Feijenoord revanche. 2-0 ROTTERDAMS DAGBOEK Vroeger was altijd alles beter S i j»]SlHK4H BiuefjBand D! 1BBELE ZEOELSL BLIJE BAND GESCHHQKEKT U SPAART NU DUBBELSNEL Ben Peeters had niets te zeggen ROTTERDAM RIJNMOND NEWCASTLE KWAM NOG GOED WEG Joe Harvey: Feijenoord was harder dan ik had verwacht H. Klein erelid RDB MUTATIES BIJ CONSERVATORIUM Commissie voor zeehavenoverleg 23.000ste schip was ■vijftien dagen eerder dan vorig jaar Den Ouden opent bedrijf in Alexanderpolder Openbaar beraad over structuur van Rijnmond in Rotterdam 97 wordt 007 Rotterdam deed geen bod op Tiengemeten Jeugdnatuurclub Lombardijen Chinese muur ;^0RI pag/ 4 - woensdag 18 september 1968 Scherpe hoek (door Dick van den Polder) ROTTERDAM, woensdag. Voor de 41.000 toescKouwersdie Feijenoord gisteravond met 20 van Newcastle .United zagen winnen, moet bet een raadsel zijn geweest hoé de Rotterdam mers vorige week met 0—4 van dezelfde tegenstanders hebben kunnen verliezen. Feijenoord was gisteravond zo veel sterker en kreeg ook zoveel kansen dat het met een beetje.ge luk en wat meer koelbloedigheid met 40 of 50 had kunnen -winnen. Vooral Wim van Hane gem speelde een ongelukkige wedstrijd. Tot drie keer toe werd een door hem ingeschoten ot in gekopte bal van de doellijn ge werkt FeUenoord kan trots zijn op de w||ze waarop het revanche heelt genomen voor de debacle van Newcastle, maar tegelijkertijd moet het rich opnieuw schamen voor de manier waarop het zich vorige week door de Engelsen heeft laten afslachten. Gisteravond is duidelijk gebleken dat Newcastle United maar een po vere ploeg is. Eddy Pietors Graafland kreeg ditmaal neJt zo weinig werk te verrichten als zijn collega Mc Faul vorige week In Newcastle, Een serieu- ze kans hebben de Engelsen niet ge had. Tegen de .bedoelingen van bun manager Joe Harvey in hebben ze zich de gehele wedstrijd tot verdedi gen moeten beperken. Maar. dit Feijenoord was dan ook een heel -ander team dan .'dat wat zich vorige week als makke schapen naar de slachtbank liet leiden. Dit Feijen oord was oen tot het uiterste geladen en zeer geoonjcenttrsend spelende ploeg, die met dezelfde mentaliteit streed als het door Gerand Kerkurn geleide team in de Europa Cup-jaren. Het is tenslotte sleohts 2—0 gewor den voor Féyènoond, maar wat zou er gebeurd zijn als. dat eerste schot van Jansen, dat mu met zeer veel moeite door McFaul worden bedwongen, raak zou zijn geweest of als de kopbal van Theo Laseroms in Je 12e minuut mt een vrije schop van Israel doel had ■getroffen? Men kan er elechrts naar gissen. Een feit is, dat Feijenoord hel snelle doelpunt dat het nodig had niet kreeg en dat h&t uitvaJilen van Theo Laseroms hij ging door een elle boogstoot van Mc Namee k, o, een lelijke streep door de rekening was. Pas na 25 minuten kreeg Feijenoord dat waarop het recht had. Bed indi recte vrije schoo ward door uitblinker Israël over de muur wan Engelse ver dedigers geplaatst en de snel reage rende KimdvaU schoot de bal tamelijk •gelukkig langs- de verblufte Mc Faul. 1-T-0. Omdat invaller Frans van der Heide zich goed aanpaste en de naar hét centrum gedingeerde Piet Romeijn samen met Israël de lange Engelse midvoor DavLos gemakkelijk de baas bleef, kon Feijenoord naar hartelust blijven aanvallenEn hoewel Coen Moultjn maar zeMen langs Craig kwam en Wim van Hanegem zich moeilijk Jog kon maken van de stugge en consequente dekking van Gibb kwamen er nog meer kansen voor Feijenoord, Binnen vijf minuten no teerden wc scholen van Kind/vail, Van Hanegem en