Auto raakt na m 2 doden Meisje steekt vrouw die zij niet kende mes in rug Raceboten tegen wal: 4 gewonden Man gewond door kogel- scherven bij vechtpartij PASSERENDE AUTOMOBILISTEN STOPPEN NIET OM HULP TE BIEDEN 9 Avondlanding op Terschellinger strand voor gewondenvervoer Vrachtauto met glas uit bocht gevlogen UIT KOERS GERAAKT TIJDENS WEDSTRIJD Prof. Posthumus: 'UNIVERSITEIT OP PLAATS DIE KERK VROEGER HAD' 'Academische Raad moet Haagse politie houdt 23 mensen aan voor spelen van roulette Nederland met 22 stands op beurs te Bmo Vakbonden honden congres over werkloosheid in Limburg 'Bereidheid tot offeren wordt vaak misbruikt' MARATHONRIT VAN OUDE AUTO'S Belg verdronken in Veer se meer stoppen met activiteiten' GAS GEVONDEN IN ITALIË Politieman loste waarschuwingsschot Concerns buiten VS groeiden sneller dan Amerikaanse Verpleegtehuis tijdens brand ijlings ontruimd pag. 4 - maandag 16 september 1968 (Van onze correspondenten) AMSTERDAM, maandag De 18-jarige J. Visser en de 21-jarigc A. Koster uit Duivendrecht zjjn zaterdagavond verdronken, toen z|j als passagiers van de 21-jarige A. K. met hun auto in een sloot re den, In de bocht van de Abcouderstraatweg, vlakbij de spoorwegovergang, kwam de auto, die in de richting Abcoude reed, in een slip, raakte een boompje en kwam ondersteboven in de sloot langs de weg te recht. De bestuurder kon door het openstaande raam naar buiten komen, maar zijn pogingen om de andere inzittenden te redden mislukten omdat de deuren klemden. (Van onze correspondent) »e BLOEMEND AAL, maandag. 20-jarige leerling-apothekersassistente mej. H. G. G. uit Santpoort heeft vrij dagavond de 7ü-jarige, haar vol komen uhekende, mevrouw Van der P. op straat in Overveen met een mes in ae rag gestoken. Mevrouw Van der P. is met het mes in haar rug naar Huls doorgelopen. Daar ontdekte haar man wat er was gebeurd: z|j werd on middellijk overgebracht naar het Ma rinehospitaal te Overveen, waar werd vastgesteld dat zij niet ernstig gewond was. Mej. G. is na haar daad naar het nabijgelegen politiebureau gegaan en heeft daar aan de dienstdoende agent verteld wat zij had gedaan. Bij het onderzoek is volgens de po litie gebleken dat zij mevrouw Van der P. van de katholieke kerk in Overveen. naar haar woning is ge volgd. Ze was naast haar gaan lopen en had haar toen met het mes met een lemmet van 20 centimeter, gestoken, Mej. G. bleek woensdag van huis te zijn- weggelopen. Zij is reeds enige tijd onder psychiatrische behandeling en heeft zoals ze zelf tegenover de politie verklaarde mevrouw Van der P. geassocieerd met iemand aan wie ze een hekel had. Ze wordt woensdag voorgeled bij de officier van justitie te Haarlem. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag. Bij het licht van autokoplampen is zater dagavond de adjudant G. ten Oever met een Beaver van de Koninklijke Luchtmacht geland op het Terschel linger strand. De landing werd uitge voerd om een levensgevaarlijk gewon de bewoner van het eiland op te ha len. Bij aankomst van het vliegtuig was het slachtoffer echter al overleden. De hulp van "de luchtmacht werd ingeroepen ten behoeve van de 32-ja- rige B. Nagel uit Lies die op de brom fiets in aanrijding was gekomen met een jeep. De heer Nagel, die op weg was zijn kinderen van een dansavond op te halen, werd zwaar gewond. De luchtmacht gebruikte een Bea ver van de basis Leeuwarden voor ae hulpactie, omdat de op Terschelling gestationeerde luchtmacht-helikopter in de weekeinden op Ypenburg staat. De Beaver kan niet landen op de klei ne airstrip van het eiland. (Van. onze correspondent) BERGEN OP ZOOM. maandag. In de nacht van zaterdag op zondag is een vrachtwagen met aanhanger, die beladen was met zes