Grootse introductie van 'Schiedam-zegeF KSSMBgli Fruit-attentie uit de Schiedamse Betuwe3 VERLANGLIJST VAN VERENIGINGEN BIJ DE 'ZEGEL-ACTIE' SCHIEDAM MET HUIS-AAN-HUIS-A CTIE Honderd miljoen zegeltjes gereed voör distributie Finalisten in Parktoernooi Yan Vliet DAGWINKEL TE HilOR SCHIEDAM Vroege intocht SOS wijkt niet voor geboorte prinsekind jke Stand MetroW^or^en as^nd|ë Uit LIJN 48 PAST ZICH AAN BIJ NIEUW STATION LOMBARDIJEN Supermarkt in kerk aan W est-Kruiskade? Bekerpro gram ma SVV en Hermes Orgelconcert van Kees Bak Belangstelling voor sociale raadsman9 DRUMBAND CONCOURS, SCHIEDAM S.O.S. nu officieel St. Nicolaas KAMERBREED TAPIJT VERLOREN EN GEVONDEN Meisje botst met bromfiets tegen auto Van ,de Kooij (Ursus) hersteld van operatie KOERIERSTERS Gemeente Schiedam woensdag 11 september 1968 - 5, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Eén honderd miljoen „Seliiedam-zegel- tjes" ter waarde van één cent per stuk zijn door de Stichting Ophouw Schiedam gedrukt. Plus nog een slordig aantal „blokken" van vijftig zegeltjes. Totale waarde ruim over de miljoen gulden. Al deze zegel tjes zullen aan de man (of de vrouw) gebracht moeten worden, om de „leefbaarheid" van Schiedam te verhogen! Een unieke actie in Ne derland, wordt gezegcL Het kan wel, het is eigenlijk het „ei van Co lumbus". Je moet er niaar op komen. Dc S.O.S. Is klaar met de voorberci- dingen. In de komende dagen worden de winkels bevoorraad en de uitgifte zal op woensdag 18 september starten. Officieel, wanneer 's morgens vroeg om negen uur twee leden van liet Centraal Vrou,wen Comité, secretares se mevr. Bijl en penningmcestcressc mevr. Steens In een winkel aan dc Dam iets kopen en dan als toegift dc eerste „Schiedam-zcgeltjcs" krijgen. Burg. Roelfscma en andere bestuurs leden van te S.O.S. zullen er bij aan wezig zijn, de pers en zelfs een ra dio-verslaggever. Zó uniek is de Schiedamse zegci-aeiïc! Toch zal dc eerste daad in. de zegel actie niet uitgaan van de winkeliers. Het S.O.S.-bestuur heeft deze eer toch voorgehouden aan de gezamenlijke in woners van Schiedam, die uiteindeliik profiteren van de S.O.S.-actie en er dan ook voor betalen. Door Schie- dam-zegeltjes te vragen bij elke san- koop in de winkels. Hele stad Aan de voor-avond, op dinsdag 17 september wordt een grootse propa ganda- of inlroductie-octic gehouden, door de gehele stad. Het wordt een dolle boel. Heer dan duizend jongeren van Schiedamse sport- en jeugd-ver- enigingen doen mcc, alle muziekver enigingen komen op straat, er rijden geimdswagens, er Wordt gezwaaid met borden, enz. Het is de bedoeling dat de jongelui, in koppels van twee, tussen zes en ne gen uur hu is-aan-huis aanbellen en dan onder de leus: „Voor een goed doel de leefbaarheid van Schie dam" zegel boekjes aanbieden, tien ze geltjes voor één gulden. Daarbij een brief van burgemeester II. Roelfsema. waarin nog eens wordt uiteengezet wat dc S.O.S. rnet deze zegel-actie beoogt. Gehoopt wordt dan dat dit boekje (dat plaats biedt aan viifhonderd ze gels) snel volgeplakt zal worden. Op gelijke wijze als de huisvrouw allang gewend is van dc andere zegeltjes. Voor een vol boekje krijgt men, als gebruikelijk, 5 contant terug, maar er zijn nog andere attracties aan var bonden. Verschil Nogmaals, voor de huisvrouw maakt het niets uit, of z(j het ene of hel andere zegel plakt, Het grote ver schil is dat de opbrengst van dc zegel tics niet meer gaat naar een commer ciële instelling, doch naar de S.O.S., die het geld gaat gebruiken om tal van grote