Hotelschip Hotterdam verdwiji t volgend jaar Het houten hutje op de Proveniersbrug OUD EN HEEL OUD, Plan om Ringdijk in Schiebroek te verdubbelen NS IT ill?* Bil II! Turkse gast arbeiders prefereren vrije keuze huisvesting 4flfe Hoedenshow Maison Westhuis "WALDO," SCHIEDAM Tevreden ff' v-JSfï -Jhêi 'jMU Moeilijkheden Modderscheepvaart stoort wegverkeer Gevonden voorwerpen Machinist streefde te ver vooruit Van Loenen bokst maandag in Odeon KERKDIENSTEN Ruïne SociaK Dienst Leefbaarhfid SVV-schoolvoetbal Nederlands schip na aanvaring op de Rifn gezonken vrijwilliger brandweercorps KOERIERSTERS BEL 13 54 30 VOOR GEMEENTE SCHIEDAM 1 zaterdag 21 september 1968 - pagril-; (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Het hotelschip „Rotterdam" van de N.V. Rünvaart-Toerismc, dat reeds vier jaar achtereen waarvan drie jaar aan de Buiten- havenweg in Schiedam dienst doet als huisvesting voor Turkse gastarbeiders van de N.V. Veree- nigde Glasfabrieken, zal per 1 ja nuari '69 definitief verdwijnen. De directie van de N.V. Veree- nigde Glasfabrieken heeft met ingang van voornoemde datum het contract met de eigenaar van het schip, dat steeds jaar op jaar is verlengd, opgezegd. De voor naamste reden van dit besluit moet men zoeken in het feit, dat de meeste van de 125 aan boord wonende Turken reeds geruime tijd de wens te kennen hebben gegeven zelf hun huisvesting tp willen bepalen. Naar aanleiding van een gesprek tussen een uit dc aan boord wonende Turken gevormde commissie en de ondernemingsraad van de Glasfabrie ken eerstgenoemde commissie pleitte Itfdcns dit gesprek nog eens uitdrukkelijk voor een zelfstandige keuze van huisvesting hebben alle Turken een brief van de directie ont vangen, waarin zif toestemming krij gen stappen te ondernemen voor een andere woongelegenheid. Als restrictie vermeldt men in dc brief, dat de ver huizing niet mag geschieden vóór me dio december. Ondanks dat het volledig een vrije keuze van dc Turken js. vreest de Heer A. van Eijk, personeelschef van de N.V. Vereemgde Glasfabrieken, dat het zoeken naar een geschikte huisvesting voor de meesten „bepaald geen sine cure zal zijn". „Vooral niet voor hen", zo voegt hij eraan toe, „die pas één jaar by onze fabriek werkzaam zijn. Immers, bii een nader onderzoek i« gebleken, dat niet alle Turken content zijn met het genomen besluit. Zij wa ren liever aan boord van het schip ge bleven, maar moesten zich noodge dwongen bit de meerderheid neerleg gen". „Wij zullen echter alle medewer king blijven verlenen aan deze Tur ken. Voor een aantal pensions in Rot terdam. en Schiedam willen wij zelf alle verantwoordelijkheid dragen. Probeert men echter onderdak te krij gen in een met zo bijster goed bekend staand pension, dan trekken wij ons natuurlijk volledig terug. Maar 'n bei de gevallen zullen de jongens van ons bcdriif een pensionvergoeding krijgen, zoals trouwens destijds is afgesproken •tussen de Turkse en Nederlandse re gering bi) de behandeling van het vraagstuk over de gastarbeiders." „Zo medio december zullen wij de balans opmaken: wie er wel en wie er geen onderdak heeft kunnen vinden. Dan is er nog altijd voor ons gelegen heid te over om handelend op te tre den. Momenteel zyn er een aantal Ne derlandse jongeren, die hier op de fa briek in Schiedam