Premier Cernik in Moskou voor besprekingen JAMIN UITSTEL PV DA- PARTIJRAAD VAN DE BAAN HET ROTTERDAMS PAROL RADIO PRAAG: OVERLEG IS VAN ECONOMISCHE AARD VS DRINGEN AAN OP VERSTERKEN VAN NATO Groot nieuws over OLGA matrassen Senaat VS zal wellicht kernverdrag niet willen ratificeren DE fv «ÉÜÜMUrJt léétdkkmnt! Frankrijk beëindigt kernwapenproeven Kamerbreed IHeugalTapijt in tegels is gemaakt voor mensen met bezwaren tegen kamerbreed tapijt. Memorie van Antwoord van minister maanden vertraagd door ziekte van ambtenaar Partijbestuur tegen besluit, dagelijks bestuur 14 Sow jet-Unie wijst Westduitser uit Heupfractuur door val op voetpad Executie officier Nig' ene even uitgesteld op verzoek tv-ploeg N oord Vietnamese woordvoerder orijst Goldberg en Mansfield TREIN BOTST TEGEN AUTO WAARMEE MAN ONDER INVLOED RAILS OPREED DE SCHIEDAMMER DE SCHIEDAMMER Hoogstraat 76, Schiedam. Telefoon: Redactie (010) 26 6605. Administratie (010) 26 7279, na 17.30 uur (OIO) 13 6430. Abonnement 96 ct per week, 12,48 per kwartaal. Losse nummers 25 et. Postgironummer Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam.» 28e JAARGANG No. 214 ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. 1IET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: Dra. W. VAN NORDEN, B, DE VRIES. DINSDAG 10 SEPTEMBER 1968 (Nieuwsdienst New York Times) WASHINGTON, dinsdag. De Verenigde Staten dringen er bij hun Europese bondgenoten op aan maatregelen te nemen om het Atlantisch Bondgenootschap te versterken na de Russische in-* val in Tsjechoslowakije. Regeringsfunctionarissen in Wa shington verklaarden dat men na een bijeenkomst van de nationale veilig heidsraad besloten heeft van Eu ropa een groter aandeel in de verdedi- glngsstructuux van de NATO te vra gen. De Amerikanen zullen alleen tot extra inspanningen bereid zijn als de Europese bondgenoten bereidheid hebben getoond zich ook meer inspan ningen te getroosten, aldus deze func tionarissen. De Amerikaanse regering dringt bli Europa aan op drie concrete stappen. Ten eerste moeten de divisies die on der commando van de NATO zijn ge plaatst op volle sterkte worden ge bracht, Sommige van deze divisies zijn thans tot 4000 man onder de sterkte. Ten tweede moet het programma versneld worden om de Westduitse luchtmacht uit te rusten met conven tionele wapens. Op het ogenblik is de Westduitse luchtmacht alleen geschikt om de door de Verenigde Staten ge controleerde atoomwapens mee te voeren. Tenslotte zullen de plannen voor oen snelle en effectieve mobilisatie van reserve-eenheden in de Europese landen moeten worden verbeterd. PARIJS, dinsdag (AFP). De Franse regering heeft besloten de hui dige serie proefexplosies van kernwa pens in liet zuiden van de Stille Oceaan te beëindigen, zo is gisteren te Parijs bekendgemaakt. Dit besluit is genomen na het bestu deren van de gegevens die de tweede waterslofbomontploffing op zondag jl. heeft opgeleverd. Deze gegevens heb ben de resultaten van de eerste explo sie op 24 augustus bevestigd en aan gevuld, aldus de officiële bekendma king. (ADVERTENTIE) Gebruik de coupon van de kleurenadvertentie In dit blad. U krijgt dan onze catalogus met kleurenfoto's plus onze dealerlfjet! MOSKOU, dinsdag (UPÏ, Reuter, NY Times). De Tsjechoslowaakse premier Oldrich Cernik is vandaag voor besprekingen aangekomen in Moskou. Radio Praag heeft be kend gemaakt dat het overleg van economische aard zal zijn In een verklaring van liet Russische persbureau Tass wordt slechts gezegd dat Cernik is gekomen „voor besprekingen met de Russische regering." Cernik wordt vergezeld door vice-premier Frantisek Hamouz en de minister van buitenlandse handel Vaclav Vales. Beiden worden beschouwd als deskundigen up economisch terrein. In Tsjechoslo waakse kringen wordt verwacht dat het gezelschap verscheidene dagen in Moskou zal blijven. In Praag