wgne start We moeten meer rietsuiker eten <998 'Catastrofe verwacht als het weer zo slecht blijft' Boeren zitten thuis te wachten Lijn 6 ROTTERDAM RIJNMOND nylons Zorgen Gewend Voordelen voor personeel van koppelbazen bij Verolme teruggenomen Philip Bloemendal! presenteerde zijn werk voor huisvrouwen Illegale zenders storen legalé berichten LIJNBAANRING VOOR HOOFDAGENT C. BUITENDIJK Honderd Harley Davidsons naar Lombardijen Kerkgang Rotterdam krijgt containertremen -22-95" Kanaalwcg-Blij dorpplein in weekend afgesloten ïpSoTTERDAM^ vrijdag:. /dinsdag, 1 oktober is het 40 jaar {pjeii'dat mej. N. So et in dienst firma Vinke en Co, re Jpargadoors en expediteurs te; Rc (pËZjj; begon - haar. werkzaamhedei Jriftënp-typiste.Vele/jaren beWeec Gyharis' dé 'functie vair directie-sec iSï^ssc. 6 paar (a/s U met 1 pa U nog altljdSpaar ongelukjes), per paar i '*l'~ géén twee kwartjes! KOOP NU BIJ COUZY UW KLEUREN T.V. A6RT v. NESSTRAAT. 38. TEL. 11 8811 In MtDDELLANDSTR. 70-72. TEL 23 53 27 KLEUREN T.V, KLEUREN T.V. pag._4 - vrijdag 27 september 1968 (ADVERTENTIE) De moderne Polyaether ma trassen, die steeds meer ge vraagd worden, omdat ze een perfecte vlakke ligging hebben... makkelijk hanteerbaar zijn en hygiënisch... zulke matrassen verkopen wij in onzé bedden- afdeling. Prima polyaether matrassen, Jicht in gewicht, stofvrij, in een fraai nieerkléurig tijk. Deze ma trassen in een extra hoge uit voering koopt U nu met tien tallen guldens voordeel. Vrijdagavond om 6 uur begint de'verkoop van deze Poly aether matrassen in extra hoge uitvoering, voor»prijzen >vaar iedereen over. te spreken zal zijn. Vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open A.S. gele- trad reders, Botter- werkzaamhedendls 'jaren bekleedt' zij directiê-secreta- i ADVERTENTIES een KousenwmKettje neD- ben, nóóit meer misgrijpen.-., altijd voldoende kousen in voor raad.., een luxe die U nu kunt realiseren. Ragfijne naadloze nylons in plain met hiel- en teenverster king en ladderstop in boord en teen. 6 Paar nylons - eerste keus - in modieuze tinten, voor nog géén drie gulden. Prachtige kousen, vergelijkbaar met de beste op kouscngebled, U met 1 paar begint voor.nog Plaïf1 teen en hiel versterkt Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze kwaliteit* 'G nylons In modieuze kleuren én.. Indernaten8£t/m11,alle6paar in dezelfde *3 maat, 'C; per 6 paar, voor ft/m11,alle6paar tor S Vrijdagavond tot 9 uur open Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, beu. gTÓQM omhult d'eschoor- steen van Piitfcershóeks sui- .kériabriek. Hij bijt zich met-ge- inak door de nével. Er is regen, veel régen, steeds onplezieriger. Barendrechts torenhoge basen- lebrug is slechts een schim. De wegen zijn, schoon. Geen blubberaehtige Mei. Schaatser Kees Verkerk kan er mooi op draven. Hij doet dat grimmig. Een bord waarschuwt voor „krui send bletenvervoer". Dat lijkt over bodig. De boeren zitten thuis. De bietenvelden zijn verraderlijk. Poelen van modder. Vanaf de weg zie je het nauwelijks maar de voren zijn,slootjes geworden. Tractors staan' in het lege land. Muurvast in de modderMeeuwen pikken in gerooide bietenvelden. Hun gekrijs accentueert de stilte.. Op het terireia van de suikerfa briek geen af en aan gerij van vrachtauto's. Dat is al dagen zo. Ook niet. bij het begi^ vaal de suikerbie tencampagne. Dan. mogen de boeren vier dagen lang net zo veel bieten aanvoeren ais.ze willen met als ge volg een' kilometerslange rij auto's. ,Dit jaar was dat er niet bij. Slechts de fel ontsnappende stoom en enkele personeelsbussen geven aan dat fe fabriek in bedrijf is. Voor'hoelang nog? TN zijn kantoor maakt directeur B. •*- Visser zich daarover grote zor- "gen. Hoe moet dat met zijn zeshon derd man vast personeel en driehon derd man. campagnewerkers? Hij zegt: „Als hét weer voor het weekeinde niet'beter wordt, wordt het voor ons een