i I m 'We hebben elkaar heel VLAER KOL m WILDE STAKING OM HARMONISATIEREGELING "*)<rO o6«c Vakbond ontkent overleg met directie Verolme Vlaer Kol ïs niet de grootste bank, Maar onze relaties vinden dit nu juist een pluspunt. Waarheen met beeld? Oriëntatie ROTTERDAM RIJNMOND >22^ Verolme-directeur A. Rijke: Voorstel om lijn 8 over Coolsingel te laten rijden Olieleiding van Rotterdam naar Antwerpen vormt bedreiging voor waterwingebied in West-Brabant DRS. FRANSSENS VERLAAT RIJNMOND Drie Rotterdammers naar spelen voor gehandicapten Kinderboerderij voor Zuid .p6g?4; - vrijdag 20 september ADVERTENTIE (ADVERTENTIES) nilbeduidend goedkoper Steeds groter worden de moge lijkheden van de doe*'t-zeivers om ook zelf hun vloerbedekking te leggen..; tegen minimale kosten. Een restant partij 'Nylon vilt- tegels, afmeting 39 x 39 cm. de ^moderne, makkelijk,tfe reinigen en zeer solide- vloerbedekking', voor gang. huls-, slaap- en' lo geerkamer. Nylon vilttogels, makkelijk te leggen, warmte en geluid Isolerend en in fraaie kleuren. nu voor prijzen die rog nooit zo laag geweest zijn! nylon tegels 39 x 39 cm per stuk nylon tegels met zelfklevende per stuk 'Kjeémt u de maat van uw kamer meeï ^.Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van Nylon vilt- r 'tegels, 39 x 39 cm, de normale tegel in de kleuren, grijs, rood, blauw,.groen en cognac, dezelf- VrtV klevende tegel In grIjsTblauw of 'w> beige, tegen prijzen die uniek zijn. Vrijdagavond tot 9 uur open OoK /ni«nd«gfwgen ij, geopend O**" tA of «thrift, fewt. Van de winter zulleni Uw jongens 4 geen kou hebben, want U stuurt ze met zo'n lekker warm nylon anorak naar school. "Jongens en meisjes anorak "-"-"van een mooie kwaliteit nylon, 't waterafstotend met leacpyl tus- senvoering, zelf te wassen. Zolang de voorraad strekt ver kopen wij deze ongelofelijk 7 c voordelige nylon anoraks, voor Jongens en meisjes van ong, 4 •''•:toc.12 jaar. ".Jmaat 104-116-128 '''(±4Sjr.) maat 140-152 (±10-12 jr,)' Vrijdagavond om 6 uur begint 'V de verkoop van deze prima jl* kwaliteit nylon anoraks, in rr-v leuk sportief model met capu» .i. chon. In de kleuren rood en groen. Vrijdagavond tot 9 uur open Ook mitndtg'norge/r geopend Giln ttl. of schrift. b*it. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De heer A. Rijke, lid van de Hoofddirec tie van Veroline, vertelde ons gistermiddag naar aanleiding van de staking bij het bedrijf: „Wij staan volledig afwijzend tegenover deze wilde staking. Een gesprek met de vakbonden envertegenwoordigers uit de ondernemingsraad is de juiste methode om als er geschillen zijn, die onder ogen te zien". Terwijl de heer Rfjke vertelde dat de staking zich nog; tot 300 perso neelsleden beperkte, werd intussen hel werk door ruim 2500 man neergelegd. Ook onderaannemers en buitenlandse werkkrachten deden met de stakers mee. Berichten als' zouden werkwilli gen met stokken en stukken ijzer zijn bedreigd, werden later ontkend. Óok zou geen intimidatie zijn gebruikt. De enigen, die rustig doorgingen, waren de arbeiders van het aannemingsbe drijf Dirk Verstoep, die bezig zijn aan de bouw van de helling voor de mam- moettarukèr vari Essq, én de construc tie van het nieuwe reusachtige dok. De heer J. C. Wiegmans, secretaris van de ondernemingsraad was niet bereid commentaar te geven. Inmiddels is er gisteren tussen de stakers enerzijds en directieleden van Verolme anderzijds geen gesprek ge weest „omdat wij de staking niet erkennen," aldus de heer Rijke. „Dit is voor ons een bijzonder vervelende aangelegenheid. We hebben' veel werk aangenomen en .daarmee werkgele genheid gecreëerd'. We hebben elkaar bijzonder hard nodig." Öf en hoe groot de schade was, die ontstaat door de staking, kon door de heer Rijke niet worden opgegeven. Hij wist niet of de 253.000 torn Esso-tan- Jcer met een vertraging zou worden opgeleverd. De aangevochten „harmonisatie-re geling", die per 1 januari j.l. werd in gevoerd, beoogt de verschillen in be taling tussen „hoofd-" en „handarbei ders" te