CQBZY Aat Verhoog stopt geld in zijn kunst ROTTERDAMS DAGBOEK Oude RTM-trams voor toerisme Voor wegen rond Rotterdam 85 ruil j. uitgetrokken Wim Kan en de Vlinder Vanity fair ROTTERDAM RIJNMOND SCHIP MET TWEE ROMPEN BIJ BOELE Nederlands eerste Catamaran dit jaar te water Shell stelt grootste schoorsteen in gebruik Mislukte overval in Roosendaal leidt tot ontdekking van zeker 25 inbraken B. en W. Krimpen willen los van Rijnmond Bosman N.V. ontslaat klein aantal personeelsleden Onderzoek naar woningbehoefte in Rijnmond Beeldende kunst, in Rijnmond j Inventief Abelman Thursby Nicolaas Witsenschool voor deel in gebruik 'Een opgemaakt becl' blijft nog staan Lijn 6 is nooit op tijd hoofd- eiektro- monteurs HOOGOVENS IJMUIDEN Zilveren jubilaresse bij N.V. Gilda Jpag 4 - zaterdag 21 september 1968 3PT*** •ROTTERDAM, zaterdag, Het Catamaranschip (schip met twee rom pen) dat Boele's scheepswerven N.V. te, Bolnes bouwt voor de Nederlandse •maatschappij voor werken buitengaats (Netherlands offshore company) zal op 14 november te water worden ge laten en nog voor het einde van dit jaar ln de vaart komen. De offlshore company is de eerste die tot de bouw van dit type schip heeft besloten. Het onlbwepp ds van de Nederlandse ingenieur J, J. Stenger. Deze Nederlandse Catamaran heeft twee onidarzeeboobvormnge rompen, die deels onder water zullen zijn. De slanke opbouw maakt het ivalerlijn- oppemvlak zo klein mogelijk. Ouder water wordt het verband verzekerd door itiwee vJeugelvprmige dwarsver bindingen. Het dek 40 bij 17 meter - dat vrijblijft van de golfslag zal zich op oirea 5,70 meter boven water bevinden. Bij proeven in het soheepsbouw- vastgesteld, dat het stampen minder dan de helft is van een normaal schip, "zodat de Catamaran. 80 van de 100 da gen operationeel kan zyn. Voor de maatschappij buitengaats zijn. de sta- biliteiteeigenschappen zeer aantrekke- -•lijk, omdat bij veel werkzaamheden .aan bouwwerken onder water een rustige ligging van het werksctup van grom belang is. Het tweeUngromipschip krijgt een „dynamic position system", zodat jhet -zonder voor anker te gaan, zeer nauwkeurig op een vaste plaats boven de zeebodem kan blijven. In. de Nederlandse maatschappij voor werken buitengaats werken sa men Boe en. Kalis uit Sliedrecht. Van -Hat'tum en Blankevoort uit Bever- wijk, de Hollaradsche Be'on Maat schappij samen met de Hollandsche Aojmeming Maatschappij uit Den Haag, Dirk Verstoep uit Den Haag, Adri&an Volker uit Sliedrecht met de dochtermaatschappij Bato uit Den ROTTERDAM, zaterdag. Deze week is de Shell in Pemls begonnen met het ingebruik stellen van 't we reld hoogste schoorsteen. In alle vroegte zijn enkele ketels opgestookt. Dit ketelhuis is aangesloten op de schoorsteen, die binnen een paar maanden geheel benut zal worden. Door het ingebruik nemen van de enorme afvoer zullen 22 kleinere schoorstenen niet meer nodig zijn. Omdat de meestal betonnen pijpen dan met meer verwarmd worden zul len deze door erosie worden aangetast, Shell zoekt nu naar een conserve ringsmethode, Br kan worden gekozen uit plastic, verven of een stoomleiding waarmee de pijpen weer worden ver warmd. Het is nog wiet bekend aan welke methode de voorkeur zal wor den gegeven. Volgens een opgesteld plan zullen in de komende weken verschillende ke tels en fornuizen via horizontale rook gaskanalen op de hoge schoorsteen worden aangesloten. Door deze pijp zal de luchtverontreiniging in belang rijke mate worden teruggebracht. WIM KAN ...gezag... (Van een onzer verslaggevers) Op 15 ju-li wijdde C. B. Doolaard in deze krant een uitvoerige bespreking aan het nieuwe programma van het ABC Cabaret, „Hop? Hop? Hop!". Cis- te rauoTwi zijn Wim Kan en zijn gezel schap er mee naar Rotterdam geko men, waar het in de komende weken (behalve op maandag en dinsdag) in de Groote Schouwburg Zuid te zien is. Na