EN OP GROOTSTE BLIKVANGERS X ROTTERDAMS DAGBOEK Alles wel in Poolse trainer pakt Libanon hard aan Sêmma Groeten van ons PTT zuinig met cellen Jan Woluch twee maanden in Rotterdam W,ie M béste voet ba l Ier Vrijdag a.s. onent... ROTTERDAM RIJNMOND Eva Smit demonstreert elektr. orgel N S-rij wielstallingen worden toeli overdekt Meer kans op inspraak voor gemeenten in Rijnmondgebied SPORTIEF STEUNTJE VAN VOLLEYBALLERS Nadeel Vergelijking Timman en Schendstok 45.000 gulden, laan kostuums ontvreemd samen aan kop in K. M. Bergsma-toernooi kM'JdMi vrijdag. Tim- man en de Hagenaar Schendstok heb ben in de MMM de hoofdgroep van het KM. Bergsma-toernooi na de 3e ronde (laatste) belde twee punten be haald. Bohni speelde driemaal remise, doch één van die remises zal opnieuw gearbitreerd worden, zodat ook hij op 2 punten kan komen. Zó gauw Is Böhm nu ook weer niet uit liet veld te slaan. Van Weezei, de kampioen van de Haagse club D.D., werd 4e met V-< punt. -pag. 4 - zaterdag 28 september 1968 .(Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Wie tussen 4 en 15 oktober de Ahoy'- hal bfó het Hofplein binnen dren telt wordt onmiddellijk afgebluft door sateEeten, modellen van ra ketten en een op zonnecellen draaiende windmolen. Het betreft hier tie druzending van dè" .ESROV.ESTKC', een organisatie die zich ten doel stelt samenwerking te bevorderen tussen Europese staten In ruimteonderzoek en technologie, uitsluitend voor vredelievende doel einden («ESRO' betekent Euro pean Space Research Organisation en ES TEC' betekent: European Space Research and Technology Centre), De J3STEC' Is de belangrijkste technische vesting van de .ESRO' (West-Duits land, Groot-Brittanie, Frankrijk, Bel gië, Denemarken, Italië. Nederland, Spanje. Zwitserland en Zweden) in de duinen tussen Katwijk en Noord wijk. Waarom ruimtevaart op de Femina? D« Femina-directie'. „Deo© combinatie ia, minder vroemd dan op hot eerste gezicht lijkt, want veie zaken, die werden ontwikkeld ten behoeve van höf' ruimte-onderzoek en de ruimte vaart vinden thans hun toepassing In ons dagelijks loven op het gebied van energievoorziening, materialen, fabrl- cage, elektronica, werktuigonderdelcn, verkeer, geneeskunde en biologie." (Tussen haakjes; het thema van de Femina te deze keer: elektriciteit). ..Maar geheel afgezien hiervan is de .Femina een gelegenheid de dóelatel- - liegen en het werk van de ESRO/ES- TEC, alsmede de bo tok enig hiervan voor de Europese wetenschap, onder de aandacht van een groot publiek te brengen." Eon niet minder spectaculaire aan- "gelegenheid wordt de grote minia- "tuur-spoofboan uit Oberkoehcn in Duitsland. De baan die nu op de Fe mina te zien zal zijn trok In Berlijn 15Ó.OOO bezoekers. Het Is de brandweer verleden jaav erg goed bevallen op de Femina, Van daar dat ze er nu weer is cm nu in een stand die drie keer zo groot is. ..Uit de brand ben je" is het motto. Nog meer dan in 1087 zal rnen in de brandweer- hoek voorbereid zUn op alle vragen dia door het publiek gestold kunnen worden. Liefhebbers kunnen vla een speciale verbinding met de alarmcen trale aan. het Klein polder plein het uit rukken. van het materieel en het blussen van een brand volgen. Op een grote kaart wordt do gang van doze zaken aangegeven. Wat ander: meer dan tachtig expo santen op de 2le Femina besteden ln hun inzendingen aandacht aan wonen, sanitair, verwarming, keukens,vloer bedekking en dergelijke. Klapstukken in deze sector zijn de Inzendingen van Top Form Wonen 1069' cn van do Eva Smit op een elektronisch or gel. Dat ze gedurende de gehele Femina de inzending van Joh. de Heer zo presenteert, is onwaar schijnlijk. Maar de jurk, die ze op deze foto showt, heeft ze wel aan. Het is een elektronische. Top Sphinx uli Maastricht. l Elektronische orgels worden een normaal attribuut in de woningen. Wie liet niot gelooft moet maar in de