Engelse veerboot eind seizoen uit mogelijk de vaart mzmm Bod op bod in het Wilton-con cM ct Groots opgezet koor werk van Glohokar op Gaudeamus-concert Touwtrekken duurde ruim twee jaar ERNSTIGE TRILLINGEN OP ZUSTERSCHIP BESTELDE 'KONINGIN JULIANA' MORGEN DOOPVAN PRINS PSP aanvaardt PvdA-invitatie gesprek over progressieve concentratie Meer dan helft van de Tsjechen in Nederland al teruggekeerd Magazijnmeester na bedreiging van familieleden met broodmes in arrest Gedetineerde in Alkmaar ontsnapt na sprong van acht meter hoogte Artsen verwerpen eisen van minister in conflict rond ziekenhuis Maaseik Zweeds schip aan de grond gelopen op Westerschelde Hittegolf in Zweden Najaarsbeurs trok zondag ongeveer 20.000 bezoekers en wens u behouden vaart Feest Advertentie Koerswinst Drie mannen in arrest wegens beroving bewoner van woonboot 'Goede kans op herplaatsing ontslagenen van Beckers' 'Minimumloon op 21 jaar en gekoppeld aan loonindex' 4 - maandag 9 september iii»'5 n Eon tekening van de „Koningin Juliana", het door de maatschappij Zeeland bestelde zusterschip var» de „St. George". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Het grootste schip van de Britse spoorwegen, de 7.356 ton metende veerboot „St. George", zal wel licht aan het eind van dit seizoen uit de dienst worden genomen wegens „ernstige trillingen". Het schip heeft een capaciteit van 1200 passagiers en 220 voertuigen, en onderhoudt de dienst Har- wich-Hoek van Holland. De British-Railwayvertegenwoordiger in Hoek van Holland kon vanmorgen dit bericht in de Sunday Tele graph van gisteren niet bevestigen. (Van ome Haagse redactie) DEN HAAG, maandag-, Na de party Radicalen heeft ook de PSP po sitief gereageerd op do uitnodiging van de PvdA voor een gesprek tussen de geestverwante groeperingen, die mogelijk een progressieve concentratie zullen vormen. Voor formeel onder handelen vindt de PSP de tijd nog niet rijp. De pacifisten zien een dergelijk sprek vooral als een oriënterende ge dachtewisseling. De PSP neemt op dit punt het standpunt in van de par tij Radicalen: De besturen van de par tijen moeten zich eerst bij de vraag bepalen hoe zij hun voordeel kunnen doen met de resultaten van. de ge- daohtenwisseling over party vernieu wing op lokaal niveau. Het bestuur van de PSP heelt dit weekeinde over de uitnodiging van de PvdA vergaderd. De fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer de heer H. van Mierlo heeft zaterdag in de VARA-4v-rubriek Achter het Nieuws gezegd.dat zijn partij in het proces van partijvernieu wing bereid is te ontploffen, „maar niet om anderen in de gelegenheid te stellen dat zelf niet te doen". De Partij van de Arbeid heeft vol gens de heer Van Mierlo te kampen met een verkeerd beeld: „Het imago van de PvdA bij het publiek staat mijlenver van het praktisch handelen in de Tweede Kamer af". De PvdA moet die kloof dichten, zo adviseerde hij. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM maandag Van de naar schatting 600 Tsjechoslowaken, die zich in Nederland bevonden op het moment van de bezetting van hun land, zün er al meer dan 400 naar Tsjechoslowakije teruggekeerd. Dit zegt de heer W. I/. Viersma, directeur van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, die fungeert als coördinator van dc hulpacties voor de Tsjechoslowaken. De heer Viersma meent, dat eerst aan het eind van de maand zal blijken of er een nieuw vluchtelingenpro bleem ontstaat of niet, „In de tussen liggende periode verlopen de meeste visa van de nog ongeveer 200 in Ne derland aanwezige Tsjechoslowaken. Binnen enkele weken, zullen deze moeten beslissen of zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen of weer naar Tsjechoslowakije terug zullen keren", zegt