enige ervaring op doen en aan het begin van het volgen de jaar overgeplaatst zullen worden naar de nieuwe fabriek in Maastricht, ondergebracht in een bonafide pension aan de Mafhenesserlaan. Zodra zij vertrekken, zullen wij naar alle waar schiintijkheid een aantal Turken advi seren aldaar hun imtrék te nemen Vooral zij. die moeilijkheden onder' vinden bij een inkwartiering." De N.V. Vereenigde Glasfabrieken heeft nu vier jaar lang Turkse gastar beiders in dienst en is over hun pres taties zeer tevreden. De meesten zijn werkzaam op de sorteerafdseling en bij de schoonmaakdienst, terwyl een en keling het reeds tot machinist heeft gebracht. „Oorspronkelijk werkte men op een jaarcontract. Was er een. jaar voor bh en waren er aan weerszijden geen t zwaren dan kon de gastarbeider weer voor één jaar by tekenen. Sinds verle den week hebben wij deze regeling herzien. Bij indiensttreding tekent men nog wel een contract voor één jaar. Maar na verloop van de/.e (proef)penode kan men voor onbe paalde tijd in dienst komen, mits een van beide partijen het om bepaalde redenen beter vindt dit contract niet te moeten tekenen." Vier jaar geleden kreeg de N.V. Vereenigde Glasfabrieken samen met Verolme Dok- en Scheepsbouw Mij de beschikking over het hotelschip „De Rotterdam" destijds nog gestatio neerd in Hoogvliet, „Wij voelden het onze plicht om de gastarbeiders, die wij zelf uit Turkije gerecmteurd heb ben, een behoorlijke huisvesting te ge ven. De mogelijkheden in Schiedam waren vooral in die tijd zo deplorabel, dat wij wét gedwongen waren een dergelijke oplossing te zoeken. Nu <3e meeste Turken voldoende bekend zijn in de stad, is het logisch dat ze zelf contacten gaan leggen." Personeelschef Van Eïjk ontkent dal het verdwijnen van het schip en de aanduiding op de ruit van de portiers loge „Is Yoktur" (er is geen werk) de eerete tekenen zijn van een afvloeiing van buitenlandse gastarbeiders. „Er Het hotelschip 'De Rotterdam" zal begin volgend jaar verdwijnen zijn vele Turken die op de bonnefooi naar Nederland zijn gekomen om werk te vinden. Ze slapen voorlopig bij vrienden en familieleden, die eer- dor zijn vertrokken. De aanmelding alhier is op een gegeven moment zo groot geweest, dat wij genoodzaakt waren een dergelijke aanduiding bil de ingang tc plaatsen. Maar zo inci denteel willen wij nog weieens Tur ken aannemen. Van een geleidelijke afvloeing is natuurlijk geen sprake,". Dikwijls zijn er door de stad ge ruchten gegaan, dat er „alweer" moei lijkheden aan boord van het schip „Rotterdam" waren. Vele keren bleek de berichtgeving onjuist, maar een enkele maal had de bevolking toch gelijk. „Er zijn inderdaad wéleens minder prettige dingen aan boord van hei schip voorgevallen", zegt de heer Van Eijk, „Maar veelal was het een storm in een glas water. Kortgeleden werd ik nog uit bed gebeld met de navrante mededeling: ze slaan de hele boot in stukken. Je gaat kijken en dan blijkt dat twee mannen ruzie hebben gehad. Ge woon zoals dat bu Hollanders zo dik wijls voorkomt. Wat wil je? Zet nu eens meer dan honderd Nederlanders aan boord van een schip ergens in de tropen. Zou daar dan nooit iets voor vallen? Nee, ik kan me best voorstel len, dat er zo nu en dan iets buiten sporigs gebeurt. Ze krijgen bijvoor beeld een rot brief van thuis