Rotterdam keert de Rijn zijn rug toe SCHRIK EN MOED IN HOLLYWOOD ROTTERDAMS DAGBOEK INVAL POLITIE IN JEUGDKELDER Dammers aan begin van nieuwe competitie1 Folders ROTTERDAM RIJNMOND VERONTREINIGING ALLEEN MAAR MINDER DOOR CONSTANT HOGE WATERSTAND Utrechts 'rovershol' dicht na 13 arrestaties Minister beantwoordt vragen over uitzetting van VS-deserteurs Robert de Vries uit ziekenhuis Zwart Wit '28 niet opgewassen tegen DFC, 1-4 Spaarbankauto op meer standplaatsen Marlon Brandoburgerrechten - Robert Wisedoorbraakfilms Film over King Concurrentie Geloofsbrieven Geschiedenis Fietsen Kamervragen over doodvonnissen in Indonesië Canadees met nieuw hart overleden 4 -.-woensdag 11 september 1966 (Van een onzer verslaggevers) De verontreiniging van de Rijn door zowel organische (oliën) als anorganische (zouten) stoffen is na de vervuilingspiek van 1964 in de laatste drie jaar volgens de statistieken duidelijk afgenomen, maar boekt bijvoorbeeld voor de tuinders in het Westland en een drinkwa- terleidingbedrzjf als dat van Rotterdam, met z'n miljoen gezinsafne- mers, nog een. verontrustend hoge score. Be internationale Rijncommissie, waarin alle (Rtfn) oeverstaten zijn ver tegenwoordigd, heeft dan ook niet voor niets een subcommissie die zich intensief met de kwaliteit van het water bezighoudt. Op zeven punten worden vrijwel wekelijks metingen gedaan. Ih Nederland geschiedt dat bti Lobith, waar de Rijn ons land binnen komt, bü Vreeswijk aan de Lek waar Amsterdam water aftapt, bü Gorkum aan de "Waal en htf Rotterdam aan de Nieuwe Maas. Das. J. J. Rook, hooMschedkundige van de drinkwaterleiding D.W.L. te Rotterdam, is ervan overtuigd dat de optimistische geluiden van de laatste weken uit W.-Duitsland over de ver minderde verontrednigingsgraad van de Rijn als bron niet de internationale Rijncommissie hebben. geelt wel toe, flat do kwaliteit van het water nu beter is dan een aantal jaren geleden, maar „vreest dat het Westduitse optimisme onvoldoen de rekening heeft gehouden met de hoge afvoer van de laatste drie Jaren". Bij Lobith is in deze jaren de wa terstand niet gedaald beneden de tien meter boven NAP. Een oude ervaw ring in het drinkwatervak is, dat het bij die stand „goed water maken is". !De buitengewoon hoge afvoer maakt, dat er meer zuurstofvoorhan den is voor de biologische zuivering. Bovendien vermindert het de concen tratie van de zouten. De grafiek van het ,^ma akverdunniiigsgetal" vertoont dan ook een neergaande lijn. Dit getal duidt aan hoeveel delen zuiver, water er nodig zouden zijn om de „smaak" van het Rijnwater te neu traliseren. Een team van vijf medewerkers (tevens niet-rokers) van D.W.L. proeft ter vaststelling van dit getal elke morgen watermonsters. Achti de optimistische Westdnifse geluiden zoeki drs. Rook eerder poli tieke drijfveren, omdat wetenschappe lijk nog niet kan worden vastgesteld of inderdaad een „keer ten goede" is ingetreden bij de verontreiniging van de RUn. HU wijst op. de miljarden guldens due de Westduitse overhead en indu strie de laatste jaren voor de zuive ring hebben uitgegeven, Die grote uit gaven moeten worden gerechtvaar digd en inderdaad kan men in Rotter dam. verbetering constateren, hetgeen blijkt uit een afname van hét smaak- verdunnlm gage tal. Drs. Rook: .matuur- lijk: zullen als gevolg van de Duitse maatregelen verbeteringen optreden. Of die maatregelen, afdoende zijn is wetenschappelijk nog niet aantoon baar". Hjj wijst ook op de Franse onwil om aan het voorkomen van vervuiling mee te werken. Drs. Rook: ,JDe directeur van het Amsterdamse drinkwaterbedrijf heeft laatst in een publikatie geswezen Op de invloed van de afvalstoffen van de Franse kahmijnen op het chloride-ge halte van het Rijnwater, Wetenschap pelijk is