Het begint op baskethall te lijken ROTTERDAMS DAGBOEK Waarom lijn 6 'nooit' op tijd komt Max Veiden winnaar in taekwon-do titelstrijd Feestelijke klanken in Grote Kerk ROTTERDAM RIJNMOND RZ-COACH JAN BRUIN NA DRIE OVERWINNINGEN: BEROERD VARA-Rotterrlam vierde achtste lustrum cretonne |piBI «120 cm breed HAL BESTELT TWEEDE CONTAINER SCHIP Oorzaak brand op kraanschip nog niet duidelijk Hippiste gevraagd Papendrecht en Het Oosten namen leiding ESEEriiR Landskampioen te sterk voor Constant Cessna SPORTFLITSEN UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS EUüMima cie wSe"erciub6 ge houden trainin gsritten ClubontropeUnp FO'jenoord—Dc Mol A-kb 1. Teissens (F>; 2. Van Bochoven (F); 3. Smit» (F); 4 Koppen lt&)l 6. Huig 'DE ROMEINEN' VIERDE VIJFTIG- JARIG BESTAAN n.v.D.TREURE Subsidie voor Francisca-schooi TRIO 1JELLENÏQIJE Internationale havendag verschoven naar 1970 Faaienoort Blauwe zaal Vertederend Ledenactie Filmliga slaagde ten dele t 4 - dinsdag 1 oktober 3968 (door Dick van den Polder) ^OOR het eerst «inde de aftakeling van The Arrows heeft Rot terdam weer een vertegenwoordiger in de hoogste afdeling van de hasketbalcompetitie. En wat voor een! Na drie wedstrij* den gaat Hotterdanj«Zuid samen met Punch en Blue Stars onge slagen aan de kop van de ranglijst. Een verrassing van jewelste, want in de Nederlandse basketball wereld was het de laatste jaren traditie geworden dat de debutant m de eredivisie aan het einde van het jaar meteen weer degradeer- JAN BRUIN geeft tactisch® aanwijzingen aan de spelers van Rotterdam- Zuid tijdens een time-out in de wedstrijd tegen Landlust, Rotterdam-Zuid beeft nu ech ter &l bewezen dat bet een aan winst bi voor die eredivisie. In zijn eerste wedstrijd vera loc# het lands- kampioen Flamingo's, in de tweede om petitieronde overwon bet beker- houder BVB en zaterdagavond br»-chten de groenhemden de enkele honderden toeschouwers in de sport hal De Enk opnieuw tot groot en- thoDiiaatme door LaodJust tot capi tulatie te dwingen. De 31-jarige coach van RZ, d« Delftenaar Jan Bruin meer dan 5 maal International en nog steeds actief in het eerste team van RZ's concurrent Punch blijft bijzonder kalm onder deze successen. Terwijl de groeiende RZ-aanhang zaterdag avond trilde van nerveusltdt, zat hij uiterlijk onbewogen naast de wissel- speten» op hot bankje- „Natuurlijk waa ik wel gespannen", vertelde hij na afloop, „maar een coach moet dat nooit aan zijn spelers laten blijken.'' Had hij deze eucccïwen verwacht? Jan Bruin: „Bij het begin van de competitie hob Ik de Jongens verteld dat ze niet bang hoefden te zijn voor degradatie. Ik ging ervan uii dat wc ais achtste zouden kunnen eindigen. N« onze drie overwinningen zegt „men" dot wo vtifde of zesde kunnen worden en ikzelf geloof dal we we! een kans bobben op de vierde t Uta-te. Een kampioenskandidaat moet men echter nog niet zien in HZ." En Jan Bruin tekenaar-con structeur bij een ingenieursbureau m Rijswijk probeert ons dan te overtuigen van de betrekkelijkheid van de successen die rijn ploeg tot nog toe heeft behaald. „Da competitie is d>t jaar etn maand eerder begonnen dan ge woonlijk. Daar hebben we In de eer ste wedstrijd tegen Flamingo'» van geprofiteerd. WIJ hadden onH tame lijk goed voorbereid. We hadden ztt weken getraind en we hadden ver scheidene wedstrijden tegen Belgi sche club» gespeeld, waarin we heel wat hebben gedeerd, Flamingo'» daarentegen ia vrijwel ongetraind aan de oompetitie begonnen. En bij d© overwinningen op SVE en Land lust moeten we wel bedenken