catastrofe. De campagne is pas begonnen en we hebben geen voor raad. Het is een kostbare zaak de fa briek stil te leggen.In geen dertig jaar is dat gebeurd. Hoeveel schade we zouden lijden dat zeg ik niet". Hij maakt duidelijk dat Puttezs- hoek door z'n ligging overigens nog in een gunstige positie verkeert. Het kan de laagste seheepsvrachttarieven bieden. Voor de suikerbietenverbou wers in Limburg (waar de oogst ge makkelijker kan. worden binnenge haald) is het voordeliger de bieten na arP uttershoek te sturen dan naar Dinteloord. Zo komt het ook dat de Putters- hoekse fabriek nu nog zo'n. zestig procent van de capaciteit (ruim achtduizend ton per dag) kan benut ten. Vijftig procent van die bieten komt van de Limburgse löss. Met die cijfers, steekt Puttershoek heel gunstig af bij de elf andere sui kerfabrieken in het land. De fabriek in Oud Bejjerland bijvoorbeeld ver werkt maar dertig procent van. haar capaciteit. T\E boeren grommen niet over de D langzame bietenoogst. Ze zijn het wel gewend. Iedere dag opnieuw houden ze rekening met slecht weer, Ze hebben leren leven met de 'wis selvallige natuur. Meer zorgen maken ze zich over de aardappelen. In de Hoeksche Waard moet een derde nog worden gerooid, 't Is de vraag of al die tonnen aard appelen nog boven water komen. Ze rotten weg in de sopp'ge grond. Die aardappelen zijn er ook een beetje de oorzaak van dat er zo wei nig bieten gerooid waren, bij het be gin van de campagne. Want eerst moesten de aardappelen er uit. Suikerbieten kunnen best in de regen staan.. Geen centje pijn. Of zoals een boor het zegt: „De bleten kunnen beter tegen de regen dan ik". Als hij dat vrolijk heelt gezegd, begint hij zich plotseling kwaad U maken. Hij zegt: „Die suikerbieten, daar zitten wij niet mee. Dé fabriek misschien, maar wij niet. Het ergste is de aard appelprijs. Wij krijgen een dubbeltje per kilo, als het meezit twaalf cent. .In de stad betaal je 27 cent. Waar blijven die zeventien centen. De tus senhandel neemt er een heleboel van. Veel te veel. Dat is een schan daal". Terug naar de bleten. Hij zegt dat hij een boer kent die met ieder weer doorwerkt. Op z'n knieën in de mod der. Die man is een foto waard. Maar zelfs voor deze man blijkt dit hondeweer te veel te zijn. Intussen meldt De Bilt'ietsje beter weer. VA" BERT VAN POLEN OP HET TERREIN van de Puttershoekse suikerfabriek is het stil. Geen rijen bietenairto's.- De wegen zijn schoon. HET LAND is drassig door de vele regen.- De vorens zijn slootjes geworden, Machines kunnen er niet op; ze zouden muurvast komen te zitten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, Met in gang van vandaag wordt op de Verol me-werf Rozenburg personeel van on deraannemers de toegang geweigerd, wanneer wordt vermoed dat zij „bui tensporig hoge lonen" verdienen. Dit .is vanmorgen door de directie van Verolme bekendgemaakt. Er werken ongeveer 250 arbeiders die door „kop pelbazen" zijn bemiddeld op Rozen burg. De maatregelen zijn genomen om de „verschillen in; arbeidsvoor waarden tussen het eigen personeel en dat van onder-aannemers zo veel mo gelijk te nivelleren". Zoals bekend was een van de oorza ken voof,de recente staking; de ver schillen in 1 loontussen personeel dat vast bij Verolme in dienst as, en dat van ko.ppelibajzen. Wanneer wordt ver moed dat deze losse arbeiders veel meer krijgen uitbetaald zullen zij van de werf wonden verwijderd zo zegt de directie vender. Amidere maatrege len die int niveHardatg in betaling van de twee groepen moeten bijdragen 'zyn: 1. Er moet wonden betaald via de- zelfde ca.o. die Vérotoe toepast. 2. Er worden geen vervoermidde len op het werf terrein toegelaten'van koppelbazen. Hun personeel zal -vanaf de v.prfpoort moeten. lopen. 3. Personeel van onderaannemers moet zich aan dezelfde begin-en eindtijden houden als bij Verolme ge beurt. Zij zullen ook de prikklok moé ten gebruiken. 