Onduldbare toestand bij huisvesting van gemeente-diensten 89, AVOND VAN DE KLEINE KLUSJES Boerderij Landvreugd wordt wijkcentrum AFD. BEVOLKING IN Voor werkgebcuw' stadhuis zijn de bouwplannen gereed Verbetering woonwagen kamp in Schiedam 'Schiedam' als enige op wins! Drie nieuwe sprekersin gemeenteraad SCHIEDAM uit ons tuincentrum Van Aalst begraven 0 r K KERKERAAD VAN DELFSIIAVEN HEFT WIJKGEMEENTEN OP DUIVENVLUCHT DE VRIJHEID Niet alléén voor wij kvereniging Gr oenoord! N.V.D.TREMRE Verhuur grond voor centrum noodwinkeïs Plattel amis j ongeren gaan vergaderen Judo-examen EENGEZINS WONINGEN BETAALBAAR HOUDEN slavenburg's Curatoren NEH beticht van ond emocratisehe maatregel KGESHERSTEBS VERHOEFF VERMEUL dinsdag 24 september 1968 -jpag."5 (ADVERTENTIE) ..inVFRTCNTIE. Meer en meer worden de brei pennen weer ter hand genomen, begrijpelijk, want elgengebreid is altijd voordeliger, heerlijk warm en origineel. Voor onze breisters is er mor gen een speciale aanbieding, Brelwol "Clrcea", een- zeer royaal uitbreidende wol van een bekend Belgisch merk. Voor zo'n grote 50 grams bol van deze jumperwol van een prlmasamenstelllngf55%sc/ieef- wo/, 45% synthetische garens), uit de series van 1.25 betaalt U nu qpg géén negen dubbeltjes. In deze tijd van het jaar kunnen bij U In de kamer prachtig bloeiende crccussen staan,.. Herfstbloeiende crocussen voor kamercultuur verkopen wij als bijzondere aanbieding in ons tuincentrum. U legt de bolletjes op een schaaltje zonder aarde of zand en plaatst dat (n de vensterbank. Zonder dat U er verder naar om hoeft te kijken, Deze crocus is een droogbloeier, dus geen water geven, U heeft na enkele weken de prachtigste bloelende crocussen. Nu koopt U 10 bolletjes .voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze herfst bloeiende crocussen, in diverse kleuren, per zakje van gW 10 bolletjes mMtfLg '8ema"8d voor y(/$ Ook maandagmorgen geopend Géén tef. of schrift, bat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De hele huidige situatie van de huisves ting van het administratief-ambtelijke apparaat van de gemeente maakt het broodnodig dat eigenlijk morgen begonnen zou moeten worden met de bouw van het „werk-gcdeelte" van het nieuwe Stadhuis. De plannen voor dit hoge kantorenblok, zo ongeveer op de plaats van de huidige brandweerkazerne gedacht, zijn eigenlijk al rond, op de laatste afwerking na. Alleen een modus voor de fi nanciering (wat miljoenen zal vergen), moet nog gevonden wor den. Zo beeft burgemeester H. Koelfseina uiteengezet tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. Om nu de gemeente-ambtenaren de hardnodige meerdere werk ruimte te verschaffen zijn b. en w. met het voorstel gekomen om de achter-vleugel van het oude gebouw van de Rvjks-HBS aan het Ovcrschieseplein te doen ver bouwen en te laten inrichten voor de afd. Bevolking van de ge meente-secretarie (thans krap ondergebracht aan de Nieuw- straat 26), met op de bovenver dieping ruimte voor de Onder houdsdienst van het gemeentelij ke Woningbedrijf, plus het kan toor van de woninginspectrïces. Dc zo vry komende ruimte in het secrctariepand Niemvstraat 26 zal dan gebruikt kunnen worden voor de an dere afdelingen, waar iè veel ambte naren in lë weinig kaniers zijn onder gebracht. Hoewel de verbouwing van de HBS-vleugel liefst ƒ326.000 zal ver gen, ging de gemeenteraad meteen ak koord met het voorstel. Zo'n erg tijde lijke voorziening wordt het overigens niet, want de afschrijving wordt uit gesmeerd over niet minder dan twin tig jaar. Dit houdt overigens ook verband met het feit, dat bij de planning van het nieuwe stadhuis, de afd. Bevol