en dan hebben ze de pest in. Dan moet ie mand aan boord het ontgelden. Maar we hebben nog nooit tost gehad met de Vreemdelingenpolitie Nog nooit". (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAMt zaterdag Op de modem-strakke en opzettelijk onopvallend gehouden Prove niersbrug over de Schie is sinds kort een klein hutje ge plaatst. Van houtmet'grote ruiten, slordig maar heel op vallend blauw geverfd. Heel le lijk en in sterk contrast met de brug, die juist 20 zorgvuldig „kaal" is gehouden. In het hut je zetelt een bruggewachter die nu permanent is gestatio neerd op de brug. Bij de Ooie vaar sbrug, even verder op, heeft de bruggewachter een vast glazen buisje; op de Pro veniersbrug niet Op de andere bruggen, bij dc Koe markt, de Appelmarkt en dc Beurs ook met, doch daar is een bescher mende bebouwing omheen, terwijl je op de Rroveniersburg in wind en regen staat. Vandaar het provisori sche wachthuisje. De reden is dat het momenteel een periode is van levendige scheep vaart op de Schie en de havens daarvóór. Van logge baggerschuiten, getrokken door kittig-zwoegende sleepbootjes. De Wilhelminahaven wordt immers weer uitgebaggerd en de specie wordt verscheept naar „boven", voor de ophoging van weer een stuk toekomstig industrie-, terrein. Dat gebeurt geregeld om de zoveel tijd, al sedert vele jaren. Doch het wegverkeer krijgt er steeds meer lost van. Er zijn gewoon meer auto's en sinds de stad zich meer naar het noorden gaat verplaatsen is er ook meer verkeer over de Sc/ne. Wanneer de bruggen open gaan, ui at om het half uur het geval is, dan vormen zich lange rijen au to's. En met elke volgende ,ficheep- vaart-periode" worden de rijen lan ger. Zo wordt het houten hutje op de Proveniersbrug haast tot een symbool.' Nu gaat de bediening van de moderne Ooievaars- en Proveniersbrug auto matisch met druk-knopbediening, dus snel en efficiënt. Op de Beurs- brug is het open en dicht draaien nog ais een folkloristisch evenement te beschouwen. Doch bij de Hulp brug, och arme, wordt het helemaal een lachertje. Of, naar het tempera ment, lot een giftige ergernis. Deze smalle brug met maar één rij- oaan, wordt met de hand afgesloten met een boom, dan gaat met de hand de zekering er af en dan wordt met handkracht de brug omhoogge- draaid. En nadat de modderschuit is gepasseerd gaat alles in omgekeerde volgorde weer terug. Het duurt ééu- wen! Files Intussen hebben zich lange files ge vormd. Op de smalle Overschiese- weg zelfs twéé, waarvan een mid den op de weg. Omdat er maar één rijstrook is, moeten de files op el- Kaar wachten. Tegen de tijd dat al les is weggewerkt, is het al weer bijna tijd voor de volgende boot. Voor ons, als geamuseerde toeschou wer, is het onbegrijpelijk dat die automobilistenat dan met geduldig, 'olijven wachtenterwijl ze toch via het Stationsplein in de stad en op 4p Horvathweg kunnen komen. Een eindje-om, maar ongehinderd door de scheepvaart. Het wordt echter tijd dat er een nieu we, vaste en hoge brug over de Schie komt, die dc overbelaste Hulpbrug overbodig maakt. Er zijn plannen voor, maar de realisering zal nog enige tijd vergen SCHIEDAM, zaterdag. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schie- aain dagelijks var 17 uur, behalve op zaterdag en zondag: ring met 7 sjeuteis, ring met 5 sleutels, jalesJeutel. lipssleutcl. zonnebril: ring met 2 sleutels: ring met 2 sleutels: bos Sleutels, keldersleutei; bril, bril in etui. klnderschoentje: bromfiets- plaatje: 2 handelskcntekenpJattn: Identi teitskaart HET suede damespartemomiee met inhsnede damesknipportemonnee met inh.; aktetas met Inh.: aktetas met inhdamesportemonnee: damesvest Te bevragen bij de vinders: plartie r»* pen/Pil voor kinderwagen, v d. Spoel. Gro te Markt 4, toegangsbewijs, De Geest. Gr. FJorisstraat 28. klnderstep, v Dijke, Park weg 166. dameshorloge. Krommenhoek Westfrankelandsestraat 99b: hcrenhorloge J. v. d Waai, RofcUstraat 18. oorbel. A Scheurkogel, B v, Hoarenlaan 884: bedel- armhandje. v d Mtost. Dr. Sauerstraat 15; Riek Sprong,, v. Heuven Goedhartstraat 31, (tel 3710181. verz. bewijs bromfiets, mevr, Colllgnon, Dr Wlbautpleln D; ketelpak. P Hagcns, Ro/enlaan 15 damesvest, v. Oordt, v. OWenbarneveltstraat 79 {tel. 2633031: zwembroekje e d De Jong. Huijsmarestraat 7a; lakschoentje, mevr. Rijkulter. Singel lbo: l paar suede kinderechoentjes. mevr oo. Kirmerscnoentje (R), M Steenbergen. Abbenbroeksestraat 2b: badhanddoek Inh kinderondergoed, M v. d. Waal. Koeenban- weg 20a, Rotterdam): kinderbril. v. d. Hoff. v. Dijckstraat 14, ring met 3 sleutels met baeosleuteltje, v. d Linden. Delfiandseweg 5 (tol 266963); 8 sleutels in etui, Vrijer, Oudedijk 122; bos sleutels Levering, Watt straat 54. hcrenbrJI. Politie Rotterdam, afd. Gevonden Voorwerpen: portemonnee met St Josephstraat. Nassaulaan 42: badtas met Inh mevr. Vink, Den Bommelsestraat 24; portemonnee, mevr. Wessel, Nw. Mathenes- serstraat 78a Dierentehuis. Sint Anna Zusterstraat: bastaard herder, reu: bastaard herder, teef, bruin/zwart Verder kleine herdershond, A. Buitenga. Luc. v. Leijdenplas 11. Spijkenis- ge; gele kanarie, Ferwerda, Rembrandtlaan (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De bestuurder van de trein die gis teravond 18.39 uit Rotterdam naar Gouda—Utrecht vertrok moet in een verstrooide hui zijn geweest. Enkele honderden me ters voorbij het pas geopende sta tions Rotter dam-Alexander merkte hij dat bij was vergeten te stoppen. De machinist zette zijn perso nentrein stil en reed achteruit met kalme vaart terug naar het Ration. Een woordvoerder van de Ne derlandse Spoorwegen gaf als oorzaak „vergeetachtigheid van de treinbestuurder" op. „Maar bet is ona streven te stoppen op stations die in het spoorboekje worden aangegeven." (Van onze sportredactie) ITVTTzmm SCHIEDAM, zaterdag Hans van Loenen, de oud-bokser uit de Schiedarr.se school van Wint de Haan, bokst maandagavond m gebouw Odeon. te gen Berendse (Muscuiar-Arnhem). Hij zal waarschijnlijk na de pauze in de wig komen. Hans van Loenen bokst tegenwoordig bij de boksveren"- ging Huizenaar in Rotterdam. SCHIEDAM» Ned, Hervormde Gemeente Grote Kerk: 10 uur ds. S, WIsmeijcr (Drie bergen) Opendeurdlenst mm.v, Harpe Da vids en Kerkkoor. 