stand van Joh, de Heer gaan kUKen. Te kust en te keur. En met zachte drang zal presentatrice Eva Smit (ge kleed in elektronische jurk - wat mag dat dan wel wezen?) twijfelaars over de drempel helpen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. D spoorwegen hebben onlangs besloten cnlgc onoverdekte rijwielstallingen bij nieuwe haltos te overdekken. Dit geldt ook voor de halte Rotterdam-Alexan der. Geldgebrek was reden dat niet ie dere rijwielstalling kon worden over dekt. De spoorwegen hebben nu ech ter besloten dat dienstbetoon voor gaat. Zodra de bouwvergunning af komt zal dan ook de stalling bij dc halte Alexander worden overdekt. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, zaterdag. Het dagelijks bestuur van Rijn mond is bereid om de helft van de motie-Van der Ploeg, die afge lopen maandag door een meer derheid van vertegenwoordigers van Rijnmondgemeenten is aan genomen, uit te voeren. Het gaat hier om het instellen van een commissie, bestaande uit ge meentebestuurders, die op korte termijn (vóór 1 januari 1969) een plan moet uitwerken ten einde meer inspraak van de gemeenten te garanderen in het beleid van Rijnmond. Ook het overdragen van bevoegdheden door de ge meenten zou aan de orde moeten komen. Het andere deel van de motie van de Rotterdamse wethouder drs. J. G. van der Ploeg over een studie oj) lan gere termUn inzake een nieuwe op bouw van het agglomerail eb estnur in het Rijnmondgebied, wijst het dage IljkS bestuur van Rijnmond af. '2o'n studie op langere termijn zou volgens wethouder Van der Ploeg moeten beginnen zonder vooraf opge stelde uitgangspunten. Het dagelijks bestuur van Rijnmond meent, dat een studie zonder uitgangspunten de kans biedt, dot aan het streven om tot een goed functionerend regionaal bestuur te kotnen grote schade wordt berok kend. Volgens dit bestuur moeten de uit gangspunten van een studie zijn: a. het systeem van de rechtstreekse verkiezing van de Rijnmondraad door do bevolking behoort te worden ge handhaafd; b. het overleg van het dagelijks be stuur van Rijnmond met de gemeente besturen behoort te worden geïnstitu tionaliseerd; c. aan Rijnmond moeten bij wet rechtstreekse bevoegdheden worden toegekend; d. voor Rijnmond moet een eigen van de financiën der gemeenten onaf hankelijk financieel statuut tot stand komen. Het dagelijks bestuur stelt zich de gang van zaken nu als volgt voor. Het sinds februari van dit jaar door de Kuad van Rijnmond cn vrijwel alle gemeenteraden in liet Rijnmondgebied besproken interim-rapport Inzake de structuur van Rijnmond wordt in jar nwari in tweede lezing behandeld door dc Raad voor RUnmond cn daarna doorgezonden naar de minister van Binnenlandse zaken. Intussen zal een commissie worden samengesteld, mede bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeen ten, die do uitwerking van het tus- sen-rapporl tot een cind-ropport be geleid. Voordat de Raad voor Rijnmond dit eindrapport vaststelt zal het in de ge meenteraden kunnen worden bespro ken. De Raad voor Rijnmond krijgt in de vergadering van woensdag 2 okto ber te beslissen of zij het met deze gang van zaken.eens is. ^cr gelegenheid van het 75-jnrig bestaan van bet Nederlands hervormd diaconessenhuIs is er een jubileumboek (20 pagina's) vervaardigd. In opdracht van het bestuur stelde Algemeen Dng- j blad-journalist P. W. Hussel „een j speelse wnndcling door het dic- I nendc leven van het 75-jnrig© j Rotterdamse diaconcssenhuis" sa- men. Het is een mooi cn Jccsbnnr ge- schrift geworden. Leefbaar dankzij Russol en mooi donkzij de grafische vormgeving van Henk Valst ar, d© fo- to's van Wijn ConsenJielm en do <lruk 1 van Benedictue, Rotterdam. De geschiedend* van het diaconea- - öonhuis blijkt uitermate Interessant te rijn. Btj dc gesclu«lscitrljvm« blijken hoofd- van bijzaken goed gescheiden te ziin. Terecht, wam. wie te diep in e©n leven van 78 jaar zou gaan «pU- tea. «suit op een .roer A bol re'. I Wie terts, oen heel Jtloln beetje maar. j van de geoohlodcnte weet, weet ook i dat er ln die 75 jaar enige .kwesties' 4Ja «ewcost, die het dlBconuseenkuts verscheidene keren op zijn givndvcs- tea hebben doen schudden. 