aangetoond, dat de helft van deze verontreiniging in Frankrijk ge schiedt. In de internationale Rijncom missie wijzen de Fransen echter be schuldigend naar W,-Duïtsland. De Wesbduitsers kunnen er dus belang bij hebben die beschuldiging te ontzenu wen". In West-Dultsland, waar 800 kilo meter Rijn loopt, zijn de volgende maatregelen genomen: 1. De bouw van zuiveringsinstalla ties; 2. Verbod op het lozen van olie resten nit tankers; 3. Wettelijke eisen aan synthetische wasmiddelen, zodat deze niet meer bestanddelen bevatten waar bacteriën (biologische reiniging) „zich de tanden op stuk bljfiü" Het verbod op het lozen van olie resten in West-Duitsla nd heeft bü de olievervoerders geleid tot een ver plaatsing van de lozing: deze ge schiedt nu in de Nederlandse Rijn. Enkele maanden geleden is in over leg met rijkswaterstaat en de Neder landse Rijncommissie te Wageningen daarom besloten in navolging van W.-Duitsland een „ophaaldienst" in te stellen. Van de zijde van Shell en Esso is gesuggereerd om een koppeling tot stand te brengen tussen de verkoop van olie en de afname (en afvoer naar zee) van de afgewerkte olie. De over heidsinstanties brachten hier bezwaar tegenin, omdat zij vreesden hiervoor geen waterdichte regeling te kunnen maken. Intussen is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend met be trekking tot het afvalwater. Wellicht zullen binnenkort dus ook iu Neder land, waar de Rijn over 'n afstand van 200 km doorloopt, maatregelen tegen verontreiniging worden getrof fen. Drs. Rook zegt al bij voorbaat: „Ik ben er niet van overtuigd, dat de maatregelen dae wij gaan nemen voor de toekomst voldoende zijn". Rotterdam heeft dan ook in 1905, vlak na het voor het drinkwater zo erbarmelijk slechte jaar 1964 („een zeer geringe afvoer van de RUn, dus droog, dus een goed wijnjaar", weet drs. Rook) besloten, ziin toevlucht te nemen tot een andere tivier: de Maas. In de Biesbosch zal een gigantisch spaarbekken komen waar 150 miljoen kubieke meter water kan worden op- (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, woensdag. De Utrechtse politie heeft na een inval in de kelder Palet aan de Oudegracht, veertig jongelui, tussen de 14 28 jaar, meegenomen naar het bureau. Twee van hen blijven op verdenking van een reeks diefstallen in arrest. De kelder is ge sloten. Aan de inval ging de aanhouding van elf andere Utrechtse jongeren vooraf. De kelder Palet was, aldus de politie, hun „rovershol". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, woensdag De mi nister van justitie mr.'C. H. F. Polak heeft in antwoord op vragen van de heer P. Wiebenga (PSP) of vreemde lingen tegen hun eventuele uitlevering of uitwijzing op geregelde wijze be- r kunnen maken, meegedeeld dat deze waarborgen Inderdaad Vreemdelingenwet aanwezig zijn. Het kamerlid had deze vragen ge steld naar aanleiding van het bericht over de arrestatie van twee uit Duits land gedeserteerde Amerikaanse mili tairen. Zij werden de volgende dag door de marechaussee op de trein naar Duitsland gezet. De minister deelt in dat verband mee, dat beide militairen te kennen hadden gegeven te willen terugkeren naar hun onderdeel, Zij hadden dit schriftelijk bevestigd. ROTTERDAM, woensdag De ar tistiek directeur van het Nieuw Rot terdams Toneel, Robert de Vries, heeft het Djjkzlgtziekenhuis begin van deze week verlaten. Eind juli werd hij op genomen voor een rustkuur, De heer De Vries zal voorlopig thuis nog rust moeten houden. Het is nog niet bekend wanneer hij weer aan het werk gaat „Alle gearresteerde jongens werkten niet en zaten de hele dag in de kel der. Er werden plannen voor inbra ken beraamd, tips gegeven, de ge stolen goederen werden er bewaard en verhandeld. Naar schatting heb ben de knapen tweehonderd