pn I W ■m iiil SilSlSSi HBU "ZEEZA LNDZUIGER V/. IN EROLME ®is§gpiipsa /■N Rotterdam zou trachten Tien Gemeten te kopen Het regende grote series Hoe moet tunnel onder Oude Maas heten? ROTTERDAM RIJNMOND g t Brons voor A. de Keijzer ZEEHONDJE VERDWAALD Rob Jacobs van Excelsior licht gewond Electrictoernooi Éffl «i Wat betekent voor u 6°/0 rente bij de HBU Conservatorium en nutsaeademie in oude NEH? Schoenpoetsen op de Lijnbaan aaaa Borden Mythe der jeugdleiders Mr. Fockema Andrèae nieuwe voorzitter Kamer van Koophandel NS starten in oktober Containerexpress 4 - woensdag 4 september 1968 Bij de Verolme scheepswerf Rozenburg Is gisteren een zand- laadinstallatïe overgedragen aan de opdrachtgevers N.V. Bagger- maatschappij Bos en Kalis (Slie- dracht-Papendrecht). De Installatie is gebouwd op de Vorolme-werf Heusden en be staat uit twee pontons die door middel van bogen met elkaar zijn verbonden (Catamaran). Daartus sen kunnen zeer grote duwbak ken varen, die geladen worden uit 12 grote vultrechters. De pon tons zijn 100 nieter lang en ruim 7 meter breed, In de ruime be sturingscabine is de uitgebreide elektronische controleapparotuur opgesteld. ALBLASSERDAM. Burgemees ter mr. J. H. Vijgeboom heeft dins dagmorgen in het raadhuis aan de heer A. de Keijzer, wonende Fop Smitstraat 44, de ere-medaille, ver bonden aan de orde van Oranje Nas sau^ in brons, uitgereikt. Dit gebeurde in tegenwoordigheid van onder, meer ir. Van Aalst, direc teur en de heer De Boer, personeels chef van F. Kloos en Zonen's Werk plaatsen N.V. bij welk bedrijf de heer De Keijzer veertig jaar in dienst is en momenteel de functie van draaier vervult. Betrokken gemeenten ontkennen van plannen te iveten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De burgemeester van de gemeenten Zuidbeijerland en Goudswaard hebben vanmorgen ontkend iets te weten van de plannen die de gemeente Rotterdam zou hebben, om het eiland Tien Gemeten op te kopen. Het eiland Tien Gemeten ligt in het Haringvliet cn meet ongeveer 13 vler kante kilomeier. Er wonen 150 ROTTERDAM Tien Gemeten HOEKSE WAARD Moer Willemstad dijk Sluiswachter;--Van der Lee deed gistermiddag tijdens werkzaam heden bij het-Buïtenslufshoofd tussen de Zoomweg en het ter rein van Wilton-Fijenoord een merkwaardige ontdekking. Net toen hij de sluis wilde sluiten, zag hij 'ongekend grote vis' wil de bewegingen maken. Bij nader inzien bleek het een met olie vlekken bevuild zeehondje te zijn. De sluiswachter riep de hulp van een politieagent in en te zamen konden ze het diertje zij het met veel moeite op het droge brengen. Het zeehondje werd 'even later overgebracht naar het Hoofdbureau van Poli tie in Schiedam, waar het kon worden bevrijd van het olie-juk, In het asiei aan de Sint Anna Zusterstraat heeft het diertje ten slotte de nacht doorgebracht. Vandaag is het vervoerd naar de Diergaarde in Blijdorp. {Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. De Excelsior-speler Rob Jacobs heeft bij een verkeersongeluk in de Alexander- polder lichte verwondingen opgelopen. Naast wat schaafwonden liep hij een dikke knie en een wond aan z(jn kin op, die gehecht moest wordeü. Rob Jacobs reed met zijn auto tegen een lichtmast toen hij verblind werd door de lichten van een tegenligger. Excelsior zal zondag In de uitwed strijd tegen AFC niet over zijn bin- nenspeler kunnen beschikken. Een meevaller voor