3 In hert Jubileumboek' wordt er niet over gerept - met geon woord. Noch door Russel (opdracht ui torna ra), noch door dc predikant-directeur, da. J. J. Hietkamp. Of het zou deze cryp- tische alinea van dc dominee, moeten 5 zijn: „Het kan niet <k bedoeling zijn t dé problemen, welke hier rijzen op s het gebied van ziekenhuizen in tiet al- pemsen en het dtoconesscntcczen in k het bijsonder, aan de orde te stellen," JN het stationspostknntoor nan het Delftseplein zyn twee openbar© telefooncellen; een voor lokale gesprekken (met dubbel tjes automaat) en een voor inter lokale en internationale gesprek ken, die door een loketambtenaar bediend moet worden^ Het< stn-, tionspostkuntoor gaat hoe Imigcr hoe meer dc plants innemen va» een normaal postkantoor- Is dan twee openbare telefooncellen niet wal magertjes? Neen, zegt dc PTT. De argumente ring luidt: „Voor hel etadorv;postkan toor Is ook een openbare telefooncel: al* de mensen honderd meier verder lopen kunnen ze in hot telegraafkan toor oen de DclflsesLraat volop telefo neren; bovendien zijn er in <te hal van hel centraal station vier telefooncel len. Zo is or in een straal van twee honderd meter voldoende gelegenheid tot telefoneren." óVan een dtcnctverlenend bedrijf alt de PTT zou men ccn onder antwoord mogen verwachten. In eon zo groot postkantoor al* aan het "Dolftseplein behoort voldoende gelegenheid tot ta- -.lefoncren te zijn. Dat cr in de naaste omgeving ook nog eon aantal tele fooncellen i* heeft daar weinig mee lo maken. Iemand die ln het «lationposrt- kanloor een aantal handelingen heefl Voor wat hot diaconeswnhui* be- treft, gaat achter deze zin een wereld 1 van ellende en ruzie schuil. Aan dat ene aspect I* geen woord vuil ge- i maakt Mimchien is hot wel zo, dat j het jubileumboek daarom maar 20 pa- E-gina's dik (dun dus) is. verricht on daarna een of meer tele- fooijgesprekken wij voeren behoort men niet door to «luren naar het tele graafkantoor of het centraal station (waar de cellen bovendien vrijwel ai- tijd bezet zün)- Dan zou je ook nog hetGtoolhandehgebouw ©n hel ne- trestotion CS kunnen noemen. 'MET de hartelijke groeten van het 'Rotterdams Parool" zouden we als motto bij deze foto willen zetten. Op deze foto ziet u wat wij jedere dag zien, een bouwput aan de Westblaak, nodig voor de ondertunneling van het Churchillplein. We hebben de hele cyclus van dag tot dag gevolgd; graven, heien, damwanden slaan, beton storten, zand erover, damwanden er weer uit halen... nog gaat het bureau van ons blad schuil achter een rij staien damwanden, maar er worden vorderingen gemaakt en over niot al te lange tijd zal de oversteek over de Westblaak zijn hersteld. JN een poging om nieuwe roem te ver garen heeft de Rotterdamse volley balvereniging Libanon '50 voor een sportief stuntje gezorgd door zich' van de diensten van een Poolse trainer te verzekeren. Sinds twaalf dagen heeft Jan Woluch, 39, jaar oude oefenmeester van de veer- tienvoudige Poolse kamp'ioensploeg AZS Warschau- de spelers van Liba non '50 onder handen. Veertien dagen later dan de afspraak was arriveerde hij in Rotterdam. Dat was een gevolg van het feit, dat de Nederlandse regering hem in verband met de recente gebeur tenissen in Tsjechoslowakije aanvanke lijk een inreisvisum weigerde. Jan Woluch stond het onderhoud met Het Rotterdams Parool alléén toe op voorwaarde dat ex niet over politieke aangelegenheden ge sproken zou worden. Het gesprek blijft dan ook in de sportieve sector en. welwillend ver telt h(| hoe zijn contacten met Libanon '50 tot stand zjjn gekomen. Libanon-speler