Jansen "en een van de doellijn, gewerkte kopbal van Van Ha negem, maar hoe de Feijenoord--sup porters ook smeekten, het tweede doelpunt bleef uil. JOE HARVEY, dc manager vnn Newcastle United, had waar dering voor de wijze, waarop Feijenoord revanche had geno men. „Ik wist dat Feijenoord een goede ploeg had, maar ik had niet verwacht dat het zo hard kon spelen. Vorige week heb ik elf amateurs gezien, vanavond elf keiharde professionals. Twee van mijn spelers zijn behoorlijk be schadigd uit de strijd gekomen. Clark heeft een lelijke enkel- en knieblessure en Davies heeft een harde tik tegen zijn scheenbeen gekregen." Dat de strijd soms te hard was, schreef Harvey toe aan dc zwak ke leiding van de Duitse scheids rechter Frltz. Oud-international Ivor Broadls, thans journalist, zet hierover: „Zodra ik de naam Hoek van Holland hoor, moet zal ik altijd aan deze man denken." OOK INVALLER Frans.van der Heide deed mee aan de stormlopen op het doel van Newcastle United, Eenmaal had hij succes, maar deze poging leverde niets op. Terwijl doeimart Mc Faul de Feijenoorder vasthoudt, werkt een van zijn rtiedeverdedigers de bal weg. (Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, —Op de jubileum-damdag van de Rotterdamse Dambond hesft voorzitter K. de Haan in het bijzonder de heer H. Klein ge huldigd. Deze heeft weliswaar mo menteel geen functie in het Rotter damse bestuur landelijk wel maar heeft toch zijn stempel gedrukt op het Rotterdamse damleven. Hij werd benoemd tot erelid van de RDB. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, Met in gang van het nieuwe schooljaar van het conservatorium te Rotterdam is Hans Iiichtcnstcin benoemd tot leider Van dc ensembleklasse. Hiermee wordt voorzien in de vacature ont staan door het overlijden van Hans Schouwman. De leiding van de orkestkksse zal worden waargenomen door Edo de Waart, dirigent van het Rotterdams Philharmoniseh Orkest, die reeds aan het conservatorium verbonden was voor het hoofdvak orkestdirectie. Verder is Louis Son benoemd als le raar voor het hoofdvak vioot De heer Son is al geruime tijd als 3e concert meester aan het Residentie Orkest verbonden. Door deze benoeming heeft het conservatorium thans weer twee hoofdleraren viooL Istvan Hajdu zal naast zyn leraar schap voor het hoofdvak piano ook belast worden met de opleiding van pianisten die studeren voor de aante kening „begeleiden" en „kamermu ziek". In de theoretische afdeling is Theo Loevendie benoemd voor de vakken contrapunt, harmonieleer en analyse en mej. M. Kuster voor de vakken solfège en algemene muziekleer. De heer A. Mus ten slotte, zal als ad- junct-directeur gaan optreden. ROTTERDAM, woensdag. Minis ter Bakker van verkeer en waterstaat heeft het parlement schriftelijk mee gedeeld. dat hij nu op korte termijn een commissie zeehavenoverleg in het leven wil roepen. Voor de havenbeheerders zullen in de commissie zitting hebben vertegen woordigers van de gemeen.teAmst.er- dam en Rotterdam, van de haven schappen Delfzijl, Vlissingen-Oost. Terneuzen (in oprichting) en verder nog een vertegenwoordiger /van dc overige havens. Namens het bedrijfsleven zullen zit ting hebben vertegenwoordigers van de kamers van koophandel en fabrie ken voor Amsterdam en Rotterdam, de havenbedrijven, de zeescheepvaart, de binnenscheepvaart, het wegver voer, het railverkeer, de zcehavonin- dustrie, de Nederlandse bond van ver voerpersoneel. de chr. bedrijfsgroe pen centrale en de Ned. katholieke bond van vervoevspersoneel. Voor de rijksoverheid