4. De technische selectie' van het losse personeel zal uitsluitend plaats vinden via een speciaal bureau dat enkele maanden geleden met dit doel door Verolme werd opgericht. 5. Alleen het Verolme-kader is ge rechtigd te beslissen of losse arbeids krachten moeiten wond en ingescha keld. In de bekendmaking worden de ruim hondeend Joegoslavische gast-a ar beiders- van deze regeUng- vrijgesteld omdat zij dezsliWe beloning krijgen als hot Vorolme-penso n eol" Op de Rozénbumgse scheepsverf zijn ongeveer 230 werknemers via koppel bazen-ingeschakeld. Zij maken van het totale bestand van 2800 man ongeveer 10 procent uit. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdagGister avond is in het Trefpunt aan- de Boe zemsingel het nieuwe winterseizoen van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen, afd, Rotterdam, ge opend. Dit geschiedde door de presi dente van de vereniging, mevrouw E. van "Wessem. De verdere avond werd verzorgd door de heer Philip Bloe mendal, welbekend als presentator van het zondagmiddagprogramma „Mo nitor", die als hoofdredacteur, van het Polygoon weekjournaaleen causerie hield over Tiet ontstaan van dit jour naal. De heer Bloemendal sprak o.m, over de positie van het journaal t.o.v. •de televisie en over de voorbereiding van de „7 minuten actualiteit per week". Dit alles werd geïllustreerd door éen aantal anekdotes en, enig filmmateriaal, waaronder de film „23 jaar Nederlands filmjournaal" een sa menvatting uit het Polygoon archief van het tijdvak 19201955, waarbij duidelijk de technische vorderingen en de belangrijkste feiten uit deze pe riode naar voren kwamen. Ok hierbij zorgde de heer Bloemendal voor in teressante achtergrondinformatie. (ADVERTENTIE) KLEUREN T.V. KLEUREN T.V. KLEUREN T.V. KLEUREN T.V. KLEUREN T.V. KLEUREN T.V, WAAR WACHT U NOS OP? PHILIPS VERLAAGDE ZIJN PRIJZEN - NU 2350.' COUZY VERHOOGDE ZIJN INRUILPREMIES NU VAN 150." TOT 500.' PTT maakt zich ongerust (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De PTT maakt zich ernstige zorgen over het sterk toegenomen illegale gebruik van portofoons in het gehele waterwegge bied. Naast de vele bedrijven die op grote schaal en geheel legaal gebruik maken van dergelijke verbindingsap- paratuur blijken er thans velen te zijn die op eigen, houtje met de portofoon experimenteren, en dit apparaat zon der vergunning gebruiken. Het mis bruiken van de walkie-talkie dreigt het berichtenverkeer van het loods en reddingswezen, en soms zelfs het luchtvaartverkeer ernstig te gaan sto- ren. Men overweegt dan ook strikt de hand aan de bepalingen te houden en verscherpt te gaan optreden. De moei lijkheid daarbij is, dat het in het bezit hebben van een walkfe-talkie niet strafbaar is. Slechts het gebruik zon der vergunning is strafbaar. Het wordt voor de opsporingsploegen van de PTT dus zaak om de overtreders op heterdaad te betrappen. In een zo uit gestrekt gebied geen eenvoudige op gave. Bij het opsporen van illegals zen ders ligt de zaak juridisch eenvoudi ger: reeds het bezit van een dergelijke zender is strafbaar. -*■• Een tweede bron van zorg voor de PTT, ook in deze stad, is het gebruik van de draadloze babyfoon. Ook deze vaak zeer kleine zendapparatuur, kan storend werken op het officiële be richtenverkeer. Het gebruik ervan is dan ook verboden, maarn-vcle mensen blijken het lastig te vinden, een baby foon met draadverbinding aan te leg gen. Men vergeet vaak de draadloze af te zetten en vier van deze appara ten in een stadswijk zijn voldoende om storing in een groot gebied te ver oorzaken. Daarbij komt dat dergelijke appa ratuur ook als af luisterapparaat kan worden gebruikt en dit is eveneens verboden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De -winikelpromenade Lijnbaan zal de door haar ingestelde Lünbaanring dit jaar uitreiken aan hoofdagent C. Buitendijk. Dit gebeurt* op 9 oktober in restaurant Scheffers, Hoofdagent Buitendijk krijgt deze ring wegens de moed die hij op 25 juni van dit jaar toonde, door een achtjarige jongen weg te sleuren voor een naderende trein.