dat deze ploegen verscheidene goede spelers hebben verloren. Nee, cl» we nu ook eens van Punch en Blue Stars winnen, dan mag men RZ al* een kaïnpioenekandJdaat gaan be schouwen, maar dat rie ik niet ge beuren. In vergelijking met de topploegen, en daar reken ik ook Flamingo's en Landlust toe, komen we nog heel wat tekort. Vooral ervaring. UZ i« eigenlijk nog maar een ploeg In wording. Van de spelers, <H« ik hier aantrof toen Wc vier Jaar geleden coach werd van RZ, 1* er nog maar een over: Rob Hoek. De overige jon gens spelen pas een goed Jaar met elkanr. De gebroeders Ituud en Hugo Harrewijn rijn pee in het vorige sei zoen doorgebroken en onze Suri naams „Spjelmacher" Marcel Welch, nog geen twee jaar geleden van AMVJ overgekomen, speelt 'olfs pas vijf jaar basketball, 7 -v vcel Welch rind ik een groot talent .^?on Sleuer, do Tsjechische trainer van de nationale ploeg, heeft hem even als de gebroeders Harrewijo in zijn select!eploeg opgenomen. Welch is vooral uitstekend ais spelverdeler, maar ik ben er een beetje trots op dat zijn schot bKear 1* geworden en dat hij nu ook punten begint te sco ren. Ja, het gaat bij RZ nu echt een "aiir beetje op basketball lijken. WE hebben hier in Rotterdam al tijd een beetje beroerd gezeten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De veertigjarige Rotterdamse afde ling van de VARA vierde het achtste lustrum zaterdagavond in De Doelen raet een feestelijk muzikaal program ma. Voor een volledig gevulde groto zsal speelden Dolf van der Lindens Metro- pole-orkeet - en het VARA-Dajnorkest O.Ï.V. Charlie Netterspelt, met Conny van den Bosch, Conny Vink, Madeline Bell, John van Kerteren, Marcel Thie lemann en Ben Cramer als aoljsten, Het programma, dat binnenkort in tegraal via de VAftA-radlo wordt uit gezonden, werd gepresenteerd door £11 e» Berger en Coen Serré. (ADVERTENTIE) In deze 'rede aanbiedingen hebben wij morgen iets bijzon ders... ecij extra verkoop prachtige gebloomdo cre tonne. Dera grot* partij mooie druk- stof In -rijk dessin, een soepeto overgordijmtof In wat 6 ver schillende kleurcombinaties verkopen wij nu per meter voor nog gi<n rijksdaalder. eenmo/ïge aanbieding 'ïirfêawl gebloemde VtLicgenvroeg om 9 uur begint de vev-koQp van deze ge bloemde cretonne, een prwh» t)*c gordijnsw' jn mopt dessin en in 6 vnr«W»#nd«^ Ideurcomblnatl»^ per meter voer in moot distin w Ook mMo4«»ff00,,r, op«n Ojlnldr (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag. O tn «treek» half oktober zal In Duinkerken de kiel worden gelegd voor het twee de „rojl* on/roll off-conialnerachip' van do Holland Amerika LUn. Het Echip wordt ingericht voor het vervoer van duizend automobielen en 600 container» van 20 voet. Beneden- doka kunnen bovendien 80 A 80 roll- on/roll off eenheden worden ver voerd. Het schip, met een draagvermogen van 18.000 ton en qua grootte verge- lijkbaar met het vlaggeschip HAL SS Rotterdam, krijgt de van de naam Atlantic Comot, Het n feu wo schip wordt voorzien van twee schroeven en wordt voortge stuwd door stoomturbines die da At lantic Comet een anelheid van 24,8 knoop kunnen geven. Behalve de At lantic Cornet worden op Franse en Brltio werven momenteel nog 5 roll- on'roll off-COTtninerschip gebouwd voor de Atlantic Container Line, waarin met de HAL oen aantal Euro- peso icdefijen samenwerk on. Mot dc Atlantic Comot komt de bijdrage van de HAL acn dc Atlantic Container Line op twee schepen. SCfUEDAW, dinidaf (AND. Hef verhoor dat de Schiedam»® politie de 58-Jerlie *lek*m verpleger Remondo Gronden* heeft