds 647.— 647.— 647.— Intergas! fi0,10d Id 5 460.50d 450.— 4Ó0.— Inv. Gold 465.— 460— Rente F. 840 040,— 840.— Werelden. 311309.— 307— Vastgoedfondsen Vastg. N. 640.— 640. Beleggingsfondsen ABM 150.— 151.— 151.— DIF 159.— 158.— 158.— IKA B.mb 196.196.20 198.20 Iniemnle 201.50 201.40 201.50 Interw. 125 125 125 627 630* 630% 93 JO 98 50 98.50 423.— 422.— 421.— 24B 50 249.50 249450 216.50 216.— 218. ACF Aiieijn Ahog AV1M AmHotel AmslelB e 590 583 AmstHotel 221b A Ballast 10730 107450' 171^0 173.— 172.— 280.50 204.—* 264.- 135x 153b 153b 154 ADroogd ARM Antem nb AmhSc AsselberB ASW AIRott. Bam mens Bat A aim Bateva Batenburg 2ai Beek 105% 103ft Boeren n* Beers 249 250 Begcmann J32x 132 132 Bensdorp 2S0X 24 B 248 82.50 175JC 112.—» 11250' G lessen I45X 140x Gist Broc. 745 745 740§ GlstBroc c 73914 741 736 Goudsmit 118ft II814 Grasso 143 145 Ï45~ Grinten 168.20 163.— Grofsmcd. 11» Gruyta 8514 8514 Gruytb 131 129% 128 HagemlJer 135,50 137.-* Kalberg 71 72 Hatéma 184 Havenw 102 100 101 HcinkBB 727 720 Heineken 749 743 74Q~ Heillngma 295 Hero 234* 240b Hey broek 135 136* 138* Hoek 480 475 47614 Holec 164 162 161 HoliKat 67b 58% HollBeton 463 463 405* Ho UB c 460 46Z 460 HConstr. 9650 HMelksuik 282* 275 Homburg 219 219 Hoogenb 2S0 269 266 Hoogenstr 108 110* 112* NKabel NKabel c NSM N Springs*. NVlass Nelle Netam Nleaf Nterstr. NEHout NHExpl Norit 1Y3.- Nutrte, g.b. 512 Nutrlcia c. 514 Nyma c 46 NUvCate 92: OrenstK 236' OGEM nb 95.5 Ovmg 179 Ovlngc Padang Pakhoed Palthe Parkhotel Phil gbc Phil 6% 3Wft uoft* 84 ft 83% 83 ft 89 50 91 20 91 422 409 J37x 55.- 55.—b 520.—416.— 415.— 122.50 122.50 122.50 103.10 103.— 103.— (Duitsland) Concentre 347 347 Eurfonda 58 56 Unifonds 154.— 152.50 152.6 td 20 p 616 610 510 BcrghJ td 5ft CP Bergoss Berkel Bernet Blydenst. Boeke&H Boer Bcls 201b 201 ft 81ft 82* 535 538* 160 158 166 164ft 72 147 425b 224.— 223.— 221.50 Bomimije 127b 129ft 12Uft Bra at Bouts 3i6ft 319ft 319ft BraatRd 392ft - BrakkeGr BredVG c Bredero Bred c Eurlnv. I 69.50 69.50 Convert, obligaties id 5 347 50 347 50 ld 25 1737.50 1737 50 Amstcl 3% 208*4 20S 206 Eurunion 126 00 12S.60 Borkel 5 94 94 95 id 10 1266.— 12GG. Drfe H 6 220*4 222 Fin Un 449.— 449 Gelder 4% 90* 9014 9014 Interlta 408.- 409.— 405.— GevekeBft, 109 110 110 Valeur 1 70.20 73.20 Hoek 5% 10414 104% 104% Homb.fi 14 90% 97 (Canada) Jonker 5% Menebafllft 95 119 li ÏÏ914 11914 Can. Inv. Can fund 3% 5614b 3» 57b Meteoor5% Muldcr3% 91 96% B114 98ft§ "1" Nat. Gr, F 7% 7% NDU 614 NMU 414 120 ft* 155 120% (Amerika) Ommer5% 100* 1D0* Blue R 12» 1314 PontH 5% 88% 88% 88 88*54 Can. GF 914 9% SchHo 414 8B% Chemie 19 1814 1814 Smit 6 94% 94% 94% Col. Gr S SI'. B% 8% Stokvis4% 94 93)4 9314 Fidelity 21% 21% 21 ThDrl]v414 98ft* 99 Invest. M. 10% 10% 10% VMF 105 1(15* Tel. EI. 9» 9% 8% Wllt.F514 90 8914 Val. L. (e) 10% 10% 10% Wyers6% 100 104)4 10414 Wellingt. 