nivelleren. Met ingang van die datum wend het systeem uur loon vermeerderd met tarief 1 voor de handarbeiders verlaten en ontvin. gen zij, evenals de beambten, een vast ..maandsalaris, waarin -.de tarieven werden, verwerkt. De werkklasseri .werden vervangen door salarisgroe pen. Ook werden de funetie-omschrij- vingen waar, nodig herzien en gecom bineerd, 'Per salarisgroep te verge lijken met. de vroegere „werkklasse" golden vanaf 1 januari 5.salarissen, Door middel- van een beoordelingssy steem wordt bepaald welk. salaris de werknemer het gehele jaar gaat ver dienen. Deze beoordeling wordt gemaakt 'door de (hoofd)baas en afdelingschef .Uit gesprekken die wij op de .lam- gelogde Verolme-werf met nemens voerden bleek dat -dej werkge vers deze beoordelingswijze als' sub jectief ervaren. Men is het .niet'eens' met het feit da-t er lm betalingsmveau van het vaste personeel van Verolme en onderaannemers, grote verschillen bestaan. De heef Rijke ontkendedit met: „Maar bij het toon van ons vasté personeel moet ook het tantième, 'de vakanüeul'tkerimg en de sociale voor zieningen worden opgeteld. Dat is het grote verschil. Bovendien krijgen de mensen' van de on)cer-aannemers en de buitenlandse werkkrachten een ver goeding omdat zij niet op hun. eigen bedrijf werken maar worden "uitge leend. Dat gebéurt bij óns ook wan neer men van de' ene werf wordt overgeplaatst naar de andere." J (ADVERTENTIE) nu.beduidend goedkoper U weet toch waar U moet zijn voorde aankoop van Uw nieuwe gordijnen... ook deze këer vindt U er een fantastische aanbieding vitrage. Speciale verkoop luxe mystère van originele Trevlra Marquisette. In twee hoogtes, 160 en 190 cm met een rijk ge borduurd dessin en dubbele enderzoom. Een mystère uit de serie van 8.50 nu per meter voor nog géén zes gulden. Tijdens de staking op de, Verökn sj wa ri Rozenburg was .de. stemming 'ï-ustig. Verspreid óver dé' nieuwbouw» cn réparatieafldelingen stonden. groep jes arbeiders pnatorud bij elkaar, of doodden de tijd met- kaarten. Den van ae eerste 'afdelingen die stil lagen was die waar gelast werd. Da elektrici teitsvoorziening werd stopgezet; Een grooi werkstuk in Hal M, dat tussen de centers hing wend eerst, rustig af gemaakt. Nadat de kostbare 'construc tie drie kwartier later was afgeleverd, hield men ook daar op met werken. luxe faroöerl 160 en 190 cm hoog Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Broderie Mystère van Trevlra Mar quisette, met dubbele onder- zoom en gehorduurd dessin, 160 en 190 cm' Hoog, per meter vo Vrijdagavond tot 9 uur open Oofc mundtgmargtn geopend Giln ttlof schrift, btst. Arbeiders op da Veroimewerf bp Rozenburg zijn" in dlscussje over de staking. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). De mededeling der directie van Verol me dat overleg is gepleegd met de er kende vakbonden en dat die vakbon den het geheel eens zijn met de dire- tie, heeft het districtshoofd van de Metaalbedrijfsbond NVY in Rotter dam, de heer A. Schravemade, als niei juist gekwalificeerd. Van de bestuurders van de erkende vakbonden was gisteren alleen de; heer Schravemade in de Maasstad aanwezig. Hij heeft de hele dag In contact ge staan met leden van de onderne mingsraad. Hij heeft tweemaal gedu rende de dag verbinding gehad met de personeelschef van Verolme, de heer Sonne. Met hem is plaats en tijd voor het' omleg tussen directie en erkende vakbonden vastgesteld: vandaag vrij dag 20 september, -.'s. middags om twee uur, ten kantore van de Metaal bedrijfsbond NVV in Rotterdam aan de Heemraadsingel. Het enige overleg dat gisteren met een representant van een erkende vakbond is gevoerd ging dus over plaats en tijd van het over leg", aldus de heer Schravemade, In het contact dat hij heeft gehad met de heer Sonne heeft eerstgenoem de gezegd dat .Kij zich afvroeg wat de directie van Verolme nu voor een be leid zou gaan voeren. Op de mededeling van de heer Son ne, dat de directie van Verolme van zins was een publikatie in het bedrijf op te hangen, waarbij