zullen zitting hebben vertegenwoordigers van ver keer en waterstaat, economische za ken en volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Van morgen omstreeks vijf uur is het Ne derlandse schip „Eos", vijftien dagen eerder dan vorig jaar, als drleëntwin- tigduizendste de Rotterdamse haven binnengekomen. De „Eos" kwam met een lading stukgoed van Amsterdam ert koos lig plaats aan de Beatrixhaven bij de K. N. S. M.; als agent trad Hudig en Ve der op. Vorig jaar was het driëen- twintlgduizendste schip op 3 oktober de Finse „Pinocchio". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Het autobedrijf Den Ouden, dat dit jaar vijftig jaar beslaat, opent vrijdag In de Alexandorpolider een nieuw bedrijf aaa de Folkeri Elaungastraaft. In 1Ö18 begon het bedrijf met een vloeroppervlakte van honderd vier kante meter: de totale bedrijfsruimte van alle vestigingen is nu gestegen tot 15.000 vierkante mater. Da opening wondt verricht door Ci troen-directeur A. W. Ganzevoort. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het meest tijdrovende punt van dc agen da. die de gemeenteraad donderdag behandelt, is vermoedelijk dc inter pellatie van de heren W, A. Fibbe (arp) en mr. L. A. Struik (kvp) over de structuur van het openbaar li chaam Rijnmond, Vaststaat, dat het college van sa menwerking. waarin de dagelijkse be sturen van de gemeenten in het Rijn mond-gebied en het dagelijks bestuur van Rijnmond zelf zitting hebben, op maandag 23 september in het open baar gaan beraadslagen over deze stuctuur, De heren Fibbe en Struik zouden met bun interpellatie willen bereiken, dat het dagelijks bestuur van Rotter dam met een duidelijke mening van de Rotterdamse raad achter zich, aan dat beraad gaan deelnemen. Tot nu toe is de gemeenteraad for meel niet verder gekomen dan het voor kennisgeving aannemen van een nota van het dagelijks bestuur, waarin wordt gepleit voor een intergemeente lijke opzet van Rijnmond. De raadsvergadering begint donder dag om 2 uur 's middags. Het open haar beraad van het college van sa menwerking start maandag 23 sep tember om 10 uur *s morgens, even eens in de raadzaal van het Rotter dams stadhuis. ROTTERDAM, woensdag. Met ingang van I oktober zal het bijzonde re nummer 97 voor het opgeven van storingen van telefoon, draadomroep en mobilofoon voor de aangeslotenen te Rotterdam gewijzigd worden In 007. DBN HAAG, woensdag (ANP) Het gemeentebestuur van Rotterdam, heeft geen bod gedaan op het eiland Tiengemetn in het Haringvliet Dit heeft minister Schut (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) geantwoord op schriftelijke vragen van het Twee de-Kamerlid Vellenga (arb). De bewindsman, die hiervan schrif telijk mededling ontving van b. en w, van de Maasstad, deelt voorte mee dat over een dergelijk bod geen overleg heeft plaatsgevonden met de gemeen tebesturen van Zuid-Beijerland en Goudswaard, waartoe het grondgebied van Tiengemeten behoort. THEO LASERQMS ging k.o. door een elleboogstoot van McNamee. Feijen- oords clubarts Abarbanei en verzorger Gerard Meijer slaagden er niet in hem weer op te •kalefateren. (door Dick van den Polder) £EN PEETERS, de nog niet zo bijster ervaren, trainer van Feijenoord. heeft zich de kritiek die vorige week na de zware nederlaag in Newcastle boven zijn hoofd is uitgestort., blijkbaar erg aangetrokken. Dat kwam pas tien minuten na de rust, op een moment dat men het ei genlijk niet verwachtte. Een lange rush van Piet Romeijn leek te zullen stranden op de te hoop gelopen Engel