ton glas. op de weg tussen Hoogerheide en Putte uit een bocht gevlogen. De gehele weg werd versperd, zodat het verkeer Ber gen op ZoomAntwerpen moest wor den omgeleid via Ossendrccht. Van daag stelt de politie een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk. De schade aan het glas en aan de auto van de firma Van de Endt uit Goes wordt geschat op 80 tot 100 dui zend gulden. Tijdens de motorbootraces op de Amstel gistermiddag zijn twee boten, die van de Belg J. van Eiewijk en die van de Nederlander H. Maan uit de koers geraakt en de wat opgeschoten, waardoor vier mensen gewond raakten. Ver scheidene andere raceboten, waarbij deze van de Neder lander N. van der Ruit, vlogen tegen de wal op zonder gewonden te veroorzaken. De bestuurder klom daarna de wal op om voorbij komende automobilisten om hulp te vragen. Het duurde ge ruime tüd voordat er iemand stopte. Tenslotte slaagde men erin, onge veer een half uur nadat het ongeluk gebeurd was, om de slachtoffers op de wal te krijgen. ZU bleken te zfjn overleden, AMSTERDAM. - De 55-jarige lucht machtpredikant ds. G. Koopman is gisteravond op de Haagseweg vlak buiten Amsterdam om het leven ge komen, toen zijn auto slipte, tegen een lichtmast botste en onderstebo ven in een ondiepe sloot langs de weg terecht kwam. Het ongeval ge beurde in de bocht van de rijksweg tussen Amsterdam en Den Haag tussen het motel Amsterdam en de brug over de ringvaart van de Haarlemmermeer-polder. De auto van dB. Koopman, die op weg naar zijn woonplaats was. raakte direct na het ongeluk in brand, NULAND. Gistermiddag Is op de ri,jksweg Den Bosch—Nijmegen bij een botsing tussen twee personen auto's de 36-jarige mej. M. J. T- Braakhuis uit Klimmen (L.) om het leven gekomen. Een personenauto, bestuurd door de SB-jarige J. H. P. M. K. uit Oss werd bij het oprijden van de weg in de flank aangereden door een ande re personenauto. De vier inzitten den, het echtpaar K., mej. Braak huis- en haar 35-jarige zuster mej. M. M. H. Braakhuis werden uit de auto geslingerd. Zwaar gewond werden zU overgebracht naar een ziekenhuis, waar mej. Braakhuis is overleden. DIEMEN, Vanochtend is tijdens het spitsuur op rijksweg 1 onder de gemeente Diemen de 25-jarige W. A. uit Amersfoort hij een verkeers ongeluk om het leven gekomen. De heer A. reed met zijn motorfiets achter een file auto's in de richting Amsterdam. Toen deze file snelheid verminderde, kwam hij met de ach terste auto in aanraking, raakte nog enige auto's uit de file en kwam op de linkerrijbaan in botsing met een bestelauto. Hij overleed ter plaatse. BERGEN OP ZOOM. Gistermiddag is bij een autobotsing in Etten-Leur de 20-jarige C, J. Struijs uit Sprun- del om het leven gekomen. De be stuurder van de andere auto, de 56-jarige M, W. van Thtel uit Oss werd licht gewond. Een inzittende, de 36-jarige H. Veenhof uit Eindho ven werd ernstig gewond. AERDENHOUT. De 79-jarige wiel rijder K. K. Hend uit Nieuw Ven nep is zaterdagmiddag by het over steken van de Z andvoorterweg tus sen Heemstede en Zandvoort aange reden. De man. overleed later in een ziekenhuis. DENEKAMP.Gisteravond is in Beuningen op de rijksweg Olden- zaal-Denekamp de 21-jarige teke naar A. Roeleveld uit Beuningen bij het oversteken van de verkeersweg met zijn brommer gegrepen door een passerende personenauto. De heer Roeleveld werd zwaar gewond en overleed na aankomst in het zie" kenhuis, STADSKANAAL. De 29-jarige J. J. Kors uit Annen is gisteravond in Anlo met zün auto uit de bocht ge vlogen en tegen een boom gebotst. Hij overleed ter plaates. EST EN OPIJNEN. De 46-jarige heer D. v.d. Heyden uit Est is zater dagmiddag om het leven gekomen, toen hij bij het oversteken van een kruising in Meteren werd aangere den door een auto. CALLANTSOOG. Gistermiddag is op de Duinweg in Callantsoog de heer H. W. Rothamel uit Velbert (West-Duitsland) om het leven ge komen, toen zijn auto door onbe kende oorzaak van de weg raakte en kantelde. De heer Rothamel werd uit de wagen geslingerd. HOENSBROEK. In de nacht van zaterdag op zondag is in een zieken huis overleden de tweejarige Andre de Jong uit Hoensbroek. Het kind raakte donderdagmorgen levensge vaarlijk gewond bU een aanrijding. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Aan het slot van het Tweede Natio naal Congres onderzoek van we tenschappelijk onderwijs, dat vrijdag en zaterdag in Utrecht werd gehouden, zie de voorzitter prof. dr. K. Posthumus tot de conclusie te zijn gekomen dat bij vele congresgangers het verlan gen leeft dat de universiteit de plaats gaat innemen, die vroeger door de kerkert werd ingenomen. „Ook al kan de universiteit geen encyclieken uitgCyen of uitspraken doen over hel loonbeleld of de oorlog in Vietnam, zij kan wel informatie verschaffen en dc discussie over tal van aangelegenheden die ons bezig houden op gang brengen", aldus prof. Posthumus. De hoogleraar zei het wenselijk te achten dat in de toekomst een specia listisch congres wordt gehouden van uitsluitend onderwijsonderzoekers. Dr. W. A. T. Meuwese, hoofd groep onderwijsresearch aan de TH Eindho ven, sprak in zijn slotrede zijn teleur stelling uit over de mate waarin het toenemend onderwijskundig inzicht wordt toegepast. „Ik wil niet aanne men. dat wij hier met kwade trouw te maken hebben", aldus dr. Meuwese. Twee talen „Ik geloof eerder dat een belangrij ke, hoewel niet de enige oorzaak ligt in het feit, dat onderwUspractici en onderwijsonderzoekers geheel ver schillende talen spreken. Ook op dit congres is dil weer vele malen duide lijk geworden. Aan dit communicatie probleem zal in de komende jaren grote aandacht moeten worden be steed". De belangrijkste conclusie die vol gens dr. Meuwese uit het tweede na tionaal congres kan worden getrokken is, dat belangrijk voorbereidend werk voor een meer intensieve aanpak werd en wordt verricht. Die aanpak ziet hij in het zogenaamde „actie-on derzoek", een methode, die tegelijk evaluatie van het onderwijs èn pogin gen tot rationele verbetering op kan leveren, NSR TOT MINISTER: (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. By de Internationale motorbootraces gister middag op de Amstel In Amsterdam zyn kort na elkaar twee raceboten uit de koers geraakt en tegen de wal op gevaren, waardoor vier toeschouwers licht tot ernstig gewond werden. Om half drie liep 'n Belgische motorboot tegen de wal ter hoogte van het Kabouterhuis. Hlerbü raakte de achttienjarige J. G. Simonis ge wond. Hij moest behandeld worden in het Weesperpleinziekenhuis en kon daarna naar huis gaan. Om vijf voor drie ramde 'm Belgische boot de wal. De achtjarige E. de Jager uit Hilversum en de tienjarige A. J. van Roosmalen uit Den Haag werden geraakt. Zij zijn met een particuliere auto naar het Wilhelminagasthuis ge bracht waar het jongste kind moest worden opgenomen. De tienjarige jon gen kon na verbonden te zijn naar huis terugkeren. De dertigjarige me vrouw J. H. M. Dorland-Zweers uit Bussum, die vlak bij de plaats van het ongeval had gestaan, kon ter plaatse worden verbonden. De rijkspolitie te water in Amster dam stelt een onderzoek in naar de oorzaak van beide ongelukken, DEN HAAG, maandag (ANP). De Haagse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een huls aan de Mauritskade in Den Haag 21 personen, in leeftijd variërend van 10 tot 29 jaar, aangehouden en proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens overtreding van de wet op