- Op de overweg bij de Pascalweg zag hij de jongen bezig met ver zamelen van boekjes die 'van zijn autoped waren gevallen. Er ga derde op dat moment een ólic- trein en hoofdagent Buitendijk sprintte de overweg over, in het voorbijgaan de jongen met zich mee sleurend. y Reeds enige tijd ben ik op dc hoogte van het nieuws rond de 'rietsuikeraküe'. Ik heb li er niet over bericht, om dat dit evenement zich geheel en al in de hoofdstad dreigde af te spelen. Thans blijkt, dat ook Rotterdam erin betrokken zal worden. Nu eerst het volgende lesje: je hebt bietsuiker en je hobt rietsuiker. Biet suiker is wit; rietsuiker is grijs. Als rietsuiker geraffineerd zou worden, zou het net zo wit zijn als bietsuiker. Maar dat gebeurt in Nederland niet (niemand weet waarom niet) en het gevolg is, dat de meeste mensen die grijze rietsuiker vies vinden en daar om niet eten. Bietsuiker wordt in de EEG ver kocht tegen een prijs van ongeveer tachtig cent per kilo. Rietsuiker is veel goedkoper, ongeveer vijftien cent per kilo. Bietsuiker wordt gemaakt door landen waar ze bieten telen, dus in de rijke, Westerse landen. Rietsui ker komt uiit de arme, warme landen. Jongeren zijn hierover gaan naden ken en hebben gezegd dat is niet eerlijk. Ze hebben het volgende op schrift gesteld: - „Wij geven ontwikkelingshulp om de arme landen te helpen, maar tuaar zij meer aan hebben is, dat wij hun produkten kopenbijvoorbeeld rietsui ker. Niet alleen dat wij hun (goedko pere) rietsuiker niet kopen, maar bo vendien produceren wij meer bietsui ker da» wij hier kunnen consumeren. En bovendien willen we nog veel meer bietsuiker exporteren. Dat ex porteren kost geld omdat de EEG-prijs hoger ligt dan de prijs op de wéreld- markt. Dit zou de afzet van de arme landen verkleinen, waardoor 'hun in komsten nag lager worden. Zo'n beleid is strijdig jnet de doelstellingen van de EEG, die zich al verschillende keren heeft uitgesproketi tegen belemmerin gen in de handel met de arme lande». Suiker is een van de vele voorbeelden, waarin de arme landen ff een eerlijke kans krijgen. Maar het suiker-voor beeld is wel zeer illustratief". Koop daarom van nu 'af aan rietsui ker zeggen de jongeren. En zo komt er een rietsuikerweek; van 30 septem ber tot 5 oktober. Overal in de stad (o.a. op het Beursplein) komen ver kooppunten. Dus, vanaf dit moment alteën nog maar rietsuiker kopen. De suikerbietcntelers worden dan snel brodeloos. De landbouwsubsidies zul len drastisch moeten worden verhoogd in verband waarmee ook de belastin gen omhoog gaan, wat weer tot gevolg heeft, dat we minder aan ontwikke lingshulp zullen kunnen doen. DIT IS de befaamde koningin van Lombardijen. Ze heeft het maar druk met al die verplichtin gen. Eergisteren moest ze al botsautorijdende de kermis in Lombardijen openen, morgen zal ze weer de nodige officiële handelingen verrichten als de wijk het middelpunt zal zijn van een zeer lange optocht, waarin o.a. honderd bezitters van glim mende en glanzende Harley Da- vidson-motoren zullen meerijden. Verder vier drumbands ('Lom bardijen', 'Ruim Baan', 'Excel sior' en 'SCDB') dat is de drum band van Unilever). De stoet vertrekt om 10.30 vanaf de Mo lenvliet. Tot half twaalf zal men nog steeds bezig zijn met ver trekken. In vier bejaardencentra gaat de koningin van Lombar dijen bloemen aanbieden aan oudste bewoners. De winkeliers hebben een loterij georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het uniformfonds van de drum band 'lombardijen'. Uit Rotterdams Vrijzinig-JIer- vormd Kerkblad: yAN een mijner collega's wordt 9? verteld, dat hij bij hei vervullen van een vacaturebeurt in juli behalve het kerkbestuur slechts één kerkgan ger aantrof. Toen