se verdedigers, maar de bal sprong gelukkig voor de voeten van de mee opgerukte Frans van der Heide, die zich goed langs een tegenstander wrong en uit een scherpe hoek raak schoot, 2-0. Met .nog 35 .minuten te spelen en een scheidsrechter de Duitser Fritz die Feijenoord welgezind was, leek .de st&dkmclub nog een kans te hebben op een verlenging. Het publiek roerde zich geweldig, vooral toe Wcry door twee gevaarlijk opgeheven Engelse benen ten val werd gebracht. Romeijn ruw door Davies onwerwerd gelopen en Rinnis Israël dc begte speler van het veld een machtig schot losliet dat slechts enkele centimetere te hoog wae gericht. De Engelse professionals waren be hoorlijk vap de kook en er begonnen zich hoe langer meer ohaotische tafe relen af te spelen voor het doel van Mc. Faul. Tussen de 25e en de 32e minuut kreeg Feijenoord tot drie keer toe een kans op een derde doelpunt. Twee kopballen van Wim var. Hanegem wenden echter uit de doeknonid ge werkt en Rinus Israël was zo verrast dat hij de bal van enkele meters af stond hoog over het doel school. Het irriterende maar begrijpelijke tijdrekken van de Engelsen was -voor de Duitse scheidsrechter aanleiding om bijna vijf minuten langer te laten spelen. In. deze extra-tijd vuurde Van Hanegem nog twee keer hard op het Engelse doel, maar bedde malen stond er een Bragels been in de baan van het schot, Na öe revanche wilde hij de pers gisteravond niet te woord staan. Toen hij een- kwartier na de wed strijd zjjn neus builen de deur van Feyenoords kleedkamer stak, zei hij alleen maar: „Ik heb geen commen taar, Ik heb cr geen zin in van avond. D hebt het zelf allemaal kun nen zien". Daarna deed hjj dc deur weer dicht en klonk er applaus in de kleedkamer. Vijf minuten later kwam Peeters opnieuw naar buiten. Bent u boos. werd hem gevraagd. „Ja, ik ben een beetje gepikeerd," Waarom? Peeters bleef het antwoord schul dig, ,.rk zeg echt niets meer", zei hij en begaf zich daarna naar de koffieka mer. De spelers waren heel wat spraak zamer. Zelfs Theo Laseroms, die al na een kwarlier groggy het ve'd had verlaten. „Ik herinner me neg dat Rinus Israël die vrije scbop narn. Ik weet ook nag dat ik de bal op m'n kop kreeg en dat ik, toen ik op de grond terecht kwam. een elleboog van McNamee in m'n gezicht kreeg. Daarna ben ik zeker een half uur van de kaart geweest. Toen ik bij kwam, dacht ik: dat wordt zeker zes weken niet boksen, maar alles is nu weer o.k." Rinus Israël, die voor de wedsiriid had voorspeld, dat Feijenoord met 10 of 2—-0 zou winnen zei: „Zie je dat ik gelijk heb gekregen. Maar wat wil je: we moesten ons gezicht toch redden. Als we vanavond sneller een doelpunt hadden maakt, hadden we het nog kunnen redden. Hadden we in Newcastle maar wat gemener, in ieder geval niet zo lief gespeeld, dan was dit niet gebeurd! Onze instelling was vanavond veel beter". Ook Ove Kindvall zei dat de „in zet" van Feijenoord deze keer veel beter was geweest dan vorige week, „Als dat eerste schot van Jansen een doelpunt had opgeleverd, hadden we onze achterstand nog goed gemaakt. Ock na de 10 geloofde ik er nog in, maar we hebben geen geluk ge had." „We kenden die lui nou", zei on verschillige Wim van Hanegem. „We hebben vanavond nog alïc kans ge had om ze tc pakken". Van Hane gem was overigens niet zo best ge humeurd. „Ik heb vijftig gulden boete gehad van Feyenoord" zei hij verontwaardigd. „Enkel en alleen omdat ik vorige -week voor de wed siriid tegen AZ'67 drie minuten tc iaat op de bespreking ben gekomen. Ik was