hij. Hij venvacht, dat maar weinigen zich definitief in Nederland zullen vestigen. Tot nu toe hebben slechts een tiental Tsjechcslowaken de wens te kennen gegeven in Nederland te blijven. (Van onze correspondent) AMERSFOORT, maandag De Amersfoortse politie heeft de afgelo pen nacht de 22-jarlge magazijnmees ter H. P, uit Amersfoort gearresteerd wegens bedreiging van zijn ouders, zwager en schoonzusje met een brood mes. De magazijnbediende was na mid dernacht de woning van zijn ouders binnen gegaan op zoek naar zijn van hem weggelopen vrouw en baby. On der bedreiging met het broodmes eiste hij van zijn ouders, zwager en schoon zuster, dat zn per taxi mee zouden rij den naar Rotterdam om zijn vrouw te gaan zoeken, Eén van de familieleden slaagde er tenslotte in de politie te waarschuwen. De „St. George", die 3 miljoen pond heeft gekost, is 17 juli in dienst gekomen. Maatschappij Zeeland in Hoek van Holland heeft een zusterschip van de „St. George" besteld, de „Koningin Juliana", die medio oktober in de vaart zou komen. De ontwerpen voor beide schepen zijn identiek. Een woordvoerder van de Britse spoorwegen zei dat de trillingen het eerst waren opgemerkt tijdens de proefvaart, als de „St. George" sneller dan 20 knopen (36 kilometer) per uur lipe. Passagiers hebben de meeste last van de moeilijkheden in het restau rant, waar „de trillingen het bestek op dc tafel doen dansen". Swan Humiter, de bouwwerf van de „St. George" aan de TynesLde, heefit het probleem voorgelegd aan een groep deskundigen van het King's College in Newcastle. Sneller Met de „Roll on-noil off"-schepen „St. George" en „Koningin Juliana" kunnen passagiers en voertuigen snel ler aan boord komen dan op de con ventionele schepen, hetgeen tot gevolg heeft dat in eenzelfde periode meer reizen gemaakt kunnen worden. Medio juli zouden de beide schepen in de vaart komen. De St. George Wecrd op thd afgeleverd, maar de „Ko ningin. Juliana" werd op 13 juni door brand getroffen. Als nieuwe opleve ringsdat um is midden oktober opgege- ven. De trillingen op het Engelse veer schip heeft men de afgelopen weken al provisorisch trachten te verhelpen door het aanbrengen van schuimrub ber in loze ruimten. Dit heeft kenne lijk geen afdoend succes opgeleverd. (Van onze correspondent) ALKMAAR, maandag. tilt het Alkmaarsc huis van bewaring Schut- torswei is gisteravond omstreeks tien voor negen de 2l-jarige, uit Haarlem afkomstige gedetineerde Loke H, ont snapt. Bewakers hebben van de ont snapping, door middel van een sprong van achter meter hoogte, niet* ge merkt. In een van de recreatiezalen van het huis van bewaring was een ver bouwing aan de gang. Daardoor wa ren grote 'gaten ontstaan in het gegolf de plafond van het zalencomplex op de eerste verdieping. Loke H. kon daardoor ln een grote zaal komen, waar werklieden vorige week druk in de weer waren geweest en waar de ramen waren verwijderd. Vanaf het dak sprong hij acht metr naar beneden op de Weëterweg, Ieder spoor van de ontsnapte ont breekt. De man zat gevangen wegens diefstel en moest nog een straf uitzit ten itot media 1969. Een opname van prinses Margriet met haar zoon prins Maurils tijdens hun verblijf in Porte Ercole, Morgen zal de jonge prins in Apeldoorn worden ge doopt. (Van onze correspondent) MAASEIK, maandag. Door het Belgische ministerie van volksgezond heid is zaterdag een communiqué uit gegeven, waaruit blijkt dat de twee partijen in het conflict rond het zie kenhuis in het Belgisch-Limburgse Maaseik (dc raad van beheer van het ziekenhuis aan de ene en. de Maas- eikse huisartsen aan de andere kant) tot overeenstemming zijn gekomen. Desondanks is het conflict niet uit de wereld. De artsen verzetten zich na melijk tegen de voorwaarden