king is gedacht in het z.g. „represen tatieve gedeelte", waarin naast de raadszaal en de vertrekken voor bur gemeester en wethouders, ook de trouwzalen, enz. zullen komen. Is de bouw van het „werkgedeelte" niet op korte termijn te verwachten, de reali sering van dit „representatieve ge deelte" ligt in de nog veel verdere toekomst. BOTTERDAM, maandag. Van middag is op de Nederlands hervorm de begraafplaats in Pijnacker het stof felijk overschot van de heer M. H. C. van Aalst ter aarde besteld. De heer Van Aalst die 63 jaar is geworden en hoofd van de eerste park Rozenburg- school was, overleed vorige week don derdag plotseling. Hij is 42 jaar als onderwijzer aan de park Rozenburg- school verbonden geweest; sinds 196J was hij hoofd. pennen no 3 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fantastische kwaliteit "Circea" brei wol, bestaande.ult scheer wol _en syn thetische garens In maar liefst 9 modekleuren per bol van 50 gram, Ook maandagmorgen geopend- CSin tttof schrift, best, In maar liefst (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De situatie in het woonwagenkamp aan de Schle- kadc in Schiedam (Waar overigens ook de gemeenten Vlaardingen en Maassluis gebruik van maken en dus meebetalen In de kosten) zal aanzien lijk verbeterd worden, door de voor gestelde aanleg van een "sloopterrein" bij het kamp. Zo is de mening van de wethouder M. Eykenaar. Een aantal woonwagenbewoners verdient namelijk de kost met het slo pen van auto's. Dat gebeurt momen teel in en vooral vóór het kamp, wat een enorme rommel veroorzaakt en het kamp een slordige aanblik geeft. Door nu een terrein van 2.800 m2 aan te leggen, met een provisorische toe gangsweg, omgeven door een hek werk èn groerabeplanting (om de rom mel aan het gezicht te onttrekken) kan dit euvel opgevangen worden. De kosten worden geraamd op 23.000, te verdelen over de drie gemeenten. Voor het gebruik van het stoopter rein zullen de slopers moeten betalen. En er zal op worden toegezien dat er ook betaald wordt. Met de sanctie, dal bil wanbetaling de slopers van het terrein worden gezet. Maar buiten het terrein zal niet meer gesloopt mogen worden. De per 1 september j.l. aan gestelde nieuwe kampbeheerder zaj er, in overleg met politie ên kamp- raad op toezien. Vicieus Mogelijk zal er zo ook een eind ko men aan het merkwaardige feit, dat een deel van de kampbewoners het staangeld niet betaalt. Zy zeggen: het kamp is slecht, dus we hetalen niet; en de gemeente zegt: omdat ze niet betalen verbeteren wc niet. Mogelijk kan nu eens die vicieuze cirkel wor den doorbroken verzuchtte wethou der Eykenaar. „Het moet wel met veel tact ge speeld worden". Hij had daarbij wel vertrouwen in het inzicht van de kampbehcerder en in de wiisheid van de heer Mulder, een vooraanstaand lid van de kampraad. (Van onze korfbalmedcwcrker) PJCOTWH SCHIEDAM, dins- IflaMaM dag. Van dc Schiedamse korfbalteams heeft alleen „Schiedam" dit weekend de eer hoog weten te houden. In Rotterdam ging de vanouds bekende rivaal Vclox ten onder tegen een uitstekend op dreef zjjndc zwart-rode ploeg die de zware nederlaag van vorige weck volledig uitwiste. De sterkste man in de Schiedamse aanval was Piet Nab, die de perste twee treffers voor zijn rekening nam, de tweede ais afronding van een prachtige combinatie met mevr. Joos- se. Na een tegentreffer zorgde mevr. Sluimer voor 13. Na rust volgden nog twee Schie damse treffers uit de handen van Rien v, d. Kraan en mevr. Sluimer, waarte genover Vclox nog slechts tweemaal de korf wist te vinden. Het waren uit eindelijk de betere conditie en het uil- stekende moreel die de Schiedammers