Plastic voor Delta PROEYEN MET DE SMAAK VAN WATER I 'ROTTERDAMS DAGBOEK Nieuwbouw voor laatste der 'noodwinkeliers' WZrriS Jongen gooit flessen met parathion in het water Rijksioods ontsnapt aan mishandeling ROTTERDAM RIJNMOND Geen hinderlijke trillingen op 'Kon. Juliana' Coliimbiaaiise valse-mimter gearresteerd ONDERZOEKNAAR TOEKOMSTVASTE BRANDSTOFFEN Meeste baden na vondag gesloten Tentoonstelling in Zuidwijk van jeugdnatuur club Geludeii tanker on Schelde aan de grond Eerste paal voor nieuw pand van Jacq. Koedood SVB-er verlaat bestuur ARSV G. M. Lagendijk overleden Oud plan Felix Heijnen blijft op Coolsingel SCHEEPSSLOPERS RAKEN TE WATER W.F.-directeur: GEEN SPRAKE VAN ONTSLAGEN Burgemeester opent Harmsenbrug Concert op Plein 1953 donderdag 12 september 1968 ALS nieuwe toepassing by de vervaardiging van zinkstukken voor de Deltawerken wordt thans gebruik gemaakt van polypropccn. een door Shell geproduceerde plas tic. De zinkstukken waarin dit plastic-materiaal is verwerkt, wor den op het ogenblik gébruikt bij de afsluiting van het Haringvliet en het Brouwershavense gat. Zinkstukken fungeren als bo dembescherming. Een stroom die over dc bodem trekt, zal water meezuigen, waardoor ook een zandtransport ontstaat. Een zink stok moet als een soort filter kun nen fungeren: het moet het zand tegenhouden, maar het water door laten. Van oudsher werden zink stukken opgebouwd uit een boven- en een onderrooster van lange strengen rijshout. Tussen die twee roosters ligt dan het eigenlijke fil ter, een losgevoogd rUshoutpakket. Zówcl in laboratorium als in prak tijk is echter gebleken dat de zand- dichtheid hiervan niet altijd vol doendels. V. XJET beschikbaar komen van -LJ- kunststoffen bood echter nieu we mogelijkheden bij het onder zoek naar verbetering van de bo dembescherming: Kunststoffen ^be zitten namelijk een aantal eigen schappen die voör toepassing bij bodembescherming zeer aantrekke lijk zijn, zoals grote mechanische sterkte, soepelheid en ongevoelig heid voor rotting. Zo werd gebruik gemaakt van nylonccllenmattcn en opgerolde stukken folie, waarop dan grind cn stenen werden ge stort. Beter dan folies echter zijn weefsels van gerekte polypropccn draad of band. Een zwaar, samen gesteld kunststofweefsel, dat éruit ziet als een kokosmat, kan zelf dienst doen als filter. Ook het klas sieke zinkstok heeft geprofiteerd van de nieuwe materialen. Door toepassing van een kunststofzooi van polypropcen konden de zand- dichtheid en de mechanische sterk te worden verbeterd. Het rijshout, samengebonden met polypropeentotiw, wordt aan gebracht op de kunststof mat. ROTTERDAM, donderdag. He! veerschip „Koningin Juliana" var. maatschappij Zeeland, dat binnenkort wordt ingezet op dé dienst Hoek van HollandHarwich heeft begin deze week proef gevaren. Deze proeftocht vond plaats mede naar aanleiding van 'gesignaleerde hinderlijke trillingen op het zuster schip. de „St George" van British Railways. De Britse rederij heeft inmiddels de geruchten ontkend dat de „St, Geor ge" op korte termijn uit de vaart zal worden genomen. Het schip is begin volgend jaar aan een onderhoudsbeurt toe, waarbij men hoopt een definitieve oplossing voor het trillingsprobleem te vinden. British.Hallways is van me ning dat de trillingen die optreden bij snelheden hoger dan 20 knopen „niet hinderlijk zijn" én geen ernstige onge makken voor bemanning en passagiers met zich meebrengen". Een woordvoerder van de maat schappij Zeeland gaf als oordeel dat tijdens, de recente proefvaart van de „Koningin Juliana" geen hinderlijke trillingen optraden. Er zullen dan ook geen speciale voorzieningen, zoals op de „St. George" worden getroffen. VRACHTSCHIP BOTST TEGEN GASTON ..