afienomen omtrent d< oonaak van de brand, die zondag' nacht ontstond op het kraanschip ..PM 34" and de werf Ourto in Schiedam, heeft nog niet duidelijk kunnen ma ken, waardoor de brand is uitgebro ken, waarbij door »l«rke rookontwik keling vier pmonc» om het leve» kwamen. Grondono, die zelf ternauwernood kon worden gored, kon zich niets van het gebeurde herinneren. Zijn toe stand is thans bevredigend. Van de vier slachtoffer» wordt het stoffelijk overschot van de 30-jarige directeur Mario Leme»»i en dat van de 32-jari* ge Ingenieur Giorgio Tarssconi van avond per vliegtuig naar Italië over gebracht, dat van do 37-jarige auper- intendant Ollden John Cbauven1 naar California en dai van Erlin* John Nielsen naar New Orleans. met het basketball. De Jongens moesten zelf te weten zien te komen hoe bet spel gespeeld moest worden. Vooral voor een ploeg in opbouw U het leerzaam om regelmatig naar een eredivisiewedstrijd te kunnen gaan kUken, maar Rotterdam had geen eredivisieclub». En mot de zalen is hot ook niet zo best gesteld. De Energicbal, waar we eerst speelden, vond ik een luguber hol zonder eon greintje sfeer. Hier in De Enk voelen we ons heel wat be ter tihui*. Tenslotte komt RZ ook uit deze buurt. We kunnen het ook aan de belangstelling merken. In de Energlehal waren nooit meer dan enkele tientallen toeschouwers, nu zijn het er al enkele honderden. Die ontwikkeling moet doorgaan. Dc bnskeïbailsport verdient het. En wat RZ betreft: cr zit een goeie ploeg in. De Jongens hebben hun top nog lang niet bereikt. Vier spelers van de kernploeg zijn pes 20, Ze hebben nog een prachtige toekomst voor zich." Welke rol RZ dit seizoen kan spelen, zal wellicht vrijdag avond duidelijk worden. De Rotterdammers spelen dan in Delft tegen Punch, tegen hun eigen coach dus. Een vreemde situatie, maar Jan Bruin maakt er geen probleem van. Martin Boekhout, z'n assistent, zal dit maal RZ moeten coachen. Wie er gaat winnen? Jan Bruin: „ik hou het op Punch. We zijn een stel oude rotten". (ADVERTENTIE) Leeftijd tuM«Tj 17 en 24 Opleiding; MULO, Een hlpplite 1» «en hippe typl»te, die gn«f «en »«d betaalde bwr, in het gezellige, mo dem kantoor van hei Nederlands Talen In stituut wil hebben. Tel J7B0M, vraag naar Keer v (Van onze medewerken ROTTERDAM. In de provinciale competitie heeft Het Oos ten een punt moeten afslaan aan DDV, Dordrecht, De stand in de wed. ntrijci DDV—Het Oosten is 9—5, doch een 1010 Hst voor de hand. Papendrecht, dat CDR geen enkele kans gaf (14—6) leidt bhans met Het Oosten; beide team» hebben vijf mstchmmten. Dc grote verliezer In de derde ronde was fel tol Uk het Haagse 9WZDV, dat in stadgenoot HDQ/ODB zijn meerde re moest erkennen7—13. Chariot* bleef op de goede weg voortgaan; het klopte RHswUk mat U-0. Hel ziet er naar uit, dat het verbluf in de provinciale competitie van D Z int Schoonhoven tot één seizoen be perkt blijft. Nu werd weer kansloos van MDV-Monuter verloren (14—6). (Va» onze medewerker) AMSTERDAM, Gesterkt door het succes tegen GS trok Don- stanl andermaal vol goede moed naar Amsterdam, maar kroeg daar toch de kou» op de kop. Landskampioen Jozef Blankeaaar werd wel in mocIHJkbe- den gebracht, maar trok tenslotte toch met 128 aan het langste eind. Hui zum en Jozef Brankcnaar, vorig jaar ook al twee elkaar beconcurrerende tientallen, hebben thans met 4 punten de leiding, vier clubs hebben twee. match pun ten verzameld, terwijl RDG (Den Haag) en het Bo»#che Excelsior nog puntloos zijn. Constant bad ai rpoextig de morele achterstand, dat