de welverdiende 53 zege schonken. Succes is in Ridderkerk tegen ecu verrassend sterk uit de hoek komend Ten Donck met slechts écn doelpunt verschil ten onder gegaan. In een snelle en sportieve wedstrijd was het de iets grotere felheid en in zet die de punten in Ridderkerk hield. Aan Schiedamse zijde zorgden Marian Brinkers, Ad de Rooy en Coby Vliet-Janse voor de treffers. ODI heeft in een door zwakke lei ding ontsierde wedstrijd de eer aan hel bezoekende GKV moeten laten. Dc stemming In liet veld werd na een aantal arbitrale blunders niet best. wat uiteindelijk resulteerde in het wegzenden van een ODX-speelstcr. Na een 20 achterstand zorgde A. v. 't Hof met twee treffers voor hei herstel van evenwicht. In de tweede helft liepen de tegenstanders, me cis op grond van de numerieke meerderheid uit lot 63, waarna Jan v. Otterloo met twee doelpunten de spanning te rugbracht. Door de goed uitgevoerde bevriezing in de eindfase bleef het 6-5. SCHIEDAM. Geboren: Edwin z.v. Envlch en P. M. Regeer; Marcel z.v. G, ÏV PJazier en M. J. Verfcadc; Marcus T. J. z.i T. J. stolk en J. P. Anemant; Margot d.' J. van Wagtcndonk en H. Monster; Mirjam E. d v. B. F, van den Brink en F, C. van der Steen. Werkklimaat Maar daar kunnen dc ambtenaren van secretarie echt niet op wachten. „Een onduldbare toestand momenteel, zowel menselijk gezien, als uit admi nistratief oogpunt", vond de heer J- Dykstra (pvda). „De huisvesting is droevig," vond mevr. M, A, C. Taver ne-Van Campen (kvp). „Het is niet makkelijk om, gezien de hulsvesting, goede ambtenaren voor Schiedam aan te trekken. Als het leefklimaat hier al niet verbeterd kan worden, laat dan althans het werkklimaat goed zjjn." „De situatie is erg naar", vindt mevr. A. C, M. Blaauw-Rjeu (psp), zoals ook drs. J. Houtman (wd) het voor stel toejuichte. Maar bij al die instem ming, rezen er toch ook wel enkele vragen. De heer Houtman vond het „onple zierig", dat wanneer de vleugel geres taureerd zou worden, het hoofdge bouw var. de voormalige HBS zou blijven staan „als een soort ruïne". Daar was burg. Roelfsema het volko men mee eens. Het plan is dan ook om eerst het hoofdgebouw af te breken (eigendom van de gemeente), maar liefst ook meteen de bebouwing van de aangrenzende Emmastraal. „Maar dit is een dure aangelegenheid, waar van de kosten nog eerst nagegaan moeten worden. Binnenkort komt een voorstel Loketten-gang vrouw Taverne had in liet bouw- pE gezien, dat bet voor de afd. Be volking wéér „een smalle gang voor dc loketten" zou worden. Ztf pleit'c voor meer ruimte voor het publiek; i ook een gelegenheid waar men zou kunnen scliryvcn, n.l. VDor het invul- len van formulieren enz. De burgemeester gaf haar geliik dat het niet juist is om de bezoekers met de formulieren naar huis te stu ren ter invulling. In de ruimte zal dan ook geen loketten-gang komen, doel- lessenaars, zodat het publiek de zaken meteen kan afhandelen. De bedoeling is dat de tot secreta rie-afdeling verbouwde HBS-vleugel zal blijven bestaan naast het „werk gedeelte" van het stadhuis en óók wanneer het „representatieve deel" in aanbouw komt. Deze vleugel zal nog heel wat jaren dienst moeten blüven doen! SCHIEDAM, dinsdag. De SPV besloot het vïtegseizccn met een dui venvlucht vanuit 31. Ghlslaln, afstand 170 km. Gelost werd om 7.10 uur: eer ste duif binnen 9.09 uur. Uilslag: 1, 17, 22 23, 27. 28, 32 J. Doejaarden: 2, 20 J. Rost; 3, 15 H. Hagen; 4, 5. 12. 19, 24 P, Pols; 6. W. Kloos; 7, II, 16. 