auto's opengebroken. In één'nacht hebben ze in Zeist zeker uit twintig auto's gestolen'. „De waarde van de gestolen goederen en de schade die ze overal hebben veroorzaakt lopen in de tienduizen den guldens. Ze hebben diefstallen gepleegd in kantines, scholen, kel ders, warenhuizen en kledingzaken in Utrecht, Hilversum en Amers foort," zo voegden rechercheurs die bij de inval van maandag betrokken waxen hieraan nog toe. Mishandeling De jongens van de „palet-groep" zou den. zich hebben sohuldlg gemaakt aan mishandeling van homofielen en buitenlanders. Vast staat verder, volgens de politie dat er in de kelder ontucht is ge pleegd. Of de beheerder van de kel der, de 26-jarige De K. daartoe ge legenheid heeft gegeven wordt Uit gezocht. Over een eventuele vervol ging beslist de officier van justitie. De politie beschouwt deze beheer der en zijn vroegere barkeeper Van R. (24) als hoofdschuldigen: „Pas enkele maanden, sinds De K. er in zit, is de kelder een hol van ontucht en misdaad," Het toezicht op andere kelders in Utrecht zal worden verscherpt, „Maar het verschil tussen de kel ders is zeer groot," aldus de politie. Het spaarbekken van de Be renplaat, de nieuwste vestiging van D.WL., heeft een inhoud van 8 mil joen kubieke meter. Verwacht wordt, dat de Biesbosch- Dlannen over een maand bestuurlijk rond zullen zijn. Het is een project, dat naar schatting tweehonderd mil joen gulden zal kosten. Het beheer komt in handen van een overheids N.V. Tot nu toe is tachtig procent van de aandelen geplaatst: veertig bij de pro vincie N.-Brabant (de Biesbosch ligt op Brabants grondgebied) en veertig bij de gemeente Rotterdam, Als gega digde voor de resterende twintig pro cent wondt de provincie Zeeland ge noemd. De Rotterdamse D.W.L. is nu al de grootste drinkwaterproducent van Ne derland met 105 miljoen kubieke me ter. Ruim vjjftig percent wordt afge nomen door de industrie ia Botlek en Europoort. Van de industrieën is Shell de grootste afneemster. Ook aan de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg en de gemeen ten op Voorne-Putten levert Rotter dam drinkwater. Drs. Rook voorspelt: „In het jaar 2000 zuilen wij 200 miljoen kubieke meter drinkwater moeten leveren". Liefst drinkwater van redelijke kwali teit. Daarom heeft Rotterdam ervan afgezien om te blijven doorgaan van Rijnwater rein water te maken. Vandaar ook „speelt" drs. Rook nu al dagelijks in een chemische proeffa briek, opgesteld bij de oude waterto ren aan de Honingerdijk, om een me thode te vinden straks het Maaswater zo zuiver mogelijk bij de afnemers uit de kraan te laten lopen. De heer C. Poppeliers uit Rotter dam is onderscheiden met de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. - Zwart Wit '28 heeft gisteravond op het com plex de Vaan de eerste wedstrijd van de nederlaagserie met 14 verloren van DFC, De Dordtse eerate-divïsie- club, die in haar sterkste opstelling aantrad, had bü de rust een voor sprong van 20. Piet Vrauwdeunt gaf zijn ploeg in de 20e minuut na een solo een voor sprong. Twintig minuten later scoorde dezelfde speler, opnieuw na een solo, voor de tweede maal, 0—2, Na enkele minuten spelen In de tweede helft bracht Ad Vermolen de stand met een hard schot op 03. Pas toen Vermolen doelman Aad van der Laan voor de vierde maal het nakijken had gegeven deed DFC het wat rustiger aan. Toen minuten voor het einde bepaalde Oorebeek de eind stand op 1—4, nadat hij in het straf schopgebied ten val was gebracht en hij zelf de toegestane strafschop in schoot. Er waren ongeveer duizend toeschouwers. Zwart Wït'28 speelt zyn tweede wedstrijd in de strijd om de Vaancup op dinsdag 24 september tegen de eer- stc-klasser Neptunus. Het duel, dat eveneens op het sportpark De Vaan zal plaatsvinden, begmt