Gorvee* combmatief ten schijf verloor en Ven der Doe zich in eet gevorderde middenspel van het bord liet combineren. Desondanks hield Constant goed vol, daarbij ge steund door een fraaie overwinning van Wim Roozenburg en het goede spel van zUn jongere garde. Daarvan won Adri HuSt; Fokke de Jong en zün broer Sally kwamen evenwel slechts tot (voordelige) puntenverdelingen. Nadat Geerling had verloren en Koopmelners een voordelige positie in remise had zien eindigen, zat er by de stand 07 nog een kansje op gelijk spel in voor Constant, Toen ever.wel vA. "Waals zijn ranleekanaje niet kon realiseren, was het niet meer fataal, dat De Kluyver een voordelig eindspel niet tot winst ver wezenlij We (remise). Eindstand derhalve 12—8 voor dc landskampioen, In Leeuwarden rekende Huizum op indrukwekkende wijze af met hel Groningse De Goede Zet: 15—8. Aan bet eerste bord deelden Harm Wlers- ma en Douwe dc Jortg de winstpun ten. RDG, Den Haag, kon het niet bol werken tegen GS. al kwamen de Am sterdammers slecht» tot een beschei den P—ll. Ton SU brand» had in deze wedstrijd weinig moeite mot Jacobson. Excelsior, Den Bosch, leed ook zijn tnveede nederlaag; Hulssen, dat aan de topborden niet tot een indrukwekken de verrichting kwam, sloeg aan de la- gore borden zijn slag en verliet ten slotte met een verdiende 128 zege de Brabantse hoofdstad. Jozef Blankenaar en Huizum heb ben nu vier matchpunten; mot twe? volgen Constant. De Goede Zet, GS on Htussen; zonder winst zijn nog Excel sior en RDG. In de nationale hoofdklasse een soortgelijke situatie: DIO (13—7 tegen Goes) en Twente's Eerste uit Hengelo (11tegen Ons Genoegen, Utrecht, datsik zll vooral een fraaie zege van dra Plet Roozenburg op Jan Bom) hebben met 4 punten de leiding. Vwr cluba op d« twtedfl plaats: DDD— Alkmaar (12—8 tegen Veendam), Goes, LD Y-Loden (15—5 zege op Aalten) en Ons Genoegen, Zonder punten zUn nog Aalten en Vecndam Van dc vijf doelpunten die An- derlecht zondag tegen Racing Whtie geoorde nam Pol van Himst er drie voor zijn rekening. Bergholte en Nordahl scoorden elk eenmaal. 6 In Duitsland is Gerd Muller van Bayern Munchen topscorer met 12 doelpunten in 8 wedstrijden. Uwe Seejer staat met zes doelpunten op de tweede plaats, 0 De honkbalploeg van Feijen- oord krijgt het volgende seizoen ver sterking van Rietdijk en Luyante van Celentas en RamlaL van Sporta. 0 Ton van B-lade! en Jap Tilmans van Euro Stars hebben overschrij ving aangevraagd naar Neptunus. 0 Hans Corpeleyn van Sparta stopt mot honkballen om studierede nen. (Van onze sportredactie) (F); fl- Meeberg (ML. B-kl. l v/5. Ham; Stegen»: 3 ZufcJ. weg: 4 Zwanenberg; 6. Rte&veld; fi. H3*on; 7 vd Horst: 3 Sohuurhulzen (aUwi F)i 0 •d. Ven (Ml; 10. De Jtop (F). - en: 2. Wlertncen; ,nt: 6 Smit»; e Ju.-. Jen r.); 7 Streef (Ml; 6. Loemm (F). F.). C-jun i. Torqué: 2 Kemp; 3. J«n«- Een, 4 Ketelaar allen F.). Ciubontmoetlnz Dc Kampioen (Scheve» •nlncen)ApoUo-Schicriam Atl. 40 km In te mirt. 1. Hoek <Sch' 2 stayer; 3, Bunting; 4 Van (allen B-w, kin tn 43 min. i Brcur (S{: 2 Pronk (K); 3. JWetbroek (K)J 4, Bat <S). 