de predikant zijn toespraak begon met: „Gemeente...' kwam er een stem uit de kerk: „Zegt u maar Post, dominee". ~VTOR1GE week heb ik lijn 6 laten stoppen op het stationsplein. Zoiets kun je in deze rubriek niet doen. Je gaat onmiddellijk door het behang. Lijn 6 stopt helemaal niet op het Stationsplein. Ife ben daar nu ook goed van doordrongen. Men heeft mij telefonisch en schriftelijk op de vin-, pers getikt.'Hoe ik erbij gekomen ben om lijn 6 bij Jiet Centraal Station te laten stoppen weet ik niet. Het komt waarschijnlijk omdat ik maar zo'n schaars gebruik maak van de RET. Ik beloof u mijn leven te beteren. (Vaneen oiu er verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Op 7 ok tober a.s. zal er een nieuwe cóntal- ner-raildichst vanuit Rotterdam wor den geopend: de Delta-express, die verbinding geeft met Frankfurt, Mannheim en Ludwigsburg in Duits land. De Delta-express is opgezet door de Nederlande en Duitse spoorwegen. De voorlopige frequentie wordt drie maal per week. De Delta-express ver trekt van de Prinses Margriethavervin Rotterdam (Europe Container Termi nus) 's avonds 6 uur, en is de volgen de morgen om vier uur al op de be stemming, De spoorwegen bieden "de mogelijkheid van „huis aan huis"-be~ stelling. In Nederland halen vracht- wegens van Pakhoed de containers bij de verzenders op in Duitsland leveren, trucks van'de Duitse spoorwegen de Jajadkisten bij de geadresseerden af. Zoals bekend onderhoudt Intercon- tainer (een maatschappij die door de samenwerkende Europese spoorwegen is opgericht) een containerrail-dienst tussen Rotterdam (E.C.T. Prinses Mar- griebhaven) en Italië (Milaan).. De „Wüpper" heet de container trein tussen Rotterdam en. Ruhr gebied, die drie maal per week aansluiting geeft op de aankomst van de „Saa Freight- liner I en II" schepen van de Britse spoorwegen- De Transcoaitainér Express Zeeha ven (.TJ5.Z.) rijdt tussen Amsterdam. Rotterdam, Antwerpen en Zeebrüggc dagelijks, dus zeven, maal per week. Behalve de nlemv te introduceren „Delta-Express", zal in het voorjaar een tweede uitbreidng van het aantal R'damse containertreinen plaatsvin den: Amsterdam krijgt dan aanslui ting op de Milaan-lijn (vroeger Tcrre geheten), die via Rotterdam zal lopen. ADVERTENTIE Moeders die waten .hoe de prijzen liggen wat kinderkleding betreft, komen morgen naar ter Meolen om veel minder te' betalen... jongenspantalons van eën prima kwaliteit wollen ter- ienka. Keurige broeken ulc dé series van 22.95 - 27.95, nu als restant partij voor een ab normaal lage prijis, voor nog géén dertien gulden. Wollen lerlenka 12-15 jaar 16-17 jaar Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze partij 1e keus terlenka jongens pantalons, voor de leeftijd van 12-17 jaar, in diverse kleuren w.o. grijs» voor Vrijdagavond tof 9 uur open Ook maandagmorgen open m (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Met in gang van vanavond 19 uur tot maan dagmorgen 6 uur wordt de verbinding Kanaaiweg, BSljdorpplein in belde richtingen afgesloten. Het verkeer zal door middel van borden worden om geleid. Vorkeer komende van de Abraham van Stolkweg wordt van vrijdagavond l uu,r tot zaterdagmorgen via de Slad- houdersweg (doorsteek na spoorweg- viaduct) in de richting Den Haag ge leid. Verkeer uit de richting Den Haag bestemd voor Hillegersberg—-Gouda en verder zal van vrijdagavond 1 uur tot maandagmorgen. 6 uur geen ge bruik kunnen maken van de Kanaal- weg en moet rijden vla Sta.dhouders- \y eg—Bergse laan, Het verkeer voor de richting Den Haag rijdende via Stad- houderswog—Blijdorpplejn zal gedu rende deze. periode slechts de beschik king hebben over twee rijstroken en zai dientengevolge met enige vertra ging rekening moeten houden. Deze maatregelen houden verband met oy- hogingswerkzaamheden en recon structie van het Blijdorpplejn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1