is de laatste dagen herhaaldelijk melding gemaakt van de grote verliezen die de Tsjechoslowaakse economie als gevolg van de bezetting heeft on dervonden, Met name de zware industrie zou grotendeels zijn verlamd. Het partijorgaan Rude Pravo schatte de verliezen in de economie gisteren op circa 720 miljoen gulden. Cernik, die nog slechts enkele we ken geleden als een gevangene naar Moskou werd gevoerd, werd op het vliegveld van de Russische hoofdstad verwelkomd door premier Alexel Ko- sygln. Ook stond een erewacht aange treden. Intussen zet de Russische pers haar aanvallen op de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije onverminderd voort, waarbij momenteel vooral de publici teitsmedia tot mikpunt worden geko zen. „Werkelijk schone handen" moe ten de controle van de pers overne men want zij heeft een „belangruke rol" te spelen bij het „normaliserings- proces", aldus een verklaring die het Russische persbureau Tass gisteren uitgaf. Sommige Tsjechoslowaakse bladen z(jn openlijk vijandig tegenover de strijdkrachten van het Warschaupact terwijl andere „min of meer op de zelfde wijze schrijven maar met meer camouflage hun insinuaties bedek ken", zo zegt Tass. De Tsjechoslo waakse kranten schrijven vanuit „an ti-socialistische standpunten, In strijd met de huidige koers van de Tsjecho slowaakse communistische partij en da regering" aldus het persbureau. De aanvallen In de Russische pers, die vandaag werden herhaald, maken het volgens waarnemers waarschijn lijk dat Cernik in Moskou ook met andere dan economische vraagatukken zal worden geconfronteerd. Pers wet De Tsjechoslowaakse minister van justitie Kucera heeft in een interview met het dagblad Svobodne SIovo ge zegd dat de regering speciale maatre gelen voorbereidt waardoor voor het land schadelijke openbare bijeenkom sten kunnen worden verboden. De mi nister zei verder dat de nieuwe pers wet waardoor de censuur opnieuw of ficieel wordt ingesteld momenteel nog in behandeling is bij het ministerie van cultuur. Kucera zinspeelde er ook op dat het bezoek van Tsjechoslowaken aan het buitenland in de toekomst aan beper kingen zal worden onderworpen. Het Tsjechoslowaakse kabinet heeft gisteren een wet goedgekeurd die de formatie uitsluit van andere politieke partyen dan thans zijn vertegenwoor digd in het Nationale Front (parle ment). Naast de communisten die de grote meerderheid vormen, hebben hierin de kleine Christelijke Volkspar tij en de Sociaal Democratische partij zitting. Gustav Husak Westerse waarnemers in Tsjechoslo wakije hechten groot belang aan de omstandigheid dat de Russische on der-minister van buitenlandse zaken Koeznetsow gisteren vanuit I'raag speciaal naar Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, is gegaan om overleg te plegen met de secretaris van de Slowaakse communistische party Gus tav Husak. Zy wyzeu er op dat dit ge baar het prestige van Husak heeft verhoogd en de waarschijnlijkheid vergroot van berichten volgens welke de Russen Husak gaarne als opvolger van Dubcck zouden zien. Het karakter van het onderhoud werd „hartelijk en vriendschappelijk" genoemd. Een dergelijke omschrijving draagt volgens deze waarnemers een „positiever" karakter dan de om schrijving („open en kameraadschap pelijk") gebruikt voor de voorafgaan de besprekingen van Koeznetsow met andere Tsjechoslowaakse leiders. De correspondent van het Tsjecho slowaakse persbureau Ceteka bij de VN. Karei Kral. is uit zijn functie ont heven omdat hij eind vorige week voor de buitenlandse persclub in New York een uiteenzetting heeft gegeven van de gebeurtenissen In zijn land, waarbij hij niet het officiële rege ringsstandpunt weergaf. Tsjechoslowaakse -grenswachten hebben gisteren het vuur geopend op drie mensen die uit Tsjechoslowakije naar Oostenrijk wilden vluchten bij de grenspost Wullowitz De drie