5 Biarloum (KI. A*Jun, ïO |ón tn 41 min t. Buying (A); 2. gerritse (Ki; 3, vd. Zwan (K): 4 Kronk (KI, 5. De Hertog <K5 B-Jun. 8 km tn 17 min 1 Theunisse CA»; 3. Crotengocd (A); 3 Paupit (KI: 4. Wil brink (K): 3. Atem (A>. (Van onze sporiredactie) ROTTERDAM, dfnsdair. „De Romeinen", de enige handboog- schietvereniging die Rotterdam rijk i», beeft zaterdagmiddag in c»fé- restanrant Engel» gerecipieerd ter gelegenheid van liet feit, dat het vijftig jaar geleden Is opgericht. Onder de velen, die de jubilaris kwa men gelukwensen, bevond zich do voorzitter van de Raad voor de Li chamelijke Opvoeding, dr. H J. van Zuylon. Deze sprak cr zijn bewon der mg over uit dal zo'n kleine ver eniging (30 leden) het heeft gepres teerd om zv lang te blijven bestaan Pr. Van Zuylen zei bet op prijs te stellen dat De Romeinen in Rotter dam gevestigd /ou blijven. HO drong er bij net bestuur op aan om bij dc gemeente plannon in te die nen voor nieuwe banen. Namens dc raad overhandigde dc heer Van Zuylen de club de gouden penning. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag De Ha genaar Max Velden is gisteravond in gebouw Musica (Ovcrschie), na een spannende en spectaculaire finajenar- ty tegen nieuweling Jan Koster eveneens pupil van vUfde dan Lee Tong Sun uit Den Haag winnaar geworden van de open Roterdamse teakwon-do kampioenschappen. In de halve finale had hü al met veel over macht zijn tegenstander Lentze ver slagen. Door een tweede pleats leverde Jan Koster, dte. nadat hij zich vanzelf sprekend al geruime tijd had be kwaamd m het sparren, gisteravond debuteerde in officiële wedstrijden, een prachtige prestatie, Brainebander Velden moest Koster, die zowaar kans had gezien in de halve-ftnale eerste dan tot nu toe de hoogst behaalde graad bii taekwon-do Van den Broek (19) uit te schakelen, in de fi nale zelfs een minuut verlenging toe staan. Echter m dit allerlaatste deel van de strijd brak Kosters verweer. Ver moeidheid ging hem dutdeiyk parten spelen, waardoor routinier Velden met enkele geraffineerde achterwaartse trappen de partij in zijn voordeel be sliste. Tiidens de wedstrijden gaf twee voudig Nederlandse kampioen taek won-do Koriaans karate) deze soort zelfverdediging verschilt m feite weinig van karate; bij taekwon-do richt men zich echter voornamelijk op de been techniek Jan Stoker een demonstratie tamesi wara (het breken van hout en stenen). Voorts bracht Stoker, die in samen werking met de Ned. taekwon-do Bond deze kampioenschappen had georganiseerd, met de andere veertien deelnemers als intermezzo een eerst in slow-motion en daarna in volle snel heid uitgevoerd meervoudig schijnge vecht. (ADVERTENTIE) MAURITSWEG 37 ROTTERDAM TEf 138061 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Gedepu- teerde state» van Zidd-Holland «tellen voor aan do Prinses Margriet Francis es School voor kinderen met beperkt gezichtsvermogen te Rotterdam een subsidie van 2500 te geven. DU bete kent 15 procent van do lasten verbon den aan dc aanstelling van ean maat schappelijk werkster. (ADVERTENTIE) Van 5 oktober a,s. af: EMBASSY CLUB S chic dam cs in gel 137, tel. 124106 - Rotterdam ROTTERDAM, dinsdag. Dc In ternationale Rotterdamse lwvendag, die volgens schema In 1969 zou moe ten plaalsvlnden, Is i.v.m. de manlfcs- tatl« Rotterdam 70 verbchovcn tiaar 19VJ, Dc stichting Havenbclangctt wU aldus eoo bijdrage leveren tot het welslagen van tlC7e manifestatie, Gezien het feit, dat het 25.000ste schip een regelmatige verschijning is geworden m de Rotterdamse haven, zal geen huldiging moer plaatsvinden Dit evenement zal zich thans concen treren op het 30.000ste schip, dat be gin december te Rotterdam wordt vei wacht Dc In opdracht van dc stichting door Tom Tliolcn gemaakte havenfilm „Toets" is op het van 18 auff.