17 uur ds A.J. Mulder (Ter Aal en 19 uur ds. A. Ie Coq. Bethel- kerk" iO uur ds. C. A. Evelien (Rozenburg), zopstandlngskcrk* lOuur ds. A. Le Coq en 18 uur ds, D, J Spaling. Vredeskerk: 10 uur ds J. W. Zimmerman en 19 uur ds, J. G. Jansen Herv Gem, Kethek Dorpskerk* 10 uur ds D, J Spaling en i9 uur ds. W. Vans Jeugddienst. St. Martinuskerk: 9.30 uur ds J Blonet (Overschie). Vrijdag 27 september 20 uur Oecumenische dienst met Pastoor H H. Groeneveld, ds. C. van Zuijlen £Ge- reE.) en ds W. Vans (Herv.). Nefl Herv. Geref Evang Gebouw Irene louur ds A. J. Mulder (Ter An) Grote Kerk: 17uur ds. A. J. Mulder. Ned. Prot, Bond. Westvest 92: 10.3O uur ds. A D. Kla assen Evang Lutherse Gem. 10 uur ds. W. Vense Oud-Kath.kerk Dam 28:10 uur H. Mis Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 19 30 uur Verlos singssamenkomst Hoogstraat* 18.30 uur Openluchtsamenkomst. Alle bijeenkomsten ol.v. majoor en mevr. F. J. Zuidetna-Quil- lems. SCHIEDAM. Ondertrouwd: W. W. AI- blas, 2i jr. en C, G. Jongman. 20 jr.; J. Aragon Orellana, 27 jr. en A. C. van Gtn- kel, 3o jr. A. Baron. 21 jr. en D. J, E. van dei Pluijm. 19 jr.. K. W, van Bezooüen. 34 Jr. en A, P, van Schoot, 29 jr.: L L. van Btadel, io jr. en M. C. Feijen, 17 ir.;J van Bommel. 28 jr en P. E. van der steen, 21 Jx G Daskalakis. 24 jr. en P. J, M. Hers- bach. 19 jr.: J. Dekker. 44 jr. en J. J. H. Molders 31 jrF. de Heer, 24 jr. en W. C. van Duuren, 19 jr., G. Kuhn, 25 jr. en C. M, A. van der Pas, 24 Jr.; A. M. Landheer, 28 jr. en 1, Spaanderman. 23 jr.: 3. M van Loopik. 17 jr. en M. L. A. Buist, 19 jr.: R, Luttlk, 22 jr. en L, Verhagen. 24 jr.; T, Mastenbroek, 21 jr. en M. W. A. de Lobel, 22 JrG J. Mulder. 26 jr. en L. M. E. G Dulmel, 25 jr.: P. Nab, 24 jr. en J. Den Held. 22 jr.: C. van Nleuwland, 37 jr. en J. M Hardeman. 31 jr.; W. A. J. Pannekoek, 19 jr. en J. Ouwens. 16 jr.: H. Sinke. 21 Jr. en N Smit, 21 jr.; H. J. M. Speelmeijer. 25 jr. en G. M. Clarijs, 22 jr.; A. J. van dei Steen. 23 jr. en I Rook, 23 jr.; J. M. Veen- brink. 23 jr. en W. B. M. Gunnewegh. 21 jrG. F. de Zwart, 27 jr. en A. H, van Kal, 23 jr. Gehuwd: K. Vlietstra, 26 Jr. en C. G. M. Hoogstraten 24 jr.; E. Klepke, 22 jr, en A. A. van der Most. 20 jr.; M. Rangazas, 27 jr, cn L M. W, Bevers, 24 jr.; J, van de Beek, 30 jr en G. J. Btjl. 21 jr.. L. Broekhulzen 21 Jr en W. Sliedrecht, 17 jr.; J. W de Ruiter. 20 jr. en H. M. A. Voogd. 19 jr Moermans, 22 jr, en V. Grootenboer. 20 j»., C. L. Koorengevel, 30 jr. en J. W, van Lultgaren. 22 jr.; W. K. Wdhler, 22 jr. en J. Hagestein, 22 jr.; C. Pal 11, 22 jr. en J. M. van Scheindelen, 22 jr.; G. c. Sanfllippo, 32 jr. en H J, M. Brökllng, 23 jr.; R. J. W. van der Perk, 23 jr. en M. de Jager, 21 jr.. C. J. Mertens. zp jr. en A. Munnik, 2) Jr.; F. W. van den Heuvel. 26 jr. en 'M. M. R van Hoek, 25 jr.: M. H. Schinkel, 22 jr. en J. E. den Boer. 20 jr.: J. T. A. Feelders. jr en N. J, Hoffmann, 34 jr. Geboren: Inge d.v. w. van Trlcht en W. Harremon; Roelf z.v. K. Wijngaarden en A Rollers: Henny z.v. P. j, Rigtere en L. F. Steketee; Raymond z.v. M. R. van Oud- heusden en M. Borst; Arnoldus z.v. A T van Ijperen en M. Kramer; Arina d.v. Q S. J. van Winden en A. M. Kreuger; Erik A. z.v. R. M. de Bruin en M. W. E. van Miert. pRETTIG, dat de laatste tijd wat meer zorg wordt besteed aan de ruïne van het Huis Mathe nesse, deze herinner mg aan Schiedams oudste verloden. Met een laag asfalt bovenop is het afbrokkelen tegengegaan, het onteierende en ook vernielende on kruid wordt beter in de hand gehou den. Een controversieel object, dit br~k metselwerk,. Vele Schiedammers vinden het maar niks, dit vieze en romme'ige brok puin. Oudheidkundigen