die bij het opstellen van een compromis zijn gesteld door het ministerie. De artsen weigeren af te stappen van hun systeem van honorarium-in ning. Zij vragen dit rechtstreeks aan de patiënt, terwijl de minister van volksgezondheid er op staat dat dti gebeurt door tussenkomst van de zie kenkassen. Morgen komen de artsen en de raad van beheer weer bijeen; woensdag zal een nieuwe bespreking op het ministerie plaats vinden. Intussen zetten de 115 personeelsle den hun „aanwozigheidsactie" in het ziekenhuis voort. Hen was enige tijd geleden d,oor de raad van beheer ont slag aangezegd, nadat een boycot-actie van de artsen het ziekenhuis zodanig in financiële moeilijkheden had ge bracht, dat de raad van beheer besloot het te sluiten. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag. In een vrtf dichte mist is vanmorgen rond half zes het 10.500 ton metende Zweedse schip Atlantic Span' in de beruchte bocht b|j bet nauw van Bath op de Westerschelde vastgelopen op een zandbank. Een poging van het schip om op ei gen kraent vlot te komen mislukte. Vanmorgen lagen bij de boot tien sleepboten voor eventuele assistentie. Vanmiddag rond 4 uur zal bij hoog water opnieuw worden geprobeerd de „Atlantic Span" vlot te krijgen. Het schip was onderweg van New York naar Antwerpen. Eigenaar is de rederij AIB Transatlantic te Goten- burg. (Van onze correspondent) BAARN, maandag. Een felle brand heeft gistermiddag ln korte tjjd voor een halve ton schade aangericht in de schoenwinkel van mevrouw A. A. Hendriks-Janssen ln Baam, De oorzaak is vermoedelijk het omvallen van een petroleumkachel ln het maga zijn op de eerste verdieping. Dit ma gazljn en een woonkamer brandden grotendeels uit. Vierhonderd paar schoenen, een hoeveelheid sportkle- ding en sportartikelen gingen verlo ren- Een brandweerman is bij de blus sing even ingesloten geweest in de ka mer waarin de brand woedde en waarin zich. naar werd verondersteld, mevrouw Hendrikx nog bevond. Dit bleek niet het geval, maar door de he vige rookontwikkeling kon de brand weerman niet meer terug. HET tweede zeer spectaculair uitgevallen concert in deGaudeamus Muziekweek droeg gisteravond in de Rotterdamse Doelen onrge malen, al dan niet geplanned, het karakter van een happening. Het programma liep uit tot in dc nacnt: na de uitvoering van het groots opgezette, ruimtelijk gedachte koorwerk TmmndmUmg m«-de Joe goslaaf Vinko Globokar volgde een orgelrecital, conipleet met drie stukken mor en drie na de pauze, waarin ie special,si Karl-Enk Wehn het Doelen-instrument tot op de graat beproefde; zeker 111 de speciaal voor hem gecomponeerde stukken voelde hij zich thuis als een vis m het water. Dit was een groot aantal toehoor-- ders te veel van het goede: vandaar dat het tweede deel van Welins voor dracht reeds inzette met Llgeti s Volu mina. terwijl hot publiek zijn sponta ne bijdrage leverde met een enigszins wezenloze en hortende cortège: zo Iaat reageert men totaal anders, langza mer, het tijdsbesef verandert, men voelt zich gelijk op een lange reis als ouwe jongens onder elkaar, al waren ze dan in dit geval voornamelijk jong. Ook het surrealistisch getinte koor- werk op een tekst van Edoardo San- guineti in de vorm van een spreek- kwartet, waarin een vrouw en drie mannen (koristisch bezet) hun illusies simultaan tot een ontwikkeling bren gen, werd gekenmerkt door een cu rieuze entree. Maar dit keer van de uitvoerenden en ook voorgeschreven wel te verstaan. Uit de vier hoeken van de zaal zetten murmelende pro cessies in, ruimtelijk gescheiden nam het voltallige Groot Omroepkoor -- wat een schitterend apparaat! zyn plaatsen in, gevolgd door de dirigenten Marinus Voorberg. Carel Laöut, Meindert Boekei en Trans MiUler. Elke