om kwart over acht. ROTTERDAM, woensdag Mede in verband met de toegenomen salaris uitbetalingen gaat de spaarbank te Rotterdam met ingang van maandag 16 september de ziltingstijden van de spaarbankauto's voor een groot aantal standplaatsen belangrijk uitbreiden. Voortaan, staat de spaarbankauto in Slikkerveer niet alleen woensdag (3- 4.30) dich nu ook vrijdag van 9.30-11 uur. In Poortugaal niet alleen woensdag (1-2.30) doch nu ook elke maandag van 12.30-2.30 uur. In Rhoon komt de spaarbankauto1 behalve iedere woensdag (3-4.30) thans ook maandag van 3-4.30 uur. In Pernis zijn de zittingstyden maandag 2-4.30, dinsdag 9.30-12, don derdag 9.30-12 en vrijdag 2-5 uur. Op het Kreekplein in Groot IJssel- monde naast donderdag van 2-4.30 uur tevens dinsdag van 2-4.30 uur. Aan de Parklaan behalve maandag en woensdag van 12-2 voortaan ook vrijdag van 12-2 uur. In de Vestastraat op de Heyplaat komt de spaarbankauto nu elke dag; maandag van 9.30-1, dinsdag 1-4.30, woensdag van 9.30-11.30, donderdag van 1-4.30 en vrijdag van 9.30-1 uur. (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, "woensdag. Deze week beginnen de dammers (met uitzondering van Constant, dat de ouverture al achter de rug heeft) aan het nieuwe competitieseizoen. De indelingen zijn gegrond op de resultaten van het vorige jaar en voor sommige tientallen bete kent dat, dat ze zullen moeten proberen het verloren terrein te her winnen. Constant is de enige Rotterdamse representant In. de hoogste afdeling van de KNDB. Ncerlands oudste ver eniging, die zich sinds de instelling van de nationale competitie steeds in de hoogste klasse heeft kunnen hand haven, is haar zeventigste levensjaar goed van start gegaan. In Amsterdam werd Gezellig Samenzijn met 137 verslagen. Toch kan (nog) niet gezegd worden dat Constant duidelijk boven zijn medestrijders uitsteekt. Het vorige seizoen moesten Het Oosten (Rotterdam) en het Dordtse üDV terugkeren naar de provinciale competitie. Waarschijnlijk zullen zij daar een belangrijke rol gaan. spelen. Het Oosten maakt zelfs de indruk aan kraoht te hebben gewonnen. Ook de in de Haagse contreien dominerende var- e na gingen HDC/ODB en MDV (Mon ster) zijn kandidaten voor een hoge klassering, evenals Papendrecht. Chariois en het Haagse SWDV lij ken een ondergeschikte rol te moeten gaan spelen, Rijswijk is een groot vraagteken, alhoewel deze club op overtuigende wijze wast te promove ren. Het is ook nog een vraag hoe het Schoonhovende Denk Ze>t en het Rotterdamse CDR zich zullen weren. Wel zekar is dat Ohaxlois en CDR aan de vooravond van. een. moeilijk seizoen staan, VDL (Vla ar dingen) is, een beetje ongelukkig, gedegradeerd naar Rotterdamse competitie. Hetzelfde geldt voor Alblasserdam, dat inge deeld is in het district Dordrecht. Met Rijsoord behoort Alblasserdam tot de meest serieuze kandidaten voor een terugkeer naar de provinciale compe titie. In het Rotterdamse district zal VDV hoge ogen gaan gooien. Wellicht zul len Vreewijk en de reserveteams van Constant en Het Oosten «iet sterk ge noeg zijn om op de eenste plaats be slag te leggen. ]~\E moord op president John F. Kennedy zal ongetwijfeld invloed hebben gehad op de po- hlieke opinie in de Verenigde Staten, maar die heeft zich toen niet duidelijk afgetekend. Daarvoor was kennelijk een triest „driemaal is scheepsrecht" nodig. Na de politieke moorden op Martin Luther King en Robert Kennedy zijn er plotseling allerlei activiteiten losgebars ten ora liet patroon van de Amerikaanse samenleving te wijzigen. Wat opvalt is hoe sterk film en televisie daarbij betrokken zijn. In die kringen roept men nu heftig om de beteugeling van bet geweld op bet bioscoopdoek en de beeldbuis. Deze kreet schijnt alom populair wat al tot in