een echte mannebroek v§®r ie grote scheler Hal postkantoor wordt gezellig Breuk in bestuur studenten vereniging NIEUW SCHIP VOOR TOR-LINE RPhO speelde voor congres van I.S.F. Appelactie voor nieuwe studenten sociëteit ROTTERDAMRIJNMOND Laatste orgelconcerten Nieuwe Zuiderkerk CHTJ en AR stellen Zaken die via de wijkraad worden behandelt', komen onherroepelijk In de ambtelijke molen terecht en een ieder weet hoe langzaam die maalt. Meer lk;93* heil val te verwachten van directe, in-, ié cldentele acties, en er zijn (zeker in Crooswijki)'wel mensente vinden die- MpB zich daar' achter willen stellen. |pl|ll Laat het initiMefcomité .-tot uor- &|fgg ming van een wijkorgtian in Croos- SjesWSa wijk een- initiatief comité blijven. kon, die geen toykraod (of ander Sggfpl praatorgaan) hebben, voelen zich al L^SIIe gauw achtergesteld bij de wijken die jaJIisa ro'n instituut wel hebben. Men denkt: ppf!! als we maar een wijkraad hadden, dan hadden we tenminste iets waar- W'&M mee we bij de gemeentelijke overheid ïïmÊm naar voren konden treden. Dat Is-for- meel wei juist, maar op de Coolsingel A - laat men zich niet ai te veel gelegen nap/; tijgen aan wat de wijkraden/willen. B A/s we alleen maar eens bédenken B"-'-' hoe lang het. kan duren voor brieven BWKB van de wijkraad aan B. en W. worden Pa "f beantwoord. |H|M; «advertentie; bandenspecialist f HEEFT ZE... VEEL VOORDELIGER CENTRUM: Schietbaanstraat 7abc tel, 251234 WEST: Bettoweg 11 <sP. ma.) tel. 153393 ZUID: Korte Hillestraat 46 tel. 173969 NOORD: Linker Rottekade 6 tel. 124056 MICHELIN 's z a t e r d a g s tot 1.00 geopend. ER gaan grote dingen gebeuren met de royale hal van het grote postkantoor op de Coolsingel. Door de overplaatsing van tal van PTT-afdelingen van de Cool singel naar het stationspostkan toor op het DeJftseplein wordt het Coolsingelkantoorniet meer zo druk bezocht. De hal vertoont daardoor vaak een leeg aanzien. Wat te doen met deze ruimte. De directie van het postdistrict Rot terdam weet het nog niet pre cies. maar dat de ruimte zal worden opgenomen in het ver tier op de Coolsingel is wel zeker. Het architectenbureau Kraaijvanger heeft opdracht ge kregen de 800 vierkante meter grote ruimte te reconstrueren. Gedacht wordt aan de vestiging van kantoortjes, zowel van ge meentelijke diensten als van particuliere bedrijven. Voor de bezoekers wordt gedacht aan zit jes, uiteraard aangekleed met bloembakken e.d. in combinatie met het pleintje, dat voor het postkantoor wordt aangelegd zal het geheel zonder twijfel een be langrijk rustpunt worden op de Coolsingel. TSOEWEL het gisteren een concert iJ- in besloten kring betrof, georga niseerd in het kader van een congres tot international society fot fat re search, vond het R.Ph.O. toch. een welbczette grote Doelenzaal met een zeer aandachtig publiek. Of evenwel aan deze toehoorders- de vernieuwde programmering, met voor de pauze èen werk uifféen ver verle den (16e eeuw) en een van nog slechts veertig jaar geleden, werkelijk was besteed, valt echter nog. te bezien. Noch na Gabrlleli's aria Delia Batta- glia (in de bewerking van Ghedini) noch na Pijpers zes symfonische epi grammen klonk het applaus erg spon taan. Pijper behaalde zelfs niet meer dan een succes d'estime. Onverklaarbaar is dit alles natuur lijk niet, Gabrieli boeit het heden daagse auditorium nauwelijks meer, simplistisch als het harmonische pa troon bij deze componist nog Is, en Pijpers puntdichten In muziek zijn nog steeds moeilijk toegankelijk voor wie niet met zijn idioom vertrouwd is. De uitvoering van beide stukken was echter uitstekend, zonder dat nu bepaald van een minutieuze zorg voor het detail kon worden gesproken. Problematisch in welke zin ook was de rest van het programma zeker niet. Daniel Wagenberg