hebben een tegengestelde mening. Aan de ar chitecten Kraayvanger komt de eer toe dit verpieterde monument weer waarde te hebben gegeven, door het zinvol in te passen in de plannen voor het nieuwe stadhuis. Maar als je deze ruïne wilt gebruiken als siersiuk voor later, dan moet je haar nü bescher men en behouden voor verder aftake ling Er is toch aï zo weinig meer van over! T)E Gemeentelijke Sociale Dient in Schiedam, die sinds het vertrek van tnr. Roe'ofsen naar Hilversum, een directeursvacature heeft. zal. wanneer de gemeenteraad de voor dracht van b. en w. accepteert, drs. G. A. A. Smits als directeur krngen. Drs. Smits is 36 jaar (geboren IS maart 1932 te Nijmegen) en gehuwd. Hn heeft het doctoraal examen socio logie afgelegd met een specialisatie In maatschappeluk werk. Thans is hn als referendaris werkzaam bij de Gem. Sociale Dienst te Numegen, Daar ts hij speciaal belast met. de integratie van het huisvestingsbeleid m het werkterrein van genoemde dienst. Hi' is verder nauw betrokken h\\ het maatschappelijk „opbouwwek" In Nijmegen AAN de Huis te Rivierelaan, vtek voor Schiedams oudste, doch bepaald niét' fraaiste monument, het restant van de ruïne van het Huis Mathenesse, zijn sinds kort twee banken geplaatst door Gemeentewerken. Een héél goedj idee! Er is kennelijk behoefte aan, zoals dat heet. Wanneer het weer het ook maar een beetje toelaat, dan zitten er mensen op die banken. Vooral veel bejaarden. Met dit eerbiedwaardige oude brok metselwerk in de rug- kunnen zij dan rustig het moderne jachtige leven v-ór hen gadeslaan.-» Mogelijk is ook dat brok grijs-verleden inspiratie voor beschouwingen over, een meer recent verleden, de bekende „goeie, ouwe tijd". r men er Is leeds meer m Schiedam BU de rutne. op het Koemarktplem. tn de nieuwe parkjes in de moderne woonwiiken. Op zich zelf zijn ze mei zo be^angryk. maar het is wel een be scheiden biidrage aan het verhogen van de „leefbaarheid" m de stad. Ge woon. omdat bankjes rustpunten zun. ee" uitnodiging tot ontmoeting. Nog maar kort geleden by dc be handeling van het Structuurplan Schiedam, is de „leefbaarheid in de stad" onderwerp geweest van een vru felle discussies. Zonder directe, con crete resultaten. Doch dat er bu de burgerij, maar ook bij de stedelijke overheid een drang bestaat naar het verhogen van die leefbaarheid, is toch aan vele vaak maar kleine, punten te merken Het initiatief van de winkeliersver eniging om dp Hoogstraat aantrekke lijker te maken: wnkveremgingen die als paddestoelen uit de grond sprin gen; een Stichting Opbouw Schiedam die zelfs een grote gerichte actie ont ketent om die leefbaarheid te verho gen; bejaarden, die het onderlinge contact meer en meer gaan zoeken in de bejaarden-societeiten, waarvan er nu achtien blijken te bestaan; een „sociale raadsman" die vorig jaar niet en nu ineens wel mogelijk is. En meer bankjes langs de straten. Een kleinigheid, maar toch W biedt de twee schoolelftallen die in het Groenoord-toernoei de finale hebben bereikt de mogelijkheid om in het Schiedamse „stadion" en voor een gróót publiek te spelen. Na melijk a's voorwedstrud voor het duel SW-—RBC op zondag a.s. Om half een komen de jongens van-de Mgr. Beckerssehool en van de Burg. Ver- veeïschool in actie. Dit in de plaats van de meer gebruikelijke