ons eigen Bussum ge bleken is waar men onder invloed, van die Amerikaanse schrikreactie ook alweer van plan schijnt extra op dat geweld te gaan passen. Een simpele reactie, want de werkelijk heid wordt er meestal met beteir op als men in de vrije speelruimte die het vertier vormt een taboe ver groot. v, Amerika is behalve "het land van het geweld ook het land van de uitgekookte reclame. Een bekend feit dat kritisch stemt als men hoort hoe de hier nauwelijks be kende Hollywood regisseur Jerry Paris in het blad „Variety" een pe perdure advertentiepagina heeft afgehuurd om te laten weten dat hij „in de naam van John F. Ken nedy, Martin Luther King. Robert F. Kennedy en zijn (Paris') gezin heilig zweert zijn. talenten (sic) niet langer aan te wenden bij het produceren van „vertier" waarin zinloos geweld, doelloze wreedheid en gewelddadige dood worden aan geprezen." De enige vraag die men na het lezen van zo'n advertentie nog kan stellen is hoeveel jaren deze Paris daar dan al mee bezig is geweest Andere berichten lijken op het eerste gezicht veel neeier, zoals de oprichting in Hollywood van een nieuwe filmmaatschappij die zich gaat toeleggen op de produktie van. doorbraakfilms waarvan die eerste, met een semi-documentaire inslag, gebaseerd zal zijn op het werk van de vermoorde negerleider Martin Luthor King. Er zilt veel talent achter dit initiatief, zoals bü voor beeld regisseur Robert Wise die deze film over King gaat maken en een reeks bekende sterren. Marlon Brando, Jack Lemmon, Sidney Fol- tier, Harry Belafomte. Paul New man en Jean Simmons, Nancy Si natra, Candice Bergen en Raquel "Welch. Enkelen van hen zitten samen met de weduwe van Martin Luther King en zijn opvolger dr. Ralph Abemathy in de raad van toezicht. Maar men vraagt zich wel af of het waar is, zoals Robert "Wise stelt, dat de grote maatschap pijen in Hollywood geen film over Martin Luther King zouden durven maken op grond van het financiële risico. Zeker voor de wereldmarkt waar Hollywood het zoals bekend voor vijftig procent van moet heb ben. lijkt zo'n film thans uitste kend verkoopbaar. De nieuwe maatschappij heeft overigens controversiëler plannen: kntissche films over extreem mili tante groepen als de John Birch So ciety, de Black Panthers, de Sons of Watts en de Ku Kiux Klan. Er worden geen namen genoemd, maar er zou uit de Amerikaanse industrie veel kapitaal achter deze nieuwe filmmaatschappij zijn ge plaatst en de roulatie van de films zou al naar tevredenheid zijn gere geld. Wat er ook op schijnt te wijzen dat de machthebbers van. Hollywood dit nieuwe initiatief niet boycotten. Robert Wise ..doorbraakfilms... Raquei Welch ...mooi voor goed doel... Marlon Brando ..helemaal „om"... Waarom er voor dit soort films een nieuwe maatschappij moest komen laat ik verder over aan het inzicht van de lezer doe ook wel weten zal hoe belangrijk het ge weld voor het economische welzijn voor Hollywood als geheel is, Men hoeft wat dat aangaat alleen maar te denken aan hei succes van de Italiaanse Western waarmee Holly wood moet concurreren voor zover het onmogelijk blijkt er aandelen in te krijgen door co-producties nu. Hollywood kan dus niet ais geheel anti-geweld zijn. Te meer omdait films die nu worden voorbe reid pas over een jaar kunnen worden uitgebracht. En dan kon het best eens zijn dak de huidige a nti-geweldmode als stro vuur to taal is uitgebrand. Dat de naam van Marion Brando In deze nieuwe filmmaatschappij opduikt is niet onverwacht. Hij be schouwt zich al geruime tyd niet meer in de eerste plaats als filmac teur maar besteedt heit grootste deel van zyn t(Jd aan de strijd voor de burgen-echten. De nu 44 jaar oude Brando die al voor de dood van Robert Kennedy als civil rightsworker van start