groep werd van commentaar voorzien door heldere zilver tinkelen de klanken, ontlokt aan resp, celesta, harp, gitaar en vibrafoon; daarnaast bespeelde een aantal koorleden ook belletjes e. d, (vergelijk Stockhausens Momente). Alhoewel Globokar het nodige liet declameren en uitroepen, ontbraken evenmin passages met gefixeerde bel canto. Het werk ademt een bijzondere atmosfeer, aan klankpoëzie geen ge brek (de sirene-gl ij tonen in de stijl van Lutoslawski bijvoorbeeld), maar er zijn ook een aantal dode plekken. Het rode potlood had best wat meer gehanteerd mogen worden, het zou in ieder geval aan dit met alle proporties spottende concert een goede dienst hebben bewezen. ERNST VERMEULEN STOCKHOLM, maandag (DPA) Zweden beleeft het warmste septem berweer sedert 100 jaar. In Zuid- Zweden steeg het kwik gisteren tot 30 graden. In Stockholm was het 28 gra den en in het noorden werd een tem peratuur van 23 graden gemeten. DUIVEN, maandag (ANP). Dc 53- jange J. Hoppenreijs is vanmorgen op de Oude Rijksweg tussen Arn hem en Zevenaar in Duiven aange reden door een bus van de Gelderse tramwegen en daarna onder een vrachtauto terecht gekomen, De man was direct dood. UTRECHT, maandag (ANP). De Utrechtse Najaarsbeurs met de aanverwante vakbeurzen Iuterdccor, toelevering meubelindustrie, reclame en verlichtingsartikelen S 70 heeft gisteren ondanks bet mooie weer een kleine 20.000 bezoekers getrokken, Het is de eerste maal dat de openingsdag van deze beurzen op een zondag valt en over dit feit ls in bet verleden al veel te doen geweest. Van de ruim 1000 standhouders bleven ongeveer 50 deelnemers om principiële redenen thuis. Van de Najaarbeurs op het Utrecht se Vredenburg hadden alle deelnemers van de optische industrie (totaal 12 standhouders) het af laten weten. Ook enkele firma's uit specifiek christelij ke delen van ons land hielden hun stands gesloten. Van de groep koffers en lederwaren (er zijn hier 142 inzen dingen uit 9 landen) bleven 11 stands dicht. Het aantal „uitvallers" bij de overige vakbeurzen was vrijwel nihil: op de reclamebeu rs en Interdeeor hadden in totaal drie firma's verstek laten gaan. De christelijke bond van patroons in het meublleringsbedrijf in Neder* land heeft de vorige week bij het be stuur van de jaarbeurs geprotesteerd tegen de zondagopening van Interde eor. De bond deelde de jaarbeurs mee deze beurs zoveel mogelijk te zullen boycotten. Overigens heeft in een on langs gehouden enquête over deze kwestie de meerderheid van de expo santen zich voor de zondagopenmg uitgesproken. FMENOÖRp De strijd om Wüton-Fijenoord- Brornswerk is m een beslissend sta dium gekomen. De mededelingen van de karadidiaten de Verenigde Machinefabrieken Stork-Werk- spoor {VMF en de N,V. Machinefa brieken en Scheepswerven Ryn- Schelde hebben elkaar opge volgd als zetten van twee schakers die beiden m tijdnood verkeren. De eerste publikatics over een nauwere binding tussen, de Rijn- Schelde en Wiliton dateren van 3 lull van dit jaar. Op die dag werd bekendgemaakt dat beide bedrij ven op „maritiem gebied zouden gaan samenwerken". Over een fu sie werd toen ruog niet gesproken. Het eerste doel was de bouw van een mammoetdok. Op 15 juli maakte de Verenigde Machinefabrieken een bod op de aandelen Wilton bekend, Tijdens een persconferentie werd meege deeld dat al meer dan twee jaar onderhandelingen werden gevoerd over bepaalde vormen van samen werking omdat belde concerns el kaar op de wereldmarkt steeds meer ontmoetten als concurrenten. Eind vorig jaar werd het de bestu ren duidelijk dat een fusie de enige weg was. Op de effectenbeurs steeg, de dag nadat de fusieplannen bekend waren geworden, de koers van de aandelen Wilton met vier punten tot 154. Aandelen VMF