en kleine wensen in vervul ling te doen gaan. Met als centraal object (doch niet het enige) een nieuw uitgaanscentrum In de stad. Ruim 160 winkeliers doen reeds moe aan de zegel-actie. Zo zijn her kenbaar aan oen raambiljet: hun naam en adres staan in het zegetboek- ie. Dit aantal zal echter snel groeien wannnecr de huisvrouw, het belang van haar stad indachtig, bij elke aan koop in een winkel ook „Schiedam- zegeïs" eist. Clubkas Het voordeel voor de verenigingen begint eigenlijk al op de Introductie- avond. Want voor elk boekje dat door dc jougelui wordt afgezet, ontvangt de vereniging een kwartje. Als je dan als Rxcelsior'20 75 koppels op straat brengt, of 70 als SVV of 50 als THOR, dan levert dat vele honderden guldeus op voor de clubkas. Héél wat meer dan met die rommelige oud-papier- acties, die zo in trek zijn. Om misverstand tc voorkomen: de Stichting Opbouw Schiedam en net „Schiedam-zegel" zijn niet hetzelfde. Voor de S.O.S. is de zegelactie slechts één van de middelen om aan geld te komen. Na de zegeltjes komen weer andere acties, o.a. gericht op de be drijven, met Sinterklaas en ga zc maar door. Met de zegeltjes wordt echter ge start om zo, door de massale werking, snel groto bedragen bij elkaar te krij gen. Gehoopt wordt op 200.000 per jaar. En dat is een bedrag dat zoden aan de dijk zet. De basis voor veel meer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Moet de grootscheepse introductie van het „Schiedam-zegel" op dinsdag 17 sep tember wijken voor de eventuele ge boorte van het prinsckind? Dit is maar één van de zeer vele problemen waar het bestuur van de Stichting Opbouw Schiedam mee worstelt, doch wellicht het merkwaardigste. Het ant woord is, na rijp beraad: neen! De V. N. F. G. heeft immers voor de geboorte een feestprogramma op be scheiden schaal opgesteld. Als de vie- ring mi juist op dinsdag 17 september valt, dan gaan beide evenementen el kaar enigszins dwarszitten. De V. N. F. G, vraagt namelijk aan de jongeren van de verenigingen om „achter de muziek aan" te lopen en deze jonge ren zyn, voor een deel all hans, nodig voor de verkoop van ds zegelboekjes.. Bovendien vond de S. O. S he' nief prettig om al bij de eers'e daad een Schiedamse vereniging in de w«elen te moeten rijden. Maar aan de andere kant gaf uilstel van "6e tntroduct'e inch erg vee] moeilijkheden. Boven dien zal een feestelijke stemming in de stad de S. O. S.-ac!ie slechts ten goede komen. En of de muziek voor de S, O. S. of voor de Oranjetelg op de been konv- maakt weinig uit. Zo werd tenslotte besloten da' Pringesdag de S. O. S.-actie in elk geval doorgaat Nu maar hopen dat de geboorte met juist op dinsdag gevierd moet worden. lv Ci'isïïf SCHIEDAM. Ondertrouwd: J. M. Ba tenburg 27 Jr. en H. Hofman 37 jr; L, G. Bonman 22 jr en M. van der Ven 18 jr: L Broekhuizen 31 jr. en W. Slicdreeht 17 jr. A J, Drijver 22 jr. en T, Hoekman jr: C. A. P. van Dun 21 jr. en D. pasitjerik 20 jr; C. J. Engel 23 jr. en J M. Schrouwers 10 jr; J. T. A. Feelders jr cn N J Hoffmann 34 jr. M, T. For tuin 24 jr. en T. M. A. Gunncweg 20 jr; G. Gouweleeuw 23 jr. en E. E. van Dijk 20 jr; A. M. de Jong 24 jr. en Y. J, van Koppen 20 jr; F. R. Kloet 23 jr. en G. Luljcx 19 jr: C. J. Mertens 20 jr, A. Munrilk 21 jr: J. du Mortier 24 jr. G. J. Ouwenecl 23 jr; W. J. M, Oomen 26 jr. en C. G, Landsmeer 24 jr; W. J T, Le Pair 23 Jr. en B. A. van Unen 22 jr; is" Rangazas 27 jr, en L, M. W. Bevers 24 ji J W. de Ruiter 20 jr, en H. M, A Voogd 19 jr; A. P. van Troost 22 jr. en A. M. Oosterholt 