vluchtelingen werden gepakt. Of zit verwondingen hebben opgelopen is niet bekend. Verschillende luchtvaartmaatschap pijen hebben hun vluchten naar Tsje choslowakije hervat. Peter Dubcek, de 18-iarige zoon van de tsjechoslo waakse partijchef, die op het moment van de invasie in zijn vaderland in Egypte was. is gisteren per vliegtuig in Praag teruggekeerd. MIDDELBURG, dinsdag (ANP) De memorie van antwoord over de ge meentelijke herindeling van Zeeuws- Vlaanderen is nog steeds niet in de Tweede Kamer gehracht omdat de ambtenaar van het ministerie die deze zaak behandelt, ziek ls geworden. Dit vertelde de minister van bin nenlandse zaken. mr. K. Beernink. gisteren op een persconferentie ir Middelburg na een bezoek aan Zuid- Beveland, De minister had enkele maanden geleden, eveneens op een persconferentie in Zeeland, gezegd dat de memorie van antwoord spoedig ge reed zou zijn. Mr. Beernink zegde toe dat het des betreffende stuk. evenals de memorie van antwoord over de gemeentelijke herindeling van Zuid-Beveland, „zon der ingrijpende wijzigingen' zo spoe dig mogelijk in de Kamer zal worden gebracht. GRONINGEN, maandag (ANP), - De politic te GronlDgen heeft de 25- jarige J. van D. uit het Groningse dorp Oostum gearresteerd op verden king van poging tot doodslag. De man heeft, volgens de politie, eer. 36-jarige prostituée uit Groningen met een hamer een scheurtje in d< schedel geslagen. Hii was zaterdag avond bij de vrouw op bezoek geweest en was op de terugweg tot de conclu sie gekomen dat zij hem te veel had laten betalen. Gisteravond keerde hij gewapend met de hamer terug om wraak te ne men. Van D. heeft tegenover de politie te kennen gegeven dat „zulke vrou wen moeten worden opgeruimd". ADVERTENTIE l gram van /v voor n'iot duur wc/ héérliik' (ADVERTENTIE) (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, dinsdag Het partijbestuur van de PvdA beeft gisteravond op ëëri vergadering in Utrecht besloten de door bel da gelijks bestuur uitgetfleTtle vergadering van dë Partijraad op'2Ï september toch t" laten door taan. Sowjetpremier Kosygin begroet de Tsjechische eerste minister Cernik op het Moskouse vliegveld. Het besluit werd na afloop aan de pers bekend gemaakt door partijvoorzitter dr. J. H, G, Tans, die door partijsecretaris E. Wiel- draaijer speciaal voor de verga dering uit Peru was teruggeroe pen. De heer Tans was daar als lid van een delegatie van de In terparlementaire Unie. Het dagelijks bestuur had, tegen de wens van de Nieuw Links-vertegen woordigers, de Partijraadsvergadering drie weken willen uitstellen om zich de tijd Ie verschaffen een s'andpunt te bepalen tegenover een nota van Nieuw Links, waarin voorstellen wor den gedaan om de Partij als politieke organisatie beter te laten functione ren. De vergadering van de Partijraad wordt op 21 september voor het eerst in aanwezigheid van de pers gehou den. Het dagelijks bestuur van de PvdA wilde met het uitstel voorko men dat de nota daar het onbestreden voorwerp van discussie zou worden. Tegenn-ita Het dagelijks bestuur zal nu op kor te termijn een tegen nota opstellen. Het Partijbestuur dat de besprekingen gisteravond „nog niet kon afronden" vergadert zaterdag verder over de voorgestelde structuurwijziging. In de nota van Nieuw Links, opge steld door de zeven leden die de lin kervleugel van het PvdA-bestuur vor men. is een voorstel gedaan dat beoogt de partijkas een jaarlijkse contributie van 150.000.uit de eigen Kamer fractie te verschaffen. Op het moment dat de schadeloosstelling voor Tweede Kamerleden wordt omgezet in een vergoeding van ƒ40.000, per jaar (in januari 1969) verlangt Nieuw Links van de 37 PvdA-Tweede-Ka- merleden een storting van ƒ4.000, per jaar in de kas van de Partij. Partijbestuur zie pagina ,De PvdA is dan volgens de nota m slaai partijbestuurders te bezoldigen die alléén voor de