noteerden onveranderd 163 en, rekemng hou dend met de uitkering van vijf procent gratis aandelen door de VMF aan haar aandeelhouders, be tekenden deze koersen dat de fusie wat de beurs betreft „rond" was. Immers, voor i 1000 aandelen Wil ton werd 1000 aandelen VMF na aftrek van vyf procent bonus in het vooruitzicht gesteld. Op 22 augustus kwam het offi ciële fusie-prospccius waarin de aandeelhouders Wilton werd ver zocht uiterlijk donderdag 12 sep tember hun stukken ln te leveren voor aandelen VMF. Tot het midden van de afgelopen week gebeurde er niets meer. De banken die de ruil van de aandelen Wilton in aandelen VMF moesten afwikkelen hadden alles gereed om die formaliteit af te werken. De formulieren waren gedrukt- Op donderdagochtend 5 septem ber terwijl in Hengelo feest werd gevierd ter gelegenheid van het iOQ-jarige bestaan van VMF- dochter Stork wordlt in Amster dam op de beurs bekend dat de bande1 in aandelen Rijn-Schelde en Wilton is geschorst in verband met een te verwachten bericht. Ge zien de fusieplannen van de VMF en Wilton wordt ook de handel in aandelen VMF voor die dag ge haakt. Mede gezien de wijze waarop het communiqué van de Vereeniging voor den Effectenhandel is opge steld trekt de beurs onmiddellijk de conclusie: „Er komt een hoger bod van de Rijn-Schelde op wil ton". In de loop van dezelfde dag wor den de voorwaarden bekend waar legen de Rijn-Schelde Wilton wil overnemen. Voor 100 aandelen Wilton wordit geboden 500 aande len Rjj u-Schelde, 1000 obligaties Rijn-Schelde met een rente van 778 procent en nog 100 in contan ten. De dag daarop, vrijdag, stijgt de koers van de aandelen Wilton van t48»4 bieden tot 189, een niveau dat vrijwel gelijk is aan hetgeen Rtjn-Scbelde voor Wilton wil beta len. Mede gezien het feit dat het Rijn-Schelde bod zoveel hoger Ls dan dat- van de VMF, verwacht de beurs geen nieuwe zet van de VMF. De stijging van de koers van de aandelen VMF (van 15214 tot 162) wijst wèl in die richting. De persdienst van de VMF laat vrijdagmiddag desgevraagd weten „da* het bestuur van het concern ln beraad is en dat voor zondag nadere mededelingen zullen vol gen". De Rijn-Schelde deelt de aan deelhouders Wilton zaterdag me© via een advertentie ln vele dag bladen, ter grootte van een hele pagina dat in het tweede kwar taal van 1968 tussen Wilton en de Rijn-Schelde besprekingen zijn ge voerd over de mogelijkheid van een zeeT nauwe samenwerking, met name op maritiem gebied, „Tijdens deze besprekingen hebben wij er herhaalde malen op aangedrongen om een volledige fusie tussen beide vennootschappen tot stand te bren gen", staat in de advertentie. Dit bod geldt tot dinsdagavond negen uur. Zaterdagmiddag neemt het be stuur van de VMF het besluit, een hoger bod te doen op Wilton. Door middel van een advertentie, even eens ter grootte van een hele pagi na in de dagbladen van vandaag, worden de aandeelhouders Wilton uitgenodigd hun aandelen te ruilen in aandelen VMF. Voor 1000 aan delen Wilton is de VMF nu van plan te geven: ƒ500 aandelen VMF, 10DO obligaties VMF met een rente van 7Vi procent en voorts 250 in contanten. Dit bod is geldig tot donderdag aanstaande 15 uur. Het bod dat de VMF nu heeft uitgebracht verschilt slechts weinig van het bod van de Rijn-Schelde. Beide bedrijven stel ten voor 1000 aandelen Wilton f 500 aandelen plus 1000 obliga ties in het vooruizicht. De VMF bied* verder 250 in contanten te gen d. Rijn-Schelde 100, per aan deel van nominaal 1000 Wilton. Op de effectenbeurs is vandaag de notering van de aandelen Wil ton verder opgelopen. Als uitkomt wat verwacht wordt, dat de Rijn- Schelde geen nieuw bod zal doen, ls aan het einid van deze week de strijd om Wilton voorbij. Het re sultaat voor de aandeelhouders