bekend zou Het is wel duidelijk waarom. Er wordt Immers heel wat extra aandacht aan hun problemen geschonken. Onze experts verdiepen zich in alle facetten van een bedrijf. En met die wetenschap kunnen wij ook de particuliere zaken van een ondernemer efficiënt régelen. Bijvoorbeeld het beheer van een effectenportefeuille. Vindt u dit een pluspunt? Dan willen wij graag eens met u van gedachten wisselen. Want of het nu gaat om een beleggingsadvies, vermogensbeheer, verzekeringen... voor êtf uw bankzaken bent u welkom bij Vlaer Kol. De barik waar uw rekening een naam draagt! UTRECHT, OUDE GRACHT 1M.T2U2MS1 ROTTERDAM, COOLSINGEL 75, T£L 1IQI2S BIUHOVEK, JUUANALAAN 4.TEL, 2571 DEN DOLOER, BAARNSEWEG 101,TEL 6749 JJSSEISTECN, UTRECHTSESTRAAT62,TEL 2105 WOUDENBERG, VOORSTRAAT-»,TEL. 1329 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Aan de gemeenteraad vragen burgemeester en wethouders toestemming voor een wijziging van de route van tramlijn 8. B. en w .stellen voor om lijn 8 (Schïe- dam-laan van. Nooitgcdacht) vanaf de Nieuwe Binnenweg te laten lopen vla Maurltaweg, Van Oldebarnevoltstraat, Coolsingel, Blaak, Nieuwstraat naar Groenendaal. Thans loopt lijn 8 vanaf Nieuwe Binnenweg via Een drachteplein, Een dra chtsweg. Wille de Wthstraa.t, Schiedamse Vest, en Blaak naar het Groenendaal. De wijziging van het tracé houdt verband met de ondertunneling van het Churchillplein. Aanvankelijk was het de bedoeling lijn 8 enige jaren door de metrotunnel te laten rijden, Kort geleden heeft de raad echter besloten, deze tunnel niet eerst in te richten voor de traan, omdat er een kans is datde metroverbinding via deze tunnel nasr de P-A.-pol.der eer der klaar is, dan werd verwacht. wórden gemaakt dat niet gewerkte uren niet vergoed zouden worden, heeft het districtshoofd van de Me taalbedrijfsbond geantwoord dat hem die mededeling geen goed beleid toe scheen. Ze zou, als ze werd bekendge maakt in het bedrijf, tot gevolg kun nen hebben dat een werknemer die met een stuk ijzer sjouwde geen geld zou ontvangen gedurende de tijd dat hij met dat ijzer loopt, terwijl in. feite sprake is van werkwelgering, waarop normaal gesproken ontslag volgt. HUYBERGEN/KOTTERDAM, vrij dag. De aanleg van een olieleiding van Rotterdam naar Antwerpen zal een bcdrei/riug betekenon voor hot waterwingebied hU hot nieuwe pomp station van de waterleidingmaat schappij Midden-Zeeland te Huyber- gen in West-Brabant. dit zei mr. dr. A, J. J. M. Mes, pre sident-commissaris van de waterlei dingmaatschappij Midden-Zeeland, gisteren bij de officiële opening van net pompstation door de commissaris van de Koningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen. De heer Mes' deelde mee, dat over de olieleiding nog geen enkel contact met de waterleidingmaatschappij is opgenomen, maar dat hij uit persbe richten begrepen had, dat de pijplei ding door het waterwingebied zou kunnen komen te lopen. Wanneer er een calamiteit met deze pijpleiding zou ontstaan., zou het waterwingebied in geen jaren meer Gebruikt kunnen worden door de in de grond doorsijpe lende olie. Het nieuwe pompstation voor de waterleidingmaatschappij Midden- Zeeland te Huybergen heeft ruim 10 miljoen gulden gekost. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, Met In- gRUg- van 1 oktober zal eervol ontslag worden verleend aan dra. D. H, Franssens. «taffunctionaris van hot openbaar lichaam Rijnmond. De heet Franssens keert terug naar zijn 'oude liefde' n.L het Landbouwschap, als se cretaris. Van 1066 tot 1966 was hij ad ju net- secretaris van het landbouwschap. Toen hij op 1 juli '66 In dienst trad van Rijnmond, was hij do eerste van drie staffunctionarissen, Hij kreeg de leiding over de afdeling planologie. De heer Franssens verlaat Rijn mond niet, omdat hij de toekomst van dit openbaar lichaam somber zou in zien. „Een of andere vorm van boven- gemeentelijk bestuur is hier beslist niet noodzakelijk",, zei hij vanmorgen desgevraagd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Drie