30 Jac. Doeiaaren; 8, 21 J. Zuidgeest; 9. H. in 't Hout: 10, 18, 26 P. Verlinden; 13. A. v. d. Berg; 14. A, Holleman; 25, 29 C. Krijgsman; 32, A. Pronk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Hoe wel de voormalige boerderij „Landvreugd" in de wijk Groen- oord wel bestemd zal worden voor allerlei wykactïviteiten, zal het beheer van „Landvreugd" toch niet komen bij de wjjkver- eniging „Groenoord". Zo was do wat verrassende uitspraak van wethouder mej. G. D. de Graaf in de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. Het beheer van dit toekomstige wijkcentrum zal gelegd worden by een nog te vormen commissie. B. en w. zijn namelijk van mening dat „Landvreugd" niet aan één bepaalde vereniging toegewezen moet worden, doch aan zoveel mogelijk groeperin gen ten goede moet komen. Toen vorig jaar de boerderij niet langer meer werd gebruikt als katho lieke noodkerk, hebben diverse groe peringen gevraagd om een deel van „Landvreugd" te mogen gebruiken. Op aandrang van de wethouder is toen, als „gesprekspartner", een com missie gevormd van zeven leden; vier vertegenwoordigers van de wijkvev. Groenoord en verder één van de r.-k. Verkenners, van de Gerof. Jeugdraad en van de Hervormde Jeugdraad. Met deze commissie is toen het gebruik van „Landvreugd" besproken, Hoe de samenstelling van de behe rende commissie wordt, moot nog overwogen worden. De wijk vereniging zal er nauw bij betrokken zijn, doch zal toch niet alléén het beheer krijgen, zo heeft dc wethouder gesteld. Subsidie Voor het treffen van enkele voor zieningen werd de raad een krediet van maximaal 25.000 gevraagd; de wijk vereniging zal, met hulp van an deren, in zelfwerkzaamheid ook het ecu en ander kunnen vertimmeren. Het is overigens wel de bedoeling de gemeente met een matige subsidie in de kosten van de exploitatie zal bijdragen. Tegen dit krediet maakte dc Prot. Chr. Groep bezwaar, om niet geheel duidelijke redenen. De heer P. Poot voerde aan dat er vorig jaar reeds een niet met name genoemde gegadigde was geweest die een huur van 543,65 per maand voor Landvreugd had wil len betalen, wal toen is afgesprongen. Daaruit leidde de heer Poot af dat een krediet van 25.000 voor een verbou wing niet nodig was. Bovendien schept dit een precedent, vond de heer Poot. Want er zijn in de stad wel meer wykverenigingen die een wijk centrum willen hebben. Wethouder mej. De Graaff wist eenvoudig niet waar de heer Poot het over had, dus kon zij hem ook niet overtuigen. Waarop de PCG, overigens als enige fractie, tegen de kredietver lening stemde. (ADVERTENTIE/ MAURITSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 MAASSLUIS, dinsdag. Op 1 ok tober a.s. zal de gemeenteraad gaan beslissen of er een strook grond langs de Westlandseweg verhuurd zal wor den aan cle Stichting Middenstands- belangen West' i.o. Vorige week is men, vooruitlopend op deze beslissing, (die zeker voor de stichting positief zal uitvallen) begon nen met de bouw van de tien nood- winkels die hier gebouwd zullen wor den. De huurprijs van de benodigde grond (950 m2) zal 9,50 per meter per jaar bedragen en de huurtermij'n zal niet langer dan twee jaar zijn. De rij van tien winkels zal aanslui ten aan hel noodwinkelpand van de heer Swagerman. Laatstgenoemde is juist bezig aan een opheffingsuitver koop omdat hij dit pand gaai ontrui men. Hot geheel is verkocht aan de bouwer van he; complex bouwbedrijf v,d. Kooij van de Troelstraweg. Welke zaak er nu in gevestigd zal worden staat nog niet vast. Wel staat vast dat de tien noodwinkeïs zullen worden betrokken door de volgende winkeliers. De heer Groenewegen zal in het meeat westelijke gedeelte van het rijtje een tweede supermarkt ves- igen in Maassluis. Verder komen er in een sigarenzaak, banket, groen ten; huishoudelijke artikelen, drogis