kanspclen. In de woning, waar een feestje aan de gang was, werd roulette gespeeld. Het spelmateriaal werd i n beslag ge nomen. De 21 aangehouden 'personen, werden na verhoord te zijn, vrjjgeia- en. Later zijn de twee bewoners van het pand, waar roulette was gespeeld, aangehouden. Tegen hen is eveneens nrocel-verbaal opgemaakt. De politie heeft niet de indruk, dat in het pand egeLmatig gespeeld wordt. BRNO, maandag (ANP). Neder land is met 22 stands vertegenwoor digd op de tiende internationale han delsbeurs van Brno, die zaterdagmid dag door de Tsjechoslovaaksc minister voor buitenlandse handel. Valec, werd geopend in aanwezigheid van de Ne derlandse ambassadeur in Praag, de heer G. J. Jongejans. Enkele belang rijke Nederlandse stands waren die van de optische industrie „De Oude Delft", Philips, Daf en Fokker. De verwachtingen van de buiten landse standhouders zijn over het al gemeen niet hoog gespannen. Zij hou den. rekening met de mogelijkheid dat er binnenkort een extra belasting komt op die buitenlandse produkten, die de Tsjechosloraken ook in eigen land kunnen maken. De beurs heeft de .belangstelling van honderden zakenlieden en journa listen uit de westerse landen. Uit Rus land daarentegen melden zich tot dus verre slechts drie journalisten aan. Door de Sowjet-invasie moest de jaarbeurs een week worden uitgesteld. De Russische troepen zijn inmiddels uit de stad weggetrokken, maar in de buitenwijken ziet men nog patrouille wagens met militairen. Tsjechische arbeiders en militairen doen op de beurs hun uiterste best de buitenlandse standhouders ter wille te zijn. De Russische, Poolse. Oostduitse, Eulgaarse en Hongaarse exposanten kregen daarentegen nauwelijks enige medewerking. UTRECHT, maandag (ANP). Dc drie vakcentrales (NVV, NKV en CNV) houden op zaterdag 12 oktober een werkgelegenhcidscongres in dc Stadsschouwburg te 'Sitlard. Aanlei ding is de blijvend hoge werkloosheid in Limburg. Bestuurders van NW, NKV en CNV zullen het woord voe ren. Namens de bü de drie vakcentra les aangestoten mijnwerkersbonden zal NKBM-voorzitter Frans Dohmen spreken. Ongeveer 900 kaderleden van de drie rakcentrales zullen hel congres in Sïttard bijwonen. Sittard is als con gresplaats gekozen om de schijn te vermijden dat het congres uitsluitend in het teken staat van de crisis in het mijngebied. Centraal archief voor het inzamelingswezen: DEN HAAG, (ANP). Met de „sentimentsverkoop" om zgn. „arme werkstudenten", of „financieel gehandh .;j>te" leer lingen van bepaalde scholen hulp te bieden, is een nieuw terrein betreden dóór handige lieden die een tn feite geheel commerciële zaak bij het publiek introduceren in een sociaal-culturele verpak king. Dit staat te lezen in het verslag over de verrichtingen van het Centraal archief en inlichtingen bureau Inzake het imamclings- wezen, een te Amsterdam geves tigde instantie die advies ver leend hü de coördinatie van col lecten e.d. Het Centraal archief richt zich In het verslag ook tegen de ver koop-activiteiten van door ge handicapten vervaardigde artike len. De produkten van gehandi capten worden soms in grote hoe veelheden opgekocht door op commerciële basis werkende kan toren, uiteraard tegen sterk gere duceerde pr|js. Deze kantoren suggereren het publiek dat het door deze artikelen tegen een met 100 tot 400 procent verhoogde prys af tc nemen, de gehandicap ten steunt. Het publiek beseft niet dat de winst goeddeels de valide eigenaar en medewerkers van het verkoopkantoor toevalt, aldus het Centraal archief. Het verschijnsel van de bede laar aan de deur behoort tot het verleden, zo zegt het verslag over de verkoop-activiteiten van „werkstudenten" die veelal col porteren met week- en maand