trainer Bob Janse is, dat linksachter Kleingeld, die in de wedstrijd tegen Roda JC moest uitvallen, geen hersenschudding blijkt te hebben opgelopen. HIJ heeft gister avond weer getraind. mensen. Het is eigendom van de N.V, Maatschappij tot Exploitatie „Eiland der Tien Gemeten" in StrUen. Het grondgebied van het eiland behoort voor tweederde tot dc gemeente Zuid- beierland en voor eenderde tot Goudswaard. Bij de exploitatiemaatschappij werd bü Informatie naar de verkoopplannen aan Rotterdam als antwoord ..geen commentaar" gegeven. Ook het ge meentelijk havenbedrijf van Rotter dam kon de geruchten bevestigen noch ontkennen. De directeur van het havenbedrijf, ir, F. Posthuma .noemde het bericht als zou Rotterdam al een bod op het eiland hebben gedaan „de facto onjuist". In een artikel in het tijdschrift Rot- terdam-Europoort-Delta heeft ir. Pos thuma onlangs geschreven, dat op het ogenblik in Rotterdam-Europoort sprake is van onvoldoende reserve aan terreinen voor toekomstige indu striële vestigingen. Het Botlek- en Europoortgebled is vrijwel geheel uit verkocht. Verrassing Burgemeester A. Schout van Zuid- beiierland noemde de aankoopplannen van Rotterdam een verrassing. „Het gemeentebestuur is in ieder geval niets hierover medegedeeld", aldus de heer Schout. Zijn collega uit Gouds waard had dezelfde mening: „Wij zijn niet benaderd door Rotterdam en niet door de exploitatiemaatschappij", Enige maanden geleden circuleer den ook de geruchten over verkoop \'an het eiland Tien Gemeten aan Rot terdam. Toen was het in verband met de ontwikkeling van het Moerdijkge- bied. (Van een onzer venslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Nog maar twee deelnemers aan het biljart - toernooi van de Electric-wtsselprijs zijn dinsdagavond ongeslagen geble ven. Dat z(jn Piet Buys, de leider In de wedstrijd en diens grote rivaal Bas de Zeeuw. De Haarlemmer Nobels heeft zich geruime t(|d in de kopgroep kunnen handhaven, maar dinsdag avond moest hff het onderspit delven tegen Buys, Dat hield in, dat Haar lemmer naar de vierde plaats op de ranglijst verhuisde, omdat Hendriks won en met zijn algemeen gemiddelde van 31.18 net iels boven Nobels kwam, die 31.08 boekte. Trouwens ook Bas de Zeeuw heeft het geruime Hjd benauwd gehad tegen Van Straalen. HU sleepte de overwinning uit het vuur, doch had elf beurten nodig om het zover te brengen. Behalve dat or zeer sterk werd ge spoeld in deze rpn.de, regende het ook grote series. Er wedden, er acht van drie cijfers gescoord en drie daarvan waren boven de 200. Van Spronsen uit Monster, die tot de debutanten be hoort. leverde een beurt van 238 ca ramboles. Spanning was er herhaalde lijk en de vele büjartenthousBsten kregen waar voor hun geld. Dat begon al in de partij tussen Hendriks en Horsten, Eerstgenoemde had na vijf beurten 50 caramboles, doch daarna ging hij uit een ander vaatje tappen, scoorde in vlot tempo eerst 210 en on middellijk daarna 110. Dat was Hor sten te machtig. Ondanks de mooie se rie van Van Deventer, ging de Hage naar ten onder tegen Van Spronsen, die door een serie van 238 zon voor sprong verwierf, dat hij voor zijn con current onbereikbaar werd. Wellicht meende Nobels m de aanvang, dut hij Buys de baas kon blijven, maar toen deze een serie van 203 maakte, kreeg Nobels een achterstand, die niet meer te overbruggen was. Verrast was Bas de Zeeuw zeker toen Van Straalen 132 van acquit speelde. Van dat ogenblik ontbrandde een spannend gevecht, waarin belde spelers zwakke momenten afwissel den. Een serie van 172 bracht De Zeeuw wat opluchting, doch Van Straalen kwam met 114 terug en steeds dreigde cr van De Zeeuw ge vaar. De zenuwen gingen een rol spe len. En to&n het ook bil Van Straalen miet best ging, slaagde De Zeeuw, die zelfs met nog twee te maken caram boles miste, er in tijdig zijn totaal vol te maken. De uitslagen: Hendrik 6 400 8 210 60.