12,"a Id 6% nr Calvé Calvé e CarpGaren CSM Cham Un Crane CurHMlj e Daalderop Dagra DeliAtjeh Dchdruk. Desso Dikkers Domus Dorp DRUc Duiker Duyvla Edy Elsevier Elsev c EMBA Enkes ENOT Ëntcom Erdal EuropeH 148 140% 142 142 140% 142 142 490 468% 499ft 578* 580 577 49814 498% 499% 298x 297 662 660 658ft 9214 82)4 950 900 913 B05ft 905 150 155* 160 150 155* 160" 80 76b 164% 162 162ft 165 160x 160} 155 ÏÜT 55X 56 95d 410* 499 120} 123 122 449 15414 155* 156 140 142 141 173.30* 174.— 174.— 409ft 409 91ft 90 334 ft 332 ft 334 89% 80b 465—b 470.—b 459 80» 133 134 134 175b 170 170 223b 222 223 45 45ft 718 715 10* ICb 148 IBB Interlas lnt«matio Intem c IGB Jongeneel Kemo Kemp&B Kempkes Key Key&Kr KledSmlt Kiene Klooa Kluwer KondDr KASex Ad KNPapier KNTu Korensch Koudüs Kraanapol KVT Kwatta LandréGli LeldWol LlndetJac. Luit LlDS&Glsn Lljempf LömGel Macintosh Mahez Maintz Matube! Meneba Mees Metaverpa Meteoor Misset Mol Hand Mosa Mulder MuldVog MUller Müll 5% Mi'nbW Naarden Naeff NEDAP Ncderh Nedam NBontwev N Dagblad NDM NExportp. NHuistel 26.— 26.50 28.50 151 152 153 400 410* 224% 224 ft 224 ft 337 340 335* 343 337 465b 190x 19(tx 142 145 30o* 300 300b 305 307* 104 ft 104% 104 70 ft 71* 71% ISOx 515 516 518} 115 110 249 241 242 2l0ft 205 205ft 230 249 302* 305 44 46 46 187* 165 183 ft 57 56% 140 139 ft 1C3Ü 103 103% 243 2*4 24 149 147 147 112 110 261* 261 282* 134* 68x 137 65X 136 136 195 192 131 128 123 ft 423 423 450 255 255 132 ft 132ft 329 330 328 105 ft )C5b 360 360 360 170 5 166ft 107 315 19ft* 19x 340b I06ft 222 232 219 269% 265} 2S6ft 87 ft 87% 87 367 366 647 642 645 236} 240 242* 140 150 538 525 530 355 355 142 143 247b 111 noïi 116 820 bd 118 v.k. e.k. Ut. //esters 460b WiltFey. c 144 ft ■Vyers 330* 328 328 Wyers e 327 323 330 .Vijk Herin 77 Zaalberg S3 ft* 66x 64x ZConfect ZAHand 101 101 101b Mijnbouw en Petroleum 4ft§ 4 ft Bengkal Bill 1 BUI 2 Maxwell Moeara id c id o id evo ld Iw id 4w ld cv4w Slngkep 870 163 50 163 80 1G3 70 159.70 160.—b 2295.— 2295.— 2250 1075 -b 1075.— 37500.-b 37500. 3780,— 3750.—S 4000.— 40CQ.-X 4000.— 3900.—b 775.— d 365d Pletersen 109 110 Pont 178 180 170 Pont c 102ft 103b Poorter 69% 69% 69% PoreFles 170 174 ProostB 262* 265 Rademak 106 106 Reeslnk 166 Reeuw ijk 435 Reineveid 132x 132 130* Rc (SS 154% 150 RhelnWerk 415 415 Rlva 250ft 251*4 RohteJiak 126 12714 Rommenh 665 670 Ruhaak 179 ft 179 178 RtjnSM 160ft 16414 164 Sanders 201 202 203 Schev.Exnl 36 50* 37.—* 37.50* Schokbet. 211 213 Schokb c 210 ScholCart 237 SchoLHon 69 90 70— 69- Schuitema Schuppen 2^0 240. 102 102*4 Schuttersv 1061a 106 >4 SdeWit 534 534% 534% PdeW c 534 534% 534% Simons U5 105 103 SmltNEF 153'a* 142% 152% SocrDroog 14b 14b Stokvis 102* 104»* 10314 Stokvis c 10215 102 100 STwenthe 55 ft 52 5214 Synrcs 134* TabPhil 82* TBMarUn Tech Unie 125 128 128ft 299 300 300' Texoprint 181b 185* 18514* Texop5% 105b 105% ThDrUver 89.90 89 60 8950 Thomsen c 126 TDWaterl. 167b Trlcatbest 126 ft 128* 12814* TwKabel «30b TüHiu 170% 170% 170*4* Ubbmk 47% 46ft Udenhout 83* 83 62% Unikap 129ft 13514 Unilev c 130.50 130.70 130.30 Un. c7% 103* 103 Un.6% S3* 93 Scheepvaart Hlllegb Houtvrt Oosizce WUklljn Zeeland Zeevrt DeliSp GTramM NISM Buitenlandse aandelen Europa - België Solvay en c 310.209.