bladen. Van elk abonnement zou de „werkstudent" een zekere pro visie genieten, waaruit hy z|jn „studie" zou kunnen bekostigen. Misleidend Het Centraal archief waar schuwt tegen deze, oorspronkelijk vanuit de VS gevoerde acties: hierbij wordt de koper een mis leidende voorstelling van zaken gegeven en hij betaalt voor dit soort abonnementen, bovendien twee keer zoveel als nodig is. „Het publiek is maar al te goedgelovig en b|j herhaling tot steunverlening bereid, mede om dat het eerdere teleurstellingen maar al te spoedig vergeet," zo stelt het verslag voorts vast. Het Centraal archief doelt hierb|j op „weldoeners" die op volkouen oncontroleerbare wijze omsprin gen mei gelden, geofferd door het publiek en bedrijfsleven- Evangelisch Onder deze categorie rang schikt het Centraal archief ook evangelische groeperingen die ge bedsgenezing voorstaan en door verkoop langs de deur van orga nen, brochures en grammofoon platen niet onbelangrykc sommen weten b|jceu te brengen. „In kringen van de geestelijke volksgezondheid wordt," aldus het Centraal archief, „het stand punt gehuldigd dat met een der gelijk optredep geen enkel posi tief belang gediend kan z|jn." VEERE, maandag (ANP). Zater dagmorgen is de 34-jarige Belg C. J. A. van Offeren uit Gent in het Veerse meer verdronken. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN, maandag Tn een brief aan minister dr. G. H. Verin ga van onderwijs en wetenschappen dringt het bestuur van de Nederlandse Stu denten Raad er op aan, dat de Acade mische Raad al z|jn activiteiten staakt, zolang nog geen nieuwe mogc- ïykheden voor inter-universitair e« int er-facultair overleg gevonden z|jn. De NSR meent dat problemen als de bestuursvorm van de universiteiten en de structuur van de Academische Raad door alle betrokkenen zelf en geza menlijk aangepakt moeten worden, zonder dat de tegenwoordige Academi sche Raad daarby een rol speelt. In verband hiermee zal de NSR op zaterdag 21 september in Utrecht een discussiedag voor hoogleraren, studen ten, stafleden en technisch en admini stratief personeel van de universitei ten en hogescholen organiseren, pit is een vervolg op de discussiebyeen komst, die op 22 juni j.l. in Utrecht plaatsvond. ROME, maandag (Reuter). - Italiaanse staats-energie maatschappij ENI heeft zaterdag bekendgemaakt dat z|j in het gebied van de Adrlatl- sche Zee een aardgasbel van 60 mil jard kubieke meter heeft ontdekt, vol doende om de Italiaanse behoeften voor de volgende zes Jaar te dekken. Dit gebeurde vlak nadat bekend was geworden dat de Italiaanse over heid met Nederland in gesprek is over de levering van Bij het Michelin-gebouw aan de Boelelaan in Amsterdam gingen gistermorgen omstreeks acht uur 120 antieke autos van start voor een marathonrit van ruim 1100 Km van Amsterdam naar Parijs en terug. Deze tocht die wordt gehouden op initiatief van de Nederlandse Pionier Automobiele!ub, is em herdenkingsrït van de zevéntio jaar geleden gehouden stedenwedstrljd Parijs—Amsterdam v.v. s uitdE^todl31™rDSitsianr(]2)Ch B° Nederlanders' 53 buitenlanders, voor het merendeel afkomstig Hier een beeld van de start, die onder niet bepaald gunstige weersomstandigheden plaatsvond. Vele deel- b^He'n open wagens hadden zich dan ook gehuld in zware leren jassen, zuidwesters en g-ote stof- (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag Tijdens een hevige vechtpartij in een woning aan het Zaandam merplein in Amsterdam zater dagnacht, waarbij gebruik werd gemaakt van onder meer hamers en kettingen en waarbij verschei- dene lichtgewonden vielen, is de 20-jarige bankwerker E. H. in zijn nek en wang geraakt door scherven van een kogel uit ^en pistool, dat door een politieman als waarschuwing