alles wat er al over geschreven Is zou kunnen worden volstaan met een vermelding van het grote enthou siasme, dat Kun ook in Rotterdam op riep. Maar daar mag aan worden toe gevoegd dat zijn programma hier en daar aanzienlijk bijgeschaafd en dat zijn conférence volkomen bij de tijd is gebleven. Ook heel recente gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de staking bij Ver- olme, zijn verwerkt in de waterval -van grappen en woordspelingen die Kan vooral na de pauze de zaal ln laat klateren. Over die staking: „ïk liep in "Blijdorp en dacht al dat de korhoen ders een wat luie indruk maakten". ac Wim Kan moest op deze feestelijke -première een vreemde handicap-over winnen. Gedurende een flink deel van zijn optreden als Arie de Badman fladderde een uit de toneelhemel neer gedaalde vlinder in het schjjnwerper- licht rond. Tot drie, vier maal toe ging •het beestje op Kans trui zitten, Men 'moet een zeer kundig vakman zijn. om dan onverstoorbaar door te gaan. Hij .deed het. RIDDERKERK, zaterdag De drie Ridderkerkse Jongens die in Roosen daal na een mislukte roofoverval op de kruideniers ter mevrouw Van Bue- ren zü» gegrepen, hebben veel meer op hun geweten. De Ridderkerkse po litie heeft uitgevonden dat het drietal, de 17-jarige S. van de B„ de evenoude J. M. en de 20-Jarige .1. V., deel uit maakten van een bende van zeg jon gelui die de AlMasscrwaard, het ei land IJsselmonde, Dordrecht, en de Hoekse Waard afstroopten. Nu zijn oök de 17-jarige dakbedek- ker P. de H, uit Barendreeht en de Ridderkerkse glazenwasser B. V, ge grepen. Een tuindersknecht van 18 jaar, H. V., dde 2iek is, zal zich moeten verantwoorden zodra hij van huis kan. Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten staat vast dat de zes jonge lui steeds in verschillend ploegver- band zeker 25 tot 30 inbraken hebben geploegd. Zij opereerden met de bromfiets. Veelal waren kantines van sportvelden hun doelwit. Enkele keren bemachtigden zij daar voor honderden guldens aan sigaret ten en dergelijke, maar verschillende keren overtroffen de vernielingen in kosten verre de buit. Ook kozen zij fabrieksterreinen, tot hun werkterrein. Alleen in Ridderkerk hebben zij vijf inbraken op hun naam staan. Ook worden zij verdacht van inbraken in Rotterdam-Zuid en Breskens, (Van een onzer verslaggevers) KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, zaterdag Als het aan het college' van B. en W. van Krimpen aan den IJssel ligt, wordea de banden met het openbaar lichaam Rijnmond verbro ken. In een nota aan de Krimpense raad zegt het college dat Rijnmond voor Krimpen aan den IJssel weinig te be tekenen heeft en van te weinig nut is om er jaarlijks aan mee te betalen. Men voelt zich voldoende hoger be stuurd door provinciale staten en men werkt in de praktijk meer samen mei Rotterdam dan met Rijnmond- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag - Reorga nisatieplannen van machinefabriek Bosman N.V. aan de Rrlelselaan, dlc z(jn uitgevoerd ter verbetering van de efficiency, hebben geresulteerd in bet te venvachten ontslag van 4 a 5 man. Diit zei ons gisteren een der direc teuren van het constructiebedrijf. Na gesprekken met de vakbonden, en vertegenwoordigers uit de onderne mingsraad is een regeling itot stand gekomen, waarbij een klein aantal medewerkers uit de „indirect pvoduk- taeve sector" zal worden aangeraden elders te solliciteren. N.V, Bosman zal daarbij behulpzaam zijn. Het totale personeelsbestand van Bosman N.V. omvat 160 man. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het da gelijks bestuur van het openbaar li chaam Rijnmond wil in aansluiting op een woningbehoefte-onderzoek in Rottendam ook oen dergelijk onder dek instellen in het overige gebied van Rijnmond Het onderzoek zou in oktober moeten beginnen. De koeten worden geraamd op 40.000 gulden. Het onderzoek kan in eigen beheer worden uitgevoerd dankzij medewerking van ambtenaren van de gemeenten. Deze zullen als «nqutteurs optreden en voor hun werk een vergoeding ontvangen. De raad van Rijnmond krijgt over een voorstel om dit onderzoek te hou- den te beslissen in de vergadering van 2 oktober. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. In de begroting voor het rijkswegen fonds is een bedrag van 85 miljoen gulden uitgetrokken voor de aan leg van de wegen rond Rotterdam. In dat bedrag is naast de afwer king van verschillende delen van de zogenaamde ruit, ook begrepen de voltooiing van de weg Brienenoordbru Rijksweg 16, de aanleg van weg 19 wat betreft het gedeelte Klaajwaal—Rotterdam en de voltooiing van de Heinenoordtunnel. Het zlln alle werken die op elkaar afgestemd moeten worden, waarbij uiteraard een spoedige bouw van de gehele randweg voorop staat. Voor de verdere aanlog van het Klein- polderplein en een gedeelte van de noor delijke randweg is 38 miljoen, uitgetrok ken. Het gedeelte Schiedam, Kleinipol- derplein van deze randweg is zo goed als gereed. Rijkswaterstaat twijfelt nog of dit weggedeelte spoedig zal worden opengesteld. Men is bang voor overbelasting van het Klein polderplemwaar dan een linksafbewegiirag bijkomt. Het is de vraag of de werkzaamheden op dit plein deze toename van het verkeer toestaan. Midden 1969 wil rijkswaterstaat dan beginnen aan de verdere afbouw van het Bergwegviaduct, waarvan nu nog slechts de poten, staan. Over twee jaar hoopt men in Den Haag het Schieplein te hebben bereikt, waar dan een lastige onderdoordang wacht. Zuidelijke rand "Wat de zuidelijke randweg betreft is men met de grondwerkzaamheden bezig vanaf de Groene Kruisweg zowel in de richting Dordlscstraativeg, als in de richting van Pemls uit te bouwen. Op dq gehele zuidelijke randweg ligt nog geen enkel stukje wegdek. Ongeveer in het midden van 1970 wil rijkswaterstaat hier het eerste stuk wegdek opleveren. Men vindt in Den Haag dat de Heinenoordtunnel bijzon der vlot Is gegaan: dit schept verplich tingen voor de wegenbouw ten zuiden van Rotterdam. Het heeft geen zin een mooie tunnel te bouwen zonder gelijk tijdig voor even goede aanvoenvegen te zorgen. Het verkeer dat straks door de Hei- nenoordturenel komt gaat rijksweg 1G extra belasten. Men wil daarom pro beren de verbinding zuidelijke randweg. Heiirnenoordtunnel zo snel mogelijk tot stand te brengen. Daarbij komt dat de talrijke zware tankwagens die thans nog door Rotter dam- Zuid koersen, volgens rijkswater staat zo snel mogelijk buiten de stad moeten worden gebracht. Dit kan. alleen maar zodra de zuidelijke randweg klaar is. Het vormt een tweede, dringende re den voor Den Haag om deze weg 20 snel mogelijk af te bouwen. (ADVERTENTIE) UIT DUITSLAND GEÏMPORTEERDE- VOLAUTOMATISCHE WASMACHINES598: Met fabrieksgarantie, met Couzy- Ie MIDDELLAND&TRAAT70-72 met=|anfl0re' levsnsdu^r. ]\JET geld kan men alles maken moet de Haagse kunstenaar Aat Verhoog gedacht hebben, toen hij begon aan zijn tafels met geld kastjes. Misschien ging hij er wel van uit dat Rotterdam een keiharde, commerciële stad is, waar elk dubbeltje en elk kwartje telt. Daar om schonk hij de Maasstad royaal de primeur van een. expositie, waarop deze geldkastjes uitnodigend staan opgesteld. Wij kunnen ze bekijken in Galerie Fenna de Vries aan het Eendrachtsplein en daarbij en passant kennis nemen van zijn laatste tekeningen. De geldkastjes zijn een alleraardigste vondst. Zelf omschrijft hij ze als een goed afgewerkt kastje mot als buitenmaten 100x100x10 cm, buitenkleur grijs, binnenkleur wit, waarin zich een tafel met geld be vindt. Die tafel is van plastic-imitatie-hout-fineer. Het tafelblad is geheel bedekt met een gangbare muntsoort of ongestempelde postzegels. De tafel is geheel of gedeeltelijk aan het oog onttrokken door middel van. een