- Horsten ee 8 28 12.— Van Spronsen 400 9 238 44.44 Van Deventer 210 118 23.33 Buys 400 8 203 44.44 Nobels 141 0 68 15,66 De Zeeuw 40O 11 172 36.36 Van Straalen 338 11 432 30.72 Dc stand na Vijf ronden: 1 Buys S0 Sööö 43 203 48.51 2 Dc Zeeuw 10 2000 50 386 40.— 3 Hendriks 8 184$ 59 210 31.18 4 Nobels 8 1741 56 283 31.08 5 Van Spronsen 2 1226 51 238 24.03 6 Van Straalen 2 1286 63 132 18-63 7 Horsten 0 1266 64 18S 10.78 8 Van Deventer 0 8S9 36 123 16.05 TERNEUZEN, woensdag'., —Van morgen om halftwaalf heen, de cutter zuiger 209 van de Hollandse Aanne ming Maatschappij NV te Den Haag de doorbraak bewerkt van de dam, die de laatste scheiding vormde tussen de nieuwe zeesluis en de buitenhaven. Het gewestelijk bureau van de Nederlandse gidsen en de katholieke verkenners te Rotterdam heeft deze dagen zijn intrek genomen bij de bu reaus van het Nederlands Padvinders Gilde en de Nederlandse Padvinders Vereniging aan de Heemraadssingel 129. r'cv.rA ,o Misschien heeft u dat rekensommetje nooit gemaakt. Hoe via een spaarrekening (hoe bescheiden ook) bij de HBU, ineens geld beschikbaar kan komen voor onverwachte extra aankopen. Zo houdt u aan een rekening van 5000 gulden in nog geen jaar tijd al een verdienstelijke ijskast over. En ook al wilt u het wat minder doen, dan scheelt u dat per jaar toch gauw een aardig japonnetje voor mevrouw. Want bij de HBU zit u goed met uw spaargeld. Als moderne bank kan dc HBU u immers de hoogst mogelijke rente geven. Een paar voorbeelden: termijnspaarrekeningen 6% per jaar met een vaste termijn van 2 jaar. 5y4°/0 met een opvragingstermijn van een jaar en 4y2% met een opvragingstermijn van 5 maanden. Laat u er meer over vertellen, ook over andere spaarmogelijkhcden en over het gemak van storten cn opnemen per giro. Per slot staat service bij dc HBU minstens even hoog in aanzien als dc rentestand. U bent welkom voor alle inlichtingen. P.S. ook voor verentgingen en stichtingen. HoI1and5che Bank-Unle, Amsterdam - Den Haag - Rotterdam cn agentschappen. ROTTERDAM, woensdag. In het oude gebouw van de Nederlandse eco nomische hogeschool aan de Ficter de Hoochweg (de hogeschool heeft kort geleden z(jn Intrek genomen in het nieuwe complex op IVoudestcin) zul len waarschijnlijk twee andere Rot terdamse onderwijsinstellingen wor den ondergebracht: het Rotterdams conservatorium en dc nutsaeademie voor pedagogische en maatschappelU- ke vorming. Aan de gemeenteraad van Rotter dam wordt voorgesteld te beslui ten hot gebouw aan tc kopen voor 1,9 miljoen gulden. De directies van beide instellingen hebben het verzoek gekregen om zo spoedig mogelijk het samen eens tc worden over een. verdeling van het gebouw. Het Rotterdamse conservatorium is thans versnipperd over panden aan de Mathenesserlaan, Heemraadssingcl cn; het gebouw De Heuvel aan de Lau ronsplaats. Dc dansacademic heeft een definitief onderkomen gekregen in een