Wilton is dan een koerswinst van ongeveer 50 punten in één week. Aan het feit dat de Rijn-Schelde van plan is over 1988 dertien pro cent dividend te betalen en de VMF twaalf procent zullen de aan deelhouders Wilton niet zwaar meer tallen. H. HOOGENHOUT (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. In de nacht van zaterdag op zondag hebben twee mannen in Amsterdam de 62-ja rige alleenwonende J. W. Bakker op zijn aan de Weesperzijde liggende woonboot overvallen en beroofd van tweehonderd gulden. De heer Bakker kreeg een lichte messteek in een schouder. De politie heeft drie man nen gearresteerd, die van de overval verdacht worden. De heer Bakker werd zaterdagnacht wakker door gestommel op zijn boot. Hij werd aangevallen door een man, die hem met een mes bedreigde, Tij dens een worsteling, waarbij de beer Bakker in een schouder gestoken werd, kwam een tweede man de boot binnen. De heer Bakker werd over weldigd en beroofd van een bedrag van tweehonderd gulden. Toen zijn overvallers verdwenen waren waarschuwde hij in een café aan de Weesperzijde de politie. Nog voordat deze gearriveerd was kwam een employé van het nachtasiel voor mannen van de vereniging „Hulp voor onbehuisden" aan de Weesperzijde Sn hetzelfde café een bebloed en nog vochtig biljet van honderd gulden wisselen. Tegen de politie vertelde hij, dat een dei' bewoners van het tehuis hem hierom verzocht had. De bewuste man, de 32-jarige classificeerder H. W„ werd aangehouden en door de heer Bakker als een van zim overval lers herkend» W. was zaterdagavond met twee an dere bewoners van het adel weg ge weest. Zij werden eveneens aangehou den. Een van hen, de 41-jarige bad knecht M. W„ meent de heer Bakker ook als een van de daders van de overval te herkennen. De politie ver moedt, dat de derde man, de 40-jarige los-werkman J. K. B.. tijdens de over val op de uitkijk heeft gestaan. Directies GAB: ARNHEM, BERGEN OP ZOOM, maandag (ANP). Voor een groot ileel van de ontslagenen van de haar- denfabriek Beckers te Ulft en Bergen op Zoom zal spoedig ander werk ge vonden kunnen worden. Volgens de directeur van het dis trictsbureau voor de arbeidsvoorzie ning in Gelderland zullen de ongeveer 120 ontslagenen in Ulft voor een groot deel geplaatst kunnen worden w de metaalindustrie in de directe omgeving. In de rayons Terborg, Doetmchem, Zut- phen en De Steeg is er vraag naar 12o metaalbewerkers, in Deventer kunnen er ongeveer 200 worden geplaatst, maar voor ouderen boven 40 jaar («w man) zal plaatsing moeilijk worden. In Bergen op Zoom zullen de ont slagen beperkt worden tot 200 man in plaats van de eerder aangekondigde 250. Hot voordelige verschil ontstaat doordat personeelsleden, die dicht by hun pensioen staan niet zullen worden ontslagen maar tot hun pensioen zul len blijven werken. KVP-JONGEREN: UTRECHT, maandag (ANP). De centrale jongeren groep van de KVP heeft, na zaterdag in Utrecht te heb ben vergaderd, medegedeeld van me ning te zijn dat de jaarlijkse verho ging van het minimumloon voor vrou wen en mannen gekoppeld dient te worden aan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging en niet aan een ge mengde index van loon- rn prijsstij gingen, Verder zou er een overgangs regeling (van drie jaar) moeten wor den geschapen voor die bedrijfstak ken, waar een onmiddellijke verplich te invoering van deze minimumloon regeling tot ernstige financiële proble men of tot ontslag van werknemers zou leiden. De centrale jongerengroep van de KVP vindt dat de leeftijds grens van het minimumloon dient te worden gesteld op 21 Jaar ln plaats van op 25 Jaar en voorts dat de ver plichte minimale vakantiebijslag 600 per jaar dient te bedragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1