pupillen- wedstrijd. WESEL (Duitsland), vrijdag (UPI). Het Nederlandse motorschip „Wou- drina" uit Terneuzen is vandaag na een aanvaring met het Britse vracht schip „Sea Union" op de Rijn ter hoogte van Wesel gezonken. De acht jaar oude zoon van de kapitein kwam hierbij om het leven. De „Woudrina zonk onmiddellijk na de botsing. De kapitein, de heer De Graaf uit Dordrecht, zijn vrouw en vier kinderen wisten zich In een red dingsboot in veiligheid te stellen. Het bootje kapseisde echter kort daarop. Hierbij verdronk het kind. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Bij de dienst van stadsontwikkeling leeft het plan de rijbaan van de Ringdijk in Schiebroek te verdubbe len. Een woordvoerder van de dinest deelde dit gisteravond mee op een voorlichtingsbijeenkomst van de Schiebroekse gemeenschap in ge bouw Castagnet. De gemeentelijke dinest werkt verder aan plannen voor: Het hoofd van de secretarie-afde ling sport en recreatie mr. J. G. Du- chemin vertelde dat Schiebroek kans maakt op een overdekt zwembad. Een nota over de zwembadaccommodatie die nog niet is gepubliceerd, beveelt de aanleg van een bad aan in Schie broek, Honderd en Tienmorgen of Mo- Ieniaankwartier. Eind volgend jaar moet dit bad klaar zijn, Over het zwembad Wiigenplas kon mr, Duchemin nog geen mededelingen doen. Het is nog een open vraag wat er mee gaat gebeuren, zei hij. Het'is mogelijk dat het zwembad te kort schiet aan de eisen van de nieuwe wet op de zweminrichtingen. Mr. Duche min zei dat het water van het zwem bad dit seizoen in juli en september niet goed is geweest. Aansluiting van de Melanch- tomveg op de Provinciale weg*, Meer parkeerruimte; Eenrichtingsverkeer voor ge heel Schiebroek, In een aantal straten in deze wijk wordt binnenkort a] eenrichtingsver keer ingesield: Meldoornsinge], La- rikslaan, Wilgenlei en Populierenlaan. Dit houdt verband met de ingebruik neming van dc nieuwe lUn 5, de tram verbinding: tussen Schiedam en het WÜIcmspiein. RET-dlrecteur drs. C. G. van Leeu wen, deelde mee goede hoop te heb ben dat deze lijn volgend jaar januari wordt geopend. De lijn krijgt een frequentie van tien minuten buiten het spitsuur en van zes tijdens het spitsuur. De rijtijd van de Larikslaao naar centraal sta tion wordt vijftien 4 zestien minuten, een verbetering met die van bus 45. Deze buslijn, blijft bestaan. Het eindpunt komt aan de Kleiweg te lig gen. De verbinding tussen Schiebroek en Alexanderstad wordt verbeterd, zo stelt de RET zich voor. Als de ge meenteraad met de plannen akkoord gaat, wordt de route van deze lim m Schiebroek (vanaf Honderd en Tien morgen): Adrianalaan, Lindesingel. NS Station Wilgenplas, Kastanjeplem, Asterweg, Meidoornsingel. "Wilgenle;, Ringdijk, Kleiweg, NS Station Noord. De bedoeling is dat de2e lijn een. kwartier dienst krijgt. De RET-directeur deelde nog mee dat de trams voor lijn 5 geen condue- teurscabines krijgen. Dit houdt ver band met een zelfbedieningssysteem dat later gemakkeliiker kan worden ingevoerd. Het is nog niet zeker waar de eerste vvijksporthal (van een sene van vier) in Rotterdam wordt gebouwd. Waarschijnlijk wordt het IJsseimonde of Schiebroek. De bedoeling is de eer ste hal nog dit jaar aan te besteden, aldus mr. Duchemin. De Schiebroekse sporthal komt bij de Erasmuslaan. De