Lex Mastenbroek wist'zich het zweet van het voorhoofd, nadat hij door Jan Woluch (voorgrond) onder handen is genomen. „Dbor de wedstrijden die wij (AZS Warschau) en Libanon in Po len en Nederland tegen elkaar ge speeld hebben ken ik de spelers al een paar jaar. Tijdens de Pinkster dagen vorig jaar, toen wij aan het St, Am>thi£Hiis - toernooi deelnamen, zijn de contacten gegroeid. Libanon heeft me toen gevraagd om de trai ning op me te nemen en daar ben ik graag op ingegaan. Tijdelijk wel ie verstaan, want Ik denk hier niet lan ger dan zo'n zes a acht weken te kunnen blijven." De goed Duits sprekende Pool, oud-speler van de academische sportvereniging AZS en niet minder dan zeventig maal Pools internatio nal (mot hot Poolse nationale elftal nam hij twee keer aan een wereld kampioenschap deel), laat weten dat hij tijdens zijn werkzaamheden bij Libanon met moeilijkheden te kam pen heeft, die hem in zijn vaderland vreemd zijn. „Een groot nadeel is dat we niet altijd over een zaai kunnen beschik ken. Ir de sporthal in Krimpen kun nen we alleen voor wedstrijden te recht, zodat we voor de trainingen op de -zaal in de Van Speykstraat en op die van het LibanonJycesum zijn aangewezen. De accommodatie in de Van Speykstiraat is wel goed, maar toch niet ideel, omdat het plafond te laag is. "PEN ander nadeel is, dat Ik vr(j- |J wel nooit over alle spelers kan beschikken. In verband mei studies en militaire dienst ontbreken er al tijd wel een paar. Dat komt de voor bereiding niet ten goede. Bij mijn eigen verenagiryg AZS Warschau is dat heel andere. Nage noeg alle spelers rijn interne studen ten. Tot ongeveer -drie uur in de middag wordt gezamenlijk gewerkt en gestudeerd cn daarna gaan we tot het avondeten om ongeveer zeven uur met z'n allen tnainon. Dat ge beurt tijdens de competitie vijf da gen per week." Bij zijn komst in Rotterdam, waar hij onderdak heefit gekregen bij Ii- banon-speler Rob Vellekoop, heeft Jan Woluch geconstateerd dat de •training (tweemaal per week) te wensen overliet. ,.Om topprestaties te leveren is cr efcn betere conditie nodig", aldus Jan "Woluch. „Toen ik in hat begin een nalf uur met de spoïens bezig was waren ze doodmoe." De training'van de In Polen zeer bakende Woluch is overigens met al leen op conidiitie, maar ook op .tech niek en vooral itaotiek gericht. Wat het laatste betreft viel er nog veel hij 'tc schaven. Dat gebeunt <nu vier a vijf keer per week. Spelers en bestuursleden van Li banon '59 betreuren bet dat Jan Wo luch pas zo kort voor de start van de competitie in ons land kon aanko men. Gastheer Rob V-edekoop zegt: „In Polen begint men al in juni met de voorbereidingen. Er wordt daar veel gewerkt met gewichten en zandzakken om in de eersle plaats de beenspieren ito oniti wikkel an. Het zware werk duurt dan tot het begin van de competitie; dan zijn de ploe gen in optimale conditie. Het is jam mer, maar een dergelijke voorberei ding was bij ons niet mogelijk." TAN" WOLUCH, wïcus komst (kos- *f tea ongeveer 3500 gulden) door Libanon* sponsor Groeneveld-brillen is gefinancierd, vindt dat hij tc kort ln ons land is om al een vergelijking tussen het Poolse en Nederlandse spelpeil tè kunnen maken, maar dat betekent niet dat het Hollandse vol leybal hem vreemd is. ..Tijdens de' Europese kampioen schappen, vorig jaar in Istanboel, heeft Palen'twee keer tegen .Neder land gespeeld; beide landen wonnen eenmaal. Voorts heeft AZS vier keer tegen Libanon gespeleeld (ook vier maal gewonnen) en bovendien, heb ik tijdens het internationale .toernooi een indruk kunnen krijgen van de krachten van Blokkeer On AMVJ Amsterdam, die de sterkste verem- ging^r van Nederland zijn. Ik geloof nat topploegen. van Polen hoger moet l.i worden aangeslagen, maar flrtUflnoet natuurlijk niet vergeten daar .veel meer mogelijkhe den hebben." Denkt Jan Woluch, die zijn laak binnen twee maanden