opgehouden door jongens die een handtekening van me wilde heb ben." Het gebeurt niet zo vaak, tv maar er zijn momenten, dat ik de drang in mij voet het op te nemen voor de over heid. Deze keer is dat voor de PTT. Ik doe het naar aanleiding van een wat weemoedig getinte beschouwing in de NRC van X3 september over die goeie ouwe PTT van vroeger, die zo veel be ter was. De schrijver is zich ervan bewust, dat hij gebukt gaat onder nostalgie. Hij begint zijn bespiegeling aldus: „Het is een niet ongewoon verschijn sel van het ouder-worden dat degene die deze biologische atrofie onder gaat, met weemoed kan terugdenken aan vroeger toen vele zaken beter waren dan nu. De NRC-man denkt dan terug aan de tijd, dat een brief er gens in Nederland 's ochtends gepost 's avonds placht aan te komen. Hij denkt ook aan de tijd, dat de post drie maal per dag kwam. Bewijzen voor de snelheid waarmee de PTT vroeger werkte vindt men in de literaire briefwisseling tussen o.a. Frederik van Eeden (Bussum) en Willem Kloos (Amsterdam) en tussen Menno ter Braak en Eddy du Perron. Op 17 september 1890 schreef Kloos naar Van Eeden. Op dezelfde dag beantwoordde Van Eeden deze brief en verzond hem naar Amsterdam, waarna Kloos nog steeds op de 17de september zijn weerwoord naar Bus sum verzond. De NRC-schrijver stelt nu: „In onze jachtige samenleving waarin compu ters in miljoensten van seconden de meest onwaarschijnlijke handelingen verrichten, zou men kunnen en eigen lijk mogen verwachten dat de PTT niet „bij de tachtigers" is stil blijven staan. Nog vlugger, nog jachtiger: een moderne dienstverlening in een elek tronisch tijdperk. Zo'n verwachting lijkt ons niet overdreven". Mij wel, om de doodeenvoudige re den. dat die elektronica niet als voor naamste doel heeft blieven 's ochtends gepost '3 avonds nog te bezorgen. Men kan van computers nu eenmaal geen wonderen verwachten en zeker niet in PTT-zaken. De PTT kan nog steeds niet per computer brieven bezorgen. Bovendien we hebben „na de tachti gers" gestreden voor arbeidstijdver korting en andere verworvenheden. Er zijn bovendien niet zo erg veel mensen die brievenbesteller willen worden. De bewering, dat de PTT te kort schiet in dienstverlening wat de postbestelling betreft zal in een oantal (misschien een groot aantal) gevallen wel juist zijn. naar vergelijking met die goeie ouwe tijd zijn oneerlijk. Boven het NRC-artikel staat: Tech niek streeft PTT voorbij. Dat klinkt aardig, maar. men moet zich eens voorstellen wat er nu van de postbe stelling terecht zou komen zonder techniek. Jeugdnatuurclub Lombardijen houdt ook dit jaar weer zijn tentoon stelling. De hoofdschotel van deze ten toonstelling vormen zoals altlid de potplanten, die door de schooljeugd van Lombardijen zijn verzorgd en op gekweekt, Rondom deze planten wordt een aantrekkelijk geheel opge bouwd, geheel afgestemd op de na tuur. Medewerking is o.m. toegezegd door de dierenbescherming, NIVON afdeling Lombardijen en het school- werktuincomplcx aan de Scottstraat in Lombardijen. De tentoonstelling wordt gehouden in de zaal van de Johanneskerk, Spïnozaweg hoek Gui- do Gezeileweg. De toegang is vrij, openingstijden: woensdag 18 septem ber van 14 tot 20 uur, donderdag 19 en vrijdag 20 september van 18 tot 20 uur en zaterdag 21 september van 10 tot 17 uur DIT tegeltableau is bloot geko men op de muur van het Chinese restaurant Sai Ho aan de Een- drachtsweg, een bruin getint Hollands landschap. iADVERTENTlEj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1