voormalige school aan de Voorscho terlaan. De nutsaeademie heeft haar activi teiten verspreid over de Ds. Rutger- school aan de Nobelstraat, de Vlagge- man-ULO aan de Bentincklaan, dc gem. kweekschool aan de Hofstede straat, haar eigen gebouw aan de Ba den Powell-laan en het museum Boy mans-Van Beuningen, waar onder meer esthetische vormgeving wordt gedoceerd. Hét is in Nederland ge bruikelijk zich druk te ma ken over de naamgeving van bruggen, wegen, havens, tunnels, gebouwen enz. meestal gaat het zo: er wórdt iets gebouwd (zie bo ven) en dat heeft nog geen of ficiële naam. Naarmate het bouw werk vordert cn. dc krant erover schrijft wordt er wel min of meer spontaan een naam aan gegeven. Dan komt er iemand die zegt zouden we dat niet beter zus of zo kunnen noemen en terstond ont staat een naménprobïeem. Soms is de naamgeving van een ge bouw of kunstwerk inzet van plaatse lijke naijver. Dat geldt bijvoorbeeld voor de naam van tunnel onder de Oude Maas bij Barendrecht en Hei- nenoord. Ik weet niet beter of dat ding heet HeLnenoordtunncl. Niks hoor, zegt men in Barendrecht, gerugge- steund door de plaatselijke pers, die tunnel moet heten Barendrechtse tun nel. Rijkswaterstaat wil zich niet men gen in de strijd en spreekt van de „tunnel onder de Oude Maas bij Ba rendrecht en Heinenoord"; Baren drecht meent recht te hebben op Ba- rendrechtse tunnel, tenslotte gaat de tunnel de Barendrechtse brug vervan gen; in Heinenoord vindt men wij mogen ook wel eens een beetje „in the picture" komen. Het vervelende is, dat de tunnel ge deeltelijk op Barendrechts en gedeel telijk op Heinemoords grondgebied ligt; Heinenoord aan de zuidkant en Barendrecht aan de noordkant. De burgemeesters van beide ge meenten hebben weliswaar vorige week elkaar In de timnel hartelijk de hand geschud, maar wie weet wat er in hen omging. Iets daarvan was een beetje te merken. Dit: de burgemees ter Van Barendrecht bad zijn ambts-. keten omgehangen, zijn collega van Heinenoord niet, Dat moet toch te denken geven. De burgemeester van Heinenoord zag in het wegnemen van de laatste beletselen in de zogeheten sluitvóeg van de tunnel kennelijk geen officiële handeling. Hij kan natuurlijk ook ge woon vergeten zijn 2ijn keten om te doen, meat met die namenkwestie op de achtergrond Mensen die de Hoekse Waard en deszelfs verhoudingen goed kennen beweren, dat het diep rit met die naam. Kr wordt verteld, dat een van de burgemeester# eens net naambord van de jachthaven heejt laten ueruan- Oen door een ander, waarop de noen» van zijn gemeente stond. Als u mij vraagt hoe die tunnel moet heten zeg ik Hcinenoordtunnel. in de eerste plaats omdat hij al zo heet en in de tweede plaats omdat Ba rendrechtse tunnel mij te veel doet denken aan, Barendrechtse brug, dat ding dat eeuwig open staat. En boven dien Heinenoord mag ook wel eens wat. mijnkaart De ANWB gaat gelukkig alle ge~ oeligheden ontzienOp de borden die verwezen naar de nieuwe oeverver binding komen geen aanduidingen met Heinenoordtunnel of Barendrechtse tunnel erop. zal alleen naar plaate namen worden verwezen. Lijnbaangangers kunnen gratis hun schoenen laten poetsen. Dat houdt verband met de opbrekeri] in de winkelpromenade. De win keliers vonden dat ze wat voor de klanten moesten doen. Vier jeugdige schoenpoetsers zijn er van tien tot halfzes druk mee. Nou ja, druk soms hebben ze niets te doen. Er zijn