(Van een onzer verslaggevers) /ROTTERDAM, donderdag. Het 1725 bruloton metende vrachtschip .Gertmd Wiener' heeft vannacht op de rede van Hoek van Holland met het -achterschip de gaston geraakt. De sleepboot .Maasbank' verleende assistentie. Bij het losgooien van de ..sleeptros raakte deze verward in de schroef. Daarna is de .Gertrud Wiener' weer door de sleepboot naar de Elbe- haven ih Europoort gebracht waar het konvooi vanmorgen kwart voor negen aankwam. Het bergingsvaarluig ,Ram' is met een duiker ann boord onderweg, om het mankement te verhelpen. De Gertrud Wiener' bad Dordrecht als bestemming. Het afrollen van de mat van geweven polypropeen de basis van het zinkstuk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, In Sla-venburgs' bank aan. de Rotterdam se Coolsingel heeft de recherche giste ren de vijftigjarige koopman H." G. A. gearresteerd. De man, afkomstig uit Columbia, trachtte bij deze bank enige valse biljetten van tien en twintig dollar in te wisselen. De lokettist her kende de biljetten echter als'va is en belde de politie. Bij onderzoek bleek dat de -man-voor nog ongeveer drie-- honderd dollar vals geld op zak had. Op dezelfde dag kreeg -de Rotterdamse recherche nog eens met Columbianen te makeii. Bij de ABN bank trachtte een man die zich met een Colum- biaans paspoort legitimeerde valse traveller-cheques in te wisselen. De cheques, afkometög van een bank in Madrid, wekten echter wantrouwen en het bankpersoneel belde de politie. De man, die argwaan kreeg, verdween voordat de recherehe kwam opdagen. Na een kort onderzoek kwam de re cherche tol de conclusie dat het inwis selen van de valse cheques bij twee andore banken in de stad wel was ge lukt. Bij een van deze banken was de zelfde man verschenen, bij de andere bank wisselde een vrouw dé cheques. Het signalement van de man luidt; ongeveer 40 tot 45 jaar oud, lang 1.80 meter, gekleed in een. grijs kostuum. Hij had. donker achterover gekamd haar. De vrouw, die een grote zonne bril droeg, was ongeveer 1.75 meter lang, had donker krullend haar en kleedde zich onder meer in een blau we trui en blauwe regenjas. De politie vermoedt da-t er relaties bestaan tussen de Columbiaan met valse dollars en de man en de vrouw mot valse cheques. Het onderzoek wordt voortgezet. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Be drijfsleven en. overheid zullen nauw gaan samenwerken bij een nieuw on derzoek naar de toekomstige structuur van de handel in vaste brandsotffen. Staatssecretaris drs. L. J. M. van Son van economische zaken heeft dit van morgen aangekondigd tijdens de lu strumviering van de Europese organi satie van brandstoffenhandelaren (Eurooom) in de Doelen te Rotterdam. Als basis voor het onderzoek dienen gegevens die het centraal bureau voor de statistiek in de afgelopen jaren heeft verzameld. Het onderzoek wordt gericht op: 1. de toekomstige behoefte aan vas te brandstoffen voor particulier ver bruik in verband met een verschui ving van de vraag ten gunste van an dere brandstoffen, als olie en aardgas: 2. een raming van het aantal nood zakelijke verkooppunten voor vaste brandstoffen gespreid naar regio's, waarbij bevolkingsóiohthedende af standen cn de penetratie van het aardgas een rol spelen; 3. het voorstellen van maatregelen om tot het gewenste aantal distribu- tieprjnten te geraken, opdat een goede regionale voorziening wordt gewaar borgd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dondei'dag. - De gemeentelijke zwem- en strandbaden zullen op zondag 15 september vooi het laatst geopend zijn. De instructie- baden aan de Spaanseweg, Dwarsweg en Bramantestraat blijven echter enkele weken langer open. Zij sluiten op zondagavond 29 september. De'Ge meentelijke zamdspeeltuinon zullen sa terdag 14 september na de dienst wor den gesloten. ROTTERDAM, donderdag, In hét wükgcbouw aan de Larenkamp ia Zuid wijk is gisteravond de tiende ten toonstelling van de jeugdnatuurcluh Zuidwfjk geopend. Het grootste deel van deze expositie wordt in beslag genomen door een landschapje met visvijver, bloeiende planten en struiken, waar een groot aantal opgezette "vogels van allerlei soort staat opgesteld, met