werd afgescho ten toen hij met een hamer werd bedreigd. De bankwerker is opgenomen in het Wilhelminagasthuis. Zijn toestand is niet ernstig. De politie arresteerde drie b|j de vechtpartij betrokken mannen: de 48-Jarlge chauffeur J. IV. van den B„ de 27-jarige Duitse Ios-werkman M. M. en de zeventienjarige timmerman H. M. P. Vete De aanleiding van de vechtpartij was een al enige tijd durende veta tussen een groep oorspronkelijke be woners van de Spaarndammerbuurt en een groep ex-bewoners van Kat tenburg. Er hebben zich in het verle den al verscheidene ruzies en kleine vechtpartijen tussen vertegenwoordi gers van beide groepen voorgedaan. Zaterdagnacht ontstond tijdens een feestje in een woning aan het Zaan dammerplein weer ruzie, die een vechtpartij tot gevolg had. Een van de vechtenden, de 44-jarige A. K., werd hierbij met een hamer bewusteloos geslagen, vermoedelijk door dc gear resteerde Van den B. Toen dc door omwonenden gewaarschuwde politie arriveerde, was de vechtpartij nog in volle gang. De twee agenten kwamen op het trapportaal van de woning in het nauw te zitten. Toen een van hen met een hamer bedreigd werd. trok hij zijn pistool om een waarschuwings schot te lossen. Op het moment, dat het schot afging, kreeg hij een klap tegen zijn arm, waardoor de kogel tegen een harde muur terecht kwam en uit elkaar spatte, waardoor de bankwerker H. gewond raakte. De po litie van het bureau Admiraal de Ruyterweg is nog bezig met het on derzoek naar de exacte toedracht van de vechtpartij. NEW TORK, maandag (AP). De gTootste industriële concerns buiten de Verenigde Staten z|jn in 1967 harder gegroeid dan de grootste Amerikaanse ondernemingen. De Japanners hadden hlerbU de leiding. Dit blijkt uit de jaaropstelling van het tijdschrift Fortune van de 200 grootste concerns buiten de Verenigde Staten. Fortune geeft deze opstelling al zes jaar en het Is nu de eerste keer. dat de grootste niet-Amerikaanse on dernemingen een betere winststijging vertonen dan de 500 grootste Ameri kaanse bedrijven. De verkoop van de 200 grootste bui tenlandse ondernemingen stegen in 1967 met 8.3 procent. Dit cijfer was 9,5 procent in 1966, maar is niettemin hoger dan de 7,9 procent stijging van de verkoop ran de 500 Amerikaanse bedrijven. De 38 Japanse ondernemingen die bekeken werden, boekten de grootste vooruitgang, namelijk 23,7 procent. Daarna kwamen acht Zwitserse on dernemingen met een stijging van de verkoop met 11,8 procent en de Italia nen met 10,2 procent. De 19 vermelde Westduitse bedryvcrt verkochten in 1967 0.2 procent minder dan in 1966. (Van onze correspondent) LEIDEN, maandag. Zaterdag avond heeft een korte, hevige brand gewoed in dc particuliere verpleegin richting Solglytt aan het Plantsoen te Leiden. De brand was op de zolder verdieping uitgebroken. In korte tijd waren de 76 voor het merendeel bed legerige patiënten in veiligheid ge bracht. Onderdak werd geboden in enkele ziekenhuizen en particuliere woningen in de buurt. Gebleken is dat een debiele jongen, eveneens wonend in het tehuis, een krant in brand heeft laten vliegen en toen in paniek is weggerend. De bo venverdieping brandde, uit. De patiën ten zullen totdat de schade aan het pand js hersteld, worden gehuisvest in een voormalig schoolgebouw aan de Caecillasteeg. Enige tijd geleden werd door G.S. van Zuid-Holland gelast dat het aan tal van 86 verpleegden in het tehuis zou worden teruggebracht tot 63. Een beroep van de directie op de Kroon werd niet ontvankelijk verklaard orn aat cut te laat was binnengekomen. De directie van de inrichting heeft nu een patientenstop afgekondigd totdat het vereiste aantal bereikt is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1