22 jr: C. de Witte 19 jr. er W. van der Spoel IS Jr. Gehuwd; H. Klein 21 Jr. en A. B(jl 22 jr; M. D. a. SchOl 24 Jr. cu C. Roosloot 22 jr. W, H. van Klink 22 jr. en M. c. Bakker 31 jr: A. M. Nouwds 25 jr. cn A. J. van Dooren 21 Jr; J. C. Boogards 27 jr, A. A, Futselaar 21 jr; J, G A. van der Linden 25 jr. en L, M. C. Kemper 22 jr; J. P, Mbus 24 jr. en P, C, van Vliet 24 jr; D. Visser 27 jr. en L. Hoogstad 17 jr; H. J Kuiper 27 jr. en C. Mostevt 25 Jr; A. Blumers 22 jr. en M. J. van Steenoven 21 jr; P, B. 31, van der Laar 24 jr. en C. H M. Ham 22 jr; J. G. A. Olde Momukhof 22 jr. en O, I_dcn Hartogh 22 jr; A. G. M. van der Meer 25 jr. en J. C. M. Thoen 22 jr; H. T. Zandbergen 23 jr. en C W, T. Peters 20 jr. J. de Waard 21 jr. en H. A van der Pluijm 20 jr; A. L. van Dooren 22 jr, en A. Huigen 19 jr; A. Boes 31 jr. cn E. Ha- gens 19 jr; B. C, van Rosmalen 29 jr. ei. s, van de Haterd 22 jr; M. van der Bic 21 jr. en J. L. Guichelaar 20 jr. Geboren: Camelia G., dv C, Molendijk en M. P. de Bruin; Geert A,, zv G. A. Gcertsma en L. M. H, Rosbergen; Robertus P., zv R. van der Laan cn H. M, Eras; Wouter, zv W. Tanis en E. P. van Rijswijk; Arno. zv J". Bens en J. W. Heester. Overleden; C. Duchatcau, 44 jr, eefttg. W. Bakker; L. T. Pools. 63 jr; A. van Leeuwen. Tl jr; J. G. van der Leli], 10 dgn; J. D. van Gcndt, SO jr. Geboren: Vlotorine A. dv S. Willemsen cn J. van der Spek; Plcter zv J, van der Schalk en S. K. Benou; Clara F. W. dv L. den Boer cn M. M. Jaquel; Maar ten C. zv M. Boeren cn C. M. Alcbregtac; Edwin A. J, zv J. Jansen en M. Koorevaar; Ilse P. dv J, Breman cn J. A. MeuJstec; Amerentla dv G. Lingen en C. M. E. W. Ooines; Bert zv G. van "t Oor cn W. Schre- vellus; Rene P. zv T. J. H. L. Blom cn C. L. Wijzenbroek; Maria C. T. dv J. A. Timmermans en A. J. T. van Winden; Louisa F. dv G. Westerhof en I, Bredewoud: Brigitte P. M. dv D. M. J. Landsbergen en H. C. M. Geurts. (ADVERTENTIE) ROTTEKW.M, dinsdag Omdat donderdag het nieuwe slation Lom bardijen (Spinozaweg) In gebruik wordt genomen en het oude station b(j de Smectslandsedljk wordt opgeheven, wordt met ingang van die datum het eind- en beginpunt van autobusHjn 48 op de Smectlandseweg bij de Smeets- landsedijk verplaatst naar de Spinoza- weg noordzijde bjj de Arlsiotelesstraat (tegenover het eind- en beginpunt van autobuslijn 70), Het trajectge- dcclte van lijn 48 Smectslandsweg; Pcltkreek. Grote Kreek v.v. wordt met ingang van donderdag opgeheven. De route van lijn 48 wordt als volg:: richting Lombardijen (station N.S bestaande route tot de Reyerdijk bij de Kreekhuizenlaan. Vervolgens links af Kreekhuizenlaan - Spinozaweg - Tunnel - rechtsaf Spinozaweg noord zijde naar de eind-/beginhalte aldaar. Richting Kr alm gen (Honingerdijkl: na vertrek van de heginhalte via Spi nozaweg noordzijde - rechtsaf Aeso- pusviaduct - rechtsaf Spinozaweg zuidzijde - rechtsaf tunnel - Spinoza weg - Kreekhuizenlaan - Beyerdijk bestaande route. Halten Voor de richting Lombardijen wor den de halte op de Grote Kreek bij de Peitkreek en de eindhalte op de Smeetslandseweg bij de Smeetsland- sedïjk opgeheven. Een nieuwe halte wordt in dienst gesteld op de Reyer dijk bij de Kreekhuizenlaan en een nieuwe eindhalte op de Spinozawpg noordzijde bij de Arlstotelesstraat. Voor de richting Kralingen worden de beginhalte op de Smeetslandseweg bij de Smeetslandsedijk en de halte op de Grote Kreek bij de Peitkreek opge heven. Een nieuwe beginhalte wordt in dienst gesteld op de Spinozaweg noordzijde bij de Aristotelesstraat