daartussen énige levende konijntjes en een paar door de diergaarde Blïjdorp beschik baar gestelde papegaaien. De wanden zijn versierd met platen over planten én dieren. Een stand van de dierenbe scherming sluit het geheel af. Voor de jeugd zijn. er aan de ten toonstelling nog een opstelwedstrijd en een Wedstrijd in het verzorgen van kamerplanten verbonden, wa a ivo or aantrekkelijke prijzen beschikbaar zijn. De oud-voorzitter van de jeugdna- tourclub, de heer L. Boslooper, zwaai de, in het korte toespraakje waarmee hij de tentoonstelling opende allen, die belangeloos bij de inrichting hadden geholpen lof en dank toe voor hun medewerking. Belangstellenden kun nen tot en met zaterdag een kijkje gaan nemen tussen 10 en 12 uur en van 13 tot 21 uur, zaterdag alleen tus sen 10 en 14 uur. MILITAIRE DUIKERS ZOEKEN HAVEN AF {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Dub kers van de militaire vaar- en duik school in Gorkum zijn vandaag in het water van de Rotterdamse Coolhaven op zoek geweest naar twee flessen pa rathion, die een zevenjarig Rotter dams jongetje tijdens het spel in het water had gegooid. Deze militaire as sistentie kwam, nadat de rivierpolitie gisteren reeds uitvoerig had gedregd, maar niets anders naar boven haalde dan énkele pakken hondenbrood die de Jongen eveneens in de haven had gesmeten. De vermissing van de flessen para thion, met een totale inhoud van twee liter, werd gisteren opgemerkt door een chauffeur van een expeditiebe drijf. L>e flessen zaten in een partij dozen die op de kade van de Coolha ven gereed stonden voor verzending. Een rechercheur vond op deze plaats het jongentje dat na enige aandrang vertelde een pak te hebben openge maakt en de twee flessen met het gif in de haven te hebben gegooid. Op de "flessen zat een etiket met een doods hoofd. 'i Omdat nog niet direct bekend was waar de flessen waren gebleven en de mogelijkheid groot was dat kinderen de flessen hadden meegenomen, waar schuwde de politie de omliggende buurten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Tien Nederlandse en Belgische sleepboten bevonden zich van morgen bij de Panamese tanker „World Merit", die met een la ding van ruim vijfentwintig dui zend ton olie op de Westerschel- de bij Terneuzen'aan de grond zit. De „World-Merit" kwam'uit dc Per zische Golf met als bestemming Ant werpen. Rónd vanmorgen 7 uur liep het schip bij hoog water en in dichte mist, tussen Terneuzen en Vlissingen aan de grond. Het schip ligt buiten de vaargeul en vormt geen belemmering voor het scheepvaartverkeer. Vanmiddag .om 1 uur zou ook de Rotterdamse sleepboot„Clyde" ter plaatse zijn. Enkele Belgische slepers waren al eerder bij het gestrande schip, evenals .de „Holland" en de „Terneuzen" die vanuit Vlissingen ter assistentie vertrokken. Vanmorgen half een heeft de gezag voerder van de „Wrold Merit" met L. Smit en Co. een contract afgesloten voor het .vlotbrengen van zijn schip. Het oorspronkelijke plan .-'van de „World Merit" om met behulp van lichters lading over te geven en zo doende 'op eigen kracht vlot te komen gaat niet door. Bovendien is er mor gen een lager tij dan vadnaag, zodat het te betwijfelen valt of de „World Merit" vlotgekomen zou zijn. Om streeks vijf uur zouden 10 slepers, waaronder de „Clyde" van L. Smit en Co. proberen de geladen tanker vlot te trekken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. '7— Van morgen is aan de Thurledeweg in de Spaansepolder de eerste paal geslagen voor een nieuw pand van het bedrijf voor internationale tentoonstellings- bouw van J?cq. J. Koedood. Oudste zoori Wanno (11) dreef de paal de grond in. Het ontwerp is van architect Hans Lap. •Het is de bedoeling-dat het pand volgend jaar juli in gebruik genomep wordt. Op het ogenblik worden de werkzaamheden in een huurpand, vlak naast het terrein waar nu wordt gebouwd, verricht. De zaak is in. 1951 door de vader van de heer Koedood op gericht. Het bedrijf is eerder gevestigd geweest in het winkelcentrum Dyk- zigt, aan de Statensingel en de Zomer hofstraat. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag.»Dc secretaris-onderwijs van de algemene Rotterdamse studenten vereniging (ARSV) R. P. Wark heeft zijn functie ter beschikking gesteld en is als be stuurslid afgetreden. Hij geeft als re den op, dat hU met bet bestuur niet langer kan samenwerken. - De heer Wark is lid van de studen ten vakbeweging. De ARSV heeft een eoalitiebeatuur, waarin behalve de SVB ook zitting hebben he>t Neder- la-rats studenten akkoord, P, S. O. en Stud '75. Een algemene klacht van de afge treden secretaris-onderwijs is het ge brek aan initiatieven van de ARSV. Ook meent hij, dat de stadennen in hun gesprekken met het college van curatoren van de Nederlandse econo mische hogeschool te weinig krachtig zijn opgestreden. (Van een onzer verslaggevers) A LS men Rijnwater een bal/ jaar laat stilstaan in een basin wordt het smaakloos. Dit is een van de erva ringen die het Drinkwaterleiding be drijf van de gemeente Rotterdam heeft opgedaan by experimenten in een proeffabriek. Deze proeffabriek staat opgesteld in een loods op het terrein uan de D.W.L. aan de - Honingerdijk. Sinds de zomer van 1967 wordt hier geëxperimenteerd door drs. J. J. Rook, hoofdscheikundige van de D.W.L. en zijn vier chemische collega's. Men wil ér achter komen hoe het water van de.Maas, dat Rotterdam in de toekomst via een gigantisch spaar bekken van 200 miljoen kubieke me ter in de Bïeabosch (N.-Brabant) gaat betrekken" ten behoeve van de drink watervoorziening, het beste kan wor den gezuiverd. Als Rijnwater een half jaar heeft gestaan is het even smaakloos als Maaswater. Vandaar, dat eerst proe ven worden genomen met „oud Rijn water". Later gaat mén de uitkomsten verifiëren met echt Maaswater, dat met tankschepen zal worden aange voerd. Landbouwvergiften TJ OTTERDAM bereidt zich er duide- lijk op voor om de Rijn de rug toe tc keren wat betreft de drinkwater voorziening. W.-Duitse optimisten mogen dan onlangs hebben gemeld, dat de verontreiniging in verhouding minder wordt, maar in Rotterdam ver trouwt men het niet helemaal. „Wel zeker," zegt drs. Rook, „ook wij con stateren een geringere vervuiling. Het zou ook wel triets zijn als de vele mil jarden die in W.-Dullsland xvorden goinvesteerd in zuiveringsinstallaties geen enkel resultaat zouden hebben. Maar wij zien de toekomst toch niet zo optimistisch in. Door verfijning van de meetmethodes bespeuren wij reeds de aanwezigheid 'van spoortjes landbouwvergiften. ROTTERDAM, donderdag. Op de leeftijd van 54 jaar is in Rotterdam overleden de heer Gerrit Nicolaas La gendijk. De heer Lagendijk was direc teur van het aannemings-, transport en garagebedrijf fa. gebrs. H. en G. Lagendijk en. daarnaast commissaris van de N.V. Café- en restaurantbe drijven.' De begrafenis zal plaatsvim- den op vrijdag 13 septenber op de be graafplaats „Hofwijk".te Rotterdam (Overschie). SIGARENWINKELIER Felix Heijnen heeft een merkwaardig rekortl op zyn naam staan. Hij is de aller laatste „noodwinkelier" van Rot terdam. Hij is tevens de man die het langste z^n hedryf in een noodwinkel heeft uitgeoefend. Volgende maand is het precies 28 jaar geleden, dat de thans 67-ja- rige Felix Heijnen een sigaren zaak vestigde in een van de 24 nood winkels voor het postkantoor op dc Coolsingel. Hij zit er nu nog! Dat wil zeggen: niet op pre cies dezelfde plaats, maar een deur verder. Ruim twee maanden geleden moest hfó in verband met het slopen van het hoekpand een plaats (thans de laatste noodwin kel) opschuiven. Maar Felix Heijnen keert terug naar zijn oude plaats. Niet meer in een noodwinkel, maar in een door hem zelf te financieren paviljoenwin kel, die deel uit gaat maken van het pleintje met restaurant en terras op het trottoir voor het postkantoor- Brandende vraag: hoe bestaat liet, dat een sigarenwinkelier een spik splinternieuwe (eigen) zaak kan bou wen op de peperdure grond in de city Feiix Heijnen, rokend van eigen merk: De financiering van het geheel is gebaseerd op de huidige omzet en die is groot. Ik kan het wituuriyfc niet bewijzen, maar die omzet zal verder stijgen. Het is echt geen gok. Er komt weer leven op de Coolsingel. Dat pleintje hier wordt fantastisck. Aap. de kant van het stadhuis komt een snackbar van Cohen, wij komen aan de Meentkant en daartussenin een ter ras.Het geheel wordt' aangekleed mét banken, zitjes, lantarens telefooncel len. bloembakken dat lag aanvan kelijk niet in de bedoeling, maar toen Kraayvanger de ontwerper aari het tekenen gingkreeg hij op eens het idee om er een pleintje van te maken. verkocht. Die zijn alleen hier te krij gen, Mensen die van een echte goecle sigaar houden, maken van ons ver zendhuis gebruik. Ja, er zijn hele pro minente Nederlanders die Felix Heij nen roken, maar hun namen noem Ik niet. Dat vinden de ménsen misschien met leuk. De helft van de omzet komt uiit het verzendhuis.' •Sinds de metro rijdt is de loop er weer in gekomen. Wc zijn weer boven water, maar de behuizing is veel te klein hier. Ik heb- in de krant gelezen dat de nieuwbouw hier in april klaar moet zijn. Dat zou mij heel erg mee vallen. Maar goed, de zaak is nu rond. FELIX HEIJNEN (67) had voor de oorlog een verzendhuis voor ta baksartikelen aan de Mathenes- serlaan. in oktober 1940 vestigde hij zich in een van de 24 nood- winkeltjes voor het postkantoor. Hij zit er als laatste der nood- winkeliers nog en hij blijft er, maar dan in een prachtige, ruime paviljoenwinkef. Felix Heijnen maakt al plannen voor een fees telijke opening. GERARD EB ELI (voorzitter AMVJ/ RLVC): „We zijn cr lelijk naast te komen staan". Heijnens plan om op de Coolsingel te gaan. bouwen is al heel oud. In 1946 had ik het eerste gesprek met de ge meente. Dc eerste tekening dateert van 1948. Daar klopt natuurlijk niets meer van en van de prijs helemaal niet. Er is toen steeds wat tussen ge komen. In 1955 zou de boel hier weg moeten zijn. Dat was voor de E55. Toen kwam er een bouwstop. Twee of drie jaar later kregen we de beste dingsbeperking en daarna kwam de metro Ik heb geprobeerd tijdens de metrobouw te gaan bouwen, maar daar wilde de gemeente niets van ho ren. Zé zeiden: eerst moet de metro klaar zijn. Felix Heijnen heeft alle metro-el lende zeven jaar lang overleefd. Hoe "We hebben het geluk gehad, dat heel veel klanten ons trouw zijn gebleven. De loop van de passante» was er wel uit en we hebben een hele moeilijke tijd doorgemaaktmaar de «nstc klanten, b te uen gelukkig komen'. Belangrijk is ook ons verzendhuis, de verkoop van naturelsigaren die door verschillende fabrieken alleen voor ons worden gemaakt en onder de merknaam 'Felix Heijnen' worden Hoeveel correspondentie ik over deze zaak heb gevoerd, weet ik niet meer. Ik heb hier een map met stukken lig gen'. Twee-en - twintig jaar heb ik ge werkt om dat plekje te krijgen. Dan is Cohen cc exploitant van de snackbar die op het postkan toen-trottoir komt! loch maar een boffer, die is pas drie maanden bezig. IIOEK VAN HOLLAND, donderdag. Vier personeelsleden van het slo persbedrijf Van der Marei' uit Nleu- werkerk hebben woensdag- getracht een loods van het rijksloodswezen aan tc vallen bij tie Berghaven in Hoek» van Holland. Door via een achteruit, gang van het loodsgcbouw te ontsnap pen kon dc loods aan een mishande ling ontkomen. Oorzaak van dit alles vormde een ongeluk op de Nieuwe Waterweg lus sen. Hoek van Holland en Poortersha ven, waarbij twee slopers te water raakten. De slopers waren met enkele "bergingsvaartuigen en. bakken bezig met het slopen van het wrak van het Duitse vrachtschip ,Stubbenkammer', dat twee jaar geleden-voor de Nieuwe Waterweg zonk en waarvan de res tanten op dit punt aan de grond zijn gezet. Terwijl de mannen met dit werk bezig waren kwam vanuit Rotterdam de vrachtvaarder.Adolf Leonhardt' met loods