terij. radio en tv; hobbyartikelen schoenen; textiel cn tenslotte een bankagenlschap. OUDERKERK AAN DE IJSSEL. dinsdag. De plaltelandsjongeren- groep, afdeling Ouderkerk-Krimpen a.d, IJssel komt op donderdag 26 sep tember in café-rest. „De Harmonie" te Ouderkerk om helf acht in algemene ledenvergadering bijeen. Het winterprogramma zal worden besproken, terwijl bestuursverkiezing moet plaatshebben wegens het aftre den van mevrouw A, Klein-Hailing. Na de pauze zal een meisje uit Noorwegen en een jongen uit Zwitser land die in het kader van het I.F.Y.E. uitwisselingsprogramma in ons land verblijven iets vertellen over het le ven en werken in hun geboorteland en over hun bevindingen hier in Holland. Dit alles zal met kleurendia's worden toegelicht. Deze eerste avond zal dus zeker in de belangstelling van de jeugd staan. (Van een onzer verslaggevers) De ROTTERDAM, dinsdag. wUkgemeenten Tussendijken Kruiskade van de Nederlandse her vormde kerk worden opgeheven, Dit is een gevolg van de beslissing van dc centrale kerkeraad van Delfshaven het aantal predikantsplaatscn terug te brengen van acht op zes. De wijkgemeente Tussendijken wordt verdeeld tussen Spangen, Oude Kerk en centrum. De wijkgemeenten Nieuwe Kerk, Middelland en Kruis kade worden samengevoegd tot een nieuwe gemeerde die twee predikan ten kriigt, ds. J. Knottnerus en ds. W Vos. De centrale kerkeraad van Delfs haven heeft inmiddels een tekort van een ton. Administrateur L. H. F. Brantenaar zei ons dat de nieuwe toe stand zorgen blijft baren. Delfshaven veroudert; de jonge mensen trokken weg naar de randgemeenten", aldus de heer Brantenaar. Schiedam, dinsdag. By sport school Bishoff z(jn judo-examens ge houden, afgenomen door leden van het Schiedamse Zwarte Banden Colle. ge, n.l. mej. M. Immerzcel cn de heren B. van Thiel, Th. Veldhoven W. Bishoff. De geslaagden zijn; Jeugdjudo, gele slip: Hans Bos, Henriette van der Haagen, Jan Maarten Lomans, Mary Poot Kees Slingerland, Machiel de Vries. Nelleke Weltevrede. Gele Band Rob Abertdroth, Rob van Bruehem, Rien Busscher. Leo Lell- veld. Benny Konings, Bernadette Nes- se. Agnes On neking, Aad Roeleveld. Oranje Slip; Larry de Roo, Cor van Ysselmuide, Oranje Band: Marjan de Graaf, Robert ten Hoopen, Ronald Kornfeld, Fred Reymev. Groene Band; Ricco Lauwers. Jiu-jitsu le graad: H .de Jong. J. De la Rambeije, Senioren, judo gele band: C. Aarsen, E. de Groot, J. Hout- braken. J, van de Linden D .Smit. Oranje Band: H.P. Van Ginkel, J. Ko nijnenburg. Groene band: A.G. Veld hoven, S. Veldhoven. M .de Quant. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag - Voor de Gemeenteraad was het giste ren een „avond van de kleine klusjes". De korte agenda bood geen punten van groot belang, noch van controversiële aard. Zo werd het voorstel om de HBS-vleugel tc verbouwen voor gemeentediensten, op zich zelf weinig sensationeel, terwijl ho- vendien iedereen van de nood zaak overtuigd was, nog het be langrijkste punt van gesprek. Nn is het echter zó, dat werkeiyk belangrijke voorstellen In de raads commissie grondig worden doorgeno men en achter de schennen zo dood- gepraat, dat er vaak maar weinig ter discussie overblijft in de openbare vergaderingen. Bh" kleine punten is dat niet het geval cn dan komt de raad op de „praatstoel", wat dc dis cussie levendig maakt. Dat was dan gisteravond ook het geval. Bovendien gisteren enkele nieuwig heden. Zo een stemming die, op ver zoek van de heer J. J. Bleze, eindelijk eens geheel correct, ordelijk en héél geheim, werd gehouden. De vergade ring werd even „op dc plaats rust" gezet om de bode gelegenheid te geven de