—1 fiept. tc Edinburgh gehouden filmfestival bekroond met het „certificate of merit". yjvnJN artikeltjo „Mjn 6 in nooit op tyd" moot een vervolg hebben. Dit In verband met een brief van do directie van dc RET naar aanlei ding vnn dit voor mij zo onge lukkige stukje. Ongolukkig, om- dot ik in strjjd met dc waarheid H)n G heb laten stoppen op hot Stationsplein. De RET schrift: „Terugkomend op do Inhoud van hnt bericht mogen wij u er op wijzen dot tramlijn 6 inder daad van Hülegcrsberg naar Spongen rijdt, manr niet, zoal* u »ufl0Rreert, via het conlraa! station, doch via Pompenburg, Hofplein en Coolsingel Do kapstok wanraan u uw artikel heeft opgehangen, namelijk bet lange wachten op lijn 6 op het Stationsplein, blijkt derhalve niet tc bestaan Het Is jcrioof Ik leis eenvoudiger: Iedere ochtend maakt een groep men sen, die per trein In Rotterdam aan komt, gebruik van lijn 6. Date monton hebben klachten over lijn fl. Deze klachten komen terecht bij het Rot terdam» dagboek. Zij resulteren In oen «tukje we«r beleo» een fout in st*at en wei de plaat» waar genoemde meo- aon zo lang op lijn 6 wachten, Gelukkig staat cr In de brief van de RET nog let» meer dan die opmerking over het ontbreken van een kapstok, en wel het volgende: „Wat lijn 6 betreft, kunnen wü vol ledig beamen dat deza uitzonderlijk lunge tramlijn helaas zeer dikwijls rrnsugc vertraging ondervindt, met name t«n gevolge v*n dubbel parke ren ln o. a. da Zaagmolenstraat en de Jonker Frnn»»tr«at, Dit l» dan ook de roden dat wij hebben be«Ioten Juist op lijn 6 een proef te nemen met net ge bruik van mobilofoon». Het aantal mot do daartoe benodigde Initallatitti uitgeruste tramwagen» in Inmiddels zo groot, dat wij dezer dagen met do proefneming van itart hopen te gaan". „De uertoochtinp i» fforechtvaordlffd dat hot mobilo/oonoebruik d« dlenrt- ultuoerinp op lijn 6 in belonprijke mate ml ten goede komen en cfat de rajjelmaat »r merkbaar door zal war den bevorderd." „De oorroak van da moeilijkheden: de door het wegverkeer veroorzaakte stagnatie», wordt echter uiteraard door deze maatregel niet weggenomen. Hiervoor knn slechts een zoveel mo- gelljk vrljo hr.ïn ultkomat geven", ai- mis dc brlet van de directie van de RET. y2JUJD moot uit, vindt een groepje cultuur bewo gen Rotterdammers op de Linker Maasoever. Daar moet propagpnda voor worden ge maakt en waar kan dat nu beter dan in het FcUonoord-stadion en wie kan dat nu beter dBn een van de gebroeders Lutz. En zo geschiedde pleter Luts riep zondag voor d<» wedstrijd Fejjenoord CVAV begon, vootbalmjnncnd Rot terdam op de cultuur met te vergeten en toneelvoorstellingen In de Groot* Schouwburg te bezoeken. Zou hti nu in de Groot* Schouwburg de mensen opwekken ook een» naar het stadion te ga*n? A LS FeUenoord thuis speelt wordt tn het rUdion een grati» krant verspreid. Hot. uiteraard Fejjertoord bejubelende, blad heat Faaienoort. Wearotn? Er zijn mensen die denken, dat rasechte Rotterdammer» op Zuid de naam van do stadfonclub zo uit» noort" (mot ace. op o), Daar valt oacht ik, over te twisten. TTET Faaienoort heeft een razend- AA snelle berichtgeving, Al uren voor Feijenoord zün twee punten op GVAV hau veroverd wist doze krant al te melden, dat de voorsorortg van Fcuonoord op Ajax nu drie punfen bedroeg. Jk ben mot bugelovig. maar dc ervaring heeft nu eenmaal geleerd, dat te wat Feyenoord bctieft nooit op de ctlngfn vooruit moet lopen. Het kaï» allemaal zo anders uitkomen. de grammofoonplaat thuis" thans tn oe v*n do plalenhandel WIST u dfit „Fey«noord «rabbelbakken ligt. tgt. Prijs 1,50, spreken. Lute dacht dat ook. HU zei: ,.