le den van de Rotterdamse Invaliden sportclub zün geselecteerd om In no vember a.6. ons land te vertegenwoor digen bij de internationale spelen voor gehandicapten in Tel Avlv (Israël). Het zijn wil Verschoor en Frans Boe beek (zwemmen) en Piet Blauker (Pijl en boog). Deze laatste'kwam ook uit op de paralympios te Tokio, waar hij tweemaal zilver veroverde, en óp de wereldkampioenschappen in Enge land, waar hij het lot goud heeft ge bracht. ■yORIG jaar september onthulde burgemeester Thomassen een aan de muur van deRotterdamse synagoge beuesti.gd relic/ van de beeldhouwster Loekt Melz. Enkele dagen later werd 't provisorisch bevestigde reliëf weer vrn. de muur gehaald. Enkele leden van de joodse gemeente waren bij de dogmatische uitlegging van de mozaï sche wetten op het tweede ge bod ge stuit waarmee de beelden in strijd zouden zün. De beelden, werden opge slagen t» een magazijn van de ge meente en twee gemeentediensten (gemeentewerken en stadsontwikke ling) namen de taak op zich een ande re passende plaats voor heit reliëf te vinden. Men is nu een jaar aan het zoeken, maar het ziet ernaar uit, dat binnen kort een plaats zal worden aangewe zen. Die plaats zal in het centrum zijn; vermoedelijk aan het Weena, 'In mei van dit jaar heeft Loeki Metz twee beolden van de groep van drie geëxposeerd op de salon 1988 1e Parijs. Ze werden bekroond met een zilveren en een bronzen medaille en een geldbedrag van ongeveer duizend frank. Het schijnt, dat de gemeente (eige naar van de beelden) na dit succes wat meer belangstelling heeft gekre gen voor de beelden, bestaande uit een zegenende figuur met twee zijfiguren. Het reliëf zal op zijn nieuwe plaats gaan dienen als monument ter nage dachtenis van de tienduizenden joden die zijn gedeporteerd en omgekomen. De gemeentelijke diensten die naar een passende plaats zoeken hebben Qnkele mogelijkheden genoemd. Een ervan: de Oudedijk bij de gasfabriek. De ambtenaar die op dit idee Is geko men moet ongetwijfeld een scherp ontwikkeld gevoel hebben voor wran ge symboliek. CINDS enige tijd bestaat do stichting Oriëntatie, een stichting die zich ten doel stelt In de ruimste zin van het woord informatie te verstrekken. Zü Is voortgekomen uit het IKVO (in stituut voor culturele vorming en ont wikkeling) met een rooms-katholieke aohtergrorfd en de stlohting Europoort, die protestants is georiënteerd. Stichting Orëmtatie geeft een serie cursusavonden (iedere donderdag avond), waarop onderwerpen ter sprake komen die gebracht zijn onder de noemers „godsdienst", „kritisch burgerschap" en „inleven". De eerste cursusavond is gisteren gehouden, Een roomse en een protes tantse theoloog spraken over „hoe Eg- gen de verhoudingen na de ency cliek". Op 31 oktober gaat een ge spreksgroep de taniden zetten In „Is christendom hetzeifde als medemense lijkheid". Andere hensenbrekera zijn: 20 gaat de kinderboerderij aan de Scottstraat in Lombardijen eruit 2(en, Begin deze maand stelde de gemeenteraad er een krediet van 583.100,— voor beschikbaar. Links op deze maquette-foto ziet u de eigenlijke boerderij; in het midden de hooiberg; achteraan de Konijnen berg, In het gebouw rechts komen een keuken, een bibliotheek en een biologielokaal, waarin de vermaarde vogelktas van Karei Schot een plaats krijgt. Helemaal achteraan tenslotte nog een volière. Een kinderboerderij is een lang-'gekoesterde wens van zuid. Eigenlijk zou begin van dit jaar al begonnen zijn met de bouw van de boerderij, maar bouwprojecten plegen nu eenmaal zelden op tijd van start te gaan. De nog naamloze kinderboerderij komt te staan In het recreatie gebied tussen Lombardijen en da Vaanweg, makkelijk bereikbaar dus voor de zuiderlingen. „Is revolutie voor een christen een aanvaardbare zaak?"; „Fascistische krachten dn ons larud", „Kritische uni versiteit". Wie meer wil weten over de attch- tmig Oriëntatie kon. titilchitkugen krij gen bij mevrouw L. Kuylman-Hoe kendijk, Rozenlaan 73, tel. 18G966,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1