en een nieuwe halte op de Reyerdijk bij de Kreekhuizenlaan. Tram Met ingang van donderthg wordt voor de tramlijnen 2 en 12, zowel voor de richting IJsselmonde als voor de richting Charlois, een nieuwe halte in gebruik gesteld. Voor beide richtingen liggen de halteplaatsen in de onder doorgang van de Spinozaweg bij het nieuwe spoorwegstation Lombardijen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Er is een kans. dat in dc r.k. St. Josephkerk aan de West-Kruiskade een supermarkt wordt gevestigd. De kerk is dezer da gen te koop aangeboden door de ma kelaar J. A. S. van der Cammen. Dc vraagprijs is 675.000,—. Een van de adspiTantkopcrs wil in het gebouw een supermarkt estigen. upHet is nog lang niet zeker of he' ook gebeurt", vertelt de heer Ven der Cammen. „Er 2ijn meer kopers". Het leeg slaan van de kerk is een gevolg van de ontvolking van de bin nenstad. De parochianen van de St. Josephkerk gebruiken :hans samen mat -ie oud-kalholleken de Paradijs kerk aan de Nieuwe Binnenweg. 'Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Op het gemeentelijk sportpark Harga zal za terdagmiddag om drie uur ds wed strijd SW-DOS worden gespeeld, Hormes DVS on van® een dag later op hetzelfde veld normaal om twee uur Heracles, Bride w&ds rijden worden gespeeld in het kader van het KNVB-bek urprogratruna (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Als laat ste van de zomers er ie 1968 organiseert de „Schielandkring" op donderdag 19 september in de Magnalia Deikevk in Nieuwland een orgelconcert, le geven door Kees Bak. directeur van de Schiedamse Muziekschool.- Medewer king verlenen het Haags -Zusterkoor aa mej. A. ien Bosch, viool. Uitge voerd worden werken van Paehelbel, Bach, Feda, G, B. Martini, Praetorius, Handel, H. Andriessen, Alb. de Klerk, Distier, Meegenihuise en Alain. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Dank zU bet goede weer Is het Parktoernooi Van Vliet vlot afgewerkt kunnen wor den- In bijna alle afdelingen zijn de finalisten bekend, zo aal op zaterdag 14 sep'embrr van 10 uur af de finales verspeeld kunnen worden. Ook was het mogelijk voor de verliezers in de eer stemronde een troostronde te orga- In het herenenkelspel in de B-klas, met als inzet het Parkteampioenschap komen in de finale uit Huug Wittop Korring en Hairry Meier, die in de hal ve finales resp. W. Baard en W. v.d. Heuvel versloegen. Bij de dames gaat de titelstrijd tussen Gré Olthof (die bij verrassing Nel Kroon. Parkkam- pioene 1967, In drie sets versloeg) en Marjcos Zoetmulder, die van de num mer twee geplaatste Margreet Sneep won. In de B-klas hebben zich verder voor het gemengd dubbel in de finales geplaatst mej. E. Meyer/Huug Wittop Koning (gewonnen van G. Olthof/K. Koerts) en Margrid Sneep/Harry Meyer (gewonnen van M. Zoetmul der/W. Baard). Bij het damesdubbel zit in de finale N. Vis/G. Olthof en bij het herendubbel Huug Wittop Ko ning/ Harry Meyer. C-klas. Voor de finales herenenkel sloeg L. Nefk&ns J. v. Strien en G, Streng won van A. v. Herwaarden. Voor het damesenkel sloeg A. v. Leeuwen E Sneep, terwijl C. Mey won van M. v.d. Heuvel. Voor het dames-, dubbel komen in de finale I. Bulte/E, Meyer en A. Rijsdijk en partner. He- randubbel; J. Q. de Ruiter/H. v. Be zooyen en J. de Jon,g/H, WSPop Ko- n ng. Voor het gemengddubbel moeten de halve finales nog verspeeld wov den: het gaa tussen M. Frederichs/J. v. Strien, G. OThof/G. 01'hof. E. Meyer/C. Bogerman en M. v.d. Heu vel/W. Baard. Bij de veteranen heefi zich in hei herenenkel in de finale geplaa'st J. Oprei na winst op A. v. Eijk. Bij het herendubbel gaat de finale tu«sen J. v. Etswijk/J. Oyen en J. v.d. Griend/J. Q. de Ruiter. In het gemengddubbel zijn de finalisten B. Dalema/J. Q. de Ruiter en G. Olthof/J. v. Elswijk. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdagDe be woners van de bejaardentehui zen kunnen zaterdag 14 septem ber een deputatie verwachten van de Schiedamse Volkstuin- dersvereniging Vijfsluizen die hen komt verrassen met een bakje fruit, gekweekt in de proeftuin van dit tuinencom- plex. Reeds vóór de fusie tussen de ver enigingen ..Klein Babberspolder" en „Nuttige Ontspannng" werkten de leden samen om jaarlijks de bejaar den van de stad een bloemenhulde te brengen. Voor het eerst is men nu overgestapt op het fruit uit de proeftuin, die dit jaar een overvloe dige oogst heeft opgeleverd. Reeds in 1952 liet de gemeente deze proeftuin aanleggen met als doel het kweken van fruit te stimuleren. De proeftuin van 700 m2 met ongeveer zestig bomen werd overgedragen aan de Rijks Tuinbouw Voorlich tingsdienst. In hel begin gaven con sulenten demonstraties in bet enten van verschillende appel- en peren- rassen en nog vandaag aan de dag is de heer Bergsma bereid om de tuinders op weg te helpen door het geven van alle inlichtingen. Opmerkelijk is, dat de tuindhouders over het algemeen weinig belang stelling hebben voor het kweken van fruit. De proeftuin is deson danks uitgegroeid tot een fraaie boomgaard die in de bloesemtijd wordt aangeduid als „Schiedamse Betuwe". De fusie en de komst van het vereni gingslokaal heeft een geest tot sa menwerking opgeroepen die het ge hele complex ten goede zal «omen. Het bestuur hoopt dat met een ge meenschappelijke aanpak ook de proeftuin hiervan zal profiteren. Nu zijn het maar enkelingen die deze boomgaard verzorgen en op peil houden. Het verenigingsgebouw, nog maar en kele maanden geleden betrokken, is nu reeds te klein. Dit bleek zater dagavond tydens de tweede „bin goavond" waaraan meer dan twee honderd mensen deelnamen, geleid door bingomaster J. Wallast, opge luisterd door het accordeonduo „The Herli's". Vrijdag a.s. komt de klaverjasclub van de vereniging „Thurlede" op be zoek. teneinde rond de kaartalal slag te leveren met de inmiddels opgerichte club van „Vijfsluizen". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De heer P. J, Drenth die als .sociale raadsman" van de Gemeente Schiedam gister avond zijn eerste spreekuur heeft ge houden in het Wijkcentrum Nieuw- land. heeft niet over gebrek aan be langstelling te klagen gehad. Zeven Schiedammers zijn hem om raad ko men vragen en dat mag voor een eer ste keer in een nieuw experiment toch wel verrassend goed worden genoemd. ..Och, voor de eerste keer kan je er niet veel van zeggen, Maar het is mij toch wel gebleken dat er vele mensen met problemen zitten, waar ze moei lijk mee voor de dag kunnen komen," vertelde de heer Drenth. „Men krijgt nu de kans om in een rustige omge ving en onder vier ogen, dus niet in een rij aan een loket, een gesprek te hebben. Ik heb de indruk dat men blij was zo'n gedachten wisseling te kun nen hebben." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Voor dc tiende maal zal op zaterdag 14 sep tember in Schiedam het jaarlijkse "Drumband-concours worden gehou den, georganiseerd door dc sectie Mu ziek van de S. G, Wederom rond de Plantage, aanvang 13 uur, met tussen 16 en 17 uur een défilé voor burge meester H. Roelfsema in de Lange Nieuwst raat. Er hebben in totaal 35 korpsen in geschreven in zes afdelingen, n. 1. een ere- en een superieun-e-^afdoling, le, 2e en 3e afdeling en junioren. De Drum band Leiderdorp is met 65 leden (tamboers, hoornblazers en majoret tes) het grootste korps, terwijl het Tamboerkorps Valkeniburgse Harmo nie de langste reis heeft moeiten ma ken. i In de ere-efideling zal de Rijnmond- band trachten de eeuwige rivaal èn bekerhouder 1967 Euroband uit Rot terdam dc prijs afhandig te maken, met Excelsior Rotterdam als belang stellende derde. Er doen niet zo veel Schiedamse korpsen mee. Naast de Rijnmondband en de Jeugd-Rijnmond, band (junioren) alleen Wilton Fijen- oord (Superieure afd.), Gusto (le afd.) en D. O, K. (3e afid.). De Stichting Opbouw Schiedam heeft dezer dagen de officiële status gekregen toen, zoals dat heet, ten overstaan van notaris A. S. H, A. Blaisse (links) de oprichtingsacte werd verleden, getekend door burg. Roelfsema en de heer Sterenberg, voorzitter van de het dagelijks bestuur 'van de S.O.S. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Sint Ni colaas zal dit jaar op zaterdag 16 no vember zjjn intocht maken in Schie dam. Een wat ongemakkelijk vroeg tijdstip, maar dc organisatoren jzitten met andere problemen in verband met dc speciale zegel-acties voor dc Sin terklaas-lijd. De oude heilige zal volgens gebruik weer per schip in de stad aankomen, dat dan, evenals vorig jaar, zal me ren aan het eind van de Nieuwe Ha ven, Daarna volgt een rit door de stad, volgens plan op een schimmel. De Sint neemt reeds rijlessen! (ADVERTENTIE) Reeds v.a. 32,70 per meter TELEFOON 267581 SCHIEDAM, Te bevragen aan bet hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelijks van 917 uur, behalve op zater dag cn zondag: pijptang; kabelslot: 2 sleu tels aan ring; 2 autosleutels; zakmes; ueu- telétui met 4 sleutels, beige knipportemon- nee met ïnh,; bruine portemonnee met inh.: aktentas met inh.; wandelstok met plaatjes; bussen; rtqten mand met Inh.; plibllc regenias In mapje; babyschoentje (wit): B.H. In papleren zak; babysokje; horenregenjas; ring; sp-elgocdtraktor Te bevragen bij de binders: step! De Jong, Alb. Thijmstraat IQb: 1 paar rol schaatsen. Langeveld. KI. Katorstr. 7«; step op luchtbanden, huismeester, Baeh- plein 116; klnderstepje. Reese, B, Ballot- stngei 75a: kinder driewieler. Luisterburg C. y. Zanten plein 84 (tel. 159638); heren horloge. v. Waas, v, Mannenstraat 18; rijksdaalder, M. Hollerhoek, Polderweg 194: dameshorloge, VVoltman, J. Oudegeest straat 00: bankbiljet. Kotmetjer, v. Smal- teyeltstraat 16a; horloge met stalen band, Wijnberg, C. v, Zantenpleln 109; heren- regenjas, v. Walsum. J. Steenstraat 71; damesvest. Bejaardentehuis „Thurlede"; sportbroek Prins. Olmenlaan 7; hoofddoek, mevr. De Heer, Klevitalaan 33; damesvest JT- W. v. Eijk. W. Andriesscnlaan l (tol. 288582); wtndjaok, mevr. Bek, Rotterdam- eedtjk 28b; mouwlantaam, R.K. Tecbn. schol Burg. Ho neerlage Gretelaan; mapje inh. 6 pasfoto s Welland, Bosboomlaan 20a: transistorradio. Schilt er, Vlaardlngerdök 2v3a: boodschappentas. M. Visser, Westfran- kelandsestraat 77a; beurs met mh„ Ver- hoeff, Nassautaan 74 (tel. 263355); porte- «rY/SS; bYub1\Jliet ö*1" L- Schuitman, J. de Wiitstraat 187; aktentas met inh, EK Technl. school, Burg. Honnerlage 'Grete- laan; harenparaplu. Postkantoor, Lange Nieuwstraat; étut met lipssleutel. Romijnse, Donker Curttusstraat 44; lipssleutel loper, W v. d. Broek, v. Beverenstraat 21 Dierentehuis, sint Anna Zusterstraat zwerfhond kees, zw/w_ grijze kat. Loo- man. Lange