— (Canada) Un 4 100 Un i% 62' UtermöbJ 283' UtrAsph a 3Z7* UtrAsph b 340 Varrosleau I79x VeendSSp Venete VGlas nb VHSchev. VMF VNKicer VNUitg.vB VTouwc Vpttewlnk Vezelverw VihamU VihamiJ c Vlismar Vorst CM Vredest c VRG pap. VrlesIJzer Vulcaan Wavercn Wereldh Weralnk 165*4 166 166 11514 122)4 78% 77 77 153 152 152 7014 72b 205—b 215.—b 134 133 133 370 350x 80 80 80 127 128 ft 12814 131 131 361* 93 92 92 194 193 192 468 468 468* 105 108 10714 61 61 6114 47X 47 47 546 549 551* 144ft 140 104.— 104.20 104.20 120 120b Spoorwegen 1,*, IA IA CanBrew 1044 I0A 10,' CanPacR 62ft 61% Husky Oil 25% 25% 25% Inl tlat.G 12ft 12 121# InlNieke) 103% 102% 102% O. S. M. c 32% 32% 32% MasseyF 17% 18 1814 ShellCS 31% 31% 31% ld 10 31% 31% 3114 ContCan ContO» CurUssW D Mon.C. DowChetn DuPont 10 Eastman ElPaso FedPaeEI Fluor C. Ford 10 Fruehauf Gen Cigar GcnEl GenFoods GenMotor GenPU GenT&E GlHette Glmbe) Goodyear Jreyhound GulfOU IllCentr IBM IFF IntHarvest IntPaper ITT JoneSifcL KansasP Lehigh KennccC Kroger Lanvin Llbby Littonlnd Lockheed LoneSC MartinM MayDS McD Doug Merck Mlnn.Min. MobUOil Monsanto MontgW NatBtsc Nat can NatCash NotDalry NatDist NatFGas! Nat Gyps. NatLesd NatSteel NatTea NYCRatI NAraRwC NorlGas NorPR - OlinMat v.k. e.k. tJc. :i% 67 25% 26% 32 32 74ft 75 75 164x 82 K>% 82% 20 19% 1044 25)4 25% 25'a 53 52% 5314 53 53 36ft 36% 38% 30 ft 39% 87*% 81% 8?.ft, 82% 80% 79 26*4 41sa 55 ft 42 ft 54',i 4 2 Vn 56ft 64% 64% 359 ft 357 501# 52 52 33*4 33ft 33ft 32% 33 33 59 59 5914 67 67 67 22ft 21*4 40% 40% 32% 32% 32% 40'; 40% 40% 414 454 4% 16% 16% 18% 74% 76% 56% 57 25% 26 26 23% 24 46 48% 43ft 43 ft OOft 83ftx - 108% 106ft - 55 54 ft - 49% 37 ft 37 12914 41b S8!s ACFIND AdmCo Aerquip AtrRed AlILud) ADChem AmCan AmCyan Am En ka AmMetel AmMotors Am Rad AmSmelt Am TT AmTob AmpexC Amstedl Anaconda ArmcoST AshlandO AtTopeka BaltOR BayukO Beltint Bendlx BethlS Boeing Burroughs 312 CantC Celanese CerroC Chadbourn ChesapO ChlcMU Chrysler Citservioe ColgPalm Coltlnd ColGas CommEd ConsEd ConsElec. 36*4 36 36 48ft 28% 28% 45ft 46,l. 48*4 4314 43ft 12,3, 12% 12% 40 ft 41% 41% 59 59% 53ft 53% 33ft 3314 32% 33% 33% 47 47 47 45% 45*4 49 ft 50ftb 43% 42% 42% 32 ft 32% 31% 13*4 1314 14% 14% 14% 41ft 41% 2914 28% 28% 60% 60ft 212 212 28ft 28ft 26ft 6014 61 61 42b 4214b 1674 171 175 661# 54% 54% 6514 87% 58ft 58 ft 4614d 47 46% 197 195 195 29d 29% 29% 48% 48 48 33ft 3314 36% 37ft 37ft 87 «4 66% 6?ft 43 ft 15% 86 ft 37 «4 PacLlg PensR PeoplesG PepsiCo PhelpsD PhillMor PhilPct Proct&C PubiSG RadCooA RepSteel RexallDr Reynolds ScarsS ShellO Sinclair South.Cy SouPac10 SperryR standBr StOilC StONYlO StudebW ld pref Sunray Sfcvtft TandyC Texaco Texasln UnionC UnPaeRr UnAlrcr UnitedAL UnltedFr UnStaLI UnSteel WestUnT WsthElee Wilson Woolw 3Ü14 51 ft 51 ft 51 ft 36ft 36»% 34% 34x 28ft 28 28 33'! 47ft 4234 48% 4214 3814. 