van zijn weer aan het werk Waarom alles zo recht in Ommoord DIRECTIE WIJST LOONEISEN AF C0UIY ijmici! ROTTERDAM RIJNMOND Tarwewijk van vroeger Bestuurslid van NCB krijgt ere medaille in zilver BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS Belangstelling in Duitsland voor plan-Zeebrugge Acht maanden voor Turk die hoogzwangere vrouw met broodmes stak Elektriciteit van straatverlichting afgetapt: Duitse zeelieden gepakt 'Johannes Frans' haven van Bermuda's binnengesleept Europoort staat model voor havenproject aan Humher Twee veerboten van provincie Zeeland verkocht pag. 4 - dinsdag. 24 Orion met kunstleer versterkte rug voor y Omdat ik de wijk Om moord eens op m'n ge mak wilde bekijken ging ik vorige week, toen ik aanwezig moest zijn bij het hijsen van een vlag op een bejaardencentrum, wat vroeg weg. Ik heb een half uur door Ommoord gereden (dat kan ai!) ik hen er niet van opge knapt. Nu word ik van geen en kele nieuwbouwwijk vrolijk, maar Ommoord maakt mij echt depressief. Ik heb mo daarom maar aan een dagdroom overge geven en gefantaseerd hoe Om moord eruit zou zien als ik het daar voor het zeggen had. In het hart van Ommoord zou ik geen winkelcentrum projecteren. Neen, er zou een geweldig park komen met vyvers. wandelpaadjes, zitjes enz. Het zou niet zo'n ene Hol lands parkie worden; niks hoor, er zouden heuveltjes komen. Hoe? Ik zou et? ROTEB er huisvuil laten storten en dat later laten ophogen met zand. He lemaal geen idee van mij. In- het bui tenland gebeurt dat al. Om dat groene hart komen de wijken, kleine wijken niet een eigen winkelcentrum. Aan de bouw van hoge flatgebouwen zou ik natuurlijk niet kunnen ontkomen, maar ik zou die hoogbouw afwisselen met laag bouw. Weet u wat ik zou durven? Ik zou op mijn plattegrond kromme lijnen durven trekken. Ik zou plein tjes ontwerpen, ilk bedoel echte plein tjes, ronde pleintjes; niet van die ake lige vierkante dingen. Eigenlijk weet ik niets van het ont werpen van. een nieuwe woonwijk, maar als ik zie wat de echte ontwer pers er in Ommoord van terecht bren gen ben ik daar niet van onder de in druk. Toch draagt dit alles de naam van stadsplanning. Ik heb iets tegen die lijraent rekkers en blokkendoosbouwers. Als ze hun werk hebben afgeleverd vragen de bewoners van zo'n nieuwe wijk zich vaak af: waarom hebben ze dat nu zo en zo gedaan? De kloof tussen ontwerpers en de gebruikers van een wijk blijft groot. Aan het ontwerpen ontbreekt natuur lijkheid. Dat kun je in Ommoord goed zien. Alles is zo verschrikkelijk we tenschappelijk verantwoord. Zo mist Rotterdam kans op kans om nu eens in een nieuw woongebied iets bijzonders te -doen. Het is de laatste kans geweest. Ommoord gaat er niet anders uitzien dan Zuidwijkde Alexander polder of Hoogvliet, TVTEUWE oogst, het orgaan van de tarwebuurt duikt in de geschiede nis van de wijk en schrijft daar o.a, over: Zoals iedere buurt in Rotterdam, had ook de Tarwewijk zijn bekende typen. Heel Charlois kende bijvoor beeld Schonewille, de bananenkoop- man, die ook oliebollen- en ijsverko per was, een bijzonder actieve figuur. De „dubbeltjeszoeker" was een oud mannetje, dat krom liep van de rbeu- ma waaraan hij zijn bijnaam te dan ken had. Deze leefde met zijn dochter in de Roggestraat, waar gaspenningen wenden verkocht met -een halve cent winst. Met Sint Nicolaas deelden zij echter pakketjes uit aan de klanten, waarvan soms de waarde het tien voudige bedroeg van wat het gehele jaar djoor was ontvangen. Ondanks deze weldadigheid werden alle moge lijke griezelverhalen over deze in-goe- de mensen verteld. Wij blijven rondneuzen in het ver leden en in dit verband is het mis schien wed aardig uit de eerste periode enkele ou'die en mogelijk vergeten namen te noemen. De prille tarwe- buurt was een bescheiden nederzet ting. Waar nu de hoge huizen staan, stonden vroeger de boerenarbeiders woningen van Jan Schot en De Boch ten Daar woonden ook de vrachtrijder Kleem vxL Wel en de stalhouder Schaberg. Verder Kamermans, Van Loon Groenewegen (ook een vracht rijder), de kruidenier Rodi, terwijl de koekjesfabriek