hal, die 1,8 mil joen gulden gaat kosten, krijgt een speeloppervlakte van, 28 bij 42 metér. Mr, Duchemin deelde verder nog mee. dat wethouder R. Lange rak van sportzaken op 25 oktober aan het ein de van de Adrianalaan een. nieuwe roischaatsbaan opent. De kinderboerderij in Schiebroek wordt op een terrein tussen de Ring dijk en de Bergsepias aangelegd. Deze boerderij die bijna een half miljoen gulden gaat kosten, wordt ook voor volwassenen opengesteld. j; Over het natuurhistorisch museum bij de Feppehveg zei mr. Dueheriun nog dat het naar Blydorp teruggaaj. Wanneer het geen plaats kan vinden In de diergaarde zelf, wordt het ~ër vlak by ondergebracht. L» Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor onze welke op dinsdag 24 september a.s. gehouden zal worden in Warande 207, Schiedam Wij zouden hel bijzonder op prijs stellen u 's morgens van 1030 I 12 uur of 's avonds van 8 tot 9.30 uur te mogen begroeten. Op deze show tonen wij u een aparte collectie NAÏAATï«t WINTERMODELLEN. correctie HAJAAKb- 1 Mogen wij zeggen tot ziens? TOEGANG GRATIS DAMESHOEDEN MAGAZIJN M. Reese Hoogstraat 60. Tel. 266728 SCHIEDAM JV CITROEN AUTOM OB IE LB E DRI JF-v Werkplaats: Bokefweg 88--90, Quick-servïcei Singel 41-45, Schiedam a gemeente Schiedam Er bestaat (jeiegenheid zich te melden als Er is plaats voor flinke, sportieve mannen tussen 19 en 35 jaar, die een deel van hun vrije tijd aan deze boeiende en de gemeenschap dienende taak wiilen offeren. Behalve een bescheiden maandelijkse tegemoetkoming ontvangt u een betoning per uur tclkenB wanneer u aan het bestrijden van branden en het verrichten van hulpverleningen anders dan bij brand, meewerkt. Op kosten van de gemeente wordt u in uw vrije tijd opgeteld voor het eflploma brandwacht. Het volgen van instructielessen en het deelnemen aan oefeningen is verplicht; ook hiervoor ontvangt u een vergoeding per uur. Tegen dienstongevallen bent u verzekerd. Dogenen die Ingedeeld worden in de „wachtdienstpioeg" ontvangen een interessante vaste vergoeding per maand, buiten de uurvergoedingen voor brandbestrijding. Zij zijn verplicht éénmaal in de 4 weken een volio week na werktijd thuis heschlkbaar te zijn, Bij gebleken geschiktheid kan opleiding tot leidende functies volgen. brandweer Alle gewenste Inlichtingen kunt u vragen aan de commandant (tel. 268578) zowel overdag als in de avonduren. Personeel gevraagd Gevraagd werkster 2 ochtenden per week Mevr Visser Haven- dijk 439. Schiedam Tel. 2604W R028 De Schiedammer (Het Rotter dams Parool) vraagt vaste be zorgers (sters). Aanm, Hoogstr. Schiedam. Tel. 287279, *s avonds na 7 uur, tel. 155960, Foto, film cn projectie Koeriersters Diversen 1 PASFOTO'S KLAAR wacht. Foto ren,Hoogstr. Tel. 266720. L«t op juiste adres Ft terwijl u ran Vuu- Schiedam. Kapsalon Hélène. De salon voor de betere PERMANENT. Stroomloos, voor ieder haar geschikt, 7.50. Hélène-tlède permanent, de meest ideale na tuurlijke permanent 10. Gra tis helen en brengen per luxe auto v. permanent. Kapsalon Hélène, RembrandJaeo 1 22. Schiedam, tel. £67170. l,w- ductle op deze advertentie-- De Wethouder van Financiën en Personeelszaken! zal met ingang van 8 oktober a,s. iedere dinsdag van 11 tot 12 uur spreekuur houden ten Stadhui-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2