26» 26% 2814 34 SSft* 47s* 48ft 40ft 42ft 43 66ft 66ft 07b 79ft 80» 52ft 53ft 54* 37ftb 50ft 49ft 49ft 29ft 20ft 74ft 70ft 70ft S3 83 9714 to SÖ 43% 43% 55» 55ft SO «114 36ft 37ft 43' i 4814 4414 toft 38ft 73ft 70s 3944 73ft 27ft 27ft Voorlopig gen. fondsen Obligaties KLM C1968 WOU 99% 99ft HEERLEN, dinsdag (ANP). N.V. Laura Motoren te Eygeishoven (L) heeft een samenwerkingsovereen komst met Clinton Engines Corpora tion in Maquoketa (Iowa) USA geslo ten. De medio 1967 door Laura en Vereeniging N.V. en Anker Motoren Maatschappij in het leven geroepen motorenfabriek zet daarmede een be langrijke stap om de'produktie aan zienlijk te vergroten. Clinton is een van de grotere Ame rikaanse fabrikanten van stationaire motoren, gespecialiseerd in de bouw van lichte 2- en 4-takt benzinemoto ren. In het kader van de gesloten overeenkomst verkrijgt Laura Moto ren de volledige beschikking over de grote technische kennis en ervaring - van Clinton. Met deze know-how zul len in Eygeishoven in eerste instantie vijf typen motoren geproduceerd wor den, bestemd voor pompaggregaten en onder meer grasmaaimachines. N.V. Laura Motoren verkreeg even eens voor de door haar te produceren typen motoren de ex'clusieve ver koop rechten voor Europa. De reeds in Zwitserland gevestigde Europese Clin- to n - verkoopo rga nis a tie zal hierbij worden Ingeschakeld. Laura Motoren vertrouwt, na de noodzakelijk aanloopperiode, tot een produktie van stationaire motoren te komen die in kwantiteit de produktie van de Anker-Laura bromfietsmoto ren zal evenaren. Deze nieuwe uit breiding van het programma van Laura motoren zal ongetwijfeld een uitbreiding van het aantal arbeids plaatsen momenteel reeds 200 man met zich brengen, zegt een com muniqué van Laura motoren. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, dinsdag. De Amerikaanse effectenbeurs is gisteren in verband met de viering van Labor Day dicht geweest. Woensdag wordt er op Wall Street wel gehandeld. Op 11,18 en 25 september is de beurs op nieuw gesloten om de handelaren in de gelegenheid te stellen hun admini straties hij te werken. 30/8 2/9 8.6414-66',8.6514-8.56 3.6212-63,3.63-3.63 ft 3MV4-M 3.3814-3.38*/» 72.93ft-98ft72.99ft-73.04ft 7.22ft-23ft 7.Z3-7.ÏOV» 91.36 'Ml ft 91.15I4-91.20ft 70.25 ft 30ft 70.31-70.36 84 3ö 14 4115M.34ft-84.39ft 56.28)4-3314 58.31'A-58.36ft 48.24 ft-2> ft 48.27-48.32 50.7714-8314 50.81-50.86 14.01-0614.04*/,-14.05% 12 «7 ft-68% tZ.09ft-l2.7O% Pond sterling Am. dollars Can. dollars Fr. francs 8e)g. francs Westd. marken. Zweedse kr Zwita. fr. Ital. lires DeenBe kr. Noorse kr. Port. escudo Oostenr. scb. De tarieven voor keuringswerhzaam- beden van de Nederlandse veeartsenijkun- dige dienst zullen met ingang van 1 okto ber omhoog gaan, aldus een beschikking van de minister van landbouw en visserij. De verhoging is „een aanpassing aan de stijging van de loonkosten", moar de tarie ven voor export-keuring gaan extra om hoog vanwege de zwaardere eisen die thans in de EEG en de Verenigde Staten worden gestold (ANP).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 4