van Zimmerman, de molen van Piet Engel en de stal van Breijs bekende „plekjes" waren. Nog meer oude namen: „Huize Rondom", de oude toi aan de Dord Isestraatweg (waar nu de Zwartewaalstraat loopt) DAT niet aileen 'rn Engeland, maar ook In Rotterdam het thee drinken een bezigheid is die on der alle omstandigheden door moet gaan, bewijst deze foto. met Arie de Leede en de familie Miretgeent, welbekend. De tolboclit met de volkstuintjes (waar nu de Blanke nburgaüraat is), Verder: de boomgaard van Zwiep, de boerderij van Blok mot de bij de jeugd bekende sloot van Blok (waar mi de Stoppel-, straat ligt) en h'et weiland van Hof stede. De ouderen zullen dteze namen nog wel iets zeggen, mogelijk duikt bij hen de een of andere herinnering hieraan op. '4DV£RTEN7'1E> DE SLAG BIJ WAAR DE GÉNÉRAALS ZICH BLAMEERDEN DONDERDAG IK LU M I R E nu beduidend goedkoper september 1968 (Van, een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De wilde staking op de Verolmewerf Rozenburg is voorbij. De dagploeg van ruim 2500 man is vanmorgen aan het werk gegaan. Gisteravond had de nachtploeg van 300 werk nemers vrijwel in zijn geheel het werk hervat. Vanmorgen is een aantal perso neelsleden van de Verolmc-werf Ro zenburg ontslagen. Een woordvoerder van Vcrolmc kon niet zeggen om hoe veel mensen het gaat, „maar het ligt onder de tien een tc verwaarlozen aantal", zo zei hij. Dc betreffende ar beiders krijgen een schriftelijke be vestiging van hun ontslag thuisge stuurd. Hoe groot de schade is die de sta king heeft veroorzaakt, kon vanmor gen nog niet worden becijferd. Er werd een bedrag, van een half miljoen gulden genoemd. De looneisen van 15 procent zijn af gewezen. Over de harmonisatierege- ILng tussen week- on maandloners en de kwcsttle van de hogere betaling aan personeel van onderaannemers wordt nader overlegd. Gisteravond meldden zich een groot aanbal werkwilligen' aan de Verolme- poort. Enkele personeelsleden selec teerden de groep. Zij die bleven sta ken werd de toegang tot het terrein ontzegd, de overigen mochten doorlo pen. Maandagmiddag vijf uuar had de Verolme-direotie aan het werfperso- nsel een mededeling verstrekt waann er voor werd gewaarschuwd dat de opkomende nachtploeg en dc dinsdag beginnende dagploeg op staande voet zou worden ontslagen als men niet tot werkhervatting zou besluiten. De directie van Verolme heeft in middels laten weten „langs officiële kanalen het gesprek te willen voort zetten over een deel van de eisen van de stakers". 'In overleg, met de vakbonden zijn de gevraagde loonsverhogingen van 15 procent afgewezen. Nader zal worden geqroken over 1. de harmonisatie van de lonen en andere arbeidsvoorwaar den van hoofd- en handarbeiders. 2. problemen met betrekking tot de on deraannemers. 3. de communicatie tussen directie, vakbonden en perso neel. In het beraad zal tegens de fac tor „beoordeling" worden begrepen, die ten grondslag'ligit aan de harmoni satieregeling. Maandagmiddag zijn op de scheeps werf Rozenburg opnieuw besprekin gen gevoerd tussen vertegenwoordi gers van dc drie erkende vakorganisa ties, de VeroLme-directie, en de onder nemingsraad. Resultaten van dit gesprek zijn niet bekendgemaakt. Tijdens de werkher vatting van de nacht- en dagploeg .hebben geen wanordelijkheden plaats gevonden. De hogere betaling aan het personeel van onderaannemers is voor ae Verolrne-directie aanleiding ge weest dit gedeelte van de werknemers te adviseren voorlopig thuis te blijven. In totaal werken ci-ra 250 man op dc scheepswerf Rozenburg, die via „koppelbazen" worden bemiddeld. Het is nog niet bekend wanneer zij hun werk mogen hervatten. Hot personeel, dat in vaste dienst is, .krijgt, aldus de heer A. RUke, „het zelfde salaris als dat van onderaanne mers. Onze eigen mensen vergoten hun sociale voorzieningen en hun tan tième. Dat is ook betaling. Hot perso neel van onderaannemers krijgt bijv. een premie wanneer zij naar elders worden uitgeleend. Diezelfde regeling geldt ook bij ons, wanneer onze men sen tijdelijk worden overgeplaatst". Tydens het indiensttreden van de nachtploeg