stemmen op te halen. Voor de zeer beweeglijke drs. J. H. Simons was het moeilijk te blijven zitten, zo dat hij op z'n vingers werd getikt. Maidenspeech Dan liefst drie jnaiden-speeches" van dc nieuwe wethouder J. Schef- fers, van dc heer J. Dijkstra als frac tievoorzitter van de TvdA cn van mevr. M. A. C. Taverne-van Campen als fractie-voorzitster van de KVP. Ondanks haar typisch-vrouwelijke uitroep „Ik ben maar voortdurend aan het woord. Wat verschrikkelijk. Maar ik kan er niets aan doen!" weerde zij zich „man"-haftig, In tegenstelling tot haar voorganger mr. J. B. Schueler nam zij aan elke discussie deel, zodat meer dan te voren de stem van de KVP (de tweede fractie in grootte) werd gehoord. Kort, zakelijk en dui delijk. we subsidieregeling invoeren. Maar daarmee vervalt de bestaande rege ling. verklaarde weth. M. Eykenaar op een vraag van mevr. Taverne. Ook de verkapte subsidie, n.L het gratis be schikbaar stellen van ruimten voor samenkomsten. „Maar bij het afwik kelen zullen wü de rechtvaardigheid niet uit het oog verliezen," beloofde de wethouder, die toegaf hierover nog geen contact te hebben gehad met de Alg. Bond van Bejaarden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Dat het complexje van 45 eengezinswoningen in de toekomstige "villawijk" in Groenoord door liefst drie aannemers gebouwd zal worden, heeft vragen uitgelokt in de gemeenteraadsverga dering. „Niet efficiënt", vond drs. J. Bastiaans. „Er zijn veel gegadigden voor dit soort woningen; de vraag overtreft het aanbod", vond dc heer S. Kuiper. Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren legde uit dat het laatste jaar geen eengezinswoningen in Schiedam zijn gebouwd, omdat dit niet paste in de stedebouwkundige plannen. Toen be doeld complex afkwam, meldden zich vele gegadigden en B. en W. zaten met het probleem van de verdeling. Maar de meeste aannemers wilden het hele complex bouwen. Toen is de keus gevallen op die plaatselijke aannemers die wèl tevreden waren met een klein aantal woningen. Dit hoeft niet te betekenen dat die huizen daardoor duurder worden, vond de wethouder. Want het concur- rentie-element gaat nu' meespelen. Ook is de premie-beschikking een wa pen: als de hulzen duurder worden, wordt de premie lager cn de hulzen nog duurder. De wethouder meende nu dc prijs te kunnen beheersen tot rond 40.000 per woning,. Want het standpunt is om ook dergelijke wonin gen voor dc gemiddelde man betaal baar te houden. (ADVERTENTIE) bouw.-cn onderhoudsbedrijf n.v. Dit geldt ook voor de heer Dijkstra, voortaan de woordvoerder van de grootste fractie, de PvdA. Ook hij was veelvuldig aan het woord gisteravond. Een goede training voor de komende zware vuurproef, de begrotings-debaf- ten. Woordenrijk Voor wethouder Scheffers ligt de zaak natuurlijk moeilijker. H(j kan het niet by vragen stellen laten, htf moet antwoorden. Dat kan, na een er varing van 2 1/2 week als wethouder, niet eenvoudig zijn, Hy is nog niet in gewerkt. Maar in tegenstelling tot zijn partijgenote wethouder mej. De Graaff, die indertijd haar eerste speech met enkele zinnen afdeed, was weth. Scheers juist bijzonder woor denrijk. Wat overigens ook een me thode is om weinig te zeggen. En dat over eenfutiel onderwerp: of de gemeentelijke taxidienst nu één, twee, of helemaal geen auto's nodig heeft. Liefst drie raadsleden maakten zich er druk over, doch dat kwam om dat b. en w, waren afgeweken van het meerderheidsstandpunt in de commis sie en dan wordt het een prestige kwestie. De wethouder hield met vage toe zeggingen van „nader bezien" en ".on derzoek naar reële cijfers" de boot at, zodat de taxidienst