ging en in 1967 op grond daarvan een aantal uitstekende gehonoreerde filmrol len wegwuifde spreekt tegenwoor dig aldus: „Met wijlen Ds Martin Luther King ben ik van mening dat we óf zullen leren als broeders in dit land samen le leven óf ver deeld zullen sterven als dwazen. De keuze gaat tussen anti-geweld of geen bestaan". Het valt vele Amerikanen on danks deze duidelijke taal nog moeilijk in Marion Brando, wiens privé-leven erg rumoerig en du bieus geweest sehiinit, een rasechte strever voor de burgerrechten te herkennen. Ook zijn opmerking: ik doe dit mede voor mijn drie kinde ren viel hier en daar wat scheef, want de drie moeders van die kin deren wonen, met hen. ver van zijn luxe berghut van waaruit Marlon Brando nu "o.m. samenwerkt met de Martin Luther King Foundation en de Southern Christian Leader ship Conference die hij twaalf pro eent van zijn jaarlijkse inkomen heeft toegezegd. Maar bij alle verbazing over de „draai" die Brando plotseling ge maakt heeft, bestaat er wel zeker heid dat hij het eerlijk meent en als bewijs daarvan wordt aange voerd dat hij voor de burgerrech ten harder werkt dan hu ooit al3 filmacteur heeft gedaan. „Ik ben „om" gegaan", zegt Mar lon Brando „omdat wij als land onze geloofsbrieven hebben ver speeld. Amerika kan de vrijheid niet meer proken met zulke pro blemen, Wie in de wereld de vrij heid wil beschermen moet eerst thuis schoon schip maken en daar laten blijken dat hij de rechten van het individu respeoteerl". „Mensen die vinden" dat ik dit niet eerlijk meen geloven de schandaalbladen. Ik weot pas wat ik aan iemand heb ais ik hem zelf gesproken heb. Zelf ben ik het slachtoffer geweest van die „on zichtbaarheid". Je hoorde van pro blemen, maar je zag de mensen met die erm leefden.. Nu is dat an ders. Je gaat inzien dat het fout is er vijanden op na te houden omdat ze anders zijn of denken en je gaat ook begrijpen dat mensen „de" vijand zelf creëren. Als Hitler alle joden, negers en oosterlingen had gedood en niets anders dan pure blauwogige ariërs om zich heen had gezien, zou hij zijn haat hebben uitgeleefd op mensen die linkshandig waren of een onregelmatig gebit hadden. Als we niet stoppen met die aandrang een vijand te creeren, is er geen hoop meer". Marlon Brando zal blijven ti men maar alleen in films die iets kunnen bijdragen aan zijn nieuwe credo. „Quemada" heet de nieuwe film waarin hij betrokken raakt in een revolutie tussen zwarte en blanke mensen die plaats vond op de Caribische eilanden in. de ze ventiende eeuw. C. B. DOOLAARD J)E eerste weken van september kenmerken zich, althans wat mijn post betreft, door een over stelpende hoeveelheid folders. Verenigingen, organisaties en in stituten en hoe ze ook mogen heten starten hun winterpro- gramma. Er is in Rotterdam op het gebied van vrijetijdsbesteding onnoemelijk veel te doen. Ik blader in het pro grammaboekje van het Nederlands In stituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. De mogelijkhe den zijn vele. Wilt u de film „Nooit op 7.ond3g" nog eens zien, dan kan dat en wel op zondag 12 januari. En dat is nog maar een uit de filmserie van het NIVON. Er z(jn ook kunstzinnige bijeenkom sten. rondleidingen door de Rotter damse musea. Er staan meer dan der tig cursussen op stapel, vooral veel talencursussen. Er is Servokroatisch, Turks, Modern-Hebreeuws en zelfs Nederlands bij. Al vele jaren organiseert het NI VON contactavonden voor gemotori- seerden en dat is tegenwoordig bijna iedereen. Houdt u van geologie, wan delen, filmen, fotograferen, u kunt uw hobby beoefenn onder de veilige vleugels van het NIVON. met.des kundige adviezen. Wie heeft veel belangstelling voor geschiedenisvraagt gemeentearchiva ris drs. R. A. D, Renting in een folder, die een actie