luxaflex, buiten het kastje ie bedie nen. Voor deze luxaflex Is een glasplaat, dje kan worden uitgenomen. Het tafelblad kan met iedere gangbare muntsoort (ook bankpapier) worden gele verd, TTET is, geloof ik, nog niet eerder voorgekomen dat -1"1- een kunstenaar zoveel geld in zijn kunstwerk stopt. Wat is geld? Een materiaal, net als verf, hout of plastic. Relativering van het geld dus, maar ook een grap, die ons doet glimlachen. Onze wethouder voor de financiën, die de expositie heeft geopend, heef die grap gewaardeerd, zoals hij ook ruimden kend de surrealistisch aandoende sexy-tekeningen van de kunstenaar incasseerde en die liegen er be slist niet om. Verhoog kan tekenen en misschien strekt het moralisten tot troost dat niemand minder dan Leonardo da Vinei zich reeds door de intieme relaties tussen twee mensen liet inspireren. Inventief is hij ook in het bedenken van effecten, zoals in de bladen, die uit verscheidene lagen bestaan, en waar uit hij bepaalde partijen wegsnijdt. Andere tekenin gen snijdt hij in lange repen, die hij met korte tus senruimte naast elkaar opplakt, zodat er weer een luxaflex-effect ontstaat. Aat Verhoog: tekening en huizen. Het is gaaf, doordacht werk. Niets is aan het toeval overgelaten TVE Engelsman Ronald Thursby gaf zijn opleiding tot oogarts op om zich voortaan geheel aan de beeldende kunst te kunnen wyden. Hij studeerde aan enkele kunstscholen in Londen, en begon na 1955 in België, Nederland, Frankrijk, Griekenland, maar vooral in Italië te werken. Nu is er van hem een ten toonstelling in Galerie Maas aan de Oudedijk van Italiaanse landschappen, Thursby bouwt de voorstelling in strakke lijnen en maakt gebruik van directe kleuren. Deze techniek doet tienken aan die van de post-impressïonisten Signac en Seurat, die het pointillïsme uitvonden. Ook bij Thursby kleine, korte toetsen die door de geva rieerdheid en afgewogenheid van de kleur de voor stelling dragen. Geobsedeerd als hij is door het feile licht, schildert hij de landschappen in heldere con trasterende kleuren, waardoor hij er in slaagt de sfeer op te roepen van door de zon ges1 ofde straten TVE jonge Rotterdammer Hans Abelman is een iet- wat eenzijdige caricaturist. Hij is dit zowel in zijn gewassen pentekeningen als in zijn keramiek. Op zijn expositie in kunstzaal Zuid kan men zich er van overtuigen. Het portret vraagt bij hem niet om ge lijke"" het is een produkt van zijn verbeelding. Een beetje grillig en bizar transponeert hij het menselijk gezicht in altijd enigszins opgeblazen hoofden met tot een grimas bevroren trekken. Geen Adonissen, maar tamelijk onwezenlijke figuren, wier lelijkheid o£ ge borneerdheid hem schijnen te fascineren. De enige afwisseling vormen de series „ballonnen en blazen", waarin hij een surrealistische sfeer oproept. Dezelfde slappe, van structuur verstoken Carlcaturen. die zich nu om duistere redenen vergenoegen met het opbla zen van ballonnen. Of schuilt er een soort symboliek van de verveling in? Ook de keramische tegels bevolkt hy met vreemd soortige vrouwmensen als Greet, Loes of koningin Truus. Hij bakte ze in transparante, doorwerkte kleuren. Al deze figuren staan op zichzelf. Ze onder houden geen relaties met bestaande toestanden en klagen ook niet aan. Ze zyn er alleen omdat Abel man wil dat ze er zijn. Op deze expositie zien wij ook nog iets van zijn werkzaamheid als ontwerper en uit voerder van decoratieve objecten en wanden, op drachten die met veel zin voor de mogelijkheden tot een oplossing werden gebracht. L, W. SCHMIDT. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De nieu we Nicolaas "Wilscnschool in hel cen trum van IJsselmonde is deze week gedc Itelijk in gebruik genomen. In het praktijkgebouw met 14 praktyklo- kalcn en drie instructiclokalcn werden de eerste lessen gegeven. De meeste theorielessen zullen nog tot het voor jaar van 1069 in het oude gebouw aan de Oranjeboomstraat worden gegeven. Nicolaas Witsen is ook de naam van de scholengemeenschap voor beroeps onderwijs (lager technisch onderwijs en lager economisch en administratief onderwijs). Het aantal leerlingen is in het nieu- (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Wegens groot succes zal de kleme-zaalprodvk- tie van het Nieuw Rotterdams Toneel, „Een opgemaakt bed" van Dimilri Fvenkeü Frank, een aantal extra-voor stellingen beleven. Deze zullen gege ven worden van 23 tot en met 25 sep tember, 29 september en van 1 tot en met 3 oktober. we schooljaar sterk toegenomen. Bijna 200 nieuwe leerlingen werden aange meld, zodat het totaal thans 425 be draagt, waaronder 26 meisjes. "jVTADAT de „Forsyte Saga" een groot deel van ons televisieminnend volkje maanden lang aan de buis kluisterde, is er een nieuw tijdperk aangebroken, dat van „Vanity Fair". De kijkdichtheid van deze serie is minstens zo hoog als van de Saga. Voornaamste aanleiding is de blon de, van een wipneusje voorziene Su san Hampshire; lieftallige Fleur in de Saga en nu terug als Becky in „Vani ty Fair". Dat haar t.v.-karaktertje plotseling geheel anders is geworden schijnt niemand te deren. Becky, kir rend en geraffineerd ronddolend in de high society van de negentiende eeuw met het verkrijgen van veel geld als belangrijkste doel, kan ondanks haai* slechte eigenschappen rekenen op de „steun" van talloze kijkers. Al doet Becky nog zo rot, ze blijft in wezen Fleur uit de Saga en dus kan ze door de beugel, voor altijd. Vanity Fair is vooral bij de dames erg populair. Waarom, vraag jc je soms af. Het verhaal is allerminst erg lief of rijke lijk voorzien van smeullgc gezellig heid. Integendeel, lage listen zi|n troef. Het kan allemaal niet deren, Susan Hampshire is lief, dus Vanity Fair ook. De VARA zorgzame zuil ten aan zien van dit soort succesvolle fami lie-series dacht donderdagavond er goed aan te doen de voetballiefhebbers de wedstrijd ADOGraz te presente ren. Daardoor moest ter elfder ure de tweede aflevering van Vanity Fair ver schoven worden naar zes minuten over zeven. Dat heeft de VARA gewe ten. Velen wisten van niets en zetten om half tien het toestel aan, maar zagen in plaats van Beckv. rappe Hagenaars doelpunten produceren. Raden voor enkele tientallen kijkers om boos de VARA te bellen met op merkingen als: „Ik word lid van een ander", „Het Is geen stijl", „Daar wis ten we niets van" e.d. Dc boze kijkers krijgen genoegdoe ning. Maandagavond a.s. wordt om Lijn 6 (van Hillegersberg via het Centraal Station naar Spangen) is voor enige tien tallen mensen een gruwel. Lijn 6 rijdt namelijk nooit op tijd. Dat er varen vooral de mensen die van bui ten Rotterdam komen en 's morgens om een of twee minuten voor halfaeht per trein op C.S. arriveren. De reis naar o.a. de bedrijven aan de West zeedijk, Marconiplein e.d. moet met lijn 6 van de RET worden gemaakt. Maar lijn 6 is, zo luidt de klacht, echter nooit op tijd. Vaak komt de tram ver over tijd op het 'Stationsplein aan. De met de trein aangevoerde passagiers hebben dan al tien minuten tot een kvvartieT staan wachten. Iemand die dit iedere ochtend aan den ly ve ondervindt merkt op: „Lijn 6 rijdt zeer onregelmatig. Het is iedere ochtend anders en dat zou voor een zo centraal gelegen punt niet nodig moe- ton zijn. Je ziet wel eens een chef van de RET op het stationsplein staan die dikdoenerig nummers staat te noteren, maar enige verbetering valt niet te constateren". Het is inderdaad vreemd, dat de RET met lijn 6 niet op tijd kan rijden, vooral als je adverteert met „frequen te dienst". Iedere ochtend maken tien tallen treinreizigers gebruik van lijn 6. Dc RET zou mfc. deze mensen meer rekening moeten houden. Het moet toch met zo moeilijk zijn om daar bij voorbeeld iedere ochtend omstreeks vyf over