er naast de oude Chevrolet er toch een nieuwe auto van 14.860 bij krijgt. Leefbaarheid De heer J. J. Bieze vond het „pret tig" dat b. en w. 25,000 willen uit trekken om door de sloop van oude pandjes vrijgekomen terreintjes „aan tc kleden" met wat groen, wat netter gezicht geeft. „Laat b. en w. zo doorgaan om de stad meer leefbaar tc maken", vroeg hy. „Ja, maar, die ƒ25,000 hebben we nog niet gevonden, hoor!" waarschuwde de burgemeester. Nu het aantal bejaarden-sociëteiten in Schiedam tot achttien blijkt te zyn aangegroeid, willen b. en w. een nieu- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Door een motie van de Studenten Vakbe weging aan te nemen heeft dc Rotter damse Studentenraad zich uitgespro ken tégen een maatregel van het col lege van curatoren van de Nederland se Economische Hogeschool om de af name en betaling van collegemateria len verplicht te stellen. Curatoren hebben bepaald, dat stu denten zich niet kunnen laten in schrijven en dus geen colleges kun nen volgen als zij niet eerst een vergoeding voor collegematerialen hebben betaald. Het gaat hier voornamelijk om stencils. De bedragen kunnen oplopen tot zestig gulden per student per jaar. Dc Rotterdamse Studentenraad meent, dat volgens art. 78, lid 2 van de wet op het wetenschappelijk on derwijs en volgens art. 91 van het re glement van de NEH betaling geen voorwaarde mag zijn voor inschrij ving. De raad vindt het ondemocratisch, dat het besluit vb x voor de vakanties is bekend gemaakt en dat het is geno men zonder voorafgaand overleg met de studenten. Ook vinden zij het on juist dat niet is nagegaan hoe de si tuatie aan andere universiteiten is. Tevens achten zij de kostenbereke ning zelf aanvechtbaar. Van de zijde van curatoren was vandaag nog geen commentaar te krijgen. De motie moet nog worden besproken. Als dat is gebeurd, zullen curatoren, eveneens in. het openbaar, reageren od de verwijten van de stu denten. Met droefheid geven wij U kennis, dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan, onze lie ve zorgzame Vader, Grootvader, Broeder en Oom Gijsbertus van der Sar weduwnaar van Johanna Wilhelinina Voermans op de leeftijd van 90 jaar. A. van der Sar E, J. Timmermans JG. Timmermans en verdere familie. Schiedam, 21 september 1968. Vlaardingerdijk 510. De bijzetting in het familiegraf op de Algemene begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam zal plaats hebben, woensdag 25 september a.s. te 2.45 uur n.m. Vertrek vanaf de rouwkamer, Nassaulaan 68 te 2.30 uur n.m. Gelegenheid tot condoleren: na de bijzetting in de aula op de begraafplaats. Geen bezoek. Voor direkt gevraagd BE SCHAAFDE BUFFETJUF FROUW. Ervaring niet noodza kelijk. Leeft, 16 t/m 25 jr. Zeer hoge verdiensten. Alléén tele fonisch na 16.00 uur. Tel. (4310) 266047. Bnr le Passage, Pas sage 9. Schiedam, VOOR DAMES EN HEREN CONDITIE -TRAINING SPORTSCHOOL HOLLANDER Inlichtingen: telefoon 010—33 69 18 Personeel gevraagd PASFOTO'S klaar terwijl u wacht. Foto Van Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Tel, 266720. Let op juiste adres. DE SCHIEDAMMER (Het Rotterdams Parool) vraagt vaste BEZQR- GERS(STERS) Aanmelden Hoogstraat 18, Schiedam. Tel. 267279. 's avonds na 7 uur tel, 155B80. ui», tili'i en projectie Auto's en auto benodigdheden Te koop wegens huwelijk Fiat 1300, kleur blauw. dec. '64, km. st. 57.000. z.g.a.n. Spot goedkoop. Na 6 u. Harte veld. Aleldastr. 16, Schiedam. Veloursgordijnen verven 3.75 p. m2 Mantel verven f 15.-af 16.- Kortsuèdejasje reinigen ƒ15.- Oosisingcl 2. Tel, 268924 Textiel verven en suède reinigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2