partij werken. Nieuw Links wil zo goed als geheel breken mei de combinatie van Ka merlidmaatschap en bestuurswerk. Het belangrijkste bezwaar van Nieuw Links is dat fractieleider Den Uyl te veel invloed heeft op de gang van zaken in het partijbestuur. In de meer dan 100 leden tellende Partij raad heeft Nieuw Links verhoudings gewijs minder aanhangers dan in het Partijbestuur. ZIE ÓOK PAGINA 2 MOSKOU, dinsdag (Reuter) De Sovvjel-Unle heeft een Westduitse stu dent uilgewezen, omdat hü gepoogd zou hebben „anti-sowjetlectuur" het land binnen te smokkelen. De betrok kene, Hans-Jochem Hansen, studeert aan het hogere pedagogische instituut te Flensburg. Bij de Russische grenspost Brest- Litowsk, waar hii arriveerde met een groep Westduitse jongeren, had men o.a. het boek „De Nieuwe klasse" van de Joegoslaviër Milovan Djilas, knip sels uit Westduitse bladen over de ge beurtenissen in Tsjechoslowakije en het program van de uiterst rechtse National-Demokratische Partei Deutschlands (NPD) in zijn bagage aangetroffen. SCHIEDAM, dinsdag. Op di Burg. Honnei-Jage Gretelaan kwam gistermiddag de 85-jarige K. V.-W. een inwoonster van Huize Thurlede op het voetpad te vallen, waardoor zij een linker heupfractuur opliep. Zij moest in het gemeenteziekenhuis wor den opgenomen. LONDEN, dinsdag (Reuter). De executie van een Nigerlaanse officier bljjkt de vorige week korte tjjd te zijn opgehouden om een cameraploeg van dë BBC, die de" terechtstelling wilde filmen, in de gelegenheid te stellen een de fect aan een filmapparaat te ver helpen. Het uitstel niet meer dan eon halve minuut vond plaats op verzoek van een Britse cameraman. In een brief aan The Times schrijft de BBC vandaag dat het vragen om uitstel „meer het ge volg van gespannen zenuwen en verwarring dan een weloverwo gen verzoek" was. Volgens de BBC riep een van de leden van de filmploeg „Wacht even" toen ontdekt was dat er met een van de camera's iets mts was. De voorbereiding van de executie werd toen even onderbroken. Het incident vond plaats kort voordat de bevelvoerende officier aan het vuurpeloton het bevel „laden" wildj geven. De Nigeriaanse officier die werd geëxecuteerd was een luite nant die door een krijgsraad ter dood was veroordeeld wegens het doden van een ongewapende Biafraanse krijgsgevangene. PAKIJS/SAIGON, dinsdag (Reuter, NY Times). De woordvoerder van de Noord Viet namese delegatie bij het inleiden- de vredesgesprek te Parijs heeft gisteren verklaringen van de Amerikaanse senator Mike-Mans- field en van oud -VN-afgevaardig- de Arthur Goldberg, waarin werd gepleit voor onvoorwaarde lijke stopzetting der bombarde menten op Noord-Vietnam, „posi tief en realistisch" genoemd. Mansfield had z(jn mening in een rapport aan president Johnson ken baar gemaakt, terwjjl Goldberg In een artikel in de International Herald Tri bune opriep tot een staken der lucht aanvallen. De woordvoerder, Nguyen Than Le. herhaalde het NoordVietnamese stand punt dat er pas een echt vredesge sprek gevoerd kan worden na totale en onvoorwaardelijke stopzetting der bombardementen. In Zuid-Vietnam is een begin ge maakt met de terugtrekking van 5000 mariniers, die in februari waren inge zet in het gebied bij de gedemilitari seerde zone om weerstand te bieden aan het Thet-offensief, De mariniers gaan terug naar hun basis in Califor nia. Hun plaatsen in het noorden van Zuid-Vietnam worden ingehomen door infanteristen. Het ruim 54.000 ton metende slag schip New Yersey is op weg naar de Golf van Tonkin, waar het schip zich zal voegen bij de Zevende Vloot. Het slagschip is onlangs uit de „motten- balien" gehaald. De kanonnen van de New Yersey zijn sterk genoeg om doe len in Noord-Vietnam te beschieten terwijl het schip zelf buiten bereik van de Noord Vietnamese kustbatle- rijen blijft. Een krijgsraad in Da Nang heeft een Amerikaanse marinier tol