half acht te arriveren. Daar mag eens een paar minuten speling in zitten, maar daar zal niemand over half tien het tweede deel nogmaals uitgezonden en aansluitend het derde deel. Drie uur Vanity Fair. Het zal weer stil zijn in de stad F, H. Er zyn mensen die de RTM met z'n rood-crême trams maar niet kunnen vergeten. Die men" sen hebben zich verenigd in de tramwegstichting, die enkele ja ren geleden werd opgericht Ze hebben nu een uitweg gezocht voor hun opgekropte heimwee. Vandaag zullen voor het eerst sinds de opheffing in 1966 van de RTlYI-tramdiensten op de Zuid- ho'.Iandse eilanden wederom dc vermaarde rood-crême geschil derde tramry tuigen ryden te Hellevoetsluis op het voormalig tramemplacement en op het eer ste deel van de te verleggen tramweg Helievoetsluis-Zuid- land. De ritten zullen naar ge lang de belangstelling worden gereden van 11,00 uur af. Het is de bedoeling dat deze ritten als voorloper dienen voor het streven van de tramwegstichting op dit traject in de toekomst een toeristische stroomtramdienst in te richten, die jaarlijks, gedurende het zomerseizoen zal woro geëxploiteerd. Hiertoe heeft de tramwegstichting reeds enige tijd geleden de laatste drie stoomlocomotieven van dc RTM over- Benornen. die thans £e Zaandam vak kundig worden, hersteld en weer be- drijfsvaardig gemaakt worden. Voorts zijn 15 houten stoomtr amrij tuige n aa" gekocht alsmede enig dieselmate- rieet waarmee de laatste jaren de per- sonendiensten op de lijnen Rotter- dam-Oostvoorne en SpijkenisseHel levoetsluis worden uitgevoerd; al dit materieel wordt nu door enthousiaste leden van de zogeheten werkgroep Helleuoetsluis non de tramtoeystich- ting geheel opgeknapt. Evenals dat reeds in Engeland, De nemarken, België, Zwitserland en Frankrijk het geval is, zal ook ons land zodoende over een rijdend tram museum gaan beschikken, waarbij stoomtrams van rond de eeuwwisseling dienst zullen doen op een toeristische tramlijn, die door non-professionele liefhebbers van het railverkeer in stand gehouden en geëxploiteerd zal worden. Het oudste voertuig, dat op deze tramlijn zal gaan rijden en dat in au gustus jl. ook in bezit van de tram wegstichting is gekomen, is een uit 1882 daterend stoomtrairirijtuig dat toen op de tramlijn Rotterdam-Schie dam is begonnen te rijden en dat latei- naar het eilandennet van de RTM werd overgebracht, waar het tot ca. 1950 heeft dienst gedaan. Het is in hoofdzaak aan de privé- werkzaamheid van enkel technici van de tramwegstichtine te danken die za terdag aan zaterdag hebben gewerkt om baan en materieel in goede rijdba- re staat te brengen, dat deze ritten kunnen warden gehouden. (ADVERTENTIE) Hoogovens llmuiden vraagt om zelfstandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische apparatuur uit te voeren en Btoringen aan installaties van zeer uiteenlopende aard op te sporen en te verheipen. Diploma V.E.V.- sterkstroommonteur Kennis en ervaring op het gebied van hoog- en laagspanningskabels. Leeftijd 27 tot 45 Jaar. Men kan in dagdienst of In ploegendienst worden geplaatst Het basis aanvangssalaris is f 11.002,per jaar. overeenkomend met ca. f 210.bruto per week in dagdienst en ca. f 250, bruto per week in ploegendienst Vcar gehuwden komen woningen beschikbaar. Schriftelijke sollicitaties onder nr. RF 261 te richten aan Personeelsvoorziening, Hoofdkantoor 2, Hoogovens Umulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Vandaag is mej. H. A. Kruyt door de directie van N.V, Gilda Drop- en Suikerfa brieken gehuldigd Ln verband met haar 25-jarig jubileum bij dit bedrijf. Mej. Kruyt, die in het magazijn werkzaam is en die bekend staat als een zeer vlijiüg werkneemster, nam uit handen van de heeir L. J. Gillet sr, een cadeau onder couvert in ontvangst. Van het personeel kreeg zij een radio.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1