mensen die het niet helemaal vertrouwen. Ze denken aan een reclame- stuntje van een schoenpoetsfa brikant. ALHOEWEL wat laat wU Ik toch rum« reageren op uw artikel „Wandeling over het Noordereiland" in het Rotterdams Parool van 33 au gustus Jl. D laat ln uw artikel een jeugdleider vaststellen, dat de daar thans aanwezige puinhoop (want meer is bet niet) een mooie ruimte zou zUu voor een clubhuls. „Alleen maar een kwestie van opknappen I Daar een schotje, dat bespijkeren vaet hardboard Hot is uit het leven gegrepen. Een heleboel jeugdleiders verdoen dc helft (en meer) van hun tijd mes schotjes timmeren, hardboard op maat zagen etc., kortom het clubhuis waarin zij werken tegen instorting behoeden of er nog een enigszins acceptabel ge bouwtje van maken. Hierdoor komen hun feitelijke laken maar al te vaak op de tweede of derde plaats. Want 90 procent van de clubhuizen bestaat uit afgedankte scholen, vervallen direc- tiekoten of vroegere noodgebouwen en dergelijke meer. Hierin mogen jeugd leiders dan hun dagelijks werkver- riehten .Dat deze toestanden nog wel voorlopig zullen voortbestaan is zeer betreurenswaardig, maar de harde realiteit,. Dat. u in uw artikel d-e mythe hooghoudt en idealiseert, dat de jeugdleider hiermede ln zijn paradijs is, betreur ik ten zeerste en wil Ik bij deze graag rectificeren, met dank voor plaatsing. Ohr, Hi 11cbrand, berocpsjeugdleider Sahalkeroord 56 Rotterdam. (Zeer geachte heer Hillehrand. een jeugdleider kon twee dingen doen: wachten op een nieuw clubhuis (dan kan hU wachten tot sinf juUemis) cn zelf timmeren en zagen. Dit laatste toil nop wel eens een redelijk brutie~ baar clubhuis opleveren. Ik prefereer het laatste, zonder een mythe in stand tè trillen houden en zonder wat dan ook te willen idealiseren. Hooaach- tend, dagboekschrijver). De kamer van koophandel heeft gistermiddag een nieuwe voorzitter gekozen: mr. W. H. Fockema Andreae volgt per 1 Januari ir. J. van den Berg op. De heer Fockema Andreae, 59 jaar, is mede-firmant van het ban kiershuis Mees en Hope. De heer Van den Berg Is vijf jaar voorzitter van de kamer geweest. ROTTERDAM, woensdag, „Een nog jonge loot aan de vervoersstam, het containerverkeer, koesteren wij met bijzondere zorg. Dit kasplantje bUJkt daar gevoelig; voor te *Un, want het begint zich gaandeweg flink to ontwikkelen, Aldus dr. P. Boender, hoofd van de afdeling economische zaken van de Nederlandse spoorwegen op de gisteren in Rotterdam gehouden zesde internationale transportdag. HU wees op de belangstelling van de spoorwegen voor het Inter-Europese vervoer ln containers en zei: Behalve het vervoer van transcon- tamers, hebben wij veel belangstelling voor het Inter-Europese vervoer in containers. Tn oktober a.s, hopen wij te starten met de Delta-express, een snelle speciale containertrein, die voorlopig 3 keer per week zal rijden tussen Rotterdam en Frankfurt, Mannheim en Ludwigsburg (bij Stutt gart). Enkele maanden later zullen wij deze trein ook van Amsterdam af laten lopen. Eerder had hij opgemerkt „in het eerste halfjaar 1007 vervoer den wij 1.600 transcontainers; gedu rende het tweede halfjaar 1067 liep dit aanial op tot 2.300, terwijl In het eerste halfjaar 1968 reeds 6.500 trans containers werden getransporteerd, dat wil dus zeggen een verviervoudi ging ten opzichte van het vorig jaar".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1