weer aan Hans Maas en Leo van Hal zal over dragen. nog eens naar .Rotterdam te rug te komen om zijn werk voort tc zetten? Glimlachend antwoordt de Poolse trainer: „Die beslissing is niet aan mij, maar aan Libanon. Of ik nog eens terug zal komen hangt vooral af van de vraag of men over mijn werk tevreden, zal zijn." HANS REISMANN Rinus Israël DOORDAT Jan Bouman van Fortune Vlaar- dingen zijn plaats in de kopgroep van ons voetballersklusscment voorlopig heeft moeten prijsgeven behoren nu zijn clubgenoot Peter JEi- ketenboom en Feijenoorder Wim van Hanegem tot de naaste belagers van leider Rinus Israël. Het verschil bedraagt éen punt. Met een zelfde achterstand op de twee achtervolgers neemt Sparta-doelman Jan van Beveren de vierde plaats in. Het klassement ziet er nu als volgt uit Israël Feijenoord7,60 (38 uit 5); 2/3. EikcZenboom (Forfuna) en Van Hanegem Feijenoord7,40 (37 uit 5); 4. Van Beveren (Spar-, la) 7£0 (36 uit 5); 5 t/m 12. Veldhoen (Feijenoord), Pijs, Ter Horst beiden (Sparta), Koudijzer (SVV) en Pijl Fortuna7,~ (35 uit 5), Eijkenbroek (Sparfaj en J. Bouman (Fortuna) 7,(28 uit 4) en Rijke (Hermes DVS) 7,(7 uit l); 13 t/m 21. Pietcrs Graa/tand, Laseroms, Jansen, Kindvall (allen FeijenoordVan Meeteren, v. d. Meer beiden SVV). Kort (Excelsior), Ruts (Hermes DVS) en Hordijk (Fortuna) 6,80 (34 uit 5). DEN HAAG, zaterdag (ANP) D« poiiüe heeft met de aanhouding van drie mannen een zaak kunnen oplos- sen,- waarbij in Den Haag voor ƒ35.000,- en in Rotterdam voor 10.000,- aan hcrenkostuums was ont vreemd uit kledingmagazijnen van „De Noodzaak". De drie mannen, tie 31 -Jarige verkoper J, G. R. uit Leid- schenxlam, de W-jarige verkoper L. H. S. uit Rotterdam e« de 35-jarige koopman H. H, uit Tilburg, z|in door d© politie in Rottepda.m aangehouden. S. is al voorgeleid aau de officier van iusdtie. De verkopers waren beiden bij hei kledingmagazijn in dienst en verrich ten hun werk afwisselend in Don Haag en Rotterdam. Zij zouden in de afgelopen maanden de kostuums heb ben weggenomen en deze hebben doorverkocht aan H. die ze op zijn beurt in Noord-Brabant aan de man ZOU hebben gebracht. (ADVERTENTIE ddèezelfige vakbeurs voor nel t gezin J AHOY' ROTTERDAM 4 t/m 15 oktober dagelijks van 10-17 «ft van 19-22.30 uur (Van onze schaakmedewerker) In groep 2 was het een en al égalité. Koevermans, mr. Sandifort, mr. Mul der en Groene "scoorden allen broeder- hjk Itó punt. Na loting kreeg de Charlois-kampioen de eorste en mr. Sandifort de 2e prijs. Drs. Ten Kale was met 2 uit 3 al- leetüieerseT in groep 3. Drs. Vreeken en Leemans kwamen niet verder dan lvz punt; Rijntjes werd 4c met 1 punt. In groep 4 ging de'cesrtc prijs naar L. H. Mulder, die dankzij éen winstpunt wegens ziekte van Samme- «ys °P 2 punten kwam evenals Lic.hebber. Vijgebopm viel met z'n dne remises builen de prijzen. Zo ook uiteraard Sammetius met punt. Onder de Linden won in groep 5 al zijn partijen (3 punten) en liet Ver meulen, Visser (beiden l punt) en Degelin (1 punt) mijlen ver achter zich. Dc cer.ue-prljswinnaars ln de overige groep en ivaren; groep 6: mr. Kylstm 2 pun- l?.1?, ''i8, .teling met Liesveld): groep 7: Van DIJK 2L punt; groep 3; Jac. Huyzer 2>,i Punt; groep 9: mr. Spiering» 2«4 punt: groep v de Jon* 3 punten: groep 11: mevr. M. A, Roodzant 2 punten; groep 12: mevr. Mesman 2 punten; groep 13: Van Reek (na loting met Van Reek) 2 punten; groep 14: i Mannetje 3 punten; groep 13: Takkcn- nerg Jtz punt: groep jfl: v. d. Kraan 2 pun ten (na loting met Lceuwangh)": groep 17: Liman 2 punten: groep IR; Van Y pc ren 3 punten: groep is; tf. d. Wielen (nn loting met Parrcn) 2 punten. In het Rijnhote! in. Rotterdam wondt zaterdag 5 oktober een jonge renbijeenkomst gehouden vau^rie Ne derlandse Bond van Gemeenteambte naren. Er wordt een bezoek gebracht aan de metro.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1