van Verolme was et- een aantal politiemannen, die niet behoef den op te treden. Geruchten als zou een met karabijnen bewapende briga de als reserve achter de hand worden gehouden, werd door de politie-voor- liehlingsambtenaa-r onjuist genoemd, Wel was er een piketdienst ingesteld. Hierdoor was het mogelijk om via bu reau Botlek en bureau SUnge een mo biele eenheid, op ite roepen, Ook dit is niet gebeurd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De heer H. S. J. de Groot, bestuurslid van de Nederlandse christelijke bedrijfsbond voor de hout- en bouwnijverheid, heeft uit handen van zijn voorzitter J. H, Haze$ de zilveren ere-medaiUe verbonden aan de orde van Oranje Nassau gekregen. De heer De Groot heeft zich niet alteen verdienstelijk gemaakt voor de vakbonden maar ook voor het ziekenfondswezen en de be schutte werkplaatsen. De huldiging had plaats tüdens een receptie van de NCB afdeling Rotterdam die zestig jaar bestaat. - (ADVERTENTIE) VELE GOEDE MERKEN, B. EN O., PHILIPS, SONY. LENCO E.A. BIJ AERTV. NESSTRAAT 33 1e MIDDELLANDSTR.72 TEL.118311-235327 BRUSSEL, dinsdag (ANP), Ver t egerawoordiigers van Duitse econo mische kringen uit het Rutergaboed zijn vrijdag -in België geweest voor overleg met de promotors van een plan voor de bouw van een kunstha ven voor mammoe-Manikers voor de Belgische kust bij Z-eebmgge. De Dui'tsef afvaardiging is voorts door topambtenaren van de ministe ries van economische zaken en open bare werken in Brussel en de kabinets chef van premier Eyskens ontvangen, zo malldit „De Standaard" Zij zouden belangstelling hebben gatoond voor he.t los- en laa-dstation dat 28-km uit de kust zou moeten wonden gebouwd en door pijpleidingen verbonden met Zeebrugge, Gent, Antwerpen en Wal lonië. Het nieuwe project, bedoeld voor schepen tot 500000 ton, zou in drie jaar gebouwd kunnen wonden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag, De Rot- tordamse rechtbank heeft vanmorgen de. 33-jarige Turkse metaalbewerker i Ramazan I., die op 21 mei van dit jaar zfjn twintigjarige toen hoogzwangere vrouw met een broodmes verwondde, veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met aftrek van voor arrest. De Turk had zijn vrouw de steken toegebracht raadai; hij had gehoord dat zij niot met hem wilde mee verhuizen naar een oud huis in Rotterdam-Zuid dat zij konden krijgen. Ze had gezegd dat zij als astmapatiënte niet tegen het stof in het huis kon. Veertien dogen geleden had de offi cier van justitie negen maanden ge- vang-enissfiraf met afiirek waarvan drie voorwaardelijk gëist. ROTTERDAM, dinsdag. Zondag zijn .^aangehouden de 22-jarige Duitse stuurman BJD. uit Bad Schwa- tau en de 23-jarige Duitse machinist S.KS, uit Lübeck. Toen op zaterdag j.l. de verlichting van hun schip, een Duitse kustvaarder, liggende aan de Parkkade, tengevolge van een- storing was uitgevallen hadden zij met een ca. 50 meter lange elektrische kabel een verbinding tot stand gebracht tussen de bedrading van een op de kade staande lichtmast van de openbare verlichting en een in de machineka mer gemonteerde gelijkrichter, Hier door was het mogelijk dat gedurende de tiid dat de openbare verlichting was ontstoken elektriciteit van be doelde lichtmast werd afgetapt en via de kabel en de gelijkrichter de ver lichting aan boord van de coaster kon branden. Als verdacht van diefstal in vereniging van elektriciteit zijn beide mannen aan het bureau gebracht. Na opgemaakt proces-verbaal werden zij heengezonden. (ADVERTENTIE) Amsterdam, te!.;{020) 221122 DenHaag,tel.:(070)18S080 Rotterdam,te!.;(010).139000. Elk bedrag tussen de f500.- en f10.000,- 8-Jj B3j* 1 I Jiti kunt u zo in huis hebben. B H ij* riJ- "'A Hoe dat precies in e.kaar zit? Vraag de Persoonlijke LenincT folder van de Hoilandsche Bank-Unie, Of beter nogkom eens praten Dan is uw geldprobleem misschien volgende week al opgelost! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De met 23.000 ton olie geladen tanker „Johan nes Frans" is gistermiddag 4 uur de haven van Hamilton (Bermuda's) binnengesleept. Het schip liep woens dagnacht een groot lek in de machine kamer op waardoor machines voor voortstuwing en energieopwekking uitvielen. Een vertegenwoordiger van Lloyd's heeft gisteren .de schade opgenomen. De rederij van 'de Uwec sleepboten die het transpont uitvoeren, L, Smit en Co., verwacht dat de toestemming om de reis naar New York voort le zetten snel zal afkomen. Nadat gistermiddag de „Tasmanzee" en de „Zwarte Zee" dc „Johannes Frans" in. Hamilton hadden binnenge bracht ward een riek bemanningslid met geelzucht aan la,tïd gebracht. In een radiotelefoniseh gesprek -dat wij gisteren voerden met kapitein C. J. Broek van de „Zwarte Zee" zei daze o.m.: „We kunnen de lekkage met de pompen goed bijhouden. Hef water in dg machinekamer zakt hard. Het weer is prima en er staa^ een ansf-ige dar ning. De stemming aan boord van de „Johannes Frans" is prima". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM-HULL, dinsdag. Het Europoort-project zal waarschijn lijk model staan voor een identieke haven aanleg aan de Humbcr. Di-t wend -gezegd bij de onthulling van een kwart miljoen ponld kostend getij-model vande Humbormomtin-g, verricht door mir. Stephen Swingle r, minister van binnenlandse zaken. Hst .Britse ministerie voor vervoer zal be hulpzaam zijn bij het op grote schaal aanwinnen van baraken voor de kus:, voor grote industrieterreinen langs diep water. Daarbij stellen we Rotter dam-Europoort ons als voorbeeld," al dus mr. J A, Lacey, hoofd van het havenbedrijf in Huil. Het 337 voet lange model is een van de grootste-n in Europa en--beslaat de Humber tot 9 mijl in zee. De Hum- berhavens Hull, Goole, Grimsby en Immingham behandelen gezamenlijk 25 miljoen ton goederen. De spectacu laire schaalvergroting in de tankvaart en de vergelijkbare trend bij de bulk carriers en containerschepen vormen problemen voor veel havenbedrijven; de Humber vormt daarop geen uitzon- dering. Er is al een baggerprojeot -a-ara de garag, waardoor 200.000-.tonners vol gend jaar naar Imminighaan kunnen varen to; 135000 b*lad?n. Een stu die zal nodig zyn n.a.v. hot probleem om volgeladen mammoetschepen in de monding .;e ontvangen. Dok hierbij zal Europoort als voorbeeld worden geno men. Op zaterdag 28 en zondag 29 sep tember houdt de volkstuinvereniging „Streven naar verbetering" cn chry- santententoonstelling op het complex aan de Abraham van Stolkweg ter ge legenheid van het 30-jarig bestaan. De tentoonstelling 2al worden geopend door de heer P. J. Spros, algemeen voorzitter van de vereniging. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne Zweedse meubelstof, 130 cm breed; In 3 verschillende kleuren en van de fraaie Orlon meubel stof, met kunstleer, versterkte rug, 140 cm. breed, door elkaar, per meter Ook/paandagmorgcn geopend .Géén iet. of tchrlftbest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De pro vincie Zeeland hqeft dc veerboten „Koningin Emma" en' „Noord Beve land" verkocht voor resp. 47.250 gul den en 85.125 gulden. De veerboten hebben dienst gedaan op het traject Oosterschelde. Na de oplevering van de Deltadammen en door het indienst- s tellen vara de dubbeldeks veerboot „Prinses Christina" op de route Krui- ningenFerkpolder, zijn ze overbodig geworden; De provinciale stoombootdlenst zal waarschijnlijk vólgend jaar opnieuw enkele oude veerschepen verkopen, wanneer detweede dubbeldekker wordt opgeleverd. Het is niet bekend wie de koper is vart de „Koningin Emma". De nieuwe eigenaar zou het schip, na verbouwing, een nieuwe re creatieve bestemming willen geven. (ADVERTENTIE) Ali Uw meubels die vervelende slijtplekken gaan .vertonen,-of als U wel eens uitgekeken bent op Uw meubelbekleding... dan zult U blij zijn met deze aan bieding. Hen extra verkoop meubelstof, een moderne Zweedse meu belstof van ?en prachtige kwa liteit In drie fraaie tinten, f30 cm breed en een fraaie Orlón meubelstof met kunstleer versterkte rug, In een prach tige kleur, 140 cm breed. Dezemeubelstoffen koopt U morgen met vele guldens voor deel, door elkaar per meter vóór nog géén drie gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1