Nieuwstraat 97; poedel, witte pootjes, rode halsband. De Jong, Singel SCHIEDAM, dinsdag. De heer G. Meeder, bedrijfsleider bij de Schie- damse IJzer- en Metaathandeï Jos. van Gelderen N.V. aan de Raam, zal op zaterdag 21 september 40 jaar in dienst zijn bij genoemd bedrijf. De ju bilaris zal op vrijdag 20 september worden gehuldigd, waarna er even eens ten kantore een receptie zal ziin van 15.30 uur tot 17,00 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De 16-jari- ge Tineke O. moest gisteren in de Dr. Nolctstichting wordch 'opgenomen nadat zjj met haar bromfiets op de Eduard van Bcinumlaan tegen een stil staande personenauto was aangereden. Do personenauto, die komende van de laan van Bol'Es haar was gepas seerd, was op een gegeven moment gestopt. Het meisje had dit kenneliik niet opgemerkt. Zij kwam bij de bot sing te vallen en moest met schaaf wonden aan haar benen en een scheur won tl onder haar linkeroog naar de Dr. Noletstiehting woiden overgebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het bestuur van de stichting Opbouw Schiedam (S. O. S. beijvert zich niet alleen in bet propageren van bet „Schiedamzegel", maar heeft bepaald ook wel de belangstel ling voor de wensen die er Teven onder de burgery. Daarom heeft de S. O. S. via het apparaat van de Schiedamse Gemeenschap aan alle verenigingen een enquête formulier gestuurd, waarin twee vragen „Welke maatregelen denkt u te nemen, waardoor uw leden zoveel mogeljjk om het Schiedam-zegel zul len vragen?", maar ook „Welke mate riële wensen leven in uw vereniging, die niet uit eigen middelen bekostigd kunnen worden?" Er zijn flink wat formulieren terug gekomen. Wij hebben er, voor een deel. inzage van mogen nemen. Het antwoord op de eerste vraag geeft weinig variatie. Het komt in hoofd zaak neer op: „We zullen berichten over de zegel-actie opnemen in het clubblad/maandblad/orgaan", of „we zullen er met de leden over praten". Enkele secretarissen gaan wat verder /met: „We zullen de leden aanmoedi gen om de zegels te kopen". De voetbalver. PPSC zegt ronduit: „De actie ligt in de gezinssfeer, wij nemen geen maatregelen". Handig zijn de Waterscouts van het NFV: „Winst is de drijfveer van de handel. Er moe ten aantrekkelijke voorwaarden aan de actie worden verbonden, met een beloningssysteem of een wedstrijd element". Verlangens Maar de vraag naar dc wensen doet bij vele verenigingsbesturen de ver langens losbarsten! Slechts een enkele komt er voor uit géén materiële wensen te hebben, of deze ook wel uit eigen kas te kunnen financieren, mecsten zijn echter zo bescheiden niet. Nu is het SOS-bestuur er van den beginne af aan van uit gegaan, dat er na het hoofddoel van de zegel-actie, het doen bouwen van een uitgaans centrum, er plaats moet blijven voor het vervullen van de kleinere wensen die er onder de bevolking, gebundeld in de vereniging, leven. De antwoor den op de formulieren geven hierbij een inzicht. Opvallend is, dat er onder al die formulieren er maar één is. namelijk van het Mannenkoor Orpheus, waar gewaagd wordt om dit zalen-complex die Orpheus „voor het culturele leven van primair belang" acht .De andere verenigingen pralen alleen over ver- enigingsbelangen. Hiervan een bloem lezing, die niet volledig pretendeert te zijn. SBLO/Sporthal: uitbreiding van de aanwezige zitgelegenheid. Voetbalver. PTT: voetbalveld helemaal voor ons alleen. Voetbalver. Demos: bouwen van een eigen accommodatie waarvoor bin nenkort de vergunning verwacht wordt. Voetbalver. „Schiedam": uitbrei