ïn Rotierdarn-Zuid zegt men „Fa aaic- zoal van Het Deur-ïaebouw «en trol heeft gespeeld ln het voranig'njftieven van Rotterdam moge blijken uit een iinkondlgtn* ven do federatie Zuid- Holland van .Volksondarwijs'. dte ge- houdon ral worden op vrijdagavond 11 oktober ln... de blauwe zaai van het beursgebouw. Nu bestaat die blauwe DIEREN In het verkeer vertede ren. Wie, zoals deze automobi list, drie prachtige zwanen voor z'n bumper krijgt, wordt plotse ling heer in het verkeer. Over stekende dieren maken de weg gebruiker een beetje week; „Ach dat stomme dier.,,!" Tochwe moeten niet a! te week worden, want stoppen voor dieren kan ongelukken veroorza ken. Het is leuk hoor, die par mantig over de weg stappende zwanen, maar eigenlijk zouden deze situaties niet voor mogen komen. Z8«l al niet meer, maar dc naam leeft nog voort. Mensen die deje versa de. rin« willen bijwonen kunnen echter gewoon naar het Beursgebouw (In gang Meent 110) gaan. Dc blauwe ztal bestaai weliswaar niet meer, maar er zijn vt|f andere zalen voor in dc plaats gekomen. TN een grote ruimte als de St. Lau- x renskerk gedijen de tonen van een koperen blaasinstrument uitstekend. Gisteravond heeft men dal weer kun non ervaren loon de trompettist Frans Vreugdenhil zich njet Addle de Jong aan het transeptorgel het horen in een zeer gevarieerd programma van oude en hedendaagse composities voor de combinatie trompet-orgel. Wat beide recente werken voor beide instrumenten betreft; het wsu met moeilijk uit te maken welke on der de muziek te rekenen is, wanneer men deze composities van Jo van den Booren (1Q66) en Kees Bak (I95S) met elkaar vergelijkt. Kees Bak richt zich ln zijn Suite voor trompet en or gel met louter muzikale middelen tot de luisteraar, ferwUl Game II! van Van den Booren het midden houdt tussen somek ("vooral wat de orgel- partij betreft: stofzuigergeluiden etc) cn muziek, maar dan van de primi tiefste soort, slap gekruld volgens het voorbeeld der gratuite effecten van hoorspelklanken. Helemaal „muziek"' is ongetwijfeld de genoemde suite van Kees Bak, en hetgeen deze componist tc zeggen heeft Is stellig de moeite van het reproduceren waard; boelend zijn vooral dc harmonieën ln de orgel partij. de melodiek voor da trompet getuigde met name ln het eerste deel (aria) van een te weinig gerichte ex pressie. De charmante oude muziek van Schcfn, De Fesch en anomfeme mees ters kwam voortreffelijk tot klinken, dank zij een uitstekende samenwer king der belde kunstenaars. Addle de Jong completeerde het programma met fraai uitgevoerde" werken van Krebs, Mendelssohn, Albert de Klerk en Pepping. S. NtEBOER ROTTERDAM, dinsdag Dc Rot terdamse Filmliga, vorig seizoen zo goed al» t«r ziele geeawt, heeft gister avond ecu eerste poging gedaan om r.et verjoren terrein te herwinnen. In het Kriterlnniheater werden drie filmvoorstellingen gegeven, vrfj toe gankelijk voor degenen die zich aan het begin van leder der voorstellingen ais lid opgaven, Om 70s uur werd gestart met een klassieke slspstickfilmserie en vervol gens werden „Anpie get your gun" en yU c®euf da la vie' vertoond. Prs. w. Hofman sprak namens de Rotter damse Kunststichting voor het begin van dc tweede voorstelling enkele woorden van aanbeveling ten aanzien van de Liga. Het aantal toeschouwers (dus nieu we leden) bh de drie voorstellingen wa* niet groot, Vooral om re» uur wa ren er bijzonder weinig mensen ln het Kr; terion theater aanwezig. Dc tweede voorstelling van de Rot- umse Filmliga wordt gegeven op 7 ?h^r' £v^nen? w 'n®l Kriterlor- «d 2al wPrdeh -Le k Ju ,1«$Lmonsteur el madame Ka- bal (106/ van Walcnan Borowczyk. Aanvang; 19.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1