W. van Oordt. Dit schip is - waarschijnlijk te hard langs de werk- vaartuigen gevaren met het gevolg dat door zuiging kettingen en draden bra ken/terwijl een van de werkvaartui- gen bijna kapseisde. Twee slopers raakten daarbij te water maar konden zich aan het vaartuig vastgrijpen. "Woedend over deze manoeuvre van de -, Adolf Leonhardt', die naar de me ning van de werklieden ook ..te dicht langs hen voer, klommen vieri slopers op een sleepbootje en begaven zich naar Hoek van Holland. Daar wisten zij-via een omweg .de naam van dc loods te weten te komen die juist aan wal was gestapt en. naar het loodsge- bouw was gegaan. De slopers posteer den. zich voor de deur van het gebouw en bedreigden dc loods. De Hoekse politie moest eraan te pas komen, maar zag-nauwelijks kans de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen. Eerst" toen dc mannen hoor den dat de loods door een achterdeur was vertrokken en al lang en breed in de trein zat, kwamen ze enigszins tot bedaren. Volgens de mensen van het slopers bedrijf is het al meerdere malen voor gekomen dat schepen doorte grote snelheid of door te dicht langs het wrak te varen, dc levens van de daar werkende mensen in gevaar brachten. Betreurenswaardig Dc adjunct-loodscómmlssaris in Hoek van Holland, de heer Schellen boom, noemde deze gebeurtenis een „betreurenswaardige zaak". Hij gaf toe dat de loods kerraeiUk een beoor delingsfout heeft gemaakt bü het pas seren van het wrak. „Dergelijke fou ten komen nu eenmaal voor, hoezeer wij ook proberen die te vermijden." Hij achtte het echter zeer dc vraag of dit Inderdaad herhaaldelijk is voor gekomen. Naar zyn mening betreft het hier een incidenteel geval. „Waarom," zo vroeg hij zich af, „heeft ons nog nooit een klacht bereikt, wanneer dit gevaar al eerder is opgetreden?" Het gedrag van de slopers noemde hij .be neden peil'. „Een loods als de heer Van Oordt, die al zo'n twintig dienst jaren heeft, doet zoiets niet mee opzet, evenmin als andere loodsen dat zou den doen. Volgens dc slopers zou er al meer dere malen geklaagd zijn bü de rUks- liavcndicnst, maar bij deze dienst kon men daar niets over zeggen. Vast staat wel dat dc rijkshavcndlenst nooit klachten heeft overgebracht by het loodswezen. (Van,een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, „Er is geen sprake van ontslag van personeel blf onB" was .vanmorgen de reactie van Ir. J, E. Wolljer, directeur van Wilton-Fyeöoorii in Schiedam, HU zei ons dit naar aanleiding van een punt op de agenda van de ondernemings raad. dat gisteren werd aangekondigd als „afvloeiingsregeling." Het Wilton-FIjenoordpersoneel was gisteren daardoor ernstig verontrust en dreigde met een wilde staking. Ir. Wottjer herhaalde de woorden die ir. v.d. Vorm eerder deze %veek op een persconferentie had gezegd: „Er vin-den bij ons geen ontslagen plaats. Natuurlijk is er .sprake van een aan passing van het personeel, maat die vindt regelmatig plaats. In leder groot bedrijf zijn er verschuivingen." Het agendapunt van de onderne mingsraad betro! een gesprek over de -onlangs ontworpen regeling die aan passing van de personeelsbezetting ten doel had. In. verband met de recente berichten over verdeling van het Wll- ton-Fijenoord-concern, was de aan kondiging „afvloeiingsregeling" niet gelukkig gekozen. Intussen heeft men. besloten pas la ter op deze aanpassing van het perso neel terug te komen het punt is voorlopig van de agenda afgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Bur gemeester W. Thomassen zal op don derdag 31 oktober de Harmsenbrug in gebruik stellen. ROTTERDAM, donderdag. De harmonie S. H. V. zal zaterdag van 3 tot 5 uur een concert geven op het plein 1953 te Pandrecht (nabij de Slinge). He> concert wordt gegeven onder auspiciën van de Rotterdamse kunst stichting, Er zal een populair pro gramma onder leiding van dirigent Hernz Briesen uitgevoerd worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1