ding van het kleed- en waslokaal. Voetbalver. PPSC: uitbreiding en verbetering van de velden, bijdra ge in de kosten van de juist gebouwde tribune. Voetbalver. Ursus: eigen home. Voetbalver. DHS: aanleg trai ningsveld en verlichting bij sportcom plex. Voetbalver. HBSS: uitbreiding van kleedlokaal en geluidsinstallatie; in de toekomst een tribune en lichtin stallatie. Voetbalver. Excelsior '20: ver hard oefenterrein met verlichting. SW-supportersver. „Door weer en wind"; overdekte tribune voor SW. Volleybalafd. Juliana: wedstrijd ballen. maar vooral een busje voor vervoer van spelers in verre uitwed strijden. Korfbalclub Succes: na afheffi ling van nieuwe clubhuis meer mate riaal als geiser, oalen. doelen, enz. Korfbalclub „Schiedam": mo menteel geen wensen later graag. Basketbalver. Juventus: eigen clubhuis; busje voor vervoer van spe lers. Waterscouts: bouwgrond voor clubhuis aan de Schie. eventueel met andere verenigingen. -Watersportver. De Schie: liefst jachthaven aan de Schie. anders een redeU'ke ligplaats. Reddingsbrigade: instructiebad van 60 cm voor sneller leren zwem men; uitbreiding van het aantal over dekte zwembaden. -Ned. Bond van Oudstrijdersen Dragers Mobilisatiekruis: een schiet baan, moeten het nu doen met lucht buksen. Rijnmondband: repetitieruimte, een van 15 x 15 m en één van 15 x 45 meter. Aanbod: bi? actie mag beroep gedaan worden op de band. Toneelvar. Alb. Thiim: huur voor decors. Wiikver. N'euwland: speeltuin en vcenig'tig,'gebouw. Oranje Garde: eigen c'ubhuis, de huidige staat on sloopliist: bijdrage aan 25e Kon. Wilhelminamars. Ned, Ver. van Huisvrouwen: eigen lokaal voor activiteiten. DU Is maar een greep uit Öe enquête-formulieren. Doch zo te zien hoeft de S.O.S. voorlopig niet bang te zlin met een overschot aan geld te bljlven zitten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Johnny van de Kooij (Ureus), die enige tijd geleden een knie-operatie heeft moe ten ondergaan, hoopt nog deze maand te kunnen trainen. De oud Hermes- speler vroeg afgelopen zomer over schrijving aan van de eerste klasser Ncp.unus naar Ursus. In de woonwijk Nieuwland te Schiedam is een - j Hotel Café Restaurant Rijn mond, Nieuwlandpletn 12, Schiedam, tel. 264786, vraagt MEISJE voor de spoelkeuken van 85 uur. SoU. bU de-di- rektle. - R028 Foto. film en projectie Gegadigden - bij voorkeur in de textielbranche - worden uitgeno digd schriftelijk te reflecteren bij de Directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, Lange Haven 145 te Schiedam. Personeel gevraagd Pasfoto's klaar terwijl u wacht. Foto van Vuuren, Hoogstraat 106 .Schiedam. Tel. 266720. Let op Juiste adre3. B180 De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt VASTE BEZORGERS(STEHS) Aanmelden: Hoogstraat 76, Schiedam. TeL 267279. 's Avonds na 7 uur tel. 155960. Diversen Zaklantaarns S1,- tot 39,50, Altijd verse batterijen, Waar dat wiel draait, Hoogstraat 61 —69, Schiedam. TeL 268436, Actieve VERTEGENWOORDI GER gevraagd, Inl, tel. 26S664. Afsluiting KoemarktÜrug 1 i I In de nacht van woensdag, 11 septem- 1 1 bcr op donderdag, 12 september a.s. van l des nachts 00.30 uur tot 6.00 uur van. of zoveel langer of korter als nodig is, zal 1 de KOEMARKTBRUG wegens werk- i zaamheden aan het brugdek voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, ge- 1 sloten zijn, i i Schiedam, 10 september 1968. Numraerbneven, cie volgens ons oordeel met ter zake doende reageren op de-inhoud van de advertentie, worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2