speelde Chopins e-moll concert met de grote romanti sche allure,, die het stuk aityd weer tot een lust voor he t oor maakt, zij het, dat de meeste opmerkzame toe hoorders misschien in het eerste deel iets hebben gemist van de ware inspi ratie. Het Woord routineus kwam in ons op, maar de gedachte daaraan werd weggevaagd zodra het larghetto inzet te, dat door Wayenberg werkelijk als een gedicht werd voorgedragen. Edo de Waart en het R.Ph.O. secondeerden goed, doch niet steeds synchroon, Na de pauze wijdden dirigent en or kest zich aan Beethovens vijfde sym fonie, die de vorige week ar enkele malen deluisterenaars naar de pro menadeconcerten in verrukking heeft gebracht. ELLY SALOMÉ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Volgende week houdt heit Rotter damse studentencorps een appel actie onder de Rotterdamse bur gerij. Twee kilogram appels vnn het merk James Greaves, verpakt In een plastic draagtas, worden voor een rijksdaalder te koop aangeboden. De netto-opbrengst van de aotae is bestemd voor de bouw van de nieuwe studenten sociëteit Hermes. Deze sociëteit is in aanbouw aan de Robert Baeldestraat. De heer F. Vredenrijk Engelenburg legt zaterdag 21 september 's middags 4 uw öffioieel de eer ste steen. De eerste paal is gesla gen in april van dij jaar. In juni 1969 hopen de studenten hun nieuwe sociëteit te betrekken. De appelactie wordt gehouden van 23 tot en met 26 september met medewerking van hetcen traal bureau van de tuinbouwvei lingen, het ivoren kruis en de bond van kleinhandelaren 1» groente en fruit. De verkoop zal geschieden via een huis-aan-thuis-actie met ge bruikmaking van autobuses. Te vens worden enige vaste ver kooppunten ingericht op drukke plaatsen in de stad. Mevrouw Worst, de echtgenote van de wet houder voor economische zaken, zal maandagochtend om kwart voor 10, voor het stadhuis op de Coolsingel, de eerste zak appelen kopen. De nieuwe studentensociëteit Kermes, die zal worden geëxploi teerd door de stichting Rotter damse Studenten Sociëteit, krijgt drie verdiepingen. Op de begane grond is een café gepland. De stichting dienstencentrum Kralln- gen 2al er een bejaardensociëteit in vestigen. Voorts wonden ka mers ingericht voor pedicure, voor een maatschappelijk werk ster en voer een arte. Terlenka/wol (polyester)/ cavalry twill jf 116-167 jll ROTTERDAM, donderdag. Voor dat de Nieuwe Zuiderkerk aan de Westzeedijk te Rotterdam definitief gesloten zal worden, Is het In de ko mende weken nog mogelijk er enige orgelconcerten te beluisteren. Hel mo numentale 4-klaviersorgeI zal resp. bespeeld worden door Koos Bons, Fel- ke Asma en Aad v.d. Hoeven. Ook ligt het in de bedoeling een slotconcert te geven, dat verzorgd zal worden door Jet Dubbeldam en Koos Bons. De eerste bespeling van deze serie vindt plaats op zaterdag 26 september, te 20.15 uur. Koos Bons vertolkt dan werken van Bach (Aliein Gott in «Ier Höh sei Ehr), Franck (eerste koraal). Gagnebin (Psaumes Huguenots) en Petr Eben (Sonntagsmusik). Petr Eben is een begaafd hedendaags Tsje chisch componist. De .Sonntagsmusik' is een bodend 4-dellg werk, in neoro mantische stijl geschreven) het orgel van de Nieuwe Zuiderkerk leent 2ich uitnemend voor verklanking van deze compositie. Terlenka/wol (polyester 116 i. 14.75-19.75 BTrevira/j wol (polyester),' moderne, .whipcord. In de ledenvergadering van de afdeling Rotterdam van de Europese beweging werd het bestuur als volgt samengesteld: ir. S. A. Posthumus, voorzitter; mej. T. Hofmeester, secre taresse; dr. J. L. van Marion pen ningmeester; dr. F. J. Krop en ir. C. R. Stillebroer, leden. Het secretariaat is gevestigd aan de Jan Dammasse- straat 74. Rotterdam. pag, 4 - donderdag 19'september 1968

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1