levens lang veroordeeld wegens moord op vnf Vietnamese burgers. De marinier was onlangs nog voorgedragen voor een decoratie wegens moedig optre den. MKHimii mnuinitfflflmBnmimiicrcwnui 'EiiMDtiuniii KNMI De Bilt verwacht: j 1 MEER BEWOLKING 1 Vanuit het zuiden toenemende be- j wolking, gevolgd door enkele I lokale regen, of onweersbuien en enige afkoeling. Meest matige wind Dit zuidelijke richtingen. fZon op: 06.08, onder: 19.04 SMaan op: 20.19, onder: 11.28 DEN HAAG, dinsdag. Opsporings ambtenaren van de Bijzondere Ra diodienst van de PTT hebben zondag in samenwerking met de rijkspolitie twee clandestiene zenders opgespoor? en in beslag genomen. Hel waren ..de Blauwe Draak" in Enter en „Edel weiss" in Wierden. In Enter werd proces verbaal opgemaakt tegen de 20-jarige slager H. G. de W.; in Wier den tegen de 16-jarige fabrieksarbei der H. J. L. H. (door dr. Viktor Meier) WASHINGTON, dinsdag Het verdrag tegen de verdere verspreiding van kernwapens, waaraan president Johnson en zijn regering zoveel moeite heb ben besteed, is ernstig in gevaar gekomen. v De Amerikaanse Senaat maakt aan stalten het verdrag In het geheel niet of eerst veel later te zullen ratificeren in verband met de gebeurtenissen ln Tsjechoslowakije. De toenemende weerstand van de Senaat tegen het verdrag wordt niet alleen door de gebeurtenissen in Tsje choslowakije zelf veroorzaakt maar ook door het slechts moeilijk begrijp bare streven van Johnson en de Ame rikaanse regering om de Tsjechische crisis als een incident af te doen en het gesprek met Moskou tegen iedere prijs voort te zetten. Er worden verscheidene argumen ten tegen het verdrag ingebracht maar zij weerspiegelen alle de groeiende onrust die zich van de gehele Ameri kaanse openbare mening heeft mees tergemaakt met betrekking tot het Russische optreden, waarvan men de draagwijdte pas langzamerhand be seft. Ook begint men meer begrip op te brengen voor de bezwaren die van Europese zijde tegen het verdrag zijn ingebracht. Verder breekt het inzicht door dat de Sowjet-Unie door haar optreden tegen Tsjechoslowakije de beginselen van de collectieve veiligheid en de grondrechten van die staat met voeten heeft getreden zodat Rusland door de Verenigde Stalen eenvoudigweg niet meer als een betrouwbare, verdrags- 'partner ïfezieö kan'worden. (Van onze correspondent) ROERMOND, dinsdag Het treinverkeer op het baanvak Roermond-Weert-EIndhoven is gisteravond ruim één uur ge stremd geweest, nadat de 70-jari- ge P- van R. nlt Helmond, die volgens de politie onder invloed van alcohol verkeerde, met zjjn auto de spoorbaan was opgere den. De wagen werd verpletterd door een goederentrein. Het ongeluk gebeurde op de door ahobs beveiligde spoorwego vergang bij Maarheeze, in de weg Eindhoven-Weert. Van R. .Sloeg rechts af de spoorbaan op en trachtte daar zfln weg voort te zetten. Dat mislukte: de wagen liep vast en Van R. kwam er, naar een op dat moment passerende vrachtwagenchauffeur naderhand verklaarde, op handen en voeten uitkruipen. De vrachtwagenchauffeur en enkele andere automobilisten die waren gestopt, hebben nog gepro beerd de auto van Van R. van de rails af te tillen, maar zjj moesten hun pogingen staken toen de goe- derentein naderde. De .machinist remde krachtig, hjj kop echter een botsing.niet voorkomen. De trein sleurde de auto honderden meters mee. Na een uur was de ravage zo ver hersteld dat bet treinverkeer weer over één spoor voortgang kon vinden. Van R. is ter ont nuchtering Ingesloten in het poll- Uchureau te Weert, Deze bon kan in open envelop zonder postzegel worden verzonden. Antwoordnr, 1705 Rotterdam BON (ongefrankeerd verzenden) N aam? Adres' Woonplaats: O een gratis proefabonnement O een weekabonnement 0,96) O een kwartaalabonnement 12,48) Maak het gewenste rondje zwart

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1