inluidt die tot doel heeft de jeugd heleend te maken met de Ge schiedenis en al zijn facetten en voor al om op dit gebied zelf bezig te zijn. Er komt een historische Instuif, waarvan de bedoeling is, dat periodiek gelegenheid wordt geboden bijeen te komen in een der aan de actie deelne mende instellingen. Er zal gelegenheid zyn tijdschriften en andere voor jeug dige personen geschikte literatuur op het gebied van historie, kunst, cultuur en politiek in te zien. Zo mogelijk ook originele documenten, kaarten, afbeel dingen, enz. de jongeren hebben hier gelegenheid anderen, met gelijk ge richte belangstelling te ontmoeten en eventueel gezamenlijk iets te onder nemen. Wie er meer van wil weten belle met de heer P. Ratsma van het ge meentearchief, tel. 254950. Folders, folders, folders. Ook voor fietsers. In de door „Stichting Fiets" uitgegeven serie fietsroute-beschrij vingen Ontdek Nederland op de fiets verscheen zojuist kaart nr. 41, waarin een fietstocht vanuit Rotterdam door het gebied van de Rotte meren en de polders wordt beschreven, voorzien van een duidelijke routekaart. Ge noemde serie bestaat thans uit 48 kaarten. Wie 25 cent op giro 234507 van de Stichting Fiets overmaakt (Eu ropaplein 2, Amsterdam) krijgt zo'n kaart thuis gestuurd. "VUID moet meer uit, vindt de Cul- turele Commissie Rotterdam-Zuid en daarom komt er een festival om dit te stimuleren: „Zuid gaat uit". U las er al over in dit dagblad. De voorbereidingen voor dit festival zijn in volle gang. Vele organisaties en personen zijn benaderd om „Zuid gaat uit" een begrip te laten worden. Ook de aanmeldingen komen binnen, zodat de commissie vol vertrouwen is. Het festival zal wei s>lagen. Het programma ziet er als volgt uit: 1 november: Groote Schouwburg. Opening van het festival door drs, J. Reehorst, wethouder van kunstzaken. Daarna een gevarieerd programma met medewerking van John Lanting, het Rijnmond Kwintet, het pantomime theater Carousel (Rob van Reijn) 2 november: Grote Doelenzaal. Concert door het Rotterdams Kamerorkest on der leiding van Edo de waard, 15 no vember: Groote Schomvburg. Film over de beeldhouwer Henry Moore, 16 november: Laurenskerk, Orgelconcert door Andrê Verwoerd. 29 november Groote Schouwburg. Scapinoballet. 30 november: Rotterdamse Schouwburg. NRT speelt Romeo en Julia. Op het programma staan verder be zoeken aan kunstenaars. Daaraan werken mee het Nieuw Rotterdams Toneel, de heer Nuyten, adjunct-di recteur van de Rotterdamse Muziek school, leerlingen van de Rotterdamse dansacadenue en een aantal Rotter damse schilders, beeldbouwers en gra fici, die hun werkplaatsen en ateSers op een aantal zaterdagen openstellen. DEN HAAG, woensdag (ANP), Het Tweede Kamerlid H. J. Hoekstra (cpn) heeft minister Luns gevraagd de Indonesische regering er opnieuw en met klem van in kennis te stellen dat de Nederlandse regering en het parlement afwijzend staan tegenover de executie van Soebrandrio, Njojo en andere politiek» gevangenen. Hij herinnert er aan dat de presi dent van het Indonesische hoogge rechtshof heeft geadviseerd afwijzend te beschikken op de gratieverzoeken van de ter dood veroordeelden en in formeert of de Nederlandse regering, zoals destijds aangekondigd, stappen heeft gedaan om de Indonesische re gering op de hoogte te brengen van het Nederlandse standpunt. MONTREAL, woensdag (Reuter). Ehe Zaor, de derde Canadees die een harttransplantatie onderging, is gisteren na een hersenbloeding over leden, zo deel* het cardiologisch insti tuut' van Montreal mee. Het nieuwe hart heeft volgens de artsen tot het einde toe goed gefunctioneerd. Zaor, een 58-jarige textielarbeider, kreeg 30 augustus het hart van een 35-jarige landgenoot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1